Digitaliseringsstrategi Børne- og Skoleforvaltningen 2012-2015

vesthimmerland.dk

Digitaliseringsstrategi Børne- og Skoleforvaltningen 2012-2015

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi med forklaringer

20122015

Børne- og skoleforvaltningen

Udarbejdet januar/februar 2012

Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen

Vedtaget april 2012


Digitaliseringsstrategi

Indholdsfortegnelse

Indledning ................................................................................................................................................... 2

Forvaltningsvision:....................................................................................................................................... 2

Vision for digitalisering af skoleområdet: ..................................................................................................... 3

Mål: Teknik og drift.................................................................................................................................. 3

Kompetencer ........................................................................................................................................... 4

Digitale læremidler .................................................................................................................................. 5

Kultur....................................................................................................................................................... 5

Ledelse og styring .................................................................................................................................... 6

Kommunikation ....................................................................................................................................... 7

Indledning

Regeringen og KL har hver især udgivet retningslinjer for udarbejdelse af en kommunal

digitaliseringsstrategi. I disse strategier indgår Børne- og skoleområdet som et særskilt

indsatsområde. Med baggrund i disse har Børne- og skoleforvaltningen valgt at udarbejde en

digitaliseringsstrategi for alle grupper i forvaltningen.

Strategien er opbygget med en forvaltningsvision, derefter følger en vision for digitaliseringen af

hvert af de 10 områder i Børne- og Skoleforvaltningen. Under hvert område er der udarbejdet mål

og beskrivelser for området, så strategien samlet indeholder mål og beskrivelser for alle 10 områder

i forvaltningen.

Strategien har til formål at hjælpe børne- og skoleområdet i Vesthimmerlands Kommune

struktureret og styret ind i fremtiden og det digitale samfund. Samtidig skal vi kontinuerligt

kortlægge områder, som kan effektiviseres, så vi kan frigøre ressourcer til nye opgaver.

Udviklingen skabes gennem ejerskab og involvering.

Forvaltningsvision:


Vi vil skabe optimale forhold for børns udvikling til fremtidens digitale samfund.

Vision for digitalisering af skoleområdet:

Vi vil stimulere en undervisningskultur og nye læringsformer, hvor IT

understøtter børnenes faglige, sociale og personlige udvikling.

I digitaliseringsstrategien for skole og SFO området er der udarbejdet 6 fokusområder. Under hvert

fokusområde er der nogle mål, disse mål forklares og begrundes. Til fokusområderne er der

besluttet en række tiltag. Til disse tiltag er der udarbejdet handleplaner. (vedlagt i andet dokument)

Mål: Teknik og drift

Alle skoler har et tidssvarende og velfungerende it

Det betyder at:

Der er tilstrækkelig kapacitet så man hurtigt kan komme på - også med eget udstyr.

Det er vigtigt fordi:

Det er en grundlæggende forudsætning for, at alle får succes med anvendelsen af IT.

Alle skoler har et ensartet og effektivt it miljø

Det betyder at:

Alle skoler har en fælles base-line 1 med en central IT funktion, som effektivt og enkelt kan

drifte og supportere skolerne.

Det er vigtigt fordi:

Ensartethed er vejen til automatisering og effektivisering.

It indkøb og infrastruktur er begrundet i pædagogik

Det betyder at:

Vi gør os aktive overvejelser om effekten af investeringer. Infrastrukturen udbygges i takt

med øget forbrug.

Det er vigtigt fordi:

Vi skal opnå optimal udnyttelse af udstyr, infrastruktur og økonomiske midler.

1 Ens programpakke, indstillinger og muligheder.


Kompetencer

Skolerne har veluddannede didaktiske 2 it vejledere i hver afdeling

Det betyder at:

Forvaltningen har uddannet didaktiske it-vejledere, der en nøglepersoner i overvejelserne

omkring brug af it og medier i læreprocesserne.

Det er vigtigt fordi:

Den didaktiske it-vejleder kan understøtte udarbejdelsen af års- og undervisningsplaner,

kan hjælpe med at finde og evaluere materialer, kan foreslå faglige aktiviteter og

organiseringsformer samt hjælpe med gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Alle skoler har ressourceteam, der samarbejder om den digitale folkeskole

Det betyder at:

Forvaltningen tager initiativ til, at der etableres ressourceteams på skolerne omkring det

pædagogiske læringscenter. Der arrangeres kick-off samt temadage, der understøtter

etableringen og kompetenceudviklingen af disse teams.

Det er vigtigt fordi:

Effektivisering af samarbejdet mellem ressourcepersoner er en forudsætning for, at der sker

kulturændringer omkring brugen af skolernes læringscentre.

Der er kompetenceudvikling og sparring på tværs af skolerne

Det betyder at:

Der samarbejdes på tværs af skolerne i forskellige fora, f.eks. skoleledelserne,

skolebibliotekarer, it udvalget, læsevejledere, tekniske- og didaktiske it-vejledere,

faggrupper og tværfaglige grupper.

Det er vigtigt fordi:

Vidensdeling og erfaringsudveksling er fundamentet for udviklingen af den digitale

folkeskole, hvor IT er en integreret del af undervisningen.

Der er løbende præsentation af nye læremidler og ny teknologi

Det betyder at:

Konsulentteamet, ressourceteamet og skolernes fagudvalg følger markedet omkring digitale

læremidler og ny teknologi. Konsulentteamet og ressourceteamet arrangerer demonstration

og præsentation af nyheder.

Det er vigtigt fordi:

Det er nødvendigt at kende markedet for at kunne vurdere de forskellige læremidler og

vælge de bedste.

2 De undervisningsmetoder man benytter, og studiet heraf (ordbogen.com)


Digitale læremidler

Alle har overblik over tilgængelige digitale læremidler 3

Det betyder at:

Brugerne ved hvilke læremidler, der findes på skolen, og hvordan disse kan bruges i de

forskellige fag.

Det er vigtigt fordi:

Det fremmer, at de digitale læremidler bliver en naturlig del af undervisningen og støtter

elevernes læring.

Skolebibliotekarer og didaktiske it-vejledere er ansvarlige for, at skolerne

har digitale læremidler til rådighed

Det betyder at:

Skolebibliotekarer og didaktiske it-vejledere følger markedet, inviterer udbydere, bestiller

prøveabonnementer, vurderer læremidler i fællesskab og beslutter hvilke, der indkøbes.

Det er vigtigt fordi:

Skolebibliotekarer og didaktiske it-vejledere har de kvalifikationer, der gør dem i stand til at

vurdere, hvilke læremidler, der skal vælges. Desuden har de ved hjælp af deres funktion et

overblik over skolens samlede læremidler.

Alle elever og lærere har adgang til digitale læremidler, hvor som helst og

når som helst

Det betyder at:

Alle tilkøbte digitale læremidler kan tilgås via Uni-login, og derfor har elever og lærere

adgang til disse både i skolen og derhjemme.

Kultur

Det er vigtigt fordi:

Læreprocesserne skal kunne fortsætte efter skoletid.

Vidensdeling er en naturlig del af hverdagen

Det betyder at:

3 Læremidler defineres som materialer og værktøjer, der bliver anvendt som midler med læring som mål.


Vi hjælper hinanden i anvendelsen af it og digitale læremidler på skolen og mellem

skolerne.

Det er vigtigt fordi:

Vidensdeling bidrager til effektiv opgaveløsning og udbredelse af digitale færdigheder.

Lærerne har en it didaktisk tilgang til eleverne og undervisningen

Det betyder at:

Brugen af it og digitale læremidler bidrager til en mere succesfuld

undervisningsdifferentiering og en bedre inklusion.

Internetbrug, kildekritik og etisk brug af digitale sociale netværk er en naturlig del af

undervisningen og dagligdagen.

Det er vigtigt fordi:

Hver elev skal have undervisning på sit niveau og udnytte sine kompetencer individuelt og i

samarbejdet om at løse opgaver.

Eleverne skal kende til potentialer og faldgruber i det virtuelle rum.

Ledelse og styring

Ledelsen går foran - ledelse sætter flokkens tempo

Det betyder at:

Lederen tager initiativer til at prioritere området via skolens målsætninger og handleplaner.

IT og digitalisering er en naturlig del af den daglige ledelse.

Det er vigtigt fordi:

Undersøgelser 4 viser, at der er tydelig sammenhæng mellem skolelederens prioritering af it

og digitale læremidler og skolens digitale modenhed.

Der er sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer

Det betyder at:

Ambitionerne i strategien skal matche de afsatte midler, for at den digitale skole bliver en

succes.

Det er vigtigt fordi:

Der skal på alle ledelsesniveauer være overensstemmelse mellem det, som målet kræver for

gennemførelse og de midler, som er sat af til at nå målet.

4 Folkeskolens digitale tilstand, Udfordringer og muligheder, KMD Analyse, januar 2012.


Kommunikation

Skolen kommunikerer 5 digitalt, for at effektivisere den skriftlige

kommunikation.

Det betyder at:

Elever, lærere, personale, ledelse og forældre kommunikerer digitalt

Det er vigtigt fordi:

Man skal bruge den mest omkostningseffektive kanal til kommunikation. (KL’s mål er at i 2015

er 90 % skriftlig kommunikation mellem skole og hjem digitalt)

Der er fælles digital kommunikation, vidensdeling og netværksdannelse på

hele børne- og skoleområdet.

Det betyder at:

Der er helt klare rammer for, hvordan den digitale kommunikation skal foregå og alle

relevante personer har de nødvendige adgange.

Det er vigtigt fordi:

Når der skal skabes et fælles rum for flere organisatoriske enheder, skal dette foregå digitalt

for at være effektivt, skabe overblik og derved udnytte relevant teknologi.

5 Overførelse af betydningsindhold mellem mennesker ved hjælp af forskellige typer meddelelsesmidler, fx gennem

tale, skrift el. billeder (ordbogen.com)

More magazines by this user
Similar magazines