Tidlig hjemløs. Den Sociale Højskole, Hans, Iris ... - Gaderummet

gaderummet.dk

Tidlig hjemløs. Den Sociale Højskole, Hans, Iris ... - Gaderummet

"far 2000 var andelen qfde 17-25 årige 16,39 % qfde nyindskrevne, mod 13,67 % i 1999.

Ser man på antallet afunge indskrevne under 25 år, udgjorde de i 199926, mens herberget i

2000 havde 42 unge under 25 år, en stigning på hele 61,53 %.,,4

Vi har en hypotese om, at der blandt befolkningen er en udbredt opfattelse af, at det er de

traditionelle årsager (misbrug, psykosociale problemer og social arv), der er skyld i, at unge

mellem 18 og 25 år bliver hjemløse.

Men måske er det i højere grad samfundets udvikling, herunder den øgede individualisering,

der gør, at unge i dag bliver hjemløse.

Vi vil derfor undersøge, om dette stemmer.

3.2 Afgrænsning

Emnet unge hjemløse er et meget bredt emne - både hvad angår årsager til hjemløshed, men

absolut også med hensyn til konsekvenserne heraf.

Derfor fmder vi det nødvendigt med en form for afgrænsning, primært pga. rapportens

omfang, men ligeledes for at optimere muligheden for fordybelse.

7

I forlængelse af ovenstående samt forudgående afsnit har vi derfor valgt at beskæftige os med

Wlge hjemløse i alderen 18-25 år.

Rent geografisk vil vi udelukkende tage udgangspunkt i storbyen København.

Vi er opmærksomme på, at mentaliteten samt årsagerne til hjemløshed kan variere i forhold til

geografien, herunder demografien. Dette vil vi komme nærmere ind.

Der skal dog hermed gøres opmærksom på, at nærværende rapport udelukkende er baseret på

feltarbejde og undersøgelser fra København.

Dette gør sig kun til dels gældende med hensyn til selektionen og brugen aflitteratut.

Rapporten indeholder således teoretiske afsnit, hvor dette hensyn er af mindre betydning.

Desuden fmder vi det nødvendigt at definere hjemløshed. Både af hensyn til læserens

forståelse, men ligeledes for at vi som studerende i projektgruppen kan darme os et fælles

grundlag at arbejde ud fra.

, http://www.kiIjkenskorsbaer.dklaktiviteter/svigtede_unge_bor.html

More magazines by this user
Similar magazines