Seniorernes Blad 6 - 2010 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad 6 - 2010 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 6

december

2010

45. årgang

Kongres 2010

Side 4

Aldersdiskrimination har mange ansigter

Læs udtalelsen fra Pensionisternes Samvirkes kongres side 3

Pensionisttilværelsen må ikke blive en parodi

- siger skuespiller Erik Kühnau. Læs interviewet side 10

Rejs med pensionisternes Samvirke

Malta, Azorerne, Holland og mange andre steder. Side 29


2 FOR 1

FLERSTYRKE-

BRILLER FRA

1595,-

MANGE BETALER EN BONDEGÅRD

FOR GOD KVALITET. DE HAR NOK

IKKE HØRT OM LOUIS NIELSEN

Selvom vi leverer briller til lovligt lave priser, må kvaliteten gerne være i top. Hos Louis Nielsen sætter vi en ære i, at kvaliteten af både stel

og glas er blandt markedets bedste – vel at mærke samtidig med, at prisen er i bund. God kvalitet behøver jo ikke koste en bondegård, vel?

Prøv f.eks. vores 2for1 tilbud, hvor du får 2 par briller til 1 pars pris. Det gælder ved køb af briller fra prisgruppe kr. 795,- og op. Pentax enkeltstyrkeglas

er med i prisen – i begge par. Skal du have flerstyrkeglas koster de fra kr. 800,- ekstra. Men kun for det første par. Det andet

par koster ikke noget. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre former for rabat. Kig ind i din Louis Nielsen butik og få mere at vide om

vores 2for1 tilbud.

Landsdækkende kundeservice · telefon 7013 0111

Se mere på www.louisnielsen.dk


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 1. februar 2011

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest den 3. januar 2011

Seniorernes blad påtager sig intet ansvar

for manuskripter eller billeder, der

indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Rathsacksvej 1, 1. th.

1862 Frederiksberg C

Tlf. 33 21 42 52

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafi sk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Virage

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto:

Stemningsbilleder fra kongressen

den 6. oktober 2010.

Kongresdeltagerne var både i

arbejdstøjet og i festtøjet.

Indhold

Lederskifte i Pensionisternes Samvirke ... 4

Kongres - status og nye håndslag .......... 4

Alzheimers sygdom .............................. 8

På skulderen af fortiden ...................... 10

Pensionisterne sidder på fl æsket ......... 14

Diabetes Type2

- stort forskningsprojekt ..................... 18

Leder

Pensionisternes Samvirkes kongresudtalelse 2010

140 deltagere i Pensionisternes Samvirkes kongres

den 6. oktober i København, udtrykte stor bekymring for den

gruppe af pensionister, som endnu ikke mestrer brugen af IT.

De bliver hægtet af samfundet, sagde man i følgende

udtalelse:

Aldersdiskrimination

har mange ansigter

IT udviklingen og ny kontrol diskriminerer mange

pensionister

Udviklingen på IT området er til glæde for de fl este, men til ulempe for mange.

Samfundet må ikke lukke øjnene for, at ca. 40 % af danskerne over 65 år ikke

har internetadgang. De har ringe glæde af udviklingen. NemID er f.eks. ikke

det mindste nemt, hvis man ikke har netadgang, eller hvis man har svært ved at

forstå det følgebrev, som skulle hjælpe én i gang.

Der er nu adskillige mellemværender med det offentlige, som forventes skal ske

digitalt. Det gælder både skat og tinglysning. Og når al sagsbehandling af pension

og boligydelse fra 2013 samles i fem store centre, kan man risikere at skulle

køre mere end 100 km, hvis man ønsker at sidde ansigt til ansigt med en sagsbehandler.

Vil man tage bussen, er der stor sandsynlighed for, at ruten er nedlagt.

Tager man toget, er den billigste måde ironisk nok at købe billetten over nettet!

Stordriftsulemper

I Pensionisternes Samvirke er vi hverken bagstræberiske eller IT forskrækkede.

Vi tilbyder og støtter IT og edb undervisning for ældre over hele landet, og vores

erfaring er, at det kræver tid og tålmodighed, inden alle kan være med. Det skal

respekteres, hvis der ikke skal ske en langsom, men yderst sikker afhægtning

af en meget stor gruppe pensionister. Det, som skulle være stordriftsfordele, vil

blive nogle klare og inhumane stordriftsulemper.

Ældre mistænkeliggøres

Samtidig med, at servicen fra det offentlige bliver mindre og mindre og i nogle

tilfælde nærmest ikke-eksisterende, har man indført mere kontrol.

Kommunernes ret til fremover at indhente bankoplysninger om en pensionist,

uden at pensionisten behøver at givet sit samtykke, er forkastelig. At det yderligere

er tilladt at lave stikprøvekontroller, uden en begrundet mistanke om snyd,

gør det ikke bedre.

Vi ældre ønsker et samfund, der bygger på nærhed og tillid, hvor mange af

os kan spille en aktiv rolle gennem vores frivillige arbejde. Derfor vender vi os

stærkt mod den manglende forståelse og den mistillid, vi bliver udsat for.

Fest i Vest ........................................... 20

Priser til ildsjæle .................................. 21

Seniorbrevkassen ................................ 22

Julegaveidé - og tilbud ........................ 23

Kryds og tværs ................................... 24

Bliv medlem ........................................ 25

Vinterfester ......................................... 26

Morgenstjernens nye

mobiltelefon gør det sjovere ............... 27

Ergovitser ........................................... 28

Formidlingen ...................................... 28

Rejsehjørnet ........................................ 29

Tilbage til 50’erme .............................. 32


Lederskifte i

Pensionisternes Samvirke

Gerda Klemensen (53), Pensionisternes Samvirkes socialpolitiske medarbejder

og souschef, blev 10. november udnævnt til daglig leder i Pensionisternes

Samvirke.

Gerda Klemensen efterfølger Nils Wonge (63), der efter en lang årrække på

posten har valgt at slutte.

”Med lederskiftet forlader en dygtig, vellidt, initiativrig og kompetent

medarbejder lederposten. Men vi er overbeviste om, at med udnævnelsen af

Gerda Klemensen, der ud over store faglige kvalifikationer har mange års

indsigt i Samvirkets arbejde, vil ledelsen fortsat ligge i de bedste hænder”,

udtaler landsformand Jørgen Fischer.

Lederskiftet betyder ikke, at Nils Wonge forlader Samvirket. Han fortsætter som seniorkonsulent på nedsat tid,

og hans hovedområde bliver løsning af specielle organisatoriske opgaver. n

Kongresåret er et særligt år, forud ligger arbejdet med de initiativer og tiltag, som blev aftalt ved sidste kongres.

Forude ligger de nye aftaler. Der skal yderligere udvikling til på flere felter, det være sig både i administrationen

og i aktivitetsdelen.

Som formand Jørgen Fischer sagde, da vi alle var klædt om til fest efter en veloverstået kongres, i morgen

trækker vi i arbejdstøjet igen. Der er nok at gå i gang med.

Status -

Nåede vi

det, vi ville,

når vi ser i

bakspejlet?

Jørgen Fischer

slog fast, at krisen

kradser ude i

samfundet og den

er også begyndt at kradse i Samvirket.

Men på trods af de økonomiske vilkår,

som kan spænde ben for planer og udvikling,

ja så kan vi med tilfredshed se

tilbage på, at mange tiltag er lykkedes

alligevel.

Frivilligheden blomstrer

”Vi har haft et højt aktivitetsniveau,

og det skyldes blandt andet, at antallet

af frivillige medarbejdere centralt på

to år er steget fra 35 til 45” –konstaterede

Jørgen Fischer..

En del af husets frivillige deltager i

det administrative arbejde. Rejseformidlingen

er i perioden udviklet, så

det i meget væsentlig grad er frivillige

medarbejdere, som planlægger,

rådgiver om og sælger rejser og ture.

Flertallet af de frivillige arbejder med

medlemstilbud og aktiviteter. Der har

i hele perioden bl.a. været edb-undervisning,

anonym rådgivning, Ældre

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 4

hjælper Ældre - Følge ud gruppe og

Søndagscafé.

Desuden har et stigende antal

frivillige arbejdet med medlemstilbud

af kulturel og underholdende art. Det

gælder foredrag samt oplysende og

debatskabende arrangementer. Det

gælder ture, udflugter og som nævnt

rejser, der i høj grad er præget af planlæggernes

interesse og engagement,

som er særdeles populære.

Vi følger med

– og tager hensyn

”Vi har jo nu gennem snart 2 år selv

produceret Seniorernes Blad. Jeg

synes, vi kan være tilfredse med både

indhold og udseende.” sagde Jørgen

Fischer og fortsatte:

”Vi følger også med IT-udviklingen,

man kan tilmelde sig vores gratis

nyhedsbrev via vores hjemmeside,

og medlemmerne kan nu betale via

netbank.

Vi skal følge med, men vi skal også

Af Lise Høst Kongres - status og nye håndslag

Landsformand Jørgen Fischer var i

rigtig godt humør, han kunne glæde sig

over at se tilbage på to års engageret virke i

Pensionisternes Samvirke. Han fremhævede

fx den positive – og nødvendige fremgang i

antallet af frivillige, der ønsker at yde deres

til indhold og udvikling. Han udtrykte også

glæde ved udsynet til de næste to års indsats,

vi vil garanteret møde store udfordringer,

men vi vil med oprejst pande gå styrket til

makronerne i fællesskab.


Den aktive kongres, i løbet af dagen var

der en del tilkendegivelser og forslag fra de

delegerede. Enkelte valgte da også at sende

deres budskab fra talerstolen. Her er det

John Frausing Andersen fra Vågekonerne

i Kalundborg, der kommenterede kommunernes

adgang til indsigt i pensionisternes

bankforhold. I hans kommune, har borgmesteren

lovet, at de altid vil spørge borgeren

først.

tage hensyn til de af medlemmerne,

som ikke er Edb-brugere.”

Mange fremtidige opgaver

Man var enige om at ville fortsætte med

at formidle rejser, arrangere fester og

ture for medlemmerne. Især arbejdet

med at planlægge og udføre ture og

rejser samt formidlingen af vores tilbud

som jo i høj grad er overgået til frivillige

medarbejdere. Frivilligheden er faktisk

”indbygget” i vores motto: Med hinanden

og for hinanden blev det slået fast.

Ud over de ældrepolitiske opgaver,

satses der også på god medlemsservice.

Den omfatter alt fra rådgivning af enkeltmedlemmer

til kursusvirksomhed

og konsulentbistand til foreningerne. .

Vi skal holde en tæt kontakt til og

støtte Ældremobiliseringens nye regionsudvalg,

som skal stå for vores fælles

ældrepolitiske indsats i regionerne.

Sammen er vi stærkere

Vi vil fortsat arbejde for at forbedre

forholdene for de svageste pensionister.

Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til.

Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet.

Tandlægerne

Tove Thrane & Peter Gade

H.C. Ørsteds Vej 50 C 1879 Frederiksberg C

Telefon 38 34 42 22 mail@forumtand.dk

www.forumtand.dk

Organisationsformænd koncentreret om kongressens emner.. Her ses fra venstre Arne

Rolighed, formand for Danske Pensionister, Knud Kingo Christensen, formand for Ældremobiliseringen

og Jørgen Andreasen, formand for Sammenslutningen af pensionistforeninger i

Danmark.

Centralt i København har vi indrettet en funklende ny klinik

specielt indrettet til implantat behandlinger.

Vi har begge over 15 års erfaring med denne meget sikre behandlingsmetode.

Kontakt os for en gratis forundersøgelse

med henblik på implantat behandling.

Fri parkering i gården. METRO og busserne 2A, 3A, 67, 68,

80N, 82N kører lige til døren.

Invitation til gratis informationsmøde om tandimplantater.

Tirsdage kl. 19-21 på disse dage: d. 15/12 og 8/2.

Ring eller se på www.forumtand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 5


Den opmærksomme og deltagende forsamling. Her lyttes, klappes, udveksles, grines og

alle går efterfølgende beriget ud i hver deres del af landet, og sender forhåbentlig nogle budskaber

om bedre vilkår for de svageste ældre videre til deres omgivelser. Ligesom de inspirerer

andre til et aktivt, spændende liv fx med deltagelse i Samvirkets aktiviteter.

I praksis betyder det bl.a. at vi

ønsker, at pensionstillægget hæves, og

at der bør ske en kompensation for de

stigende madpriser, vi desværre kan

forvente.

Vi tror heller ikke på skattelettelsernes

lyksalighed. Vi har endnu ikke set,

de har været til gavn for de svageste

ældre, og vi tror ikke på, at de kan

blive det.

Aldersdiskrimination kan aldrig

helt bekæmpes, men det er vores

opgave at holde den så langt nede som

overhovedet muligt.

For at komme disse mål nærmere

prioriterer Pensionisternes Samvirke

samarbejdet i Ældremobiliseringen

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 6

meget højt, og vi vil fortsat være medvirkende

til, at Ældremobiliseringen

styrkes. Ligeledes vores samarbejde

med LO Faglige Seniorer.

Samtidig er spiren lagt til en mulig

sammenlægning med Sammenslutningen

af Pensionistforeninger i Danmark

Tove Lindbo Larsen, en af Samvirkets

stiftere er stadig med i front, hun tager den

ene næstformandspost en periode mere. Tove

Lindbo Larsen var indstillet af Hovedbestyrelsen

til genvalg med den motivation,

at hun er kompetent, arbejdsom, erfaren og

med en organisatorisk viden, som Samvirket

fortsat kan drage megen nytte af.

og Danske Pensionister. To organisationer

som vi i forvejen samarbejder

med i tilknytning til Ældremobiliseringen.

Kongressen udtrykte stor enighed i

at Samvirket skal gå ind i arbejdet for

en sammenlægning af de tre organisationer.

Vi tror på, at det ikke alene

vil være en økonomisk fordel – måske

endda en nødvendighed – det vil også

give os en fælles styrke til gavn for

vores arbejde.

Vi skal lave en rummelig organisation,

hvor der fortsat bliver plads til de

forskellige kulturer i foreningerne. n

Hovedbestyrelsen for de næste to år ser sådan ud. Glade, engagerede vidende mennesker, der vil give den en skalle for Samvirket.

Øverst fra venstre: Leo Søndermølle, formand Jørgen Fischer, Flemming Bay Jensen, Mogens Nielsen, Svend Aage Schiermer, Mary Christensen,

Svend Lassen, Grethe Larsen.

Nederst fra venstrre: Harry Simonsen, Grethe Andersen, John Frausing Andersen, Finn Conrad, Næstformand Tove Lindbo Larsen, Næstformand

Benny Lauridsen, Kjeld Strandberg, Margoth Rasmussen, Teddy Pedersen, Henning Dam Krag.


I 2010 donerer TrygFonden 450 millioner kr. til

tryghedsskabende indsatser inden for sikkerhed,

sundhed og trivsel. Læs mere på trygfonden.dk

Sammen

kan vi

redde

flere liv

Hvert år får ca. 3.500 danskere

hjertestop uden for hospital. Kun

6,5 % overlever. Med livreddende

førstehjælp, kan op mod 400 fl ere liv

reddes. Derfor donerer TrygFonden

hvert år 100 hjertestartere bl.a. til

klubber og foreninger rundt om i

landet. Du kan søge om en hjertestarter

på trygfonden.dk

Registrér din hjertestarter

Har du allerede en hjertestarter, der

ikke er registeret, kan du gøre det

på hjertestarter.dk. Det tager kun et

lille øjeblik, men det skaber stor lokal

tryghed og giver fl ere mennesker

mulighed for at redde liv.

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby


Af Steen Hasselbalch,

overlæge, neurolog ved

Hukommelsesklinikken,

Rigshospitalet.

Alzheimers sygdom

Der forskes heldigvis hele tiden i nye muligheder for diagnostik af Alzheimers sygdom,

det betyder, at den kan opspores tidligere og tidligere. Og det er der ekstra god grund til

al den stund, at sygdommen er i vækst. Hyppigheden af sygdommen stiger med alderen,

derfor vil forekomsten også stige over de kommende tiår, alene fordi befolkningen bliver

ældre.

Hvad er

Alzheimers

Alzheimers sygdom

er en alvorlig,

fremadskridende

og dødelig sygdom.Symptomerne

er ikke ”blot”

glemsomhed og

tab af intellektuelle færdigheder, men

også ændringer af personligheden

og psykiske forstyrrelser er almindelige.

Man regner med at ca. 80.000

mennesker har en demenssygdom i

Danmark, og af disse har ca. 50.000

Alzheimers sygdom.

Behandling af Alzheimers

sygdom (AS)

Behandling af AS er først og fremmest

4 Høreapparater fra kr. 0,med

offentligt tilskud på kr. 6.230,-

pr. apparat

4 Professionel rådgivning

4 Gratis prøveperiode

Hør forskellen

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 8

rådgivning og støtte til patienter og

pårørende, og skræddersyede dagtilbud

og pleje. Der er desuden medicin, som

kan være med til at stabilisere sygdommens

udvikling, så symptomerne

mildnes og sygdommen ser ud til at gå

i stå i en periode på måske 1-2 år.

Der er derfor god mening i at stille

diagnosen Alzheimers sygdom så

tidligt i forløbet som muligt for at få

stabiliteten på et så tidligt tidspunkt

som muligt. Spørgsmålet er hvor

tidligt man kan stille diagnosen?

Praksis i dag er, at personen skal være

ganske dårligt fungerende for, at man

kan stille diagnosen rimeligt sikkert.

Men nu er der kommet nye metoder

til diagnose, som gør, at man måske

kan påvise Alzheimerforandringer i

hjernen 10-20 år før, man får sympto-

4 Høreapparater fra de førende

leverandører

4 4 års garanti & service

Pantone CMYK version

Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70

mer på sygdommen. Så længe der ikke

fi ndes en behandling, som kan kurere

sygdommen, ønsker de færreste nok at

få at vide, at de får Alzheimers sygdom

om 10 år. Omvendt: kan man påvise

sygdommen hos de personer, som har

lette tegn til Alzheimers sygdom, vil

de have gavn af en tidlig indsats, der

måske kan forebygge forringelse af

dagligdags funktioner i fl ere år.

Nye diagnostiske metoder

Ved Alzheimers sygdom ophobes et

proteinstof (beta-amyloid) i hjernen,

som klumper sig sammen mellem

nervecellerne og nedbryder de netværk,

som lagrer al den information, vi modtager

og indlærer. Vi danner alle sammen

små mængder af dette proteinstof,

men ved Alzheimers sygdom synes

Har du også svært ved at høre

hvad de siger på TV?

- Bestil tid til GRATIS høretest

Allerød · 88 886 329

Assens · 88 886 328

Ballerup · 88 886 310

Charlottenlund · 70 255 855

Esbjerg · 76 100 045

Fakse · 88 886 321

Frederiksberg · 33 259 366

Glostrup · 43 431 848

Gråsten · 74 650 047

Haderslev · 73 525 230

Herning · 39 450 030

Hillerød · 48 247 177

Holbæk · 88 886 316

Horsens · 75 601 810

Hvidovre · 88 886 312

Høje Taastrup · 88 886 322

Kalundborg · 88 886 319

Kolding · 88 886 318

Bestil tid til

GRATIS høretest nu!

København V · 88 886 326

Køge · 39 450 060

Lyngby · 45 281 016

Lyngby 2 · 88 886 315

Maribo · 88 886 332

Middelfart · 88 886 317

Nakskov · 88 886 333

Nyborg · 88 886 325

Nykøbing Falster · 88 886 331

Næstved · 55 775 062

Næstved 2 · 88 886 324

Odder · 75 601 810

Odense · 88 886 313

Ringsted · 57 671 025

Roskilde · 46 369 948

Roskilde 2 · 88 886 320

Slagelse · 58 535 596

Slagelse 2 · 88 886 309

Svendborg · 88 886 314

Skanderborg · 87 500 092

Vejle · 75 721 518

Vordingborg · 88 886 323

Århus · 86 147 510

www.audionova.dk


produktionen at overstige hjernens

evne til at fjerne proteinstoffet igen.

Man har i flere år benyttet undersøgelse

af rygmarvsvæsken til at stille

Alzheimerdiagnosen tidligere og mere

sikkert. Det kræver en ”lumbalpunktur”,

et prik i ryggen, hvor man tapper

en smule væske ud fra rygmarvskanalen

som undersøges for beta-amyloid

og et andet protein, som ophobes ved

Alzheimers sygdom. Disse forandringer

optræder meget tidligt i sygdomsforløbet

og er der unormale mængder

af proteinstofferne i rygmarvsvæsken,

støtter det mistanken om Alzheimers

sygdom. Andre demenssygdomme kan

undertiden give samme forandringer

i rygmarvsvæsken og undertiden kan

man godt have en helt normal væske

selvom man lider af Alzheimers sygdom.

Undersøgelsen er altså ikke helt

sikker, men anvendes i stigende grad

også i Danmark til at underbygge en

tidlig diagnose.

Nye skanningsteknikker –

meget tidlig sporing

Med de nye skanningsteknikker kan

Figur 1: Ophobning af beta-amyloid starter flere år før de første symptomer på

Alzheimers Figur 1: sygdom Ophobning viser af sig. beta-amyloid Dette udnytter starter man i flere de nye år før diagnostiske de første symptomer teknikker, på Alzheimers

som sygdom kan påvise viser tegn sig. til Dette sygdommen udnytter meget man tidligt i de nye i forløbet. diagnostiske teknikker, som kan påvise tegn til

sygdommen meget tidligt i forløbet.

ufrivillig natlig sengevædning sengevædning og

natlig vandladning vandladning kan forstyrre

søvnen hos både voksne og børn!

Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

man også stille en tidligere Alzheimer

diagnose. Magnet resonans skanning

(MR skanning) er en kendt teknik, og

der findes MR skannere på alle større

sygehuse. Ved Alzheimers sygdom

vil områder i tindingelappen rammes

tidligt i sygdommen, og man kan på

en MR skanning se den begyndende

skrumpning af disse områder flere år

før, symptomerne bliver markante.

Men selvom teknikken er udbredt,

kræver det stor erfaring at tolke skanningerne,

hvilket gør at teknikken

ikke benyttes rutinemæssigt.

Det nyeste skud på stammen er

PET skanning af beta-amyloid. PET

(positron emission tomografi) er en ret

dyr og krævende teknik, hvor et svagt

radioaktivt sporstof (kaldet Pittsburgh

Compound B, eller PiB) indsprøjtes

i en blodåre og føres med blodet til

hjernen, hvor det ”farver” vævet ved

at binde sig til beta-amyloid. Teknikken

har været anvendt i udlandet

siden 2005, men i Danmark bruges

metoden kun på de store universitetssygehuse

i Århus og København og i

ret begrænset omfang.

Det er især denne teknik som har

lært os om udviklingen af Alzheimers

sygdom. Det har nemlig vist sig, at

skanner man raske ældre personer over

Tisser Tisser du om du naTTen? om naTTen?

Figur 2. PiB-PET scanning. Øverst ses en ældre rask person med ganske lidt betaamyloidophobning

i hjernen (grønne farver). Nederst ses en person med

demenssymptomer. Beta-amyloid ses i store dele af hjernen (rød-gul-grønne farver)

og bekræfter at personen lider af Alzheimers sygdom.

Ofte skyldes tilstandene natlig polyuri.

Natlig polyuri betyder, Ofte at kroppen skyldes tilstandene produce- natlig pol

rer unormalt meget pen urin producerer om natten, unormalt og det meget urin

er en af de hyppigste te årsager til, at voksne skal op at lade

skal op at lade vandet natten. eller Der at børn findes tisser god i hjælp at hent

sengen om natten. Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

Få mere at vide på

www.np.dk

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S, tlf: 88 16 88 17, fax: 88 16 88 19

Få mere a

www.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 9

090701_Minirin_185x132.indd 1 09-07-01 11.54.44

feb 2009


Af Lise Høst

70 år, så vil omkring 25% af disse

have beta-amyloid i hjernen, vel at

mærke uden at have et eneste symptom

på sygdommen. Det formodes

at disse 25 % raske ældre med tiden

vil udvikle sygdommen. Har man

hukommelsesbesvær, så vil en ”positiv”

PiB scanning øge risikoen betydeligt

for at man vil udvikle yderligere

demenssymptomer indenfor få år som

tegn på Alzheimers sygdom.

Hvem skal undersøges

med de nye metoder?

Har man tydelige demenssymptomer

og en almindelig scanning (CTscanning),

som passer med Alzheimers

sygdom, så skal man naturligvis

ikke udsættes for de nye metoder. Er

lægerne derimod i tvivl trods omhyggelige

undersøgelser, enten fordi symptomerne

er usædvanlige eller fordi de

er lette, så kan det være en fordel at

lave en lumbalpunktur og i særlige

tilfælde en PiB-PET-scanning. Men

uden en nøjagtig lægelig vurdering

går det ikke: har personen hukommelsesproblemer,

som er karakteristi-

Det er så livsbekræftende

at tale med et

menneske på 78 år,

der er mest optaget

af fremtiden og de

kampe, han fortsat

selv kan have

indfl ydelse på. Og

naturligvis ingen fremtid uden indsigt

i- og forståelse af fortiden. Erik Kühnau

er et interessant bevis på denne påstand.

Viden, erfaring, generøsitet, vilje

og lyst går hånd i hånd, når han bruger

sig i de sammenhænge, som vi har

lært ham at kende i. I Pensionisternes

Samvirke stiftede vi bekendtskab med

ham via det i 2007 nystiftede ”Teatret

Tidens Tand”, et teater med bid i!

Fra ”Skyggen” til

”Romeo og Julie”

I teatrets første stykke ”Skyggen”, som

Bent Haller skrev temmelig frit efter

H.C. Andersen, og som handlede om

de gamle, som er her endnu – og ikke

er døde, spillede Erik Kühnau netop

bemeldte Andersen. Et humoristisk og

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 10

Figur 2. PiB-PET scanning. Tv. ses en ældre rask person med ganske lidt beta-amyloidophobning

i hjernen (grønne farver). Th. ses en person med demenssymptomer. Beta-amyloid

ses i store dele af hjernen (rød-gul-grønne farver) og bekræfter at personen PET lider and Cyclotrone af Alzheimers Centre,

sygdom.

Rigshospitalet, 2008

ske for Alzheimers sygdom (påvirket

nyindlæring) og en positiv scanning,

så er det sandsynligt, at personen har

Alzheimers. Men har personen uklare

symptomer, så kan en positiv PiB-

PET-scanning jo blot være tegn på, at

personen indenfor de næste 10-20 år

På skulderen af fortiden

Pensionisttilværelsen må ikke blive en parodi

vedkommende stykke teater, der satte

tænderne i fordommene om alderdommene.

Den kommende forestilling:

Shakespeares ”Romeo og Julie” er også

PET and Cyclotrone Centre,

Rigshospitalet, 2008

vil udvikle sygdommen, og de uklare

symptomer kan måske skyldes helt

andre ting som fx depression. Det er

derfor vigtigt, at de nye teknikker benyttes

af erfarne læger med ekspertise

i demenssygdomme. n

Erik Kühnau er skuespiller, musiker, foredragsholder, underviser og i det hele taget et kreativt

ydende menneske. Her ses han sammen med et af Svend Johansens Tivolibilleder, som

forestiller Harlekin - dobbelt op. (det ser ud til at være både en han- og en hun-harlekin, vi

har desværre ikke kunnet fi nde titlen på billedet)

skrevet, på ligeså frie præmisser, af Bent

Haller. Her kan vi se frem til et stykke

om forelskelse i livets efterår, som jo

også i nogen grad er et tabu i disse

Fortsættes på side 12.


Aktive seniorer vælger DANMARKS SMUKKESTE HØJSKOLE

Bus lige til døren fra Sjælør og Høje Tåstrup stationer

Ring for at bestille program på tlf.: 5413 6361

Eller se det detaljerede program på www.hojskolenmarielyst.dk

NR. VARIGHED PRIS START – SLUT FORMIDDAGSFAG – der vælges ét af følgende fag

1 2 uger 4.650 23.01 – 05.02 Korsang for alle Darwin, Dolly og DNA Humor og sundhed

2 2 uger 4.650 06.02 – 19.02 Musicals Mellemkrigstiden

3 2 uger 4.750 20.02 – 05.03 Værtens bedste film Farvernes sang Georges Bizet & femme fatale

4 2 uger 4.750 06.03 – 19.03 I en verden af minder Danmark til salg Naturen vågner

5 2 uger 4.750 20.03 – 02.04 Bridge Carl Nielsen Kulturhistorie i 1000 år

6A 9 dage 6.950 03.04 – 11.04 Når Tranerne danser + tre dage i Sverige

6B 1 uge 3.950 03.04 – 09.04 Det folkelige gennembrud Dokumentarfilm

7 1 uge 3.950 10.04 – 16.04 PH – poet og provo Akrylmaling

8 1 uge 3.950 01.05 – 07.05 Seniordans Nyere dansk litteratur

9 1 uge 3.950 08.05 – 14.05 Arbejderbevægelsens historie Fuglestemmer m. nattergaletur

10 1 uge 3.950 15.05 – 21.05 Ung i 50’erne Foto i hverdagen (Seniorbiker)

11 1 uge 3.950 22.05 – 28.05 Humor og sundhed Troldmand på podiet Filtning

12 1 uge 3.950 29.05 – 04.06 Herregårdsliv Smykkekursus Naturvandringer

13 1 uge 3.950 05.06 – 11.06 Danmark som kolonimagt Naturen netop nu

14A 12 dage 12.875 12.06 – 24.06 Rejsekursus til Finland

14B 1 uge 3.950 12.06 – 18.06 Viser er så meget Filtning

15 2 uger 5.250 19.06 – 02.07 Lolland-Falsters historie Naturvandringer Kunst fra hele verden

16 1 uge 3.950 03.07 – 09.07 Humoristisk sans Operaen går til filmen TV-teatrets historie

17 1 uge 3.950 10.07 – 16.07 Cykelhold Kunst og natur At leve med fortiden

18 1 uge 3.950 17.07 – 23.07 Hverdagsfilosofi Chr. IV og hans liv EDB – billedbehandling

19 2 uger 5.150 24.07 – 06.08 Gobelinerne på Christiansborg På opdagelse i naturen

20A 15 dage 12.200 07.08 – 21.08 Rejsekursus til Ungarn

20B 1 uge 3.950 07.08 – 13.08 Botanik for alle Det folkelige gennembrud

21 1 uge 3.950 14.08 – 20.08 Vejr & vejrfænomener Holberg og H.C. Andersen

22A 9 dage 6.950 21.08 – 29.08 Sort sol + tre dage i Sønderjylland

22B 1 uge 3.950 21.08 – 27.08 Orkesterhold

23 2 uger 5.150 28.08 – 10.09 Operaen går til filmen Smykkekursus De store humorister

24 1 uge 3.950 11.09 – 17.09 Svampenes forunderlige verden Film og politik Cykelhold

25 2 uger 5.150 18.09 – 01.10 Opera med rejse Kunstneriske inspirationer Danmark lige nu

26 2 uger 5.150 02.10 – 15.10 Operette Løvfaldskursus Tegn og mal fantasier

27 1 uge 3.800/1.850 16.10 – 22.10 Familiehold

28 2 uger 5.400 23.10 – 05.11 40 års jubilæumskursus Grundtvig, Kold & højskolerne Trækfugle

29 2 uger 4.950 06.11 – 19.11 Om folkemusik Génteknologi Folkedans

30 2 uger 4.950 20.11 – 03.12 Udvandrerne Livet leves i romanerne At have en skitsebog

31 2 uger 4.950 04.12 – 17.12 Jul i gamle dage Holberg og H.C. Andersen Julerevy


MED EN TESTAMENTARISK GAVE

KAN VI REDDE LIV

Foto © Gilles Saussier

Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden

er størst. Midt i katastrofen arbejder

vores læger og sygeplejersker i døgndrift

for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe,

hvis vi har penge til medicin og udstyr.

Med en testamentarisk gave til Læger

uden Grænser er du med til at sikre et

håb og en fremtid for nødlidende børn og

voksne.

Arv udgør en vigtig del af de samlede

bidrag til Læger uden Grænser.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 12

Når vi modtager en testamentarisk gave,

tager vi det som et udtryk for stor tillid

og moralsk støtte til vores humanitære

arbejde. Pengene går bl.a. til:

■ Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer

og i fl ygtningelejre

■ Bekæmpelse af livstruende sygdomme

som malaria, tuberkulose og hiv/

aids

■ Mad og behandling til stærkt underernærede

børn

Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere

Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente

hos advokatfi rmaet DANDERS & MORE, der på denne måde støtter Læger uden Grænser.

Læger uden Grænser · Kristianiagade 8 · 2100 København Ø · Tlf. 39 77 56 00 · www.msf.dk

Foto © Mikkel Dalum /MSF

Assistens Kirkegård, hvor blandt andre H.

C. Andersen, Søren Kierkegaard og Martin

Andersen Nexø ligger begravet, var også

adressen for Teatret Tidens Tands første

forestilling, som hed ”Skyggen”. Forventningen

på vej ind i teatret var ladet med

den stemning, kun en kirkegård skaber en

blæsende efterårsaften, og endnu mere efter

forestillingen, man kikkede sig lige omkring

en ekstra gang, da man gik ud, er de nu

rigtig døde, de gamle drenge. De samme

omgivelser er rammen om Shakespeares og

Hallers ”Romeo og Julie”, men nu er det jo

kærlighed, det handler om og ikke døden, så

det giver måske ikke lige den samme uhyggelige

stemning, men stemningsfuldt under

alle omstændigheder.

Fortsat fra side 10.

ungdomsfikserede tider. I rollerne som

Romeo og Julie kan vi glæde os til at

opleve Henning Palner og Annie

Birgit Garde. Forestillingen har

premiere den 30. marts og spiller

frem til den 29. april. 2011.

Bent Conradis tribune

Som initiativtager til kampteatret

”Tidens Tand”, har instruktør

Bent Conradi sat sig for at

tage kampen op mod fordomme

om det at være gammel og

derudover at skabe en tribune

for skuespillere i pensionsalderen,

en talentreserve der ellers

ligger brak. Skuespillerne der er

tilknyttet teatret er alle mellem

65 og 85 år.

Simone de

Beauvoirs appel

Idéen med teatret opstod på baggrund

af en indignation over den

tiltagende aldersdiskriminering

i samfundet. Stærkt inspireret af

Simone de Beauvoir - den franske

filosof og forfatter som i to bøger

har skrevet om alderdom og

alder. Hun beskriver alderdomstabuet

som: ”tavshedens sammensværgelse”

– og hun slutter

sine bøger med en appel til sine

læsere, den lyder: ”gå ud og tal

om den, skriv om den, lad den

ikke blive glemt”.

Fra Ungdommens Teater

til Teatret Tidens Tand

Teatret Tidens Tand fylder i

den kommende tid meget i Erik

Kühnaus liv, der skal prøves på

stykket resten af året, så skal det

hvile lidt, for pausen giver stykket

liv. Herefter tager ensemblet


fat igen i februar og gør sig klar til premieren i slutningen

af marts. Det kan være lidt hårdt, men til gengæld sjovt og

berigende, og frem for alt skønt at bruge sine talenter og sin

kampånd. Netop denne tilgang til opgaven, giver vendingen:

”at stå på skulderen af fortiden” ekstra klar mening, når Erik

Kühnau fortæller, at han sammen med Bent Mejding stiftede

Ungdommens Teater med samme ildhu. Der virkede han i

øvrigt både som direktør og skuespiller fra 1963 – 1974.

En mand med

mange talenter

I vores snak om alder og det at præstere noget uanset alder,

fastslår Erik Kühnau, at man skal passe på, at det man giver

sig i kast med i pensionisttilværelsen, ikke bliver en parodi

på det tidligere arbejdsliv. Han beskriver de fire veje, der

giver mening, enten engagerer man sig i noget socialt, noget

skabende, religiøst eller politisk. Men for ham selv er det vist

ikke et enten eller, det er et både og.

Markus evangeliet

Under Kulturby 96 havde kirkerne et tema: ”Den menneskelige

stemme i kirken”, i den forbindelse gav Erik Kühnau

sig i kast med oplæsning af Markus evangeliet, det blev til ti

fyldte kirker. Det blev også efterfølgende meget efterspurgt,

og det forstår man godt, når han fortæller, hvordan Jørgen

Kiil instruerede ham, så oplæsningen blev til en meget

nærværende og medrivende fortælling, som overraskede

publikum.

Kommunikation og præsentation

I en årrække har Erik Kühnau også rejst land og rige rundt

med undervisning i god kommunikation og den svære kunst

at præsentere sig. To naturlige egenskaber for en uddannet

kgl. skuespiller, der har lært af både Poul Reumert og John

Price.

Kapellet på Assistens Kirkegård fungerer som kulturcenter, Teatret

Tidens Tand har til huse der, når forestillingen løber af stabelen.

Her står Erik Kühnau på vej til prøverne på stykket, hvor han skal

spille Vincenzo Galeotti, den italienske balletmester, der var Bournonvilles

forgænger.

Musikeren

Det blev en uddannelse som kgl. skuespiller i stedet for en

konservatorieuddannelse som violinist. Men i et langt liv kan

man måske nå at udleve nogle af de gamle drømme, hvis

man har den opfattelse, at alderen ingen hindring er. Så på

Aktivitetscenter Sct. Joseph øves der nu både sang og violin

et par gange om ugen.

Foredrag om spændende

personligheder eller deres tekster

Erik Kühnau er i sandhed et ydende menneske, han er en

formidler der når ud over kanten fordi han kan lide det. Mød

ham i et causeri om ”Mennesker jeg mødt, og kunstnere jeg

har kendt”. Hent ham til oplæsning af H.C. Andersen, Steen

Steensen Blicher eller andre efter aftale.

Forestillingen ”Romeo og Julie” bliver kun spillet i København,

men Erik Kühnau kan godt lokkes ud omkring

med nogle af de andre spændende ting, han har at byde på.

Kontakt ham på ekuhnau@hotmail.com eller tlf. 38747226.

Se mere om Teatret Tidens Tand på: www.teatrettidenstand.dk

hvor også billetter til forestilling kan bestilles eller

købes. n

Storbyferie i London

London har det hele: museer i verdensklasse, fantastisk arkitektur,

teatre og musicals, romantiske kvarterer, shopping,

klassiske engelske pubber, tesaloner og ikke mindst en helt

unik storbystemning. Lad London forføre dig!

Rejs f.eks. 8. – 10. marts

Ambassadors Hotel, kat. 3 fra 1.350,-

Henry VIII, kat. 4 fra 1.585,-

Bestil ferien på spies.dk

eller 70 10 42 00

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 13


Af Gerda Klemensen

Pensionisterne sidder på flæsket

- eller gør de?

Ovenstående

har man

både hørt og læst

adskillige gange

i den senere tid.

Påstanden refererer

til, at der er næsten

300.000 pensionister,

som er gode

for en million. Man glemmer i farten,

at der er næsten 700.000 pensionister,

der ikke er det.

Og faktisk er der ca. 250.000

pensionister, som kun har den sociale

pension, lidt ATP og ”ældrechecken”.

Dagbladet Politiken har kørt en

hel serie ”gamle Danmark”, som har

handlet om mange af alderdommens

aspekter. Blandt andet satte man fokus

på pensionist rabatter – for eksempel

de såkaldte mimrekort og adgang til

museer og man slog til lyd for, at rabatter

kun skal gives til de fattigste. Selvfølgelig

kunne man også præsentere

pensionister, som sagde, at de sagtens

selv kunne betale fuld pris.

Det er ikke et nyt og ukendt fænomen,

at ”når riget fattes penge”, kommer

der forslag om at ændre almene

sociale goder til ”almisser” for de allerdårligst

stillede. Konsekvensen er for

os at se, at man på den måde forsøger

at vælte velfærdssamfundets grundsten.

At visse sociale og store dele af de

sundhedsmæssige goder gælder alle,

betyder jo at den bedre middelklasse

bevarer incitamentet til at betale en

forholdsvis høj skat.

Kommunernes

Landsforening vildleder

Hetzen kan meget vel hænge sammen

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 14

Indkomstvilkårene for ca. 250.000 pensionister:

Der skal vel at mærke betales skat af beløbene. Der er ikke medtaget ATP,

eftersom det er meget forskelligt, hvad man modtager der.

Reelt enlig Andre

Grundbeløb 5.448 kr. Grundbeløb 5.448 kr.

Pensionstillæg 5.658 kr. Pensionstillæg 2.735 kr.

I alt 11.106 kr. I alt 8.183 kr.

Det vil sige, at et ægtepar tilsammen har 16.366 kr. Dertil kommer eventuelt

den en gang årligt udbetalte ”ældrecheck på 10.700 kr.

med utilstrækkelig viden om virkeligheden.

I Kommunernes Landsforenings

(KL) Nyhedsbrev nr. 7 Momentum fra

august bruger man netop overskriften

”Pensionisterne sidder på flæsket”.

Man indleder derefter artiklen med

”Glem alt om pensionister, der må

spinke og spare for at få sky på leverpostejen

eller råd til at købe barnebarnet

en ordentlig studentergave. De findes

selvfølgelig, men generelt har de danske

pensionister deres på det tørre – og

lidt til” Pensionisternes Samvirke gør

opmærksom på, at alle bør vide, at de

250.000 jævnligt må spinke og spare.

Artiklen bruges blandt andet til at

plædere for at afskaffe en række ydelser

eller fordele, som hænger sammen med

alderen.

I den forbindelse illustrerer de med

et diagram, hvorledes formuen er

fordelt på aldersgrupper. Ved siden af

denne diagramgraf fortæller man om

fordele til ældre alene betinget af alder.

Imidlertid har journalisten ikke sat sig

ordentlig ind i reglerne, for artiklen er

på nogle punkter vildledende.

For eksempel skriver han, at man

alene på grund af alder kan få varmetillæg,

helbredstillæg og nedsat licens.

Det er ikke rigtigt. Alle tre dele er

indkomstafhængigt. Det er ærgerligt

at KL´s officielle Nyhedsbrev på den

måde løber med en halv vind. Hvordan

kan man så forvente, at den øvrige

presse kan give et sobert billede af

forholdene. Det er pensionister, som

dem der er beskrevet økonomisk i

boksen, der eventuelt vil være berettigede

til helbredstillæg, nedsat licens og

varmehjælp. Den gruppe vil vi i Pensionisternes

Samvirke ikke være med

til at glemme. Medmindre de vinder

i lotto, vil disse mennesker have svært

ved at købe barnebarnet en ordentlig

studentergave.

KL skriver desuden i deres Nyhedsbrev

blandt andet: ”Momentums

artikler er baseret på seriøs, troværdig

journalistik. Med analyser, undersøgelser

og anden dokumentation vil vi

sætte nye, interessante dagsordener og

skabe ny viden……!!

Som med så meget andet: Tag det

med et gran salt, når medierne går i

selvsving over et emne. n


Krampe og uro i benene?

Gå dobbelt så langt - uden smerter

Padma 28 kan også hjælpe dig, hvis du kan

svare JA til et eller flere af disse spørgsmål:

Oplever du at have uro i benene?

Har du ofte kolde fødder ?

Døjer du med smerter og spændinger i benene?

Skal du holde pause, når du går længere strækninger?

Hvad er Padma 28?

Padma 28 er et naturlægemiddel sammensat af 19 forskellige tibetanske

lægeurter. Det anvendes bl.a. ved gangudløste smerter i benene

som følge af dårlig blodforsyning, hvilket er dokumeneteret i

flere studier. Resultatet af et dansk studie er illustreret herunder.

En velfungerende blodcirkulation er meget vigtig fordi blodet transporterer

ilt og næringsstoffer rundt i kroppen og fjerner affaldsprodukterne.

For yderligere information eller ønsker du en brochure tilsendt,

så ring til Medica Clinical Nord på tlf. 4611 6669.

Padma 28 forhandles på apoteket, hos Matas og helsekostbutikker.

300 m.

250 m.

200 m.

150 m.

100 m.

50 m.

0 m.

Gennemsnitlig gå afstand i meter efter indtag af Padma 28 i 16 uger

Padmagruppe

Forbedring: 96%

Placebogruppe

Forbedring: 15%

Uden padma Start m/Padma Efter 4 uger Efter 8 uger Efter 12 uger Efter 16 uger

Smertefri og

stadig aktiv

Det er længe siden, at 74 årige, Else Walther

fra Tåstrup, døjede med følelsesløshed og kulde

i benene. For siden hun startede med Padma

28, er symptomerne forsvundet, og hun er nu i

fuld vigør og smertefri. Ugentlige cykelture og

gymnastik er igen en del af Elses hverdag.

Padma: Anvendelse: Naturlægemiddel til lindring af gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (Claudicatio Intermittens). Dosering: Voksne og børn over 12 år: 2 tabletter 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til

børn under 12 år uden lægens anvisning. Graviditet og amning: Kan ikke anbefales. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Overfølsomhed over for de aktive bestanddele, herunder over for planter af kurvblomstfamilien (f.eks.

morgenfrue, krysantemum, bynke) eller et eller flere af hjælpestofferne. I præparatet indgår sida cordifolia, der indeholder spor af efedrin. Det vides ikke om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at

forsigtighed bør udvises. Tabletterne indeholder sorbitol og bør ikke anvendes af personer med arvelig fruktoseintolerans. Bivirkninger: Alvorlige: I sjældne tilfælde er der set luftvejsgener, løbende næse og astma efter brug af præparater

indeholdende kurvblomst. I meget sjældne tilfælde er set påvirkning af leverfunktion f.eks. gulsot. Ikke alvorlige: I sjældne tilfælde ses hjertebanken. Derudover kan der forekomme søvnforstyrrelser, træthed, indre uro, mavesmerter,

mavekramper, kvalme, opkastning, forstoppelse, diaré, luft i maven, hududslet, kløe og hævelse. Læs altid indlægssedlen i pakningen grundigt.

Priser: 120 tabl. kr. 279,00 - 200 tabl. kr. 429,- 400 tabl. kr. 749,- MTR nr. Distribution i Danmark: Medica Clinical Nord A/S. MTnr. 6123093 - www.medicanord.dk


TOURGUIDE

R I N G S T E D M U S E U M O G A R K I V

Historiens Hus, Ringsted Museum

Køgevej 41, tlf. 57 62 69 00

Egnshistorie og særudstillinger

Ringsted Vindmølle

Museumscafé og butik

tirsdag, onsdag, torsdag

og søndag 11-16

Januar lukket

E-mail: ringstedmuseum@ringsted.dk

http://www.historienshus.ringsted.dk

ODSHERREDS

KULTURHISTORISKE

MUSEUM

SOLVOGN

SØSLAG

SOMMERLIV

ANNEBJERG STRÆDE 1

4500 NYKØBING SJÆLLAND

www.annebjerggaard.dk

MADEIRA

8 DAGE MED FLY FRA KØBENHAVN

• 4* hotel inkl. halvpension

• Udflugter og dansk rejseleder

• Afrejse 14.2 + 14.3 2011

Pr. person i db. vær. ............ kr. 8.195

70 20 98 99

WWW.BESTTRAVEL.DK

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 16

En unik

rejseoplevelse!

Oplev Norges fascinerende kystlinje.

Ring eller kom ind, få rejseforslag,

pristilbud og gode råd.

Tlf. 33 21 18 64

hr@hyttespecialisten.dk

Oplev 3 dejlige feriedage

på Skagen Strand

valgfri ankomstdag i dec., jan., og feb.

2011. Nyd roen, naturen, Skagen og

vore faciliteter. Pris pr. feriebolig type1

med plads til 5 personer inkl. slutrengøring

Kr. 1.299

Gl. ikke uge 7 2011

Pris ekskl. energi og miljøafgift

skagen strand butter

væk fra det hele, tæt på det meste

tel.: 9848 7222 skagenstrand.dk

GRUPPEREJSER

www.tigerrejser.dk skagen strand adobe

• Rundrejser

væk fra det hele, tæt på det meste

• Badeferie

• Miniferie

• Busrejser

• Flyrejser

• Temature

• Storbyferie

Få skræddersyet jeres rejse

Sønderjyllands historie,

fra oldtiden til nutiden

31. januar – 5. februar 2011.

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Oplev forfatterne bag det nye

to-binds værk Sønderjyllands

Historie fra oldtiden til nutiden, og

succesforfatterenTom Buk-Swienty

Et højskolekursus med foredrag,

sang, sønderjyske retter, udflugter

og samtaler om Sønderjyllands

historie, kultur og udvikling.

Læs mere på www.ihs.dk

under ugekurser eller ring

7442 1848 efter program.

unsalted

BORNHOLM

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge

Tlf. 56481010 Fax. 5648 1889

www.grethaspension.dk

Samarbejder med Samvirket

Gæsteoptræden med

SÆRUDSTILLING

Den Danske MUSEET Skueplads

På din maske

Jul Selma på Rungstedlund

skal jeg Lagerlöfs kende dig

Julemarked “Legenden 27.-28.11 om Juleroserne” & 4.-5.12

Sidste Åbningstider dag

16. nov. kl. 16.

Billetter 120 den Ons-fre:

kr. + gebyr 15/11 13-16

gennem Billetnet

Lør-søn: 11-16

Rungsted Rungsted Strandvej Strandvej 111 111

Tlf. Rungsted Tlf. 45 4557 57 Strandvej 10 1057 57111

www.karen-blixen.dk

Tlf. www.karen-blixen.dk

4557 1057

www.karen-blixen.dk

caslon pro

KAREN

BLIXEN

Direkte på stranden på det superlækre La

Manga mellem Middelhavet og Mar Menor.

• Terasse med panorama udsigt

• 20 m til sandstrand og pool

• 5 min. til marina

• Masser af shopping

og restauranter

Fra kr.

2495 pr. uge

- eller spørg på pris

ved langtidsleje

Rekvirer brochure

eller besøg vores hjemmeside

www. playaprincipe.dk

booking@playaprincipe.dk

Tlf dag: 4457 0787

Aften/weekend 2023 7577

Vi ses i Esbjerg!

tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

Garanti for hvid jul !

Jule– eller nytårsrejser til

Skeikampen 5 nætter på

dejligt hotel inkl. helpension

jule– eller nytårsarrangement

DFDS Seaways og transport

til hotellet t/r

Fra kr. 5.225 pr. voksen

Barn u.16 pr. 1 voksen kr. 795

Frederiksbergade 10

1459 København K

Tlf.: 33 12 45 65

www.norskrejsebureau.dk

DIREKTE TIL

FJORD NORGE

• Bil

• Campingvogn

• Cruise

+45 97 96 30 00

Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Fjord Norway


UDSTILLINGER

2011

CORNER 2011

15.jan.- 27. feb.

LARS DAN

”OIL PAINTINGS”

(ekspressivt

”romantisk” maleri,

hvor en kraftig, pastos

kolorit understreger

voldsomme

psykologiske

stemninger)

Nyhed Nyhed Nyhed

fra

Vi kommer til din/jeres klub/

forening med en solstråleoplevelse

hvor vi holder foredrag om

gode danske vine af egen avl (har

opnået guld og sølv ved Danske

Vinskue). Selvfølgelig skal vi

også smage. Alt i alt en god oplevelse

for øre, øjne og gane.

Ring og aftal tid på 4828 5804

Dorte og Niels Frees

www.annisse-vingaard.dk

Frihed til oplevelser

- også i regnvejr

Danmarks største udvalg af kvalitets-scootere.

Hastighed fra 6,5 – 25 km/t. Rækkevidde fra

10-90 km. Vælg mellem mere end 20 modeller

af høj kvalitet.

Sportster A/S servicerer fra dag til dag hos

kunder over hele landet og har gjort dette i

snart 25 år.

Køb eller lej en af vore el-scooter i morgen.

Ring og bestil brochure eller gratis afprøvning.

SPORTSTER A/S

Tlf.: 97 11 68 46

www.sportster.dk - info@sportster.dk

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 17


af Peter Lommer

Kristensen, læge og

diabetesforsker

Diabetes Type2

– stort forskningsprojekt

Diabetes, også kaldet sukkersyge, er mere og mere almindeligt - især blandt ældre

mennesker ses en kraftig stigning i antallet af diabetikere. De 60-69 årige er således

den aldersgruppe med flest diabetikere i Danmark (ca. 65.000). Hertil kommer, at

mange mennesker har uopdaget diabetes. En af konsekvenserne ved at have diabetes

er desværre, at risikoen for at få blodpropper er markant øget - blodpropper som kan

medføre både lammelser og hjertestop. Derfor er det vigtigt at finde frem til, hvilken

diabetesmedicin der bedst forhindrer dette i at ske.

Otte

hospitaler i

Stor københavn

er med i

projektet

På baggrund af

den markant

øgede risiko for

blodpropper har

diabeteslæger fra otte hospitaler taget

initiativ til at gennemføre en uafhængig

undersøgelse af hvilken diabetesmedicin,

der bedst forhindrer blodpropper

i at udvikle sig. Den skal køre

over de næste år, og der skal deltage i

alt 950 patienter med type 2 diabetes.

Kan man undgå at

få type 2 diabetes?

Forskerne ved, at faktorer i vores

livsstil har betydning for udvikling

af type 2 diabetes og for udvikling af

blodpropper. Særligt fysisk inaktivitet,

fedme og rygning er med til at øge

risikoen for at udvikle type 2 diabetes.

Man kan også være genetisk dispone-

Man kan stadig være med

Rekruttering af patienter til undersøgelsen er i fuld gang, og det er stadig

muligt at deltage. Den Kliniske Forskningsenhed på Steno Diabetes Center

står for at ultralydsscanne alle 950 patienter. Af de 950 type 2 diabetikere,

der skal indgå i undersøgelsen, kommer de 250 fra Steno Diabetes Center.

De resterende rekrutteres fra syv andre diabetescentre i hovedstadsregionen

(Bispebjerg, Frederiksberg, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Køge og Rigshospitalet).

Hvis man vil høre mere om undersøgelsen kan man kontakte diabetessygeplejerske

Maria Hartmann på 30 79 19 11 eller mhtj@steno.dk eller

overlæge Lise Tarnow på 30 75 99 52 eller ltar@steno.dk.

PS:

Vi skal hilse og sige, at hvis man bor på Fyn eller i Jylland er man naturligvis

velkommen til at deltage i undersøgelsen, men det vil være besværligt for den

enkelte i 1½ år at deltage i undersøgelser i Københavnsområdet hver 3. måned.

Men som forskningsholdet siger, resultatet af undersøgelsen kommer jo alle danskere

til gode i den sidste ende.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 18

Lise Tarnow, der er overlæge i Den Kliniske

Forskningsenhed på Steno Diabetes Center

og hovedansvarlig for undersøgelsen udtaler:

”Type 2 diabetes patienter der deltager i

forskningsprojektet kan ikke garanteres,

at de får noget ud af at deltage i sådan en

undersøgelse. Mange patienter er imidlertid

glade for at deltage fordi deres diabetes

bliver undersøgt mere end normalt og fordi

man som forsøgsdeltager bliver uddannet

bedre til at tage vare på sig selv og sin

diabetes”.

ret til type 2 diabetes og i det tilfælde

kan man ikke være sikker på, at man

med et sundt liv undgår type 2 diabetes.

Ofte vil en sund livsstil imidlertid

være det bedste værn mod at udvikle

diabetes. De fleste mennesker, også

ældre, kan således næsten altid gøre

noget for at mindske risikoen for at få

type 2 diabetes. Hvis man har diabetes

er en sund livsstil også af afgørende

betydning for ens sundhed.

Hvordan lever man

med diabetes

I starten af sygdommen kan man

behandle det forhøjede blodsukker effektivt

med piller, men som årene går,

er det ofte nødvendigt at intensivere

behandlingen så diabeten ikke løber

løbsk. Det sker ofte med indsprøjtninger

med insulin - nogle gange op

til flere gange om dagen. Det kræver

disciplin og indsigt i sygdommen og

derfor kan støtte fra ens pårørende

være vigtigt i den situation. Hertil

kommer, at mange diabetikere har

forhøjet blodtryk og et højt kolesteroltal,

som også bidrager til risikoen for

at få blodpropper. Der findes effektive

behandlinger mod disse tilstande,

men ofte betyder det, at man dag-

Fortsættes på side 20.


undrejser & langtidsferier

thailand rundrejse med dansk guide

fra kr. 11.998

7 dages rundrejse og 5 dages badeferie. Oplev nogle

af Thailands mange seværdigheder, farvestrålende

markeder og storslåede natur og afslut med dejlig badeferie

på destination efter eget valg. I besøger bl.a

Bangkok, Ayutthaya, Phitsanuloke, Chiang Rai, Chiang

Mai og fx Hua Hin. Afrejse hver måned.

- h ø r m e r e p å 7 o 131 131

Frederiksberg • H.C. Ørsteds Vej 50C • 1879 Frederiksberg C

Hillerød • dyreHaVeVej 19 • 3400 HillerØd

Fantastiske Bali - med dansktalende

rejseleder fra kr. 12.998

Tag med på en enestående rundrejse hvor I oplever

det bedste af Bali, unikke naturoplevelser, skønne

strande, kultur, historie – alt i alt en oplevelse for livet

på Gudernes Ø. Rejs fx 24. februar fra kr. 12.998

Langtidsferie på Phuket fra kr. 11.998

Fly med Qatar via Doha til Bangkok og Bangkok Airways

til Phuket - bo 28 nt på dejlige Tropical Garden

resort i deluxe seaview værelse med morgenmad.

Prisen er pr. person ved 2 personer i delt dobbeltværelse

og inkluderer skatter, afgifter, transfer og morgenmad.

26/03 - 30/06 2011 fra kr. 11.998 pr. person

16/06 - 01/10 2011 fra kr. 12.998 pr. person

Flytillæg kan tilkomme især i vinterperioden da efterspørgslen

er meget høj.

Tlf. 70 201 208 • www.toptours.dk Medlem af rejsegarantifonden nr. 1478

hør livet igen

professionel rådgivning og vejledning er nøglen til en god start

på et nyt liv med høreapparat. hos Auditiva tilbyder vi:

• Professionel rådgivning

• Høreapparater indenfor det offentlige tilskud

• enestående teknologi fra bl.a. oticon, Widex og siemens

Holte • Holte stationsVej 6 • 2840 Holte

odense • torVegade 1 • 5000 odense C

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 19


Fortsat fra side 18.

Fakta

- I 2006 var der 20.610 registrerede

tilfælde med iskæmisk hjertekar-sygdom

i Danmark, heraf

3.221 personer med diabetes,

hvilket er 15,6 % af alle tilfælde

(Kilde: Det Nationale Diabetesregister).

- Den alders-justerede incidensrate

for hjerte-kar-sygdom var

i 2006 5,2 gange højere blandt

diabetikere end blandt ikke-diabetikere

(Kilde: Det Nationale

Diabetesregister).

- ca. 240.000 danskere har diagnosticeret

diabetes. Derudover

regner man med at ca. 200.000

danskere lever med uopdaget

diabetes (Kilde: Diabetesforeningen)

- De tre behandlinger i CIMTundersøgelsen

består af insulin

med forskellig virkningsmåde

sammen med en pille (metformin),

der øger effekten af

insulin på blodsukkeret.

STYRK KNOGLERNE

MED OPTIMAL AFLEJRING AF KALK

Naturlig Natto Vitamin K2

er udvundet af et traditionelt

japansk sojaprodukt og

indeholder menaquinon-7,

den mest biotilgænge lige

form for vitamin K2. Vitamin

K2 aktiverer to proteiner i

kroppen, osteocalcin, som

sørger for, at kalk fra kosten

eller kosttilskud bliver aflejret

i knoglerne, så man derved

opbygger en sund knoglestruktur,

og MGP, som samtidig

sørger for, at calcium

ikke aflejres på blodårernes

vægge.

Naturlig Natto Vitamin K2 er

et 100% vegetabilsk produkt.

Daglig dosis er 2 kapsler. Fås i

helsekostbutikker, hos Matas og

på udvalgte apoteker. Vejl. udsalgspris er

kr. 229,00 – nok til en måneds forbrug.

Se mere på www.dkpharma.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 20

ligt skal spise mange piller ud over

sin diabetesmedicin. Hvis først en

komplikation til diabetes er opstået,

kan det være nødvendigt med yderlige

behandling.

Om undersøgelsen

Om en bestemt diabetesbehandling

kan reducere den større risiko for

blodpropper, som mennesker med

type 2 diabetes lever med, er ikke helt

udforsket. ”Vi ved ikke, hvilken type

diabetes-behandling, der virker bedst

mod hjertekar-sygdom, dvs. blodpropper”

påpeger overlæge Lise Tarnow.

”Nu tester vi tre behandlinger, som

NYHED

En af dem der allerede har gennemført

undersøgelsen er Erwin Cordsen, en 75-årig

diabetespatient fra Rødovre. Han har haft

tre by-pass operationer. ”Diabetes er en

kritisk sygdom, og det er vigtigt at forebygge

blodpropper. Jeg oplever, at mange mennesker,

også diabetespatienter og læger, ikke

ved nok om risikoen”, siger Erwin Cordsen.

I forbindelse med sin deltagelse i undersøgelsen

blev hans diabetes fulgt tæt på Steno

Diabetes Center. Ud over de almindelige

kontroller som alle diabetespatienter jævnligt

går til, blev der udført yderligere undersøgelser

af Erwins diabetes. Hertil kommer,

at hans behandling blev overvåget nøje af

diabetessygeplejersker.

vi har kendt i mange år, og undersøger,

hvilken der forebygger bedst i

CIMT-undersøgelsen”. Undersøgelser

af effekt og omkostninger af eksisterende

behandlinger efterlyses netop

i sundhedssystemet, hvor de fleste

projekter i dag undersøger effekten

af nye og dyre produkter. Patienterne

i undersøgelsen får ultralydsscannet

halspulsåren (som i fagsprog kaldes

CIMT) før behandlingsstart og efter

18 måneders behandling med en af

de tre behandlinger. Ved scanningen

måles tykkelsen af halspulsårens væg.

Forandringer dér er begyndende tegn

på udvikling af blodpropper. n

Fest i Vest

Esbjerg Musikhus’ smukke foyer er en oplevelse i

sig selv. Når man ankommer forventningsfuld til

en festlig begivenhed, bliver man allerede der glad

og fornøjet af atmosfæren. Samvirket har for første

gang arrangeret fest i den del af Jylland, og det

viste sig at være en succes med over 500 deltagere.

Efter arrangementet i Musikhuset hørte vi én

sige ”det er den bedste fest i Esbjerg nogensinde”. Så

mon ikke, der skal skabes en ny tradition der? Festen

blev til i samarbejde med Hjerteforeningen. n


Priser til ildsjæle

Det er en stor fornøjelse at høre om hele to priser i to

forskellige egne af landet, som er gået til medlemmer

af Pensionisternes Samvirke og begge i Ældremobiliserings

projekter. Vi ved godt, at mange frivillige synes, at opgaven,

den nytte de gør og den respons de får bærer lønnen i

sig selv. Men et skulderklap af lidt større dimensioner kan

kun skærpe den fortsatte motivation. Desuden kan den

synlighed, omtalen giver, være med til at øge interessen for

frivilligt socialt arbejde.

Stort til lykke fra Seniorernes Blad til prismodtagerne og

deres backinggrupper.

John Frausing Andersen, initiativtager til mange spændende

aktiviteter til glæde for ældre. Senest har han taget initiativ til og

løbet en ordning i gang, som er et tilbud i den allersidste fase af livet.

Vågekonerne i Kalundborg, som holder i hånd, når døden er nær

og som også er en støtte til den døendes familie, når det indimellem

bliver for hårdt.

Venstre i Gørlev har for 17. gang uddelt en Initiativpris, der så i år

gik til det omsorgsfulde initiativ, som John Frausing Andersen på

sin sædvanlige engagerede måde har sat i værk. Prisen består af en

rødbøg til haven, vel et symbol på liv.

Karen Marie Buus, initiativtager og engageret tovholder gennem

de sidste 11 år i Ældre hjælper ældre i Greve. Hædret sammen med

hele gruppen af frivillige fra ordningen med Greve Kommunes frivillighedspris

på 10.000 kr.

Prisen blev overrakt af socialudvalgsformand Kai O. Svensson, som

blandt andet sagde; ”I har løftet en meget vigtig opgave og gjort

en stor forskel i mange ældres hverdag. I har ydet hjælp til indkøb,

motion og meget andet, samtidig med at der altid er kaffe på kanden

i Annas Hus til dem, der kommer forbi til en snak. Det er en prisværdig

indsats.”

Særtilbud! 12 dage fra 6.957 kr. *

En unik rejseoplevelse!

Oplev Norges fascinerende kystlinje.

Kom ind og få rejseforslag, pristilbud og gode råd.

* Udvalgte afgange og perioder i 2011

Bestil Hurtigrutens katalog eller rejse!

Tlf. 33 21 18 64 • hr@hyttespecialisten.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 21


SENIORBREVKASSEN

Spørg advokat Jens Hoffmeyer

(arv og testamente),

socialrådgiver Arne Arnsted,

Tenna Westergaard

(forsikringsspørgsmål), psykolog

Palle Vestberg og tandlægerne

Tove Thrane og Peter Gade.

Advokat

Jens Hoffmeyer

Tenna

Westergaard

Tove Thrane og Peter Gade

Socialrådgiver

Arne Arnsted

Psykolog

Palle Vestberg

Til Seniorbrevkassens

psykolog

For nogle måneder siden blev jeg, på

grund af nedskæringer fyret fra mit job

som værkfører. Jeg var virkelig glad for

mit arbejde, vi havde et godt sammenhold,

kollegerne imellem, og havde det

fint sammen. Efter at jeg blev ledig har

jeg søgt en masse job, for jeg vil gerne

have endnu nogle år som aktiv på

arbejdsmarkedet, som også politikerne

ønsker. Men trods mange ansøgninger,

får jeg kun afslag. Jeg er 61 år gammel,

men føler, jeg stadig har meget at give.

Heldigvis har jeg nu fået et job som

frivillig i en genbrugsbutik. Kollegerne

er søde og flinke, og jeg får da også talt

med de kunder, der køber vore ting.

Jeg må indrømme, at jeg alligevel er

ved at blive frustreret, deprimeret og

har mistet meget af mit selvværd. Jeg

savner sådan min tilknytning til det

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 22

”normale” arbejdsmarked”. Det frivillige

arbejde er jo kun pseudo. Et forsøg

på at erstatte det virkelige arbejde.

Hvordan skal jeg komme videre?

Hvor ville det være rart igen at have

noget at stå op til hver dag.

Venlig hilsen

K. Petersen, Århus

Kære K. Pedersen

Du oplever som mange andre, at

ufrivillig afgang fra arbejdsmarkedet

kan medføre problemer, man ikke

havde regnet med. Efter et langt liv i

faste rammer, som fyldte alle dage med

meningsfuldt arbejde og gode kolleger,

forsvinder det hele fra den ene dag til

den anden, og man er overladt til selv

og sin følelse af at være frasorteret.

Når man som du føler, at man

har meget at give, så er der heldigvis

muligheder, men man må være

sin egen ”arbejdsgiver”, for med den

store ledighed er det svært at konkurrere

med yngre mennesker på arbejdsmarkedet.

Mange oplever at en

planlægning af hverdagene kan være

en stor hjælp, så der hver dag er noget

man skal, men du må selv i gang med

at finde ud af, hvad du kunne have lyst

til at gå i gang med.

Jeg mener ikke frivilligt ulønnet arbejde

er pseudo, som du skriver. For de

fleste er éns arbejdet meget mere værd

end, det man får i lønningsposen. Aktiviteter,

som man ikke får penge for at

udføre, rummer mange af de samme

muligheder for meningsfulde opgaver

og medmenneskelige udfordringer som

lønarbejde.

Nogle vil se det som et privilegium

at få mulighed for i en tidlig alder at

begynde at planlægge sit tredje liv –

og det vil jeg ønske dig held og lykke

med.

Venlig hilsen Palle Vestberg

Her er nogle forslag:

Hobbyaktiviteter – f.eks. gamle

hobbyer – eller helt nye, som man

kan tage fat på.

Foreningsaktiviteter – f.eks. i

faglige klubber eller politiske-

eller interesseforeninger, hvor der

altid er brug for nogen, der kan

arrangere og planlægge, være i bestyrelser,

lave praktisk arbejde osv.

Uddannelse –aftenskoler har også

dagtilbud, hvor man kan være

med i studiekredse eller få under-

visning i et nyt fag eller genopfriske

færdigheder, man tidligere

havde glæde af.

Fysiske aktiviteter som cykel-,

trave- og vandreture, svømning,

gymnastik, boldspil, squaredance,

og idræt.

Frivilligt arbejde - f.eks. være

frivillig museums-hjælper. Besøgsven

eller kontaktperson for enlige

ældre, handicappede, indsatte i

fængsler eller hospitalsanbragte.

Hvis man bruger internet kan der

findes mange oplysninger om frivilligt

arbejde der, hvor man bor.

Til Seniorbrevkassens

tandlæge

Vi har et problem i vor familie. Det

drejer sig om min mor, der er 91 år, og

som pludselig har fået den ide, at hun

vil have en implantatbehandling efter,

at hun i foråret mistede en kindtand i

højre undermund. Det generer hende,

at hun ikke kan tygge så godt mere.

Hun mangler også et par tænder i

venstre side.

Min mor er frisk nok, trods sin

alder, hun følger med i, hvad der sker

i familien med børnebørnene, og går

også hver dag en lille tur med sin rollator.

Men vi mener nu, at det er en

høj alder at ville i gang med en sådan

behandling. Kan det svare sig og hvad

vil det ca. koste?

Venlig hilsen

Anne Jørgensen, Helsingør

Kære Anne Jørgensen

Mange tak for dit spørgsmål som vi

skal forsøge at besvare efter bedste

evne.

Et alment gyldigt princip gældende

for medicinske behandlinger siger, at

alder i sig selv aldrig må være en kontraindikation

for en given behandling,

hvorimod en anden sygdom kan være

det. Der sættes jo heller ikke aldersbegrænsninger

for f.eks. hofte- eller hjerteoperationer

indenfor det offentlige

sygehusvæsen.

Så når du skriver, at din mor - tilsyneladende

- ellers er ved godt helbred

og humør, synes vi så afgjort, at din

mor har ret til at have et godt fungerende

tandsæt. Én af livets store glæder

er jo at kunne nyde et lækkert måltid

mad!

Den hidtil ældste patient vi har

behandlet med tandimplantater er 103

år!


En pris for en bestemt behandling,

kræver en grundig undersøgelse, da der

kan være forhold i munden, som kan

gøre behandlingen sværere eller lettere.

Blandt andet skal der som et minimum

laves en røntgenundersøgelse af

Vi har lavet et juletilbud til medlemmer

af Pensionisternes Samvirke.

Bøgerne koster 249 kr. pr. stk.

men ved købe af hele serien på 4 stk.

eller bare 4 stk. på en gang, kan de

erhverves for 850 kr.

Bøgerne kan købes i Griffenfeldsgade

58, KBH.N., i vores Wepshop eller

ved telefonisk henvendelse. Forsendelsesomkostninger:

1 stk. 25 kr. 4 stk.

50 kr.

Tilbage til

50’erne, det

nyeste skud

på stammen

af bøger med

tilbageblik.

Kan du huske

de fi ne kjoler,

pigerne havde

på, trælegetøjet

og overgangen

til ægte plastik.

Så var der Klumpe Dumpe og

Hopalong Cassidy og meget meget mere, tag

en tur ca. 60 år tilbage. Køb bogen og dyk

ned i minderne fra årtiet med smalhals og

knaphed og den kommende velstand.

Tilbage til

60érne, en

underholdende

bog der giver giver

indblik i vores vores

nære historie –

og og gør gør fortiden fortiden

lyslevende. lyslevende.

Tænk fx på på

poesibogen,

Puk bøgerne,

Richs-albummet,BeatlesBeatlesstøvlerne,

Hit House, vinfl asken med

bast, afghanerpelsen og alt det andet sjove

kæben. Det er jo heller ikke altid, at

det er den bedste mulighed at erstatte

en manglende tand med et implantat.

I nogle tilfælde kan en brobehandling

både være hurtigere, lettere og dermed

også billigere. Eller man kan måske

Julegaveidé – og tilbud

fra starten af den fl ippede tid. Køb bogen

og mærk stemningen fra dengang en Fanta

var en Fanta.

Tilbage til

70érne, gør

en hel generations

historie

nærværende

og levende.

Bogen er fyldt

med billeder af

dagligdagens

genstande,

der fortæller

historien om et

årti, hvor samfundet

gennemgik store forandringer. forandringer.

Energikrise, miljøbevidsthed, kønsrolledebat,

protestbevægelser, alternative boformer

osv. Oplev eller genoplev smækbukser,

træskostøvler, hønsestrik, Ingrid og Lillebror,

sætte den manglende tand over på en

eventuel bestående delprotese.

De bedste hilsner

Tove Thrane og Peter Gade

Forum Tandlæge- & Implantatcenter n

Glæd dig selv eller en anden med en eller fl ere af disse sjove, underholdende

”historiebøger”. Bøgerne er også særdeles velegnede til en snak og en hyggestund med

børnebørnene om en svunden tid, som dog ikke er længere væk end, vi næsten kan nå

den.

Ove Dahl, historiker og forfatter til bøgerne, der opdelt i årtier fortæller i tekst og billeder

om: ”Alle de ting, du har glemt, du kan huske”.

Saturday Night Fever, Interrail og alt sådan

noget. Køb bogen og bliv mindet om, hvor

hurtigt tingene udviklede sig dengang i

70’erne.

Tilbage til

80´erne, 80´erne, et

årti i selskab

med punkere,

bz’ere, hiphoppere,pere,

yuppier,

fi tnessfolk tnessfolk og

helt almindelige

mennesker.

Genoplev

årtiet gennem

fænomener og

genstande som

kartoffelkur, karneval, kaospiloter, caféer,

skulderpuder, svedebånd, My Little Pony,

mobiltelefoner osv. Køb bogen og opdag alle

de ting, du har glemt, du kan huske. n

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 23


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning 5/2010

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,

der sendes til Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade

58, 2200 Kbh. N., skal

være os i hænde senest den 7.1. 2011.

Mærk kuverten “Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 5 - 2010

100 kr. Claus Nielsen

Toftevej 8

4682 Tureby

75 kr. Kirsten Ludvigsen

Sorrentovej 35

2300 København S

50 kr. Erik Gludsted

P.W. Tegnersvej 103

3070 Snekkersten

Hilda Johansen

Ærtemarken 35 A

2860 Søborg

Anne Marie Ilsøe

Hovedgaden 42 A

!

8220 Brabrand

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger og

klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt af Samvirkets

bistand, kurser og de servicetilbud

og rabatter, medlemmerne får. De

gør det også for at støtte og præge det

ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i sin

kreds en bred vifte af klubber, foreninger,

projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 7 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet

er kun 100 kr. om året og 130 kr. for

par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.000 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger,

pjecer, medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


Vinterfester

Øst

Nytårsfest 2011

Søndag den 9. januar 2011, kl.11 på Københavns Rådhus

Pensionisternes Samvirke ønsker et rigtigt godt nytår

med en stor og festlig nytårsfest med sang og musik.

Pavlovski’s Balalajka Orkester med egne solister:

Guido Paevatalu og Nina Pavlovski

Dræsinebanden

Konferencier: Georg Poulsen

Københavns Kommune er vært ved et glas i pausen,

så vi kan skåle og ønske hinanden godt nytår.

Billetpris 175 kr. Medlemspris 125 kr.

Billetter: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh N

Vest

Slager parade 2011

Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 10.30 på Fredericia Teater

Pensionisternes Samvirke, Fredericia inviterer til Slager parade.

Richard Ragnvald, Lis og Per, Susanne Lana, Kisser og Søren

og det fi re-mands store Them Show Band.

Glæd jer til blandt andet at høre og synge med på hits som; ”Kære lille mormor” –

”Vore allerbedste år” – ”Pyt med det” – ”Søde sommerminder” og mange, mange

fl ere.

Billetsalg fra d. 3. januar 2011

A Billetter (Salen og balkonen, Pris: 95,- kr.) købes i Arbejdernes Landsbank,

Fredericia.

B-billetter (Annekset, Pris: 75,- kr.) kan bestilles og købes ved arrangementerne i

Pensionisternes Samvirke og hos Benny Lauridsen, tlf. 75 92 69 25.

E-Mail: benny.lauridsen@mail.dk

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 26

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B


Morgenstjernens nye

mobiltelefon gør det sjovere

Et morgenopkald skaber tryghed og glæde, og med en ældrevenlig mobiltelefon er

arbejdet blevet betydeligt lettere for Anny Lund Andersen, der er daglig leder for

Morgenstjernen i Ældre hjælper Ældre gruppen i Roskilde. Efter hun fik udskiftet den

gamle telefon med en ny og ældrevenlig model, går det langt hurtigere med at ringe de

ældre brugere op, og fejlopkaldene er blevet betydeligt færre.

Morgenstjernen er et frivilligt

drevet initiativ under Ældremobiliseringen,

der hver morgen ringer til

ældre borgere i Roskilde, som ønsker

den tryghed et dagligt opkald giver.

Ældre hjælper Ældres Morgenstjerne i

Roskilde kan i år fejre tre års fødselsdag

og initiativtageren Anny Lund

Andersen, der til dagligt er leder af

gruppen, fortæller her historien om,

hvordan en ny og mere ældrevenlig

mobiltelefon har gjort arbejdet som

Morgenstjerne sjovere og nemmere.

Ikke flere fejlopkald fordi

tasterne er for små

Det er et godt et halvt år siden, at

telefontjenesten Morgenstjernen fik

skiftet deres gamle mobiltelefoner

ud med mobiltelefoner fra Emporia.

Koordinatornetværksformanden havde

nemlig hørt at Ældremobiliseringens

sekretariat havde fået kontakt til en

producent af en ældrevenlig telefon,

og lånte en som gruppen blev præsenteret

for. Forskellen kunne mærkes

allerede fra første dag, fortæller Anny.

“Vores gamle mobiltelefoner havde

små taster, som var svære at ramme,

så det hændte altså engang imellem, at

jeg ringede forkert nummer,” lyder det

smilende fra Anny. “Den nye mobiltelefon

har store taster, og det gør det

Politiforbundet ønsker seniorerne

god jul og godt nytår.

Politiforbundet i Danmark

H.C. Andersens Boulevard 38 ·1553 København V

Tlf.: 33 45 59 00 · Fax.: 33 45 59 01

“Godmorgen. Det er morgenstjernen Anny”.

Sådan lyder det, når Anny Lund Andersen

hver morgen, alle årets dage, ringer rundt til

de godt 21 ældre borgere i Roskilde Kommune,

der er tilmeldt den gratis telefontjeneste

Morgenstjernen.

meget nemmere at bruge telefonen.

Nu kan jeg nå at ringe rundt dobbelt

så hurtigt, som jeg kunne før – og helt

uden at ringe forkert,” griner Anny.

Seniorerne ønskes

en god jul og et godt nytår

www.sl.dk

Vil du vide mere om, hvor du

får fat i en Emporia-mobiltelefon,

eller om hvordan TRYGHEDS-

NETTET fungerer, så kontakt

Ældremobiliseringen på tlf. 35 35

26 99 eller besøg www.aeldremobiliseringen.dk

Det er Ældremobiliseringen, som

har sponseret de to nye telefoner fra

Emporia, der er specialiseret i at lave

ældrevenlige mobiltelefoner – og

telefonerne anvendes udelukkende til

arbejdet i telefontjenesten Morgenstjernen.

“Det, at mobiltelefonen er

skræddersyet til os ældre, har gjort

arbejdet utroligt meget lettere. Og jeg

synes, at den er fantastisk nem at finde

rundt i og kode numrene ind på,”

fortæller Anny, der selv har kodet alle

de ældre borgeres telefonnumre ind på

telefonen – helt uden at læse manualen.

Nu kan Anny med blot ét tryk

på mobiltelefonen ringe til den første

borger på listen og ønske dem en god

dag. Ifølge Anny er de ældrevenlige

mobiltelefoner den bedste gave Ældre

hjælper Ældre nogensinde har fået.

Det gør det altså noget sjovere, siger

hun. n

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 27


FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke. Du kan få en

gratis annonce i ”Formidlingen”,

hvis du vil bytte noget - efterlyse

en ny bekendtskabskreds, eller

hvis du har en interesse, du vil

dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til

os. Du er naturligvis sikret fuld

diskretion. Husk at oplyse navn,

adresse og telefonnummer. Vil

du svare på en billetannonce, så

send dit svar i en lukket kuvert

påført billetmærket, så ekspederer

vi svaret videre. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte

i indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

Formidlingen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

Københavns omegn. Jeg er en

kvinde på 67 år, der ønsker at finde en ven

til ud i naturen, rejser, cykelture og en middag

sammen. Bill.mrk. 3053.

Hvidovre/ omegn. Dame 73 år

ønsker jævnaldrende dames bekendtskab,

til følgeskab på kur ophold og anden form

for rejser. Du skal helst tale lidt engelsk, til

gavn for mig på rejsen. Bill. mrk. 3054.

Lyngby. Dame 73 år, glad og udadvendt,

søger bekendtskab med ven eller veninde til

fælles hygge, 2 lys på et bord, - ture ud i det

blå, rejser, og oplevelser. Bill. mrk. 3055.

København og Omegn. Tør du

spise frokost med mig med 2 lys på bordet

ERGOVITSER

Her op til den

tilstundende jul

fortalte præsten

børnene om

Jesu fødsel,

og viste dem

reproduktioner

af berømte

billeder, mens han forklarede: Josef og

Maria var så fattige, at....

- Nåh, lød det skeptisk fra en dreng, de

havde da råd til at blive fotograferet...

Jeg havde besøg af Rene, som er en

ret opvakt dreng. Jeg gav ham en lille

opgave, idet jeg spurgte ham, hvis jeg

nu har fire fluer på en dug, og slår den

ene ihjel, hvor mange har jeg så?

Du har kun én, lød hans kloge svar,

nemlig den døde.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 28

og se hvad der kan ske. Jeg er mand 72/167

med sunde interesser; naturen, kro ferie,

rejser. Ønsker K/ærlig kvinde /kæreste i

passende alder. Bill. mrk. 3056.

Frederiksberg. Jeg er 70 år. Kreativ,

sanger og billedkunstner. Har kolonihave

ved Kongelunden. Søger bekendtskab med

en sød, venlig og stabil mand eller kvinde.

Hører gerne fra dig. Bill. mrk.3057.

Kastrup og omegn. Pæn kvinde på

62, der er til natur og kultur, samt rejser,

hjemlig hygge m.m. søger en K/ærlig mand

med humor mellem 60-65 år. Bill. mrk.

3058.

Gladsaxe. Jeg er en pige på 67 år, der

hverken har gods eller guld. Men mangler

en til at dele alle de andre gode ting i livet

med. Så som ture og rejser, m.m. Bill. mrk.

3059.

Julekort /mrk. Jeg samler på brugte

åbne julekort, nye såvel som gamle. Samt

julemærker og lokale julemærker, gerne

stemplede - alt fra Danmark. I bytte gives

stemplede frimærker fra norden og receptkuverter.

Bill. mrk. 3060.

Brønshøj / Husum. Dame 72 år søger

sød (ikke ryger) veninde til hyggeligt samvær,

måske en lille middag, en bytur eller

hvad vi kan finde på. Bill. mrk. 3061.

Vestegnen. Frisk gut i den 3.alder

søger damebekendtskab med en sød dame,

alder 60-70 år. Mine interesser er naturen,

rejser og hjemlig hygge. Du skal være åben

og ærlig og ikke ryger. Bill. mrk. 3062

Gladsaxe. Kvinde 75 år søger en veninde

til fælles oplevelse. Ikke ryger. Gåture,

museer, bio, en tur på cafe og lignende.

Har lidt høretab. Bill. mrk. 3063.

Vestegnen. En lille pige i flade sko,

søger mandligt bekendtskab midt i 70’erne

og ikke ryger, til traveture, al kultur, gode

samtaler, godt humør og sund levestan-

Der lød et brag, da fru Mortensen

kom brasende ind gennem muren til

autoværkstedet med sin store Volvo.

Efter en længere rutchetur gennem

værkstedet

standsede bilen

og fru Mortensen

steg ud, mens

værkføreren kom

farende, knipsede

hun et par kalkpudsestykker

af

ærmet, og sagde:

- Hansen - faktisk

skulle jeg

kun have lidt

benzin; men

måske skulle De

lige kikke lidt på

bremserne også...

dard. Højde min. 175cm. Bill. mrk. 3064.

Nordsjælland. Dame 66/160/72,

søger god ven 60-70 år, ikke ryger. Gerne

med bil. Har mange interesser teater,

musik, synger i kor, rejser, m.m. Bill.

mrk.3065.

København / omegn. Mand 70/

183 /78. Ungdommelig, kærlig, sporty og

aktiv. Søger ungdommelig præsentabel

kvinde, ikke ryger, helst sporty og aktiv

til; ud idet blå, gå ture og rejser. m. m.

Bill. mrk3066

Kystbanen. Jeg, som er en ungdommelig

glad og humoristisk dame på 78,

slank 165 cm., vil gerne finde en god ven

til godt kammeratskab, middage, rejser,

samtaler, lidt dans. Er ikke ryger. Bill.

mrk. 3067

Hillerød /Nordsjælland. Jeg søger

kæreste/veninde, røgfri, til at gå med i

byen, biograf, rejser og hjemlig hygge o.

m. a. Jeg er en mand 170 /72 /75. Har bil

og ordnede forhold. Bill. mrk. 3068.

Herlev /Frederikssund. Ensom

dame syvti år. Lille og buttet og halvlangt

hår.

Søger røgfri rejseveninde samt selskab

til musik, teaterture, restaurantbesøg og

andre sammenkomster. Humoristisk sans.

Bill. mrk. 3069.

København/Sjælland. Gentleman/

178 /72, netop gået på efterløn, søger

kvinde /dame mellem 75-85 år. Hvis du

er frisk, har lidt til gården og til gaden

og savner en ven/kæreste — så skriv. Bill

mrk. 3070

Roskilde /Solrød. Hvor er du pæne,

kærlige mand i den tredje alder? Findes

du, så vil nydelig dame gerne høre fra

dig. Interesser; naturen, rejser. Måske en

jule-nytårs rejse. Jeg savner dig. Bill. mrk.

3071 n

Jeg har ingen laster - kun lyster.

Vi havde besøg af gode venner, der havde

medbragt deres bette knægt på 5 år.

Mød dine gamle kolleger

Deltag i arrangementer i Fødevareforbundet

NNF’s pensionist- og efterlønsklubber

og mød gamle arbejdskammerater.

Den lokale afdeling af forbundet

kan fortælle nærmere.

God jul og godt nytår.

- fagforening for ansatte i fødevarebranchen


- Nå, Orla, jeg hører at din søster oppe

i Aalborg skal giftes, så skal du vel med

til bryllup?

- Næh, det tror jeg ikke, lød det, mens

han gnaskede på et æble. For mor har

sagt, at kun de nærmeste skal med, og

vi bor jo her i Lyngby.

På en af vore rejser rundt i landet kom

vi for nylig forbi Vejby station, og dér

REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes Samvirke

er medlem af Rejsegarantifonden.

Vi formidler

rejser til både personlige

medlemmer og foreninger.

Kom eller ring, vi har gode

tilbud i alle prislag. Alle priser

er pr. person i delt dobbeltværelse.

Rejsehjørnet har åbent

man. - fre. kl. 9.30 – 14.00.

Tlf. 35 37 24 22.

Nyborg

Nytår i Nyborg

30.dec – 1. jan. 2011 Tre dages bustur.

Vi gentager succesen fra de sidste 3

år og kører til Hotel Villa Gulle – et

hyggeligt familiehotel i Nyborg, lige

ved havnen og tæt på centrum. Nyborg

er med sine 700 år en af Danmarks

ældste købstæder, bygget op omkring

slottet, der i over 200 år fra 1200-1413

var samlingssted for landets rigsdag.

Gulle vil sørge for et nytårsarrangement

i den rette stemning. For halvpension

begyndende med eftermiddags kaffe m.

kage 1. dag til brunch inden vi kører

hjem på 3. dagen. Bankospil med fine

præmier. Bustur på Fyn. Pris: 2.995 kr.

Medlemspris: 2.695 kr.

Fra Skt. Petersborg til

Moskva ad Zarens vandveje

27.aug – 6. sept. 2011 Klassisk krydstogtrejse

ad de russiske floder fra Skt.

Petersborg – Mandrogi – Kizji – Goritzy

– Jaroslavl – Uglitj – Moskva.

Pris 14.300 kr. Medlemspris 13.990

kr. inkl. i prisen:

dansk rejseleder,

fly København –

Skt. Petersborg og

Moskva – Køben-

Det er aldrig for sent at få et

lykkeligt og indholdsrigt liv!

Væksthøjskolens kurser har forskellige emner indenfor

selvudvikling, sundhed, menneskeforståelse og du får redskaberne

til at skabe dit liv, som du ønsker det.

Kurserne er fra en uge til et års varighed,

og du kan møde andre mennesker,

der også er interesserede i at

udvikle sig og skabe et bedre liv.

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

så vi en skøn grafitti, der lød: Hvorfor

tage til Venedig og dø - når man kan

kede sig ihjel i Vejby?

Mens jeg en morgen stod og ventede

på bussen, stod der to mænd bag mig

og samtalede, da den ene sagde: Åh,

mandag morgen har jeg det ligesom

Robinson Cruso - jeg venter på

fredag.

Skt. Petersborg

Hr. Olesen var oppe hos sin advokat,

og spurgte: Hr. advokat, hvis jeg nu

ikke betaler næste bidrag til min ekskone,

kan hun så forlange mig tilbage?

Hvis noget lykkes for dig første gang -

så prøv at skjule din forbløffelse.

Rigtig god jul

ERGO

havn med SAS – udflugter og entreer

jf. program. 12-dages krydstogtrejse

på M/S Shashkov i delt dobbeltkahyt

– helpension på skibet – visum til

Rusland – skatter og afgifter.

Ring og få tilsendt udførligt program.

Tranedans ved

Hornborgasøen

28.-29. marts kl.8.00 med afgang fra

Valby Station.

Vi kører i luksusbus, spiser frokost

undervejs for egen regning. Ser

Varnhjem Klosterkirke og er fremme

mandag eftermiddag. Om aftenen tager

vi ud, ser og hører tranernes godnatsang

inden der er middag på Skara

Stadshotel. Næste dag er der tranedans

med svensk naturvejleder. Pris 2.195 kr.

Medlemspris 1.995 kr.

Holland

2.-6. maj kl. 6.30 med afgang fra Valby

Station. Vi når frem til vores hotel

”Tulip” i Callantsoog, sen aftensmad.

Overnatning i 4 dage. Her møder vi

den blomsterpragt, som Holland er så

Din hjælp gør en stor forskel

Kattens Værn hjælper hjemløse katte over hele landet. Et medlemsskab

af foreningen er en stor hjælp i vort daglige arbejde

med råd og vejledning om katte; bl.a. øremærkning,

neutralisation, genudsætning, sommerhus­

og baggårdskatte. Yderligere modtager du vort

blad Kattens Venner fire gange om året, så du

selv kan følge med i arbejdet.

Ring eller skriv ­ din hjælp gør en stor forskel.

Dronning Olgas Vej 4 · 2000 Frederiksberg

Telefon 38 88 12 00 · www.kattens-vaern.dk

Kattens Værn er godkendt til gave- og arveafgiftsfritagelse

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 29


erømt for. Vores ophold i Holland slutter

selvfølgelig med rundtur i Amsterdam,

hvor vi ser de mest berømte steder.

Pris 4.595 kr. Medlemspris 4.395 kr.

Bornholm

20.-24. juni kl.13 fra Valby Station. Efter

opsamlingen i Jylland og på Fyn ankommer

vi til Sandvig, hvor værtsparret

Rikke og hendes mand tager imod på

det hyggelige Hotel Grethas Pension.

De næste 3 dage skal vi se næsten alt

det, Bornholm er berømt for. Pris 3.865

kr. Medlemspris 3.695 kr.

Azorerne/Ponto Delgarda

6.-13. september. Tag med Pensionisternes

Samvirke til denne dejlige ø på Azorerne.

Vi skal bo på byens fineste hotel

det 4**** Marina Atlantico. Foruden

halvpension fra første dag bliver der 3

udflugter. Byrundtur ex. frokost, heldagstur

til De eventyrlige Tvillingesøer

og til de varme kilder ved Furnas-Säo

Miguels, begge dage med frokost inkl.

Pris 6.450 kr. Medlemspris 6.250 kr.

Dresden

26.– 30. april. På denne fantastiske

tur oplever vi “Elbens Firenze” Dresden,

sejltur på Elben, Meissen porcelæn,

særprægede sandstensklipper, et

imponerende kongeslot og et prægtigt

borganlæg. Prisen inkluderer: bustur,

hotelophold, udover halvpension fra

aftensmad første dag til og med frokost

sidste dag, udflugter, entreer til Königstein

og porcelænsfabrikken, besøg i Pillnitz,

sejltur, sporvognstur og rejseleder

alle dage. Pris 3.900 kr. Medlemspris

kr. 3.745

Vildgæssene i marsken

11.-12. april. Bus fra Valby Station til

Bindeballe Købmandsgård, medbragt

mad nydes hos Købmanden. Ad smalle

veje med bussen og fugletæller Ole

Post til Saltvandssøen i Margrethe Kog

Rickelskoog. Frokosten indtager vi på

kroen på den tyske side af Rudbøl i

byen Rosenkrans. Derefter går turen

til Tønder by, Tønder Museum, og

byens ”Apotek” der er fra 1600-tal-

Azorerne

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2010 SIDE 30

Malta

let, et utroligt hus med en permanent

juleudstilling. Husk Pas. Pris. 1.498 kr.

Medlemspris 1.375 kr.

Malta i selskab

med Johnny Reimar

30. april – 7. maj, 8 dages eksotisk rejse

til Malta. Vi flyver både fra København

og Billund til Malta, hvor vi

bliver indlogeret i det kendte Mellieha

Holiday Centre. (Dansk Folkeferie) der

ligger ud til en af de få sandstrande,

klippeøen kan byde på. Her får du et

af de prisbelønnede feriehuse der er

tegnet af arkitekten Hans Munk, og

ved stedets svømmepøl er øens smukkeste

udsigt. Alle feriehusene er på 70

m2 indrettet med spisekøkken, stort

badeværelse, stue og 2 soveværelser. Til

alle feriehusene er der privat tagterrasse

og dejligt lukket gårdhave. Alle

har panoramaudsigt og er forsynet

med satellit tv, der også viser enkelte

danske kanaler. Johnny Reimar vil

holde foredrag om Malteser-riddernes

spændende historie og selv deltage i et

besøg i stormesterens palads i Valletta.

Derudover vil den folkekære entertainer

naturligvis også underholde ved en festmiddag

i centret. Turen omfatter tillige

en festlig velkomstmiddag med musik

og underholdning samt 2 halvdagsture

til spændende steder på øen.

Afgang fra Kastrup lufthavn 30.

april kl. 16.30 – Hjemkomst i Kastrup

7. maj kl. 23.50

Afgang fra Billund 30. april kl. 7.00 -

Hjemkomst i Billund 7. maj kl. 14.55

Medlemspris 6.559 kr. pr. person v/2

personer i feriehuset med adskilte soveværelser

og fælles opholdsstue.

3 pers i samme hus: 6.469 (2 soveværelser)

4 pers i samme hus: 6.359 (2 soveværelser)

Der findes enkelte dobbeltværelser til 1

person med et tillæg på 700 kr.

Prisen er inkl.: flyrejse t/r, mad

ombord på flyet, transfer, ½ pension,

foredrag, udflugter og festmiddage, der

er desuden guide med fra Pensionisternes

Samvirke.

Norge

5.-8. juni. Med DFDS til Oslo. Herfra

skal vi med bus på en smuk køretur til

Vrådal, Heddal Stavkirke, Vrangfoss

Sluser, og gennem Kongsberg. Overnatning

på Quality Strand Hotel i Vrådal.

Efter morgenmad retur til Oslo, hvor

vi skal være ved båden ca. kl. 16. For

sejltur, bustur, 3 x morgenmad – 3 x

aftensmad m. 1 drikkevarer – 2 x overnatning

på båden og 1 gang på hotel.

Medlemspris 2.595 kr. Tillæg for

enkeltkahyt/værelse og udvendig kahyt.

Grønland

14. - 23. juni eller 9. - 18. aug. I samarbejde

med Arbejderhøjskolen i Qaqortoq

(Julianehåb) skal vi opleve Grønlandsk

kultur, kaffemik, sang, musik,

dans, mad. Ture til indlandsisen, de

varme kilder, gamle nordbopladser. Se

det smukke Grønland fra en helikopter.

Flyrejse, bådture, helikoptertur, indkvartering,

fuld forplejning, foredrag,

udflugter. Pris pr. person i dobbeltværelse:

18.385 kr. Medlemspris: 17.395

kr. Ring efter program på 35 37 24 22.

Sort Sol over marsken

Bustur med 1 overnatning 21.-22. sept.

eller 22.-23.sept. Første stop er Geografisk

Have i Kolding med planter fra

alle jordens egne. Nyd den medbragte

madpakke her, eller der kan købes frokost

på vejen derover. I Ribe ser vi den

gamle bydel og domkirken, inden turen

går til hotel Ballumhus i Bredebro. Der

er næsten garanti for at se de mange

hundredetusinder af stære, men naturen

kan være lunefuld. Fredag kører vi til

Møgeltønder, Schackenborg og til Tyskland

for at handle. Vi spiser frokost i

Flensborg og ser lidt af byen. Husk pas.

Prisen med bus, guide i Kolding, Ribe,

Møgeltønder og marsken, pension, delt

dobbeltværelse: 1.498 kr. Medlemspris

1.375 kr. Tillæg på eneværelse 200 kr.

Møllecruise fra Esbjerg

23.-24. maj 2011

Bus fra Valby st. til Esbjerg, hvor vi skal

med Englandsbåden M.S. Dana Sirena

på et 4 timers mølle-cruise til Horns

Rev, vi skal se verdens største vindmøllepark,

måske ser vi også sæler!!

Frokostbuffet med en øl/vand eller 1

glas vin, kaffe med kagebuffet, overnatning

i kahyt (i havnen) og morgenbuffet.

Mange oplevelser på turen begge dage.

Pris: 1.895 kr. Medlemspris: 1.595

kr. ved delt kahyt.

Guide: Lise Petersen. n


Modelfoto

Annonce

Helsetabletten

for dine øjne

Lutein er vigtigt for øjnene og har fået sit navn fra øjets “makula lutea”

- den gule plet i nethinden, som du bruger til at fokusere med. Lutein i

nethinden er en forudsætning for et godt syn.

Det svenske helseselskab New Nordic

– kendt for sit karakteristiske logo

”Sølv-træet” – gjorde en fantastisk opfi

ndelse i 90erne.

En tablet med biologisk aktive ingredienser

fra blåbær, morgenfrue og lægeøjentrøst.

En unik kombination, som

tilfører øjet vigtige næringsstoffer.

Det er bemærkelsesværdigt, at omkring

¼ af jorden i Sverige er dækket

af vilde blåbærplanter. Så det er ikke

et under, at tørrede blåbær er et af de

ældste naturmidler i svenske apoteker

og blev anvendt for sine mange

helsebringende egenskaber.

De fl este svenskere plukker blåbær i

skoven hvert år og bærrene er meget

populære og skattede for deres dejlige

smag og mange sundhedsgivende

egenskaber.

I dag har kliniske studier fastslået

sammenhængen mellem det høje

indhold af aktive plantesubstanser

i blåbær og øjets sundhed. En af de

gode naturlige substanser i blåbær

er lutein. Lutein fi ndes i naturen i andre

planter, men fi ndes også i øjets

makula. Makula er den del af nethinden,

hvor lyset samles, når man skal

se detaljer. Man kan ikke selv danne

lutein i kroppen, men skal have det

via kosten. Så derfor er den svenske

opfi ndelse, som blev til Blue Berry TM

tabletten med lutein og lægeøjentrøst,

særlig nyttig for at bevare sunde øjne.

Når man er glad for at læse

Det er normalt, at mange mærker

aldersforandringer i øjet. De fl este

begynder at tage Blue Berry, når de

føler, at deres øjne ændrer sig, men

der er ikke noget i vejen for at starte

tidligere. For du kan selv gøre noget

for at bevare sunde øjne. Det siges, at

under 2. verdenskrig spiste engelske

jagerpiloter blåbær, før de tog af sted

på en natteekspedition. De mente det

hjalp på nattesynet.

Blue Berry tabletterne kan tages af

alle, og de er især gode for mennesker,

som kører bil om aftenen eller

folk, som sidder meget foran en computerskærm.

Her kan tabletten købes

Den originale svenske blåbærtablet

kan du købe i Matas, Helsam og i alle

helsebutikker eller bestilles hjem på

apoteket. Har du spørgsmål kan du

ringe til producenten New Nordic på

telefon 46 33 76 00 eller klikke forbi deres

hjemmeside www.newnordic.dk.

Min historie

Det er skønt med gode øjne,

når man bliver ældre!

Anna elsker at læse en god bog.

-Jeg læser også avisen hver dag for

at holde mig orienteret. Min søster

foreslog mig at tage et kosttilskud

med blåbær og noget, som hedder

lutein, som er godt for øjnene.

Blueberry ekstrakt og lutein

– Jeg fandt Blue Berry TM , som tabletterne

hedder, hos Matas i centret.

Jeg har før hørt historien om

jager-piloterne, der under krigen

spiste blåbær for et godt nattesyn,

inden de tog på nattetogt. Den

søde dame i Matas fortalte om

Blue Berry og det lød fantastisk.

Det er nok hendes fortjeneste, at

jeg faktisk tog skridtet og prøvede.

– Nu har jeg taget tabletterne hver

dag i over tre måneder. For at jeg

ikke skal glemme det, tager jeg

dem altid til morgenkaffen.

Det gode humør er tilbage

– Det betyder meget for mig at kunne

læse avisen og have mulighed

for at nyde en god bog i ny og næ.

Mine venner fortæller, at de igen

kan kende den gamle aktive Anna.

Jeg må nok give dem ret i, at jeg ikke

rigtig var mig selv i en periode. Jeg

følte, hvordan mit ellers glade humør

svigtede. Nu efter tre måneder

føler jeg mig på toppen igen.


Tilbage til 50’erne

Konkurrence og et godt medlemstilbud!

Her i starten af julemåneden vil vi

godt komme med et gaveforslag,

der helt sikkert vækker minder frem

hos mange.

Historiker Ove Dahl, leder af

Dansk Center for Reminiscens, er

igen på banen med en ny bog i serien

”Tilbage til …”, hvis samlede antal

eksemplarer nu runder 20.000. Nu

er det 1950’erne, det drejer sig om.

Et årti, der både rummer smalhals

og begyndende velstand. Som en lille

forsmag laver vi en lille konkurrence,

A. I 50’erne sendes tusindvis af københavnske skolebørn

ud til gårde på landet med en adresseseddel

hængende om halsen. Hvad hed skoleinspektøren,

der stod bag dette tilbud:

1) Åstrup ❒

2) Østrup ❒

3) Astrup ❒

B. Fra Tyskland kommer en nuttet pindsvindukke, der

ofte i hjemmet placeres ovenpå det nye fjernsyn. Hvad hed

han:

1) Mecki ❒

2) Nicki ❒

3) Toski ❒

C. En af vores mest folkekære skuespillere kaster sig i

en periode over cirkuslivet. Hans navn var:

1) Buster Hansen ❒

2) Buster Larsen ❒

3) Buster Nielsen ❒

hvor man kan vinde bogen, eller den

forrige om 80’erne. Og hvis du ikke er

den heldige kan 50’er-bogen fås som

medlemstilbud, se nedenstående.

Konkurrence

Sæt kryds ved de rigtige svar. Klip

ud, mærk kuverten ”konkurrence”

og send os løsningen (adr.: Se side 2).

Løsningen skal være os i hænde senest

5.1. 2011. Navnene på de to vindere

offentliggøres i næste nummer.

D. Noget af tøj-moden fra 50’erne har holdt til den dag

i dag. Den unge mand bærer en sådan frakke opkaldt efter

det kraftige uldstof, der kommer fra en belgisk by.

Frakken kaldes en:

1) Cottoncoat ❒

2) Trenchcoat ❒

3) Duffelcoat ❒

Medlemstilbud:

Samvirkets medlemmer kan få ”Tilbage til 50’erne” på særlig favorable vilkår.

Afhentningspris for medlemmer af Pensionisternes Samvirke: 249 kr. (Vejledende

udsalgspris: 299 kr.) Ved forsendelse tillægges et beløb på 25 kr. Se også julegavetilbud

side 23.

”Tilbage til 50’erne” er udgivet af Gyldendal, 208 sider.

Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines