Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Denne flugt sker på 2 måder. Enten ved at dyrene flygter øjeblikkeligt ud af området eller ved forsinket

flugt.

Forsøg har vist at den gennemsnitlige afstand som dyrene tilbagelægger under flugt er ca. 3½ kilometer.

Tidsrummet der forløber før dyrene vender tilbage spænder fra ½ til 7 dage; men der kan i

visse situationer gå væsentlig længere tid. Hertil kommer at dyr, der er udsat for denne type forstyrrelser,

ofte udviser stærkt udvidet bevægelsesmønster i dagene efter forstyrrelsen. I perioder med

gentagne forstyrrelser af denne karakter, som f.eks. i jagtsæsonen, kan disse dyr strejfe omkring, så

man til sidst kan betragte hele området som en udvidet home range.

Krondyrene er flokdyr med gode sanser. Det er en væsentlig årsag til, at de er lette at forstyrre. Enkelte

mindre forstyrrelser har ingen biologisk betydning. Værre er det i områder, hvor antallet af

skovgæster i perioder af året er stort. Her vil forstyrrelserne ofte medføre, at dyrene helt eller delvis

forlader området. Dette er typisk situationen omkring større sommerhusområder.

Forstyrrelser påvirker altid krondyrene, men i nogle perioder er forstyrrelser mere skadelige end i

andre perioder. Forstyrrelser af hinderne i forbindelse med kalvesætning er uheldig, idet de som regel

foretrækker at sætte kalven samme sted år efter år, nemlig et sted, hvor de erfaringsmæssigt ved at

der er fred og ro. Ligeledes vil forstyrrelse i brunstperioden også have biologisk betydning for krondyrene.

Større forstyrrelser kan medføre at hinderne forlader området og parres senere end normalt,

hvilket fører til senere kalvesætning. Små kalve har svært ved at overleve vinteren. Hjortene er også

følsomme i forbindelse med geviropsætningsperioden. Er der tale om gentagne forstyrrelser i længere

perioder, vil det påvirke den tid dyrene har til rådighed for fødeoptagelse, hvilket igen fører til at

de stiller større krav til kvaliteten af den føde de skal optage. Det vil sige, at de fortrækker til andre

områder for at søge føde med højt energiindhold, typisk landbrugsarealer. Ved udvandring til nye

arealer er krondyrene særlig følsomme for forstyrrelser, dels fordi terrænet er ukendt, dels fordi det

ofte er de unge og uerfarne dyr, der indtager nye områder.

Der er grænser for, hvor ofte der kan afvikles større arrangementer i det samme område. Uanset typen

af menneskelig aktivitet bør der være så stor tidsmæssig afstand mellem aktiviteterne, at dyrene

får mulighed for at falde til ro.

Orienteringsløb.

På flere statsskovdistrikter er antallet af anmeldte orienteringsløb nærmest fordoblet, hvilket kan

hænge sammen med, at det private skovbrug stedvis har indført brugerbetaling for orienteringsløb.

En anden faktor kan være, at der er en ikke uvæsentlig økonomisk fortjeneste ved at arrangere nogle

typer orienteringsløb.

Endvidere har der været en klar udvikling i retning af, at de store Påskeløb ønskes placeret på de

statsskovdistrikter, der har væsentlige bestande af krondyr. Denne udvikling er uheldig, idet krondyrene

er særlig følsomme i perioden op til kalvesætningen.

Undersøgelser har vist, at orienteringsløb kan have en stor indvirkning på krondyr. Hovedparten af

de forstyrrede dyr forlader tilholdsstedet omgående. En mindre del af dyrene reagerer ved forsinket

flugt.

Forstyrrelsens effekt er selvfølgelig afhængig af deltagerantallet og størrelsen af det areal der anvendes,

men der er ingen tvivl om, at selv små træningsløb, med begrænset antal deltagere, har en betydelig

grad af forstyrrelse overfor de krondyr, der måtte være i området.

44

More magazines by this user
Similar magazines