Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

midt i året, vil denne ved flytningen til Sverige være skattepligtig til Danmark hele indkomståret pga.

arbejdet for den danske arbejdsgiver i Danmark. Den danske lønmodtagers indkomstopgørelse vil derfor

kun påvirkes ved, at der i flytningsåret muligvis skal ske helårsomregning af dennes lønindkomst, hvis

skattepligten ændres. Hvis den danske lønmodtager køber hus og tager ophold i Sverige midt i året, vil den

danske lønmodtager, afhængig af hvordan den danske bolig ovenfor behandles, kunne gå fra at være fuld

skattepligtig til Danmark til at være:

• Fortsat fuld skattepligtig: Dette sker, hvis den danske lønmodtager enten beholder boligen i Danmark

eller udlejer huset i perioder, der er mindre end 3 år. I denne situation vil der ikke ske hverken

fraflytningsbeskatning eller helårsomregning af lønindkomsten, da den danske lønmodtager efter de

interne danske skatteregler ikke anses for at være fraflyttet Danmark i dette tilfælde. Den danske

indkomst vil derfor skulle beskattes efter de alm. danske beskatningsregler for fuldt skattepligtige. Den

eneste påvirkning, dette vil have i den danske indkomstopgørelse, er, at der i beskatningen af den

danske lønindkomst vil være øgede befordringsudgifter i anden halvdel af indkomståret.

• Begrænset skattepligtig: Dette er gældende, hvis den danske lønmodtager sælger huset eller lejer det

ud til samme udlejer uopsigeligt i min. 3 år. I denne situation vil der imidlertid skulle ske både

fraflytningsbeskatning, hvis den danske lønmodtager havde visse urealiserede formuer m.m., og

helårsomregning af lønindkomsten for hver skattepligtsperiode, hvis dette vælges. Da den danske

lønmodtager ikke har anden indkomst end lønindkomsten på 34.000 kr. månedligt hele flytningsåret, vil

den danske lønmodtager imidlertid have ret til et fuldt personfradrag uanset om denne vælger

helårsomregning eller ej. Dette er gældende, da denne vil være skattepligtig til Danmark af

lønindkomsten i hele indkomståret.

• Benytte grænsegængerreglerne: Dette vil kunne være gældende, når den danske lønmodtager enten

beholder boligen, lejer den ud i under 8 måneder og kæresten flytter med til Sverige, lejer den ud i over

8 måneder, lejer den uopsigeligt i 3 år eller sælger boligen ved fraflytningen. Ved brug af

grænsegængerreglerne vil der dog ikke skulle ske helårsomregning jf. PSL § 14. Den danske lønmodtager

vil blive beskattet som fuldt skattepligtig hele året af den danske lønindkomst, og der vil derfor fortsat

være fuldt personfradrag hele indkomståret.

Den danske lønmodtager vil, når denne flytter til Sverige midt i året blive ubegrænset skattepligtig hertil fra

det tidspunkt, denne tager ophold i Sverige. Sverige vil derfor efter tilflytning kunne beskatte indkomst

erhvervet resten af året ifølge det svenske globalindkomstprincip. I skatteberegningen heraf vil der dog kun

være mulighed for forholdsmæssige fradrag, hvilket vil sige, at grundfradrag og jobbskattefradrag m.m. skal

medregnes for de måneder, denne er ubegrænset skattepligtig til Sverige. Sverige vil dog i denne situation

ikke have beskatningsretten til den danske lønmodtagers indkomst i denne del af året, da Danmark ifølge

art. 15, stk. 1 enten kan beskatte denne indkomst som kildeland eller udelukkende har beskatningsretten

som domicilland. Sverige vil derfor enten være fuldstændig udelukket beskatningsretten af den danske

indkomst eller vil som domicilland skulle fritage indkomsten fra svensk skat ifølge den nordiske DBO art. 25,

stk. 6, litra b.

Side 57 af 121

More magazines by this user
Similar magazines