Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Der eksisterer en lang række metoder til vurdering af bestanden i marken; men ingen af disse metoder

er umiddelbart anvendelige. De kræver alle at der investeres store ressourcer i gennemførelsen,

og alligevel må der påregnes en meget stor usikkerhed i resultatet.

I områder med store sammenhængende skove kan en optælling være umulig. I det følgende forsøges

derfor at gå nye veje.

Grundideen er at sammenholde den kendte årlige afgang af krondyr med en vækstmodel. En vækstmodel

kan sættes op som et simpelt regnestykke. Hvis man kender en bestands størrelse og dens

sammensætning, er det enkelt at udregne bestandens tilvækst. Kender man også afgangen, er det muligt

at beregne bestanden for året efter, som så danner grundlag for en ny tilvækstberegning.

Afgangen er kendt med rimelig sikkerhed. Problemet er, at bestanden ved beregningens start ikke er

kendt. Her må man så at sige ”prøve sig frem”. Ved at prøve med forskellige startbestande i modellen

kan det ses, om en bestand ved en given afskydning stiger eller falder.

Ved at se på de øvrige indeks, som er beskrevet herunder, bedømmes om bestanden er på vej op eller

ned. Startbestanden i modellen tilpasses, så bestandsudviklingen svarer til de øvrige indeks.

Herved er det muligt at finde en sandsynlig størrelsesorden for bestanden i det aktuelle år.

Metoden er generel og kan benyttes for hele bestanden og for dele heraf, f.eks. bestanden i et kerneområde.

Bestandsberegningen skal afvejes ved hjælp af nedenstående indeks, der alle er direkte registrerbare.

• Kalvevægt – går den op eller ned. Noget kunne tyde på at specielt hindkalvevægten er en følsom

parameter.

• Påkørsler – antal registreret lokalt, hos Politi/Falck og schweisshundeførere.

• Markskader – antal henvendelser til vildtkonsulenterne.

• Bestandsskøn – ikke absolut antal, men kun om det skønnes, at bestanden er på vej op eller ned.

• Ekskrementer - linietælling af ekskrementer kan eventuelt medtages som indeks.

Ud fra et samlet billede af disse indeks vil en erfaren fagmand kunne vurdere, om bestanden er på vej

op eller ned i antal.

Hvor stor er bestanden så ?

I et bilag til rapporten er vist tre eksempler på udregninger, der gør det rimeligt at anslå, at bestanden

af krondyr i Danmark ligger på mellem 10.000 og 12.000 dyr i foråret år 2000.

Til sammenligning kan nævnes, at Danmarks Miljøundersøgelser i 1996 skønnede forårsbestanden til

5.000 dyr, hvor ovennævnte beregning kommer frem til, at bestanden i 1996 var på mellem 8.700 og

10.000 dyr.

Vestergaard Olsen og Bavngaards opgørelse kommer frem til, at bestanden var på 4.611 dyr den 1.

februar 1999. Ovennævnte beregninger resulterer i, at bestanden den 1. februar 1999 lå på mellem

8.900 og 10.500 dyr.

13

More magazines by this user
Similar magazines