Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

Hvis den danske lønmodtagers kæreste derimod flytter med til Sverige, vil dette få den konsekvens, at den

danske lønmodtager i stedet vil kunne anses for skattemæssigt hjemmehørende i Sverige (domicilland), da

dens personlige forbindelser nu er stærkest i Sverige. Som domicilland vil Sverige ikke have

beskatningsretten til lønindkomsten alligevel jf. art. 15, stk. 2 efter den nordiske DBO, og sådan en

lønindkomst vil derfor jf. art. 25, stk. 6, litra b være fuldstændig fritaget for svensk skat

(exemptionslempelse). Der vil således skulle gives fuld lempelse for hele den svenske skat på 152.419 SEK

(se bilag 4, tabel 3 for den udførlige skatteberegning). Den danske lønindkomst vil derfor fortsat skulle

beskattes i Danmark som ovenfor.

I dette tilfælde kan den danske lønmodtager benytte de danske grænsegængerregler, da denne 1)

fortsat vil være fuldt skattepligtig til Danmark men hjemmehørende i udlandet og 2) hele indkomsten er

erhvervet i Danmark og derved opfyldes 75 % kravet. Beskatningen af den danske lønindkomst vil imidlertid

ikke ændres herved, da den danske lønmodtager i begge situationer beskattes som fuldt skattepligtig hele

året (se bilag 4, tabel 2). Derudover vil den danske lønmodtagers skattemæssige situation ændres, da

denne udover at skulle beskattes af den danske bolig ligeledes skal beskattes af den erhvervede bolig i

Sverige. Konsekvenserne ved at beholde boligen kan derved sammenfattes i denne tabel:

Tabel 5.4: Beholder boligen i Danmark

Kæreste flytter med Kæreste bliver i dansk bolig

Skattepligt Dobbeltdomicil

Sverige domicilland (livs interesser)

Lønindkomst Beskattes i Danmark, fritages for

svensk skat (art. 25, stk. 6, litra b),

exemptionslempelse.

Side 49 af 121

Dobbeltdomicil

Danmark domicilland (livs interesser)

Kan kun beskattes i Danmark, fritaget

for svensk skat (Sverige har ikke ret til

at beskatte lønnen fra DK)

Social sikring årligt Danmark = ATP = 1.080 kr. Danmark = ATP = 1.080 kr.

Andre relevante forhold Ejendomsbeskatning af begge

boliger

Udgifter/fradrag på i alt 21.000 kr.

Ejendomsbeskatning af begge boliger

Udgifter og fradrag på i alt 21.000 kr.

Skat af løn (AM + skat): 141.397 kr. 141.397 kr.

Månedlig disponibel

indkomst: 20.377 kr. 20.377 kr.

Kilde: Egen udarbejdelse

Om den danske lønmodtager anses for skattemæssigt hjemmehørende til Danmark eller Sverige vil derfor

ikke give nogen forskel i beskatningen af den danske lønindkomst, når den danske lønmodtager beholder

den danske bolig ved flytningen. Dette skyldes, at Sverige i begge tilfælde vil fritage indkomsten fra svensk

skat, og Danmark vil i forlængelse heraf beskatte indkomsten efter reglerne for fuldt skattepligtige. Der vil

derfor ikke være nogen forskel i indkomstbeskatning. Den danske lønmodtager vil derimod muligvis skulle

More magazines by this user
Similar magazines