Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Ridsning i barken på de stående træer med en specialhøvl kan anvendes for at formindske skrælleskader.

Skræmmemidler.

Mange forskellige skræmmemidler har gennem tiden fundet anvendelse. Blandt andet de under landbrugsafgrøder

nævnte, men også f.eks. stanniol, dåser eller lignende der aktiveres af vinden.

Supplering af dyrenes naturlige fødetilgang

Udlægning af foder samt etablering af attraktive afgrøder er velkendte virkemidler, der kan give en

ønsket adfærdsregulering, således at skader på markkulturer kan reduceres væsentligt.

Vildtagre er anlagte og drevne græsningsarealer, der i et vis omfang kan være med til at forhindre

skader på markafgrøder. En forudsætning herfor er, at vildtagrene er tilstrækkelig attraktive for dyrene,

og tilgængelige i de perioder, hvor markafgrøderne er særlig udsatte for skader.

De supplerende fødemuligheder, der ved en økonomisk overkommelig indsats kan tilbydes i skovene,

vil aldrig kunne blive lige så attraktive som optimalt drevne markafgrøder, der gødskes, vandes

og sprøjtes. I tørre perioder midt på sommeren, vil skader på sådanne intensivt drevne markafgrøder

være meget vanskelige at undgå.

Fodring samt drift af vildtafgrøder og vildtagre kan i nogle tilfælde formindske krondyrenes behov

for at skrælle bark af nåletræer; men vil også kunne medføre væsentlige skader i nabobevoksningerne.

Det er en forudsætning for positiv effekt, at dyrene kan fouragere i fred på foderpladsen eller det

særlig udlagte areal.

Jagt

Intensiv jagt på krondyr kan reducere bestanden og dermed også problemerne med markskader. Omvendt

kan reduceret jagt i en periode være medvirkende til, at en bestand af krondyr kan etablere sig i

et egnet område, hvorved risikoen for markskader samtidigt forøges.

Jagt kan afværge markskader og forbedre vildtafværgemidlernes effekt.

Gode jagtmuligheder eller gode muligheder for jagtlejeindtægter kompenserer i mange tilfælde for

afgrødetab som følge af markskader. Tilstedeværelsen af disse muligheder kan være afgørende for,

om den enkelte jordejer kan acceptere dyrenes tilstedeværelse på ejendommen.

Forstyrrelser

Gennem et kraftigt jagttryk vil krondyrene kunne holdes væk fra arealer hvor på de er uønskede.

Mange markskader sker imidlertid udenfor jagtsæsonen eller om natten, hvor jagt ikke er lovlig. I

disse situationer vil en tilbagevendende bortjagning af krondyrene med erfarne jagthunde være en

meget effektiv mulighed.

Af betydning for omfanget af skrælleskader på nåletræsbevoksninger nævnes hyppigt det generelle

forstyrrelsesniveau i området. Erfaringerne taler klart for, at menneskeskabte forstyrrelser fra jagt,

skovgæster m.v., kan betyde at krondyrene omlægger deres aktivitetsmønster således, at de tilbringer

uforholdsmæssig megen tid i tætte nåletræsbevoksninger, hvor der ikke findes den nødvendige føde

for krondyrene. I sådanne bevoksninger ses ofte massive skrælleskader betinget af, hvilke nåletræarter,

der konkret er tale om.

Gennem en samlet styring af de forstyrrelser, som krondyrene udsættes for, vil det være muligt i et

vis omfang at få dyrenes daglige adfærd centreret omkring de arealer, hvor deres tilstedeværelse er

30

More magazines by this user
Similar magazines