Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

domicilland skulle give lempelse, hvilket betyder, at denne indkomst ifølge art. 25 stk. 6, litra b fuldstændig

fritages for svensk skat. Den danske lønmodtager vil derfor skulle betale skat til Danmark som begrænset

skattepligtig af 50 % af lønindkomsten og svensk skat som ubegrænset skattepligtig til Sverige af den anden

halvdel af indkomsten.

Danmark vil derfor kunne beskatte 50 % af indkomsten efter reglerne for begrænset skattepligtige, da

den danske lønmodtager ikke længere vil kunne benytte grænsegængerreglerne. Kravet om, at 75 % af den

kvalificerende indkomst enten skal være erhvervet i Danmark eller Danmark skal have beskatningsretten

hertil, vil nemlig ikke længere være opfyldt. Da den danske lønmodtager arbejder hjemmefra den svenske

bolig i halvdelen af året, vil befordringsudgifterne halveres fra 15.000 kr. til 7.500 kr. (9.375 SEK) og

fradraget hertil ligeledes. Befordringsudgifterne vil i denne situation kunne henføres til den danske

indkomst, hvilket betyder, at der i den danske skatteberegning vil være fuldt fradrag herfor. Hvis det

samtidig antages, at den danske lønmodtager fortsat betaler ind til A‐kasse og fagforening med samme

beløb på i alt 6.000 kr. (7.500 SEK), vil der i den danske skatteberegning være fradrag for halvdelen, da disse

kan henføres til både den danske og svenske indkomst. Den danske lønmodtager vil derfor have udgifter på

samlet 13.500 kr. (= 16.875 SEK). Da det er den danske arbejdsgiver, der anses for at betale de svenske

sociale sikringsbidrag, vil den danske lønmodtager få fradrag for disse i forbindelse med

indkomstopgørelsen ifølge LL § 8M, stk. 4. Der vil derfor skulle ske dansk beskatning af halvdelen af de

317.465 kr. (efter arbejdsgiverbidrag på 22,19 %) = 158.732 kr. Den danske lønmodtager vil derfor skulle

betale 43.037 kr. i skat til Danmark af lønindkomsten (se bilag 4, tabel 5), da denne har fuld ret til

fradragene, da denne anses for at være begrænset skattepligtig til Sverige hen over hele indkomståret.

I den svenske indkomstopgørelse vil den danske lønmodtager kunne beskattes af globalindkomsten ifølge

de interne svenske skatteregler. Sverige vil som domicilland helt fritage den danske indkomst for svensk

beskatning efter den nordiske DBO art. 25, stk. 6, litra b, hvilket gælder for 50 % af de 510.000 SEK. I den

svenske skatteberegning vil den danske indkomst dog kunne medregnes i fastlæggelsen af skattesatsen for

svensk progressiv skat af anden indkomst ifølge den nordiske DBO art. 25, stk. 6, litra c. Da der i

beregningen af den svenske skat af den udenlandske indkomst skal tages hensyn til skattefradrag til f.eks.

den almene pensionafgift og jobbskatteavdraget, vil den danske lønmodtager derfor skulle betale 49.877

SEK i svensk skat af den svenske indkomst (se bilag 4, tabel 6).

Den danske lønmodtager vil derfor få en samlet disponibel indkomst på i alt: 317.465 kr. – 43.037 kr.

(dansk skat) – 39.902 kr. (svensk skat i alt) – 13.500 kr. (samlede udgifter) = 221.026 kr., hvilket giver en

disponibel indkomst på ca. 18.419 kr. om måneden. De skattemæssige konsekvenser ved at arbejde

hjemmefra den svenske bopæl i 50 % af arbejdstiden og derved overskride grænsen i

Grænsegængeraftalen og Øresundsaftalen vil derfor kunne ses i følgende tabel:

Tabel 5.10: Beskatningen af lønindkomsten ved arbejde i Sverige over grænsen fastsat i

Grænsegængeraftalen og Øresundsaftalen (50 % i Sverige og 50 % i Danmark)

Løn Svensk social

sikring

Side 60 af 121

Skat Disponibel

indkomst

Fradrag (halvt

befordringsfradrag)

More magazines by this user
Similar magazines