BRUG OG MISBRUG – af løntilskudsjob - FOA

fagligtansvar.dk

BRUG OG MISBRUG – af løntilskudsjob - FOA

F OF A O FA O

F O FA O A F FA OF G A OG G OF AG A RGAB RE O BJ GDE JE AD R E B E J D E

Marts 2011

Marts 2011

Marts 2011

Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse

Ved men du, fastholdelse, at du kan fåhvis hjælp dettil eratmuligt! Løsningen på en sygemelding er

blive

ikke afskedigelse

fastholdt,

hvis men dufastholdelse, bliver sygemeldt hvis det fra dit er muligt! arbejde?

Ved

BRUG

du, at du kan få hjælp

OG

til at blive fastholdt,

MISBRUG

Ved

hvis Denne du,

dupjece bliver

at dugiver sygemeldt

kan få dighjælp et fra hurtigt til

dit

at

arbejde? overblik blive fastholdt,

hvis overdu mulighederne, bliver sygemeldt hvis du frabliver dit arbejde? syg.

Denne pjece giver dig et hurtigt overblik

over

Denne mulighederne, af pjece løntilskudsjob giver dig

hvis

et

du

hurtigt

bliver

overblik

syg. på det offentlige

FOA Fag og Arbejde

over mulighederne, hvis du bliver syg.

arbejdsmarked

FOA Fag og Arbejde

Hvis du bliver syg ...

Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse

men fastholdelse, hvis det er muligt!

Hvis du bliver syg ...

Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt,

Hvis

hvis du bliver

du

sygemeldt

bliver

fra dit arbejde?

syg ...

Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse

Denne men fastholdelse, pjece giver dig hvis et det hurtigt er muligt! overblik

Løsningen over mulighederne, på en sygemelding hvis du bliver er ikke syg. afskedigelse

Ved men du, fastholdelse, at du kan fåhvis hjælp dettil eratmuligt! blive fastholdt,

hvis du bliver sygemeldt fra dit arbejde?

Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt,

hvis Denne dupjece blivergiver sygemeldt dig et fra hurtigt dit arbejde? overblik

over mulighederne, hvis du bliver syg.

Denne pjece giver dig et hurtigt overblik

over mulighederne, hvis du bliver syg.

August 2012

FOA Fag og Arbejde


” Set

over tid er de job, der i dag tilbydes som

løntilskudsjob, de opgaver, der tidligere blev

udført af ordinært ansatte…

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse,

marts 2012

Brug og misBrug Af løntilskudsjob på det offentlige ArbejdsmArked

er udgivet af foA i august 2012. publikationen bygger blandt andet på foAs

tillidsrepræsentantundersøgelse , gennemført i marts 2012

redaktion: ole jensen

Tekst: marianne schjøtt rohweder

Layout: grafit.dk

Forsidetegning: bob katznelson

Tryk: foA tryk

publikationen kan hentes på: www.foa.dk


INDHOLD

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

FORORD

Misbrug af mennesker .......................................................................................................... 5

Mona Striib, Næstformand i FOA

DeL I. baggRuND Og pOLItIk

1. Spild af ressourcer ............................................................................................................. 7

Stigende antal løntilskudspersoner

Offentlig eller privat

Jo flere. Jo billigere

Myten om kvoterne

32 milliarder til aktivering

Politisk bestemt

2. Manglende effekt ................................................................................................................ 11

Tab af faglighed

Offentlig aktivering med slagside

3. Politik og handling ............................................................................................................ 13

Lovbrud skal stoppes

Lange udsigter

Mens vi venter

DeL II. I FORHOLD tIL aRbejDspLaDseR Og ORDINæRt aNsatte

Lovbrud er udbredt ................................................................................................................. 15

1. Inddragelse mangler ......................................................................................................... 16

Uden reel indflydelse

Underskriften ingen garanti

Lovbrud

Aftalebrud

2. Ikke merbeskæftigelse .................................................................................................... 18

Udnyttelse

En femtedel er helt afhængige af aktiverede

Billige vikarer

Ansvar som en fastansat

”Faste” løntilskudsstillinger

Misbrug ved omstrukturering

Medarbejdere under pres

3. Balancen tipper ................................................................................................................... 22

Den rette balance

Oplæring en stressfaktor

FOA Fag og Arbejde | 3


4

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

DeL III. I FORHOLD tIL De LeDIge

Perspektivet mangler ............................................................................................................ 24

1. Ringe jobmuligheder ........................................................................................................ 25

Private virker offentlige gør ikke

2. Billig arbejdskraft .............................................................................................................. 26

Dyrere aktiverede bedre jobmuligheder

3. Konsekvenser for ledige ................................................................................................. 27

Konsekvenserne for den ledige

Sådan oplever de aktiverede løntilskud

Hovedresultater fra medlemsundersøgelse

aFsLutNINg

Ikke i orden FOA anbefaler ............................................................................................ 29


FORORD

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

MIsbRug aF MeNNeskeR

En aktiv arbejdsmarkedspolitik er et vigtigt tilbud til ledige hvis ordningerne

vel at mærke bruges rigtigt, så der tages hensyn til de ledige, og lovkravene for

arbejdspladser følges.

Det er dog desværre ofte ikke tilfældet. Løntilskudsjob har ikke altid sigte på

de lediges fremtidige jobmuligheder.

I de senere år har FOA med stigende bekymring set, hvordan medlemmer fanges

i et løntilskudscirkus, der kun kan køre rundt, fordi de offentlige arbejdsgivere

bryder den lovgivning, der skal sikre ordningen mod misbrug.

Fyrede medarbejdere har set ledige overtage deres opgaver til en lavere løn

elle r er endda selv blevet ansat i deres egne stillinger på løntilskud.

De ledige i løntilskud udgør langt fra altid den ekstra merbeskæftigelse, som

loven foreskriver, men er simpelthen den nødvendige arbejdskraft, der indgår

i normeringen. Balancen mellem fastansatte og aktiverede er heller ikke altid i

overensstemmelse med lovgivningen.

Loven kræver, at medarbejderne skal sige ja, inden ledige ansættes i løntilskudsjob,

men de allerfleste steder inddrages medarbejdere eller deres repræsentanter

overhovedet ikke.

For de ledige, der ansættes i løntilskudsjob, kan det, der var tænkt som en vej

ind blive det stik modsatte en glidebane ud af arbejdsmarkedet. De ledige optjener

ikke ret til dagpenge, mens de er i aktivering, og i en tid med nulvækst

og nedskæringer er der ikke lys udsigt til hverken arbejde eller uddannelse

inden for det offentlige område, når tilskudsjobbet ophører og dagpengeretten

er opbrugt.

FOA har mange gange påpeget over for den tidligere regering, at de offentlige

arbejdsgiveres brug af især løntilskud mange steder er i direkte strid med lovgivningen,

men uden at vinde gehør.

Mens vi venter på, at den nuværende regering undersøger brugen af disse

aktiveringsformer, har FOA selv foretaget en undersøgelse blandt tillidsrepræsentanterne.

Undersøgelsen bekræfter desværre FOAs erfaringer. Nemlig at løntilskudsjob

ikke bruges optimalt men tværtimod ofte underminerer både fastansatte og

lediges jobmuligheder.

FOA Fag og Arbejde | 5


6

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

I FOA mener vi, at det er på høje tid at skabe klart overblik og få en politisk

udmelding om, hvordan vi kan sikre nye og rimeligere lovrammer, for hvordan

de lediges muligheder skal udvikles for fremtiden.

Det er simpelthen ikke rimeligt eller formålstjenligt at stadig flere ordinært

ansatte fyres og erstattes med stadig flere billigere ledige, som ikke har udsigt

til hverken arbejde eller uddannelse.

Det underminerer fagligheden i velfærden og er misbrug af mennesker.

Mona Striib

Næstformand i FOA Fag og Arbejde


BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Del I.

baggrund og politik

1. spILD aF RessOuRCeR

Løntilskudsjob er på få år blevet en stor ”succes” på offentlige arbejdspladser.

Men den økonomiske gevinst, der lokker nogle kommuner til at begå

lovbrud, koster staten milliarder

Fra 2009 til 2012 er der forsvundet 16.099 stillinger inden for FOAs arbejdsområder.

Og ifølge regeringens nulvækststrategi vil der frem til 2020 forsvinde

yderligere 6­8.000 pr. år inden for hele det offentlige arbejdsområde. Eller i alt

60.000 stillinger.

Fakta

udviklingen i antal løntilskuds- og ordinært ansatte i regioner og kommuner i

perioden 2009 til 2012

650.000

640.000

630.000

620.000

610.000

600.000

590.000

580.000

570.000

560.000

550.000

april

2009

april

2010

den 1. april 2012 var der i alt 580.539 medarbejdere i kommuner og regioner, heraf tilhørte

156.104 foAs hovedgrupper.

Kilde: FLD bestandtal og egne beregninger

Kapitel 1. SpilD aF ReSSOURCeR

april

2011

april

2012

løntilskudsansatte

ordinært ansatte

FOA Fag og Arbejde | 7


8

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

stIgeNDe aNtaL LøNtILskuDspeRsONeR

Samtidig med at antallet af medarbejdere på helt ordinære ansættelsesvilkår

i det offentlige er faldet, er andelen af medarbejdere med løntilskud vokset.

Inden for FOAs faggrupper er det især pædagogmedhjælpere, husassistenter

og teknisk servicepersonale, der kan mønstre store stigningerne i antallet af

aktiverede på løntilskud.

Andelen af løntilskudsansatte blandt pædagogmedhjælperne er steget fra

3.51 % i 2009, til 10,56 % i 2012.

I 2009 var 11,79 % af husassistenterne ansat med tilskud. I 2012 var denne

andel steget til 18,72 %.

Blandt det tekniske servicepersonale steg andelen fra 2009 til 2012 fra 16,83 %

til 24,31 %. I dag er næsten en fjerdedel således ansatte med løntilskud inden

for denne branche.

Antal løntilskudsansatte på FOAs største faggrupper

Løntilskuds

ansatte

1.4.2009

Ordinært

ansatte

1.4.2009 i %

Løntilskuds

ansatte

1.4.2012

Ordinært

ansatte

1.4.2012 i %

I alt på KL's og regionernes

område

12.045 608.852 1,98 18.848 580.539 3,25

Husassistenter 849 7.202 11,79 1.092 5.832 18,72

Pædagogmedhj. og pædagogiske

assistenter

1.273 36.305 3,51 3.309 31.329 10,56

Rengøringsassistenter 203 14.144 1,44 274 10.800 2,54

Social- og sundheds personale 2.663 105.709 2,52 2.937 99.246 2,96

Teknisk Service 1.505 8.943 16,83 2.163 8.897 24,31

FOAs hovedgrupper i alt: 6.493 172.303 3,77 9.775 156.104 6,26

Kilde: FLD bestandtal og egne beregninger

OFFeNtLIg eLLeR pRIvat

Reglerne for ansættelse i løntilskudsjob er forskellige for det private og det offentlige

område.

En privat arbejdsgiver, der ansætter en ledig med løntilskud, skal selv betale

50 % af lønnen. For den offentlige arbejdsgiver er det stort set gratis at sige ja

til en løntilskudsansat.

For de ledige er der også store økonomiske forskelle på, om arbejdsgiveren

er privat eller offentlig. På det private område får den ledige, der aktiveres i løntilskud,

fuld løn for 37 timers normalt arbejde, mens den ledige, der ansættes

på en offentlig arbejdsplads, kun får en omregnet løn for fuldtidsarbejde, som

svarer til dagpengene.

Del i. BaGGRUND OG pOlitiK


jO FLeRe, jO bILLIgeRe

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Jo flere ledige den enkelte kommune kan aktivere, jo større er refusionen fra

staten. I princippet får den offentlige arbejdsgiver dækket alle udgifter. Det

sker dels over bloktilskuddene, dels gennem en direkte refusion fra staten.

To såkaldte styringsredskaber skal desuden sikre, at kommunernes jobcentre

gør en indsats for at aktivere ledige.

Det ene er en særlig strafmodel, som skal sikre, at ledige aktiveres efter et

bestemt antal uger, og det andet skal animere kommunen eller regionen til at

holde et vist niveau i aktiveringen i forhold til sammenlignelige kommuner.

Både det økonomiske incitament og risikoen for at blive straffet, hvis ikke

aktiveringen lever op til statens forventning, skærper kommuner og regioners

interesse i at få aktiveret flest mulige ledige.

MyteN OM kvOteRNe

De fleste kommuner har ud fra en økonomisk betragtning fastlagt en procentsats

for hvor mange ledige, der skal aktiveres.

Ofte hører man det argument, at kommunen skal opfylde statens krav om

at oprette en vis kvote af løntilskudsstillinger.

Men det er ikke korrekt.

Det er kommunerne selv, der fastsætter hvor mange ledige, der skal aktiveres

på de offentlige arbejdspladser. Formålet med kvoter er alene at sikre,

at kommunen lever op til en forpligtelse om at åbne sine arbejdspladser, hvis

andre kommuner, eller andre aktører gerne vil aktivere ledige i netop deres

kommune.

” kvoter

Det er primært i køkkenet, at vi har medarbejdere i løntilskud

eller virksomhedspraktik. Førhen havde vi to fastansatte i

køkkenet en på 30 og en på 37 timer. Da hende på 30 timer

sagde op, blev stillingen ikke genopslået men erstattet af én

på 20 timer og med tilskud. Dette var af økonomiske grunde,

og kravet var, at vi sammen med en række andre institutioner

oprettede 10 stillinger til løntilskudsmedarbejdere.

FOAs undersøgelse blandt 1.324 tillidsrepræsentanter ,

marts 2012

32 MILLIaRDeR kR. tIL aktIveRINg

Selvom det således stort set er omkostningsfrit for den offentlige arbejdsgiver

at aktivere ledige, er det selvfølgelig ikke gratis regningen ligger på statens

bord. Og det er ikke småpenge, der anvendes til aktivering af ledige.

Af et svar til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 27. april 2012, viser det

sig, at det offentlige i dag bruger mere end 32 milliarder kr. på aktivering,

hvoraf 13.3 milliarder alene bruges på løntilskud til ledige og fleksjob.

Kapitel 1. SpilD aF ReSSOURCeR

FOA Fag og Arbejde | 9


10

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

Derfor er der også god grund til at diskutere aktiveringens kvalitet og overveje,

om der er andre og mere perspektivrige alternativer, man i stedet kunne vælge

at tilbyde de ledige.

Samlede offentlige udgifter til aktivering, 32,9 mia. kr.

13,3

0,7

0,4

pOLItIsk besteMt

Principperne for aktivering i løntilskudsjob og virksomhedspraktik er politisk

bestemte. Det er derfor en politisk beslutning, der er grundlaget for, at det i

øjeblikket er statslige midler, som gør det både gratis og interessant at aktivere

ledige på kommunale og regionale arbejdspladser, hvor stadig flere ordinære

stillinger nedlægges grundet kravet om nulvækst i kommunerne.

Det er desuden en aktiveringspolitik, der indebærer, at mange ledige i dag aktiveres

for tidligt. Erfaringerne viser, at mange kommer i ordinær beskæftigelse

inden for de første 3­6 måneders ledighed.

Flyttede man kravet om aktivering til efter 6 måneder, ville der således

være mange penge og unødvendig aktivering sparet.

6,4

12,1

driftsudgifter m.v.

forsørgelse i forbindelse

med aktivering (kontanthjælp,

dagpenge m.v.)

løntilskud

Andre beskæftigelsespolitiske

ordninger

beskæftigelsesrettede

puljer

Del i. BaGGRUND OG pOlitiK


BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

2. MaNgLeNDe eFFekt

Løntilskudsansættelser på offentlige arbejdspladser kan underminere

fagligheden og giver ikke de ledige bedre muligheder for ordinær

beskæftigelse

Selvom løntilskudsjob kan synes at være en rigtig god forretning for kommunerne,

ser det ud til, at omkostningerne for både de ledige og arbejdspladserne

er rimeligt store.

Flere borgere, der ryger ud af arbejdsmarkedet og flere ansatte med dårligere

kompetencer, gør det værd at overveje, om den umiddelbare økonomiske ”gevinst”

er købt for dyrt.

Mange af FOAs tillidsrepræsentanter oplever, at misbruget af løntilskudsansættelser

underminerer fagligheden i opgaveløsningen. Og de erfaringer,

der indtil videre generelt er med denne form for aktivering, er heller ikke

optimistiske. Hvis aktiveringen finder sted på en offentlig arbejdsplads, har

den kun ringe effekt på de lediges muligheder for senere at vinde fodfæste på

arbejdsmarkedet.

tab aF FagLIgHeD

Aktiveringen har også indflydelse på fagligheden i velfærden. En velfungerende

offentlig service er nemlig ikke kun afhængig af et vist antal hænder,

men også bygget op af kvalifikationer, loyalitet, faglighed, som ikke lige lader

sig måle. Det er kvaliteter, der risikerer at ryge ud med badevandet, når man

erstatter ordinært ansatte med aktiverede.

” Fagligheden

svinder

Det er en daglig kamp for mig som tillidsrepræsentant

at overbevise min leder om, at hun ikke må bruge

løntilskudsansatte i den faste normering. Jeg oplever, at der ses

stort på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet

for hvis bare man har 2 hænder og 2 ben, så kan man sagtens

passe ældre.

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

OFFeNtLIg aktIveRINg MeD sLagsIDe

Ca. 30 % af al aktivering i Danmark udgøres af virksomhedsrettet aktivering

som løntilskudsjob og virksomhedspraktik. I forhold til de ledige kan aktivering

i løntilskud på offentlige arbejdspladser dog virke direkte mod hensigten

og i stedet for at styrke, kan ansættelsen svække tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Kapitel 2. MaNGleNDe eFFeKt

FOA Fag og Arbejde | 11


12

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats:

mÅLsÆTNiNg mED AKTiVEriNg

§ 22. jobcenteret kan give tilbud om følgende:

1. Vejledning og opkvalificering,

2. virksomhedspraktik,

3. ansættelse med løntilskud,

stk. 2. tilbud kan gives i henhold til en jobplan,

stk. 3. tilbud skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor

der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger, med

henblik på at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

tilbud kan gives hver for sig eller i kombination.

Erfaringerne er dog, at virkeligheden på de offentlige arbejdspladser slet ikke

lever op til formålet.

I Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik har

forskerne Michael Rosholm og Michael Svarer i maj 2011 analyseret dansk og

international viden og litteratur om aktivering i løntilskuds­ og virksomhedspraktik

både på det offentlige og det private arbejdsmarked.

I rapporten konkluderer forskerne følgende:

1. Der er tegn på motivationseffekter af virksomhedsrettet aktivering. Det

vil sige, tilstedeværelsen af virksomhedsrettet aktivering gør, at ledige

hurtigere finder beskæftigelse, allerede før de deltager i virksomhedsrettet

aktivering.

2. Deltagelse i private løntilskudsjob er med til at forkorte ledighedsperioden,

fastholde den efterfølgende beskæftigelse og har samtidig en positiv effekt

på lønindkomsten. Der er endvidere ikke noget, der tyder på, at brugen af

private løntilskud fortrænger ordinær beskæftigelse. Tværtimod viser de

få studier, der findes, at nettobeskæftigelsen øges som følge af brugen af

private løntilskud.

3. Deltagelse i offentlige løntilskudsjob har i mange studier en negativ effekt

på beskæftigelsessandsynligheden. Der er studier både danske og internationale

der finder, at deltagelse i offentlige løntilskudsjob kan lede til

kortere ledighed, men de fleste danske og internationale studier finder, at

ledighedsperioden forlænges, hvis den ledige deltager i et offentligt løntilskudsjob.

4. Deltagelse i virksomhedspraktik har generelt en positiv effekt på afgangen

til beskæftigelse. Forskerne fandt ikke signifikante fastlåsningseffekter,

men tværtimod en positiv programeffekt for de fleste ledige.

Del i. BaGGRUND OG pOlitiK


BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

3. pOLItIk Og HaNDLINg

Politisk handling i forhold til misbrug og lovbrud foregår i sneglefart. Den

tidligere regering afviste kategorisk at se nærmere på brug og misbrug

af løntilskudsjob. Den nuværende har nedsat et udvalg, og det endelige

resultat kommer tidligst i 2013

Ved et samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg i november 2010 slog daværende

beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) fast, at hun ikke agter at

gøre noget mod kommunale arbejdsgiveres misbrug af løntilskudsjob. I den

udstrækning, der forekom misbrug, var det ifølge ministeren de lokale tillidsrepræsentanter

og fagbevægelsens ansvar, fordi tillidsrepræsentanterne skulle

godkende ansættelserne.

FOAs tillidsrepræsentanter og medarbejderne på de offentlige arbejdspladser

har gennem mange år forsøgt at få politikerne i tale, så der kunne gribes ind

over for de kommuner, der misbruger løntilskudsordningen, men således uden

de store resultater. For at klæde tillidsrepræsentanterne på, har FOA derfor

gennem de seneste år udarbejdet materialer, afholdt konferencer om aktiveringen

og de udfordringer, der er forbundet med den. Men trods en stor indsats

er det helt klart, at der simpelthen er behov for en klarere lovgivning og ikke

mindst politisk stillingtagen.

LOvbRuD skaL stOppes

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven i 2012 blev det aftalt at undersøge

misbrug og brug af løntilskud og virksomhedspraktik, hvorfor der nu skal

graves dybere i brugen af løntilskudsjob og virksomhedspraktik på både det

offentlige og det private arbejdsmarked.

Med beskæftigelsesminister Mette Frederiksens ord, er målet at få afklaret, om

ledige fortrænger fastansatte, om kommunerne spekulerer i ordningen, om de

ledige parkeres i ordningen, og om de ledige bruges som regulær arbejdskraft.

Allerede inden rapporterne er færdige, har ministeren udtrykt bekymring .

På et møde i arbejdsløshedsklubben i Bygge­, Jord­ og Miljøarbejdernes Fagforenings

hus i Trekronergade i Valby understreger Mette Frederiksen, at misbrug

er ulovligt og skal stoppes.

” ulovligt

Jeg hører også, at man ansætter en i løntilskud, og det

fortrænger ordinære jobs. Man hører sågar eksempler på folk,

der kommer tilbage i løntilskud i det job, de havde før. Det må

man ikke, det er ulovligt. De må ikke gøre det.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, juni 2012

Kapitel 3. pOlitiK OG HaNDliNG

FOA Fag og Arbejde | 13


14

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

LaNge uDsIgteR

Den første rapport kommer i september 2012, mens en mere dybtgående undersøgelse

af aktiveringen først offentliggøres i 2013. Dermed er det arbejde,

der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af finansloven, skubbet til næste

folketingssamling.

Formålet med den første delundersøgelse, der ser nærmere på små og større

offentlige arbejdspladser, er at belyse, hvilke konsekvenser anvendelse af løntilskud

og virksomhedspraktik har for den offentlige beskæftigelse.

MeNs vI veNteR

Ser man på udviklingen i beskæftigelsen, skinner det umiddelbart i øjnene,

at der er konsekvenser af aktiveringen. Og i den undersøgelse, FOA har gennemført

blandt tillidsrepræsentanter om anvendelsen af løntilskudsjob og

virksomhedspraktik, bliver det endnu engang understreget, at der i mange

kommuner og regioner sker systematiske lovbrud. Undersøgelsen viser også, at

arbejdsperspektivet for den ledige er utydeligt for at sige det pænt.

Det er vanskeligt at forestille sig, at rapporterne vil vise, at der ingen sammenhæng

er mellem et fald i ordinært ansatte og en tilsvarende stigning i

ekstraordinært ansatte.

” Misbrug

Der er lavet så kraftige besparelser, at hverdagen og vagtplaner

ikke hænger sammen, hvis ikke der er ekstraordinært ansatte.

De bruges til at opretholde en normering, som den så ud før

besparelserne.

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

Del i. BaGGRUND OG pOlitiK


BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Del I I.

I forhold til arbejdspladser og

ordinært ansatte

LOvbRuD eR uDbReDt

FOAs erfaringer med ansættelse i løntilskudsjob og virksomhedspraktik

på det offentlige arbejdsmarked er, at kun få kommuner og en enkelt

region lever op til lovgivningen

Mange tillidsrepræsentanter bliver ikke inddraget og får ikke den nødvendige

information. De presses enten af ledelse eller trængte kolleger til at sige ja til

ansatte med løntilskud, selvom kravet om merbeskæftigelse ikke er opfyldt,

eller forholdstallet overskrides.

FOAs undersøgelse fra marts i år understreger, at det halter med at overholde

de 3 centrale krav i lovgivningen:

INDDRAGELSE

Medarbejderne skal inddrages i beslutningen om at ansætte aktiverede.

MERBESKÆFTIGELSE

Løntilskudsansatte skal være merbeskæftigelse.

BALANCE.

Og der skal være balance mellem antallet af ordinært ansatte og ansatte med

tilskud.

” erstatning

Vores børnetal er steget fra ca. 20-21 børn på en stue til 26,

og i stedet for at opnormere personalet får vi virksomhedspraktikanter

og løntilskudspersoner.

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

iNDleDNiNG: lOvBRUD eR UDBReDt

FOA Fag og Arbejde | 15


16

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Fakta

| FOA Fag og Arbejde

1. INDDRageLse MaNgLeR

Selvom lovgivningen kræver, at medarbejderne inddrages, både i planlægningen

og ansættelse af medarbejdere med løntilskud og i virksomhedspraktik,

sker det kun sjældent

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats:

medArbejderne skAl inddrAges

§ 60. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet

mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.

til disse drøftelser skal arbejdsgiveren give medarbejderrepræsentanten alle nødvendige

oplysninger .

Lovens beskrivelse af, hvordan medarbejderne sikres indflydelse, når der ansættes

medarbejdere i løntilskud og virksomhedspraktik, er ikke svær at forstå.

Motivet er da også indlysende. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne

er med til at sikre, at ledige ikke blot bliver billig arbejdskraft, der erstatter

ordinært ansatte og uden udsigt til beskæftigelse.

Det er også afgørende for et velfungerende arbejdsmiljø, at der på en arbejdsplads

ikke er alt for mange ekstraordinært ansatte.

Men selvom alt dette er vigtigt, er lovgivningen dog erfaringsvist noget mere

ambitiøs end virkeligheden kan leve op til, og FOAs tillidsrepræsentantundersøgelse

understreger, at medarbejderne ikke inddrages, som de skal.

uDeN ReeL INDFLyDeLse

Over halvdelen af tillidsfolkene i FOAs undersøgelse siger, at de reelt ikke har

indflydelse på, om der må ansættes aktiverede ledige i enten løntilskud eller

virksomhedspraktik.

Indflydelsen mangler

oplever du at have en reel indflydelse

på, om der må ansættes aktiverede

ledige i enten løntilskud eller virksomhedspraktik?

37 % svarede ja

55 % svarede nej

8 % svarede ved ikke

FOAs undersøgelse blandt 1.324

tillidsrepræsenta nter. marts 2012

Over halvdelen af tillidsrepræsentanterne peger på lederen,

som den, der bestemmer, om arbejdspladsen skal

modtage ledige i aktivering, og knapt en fjerdedel siger,

det er kommunen, der tager beslutningen.

uNDeRskRIFteN INgeN gaRaNtI

Rent administrativt forudsætter ansættelse af en ledig

i aktivering, at tillidsrepræsentanten underskriver en

erklæring.

I undersøgelsen er der 44 %, der siger ja til at de underskriver

erklæringen. 22 % svarer nej og hele 30 % har

aldrig set blanketten.

Del i i. FORHOlD til aRBeJDSplaDSeR OG ORDiNÆRt aNSatte


BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Indflydelsen er i øvrigt ikke sikret med en underskrift på et stykke papir, hvis

man skal leve op til intentionerne i lovgivningen og overholde den aftale, der

er indgået mellem KL og KTO. Heraf fremgår det også, at ansættelserne skal

planlægges omhyggeligt, og at medarbejderrepræsentanterne reelt inddrages og

er med til at sikre, at de aktiverede får udbytte og perspektiv ud af ansættelsen.

LOvbRuD

I forhold til den aktuelle ansættelse, skal tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren

sammen drøfte ansættelsen, her blandt andet om medarbejderne er

blevet hørt og om merbeskæftigelseskravet er blevet opfyldt. Derudover skal

de fastlægge formålet med og tilrettelæggelse af forløbet, jobbeskrivelsen og

eventuelt uddannelseselementer for den ledige. Formålet er selvfølgelig, at en

ansættelse i aktivering bliver et springbræt til et job eller en uddannelse, når

aktiveringen er til ende.

FOAs undersøgelse afslører dog, at denne inddragelse sjældent sker. På en

fjerdedel af de arbejdspladser, der indgår i undersøgelsen, er der end ikke

nedskrevet arbejdsfunktioner eller opgaver for den ansatte i løntilskud eller

virksomhedspraktik.

aFtaLebRuD

Ifølge en aftale mellem KL og KTO, skal arbejdsgiveren og medarbejderrepræsentanten

i MED­udvalget desuden aftale en overordnet plan for, hvordan

ansættelsen tackles personalepolitisk.

Blandt andet skal man beslutte, hvordan man tilrettelægger et særligt introduktionsforløb,

herunder en eventuel mentorordning, og hvordan man vurderer,

om der er opkvalificeringsbehov og måske behov for opfølgning.

Formålet er at sikre, at den ledige, der ansættes i løntilskud

eller virksomhedspraktik får bedre udsigter til senere

at få et ordinært arbejde eller en uddannelse, sådan

som det er lovens formål.

Men tillidsrepræsentantundersøgelsen viser, at det kun

er godt en tredjedel af MED­udvalgene, der har vedtaget

principper for ansættelse af ekstraordinært ansatte. Og

det er de færreste steder, der er indgået lokalaftaler mellem

den lokale FOA­afdeling og kommunen om principper

for ansættelsen.


enlig underskrift

... p.t. har jeg underskrevet én aftale om løntilskudsjob, selvom

der er ansat 53 i løntilskudsjob ud af 67 mulige på sosu-området,

som forvaltningen er forpligtiget til. Jeg tror, at lederne bare får en

medarbejderrepræsentant til at underskrive uden om fagforeningen.

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

Kapitel 1. iNDDRaGelSe MaNGleR

Fakta

MeD-system ude af spil

Har i vedtaget principper i jeres medsystem,

som gælder for jeres arbejdsplads

om ekstraordinært ansatte?

35 % ja

45 % nej

20 % ved ikke

FOAs undersøgelse blandt 1.324 tillidsrepræsentanter,

marts 2012

FOA Fag og Arbejde | 17


18

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Fakta

| FOA Fag og Arbejde

2. Ikke MeRbeskæFtIgeLse

Loven er krystalklar: De aktiverede skal være merbeskæftigelse ekstra

hænder. Alligevel er mange arbejdspladser dybt afhængige af aktiverede

ekstraordinært ansat

ordinær arbejdskraft

udfylder de aktiverede en del af det

faste personales normale eller tidligere

opgaver?

55 % ja

37 % nej

9 % ved ikke

FOAs undersøgelse blandt 1.324 tillidsrepræsentanter,

marts 2012

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats:

der skAl VÆre tAle om merbeskÆftigelse

§ 61. Ansættelse med løntilskud af personer, skal medføre en nettoudvidelse af antallet af

ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i

forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.

lovens tekst indebærer, at arbejdspladsen skal kunne levere den politisk bestemte service,

uden at de aktiverede er en nødvendig del af normeringen.

” udnyttelse

uDNytteLse

Selvom den aktiverede på en offentlig arbejdsplads

skal være ekstra arbejdskraft, viser den undersøgelse,

FOA har gennemført blandt tillidsrepræsentanterne, at

mange offentlige arbejdsgivere også ser stort på denne

del af lovgivningen.

På 24 % af arbejdspladserne indgår de aktiverede i de

normale vagtplaner og på 23 % bruges de helt naturligt

som vikarer, når fastansatte er syge eller på ferie.

Når det sker, er det ikke alene udnyttelse af de aktiverede.

I forhold til de fastansatte kommer løntilskudsansatte

også til at fungere som løntrykkere.

På min arbejdsplads var der i foråret 2011 en fyringsgrunde.

Siden oplevede jeg, at ledelsen benytter de aktiverede som

erstatning, ved at de bliver talt med i den daglige normering.

De bliver også brugt i aftenvagter. Jeg oplever i det hele taget,

at de aktiverede bliver misbrugt og udnyttet og ikke som den

ekstra ressource, det var meningen, de skulle være.

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

eN FeMteDeL HeLt aFHæNgIge aF aktIveReDe

16 % af de tillidsrepræsentanter, der har deltaget i FOAs undersøgelse, siger,

at det ikke er muligt at løse de faglige serviceopgaver og vagtplaner uden de

aktiverede.

Del i i. FORHOlD til aRBeJDSplaDSeR OG ORDiNÆRt aNSatte


BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Undersøgelsen viser desuden, at de arbejdsopgaver,

som de tilskudsansatte varetager i stor udstrækning,

er arbejdsopgaver, der tidligere blev udført af ordinært

ansatte.

afhænighed

bILLIge vIkaReR

... da vi de seneste to år har fyret 3

fastansatte, er der opgaver, vi ikke mere kan

nå, med mindre vi bruger alle ressourcer i

huset. Derfor er vi ved at være ”afhængige”

af folk i jobtilbud. Det er fandeme ikke ok.

Tillidsrepræsentant i FOAs

undersøgelse, marts 2012

Lovens rammer for ansættelse i løntilskudsjob tillader ikke, at den tilskudsansatte

fungerer som vikar uden at blive aflønnet for det. Når de aktiverede

dækker arbejdspladsen ind ved sygdom eller ferie, er der nemlig ikke længere

tale om merbeskæftigelse, som loven kræver. At dette er i strid med loven, blev

understreget af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i en udtalelse til

Ugebrevet A4 14. juni 2012.


bekymret minister

Hvis der er nogle kommuner, som bruger ledige i løntilskud

som vikardækning, så skal de se at få det stoppet. Det er

ulovligt og må ganske enkelt ikke finde sted.

FOAs undersøgelse viser, at på en fjerdedel af de offentlige arbejdspladser bruges

løntilskudsansatte og ansatte i virksomhedspraktik alligevel som vikarer.

Af den fjerdedel er det helt almindelig praksis at bruge en aktiveret næsten

hver gang, der er behov for en vikar. På 26 % af arbejdspladserne sker det ca.

hver anden gang , mens det ”hænder” på næsten halvdelen af arbejdspladserne.

aNsvaR sOM eN FastaNsat

De tilskudsansatte udfylder mange steder som nævnt huller ud efter de fastansatte,

som enten er blevet fyret, er på ferie eller syge.

Det er misbrug af ledige, og mange steder er dette misbrug udvidet med, at

aktiverede indgår i normeringerne og varetager opgaver på fuldstændigt lige

vilkår med de ordinært ansatte. I FOAs undersøgelse er der mange tillidsrepræsentanter,

der udtrykker bekymring i forhold til, at løntilskudsansatte også er

alene på vagt og varetager det udkørende arbejde, fx i hjemmeplejen.

Kapitel 2. iKKe MeRBeSKÆFtiGelSe

Fakta

Halvdelen udfører

almindeligt arbejde

oplever du at de daglige arbejdsopgaver,

som de aktiverede udfører,

tidligere blev udført af ordinært ansat

personale?

48 % ja

41 % nej

11 % ved ikke

FOAs undersøgelse blandt 1.324 tillidsrepræsentanter,

marts 2012

FOA Fag og Arbejde | 19


20

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Fakta

| FOA Fag og Arbejde

” For

Fast strøm af

løntilskudsansatte

er der faste ”løntilskudsstillinger” hvor

der løbende kommer nye aktiverede

til?

stort ansvar

Jeg oplever i stigende grad, at det er løntilskudsmedarbejdere,

som kommer og agerer inden for hjemmeplejens

arbejdsområder, når der er sygdom, medarbejdere er ophørt,

og der ikke er ansat en ny faglært. Jeg oplever også, at ledelsen

er fuldstændigt uforstående over for medarbejderne, når de

siger, at en løntilskudsmedarbejder ikke kan eller skal køre alene

på en rute. For ledelsen betyder det, at de kan spare vikarer!

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

”Faste” LøNtILskuDsstILLINgeR

Over en fjerdedel af kommunerne har oprettet en fast

”løntilskudsnormering” på de enkelte arbejdspladser.

Her erstattes den ene løntilskudsansatte af den næste,

uden at tillidsrepræsentanter inddrages, hvilket er i strid

med lovgivningen.

MIsbRug veD OMstRuktuReRINg

27 % ja Inden for teknik­ og serviceområdet er ca. en fjerdedel

60 % nej af FOAs medlemmer ansat med løntilskud. Og netop

13 % ved ikke på dette fagområde, er det blevet udbredt at misbruge

FOAs undersøgelse blandt 1.324 tillidsrepræsentanter,

marts 2012

ansatte i løntilskud og virksomhedspraktik i forbindelse

med omstrukturering af arbejdsopgaverne.

”Gammeldags” pedeller er blevet erstattet af en ansat

i løntilskud eller blot et telefonnummer til et servicecenter,

hvor kommunens service­ og rengøringsopgaver er blevet samlet.

Konsekvenserne har blandt andre været, at skiftende ledige med tilskud har

erstattet fastansatte, og at der er kommet lang vej mellem opgaverne og dem,

der skal udføre dem.

” Omstruktureret

Tidligere havde vi en altmuligmand, der lavede

småreparationer og alt forefaldende arbejde. Han er fyret og

arbejdet udføres nu af løntilskudsmanden.

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

MeDaRbejDeRe uNDeR pRes

Selvom de ordinært ansatte ifølge lovgivningen skal inddrages og sige ja til

at loven er overholdt, så er virkeligheden på mange offentlige arbejdspladser,

at der er skåret helt ind til benet, og de ordinært ansatte løber hurtigere end

nogen sinde og oplever, at der er opgaver der simpelthen ikke bliver løst, fordi

der mangler hænder.

Del i i. FORHOlD til aRBeJDSplaDSeR OG ORDiNÆRt aNSatte


BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Derfor kan det være utroligt svært at stå imod, hvis lederen presser på for at

ansætte ledige i løntilskud, også selvom det betyder lovbrud. Som en af tillidsrepræsentanterne

i FOAs undersøgelse udtrykker det:

” presset

Når der skæres på personalet, og der så er opgaver, der ikke

kan nås, så bliver disse jo ofte løst af aktiverede. Det er lederne,

der presser på for at få mine kolleger til at tage aktiverede ind.

De bruges også ved langtidssygdom. Det er en MEGET uheldig

udvikling, for der presses hårdere og hårdere på.

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

Kapitel 2. iKKe MeRBeSKÆFtiGelSe

FOA Fag og Arbejde | 21


22

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

3. baLaNCeN tIppeR

Balancen mellem fastansatte og ansatte på ekstraordinære vilkår kan -

selvom den holder sig inden for lovens fordelingstal - alligevel tippe

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats:

bAlAnCe mellem ordinÆrt og ekstrAordinÆrt AnsAtte

§ 70. Antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

og antallet af personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 må maksimalt

udgøre.

Arbejdspladser med 0-50 ansatte 1 for hver 5 ansatte

Arbejdspladser med over 50 ansatte 1 for hver 10 ansatte

stk. 2. forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren

og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette er opfyldt.

I FOAs undersøgelse svarer de allerfleste tillidsrepræsentanter på såvel mindre

som større arbejdspladser, at balancen mellem ordinært og tilskudsansatte

overholdes.

Men på ca. en tiendedel af arbejdspladserne er der dog flere tilskudsansatte,

end loven kræver.

DeN Rette baLaNCe

Det er FOAs erfaring, at forholdstallet er en meget overordnet rettesnor for,

hvor mange ekstraordinært ansatte en arbejdsplads kan rumme.

Den rette balance er fx afhængig af opgavernes karakter, tidspres etc. og,

om der er det nødvendige overskud og ressourcer til at introducere, oplære og

integrere tilskudsansatte.


blandet forsamling

Der har været store besparelser, der er fyret 2

fuldtidsmedarbejdere, uden at der er kommet nye og ud

over virksomhedspraktikanter, er der 1 i fleksjob og 1 med

løntilskud, og der er kun 3 fuldtidsansatte og 2 på nedsat tid i

ordinær ansættelse.

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

OpLæRINg eN stRessFaktOR

Hvis loven skal overholdes, og et aktiveringsforløb skal føre til nye jobmuligheder

for de ledige, kræver det, at de fastansatte har tid til at introducere og

overskud til hjælp og støtte.

Del i i. FORHOlD til aRBeJDSplaDSeR OG ORDiNÆRt aNSatte


BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Af undersøgelsens kvalitative udsagn fremgår det, at arbejdspladser, der er

ramt af nedskæringer og omstruktureringer, kan have svært ved at få helheden

til at fungere, når der også skal være plads til ekstraordinært personale.

De fastansatte medarbejdere oplever, at det går ud over fagligheden og tærer

på de i forvejen knappe ressourcer. Og opgaver, som oplæring, bliver derfor let

en ekstra belastning i en presset hverdag. Så selvom forholdstallet ifølge kuglerammen

er overholdt, er det langt fra sikkert, at ”en rimelig balance”, som er

den anden del af lovkravet, kan opretholdes.

” Frustrerende

Vi oplever, at vi i dag må bruge af vores i forvejen sparsomme

ressourcer på oplæring, vejledning og daglig støtte af de

ekstraordinært ansatte. Dermed går der ressourcer fra vores

primære opgaver børnene. Det skaber frustration og dårligt

arbejdsmiljø.

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

Kapitel 3. BalaNCeN tippeR

FOA Fag og Arbejde | 23


24

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

Del III.

I forhold til de ledige

peRspektIvet MaNgLeR

Formålet med aktivering i løntilskudsjob eller virksomhedspraktik er at

hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet

Selvom det kan virke sådan, er løntilskudsjob og virksomhedspraktik ikke

indført for at give arbejdsgiverne og trængte arbejdspladser hjælpende hænder

i en økonomisk trængt tid.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats:

Formål med løntilskud

§ 52. tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning

af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Formålet med aktiveringen, der så dagens lys i 1994, er altså at give ledige

mulighed for at:

afprøve et arbejdsområde i forhold til fremtidig ansættelses­ eller uddannelsesmulighed.

blive opkvalificeret og få bedre mulighed for ordinær ansættelse.

Kommunen har andre muligheder for at hjælpe ledige i gang med blandt andet

uddannelsesredskaber. Men dette benyttes sjældent, da uddannelse er dyrere

end tilskudsjob.

Del iii. i FORHOlD til De leDiGe


BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

1. RINge jObMuLIgHeDeR

Nedskæringerne i kommuner og regioner, ikke mindst på FOAs fagområder,

har de seneste år været voldsomme, og pladsen til at sluse de aktiverede

ind i ordinær beskæftigelse efter endt aktivering er derfor også blevet

trangere

En undersøgelse, FOA i 2011 gennemførte blandt de medlemmer, der havde

været i aktivering, understregede da også tydeligt, at sandsynligheden for, at

et tilskudsjob betød fast ansættelse for den ledige, ikke var stor. For 86 % af undersøgelsens

deltagere havde aktiveringen ikke ført til ordinær beskæftigelse.

pRIvate vIRkeR, OFFeNtLIge gøR Ikke

Mens det ikke ser ud til, at aktivering på det offentlige arbejdsmarked lever op

til formålet, gælder dette ikke på det private arbejdsmarked.

Eksisterende undersøgelser af effekten af ansættelse i løntilskud og virksomhedspraktik,

viser, at der er store forskelle på offentlige og private virksomheder.

Forskere, der har gennemgået den litteratur, der findes om aktivering,

konkluderer blandt andet, at løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

har en negativ effekt på sandsynligheden for at komme i beskæftigelse og

faktisk kan betyde at ledighedsperioden forlænges. Modsat finder forskerne at

løntilskudsansættelser på en privat virksomhed forkorter ledighedsperioden,

har en positiv effekt på indkomsten og betyder at nettobeskæftigelsen øges.

Fakta

”det må konkluderes, at der er meget stærke empiriske argumenter for anvendelse af

private løntilskud, mens brugen af offentlige løntilskud har haft positive effekter, når de

anvendes på svage grupper”.

Michael Rosholm & Michael Svarer: Effekter af virksomhedsrettet aktivering

i den aktive arbejdsmarkedspolitik

Kapitel 1. RiNGe JOBMUliGHeDeR

FOA Fag og Arbejde | 25


26

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

2. bILLIg aRbejDskRaFt

En af de store udfordringer i problematikken omkring ansatte i løntilskud

er aflønningen. Det er den, der gør det attraktivt for nogle arbejdsgivere

at begå lovbrud

På en offentlig arbejdsplads er der loft over timelønnen, som skal svare til dagpengene

eller kontanthjælpen. Det betyder, at den aktiverede arbejder fuld tid

men til en løn, der ligger langt under deres fastansatte kollegers.

Mens løntilskudsansatte for den offentlige arbejdsgiver således er næsten

gratis arbejdskraft, er reglerne for en løntilskudsansættelse på en privat arbejdsplads

anderledes. Her svarer løn­ og arbejdsvilkår til ordinær ansættelse,

og arbejdsgiveren betaler halvdelen af lønnen.

En af de store forskelle på løntilskudsansættelse på en privat og en offentlig

arbejdsplads er således lønnen.

Den private arbejdsgiver, der jo skal betale halvdelen af lønnen, har flere

overvejelser, inden der ansættes medarbejdere i løntilskud.


billig arbejdskraft

De ledige arbejder oftest fuld tid (37 timer), men får kun

udbetalt løn svarende til deres tidligere dagpenge eller

kontanthjælp. Det er meget billig arbejdskraft. Jeg mener, at

deres bruttoløn burde afspejle det antal timer, de skal arbejde,

fx 20 timer pr. uge. Ellers er det bare billig arbejdskraft til

arbejdspladserne.

Tillidsrepræsentant i FOAs undersøgelse, marts 2012

Del iii. i FORHOlD til De leDiGe


BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

3. kONsekveNseR FOR LeDIge

Skal den aktiverede have noget ud af en ansættelse i løntilskud, kræver

det, at ansættelsen er forberedt og godt planlagt. Men oplæring er der

ikke meget af

Den aktiverede har krav på opgavebeskrivelse, introduktion til arbejdsopgaverne,

tid til oplæring, og perspektiv i form af senere ordinær ansættelse eller

uddannelse, der kan føre til en plads på arbejdsmarkedet.

Den undersøgelse, FOA har foretaget blandt tillidsrepræsentanterne, viser dog

at fx kun godt en tredjedel af MED­udvalgene har vedtaget principper om

ekstraordinært ansættelser. Og kun lidt over halvdelen af arbejdspladserne har

udarbejdet en funktionsbeskrivelse inden ansættelsen.

For de ledige, der aktiveres og ”fylder huller ud efter nedskæringer”, som en af

tillidsrepræsentanterne i FOAs undersøgelse udtrykker det, er der en række

alvorlige konsekvenser af kommunernes misbrug.

kONsekveNseRNe FOR DeN LeDIge

Optjener ikke ret til dagpenge i aktiveringsperioden.

Udfører ordinært arbejde, men på dårligere lønvilkår end kollegerne.

Får fx ikke den opkvalificering eller afklaring, der er formålet med ansættelsen.

Har ikke reelle jobmuligheder efter endt aktivering, enten fordi der aktuelt

ikke er job at få, eller fordi den ledige ikke har de faglige kvalifikationer, som

er forudsætningen for ordinær ansættelse.

såDaN OpLeveR De aktIveReDe LøNtILskuD

FOA spurgte i 2011 de medlemmer, der har været i løntilskud, hvordan de har

oplevet aktiveringen. De 300 medlemmer, der deltog i undersøgelsen havde

været ansat med løntilskud i perioden 2009 til første kvartal 2011.

Deres besvarelser understreger, at selvom det for mange er positivt at

komme i løntilskud, få netværk og arbejdserfaring, så sker der også alt for ofte

lovbrud.

HOveDResuLtateR FRa MeDLeMsuNDeRsøgeLse

7 ud af 10 medlemmer i aktivering oplever, at deres arbejdskraft var nødvendig

for at løse de daglige opgaver på arbejdspladsen.

Mere end 6 ud af 10 medlemmer i aktivering var vikarer for de ordinært ansatte

under sygdom, ferie eller lignende. Men kun 5 % af medlemmerne har

fået løn for at vikariere, som de burde.

Kapitel 3. KONSeKveNSeR FOR leDiGe

FOA Fag og Arbejde | 27


28

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

Medlemmernes svar tyder på, at mange arbejdspladser ikke overholder

lovgivningens krav om, at de aktiverede skal indgå som merbeskæftigelse,

nemlig at arbejdspladsen skal kunne fungere uden, at de aktiverede er en

nødvendig del af normeringen.

31 % af medlemmerne problematiserer reglerne omkring deres ansættelse.

Flere føler sig misbrugt som gratis arbejdskraft.

For 86 % førte aktiveringen ikke til ordinær beskæftigelse. 13 % svarer at de

spilder deres tid.

En fjerdedel siger, at de ikke lærte noget, som de ikke kunne i forvejen.

Medlemsundersøgelse, FOA, maj 2011

Del iii. i FORHOlD til De leDiGe


afslutning

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

Ikke I ORDeN FOa aNbeFaLeR

De tilbagemeldinger om brug og misbrug af løntilskudsordningen tillidsrepræsentanter

i FOA er kommet med, viser, at der er behov for en

revision af de eksisterende rammer og lovgivning

Det eR Ikke O.k., at

der i langt over halvdelen af kommunerne ses bort fra lovkravet om inddragelsen

af medarbejderne, inden der oprettes løntilskudsstillinger.

ansatte i løntilskud indgår i den nødvendige faste bemanding inden for

ældre ­ og børneområdet på trods af lovkrav om merbeskæftigelse.

sparede stillinger inden for teknik, service og køkkenområdet, erstattes af

løntilskudsansatte.

løntilskudsansatte misbruges som gratis ordinære vikarer.

ledige aktiveres unødigt tidligt, grundet et nyt statsrefusionssystem, hvorefter

kommunerne fra 2013 skal betale, hvis ledige ikke er aktiveret efter 4

uger.

en særregel for det offentlige område betyder, at løntilskudsansatte skal arbejde

fulde 37 timer om ugen, men til en løn der kun svare til dagpengene.

de titusinder som aktiveres på det offentlige velfærdsområde er med til at

underminere faglighed og kompetencer i opgavevaretagelsen.

DeRFOR FOResLåR FOa, at

der snarest sikres en revision af særlovgivningen vedrørende offentlige løntilskud.

principperne fra det private område også skal dække det offentlige område.

de ledige sikres fuld løn under aktiveringen, og der opnås et større ansvarsfølelse,

når arbejdsgiveren selv skal betale 50 % af udgiften.

det tydeliggøres, at medarbejderne skal høres, ved at tillidsrepræsentanten

skal inddrages før oprettelse af løntilskudsstillinger.

presset med de mange unødige aktiveringer lettes ved at fjerne den særlige

refusionsordning, der blev indført i 2011.

det særlige krav om kvoter af løntilskudsjob i staten, regioner og kommuner

afskaffes.

aFSlUtNiNG: iKKe i ORDeN FOa aNBeFaleR

FOA Fag og Arbejde | 29


30

BRUG OG MISBRUG af løntilskudsjob på det offentlige arbejdsmarked

| FOA Fag og Arbejde

løntilskudsjob i stedet bliver en ret for de ledige, indtil retten eller pligten

indtræder efter 6 måneders ledighed.

kvaliteten i løntilskudsjob hæves, hvad angår målet for den ledige herunder

mulighed for introduktion før ansættelse, uddannelse i løntilskudsforløbet

m.v.

de ledige i langt højere grad tilbydes ansættelses som ordinær jobrotationsvikarer,

i stedet for den nuværende løntilskudsaktivering. Erfaringer med

jobrotation har vist at der er gode resultater for de ledige, der ansættes som

vikarer.

FOa I aRbejDstøjet

Som organisation har FOA en lang række erfaringer med at skabe perspektiv

ved oprettelse af løntilskudsjob.

Erfaringerne stammer fra en række af lokale aftaler, der er indgået i kommuner

og regioner, de fagpolitisk erfaringer med de nuværende rammer og lovgivning

samt konkrete tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og medlemmer,

blandt andet i den nyeste undersøgelse af tillidsrepræsentanternes oplevelse af

brug af løntilskud og virksomhedspraktik.

På denne baggrund er FOA parat til at indgå i drøftelser om, hvordan det lovgivningsmæssigt

kan sikres, at der ikke blot skabes bedre rammer, men også et

perspektiv for såvel den ledige som de kommunale arbejdspladser.

Del iii. i FORHOlD til De leDiGe


Staunings Plads 1-3

1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26

www.foa.dk

More magazines by this user
Similar magazines