Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

Litteraturliste

Love og vejledninger

Kildeskatteloven (KSL), 2010, ”Lovbekendtgørelse nr. 1405 af 7. december 2010 af kildeskatteloven”,

fundet d. 15. maj på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134306

Ligningsloven (LL), 2011, ”Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)”,

LBK nr. 1017 af 28/10/2011, fundet d. 5. november på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.

aspx?id =138798

Ligningsvejledningen (LV D.B), 2011, ”Ligningsvejledningen Dobbeltbeskatningen 2011 – 2”, udgave fra 15.

juni, SKAT, fundet d. 27. juni på: http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=102225

Personskatteloven (PSL), 2011, ”Lovbekendtgørelse nr. 143 af 8. februar 2011 om indkomstskat for

personer mv.”, fundet d. 14. juli på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135694

Statsskatteloven (SL), 1922, ”Lovbekendtgørelse nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomst‐ og Formueskat til

Staten”, fundet d. 18. juli på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=63303

Skatteaftaler

Grænsegængeraftalen, 2003, ”Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget

Sverige om visse skattespørgsmål (grænsegængeraftale)”, 5. december, fundet d. 12. april på:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=16278

Nordens dobbeltbeskatningsoverenskomst (Den nordiske DBO), 1997, ”Bekendtgørelse af Overenskomst

af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår

indkomst‐ og formueskatter”, 25. juni, fundet d. 10. april på: https://www.retsinformation.dk/Forms/

R0710.aspx?id=85292

OECD’s modeloverenskomst, 2011, ”D.D.2 OECD’s modelkonvention”, 15. juli, SKAT, fundet d. 25. juli på:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=102378&vId=204294&search=Modeloverenskomst*

Øresundsaftalen, 2001, ”Fælles dansk‐svensk erklæring om administration af artikel 17 i EF‐forordning nr.

1408/71 i visse grænsetilfælde. (distancearbejde mv.)”, 4. december, fundet d. 17. april på:

http://www.penst.dk/da/Regler‐og‐tal/Regler/EF‐forordninger/Forordning‐1408%2071/~/media/PST/Files/

Lovstof%20og%20regler/EF‐forordninger/Oeresundsaftalenpdf.ashx

Bøger

Pedersen et. al, 2009, ”Skatteretten 3”, 5. udgave, Forlaget Thomson

Internet

ATP, 2011, ”Satser 2009‐2011”, fundet d. 15. september på: http://www.atp.dk/wps/wcm/connect/atp/

atp.dk/erhverv/pens/atp/privat_virksomhed/hvad_koster_det/satser_for_2009/satser_for_2009‐2011.htm

Side 80 af 121

More magazines by this user
Similar magazines