Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

på land, når virksomheden indgår i et projekt, som strækker sig fra et sted ud for kysten i denne stat

og ind på denne stats landområde.

3. Bestemmelserne i stykke 2 finder ikke anvendelse, såfremt virksomheden finder sted i en periode eller i

perioder, som sammenlagt ikke overstiger 30 dage inden for en 12 måneders periode.

4. Ved beregningen af den tid, som omhandles i stykke 3, anses virksomhed, som udøves af et

foretagende, som har interessefællesskab med et andet foretagende, for udøvet af det foretagende,

som det har interessefællesskab med, såfremt virksomheden i væsentlig grad er af samme art som den

virksomhed, som det sidstnævnte foretagende udøver og begge foretagenders virksomhed vedrører

samme projekt.

5. Indkomst, som oppebæres af et foretagende i en kontraherende stat ved transport af personel eller

materiel med skib eller luftfartøj til eller inden for områder som omhandles i stykke 2, litra a) og b) i den

anden kontraherende stat, hvor der udøves forretningsvirksomhed i forbindelse med forundersøgelse,

efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster, eller ved drift af bugserbåde, forsyningsfartøjer

eller andre hjælpefartøjer i forbindelse med sådan virksomhed, kan kun beskattes i den førstnævnte

stat.

6. Bestemmelserne i artikel 13, stykke 4, og i artikel 23, stykke 3, finder anvendelse henholdsvis på

fortjeneste ved afhændelse af skibe, både eller luftfartøjer, som omhandles i stykke 5, og på formue

bestående af sådanne skibe, både eller luftfartøjer.

7. Uanset de øvrige bestemmelser i overenskomsten gælder følgende om beskatningen af løn og andre

lignende vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved

arbejde, som udføres i en anden kontraherende stat for en arbejdsgiver, som driver sådan virksomhed,

som omhandles i stykke 1 og 2:

a) Medmindre bestemmelserne under litra b)‐d) medfører andet, kan sådan løn eller vederlag beskattes

i denne anden stat, men kun såfremt arbejdet finder sted der i en periode eller i perioder, som

sammenlagt overstiger 30 dage inden for en tolv‐måneders periode.

b) Sådan løn eller vederlag kan kun beskattes i den førstnævnte kontraherende stat, såfremt

1) arbejdet har forbindelse med udnyttelsen af kulbrinteforekomster, som befinder sig på midtlinien

mellem kontraherende stater, eller mellem en kontraherende stat og en anden stat,

2) der foreligger aftale mellem disse stater om fælles udnyttelse af forekomsterne, og

3) udnyttelsen sker samtidig på begge sider af midtlinien.

Bestemmelserne i dette litra b) finder kun anvendelse efter aftale herom mellem de kompetente

myndigheder i de kontraherende stater.

c) Såfremt arbejdet udføres om bord på et skib eller en båd, som omhandles i stykke 5, kan sådan løn

eller vederlag beskattes i den kontraherende stat, hvor den person, der anvender skibet eller båden

er hjemmehørende.

d) Såfremt arbejdet udføres om bord på et luftfartøj, som omhandles i stykke 5, kan sådan løn eller

vederlag kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendet er hjemmehørende.

8. En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som driver virksomhed ud for kysten i en

anden kontraherende stat, er fritaget for beskatning i denne anden stat af fortjeneste, som denne

Side 97 af 121

More magazines by this user
Similar magazines