Referat - Mariendal kirke

mariendalkirke.dk

Referat - Mariendal kirke

Til menighedsrådets medlemmer

Referat af møde i Mariendal Sogns menighedsråd:

Torsdag den 16. august 2012 kl. 19.00 i menighedshuset

Mariendal Kirkekontor, Nitivej 17, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 10 73 55

Mandag til fredag kl. 10 – 13, torsdag tillige kl. 16 - 18

Frederiksberg den 17. juli 2012

Tilstede: Grete Spenster, Mette Høeberg, Inger Mathiesen, Birgitte Veit, Sandra Kastfelt, Erik

Normind Jacobsen, Jacob Damsgaard Hansen, Bent Christiansen, Karen Ravn, Vibeke Herskind,

Jan Michaelsen, Lene Mejndor, Vibeke Skovgaard

Afbud: Henning Lundquist, Bjarne Erbo, Dorte Stilling og Preben Ulstrup

Dagsorden:

1. Dagsorden

Intet

2. Meddelelser fra formand/næstformand

• Susanne Engberg er vikar for Sandra Kastfelt i hendes orlovsperiode.

• Det er faldet på plads, at Ole Larsen bliver bygningssagkyndig for Mariendal kirke.

• I det nye kirkeblad er en god artikel om Axel Hou. Det har bl.a. medført et forslag om, at

vi selv udstiller mosaikkerne, hvilket vi dog ikke har mulighed for. De bliver på museet.

Udstillingen på Vejen Museum har desuden medført et par større omtaler i to dagblade.

• Provstikoordinatoren beder alle menighedsråd om at bakke op om hendes arbejde.

Formanden orienterede desuden om forskellige aktiviteter i efteråret i

provstikoordinatorens regi.

• Provstiet har bevilget os penge til dækning af den gæld vi havde oparbejdet til os selv.

3. Meddelelser fra kontaktpersonen

• Kirketjenerne vil meget gerne have løberen i kirken lagt på igen. Vi lægger den på i en

periode, hvorefter der træffes beslutning om, hvorvidt den skal ligge permanent.

• Sanger Nis er på orlov endnu et år.

4. Meddelelser fra kirkeværgen

• Orgelet er blevet repareret.

• Køleskabene i de to køkner er skiftet ud, de var gamle og meget strømslugende.

• Reparationen af tårnet skrider planmæssigt frem. Der er aflevering på projektet fredag

den 17. august.

• Der er etableret bedre lys ved opgangen til tårnet over menighedshuset.

• Alle pærerne i kirkens loftkroner bliver udskiftet med sparepærer.

• Vi arbejder på nyt lys ved sangerpultene.

• Der er etableret højtvandsspærre i kælderen ved toiletterne.

• Provstiet har bevilget penge til tætning af vinduerne i menighedssalen og kontorerne.

• Låsene i hoveddøren og handicaptoilettet har fået en E-nøgle, som kun kan åbne disse


to døre. De kan udleveres til blomsterhandleren, købmanden m.m. som herefter kan

levere varer til kirken uden for kontortiden.

• Vi har fået tilbud på linoleum til flere kælderrum.

• Gaskomfuret i kælderkøkkenet forsynes med en ”lynkobling”, så det kan flyttes ved

rengøring mm.

• Der er skiftet et lysrør i Store sal.

• Provstiet har bevilget penge til udskiftning af køkkenet på Egernvej 43.

• Vi har fået et tilbud på opsætning af to radiatorer i kælderen til Egernvej 29.

• Provstiet har bevilget penge til udskiftning af kokosløber på trappen til 1. sal på

Egernvej 29.

5. Meddelelser fra kassereren

• Kassereren refererede fra budgetsamrådet og kunne konkludere, at vores økonomi ser

lysere ud end længe.

6. Meddelelser fra udvalg

Kirkeudvalg

• Intet.

Gudstjenesteudvalg

• Udvalget har evalueret gudstjenesterne onsdag og fredag og der er tale om en glædelig

udvikling.

• Udvalget anbefaler, at vi fortsat ikke har ind- og udgangsbøn ved gudstjenesterne.

• Der har været et forslag om at få to læsninger i formessen, dette er stillet i bero.

Aktivitetsudvalg

• Årsprogrammet viser den kommende vinters aktiviteter. Filmaftener, foredrag, koncerter

og læsekreds bliver også annonceret i FKV’s program.

Bladudvalg

• Vi skal lave en profil af sognet til indstikket i lokalavisen. Der er deadline på teksterne

den 29. oktober.

Masterplanudvalget

• Resultatet af udvalgets arbejde fremlægges på et møde i distriktsudvalget den 25.

september i Solbjerg kirke.

Økonomiudvalget

• Økonomien ser lysere ud end hidtil.

Eksterne repræsentationer

• Der er snart møde i børnehaven.

• Der er snart møde på Søndervang.

Valgudvalg

• Udvalget har afholdt et møde, hvor det planlagde arbejdet.

Mariendal Kirkekontor, Nitivej 17, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 10 73 55

Mandag til fredag kl. 10 – 13, torsdag tillige kl. 16 - 18


Medarbejderrepræsentanten

• Kirketjenerne hænger valgplakaterne op på iøjnefaldende steder.

• Det er et problem, at vi ikke mere har en container til blade osv. Vi køber selv en vogn

til skraldeposer, som kan bruget udendørs.

7. Orientering fra Beredskabsforbundets kursusudvalg om kurser i førstehjælp og om

hjertestarter

• Niels Christian Schollert fra beredskabsforbundet orienterede om brugen af en

hjertestarteren for Rådets medlemmer.

8. Hvem kan låne/leje salene

• Vi udarbejder en fortegnelse over hvem der har mulighed for at låne/leje lokalerne.

9. Kvartalsrapport 2. kvartal

• Kassereren gennemgik kvartalsrapporten, som herefter blev godkendt.

10. Eventuelt

• Kirketjeneren gjorde opmærksom på, at han i sin uddannelse har et førstehjælps kursus

og at Anette snart skal i gang med kirketjener uddannelsen og dermed også får et

kursus.

Med venlig hilsen

Jens Christensen

referent

Mariendal Kirkekontor, Nitivej 17, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 10 73 55

Mandag til fredag kl. 10 – 13, torsdag tillige kl. 16 - 18

More magazines by this user
Similar magazines