Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

svenske skatteregler blive omfattet af den ubegrænsede skattepligt til Sverige (tager permanent ophold i

Sverige). I så fald vil den danske lønmodtager være fuldt skattepligtig til begge lande, hvilket betyder, at

lønindkomsten vil skulle beskattes i både Danmark og Sverige jf. globalindkomstprincippet i landenes

interne skattelovgivning. Ifølge den nordiske DBO art. 4, stk. 1 vil den danske lønmodtager imidlertid fortsat

være skattemæssigt hjemmehørende til Danmark pga. den danske bolig, der er til rådighed der sammen

med kæresten. Efter art. 15, stk. 1 er det derfor fortsat Sverige, der har beskatningsretten og Danmark, der

som domicilland skal give eksemptionslempelse efter ny metode pga. den svenske sociale sikring jf.

hovedreglen i Øresundsaftalen art. 2. Betydningen af at opholde sig i Sverige i over 6 måneder i denne

situation er dermed, at Sverige nu vil kunne beskatte den danske lønmodtagers globalindkomst. Da denne

kun erhverver lønindkomst ved arbejde udført for den svenske arbejdsgiver, vil den svenske lønindkomst

være identisk med globalindkomsten. Ifølge de interne svenske skatteregler vil denne indkomst derfor

skulle efter de alm. svenske beskatningsregler, da muligheden for at benytte den særlige SINK‐skat

frafalder.

Den danske lønmodtager vil i denne situation have omkring 3/4 lavere befordringsudgifter, da denne ikke

skal køre hjem over Øresund hver dag. Den danske lønmodtager vil derfor kunne få befordringsudgifterne

ned fra de 15.000 kr. til f.eks. 3.750 kr. ved ophold i Sverige i 9 måneder (= 4.687,5 SEK), hvilket giver en del

lavere befordringsfradrag i skatteberegningerne. I Danmark vil den danske lønmodtager derfor skulle betale

85.968 kr. i dansk skat i denne situation, da befordringsfradraget er reduceret fra 15.000 kr. til 3.750 kr. (se

bilag 5, tabel 1 bare med det lavere befordringsfradrag). Samtidig vil dette have den betydning i den

svenske skatteberegning, at der ikke længere vil være fradrag herfor i den svenske indkomstopgørelse, da

befordringsudgifterne er under grænsen på 9.000 SEK. I beskatningen af den svenske lønindkomst vil den

danske lønmodtager nu i stedet for den gennemsnitlige kommuneskat på 31,55 % nu højst sandsynlig skulle

betale skat til Malmø kommune, hvilket svarer til i alt 31,23 % (kommune og landsting). Den danske

lønmodtager vil derfor skulle betale 85.780 SEK i svensk skat (se bilag 5, tabel 2 blot uden

befordringsfradrag og med anden kommuneskat).

Da hele den danske skat på 85.968 kr. fortsat falder forholdsmæssigt på den svenske lønindkomst, som

Sverige ifølge den nordiske DBO har beskatningsretten til, skal Danmark derfor give lempelse med hele den

danske skat 9 . Den danske lønmodtager vil derfor kun skulle betale 85.780 SEK i alt i skat af sin lønindkomst,

hvilket svarer til 68.624 kr. Med samlede udgifter nu på 6.000 kr. + 3.750 kr. = 9.750 kr. vil den danske

lønmodtager derfor have en månedlig disponibel indkomst på: (279.806 kr. – 68.624 kr. – 9.750 kr.)/12

måneder = 16.786 kr.

I forbindelse med det 9 måneders lange ophold i Sverige vil den danske lønmodtager udover de

nævnte udgifter ovenfor højst sandsynlig også få yderligere udgifter til overnatningerne i Sverige. Det vil

derfor kunne få følgende skattemæssige konsekvenser for den danske lønmodtager, hvis denne opholder

sig 9 måneder i Sverige i forbindelse med arbejdet:

9 Maksimal lempelse efter den danske lempelsesbrøk: (85.968 x 233.272 kr. )/ 216.180 kr. = 92.764 kr.

Side 68 af 121