Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

arbejdslandet. Lønmodtagere omfattet af arbejdslandets sociale sikring og betaler de pligtige sociale bidrag

dertil vil dog fortsat få lempelse efter exemptionsmetoden (ny metode) (LV D.B, 2011, D.E.Norden, art. 25).

For Sverige gælder følgende jf. stk. 6:

a) Hvis en person hjemmehørende i Sverige erhverver indkomst, som efter denne DBO kan beskattes i

Danmark, skal Sverige indrømme fradrag i den svenske indkomstskat med et beløb, der svarer til

den indkomstskat, der er betalt i Danmark, medmindre de to efterfølgende bestemmelser

medfører andet.

b) Hvis en person hjemmehørende i Sverige, erhverver indkomst fra Danmark i form af indkomst ved

personlige tjenesteydelser i Danmark efter art. 15 stk. 1, og som kan beskattes i Danmark efter

denne artikel, skal indkomsten fritages for svensk skat uanset bestemmelsen i litra a).

c) Hvis en person hjemmehørende i Sverige erhverver indkomst, der kun kan beskattes i Danmark

eller erhverver indkomst, som fritages for svensk skat efter litra b), kan Sverige medtage en sådan

indkomst erhvervet i Danmark i fastsættelsen af skattesatsen for svensk progressiv skat af anden

indkomst.

(Den nordiske DBO, 1997, artikel 25, stk. 6)

Artikel 26 ‐ Generelle regler om beskatningen

Ifølge denne bestemmelse kan indkomst erhvervet af en person hjemmehørende i en kontraherende stat,

ikke beskattes i den anden kontraherende stat, medmindre dette klart fremstår i en af bestemmelserne i

denne DBO (Den nordiske DBO, 1997, artikel 26, stk. 1). Ifølge den nordiske DBO får arbejdslandet i en række

bestemmelse tildelt beskatningsretten til indkomsten erhvervet der af en person hjemmehørende i den

anden kontraherende stat. Hvis arbejdsstaten efter sin interne skattelovgivning i denne forbindelse enten

ikke medtager indkomsten i beskatningen, kun medregner indkomsten i fastlæggelsen af

progressionsberegningen eller andet, kan indkomsten kun beskattes i det land, hvor personen er

hjemmehørende efter art. 4 (Den nordiske DBO, 1997, artikel 26, stk. 2).

Er det kun landet, hvor den pågældende person er hjemmehørende, der har beskatningsretten til

lønindkomst erhvervet ved personlige tjenesteydelser jf. art. 15, stk. 2, kan indkomsten beskattes i den

anden stat (kildelandet), hvis den førstnævnte stat ikke kan beskatte indkomsten pga. den interne

skattelovgivning i denne stat (Den nordiske DBO, 1997, artikel 26, stk. 5).

Som nævnt ovenfor angiver den nordiske DBO, hvilket land der har beskatningsretten til en given indkomst,

når en person er skattepligtig til mere end et land. Der er imidlertid andre aftaler, som Danmark har indgået

med Sverige, der har betydning for beskatningen af en dansk lønmodtagers lønindkomst. Derfor vil

Grænsegængeraftalens relevante bestemmelse på området blive gennemgået herefter.

4.2 Grænsegængeraftalen (Aftale om visse skattespørgsmål)

Udover Øresundsaftalen, som gennemgås senere og den nordiske DBO ovenfor har Danmark og Sverige

indgået en aftale om visse skattespørgsmål. Denne blev underskrevet d. 29. oktober 2003, og vedtaget ved

Side 40 af 121

More magazines by this user
Similar magazines