Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

4. Aftaler mellem Danmark og Sverige

Danmark og Sverige har indgået en række aftaler på skatteområdet, der skal regulere beskatningen imellem

disse to lande. De mest relevante aftaler for den danske lønmodtager, der flytter eller tager arbejde i

Sverige, er den nordiske DBO, der har til formål at sikre, at dobbeltbeskatning undgås. Derudover har

Danmark og Sverige indgået Grænsegængeraftalen, som indeholder regler om visse skattespørgsmål på

området. På samme tid gælder den dansk‐svenske Øresundsaftale, som er en aftale om social sikring ved

arbejde i eller flytning til det ene land. Denne skal sikre, at grænsegængere og tilflyttere kun er social sikret

til et af de to lande. Disse 3 aftaler vil derfor blive gennemgået herefter med fokus på de regler, der er af

relevans i beskatningen af den danske lønmodtagers lønindkomst. Der vil således blive set på reglerne i den

nordiske DBO først.

4.1 Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO)

Danmark har indgået en række dobbeltbeskatningsoverenskomster med en række forskellige lande i

verden. Hensigten hermed er at sikre, at personer og selskaber, der bliver skattepligtige til mere end et

land, ikke ender med at blive dobbeltbeskattet af sine forskellige indkomster. Dobbeltbeskatning kan

derved opstå, hvis en fysisk person f.eks. bliver fuldt skattepligtig til to lande efter disses interne

skattelovgivninger, eller denne bliver fuldt skattepligtig til et land og begrænset skattepligtig til det andet.

For en dansk lønmodtager vil dobbeltbeskatning derved kunne opstå ved, at denne f.eks. har bolig i mere

end et land eller arbejder i et land og har bopæl i et andet m.m. (Pedersen, et. al, 2009; 23, 26).

En dobbeltbeskatningsoverenskomst er en beskatningsaftale, som skal bestemme, hvilket land der har

beskatningsretten til forskellige indkomster. Resultatet ved indgåelse af en dobbeltbeskatningsaftale bliver

derfor, at det ene land giver hel eller delvist afkald på sin beskatning af indkomsten (Pedersen et. al, 2009;

26), (OECD’s modeloverenskomst, 2011). Samtidig er det alm. accepteret, at en overenskomst ikke har

selvstændig hjemmel til beskatning, hvilket kaldes den gyldne regel indenfor international skatteret. For at

kunne beskatte en indkomst efter en DBO, skal der derfor være hjemmel til dette i landenes interne

skattelovgivninger. I forlængelse heraf kan en DBO lempe beskatningen ift. det ene lands interne

skattelovgivning, men den vil aldrig kunne udvide det enkelte lands beskatningsret (Pedersen et. al, 2009; 32

– 33).

Overenskomsterne hviler desuden på et princip om, at den enkelte person kun kan være

skattemæssigt hjemmehørende i et land, domicillandet. Det andet land, der ikke er domicilland, vil normalt

benævnes kildelandet (landet, hvor indkomsten kommer fra). For at undgå dobbeltbeskatning af samme

indkomst fordeler overenskomsterne beskatningsretten mellem domicillandet og kildelandet, hvor

udgangspunktet er, at det kun er domicillandet, der kan beskatte indkomsterne. Undtagelsen hertil opstår,

når det i en given overenskomst udtrykkeligt er beskrevet, at kildelandet bliver tillagt beskatningsretten i

stedet for. Hvis et land efter DBO’en har fået status som kildeland, betyder dette, at der kun må ske

beskatning af indkomster fra derværende kilder, og som landet efter en DBO har beskatningsretten til

(Pedersen et. al, 2009; 26).

Side 36 af 121

More magazines by this user
Similar magazines