Læs artiklen side 29-30 i DanAvl MAGASINET - Porc-Ex Breeding A/S

breeding.porc.ex.dk

Læs artiklen side 29-30 i DanAvl MAGASINET - Porc-Ex Breeding A/S

juli 2008 #30 DanAvl Magasinet side 07

INGELA VELANDER

Projektchef

Genetisk Forskning

og Udvikling, DSP,

Tlf.: 33 73 26 92

ive@dansksvineproduktion.dk

Edinburg Castle, hvor det årlige

Tatoo finder sted.

fagre nye verden i avlsarbejdet

Ved en konference i Edinburgh i april 2008 blev der præsenteret en helt

ny avlsteknik, ”genomisk selektion”. Den åbner mulighed for selektion

af avlsdyr umiddelbart efter fødsel, hvilket vil kunne øge sikkerheden i

udvalget og dermed avlsfremgangen.

Nyt i går – gammelt i dag

”Kan vi bruge ny genomisk viden i vores avlssystem?” Det spørgsmål blev diskuteret ved

konferencen ”Animal Functional Genomics ARK Conference” i Edinburgh i april med

deltagelse af mere end 150 forskere. Afdelingen for Genetisk Forskning og Udvikling

(GFU) var repræsenteret ved afdelingschef Steen Petersen og mig. Her fik vi præsenteret

ny genomisk viden – og hvordan den kan bruges.

Når det gælder bioteknologi, går udviklingen i rasende fart. Det er som med køleskabsvarer:

Det, som var nyt i går, er gammelt i dag. Men til forskel fra den sammenligning

bygger den nye viden på resultater, som tidligere er fundet i forskellige forskningsprojekter.

Tusindvis af markører

Det, som tidligere var rigtigt spændende med QTL’er (Quantitative Trait Loci – flere gener,

som styrer forskellige egenskaber) og enkeltgener, er nu ændret til at være tusindvis

af markører, såkaldte SNP’er (Single Nucleotide Polymorphism – genetiske sekvensvariationer

mellem forskellige individer. Kaldes “snipper” i daglig tale), som er små mutationer

fundet i DNA-strengene, og som kan bruges ved selektion af avlsdyr.

Det var, hvad konferencen i Edinburgh handlede meget om, og der var mange foredrag,

hvor den nye metode, som kaldes ”Genomisk selektion”, blev beskrevet. Den bygger

på, at man har et panel bestående af op til 50.000 SNP-markører (kvæg, grise) fordelt

over alle kromosomer, og som gennem sin information giver kendskab til, hvordan den

optimale genopsætning hos en gris skal være. SNP-panelet er bygget op fra tidligere

opsamlet viden om ”informative” markører, hvilket i vid udstrækning er baseret på de

projekter, vi i GFU har gennemført sammen med Danmarks JordbrugsForskning og kinesiske

forskningsinstitutioner (Kina-projektet).

Selektion af avlsdyr ved fødslen

I praksis indebærer Genomisk selektion, at man har en referencepopulation, hvor alle

egenskaber måles, hvorefter det optimale SNP-panel designes. På det grundlag kan man

– med de 50.000 markører – allerede ved fødslen DNA-teste de dyr i avlspopulationen,

man ønsker, og derefter direkte selektere avlsdyrene. Metoden er specielt interessant

for egenskaber med lav arvelighed og egenskaber, hvor det tager lang tid, før de kan

registreres – eksempelvis kuldstørrelse og holdbarhed.

De fleste, præsenterede projekter vedrørende Genomisk Selektion er indtil nu simuleringer

og teoretiske beregninger. Men et avlsselskab inden for kvæg (HG, Holland Genetics),

som allerede nu er i gang med at selektere dyr med den nye metodik, præsenterede

meget lovende resultater. De har øget sikkerheden i avlsudvalget og afkortet generationsintervallet

ved selektion af handyr og dermed sparet tid og penge.

Nu venter vi spændt

Økonomien ved denne metode skal selvfølgelig vejes mod de øgede omkostninger for

DNA-analyserne. Nu venter vi bare på, at et SNP-panel for grise bliver helt færdigt, så det

kan testes i praksis.

Ny Salmonella-handlingsplan

for avl og opformering

I slutningen af april 2008 trådte en ny og skærpet Salmonella-

handlingsplan for avls- og opformeringsbesætningerne i kraft. Planen

er baseret på en frivillig aftale mellem Dansk Svineproduktion, Dansk

Svineavl og DanAvl Opformering og har til formål yderligere at

reducere det i forvejen lave Salmonellaniveau i DanAvl.

Af hensyn til mennesker

Avls- og opformeringsbesætningerne i

DanAvl har gennem en længere årrække

været underlagt en særlig Salmonellahandlingsplan,

der var aftalt mellem

branchen og myndighederne. Hensigten

var naturligvis at minimere forekomsten

af Salmonella i DanAvl og – ikke mindst –

i de avlsdyr, der sælges fra DanAvl.

Som bekendt giver Salmonella kun yderst

sjældent sygdomsmæssige problemer

i svinebesætninger. Salmonella-handlingsplanen

har derfor først og fremmest

til formål at minimere risikoen for, at

mennesker smittes med Salmonella ved

at spise svinekød. Myndighederne har

derfor konstant fokus på Salmonellaudviklingen

og arbejder for øjeblikket på

en ny Salmonella-handlingsplan for svin.

Handlingsplanen har virket

Den hidtidige handlingsplan har i det

store og hele virket efter hensigten,

idet langt de fleste DanAvl-besætninger

generelt har haft et Salmonella-indeks

på ”0” – eller meget tæt derpå. Dog kan

det ikke helt undgås, at nogle af disse

besætninger – af forskellige årsager – ind

imellem oplever et lidt højere Salmonella-niveau.

Men ved konsekvent brug af

den tilgængelige viden og rådgivning på

området lykkes det som regel hurtigt at

bringe Salmonella-niveauet ned igen.

Incitamentet til at gøre noget ved et for

højt Salmonella-indeks har ligget i:

• at der ved salg af avlsdyr er oplysningspligt

om besætningens Salmonellaindeks

(på grundlag af blodprøver fra

besætningen) og Salmonella-niveau

(på grundlag af kødsaftsprøver fra

slagteriet)

• at der er krav om kortlægningsprøver

ved Salmonella-indeks over 4,9 eller

Salmonella-niveau over 2.

• at danske kunder (svineproducenter)

fravælger avlsdyr fra besætninger med

højt Salmonella-indeks.

”Elevatorbesætninger”

Desværre findes der enkelte besætninger,

hvis Salmonella-indeks svinger meget

op og ned (”elevatorbesætninger”)

- eller konstant ligger højt, selv om der

i de fleste af dem tilsyneladende gøres,

hvad der kan gøres for at nedbringe det.

Enkelte har dog enten opgivet at gøre

noget ved problemerne – eller bevidst

undladt at gøre noget, da de har haft

mulighed for at eksportere deres salgsdyr

– primært til Tyskland.

Af figuren på næste side, fremgår det, at

det gennemsnitlige Salmonella-indeks i

avl og opformering – trods kampagnen

mod Salmonella – er steget lidt siden

august 2006, og i de sidste måneder

af 2007 har Salmonellaniveauet været

højt. Det er ikke acceptabelt, og derfor

besluttede Dansk Svineproduktion i samarbejde

med Dansk Svineavl og DanAvl

Opformering at gøre en ekstra, frivillig

indsats på området, frem for at vente på

myndighedernes reaktion.

Salmonella-testen virker, som den skal

For at se, om stigningen i Salmonellaniveau

omkring august 2006 skyldes ændringer

i prøveudtagningen og analysen,

eller om der er tale om en systematisk

forøgelse af Salmonellaniveauet i besætningerne,

blev der i første omgang

gennemført en undersøgelse af tidligere

analyserede blodprøver. Blodprøverne

HANS HOLMEGAARD

Seniorkonsulent

DanAvl Opformering

Tlf. 60 40 04 46

hhb@danavlopformering.dk

“ Salmonellahandlingsplanen

har

først og

fremmest til

formål at

minimere

risikoen for,

at mennesker

smittes med

Salmonella

ved at spise

svinekød


Fortsættes på næste side

More magazines by this user
Similar magazines