Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

3. STATUS FOR BESTANDEN

En opgørelse af den samlede danske bestand af krondyr er blandt andet på grund af dyrenes levevis

forbundet med en høj grad af usikkerhed. Der findes imidlertid forskellige kilder, der forholder sig til

bestandens størrelse; men rent fagligt findes der i dag ingen pålidelig opgørelse over den samlede bestand

af krondyr i Danmark.

Danmarks Miljøundersøgelser.

I Danmarks Miljøundersøgelsers temarapport nr.6- 1996 ”Status og jagttider for danske vildtarter”

anføres: ”Den samlede fritlevende forårsbestand skønnes at være af størrelsesordenen 5.000 dyr.”

Tidsskriftet ”Jæger”.

Børge Alex-Hansen og senere Robert Vestergaard Olesen og Bertel Bavngaard har gennem mange år

udsendt spørgeskemaer til et net af arealforvaltere i hele landet og fået deres skøn over bestandens

størrelse i lokalområderne.

Tilbagemeldingerne er hvert år sammenfattet og kommenteret i Danmarks Jægerforbunds tidsskrift

”Jæger”. Opgørelsen pr. 1. februar 2000 viser en samlet bestand på 5.311 dyr.

Alle er klar over, at denne opgørelse er usikker; men i erkendelse af, at man ikke har andet at sætte i

stedet, har forfatterne Vestergaard og Bavngaard valgt at fortsætte med at lave den. Da opgørelsen er

lavet på samme måde igennem mange år, kan den give et groft billede af bestandsudviklingen over

tiden.

En sådan type opgørelse har mange svagheder. De involverede personer har forskellig faglig baggrund

og måske forskellige motiver, der ligger til grund for det udøvede skøn. Endvidere er der ikke

tale om veldefinerede arealer, der indberettes for, og endelig må det vel også erkendes, at det ikke er

muligt at fastslå en bestands størrelse ud fra et skøn.

Opgørelsen rummer altså en meget usikker bestandsopgørelse; men giver til gengæld et rimelig billede

af, hvor i landet, der findes krondyr, jf. nedenstående bestandskort.

Oksbøl-modellen.

I flere lokalområder har man forsøgt at lave regulære opgørelser, ved brug af forskellige metoder. I

Oksbøl Kronvildtreservat har man gennem en årrække lavet tælling på en bestemt forårsdag, og med

et stort antal personer gennemkørt og-gået kronvildtreservatets ca. 16.000 hektar, der til lejligheden

er underopdelt i veldefinerede områder.

Tællingen begynder ved solopgang, og der noteres tid og sted for samtlige observationer af krondyr,

således at eventuelle dobbeltregistreringer efterfølgende kan søges elimineret. Denne store tælling

kombineres efterfølgende med årets løbende observationer i marken, antallet af trafikdræbte dyr, antallet

af dødfundne dyr, antallet af nedlagte dyr på private naboarealer samt udviklingen i de nedlagte

dyrs kropsvægte.

Metoden giver stadig ikke noget absolut tal for bestandsstørrelsen; men giver et rimeligt bud på bestandsudviklingen

i lokalområdet.

Statistisk-matematisk bestandsopgørelse.

I dag findes således ingen pålidelige bestandsopgørelser, og endnu mindre opgørelser, der belyser de

lokale bestandes alders-og kønssammensætning. Dette er en svaghed ved dagens krondyrforvaltning,

idet det vanskeliggør udarbejdelse af en lokal afskydningsmodel, der er et afgørende middel for at

kunne leve op til en vedtaget målsætning for en lokale bestand.

12

More magazines by this user
Similar magazines