Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

dkr.dk

Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen,

Maj-Britt Elise Martinussen, Katrine Sidenius

Voldtægt

der

anmeldes ...

Del I: Undersøgelsens fokus, metode og grundmateriale


VOLDTÆGT DER ANMELDES

Del I: Undersøgelsens fokus, metode og grundmateriale

Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen,

Maj-Britt Elise Martinussen, Katrine Sidenius

Udgivet af Det kriminalpræventive Råd

Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Tlf. 43 44 88 88

April 2009

Fås kun som pdf på dkr.dk

ISBN: 978-87-88789-85-0

1


Indholdsfortegnelse

Forord ................................................................................................................. 3

Resumé ................................................................................................................. 5

Formål ................................................................................................................. 6

Anmeldelse af voldtægt............................................................................................. 6

Optagne anmeldelser................................................................................................ 6

Anmeldelser med et andet udgangspunkt .................................................................... 6

Anmeldelser der ender anderledes .............................................................................. 6

Falske og ikke-falske anmeldelser............................................................................... 6

§ 216 og § 217 i straffeloven ..................................................................................... 6

Undersøgelser og anmeldelser ................................................................................. 10

Danmark: 2000, 2001 og 2002 ................................................................................ 10

Fra 1990-92 til 2000-02.......................................................................................... 10

Udtræk af sager 2000-02 ........................................................................................ 11

Det samlede antal optagne voldtægtsanmeldelser....................................................... 11

Antal voldtægtssager i undersøgelsen = antal ofre ..................................................... 13

Antal udpegede gerningsmænd i undersøgelsen.......................................................... 14

Undersøgelsens grundlæggende database.................................................................. 14

Indhentning af basisoplysninger ............................................................................... 14

Indhentning af supplerende oplysninger .................................................................... 15

Kvalitativ database................................................................................................. 16

Terminologi ........................................................................................................... 16

Datamaterialets fremtid .......................................................................................... 17

Bilag

Bilag A. Kodeskema anvendt ved gennemgang af politijournalerne 2000-02 ................... 18

Bilag B. Kodehåndbog anvendt ved kodning af politijournalerne 2000-02

kan hentes som selvstændigt bilag

Bilag C. Kodeskema anvendt i ved gennemgang af politijournalerne

i Rigspolitiets undersøgelse vedrørende årene1990-1992 ............................................. 72

(Der er ikke i Rigspolitiets undersøgelse vedrørende

årene 1990-1992 udarbejdet kodehåndbog)

Tabeller

Tabel 1. Anmeldelser vedrørende voldtægt, 1990-1992 og 2000-2002........................... 12

Skemaer

Skema 1. Oversigt over straffelovens kap. 24

vedrørende forbrydelser mod kønssædeligheden .......................................................... 8

2


Forord

De sidste 25 år har i gennemsnit omkring 500 kvinder årligt anmeldt til politiet, at de er blevet

udsat for voldtægt eller forsøg herpå. Voldtægt er et af de mest alvorlige overgreb, et menneske

kan foretage sig over for et andet menneske, og det er derfor af yderste vigtighed, at der

gøres, hvad der er muligt for at forebygge og mindske antallet af sådanne overgreb. Det er

endvidere af stor betydning, at de, der alligevel udsættes, får den bedst mulige behandling af

deres omgivelser. Dette bør være en ret i sig selv, men det er jo også helt afgørende for at

bidrage til at mindske de ofte voldsomme skadevirkninger af overgrebet. Det er ikke mindst

vigtigt, at kvinderne behandles optimalt af og i retssystemet.

Det er vor opfattelse, at en af grundene til, at forebyggelsen kunne være bedre, end den er,

og at kvinderne ikke altid behandles optimalt i retssystemet mv., er manglende viden. Det er

ikke den eneste grund – men det er én af grundene.

Det er baggrunden for, at der er gennemført en undersøgelse af kvinder, der anmelder voldtægt.

Undersøgelsen vedrører de politianmeldte voldtægter i perioden 2000 til 2002. En tilsvarende

undersøgelse er tidligere gennemført vedrørende perioden 1990 til 1992, hvorfor det

også er muligt at give et bidrag til beskrivelse og forståelse af, hvordan de politianmeldte voldtægter

har udviklet sig.

Den nyeste undersøgelse belyser langt flere aspekter ved de politianmeldte voldtægter end

den tidligere, og den repræsenterer utvivlsomt den mest omfattende undersøgelse på dette

område, der hidtil er gennemført i Danmark.

Undersøgelsen er blevet til i et unikt tværfagligt samarbejde, hvor bl.a. jura, samfundsvidenskab

og sundhedsvidenskab har været repræsenteret, og hvor der har deltaget såvel praktikere

som forskere.

Det Kriminalpræventive Råd, Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, Statens Institut

for Folkesundhed, Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Rigspolitiet har samarbejdet

om gennemførelse af denne undersøgelse. OAK Foundation, Justitsministeriets Forskningspulje,

Det Kriminalpræventive Råd, Egmont Fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond har

gjort undersøgelsen mulig. Vi er overordentlig taknemmelige for den betydelige og velvillige

støtte, der er ydet undersøgelsen.

Mange andre har bidraget, ikke mindst ansatte fra og på de ovennævnte institutioner. Særlig

tak til de tre, der har taget et medansvar i projektets styregruppe sammen med forordets underskrivere:

Charlotte Mathiesen Bech, Merete Djurhuus og Jørgen Abildgaard. Det var sidstnævnte,

der havde hovedansvaret for undersøgelsen vedrørende 1990-92, og Jørgen Abildgaard

har været af uvurderlig betydning for gennemførelse af det aktuelle projekt i alle dets

faser. At det i undersøgelsen blev muligt at få tilgang til og at opspore hele 98 pct. af alle sager

er i høj grad daværende formand for Politimesterforeningen, Poul Bjørnholdt Løhdes fortjeneste.

Jesper Søholm har varetaget det komplicerede IT-arbejde med opbygning af et elektronisk

kodeskema. Selve den meget omfattende kodning er blevet foretaget af Maj-Britt Elise

Martinussen med bistand fra Tine Søberg, Priscilla Sant Anna Gravesen, Anette Peitersen og

Morten Haagensen.

3


Afrapporteringen af undersøgelsen sker i form af en række delrapporter. Rapporterne offentliggøres

ligesom nærværende publikation i første omgang på Det kriminalpræventive Råds

hjemmeside, men vil siden, evt. i en reduceret og/eller revideret form, blive samlet i en trykt

publikation, som til den tid vil kunne erhverves ved henvendelse til Det Kriminalpræventive

Råd.

København 2009

Professor, dr.jur. Flemming Balvig, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Seniorforsker Bjarne Laursen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Informationsmedarbejder Karin Sten Madsen, Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet

Cand.jur. Maj-Britt Elise Martinussen

Overlæge Katrine Sidenius, Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet

4


Resumé

Der er gennemført en undersøgelse, hvis formål har været ud fra samfunds- og sundhedsvidenskabelige

synsvinkler at beskrive og belyse de voldtægter, som kvinder anmeldte til politiet

i Danmark i årene 2000-02.

Ifølge den almindelige årlige kriminalstatistik vedrørende anmeldte straffelovsovertrædelser,

der udgives af Danmarks Statistik, skulle det for den pågældende periode dreje sig om et årligt

antal på tæt ved 500 voldtægtsanmeldelser i gennemsnit. Undersøgelsen viser imidlertid, at

det reelle antal ser – i størrelsesordenen – 15 pct. mindre, altså godt 400. Forskellen beror på

egentlige fejl samt indgivelse af falske anmeldelser.

Totalt er der indsamlet op mod 900 forskellige oplysninger om de enkelte voldtægtsanmeldelser,

herunder om de involverede kvinder og mænd. De fleste oplysninger baserer sig på en

manuel gennemgang af politiets journaler og sagsmapper, men disse er suppleret med oplysninger

fra Det Centrale Kriminalregister, Danmarks Statistiks demografiske database, Landspatientregisteret

og Det Psykiatriske Centralregister.

Det har været et vigtigt udgangspunkt for igangsættelse af undersøgelsen at foretage en

sammenligning med en tilsvarende undersøgelse vedrørende 1990-92. I ti-års perioden mellem

de to undersøgelser er politiets journaliseringssystem og fejlretningssystem formentlig

blevet mere effektivt, og vedrørende 2000-02 er det lykkedes at få en mere komplet adgang til

de eksisterende journaler mv. Det betyder, at undersøgelsen vedrørende 2000-02 giver et noget

mere dækkende billede af kvinder, der anmelder voldtægt, for sin tid, sammenlignet med

undersøgelsen vedrørende 1990-92, men det betyder også, at eventuelle direkte sammenligner

givet et noget overdrevet billede af eventuelle stigninger og tilsvarende et noget underdrevet

billede af eventuelle fald.

5


Formål

Hovedformålet med den gennemførte undersøgelse har været at kaste nærmere lys over en af

de mest alvorlige forbrydelser, der findes, voldtægt. Det er – bogstavelig talt – de voldtægter,

der ”selv” er trådt frem i lyset, der har været undersøgelsens fokus, nemlig de af retsmyndighederne

kendte. Det har ligget uden for undersøgelsens rækkevidde at sige noget om de

voldtægter, retsmyndighederne ikke har fået kendskab til: de skjulte voldtægter (voldtægtsmørketallet).

Denne i øvrigt særdeles vigtige problematik vil dog blive berørt en række

steder i undersøgelsens afrapportering.

Anmeldelser af voldtægt

Mere præcist udtrykt har undersøgelsens fokus da været de voldtægter, der blev anmeldt til

eller som på anden måde er kommet til politiets kundskab. Det vil ofte være offeret selv, der

har anmeldt, men det kan også være andre såsom vidner, familie mv., og i helt særlige tilfælde

kan det være politiet selv, der reagerer på en information. For enkelthedens skyld vil vi omtale

de undersøgte tilfælde som ”anmeldelser af voldtægt”, eller blot ”anmeldelser”, frem for

”voldtægter der ved anmeldelse eller på anden måde er kommet til politiets kundskab”.

Optagne anmeldelser

Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen drejer sig om optagne anmeldelser, dvs. henvendelser

eller informationer, der af politiet er registreret som en voldtægtsanmeldelse på de

hertil eksisterende formularer og systemer til optagelse af sådanne anmeldelser. En eventuel

information om eller henvendelse vedrørende voldtægt, der ikke på denne måde ”registreres”

– det være sig fordi den enten slet ikke registreres, eller fordi den registreres på en anden

måde, f.eks. som en anmeldelse om vold – indgår ikke. I praktiske og juridiske termer vil det

sige, at det er sager, der er blevet henført som mulige overtrædelser af straffelovens paragraf

216 (der internt i politiet har gerningskode 72211) eller 217 (gerningskode 72215).

Anmeldelser med et andet udgangspunkt

Samtlige sager, der på et eller andet tidspunkt i det retlige forløb har fået disse gerningskoder,

indgår, dvs. sagen kan ved selve anmeldelsen godt være startet med et andet udgangspunkt.

Fokus er altså sager der ved anmeldelsen og/eller senere under efterforskningen og/eller ved

eventuel sigtelse er blevet registreret som mulige overtrædelser af straffelovens § 216 eller

217.

Anmeldelser der ender anderledes

Heri ligger tillige, at også sager, der f.eks. senere viser sig at blive henført under en anden

straffebestemmelse, er med.

Falske og ikke-falske anmeldelser

Endvidere indgår som udgangspunkt anmeldelser, der forsøges trukket tilbage, og/eller som

viser sig at være falske.

§ 216 og § 217 i straffeloven

Straffelovens § 216 siger:

”Den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, straffes for vold

tægt med fængsel indtil 8 år. Med vold sidestilles hensættelse i en tilstand, i hvil

ken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

6


Stk.2. Straffen kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særlig

farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.”,

– og 217: ”Den, som skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, end

vold eller trussel om vold, straffes med fængsel indtil 4 år.”

Juridisk er det altså alene overtrædelser af § 216, der betegnes som voldtægt. § 217 omfatter

anvendelse af mindre alvorlige tvangsmidler og har, som det fremgår, en lempeligere strafferamme.

end 216. Anvendelse af § 216 (alene) forudsætter, at samleje er opnået eller forsøgt

opnået. Samleje under den nugældende straffelov er altid blevet forstået som betegnelse for

et forhold mellem mand og kvinde, hvor manden indfører sit kønslem (penis) i kvindens skede

(vagina). 1 Analt samleje henføres under § 224, hvori det hedder, at ”Bestemmelserne i §§

216-223 a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje”.

2

Undersøgelsen er således en undersøgelse af voldtægt mod kvinder. Voldtægt af person af

samme køn (mand over for mand eller kvinde over for kvinde) henføres under § 225, hvori det

hedder, at ”Bestemmelserne i §§ 216-220 og 222-223 a finder tilsvarende anvendelse med

hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn”.

Anmeldelserne omfatter såvel forsøg som fuldbyrdede tilfælde. Fuldbyrdelse af § 216 sker ved

indførelse af det mandlige kønslem i kvindens skede.

Den tvang eller tiltvungethed, der er en forudsætning for anvendelse af § 216, inkluderer trusler.

For anvendelse af § 216 kræves der forsæt i relation til alle led i denne paragraf. De senere

års debat om, hvorvidt man også burde kriminalisere uagtsom voldtægt, baserer sig på det

forhold, at retstilstanden på undersøgelsestidspunktet var – og i skrivende stund stadig er – at

forsæt til at tiltvinge sig samleje mangler, hvis gerningsmanden ikke har opfattet kvindens

modstand.

Til en vis grad i teorien, men ikke mindst den praktiske anvendelse af §§ 216-217 – og i særdeleshed

ved ”paragrafisering” af anmeldelser – foreligger der en række mulige afgræsningsog

overlapningsproblemer mellem disse bestemmelser og andre bestemmelser i straffelovens

kap. 23 (Forbrydelser i familieforhold) og 24 (Forbrydelser mod kønssædeligheden).

Der er således – ud over de allerede nævnte – en række grænseområder til andre seksuelle

krænkelser, hvor vi i mere eller mindre kendt omfang vil have nogle af krænkelserne med,

men ikke andre. Her skal især fremhæves to typer af krænkelser, som helt eller delvist ikke –

med det udgangspunkt vi har taget – er en del af undersøgelsen.

Det drejer sig for det første om opnåelse af samleje med barn under 15 år ved tvang eller

fremsættelse af trusler, såfremt § 222, stk. 2 er citeret, men § 216 ikke er. Paragraf 222 har

følgende formulering:

”Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig

samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil

12 år.”

1

Jf. Vagn Greve m.fl.: ”Kommenteret straffelov - Speciel del”, 8. omarbejdede udgave, Jurist- & Økonomforbundets

Forlag, 2005, s. 263.

2

Gerningsmanden kan dog være en kvinde. Dette er muligt, idet § 217, som det fremgår, omfatter opnåelse af samleje

ved brug af ”anden ulovlig tvang jf. § 260”, og dermed omfatter tilfælde, hvor en kvinde eksempelvis tvinger en

anden kvinde til at tåle samleje med en mand.

7


Skema 1. Oversigt over straffelovens kap. 24 vedrørende forbrydelser mod kønssædeligheden

3

Paragraf i loven Omhandler

216 Voldtægt

217 Samleje med ulovlig tvang

218 Samleje v. udnyttelse af psykisk abnormitet

218, stk. 2 Samleje v. udnyttelse af hjælpeløs tilstand

219 Samleje med institutionsanbragt

220 Samleje v. misbrug af afhængighedsforhold

221 Samleje, tilsnigelse til

223a Samleje m. prostitueret u. 18 år – kunde

222, stk. 1 Samleje m. barn u. 15 år

222, stk. 2 Samleje m. barn u. 12 år/skærpende omstændigheder

223, stk. 1 Samleje m. plejebarn/stedbarn mv.

223, stk. 2 Samleje ved forførelse

224 jf. 216 Anden kønslig omgæng. v/vold

224 jf. 217 Anden kønslig omgæng. v/ulovlig tvang

224 jf. 218 Anden kønslig omgæng. v/udnyttelse af psykisk abnormitet

224 jf. 219 Anden kønslig omgæng. m/institutionsanbragt

224 jf. 220 Anden kønslig omgæng. v/ misbrug af afhængighedsforhold

224 jf. 221 Anden kønslig omgæng. v/tilsnigelse

224 jf. 222, stk. 1 Anden kønslig omgæng. m/barn u. 15 år

224 jf. 222, stk. 2 Anden kønslig omgæng. m/barn u. 12 år

224 jf. 223, stk. 1 Anden kønslig omgæng. m/plejebarn/stedbarn mv.

224 jf. 223, stk. 2 Anden kønslig omgæng. v/forførelse

225 jf. 216 Homoseksualitet v/vold

225 jf. 217 Homoseksualitet v/ulovlig tvang

225 jf. 218 Homoseksualitet v/udnyttelse af psykisk abnormitet

225 jf. 219 Homoseksualitet m/institutionsanbragt

225 jf. 220 Homoseksualitet v/ misbrug af afhængighedsforhold

225 jf. 222, stk. 1 Homoseksualitet m/barn u. 15 år

225 jf. 222, stk. 2 Homoseksualitet m/barn u. 12 år

3 Der henvises til straffeloven for den præcise ordlyd af de enkelte paragraffer og deres henførelsesområde. De korte

beskrivelser her har kun til hensigt at formidle en helt overordnet, og derved også upræcis og mangelfuld, beskrivelse

af de enkelte paragraffers dækningsområde. Udover de her nævnte indeholder kap. 24 i straffeloven desuden § 236,

der omhandler forskellige former for pålæg, der kan idømmes i forbindelse med forskellige former for sædelighedsforbrydelser.

8


225 jf. 223, stk. 1 Homoseksualitet m/plejebarn/stedbarn mv.

225 jf. 223, stk. 2 Homoseksualitet v/forførelse

226 Seksualforbrydelse, uagtsom

228 Rufferi

229 Utugt, alfonseri

230 Utugtig foto/filmoptagelse af person u. 18 år

232 Blufærdighedskrænkelse

233 Opfordring til utugt

234 Salg af utugtige billeder/genstande t. person u. 16 år

235 Udbredelse af utugtige fotografier/film af personer u. 18 år

Samleje med barn under 15 år ved brug af tvang eller fremsættelse af trusler straffes i henhold

til straffelovens § 222, stk. 2, jf. stk. 1. Da § 222, stk. 2 omtaler tvang og trussel om

vold, er der et vist overlap mellem gerningsbeskrivelsen i § 216 og § 222, stk. 2, og der vil

derfor kunne straffes i sammenstød, dvs. begge bestemmelser citeres. Ifølge retspraksis er

det dog ikke nødvendigt at citere § 216 i situationer, hvor der er tale om trussel om vold med

henblik på opnåelse af samleje jf. § 222, stk.2. Såfremt politiet alene sigter gerningsmanden

for overtrædelse af § 222, stk. 2, vil sagen ikke figurere i undersøgelsen. Lyder anmeldelsen til

politiet på voldtægt af barn, vil anmeldelsen dog formentlig oprettes som en voldtægt jf. §

216, og sagen vil indgå i undersøgelsen.

For det andet drejer det sig om de såkaldte ”drug rapes” eller ”rustægter”. "Drug-rape" foreligger,

når gerningsmanden hensætter kvinden i en situation, hvor hun ikke er stand til at

modsætte sig den seksuelle handling, dvs. han skal med vilje have påvirket hende med stoffer

eller alkohol for at opnå samleje. Dette straffes efter straffelovens § 216, 2. pkt. og indgår i

undersøgelsen. Udnytter han ”blot” kvindens f.eks. bevidstløse tilstand, straffes han i henhold

til straffelovens § 218, stk. 2, og disse sager indgår ikke i undersøgelsen. Den praktiske virkelighed

bag denne distinktion er imidlertid, at oprettelsen af sagen hos politiet i forbindelse med

anmeldelse er afgørende for, hvilken gerningskode sagen får, og derfor om sagen indgår i undersøgelsen.

Hvis en kvinde henvender sig hos politiet og fortæller, at hun mener sig seksuelt

udnyttet mens hun sov eller var "væk"/bevidstløs, må man gå ud fra, at sagen oprettes som

en overtrædelse af § 218, stk. 2, med mindre kvinden mistænker gerningsmanden for at have

hensat hende i den hjælpeløse situation, altså mistænker ham for at have givet hende stoffer

og/eller alkohol.

Vi har dog uformelt fået det generelle indtryk ved samtaler med forskellige politifolk, at alt der

”minder om” voldtægt rubriceres som sådan ved anmeldelsen. Det vil dermed også sige en

række tilfælde af incest, misbrug af sindslidende og fysisk handikappede, tilsnigelse af samleje,

og - i forlængelse af det problematikken ”drug rapes” mv. – samleje med en person, der

ikke er i stand til at gøre modstand. Det får dog fremstå som en hypotese, som vi i undersøgelsen

ikke har den nødvendige dokumentation til at afgøre, om denne er korrekt eller ej.

Det kan ikke afvises, at der findes voldtægter eller voldtægtsforsøg, hvor den anvendte tiltvingelse

har en sådan alvorlighedsgrad, at denne i sig selv ville kunne medføre sigtelse i forhold

til en paragraf, der indeholder end endnu højere strafferamme end § 216, og der derfor ved en

fejl ikke oprettes en § 216-sag Det vil i realiteten sige drab og forsøg på drab. Det er klart, at

det i givet fald vil dreje sig om ganske få sager, men det er jo samtidig de alvorligste sager. 4

4 Der er i undersøgelsesmaterialet 2 af ofrene, der er døde som følge af den vold, der blev anvendt i forbindelse med

voldtægten, men det vides med sikkerhed, at der i 2000-02 var mindst 1 yderligere tilfælde. Af større talmæssig betydning

kan det formentlig have, at der blandt sager henført som forsøg på drab kan ”skjule” sig nogle voldtægter. Det

9


Undersøgelser og anmeldelser

Når politiet modtager underretning om et forhold eller en begivenhed kan det i visse situationer

være vanskeligt umiddelbart at vurdere, om der er grund til at tro, at der foreligger en

forbrydelse. Et eksempel herpå er brand. I den første fase kan det være særdeles vanskeligt at

vurdere, om der er tale om forsætlig brandstiftelse, uagtsom brandstiftelse, eller om der slet

ikke er tale om brandstiftelse overhovedet. Politiet kan her vælge i stedet for at starte med en

anmeldelsesrapport, at klassificere sagen som en undersøgelse og give den et undersøgelsesnummer.

Viser der sig siden hen ikke at være noget, der tyder på, at branden var påsat, bliver

”undersøgelsen” aldrig til en ”anmeldelse”. I modsat fald bliver undersøgelsen til en anmeldelse.

Det vides, at der er meget forskellig praksis – eller i hvert fald har været indtil for nylig –

med hensyn til, om en brandsag startes som en undersøgelse eller en anmeldelse. Der har

været eksempler på politikredse, der næsten altid opstartede en brandsag som en undersøgelse,

og politikredse, der som hovedregel optog sagen som en anmeldelse vedrørende brandstiftelse.

På dette område betyder – eller betød? – disse praksisforskelle så meget, at det bliver –

blev? - meningsløst at bruge anmeldelsestallene til at forsøge at sige noget om eventuelle forskelle

i forekomsten af brandstiftelse mellem forskellige områder ligesom totaltallene og sammenligninger

over tid bliver – blev? – meget usikre.

Også på sædelighedsområdet forekommer det, at politiet indledningsvist registrerer en henvendelse

som en undersøgelse af muligheden for voldtægt, og som ikke siden hen på noget

tidspunkt registreres som en anmeldelse. Omfanget, hvori det sker, er ukendt. Der er også her

god grund til at tro, at der forefindes betydelige praksisforskelle, måske ikke så meget mellem

forskellige områder, men især fra den ene betjent til den anden. I visse tilfælde har det været

muligt at registrere, hvorvidt nogle af de anmeldte sager oprindelig er startet som en ”undersøgelse”,

og altså ikke fra starten er gået ind i systemet som en anmeldelse. Det er en

svaghed ved den gennemførte undersøgelse, at brugen af undersøgelsessager på voldtægtsområdet,

som aldrig bliver til anmeldelser, ikke har kunnet belyses nærmere – det være sig

kvantitativt eller kvalitativt. Man kan have mange forestillinger om, hvor omfattende brugen af

undersøgelsesnumre er på ”voldtægtsområdet”, og hvad dette er for en slags sager, men det

foreliggende grundlag gør det desværre ikke muligt at bekræfte eller afkræfte disse formodninger.

Danmark: 2000, 2001 og 2002

Undersøgelsen omfatter de voldtægtsanmeldelser, der blev registreret i Danmark i treårs perioden

fra 1. januar 2000 til 31. december 2002. Det er anmeldelsesregistreringstidspunktet,

der har været afgørende for, om en sag kom med i undersøgelsen og ikke gerningstidspunktet.

Voldtægterne kan altså være foregået forud for år 2000, men senest til og med år 2002.

Færøerne og Grønland er ikke med i undersøgelsen. Danske kvinder, der har anmeldt voldtægt

i udlandet er heller ikke med. Derimod indgår voldtægter, som begås i udlandet, men anmeldes

i Danmark.

Fra 1990-92 til 2000-02

Når perioden 2000-02 blev valgt, skyldes det, at sigtet, udover at belyse kvinder der anmeldte

voldtægt i denne periode, tillige har været at belyse udviklingen over en tiårs periode, nemlig

fra 1990-92 til 2000-02.

Faktisk var det en undersøgelse, der blev gennemført vedrørende politiregistrerede voldtægter

i 1990-92, der var den egentlige inspiration til igangsættelse af den aktuelle undersøgelse.

Undersøgelsen vedrørende 1990-92 er beskrevet i rapporten ”Voldtægters omfang og karakter

har desværre ligget uden for undersøgelsens ressourcemæssige rammer at gennemgå samtlige drabssager med henblik

på at vurdere, i hvor mange af disse der forekommer voldtægter eller forsøg herpå, som ikke også er registreret

som voldtægt.

10


i Danmark. En undersøgelse af voldtægtsanmeldelser i 1990, 1991 og 1992 & Voldtægtsudviklingen

i Danmark”, udgivet af Rigspolitichefen, 1998.

I såvel udvalget af sager som i de oplysninger, der er søgt indhentet omkring de enkelte sager,

er der tilstræbt optimal sammenligningsmulighed. I den aktuelle undersøgelse er der herudover

søgt supplerende sagsoplysninger på en lang række forskellige områder og fra en lang

række forskellige kilder. 2000-02-undersøgelsen er altså i datamæssig henseende langt mere

omfattende og kompleks end 1990-92-undersøgelsen. 5

Der er to nævneværdige forskelle i udvalget af sager vedrørende 1990-92 sammenlignet med

2000-02. For det første medtog man vedrørende 1990-92 ikke anmeldelser, der havde et gerningstidspunkt

forud for denne periode. For det andet medtog man anmeldelser indgivet helt

frem til medio 1994 i den udstrækning disse anmeldelser vedrørte et gerningstidspunkt, der lå

inden for perioden, dvs. i 1990-92. Det er vurderingen, at disse forskelle hverken kvantitativt

eller kvalitativt generelt set påvirker sammenligningsmuligheden i noget betydende omfang.

Udtræk af sager 2000-02

Sagerne, efter de her skitserede kriterier, er med hjælp fra Politiets Dataafdeling fundet frem

gennem udtræk fra politiets sagsstyringsregister, POLSAS. Udtrækket er foretaget på baggrund

af gerningskoder. Gerningskoderne for voldtægt i henhold til § 216 og § 217 er henholdsvis

72211 og 72215. Udtrækket er sket ud fra, om disse gerningskoder optræder i anmeldelsen,

senere bliver korrigeret til at indeholde én af disse gerningskoder eller der bliver

rejst sigtelse i henhold til én af disse gerningskoder.

Det samlede antal optagne voldtægtsanmeldelser

Ifølge Danmarks Statistiks offentliggjorte anmeldelsesstatistik (jf. ”Kriminalstatistik” diverse

år) skulle der i 2000+2001+2002 i alt være indgivet og registreret 1.490 anmeldelser vedrørende

straffelovens §§ 216-217.

Politiets registre for anmeldelser mv. i de tre år, det nævnte POLSAS register, udviser imidlertid

kun i alt 1.369 sager af denne karakter. Forskellen – på 121 sager – beror formentlig først

og fremmest på siden hen korrigerede sager og måske også på dobbelttællinger i forbindelse

med sager der oversendes fra en politikreds til en anden. Der er gode grunde til at antage, at

de 1.369 er et mere korrekt tal end de 1.490.

Af de 1.369 sager (journalnumre), der fandtes i POLSAS, er 28 ikke medtaget i undersøgelsen

af følgende grunde:

• 1 sag eksisterede ikke (indholdsløst journalnummer)

• 2 sager var dobbelttællinger

• 1 sag var sket i Tyrkiet og begået af en tyrkisk gerningsmand

• 2 sager drejede sig om anmeldelser foretaget i 1999

• 1 sag drejede sig om et forhold begået i 2003

• 10 sager var forsvundet og kunne intetsteds findes i retssystemet

• 1 sag havde så mangelfulde sagsakter, at kodning ville være formålsløs

• 2 sager beroede hos Retslægerådet

• 1 sag var det ikke muligt at kode, fordi der blev nægtet aktindsigt

• 7 sager drejede sig om ”homoseksuel voldtægt” (mand-mod-mand)

5 Udvidelsen af 2000-02 undersøgelsen omfatter også, at en del af de spørgsmål, der blev belyst i 1990-92 undersøgelsen,

er søgt belyst mere fyldigt/nuanceret i 2000-02, men på en sådan måde, at sammenligneligheden er opretholdt.

11


De ”homoseksuelle voldtægter” er ikke medtaget i 2000-02-undersøgelsen af hensyn til sammenligneligheden

med den undersøgelse, der blev foretaget vedrørende 1990-92, men det har

selvfølgelig i sig selv interesse at vide, at det i gennemsnit drejede sig om et par forhold om

året i 2000-2002.

Maksimalt er det altså ifølge ovenstående opgørelse 14 sager, der burde have været med ifølge

undersøgelsens formål, men som det ikke har været muligt at inddrage, først og fremmest

fordi sagerne er forsvundet i det retlige system.

Generelt er det interessant at notere sig, at af det årlige antal voldtægter på knapt 500, der

blev registreret og opført i den officielle kriminalstatistik i undersøgelsesperioden, er det op

mod en halv snes procent, der tilsyneladende har været fejlagtige, eller som har været fejlagtigt

placeret/kategoriseret.

Også i 1990-1992 var der en diskrepans mellem kriminalstatistikkens anmeldelsestal og det

antal anmeldte voldtægter, man fandt i politiets register, jf. tabel 1. Diskrepansen var tillige

betydeligt større i 1990-1992. Formentlig er hovedforklaringen herpå, at der siden er sket en

effektivisering af journalføringen, især i form af mere effektive rettelsesprocedurer.

Tabel 1. Anmeldelser vedrørende voldtægt, 1990-1992 og 2000-2002

Anmeldelser ifølge

kriminalstatistikken

Anmeldelser ifølge

Anmeldelsesregistret/POLSAS

Sager i undersøgelsen,

inklusiv falske anmeldelser

Sager i undersøgelsen efter

tilretning*, inklusiv falske

anmeldelser

Sager i undersøgelsen efter

tilretning*, eksklusiv falske

anmeldelser

1990-1992 2000-2002

1.643 1.490

1.366 1.369

1.228 1.341

? 1.364

? 1.264

* Se nærmere om mulige fejl og rettelser i den følgende tekst. Det er uklart, om der i undersøgelsen vedrørende

1990-1992 er foretaget tilretninger med hensyn til opgørelsen af antal sager. Under alle omstændigheder kendes disse

tilretninger ikke, hvorfor deres størrelsesorden ikke kan angives.

Hovedprincippet for politiets optagelse af EN voldtægtsanmeldelse – dvs. EN voldtægtssag/ET

journalnummer) – er, at der foreligger en voldtægtsepisode:

1. Det typiske forhold vil være ET offer, der anmelder, at hun er blevet voldtaget af EN

gerningsperson EN gang. Et sådant forløb registreres som EN voldtægtssag og får/har

ET journalnummer (solovoldtægt).

2. Hvis der er flere gerningsmænd, der ved samme episode på skift voldtager kvinden eller

på anden måde i fællesskab bidrager til voldtægten (gruppevoldtægt), registreres

også dette som EN voldtægtssag og får/har ET journalnummer.

3. Hvis gerningsmanden eller gerningsmændene ved samme episode flere gange voldtager

kvinden, registreres dette som EN voldtægtssag og får/har ET journalnummer.

12


4. Hvis en kvinde er blevet voldtaget af samme gerningsmand/gerningsmænd ved forskellige

lejligheder og i forskellige situationer registreres dette som FLERE voldtægtssager,

der får/har ET journalnummer for HVER af de situationer, der har fundet sted.

5. Hvis en kvinde er blevet voldtaget af forskellige mænd, uden at der er tale om, at disse

mænd under en eller anden form har gjort det i fællesskab, registreres dette som FLE-

RE voldtægtssager, der får/har ET journalnummer for HVER af de mænd eller grupper

af mænd, der har voldtaget hende.

Analysen af de 1.341 sager (journalnumre) viser, at der i enkelte tilfælde synes at

være sket fejl i anmeldelsernes optagelse eller registrering (talbenævnelserne i det

følgende refererer til tallene ovenfor):

Type 1-fejl: I 5 sager med hver kun ét journalnummer er der reelt tale om to ofre, der

er blevet voldtaget af samme gerningsperson. Her er der altså tale om i alt 10 voldtægtsepisoder.

Type 2-fejl: I 1 sag med ét journalnummer har to mænd voldtaget to kvinder. Her er

det analysemæssigt mest hensigtsmæssigt at medtage og analysere denne ellers

sammenhængende episode som 2 voldtægtsepisoder (dvs. 2 gruppevoldtægter).

Type 3-fejl: Der er ikke konstateret fejl, der strider mod dette princip.

Type 4-fejl: I 10 sager med hver kun ét journalnummer er en kvinde blevet voldtaget

af samme gerningsmand i flere situationer (i 8 sager to situationer, i 1 sag tre situa

tioner og i 1 sag 4 situationer). Her er der tale om 16 + 3 + 4 = 23 voldtægtsepiso

der. Hertil kommer et antal sager (med hver ét journalnummer), hvor det i

anmeldelsen angives, at offeret er blevet voldtaget et stort, men ubestemt, antal

gange, eventuelt ”uendeligt” mange gange. Disse sager er ikke opregnet/omgjort til

voldtægtsepisoder (med hver sit journalnummer) i projektets grundmateriale, men vil

blive omtalt og analyseret i forbindelse med analysen.

Type 5-fejl: I 3 sager med hver kun ét journalnummer er samme kvinde blevet voldtaget

af to gerningsmænd, uden at der har været tale om gruppevoldtægt, dvs. der

foreligger 6 voldtægtsepisoder.

Type4/5-fejl: I 1 sag er samme kvinde blevet voldtaget af to gerningsmænd, uden at

der har været tale om gruppevoldtægt, samtidig med at kvinden er blevet voldtaget i

to situationer af den ene gerningsmand, dvs. der foreligger 3 voldtægtsepisoder.

De i alt 20 sager, der er omfattet af disse fejl, burde rettelig indgå som i alt 43 sager, dvs. at

de 1.341 sager rettes og korrigeres til 1.364 sager.

100 af de 1.364 sager er registreret som falske, svarende til 7,3 pct. Problematikken omkring

falske anmeldelser, herunder sammenligneligheden mellem 1990-92 og 2000-02, vil blive behandlet

i en separat delrapport (Delrapport II)

Antal voldtægtssager i undersøgelsen = antal ofre

Fratrukket de falske anmeldelser udgør de i undersøgelsen analyserede sager (voldtægtssager)

1.264. Det tilsvarende tal for 1990-1992 var 1.163. Det følger af den måde, voldtægtssagerne

er journaliseret på og også opgjort i undersøgelsen, at antallet af voldtægtssager er identisk

med antallet af ofre. Nogle af ofrene har anmeldt flere gange inden for treårs perioden. Tallet

for antal forskellige kvinder, der har anmeldt ikke-falske voldtægter, er derfor mindre end det

samlede antal voldtægtsepisoder og udgør 1.206.

13


Man kan altså bemærke sig, at for disse år i begyndelsen af indeværende årtusinde skal man –

pga. fejl og falske anmeldelser - reducere det antal voldtægtsofre, der fremgår af den almindelige

anmeldelsesstatistik Fra Danmarks Statistik med omkring 15 pct. for at komme frem til et

mere realistisk bud på, hvor mange det drejer sig om. I stedet for et årligt gennemsnit på tæt

ved 500, lå det reelle antal politiregistrerede voldtægtsofre snarere på godt og vel 400.

Man skal være opmærksom på, at selv om undersøgelsestallet for 2000-2002 var højere end

undersøgelsestallet for 1990-1992 med i alt 101 sager, så skyldes det først og fremmest, at

det er lykkedes at få et relativt større antal sager ud af de mulige inddraget i den seneste undersøgelse.

Ved sammenligninger vil vi således have indbygget en tendens til at overvurdere

eventuelle stigninger og undervurdere eventuelle fald med op mod en halv snes procent.

Antal udpegede gerningsmænd i undersøgelsen

Antallet af udpegede gerningsmænd er større end antallet af voldtægtssager/voldtægtsofre,

fordi der i en del af sagerne er flere gerningsmænd: de såkaldte gruppevoldtægter. 1.127 af

de kvinder, der indgav ikke-falsk anmeldelse, tilkendegav ved anmeldelsen, at der var tale om

1 gerningsmand, mens 137 tilkendegav, at der havde været tale om gruppevoldtægt.

I alt blev der udpeget 1.483 gerningsmænd af de 1.264 kvinder, der indgav ikke-falsk anmeldelse.

De 100 kvinder, der indgav falsk anmeldelse, udpegede i alt 164 gerningsmænd.

Undersøgelsens grundlæggende database

Med henblik på at kunne belyse netop gruppevoldtægt og gerningsmændene som sådan bedst

muligt er undersøgelsens grundlæggende database opbygget ikke med ofre, men med gerningsmænd

som enhed. Det betyder, at denne database omfatter 1.483 + 164 = 1.647 ”sager”.

6 Ved brug af en vægtfaktor (= 1/(antal udpegede gerningsmænd)) kan oplysningerne og

databasens enhed transformeres og bruges til belysning af voldtægtssager/ofre. 7

Indhentning af basisoplysninger

POLSAS indeholder alene meget grundlæggende og enkle oplysninger om de enkelte sager,

idet de elektroniske dokumenter såsom anmeldelsesrapporter og vidneafhøringer som udgangspunkt

slettes efter et halvt år. Det har derfor været nødvendigt at gennemgå de papirmæssige

dokumenter i sagen, og disse er blevet indhentet fra de politikredse, hvor de har befundet

sig. Der er tale om meget varierede dokumenter – anmeldelsesjournaler, afhøringsrapporter,

psykologerklæringer, skadeattester, retsudskrifter osv. osv. – af meget varierende omfang.

Herudaf er trukket og kodet oplysninger i forhold til et systematisk udarbejdet kodeskema med

796 variable/spørgsmål. Det følger heraf, at der er foretaget og den grundlæggende database

består af i alt 1.647 X 796 = 1.322.012 kodninger/oplysninger.

Der har været gjort betydelige indsatser for at minimere og rette fejl i den omfattende og – for

mange variables vedkommende – meget vanskelige kodeproces. Samkørslerne og/eller sam-

6 Hovedreglen for afgrænsningen af en ”sag” i den grundlæggende database er altså, at der er udfyldt et skema for

hver voldtægt begået af hver gerningsmand mod hver kvinde, bortset fra de tilfælde hvor overgrebene er sket i direkte

forlængelse af hinanden. Der er dog en undtagelse til denne hovedregel om, at antallet af skemaer repræsenterer

antallet af anmeldte overgreb. Det drejer sig om sager, hvor der anmeldes mange overgreb, uden at disse er detaljeret

forklaret. Manglende detaljerede forklaringer om mange overgreb vil typisk være incestsager og ægteskabs-

/kærestesager, hvor alle overgreb ikke kan huskes, eller hvor der har været så mange, at det ikke giver mening af

kode dem eller at fortælle om dem alle. I disse sager er det oplysningerne om den seneste voldtægt, der er kodet.

7 Denne vægtvariabel er benævnt NYJOURNALVÆGT. Der er også dannet en OFFERJOURNALVÆGT, hvor enkeltsager

med to ofre er trukket ud som to sager. Når denne anvendes, er der tale om i alt 1.346 sager/ofre, 1.247 ikke-falske

og 99 falske.

14


menligningen mellem parallelle variable i forskellige databaser, f.eks. den grundlæggende database

og Det Centrale Kriminalregister, har givet visse muligheder for ekstern validering. 8

Den grundlæggende database har indeholdt ganske betydelige muligheder for gennemførelse

af logiske kontroller, herunder kontrol for manglende udfyldelse. Specielt ved kodningens opstart

blev samme sager kodet af flere forskellige personer, og disse kodninger blev så sammenholdt

med hinanden, såvel med henblik på at øge kodningens pålidelighed som gyldighed.

Disse fejlfindings- og fejlretningsprocesser har været meget ressourcekrævende, bl.a. også på

grund af, at det undervejs har været nødvendigt at få et antal sager tilbagesendt og helt eller

delvist rekodet, efter at de var afleveret. Desuagtet vil vi afgjort ikke påstå, at grundmaterialet

er fejlfrit eller blot tilnærmelsesvist fejlfrit. Det er stadig sådan – i skrivende stund – at når

data vedrørende særlige variable skal analyseres, så opdages der enkelte nye fejl, eller i hvert

fald noget, der kunne være fejl. Materialets kompleksitet taget i betragtning burde man have

haft tredobbelt uafhængig kodning af hver eneste sag med efterfølgende forhandling om forskelle

– naturligvis og desværre en helt utopisk mulighed.

Indhentning af supplerende oplysninger

For både gerningsmændene og ofrene er der indhentet supplerende oplysninger i Det Centrale

Kriminalregister. Herved er der tjekket visse oplysninger i basismaterialet (vedrørende gerningstidspunkt

m.v., men først og fremmest er der blevet suppleret med oplysninger om eventuel

tidligere kriminalitet). 9

For både gerningsmændene og ofrene er der endvidere foretaget en samkøring med og indhentet

oplysninger fra Danmarks Statistik, svarende til gerningstidspunktet Det drejer sig om

sociale oplysninger såsom uddannelse, erhverv og familieforhold, der befinder sig i Danmarks

Statistiks demografiske database. I alt er der fundet oplysninger for 1122 kvinder og 816

fundne gerningsmænd, hvor gengangere kun er medtaget en gang og falske sager er ekskluderet.

En særlig styrke ved denne samkørsel er, at man har kunnet etablere kontrolgrupper

bestående af personer med samme aldersfordeling som henholdsvis ofrene og gerningsmændene,

tilfældigt udtrukket blandt fastboende danskere. Herved har det kunnet vurderes om den

sociale situation for gerningsmænd og ofre adskilte sig fra den øvrige befolkning. Turister og

andre ikke-fastboende udlændinge blandt ofrene og gerningsmændene har naturligvis ikke

kunnet indgå i disse analyser.

Der er også foretaget en samkøring med Landspatientregisteret (der befinder sig i Danmarks

Statistik, hvorfor samkøringen har kunnet foretages i tilknytning til samkøringen med den demografiske

database). Her er der indhentet oplysninger om alle indlæggelser og alle skadestuebesøg

for de involverede personer i perioden fra 1995-2004, dvs. mindst 3 år før voldtægtstidspunktet

og 2 år efter denne, idet voldtægtstidspunkter fra 1998 of frem er benyttet

som udgangspunkt. For de enkelte indlæggelser/skadestuebesøg er oplyst kontaktårsag, diagnose,

tidspunkt mv.

Endelig er der foretaget en samkøring med Det Psykiatriske Centralregister, der fysisk ligger

på Århus Universitetshospital. Her er der indhentet oplysninger om alle psykiatriske indlæggelser,

skadestuebesøg og ambulante besøg i perioden 1995-2004, dvs. ligeledes mindst 3 år før

voldtægtstidspunktet og 2 år efter denne. For de enkelte indlæggelser/skadestuebesøg/ambulante

besøg er oplyst kontaktårsag, alle diagnoser, tidspunkt og evt.

indlæggelsestid.

8

I selve basismaterialet har det også ofte været muligt at sammenholde oplysninger vedrørende de samme variable i

forskellige dokumenter – dokumenter der bygger på forskellige kilder.

9

En central oplysning, der er indhentet via kriminalregistret, vedrører eventuelle retlige reaktioner for falsk anmeldelse.

15


Kvalitativ database

For hver eneste sag i undersøgelsen er der udarbejdet et skriftligt referat, der på jævnt dansk

forsøger at opsummere de centrale dele af sagen. Referaterne er ikke udarbejdet efter nogen

fast skabelon, men har først og fremmest haft som formål at omfange den virkelighed som let

går tabt i tallene. Det er ikke mindst sammenhængen, kompleksiteten og helheden tal opfanger

meget dårligt. Det slående ved at læse de mere end tusinde referater igennem er, hvor

forskellige voldtægter er. Den ene historie ligner ikke den anden.

Referaterne er udarbejdet af forskellige personer, og eftersom der ikke er fulgt en nøje beskrevet

skabelon betyder det også stor forskellighed såvel med hensyn til omfang som med

hensyn til indhold. Det er ikke så meget gengivelsen af de fundamentale sagsomstændigheder,

der varierer, men detailrigdommen i beskrivelserne.

Denne kvalitative database er udarbejdet som et fortløbende word-dokument, hvor de enkelte

sager har identifikationsnumre, der svarer til dem, sagerne har i den grundlæggende kvantitative

database.

Det er den kvalitative database, der trækkes på, når der ved præsentationen af resultaterne

gengives og analyseres konkrete cases.

Terminologi

I nærværende præsentation af undersøgelsen har vi hverken været særligt præcise eller konsekvente

med hensyn til de begreber, der er anvendt. Det er i det hele taget vanskeligt på det

felt, som undersøgelsen vedrører at finde og anvende dækkende begreber: Begreber, der indeholder

og formidler nøjagtig den mening, der tilsigtes, og hverken mere eller mindre. For de

mest centrale begreber, eksempelvis benævnelse af selve handlingerne og de implicerede personer,

er det faktisk umuligt.

Når det gælder benævnelse af de centrale handlinger og personer har vi derfor i de publikationer,

der præsenterer undersøgelsens resultater, valgt at bruge ”neutrale” operationelle begreber,

dvs. begreber der blot referere til, hvordan de grundlæggende er målt i undersøgelsen.

Selve udgangspunktet og fokus for undersøgelsens er anmeldelsen, hvormed vi mener den

registrerede anmeldelsesjournal, der forefindes hos politiet, men selvfølgelig også den proces,

der fører til oprettelse af anmeldelsesjournalen.

Den mulige forbrydelse, der beskrives i denne anmeldelse, benævnes voldtægt, uanset om den

fra starten har været journaliseret som sådan, eller at det siden hen viser sig at dreje sig om

noget anden.

Personen, der i anmeldelsen beskrives som havende været udsat for voldtægt, benævnes

kvinden. Vi har valgt ”kvinden” frem for det mere subjektive ”forurettede”, men også frem for

det måske mest nærliggende ”offeret” eller ”ofret”. Det er bl.a. begrundet i, at anmeldelser

kan være falske, og at anmeldelser i sagens natur er at betragte som et partsindlæg – en mistanke,

en hypotese, en formodning eller hvordan man nu vil vælge at karakterisere den.

Det er af samme grund, at den eller de personer, der i anmeldelsen beskrives som havende

begået den mulige forbrydelse benævnes manden.

I beskrivelserne af, hvad der er foregået, har vi behov for en række opdelinger, specielt opdelinger

i former for voldtægt.

Hovedopdelingen vedrører sondringen mellem forsøg på voldtægt og fuldbyrdet voldtægt. Her

lægger vi os op af den juridiske definition, jf. tidligere, der siger, at der foreligger fuldbyrdet

voldtægt, når manden har indført sin sit kønslem i kvindens skede.

Større problemer knytter sig til en anden opdeling, der ikke blot i nærværende undersøgelse,

men generelt er meget anvendt i såvel debat om som i undersøgelser af voldtægt samt i det

16


etlige system, nemlig opdelinger, der baserer sig på relationen mellem kvinden og manden:

Overfaldsvoldtægt, kontaktvoldtægt og partnervoldtægt. 10

Overfaldsvoldtægt er afgrænset som sager, hvor der ikke har været samvær eller bekendtskab

af betydning mellem parterne forud for voldtægten. Inkluderet i denne gruppe er situationer,

hvor kvinden kort har bemærket mandens tilstedeværelse forinden voldtægten, eller ved hvem

han er, men ikke har noget egentligt bekendtskab med ham eller haft noget med ham at gøre.

Partnervoldtægter omfatter voldtægter, hvor manden er en nuværende eller tidligere kæreste/samlever/ægtefælle.

For kvinden er der naturligvis tale om to grundlæggende situationer,

afhængig af om det er en ”tidligere” eller en ”nuværende” partner, om end virkeligheden også

her ofte er broget i form af partneres skiftende status som ”tidligere” og ”nuværende”.

Kontaktvoldtægter er negativt defineret ved, at det ikke er overfaldsvoldtægter og ej heller

partnervoldtægter. Det er så at sige en begrebsmæssig restskuffe, og det kan i høj grad diskuteres,

om det er meningsfyldt at opretholde som kategori/begreb. Det dækker over en stor

mangfoldighed af meget forskellige relationer mellem kvinden og manden. Manden kan være

hendes far, onkel, bror eller et andet familiemedlem. Han kan være hendes kollega, chef eller

kunde. Det kan være hendes læge, eller hendes patient. Han kan være hendes mangeårige

ven, men også hendes mangeårige uven. Han kan være et kortvarigt værtshusbekendtskab,

hendes nabo, taxachauffør, en ven af familien osv. osv. Skal man karakterisere kontaktvoldtægter

nærmere bliver det således hurtigt nødvendigt at opdele i undergrupper for at sikre, at

den sociale kontekst, beskrivelserne refererer til, bliver blot nogenlunde entydig og homogen.

Ved selve kodningen af kontaktvoldtægter i undersøgelsen er der gennemført en differentieret

kodning med mange underopdelinger.

Ved præsentationen af undersøgelsens resultater sondres ofte mellem uopklarede voldtægter

og opklarede voldtægter. Opklarede voldtægter er voldtægter, hvor en eller flere mænd er

blevet sigtet i sagen. Det betyder altså ikke nødvendigvis, at man med sikkerhed ved og har

fastslået, hvem der har begået voldtægten. Det er f.eks. muligt at sigtelsen siden findes

grundløs, at en eventuel tiltale frafaldes på grund af bevisets stilling eller at manden frikendes

af en domstol. Opklaring betyder altså, i denne sammenhæng, alene at politiet på et tidspunkt

eller i en periode har ment, at man havde tilstrækkelig begrundet mistanke til at sigte en eller

flere mænd i sagen, og at man faktisk har gjort dette.

Datamaterialets fremtid

Den grundlæggende database, suppleret med og korrigeret på basis af oplysningerne fra Det

Centrale Kriminalregister, vil blive afleveret til Dansk Data Arkiv, når undersøgelsen er færdiganalyseret

og færdigpubliceret.

Data fra andre arkiver, såsom Danmarks Statistiks registre m.fl., har været placeret i temporære

registre. De vil således skulle rekonstrueres ved fornyede samkørsler, hvis behovet herfor

skulle opstå.

Det overvejes, om også den kvalitative database kan gives en sådan form, at den kan afleveres

til Dansk Data Arkiv sammen med den grundlæggende kvantitative database. Det overvejes

også, om de enkelte sager kan anonymiseres tilstrækkeligt til, at den kvalitative database

direkte kan publiceres offentligt, og derved udgøre et ønskeligt med- og modspil til de kvantitative

resultater.

10 I det retlige system benævnes partnervoldtægt vanligvis parvoldtægt.

17


Bilag A

Kodeskema anvendt ved gennemgang af politijournalerne 2000-02

18


Basisoplysninger

A101

A102

A103

A104

A105

A106

A107

12

2

1 Maj-Britt Martinussen

2 Flemming Balvig

3 Jesper Søholm

4 Tine Søberg

5 [DisponibelB]

Anmeldelsestid: //

A111

Ugedag

1 Mandag

2 Tirsdag

3 Onsdag

4 Torsdag

5 Fredag

6 Lørdag

7 Søndag

999 Uoplyst

A109

Dato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

999

A110

Måned

1 Januar

2 Februar

3 Marts

4 April

5 Maj

6 Juni

7 Juli

8 August

9 September

10 Oktober

11 November

12 December

999 Uoplyst

Skemanummer

Id-nummer for koder

Undersøgelse

Journalnummer

Journalnummer – kun tal

Undersøgelsesnummer

Gerningskode

UOPLYST

A108

År

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

999

Anmeldelsestidspunkt:

A112

Tidspunkt

1 0000-0059

2 0100-0159

3 0200-0259

4 0300-0359

5 0400-0459

6 0500-0559

7 0600-0659

8 0700-0759

9 0800-0859

10 0900-0959

11 1000-1059

12 1100-1159

SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

13 1200-1259

14 1300-1359

15 1400-1459

16 1500-1559

17 1600-1659

18 1700-1759

19 1800-1859

20 1900-1959

21 2000-2059

22 2100-2159

23 2200-2259

24 2300-2359

999 Uoplyst


Forbrydelsen › Karakter SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

B101

B111

B112

B113

B114

B121

B122

B123

B124

B131

B132

B133

B134

B141

B142

B143

B144

B145

B146

B147

B151

B152

1 Fuldbyrdet voldtægt

2 Forsøg på voldtægt

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

Forbrydelsen

Sex-type

Vaginalt samleje

Analt samleje

Oralt samleje

Onani

Seksuel berøring udelukkende uden på tøj (ikke med penis eller mund)

Bryst

Vagina

Anal

Andet

Seksuel berøring under tøj (ikke med penis eller mund)

Bryst

Vagina

Anal

Andet

Kys og/eller slik

Mund

Hals

Ansigt

Bryst

Vagina

Anal

Andet

Penis berørt ofret – udover en eventuel indtrængning

Ydre vagina

Ydre, anal


B153

B154

B155

B156

B161

B162

B163

B164

B171

B172

B173

B174

B181

B182

B183

B184

B191

B192

B193

B194

B195

B201

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Nej

2 Ja, hele tiden

3 Ja, i begyndelsen

4 Ja, ind imellem

5 Ja, i slutningen

6 Forsøg, uvist om brug af kondom

7 Andet

998 Husker ikke/ved ikke

999 Uoplyst

Hud

Mund

Hænder

Andet

Forsøg på indtrængning (ikke lykkedes)

Mund

Anus

Vagina

Andet

Penis indført

Mund

Anus

Vagina

Andet

Andet indført

Mund

Anus

Vagina

Andet

Hvad er indført

Dildo

Våben

Fingre/hånd

[Disponibelt B]

Andet

Kondom benyttet


B202

B203

B204

B205

B206

B207

B208

B211

B212

B213

B214

B215

B216

B217

B218

1 Ja

2 Nej, men usikkert

3 Nej, sikre oplysninger

4 Nej, ikke sædafgang i det hele taget

998 Husker ikke/ved ikke

999 Uoplyst

1 Ja

2 Nej, men usikkert

3 Nej, sikre oplysninger

4 Nej, ikke sædafgang i det hele taget

998 Husker ikke/ved ikke

999 Uoplyst

1 Ja

2 Nej, men usikkert

3 Nej, sikre oplysninger

4 Nej, ikke sædafgang i det hele taget

998 Husker ikke/ved ikke

999 Uoplyst

1 Ja

2 Nej, men usikkert

3 Nej, sikre oplysninger

4 Nej, ikke sædafgang i det hele taget

998 Husker ikke/ved ikke

999 Uoplyst

1 Ja

2 Nej, men usikkert

3 Nej, sikre oplysninger

4 Nej, ikke sædafgang i det hele taget

998 Husker ikke/ved ikke

999 Uoplyst

1 Ja

2 Nej, men usikkert

3 Nej, sikre oplysninger

4 Nej, ikke sædafgang i det hele taget

998 Husker ikke/ved ikke

999 Uoplyst

1 G-mand ingen vanskeligheder med erektion

2 G-mand nogle vanskeligheder med erektion

3 G-mand kunne ikke få erektion

4 Forsøg på voldtægt – uvist om vanskeligheder

5 Andet

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

Sædafgang, vaginalt

Sædafgang, oralt

Sædafgang, analt

Sædafgang andet sted på kroppen

Sædafgang på tøjet

Sædafgang andre steder

Erektion/impotens

Hvilke seksuelle handlinger forekom eller blev forsøgt

Bed

Barberede/klippede/rev/skar kønshår af

Barberede/klippede/rev/skar hovedhår af

Barberede/klippede/rev/skar andre områder

Slog på kønsorganer med hænder/knytnæver

Slog på kønsorganer med genstand

Sparkede

Kvælning med hænderne (uden døden til følge)


B219

B220

B221

B222

B223

B224

B225

B226

B227

B228

B229

B230

B231

B232

B233

B234

B235

B241

B242

B243

B244

B245

B247

B246

B251

B252

B253

B254

B255

B256

B257

B258

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

Kvælning med reb (uden døden til følge)

Kvalte

Bondage/bindesex

Ophængning af kroppen

Bind for øjnene

Piskede

Brændte

Skar

Fysisk tortur

Skændede kropsåbninger/kønsorganer

Elektrisk stød

Urinerede på offer

Afføring på offer

Ofret fik bad

Ofret tvunget til sex med dyr

Andet (beskriv i kodebogen)

Ingen

Følgekriminalitet

Anden sædelighedsforbrydelse

Tyveri/røveri

Vold

Kidnapning

Andet

Ingen følgekriminalitet

Blottede g-manden sig forinden forsøg/fuldbyrdet voldtægt

Fremgangsmåde, løfte/bedøvelse/trusler/vold

Løfte om penge eller andet

Verbale trusler mod offerets liv/legeme

Verbale trusler mod offerets nærmestes liv/legeme

Verbale trusler mod offerets (eller nærmestes) ejendom

Fastholdelse

Kvælertag

Slag

Spark


B259

B260

B261

B262

B263

B264

B265

B266

B267

B268

B269

B270

B271

B272

B273

B274

B275

B281

B282

B283

B284

B285

B286

B287

B288

B289

B290

B301

B302

B303

B304

B305

B306

B307

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

Bundet/kneblet

Trusler om brug af slagvåben

Trusler om brug af stikvåben

Trusler om brug af skydevåben

Brug af slagvåben

Brug af stikvåben

Brug af skydevåben

Bedøvelse via alkohol

Bedøvelse via hash/opiater

Bedøv. via “gængse” bedøvelsesmidler (kloroform, æter mm)

Bedøvelse via sovemedicin

Bedøvelse eller lign. via rapedrugs

Bedøvelse eller lign. via ukendt/ubestemt narkotika

Bedøvelse via hypnose

Andet – »aktivt«

Andet – »passivt«

Intet gjort

Fremgangsmåde, brug af seksuelle hjælpemidler

Bondage materialer

Bælter/lædertøj

Masker/dragter

Håndjern, rigtige

Håndjern, legetøjs

Hjælpemidler (f.eks. dildo/vibrator)

Glidecreme/smøremidler

Torturtilbehør (f.eks. pisk)

Andet, beskriv i kodebogen

Ingen hjælpemidler anvendt

Fremgangsmåde, for at få kontakt med ofret

Slægtning, tilknyttet hjemmet

Viste velvilje overfor offeret

Bedøvede offeret

Brugte/misbrugte en myndighed

Optrådte som myndighedsperson

Optrådte som forretningsmand

Optrådte som kunde/klient


B308

B309

B310

B311

B312

B313

B314

B315

B316

B317

B318

B319

B320

B321

B322

B323

B324

B325

B326

B327

B328

B329

B330

B331

B332

B341

B342

B343

B344

B345

B346

B347

B348

B349

B350

B351

B352

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

Bad om hjælp/information

Bad offeret stå fotomodel

Ønskede at vise offeret noget

Tilbød job/penge/traktement/legetøj etc

Tilbød hjælp

Tilbød transport

Forårsagede/iscenesatte en ulykke

Arrangerede falsk politikontrol

Antydede familieproblemer/sygdom

Telefonerede/skrev/annoncerede

Kontaktede offeret via internet

Brugte en anden person til at lokke

Tilbød sex

Lå på lur i bygningen

Lå på lur i/nær ved offerets køretøj

Lå på lur udendørs

Listede sig ind på offeret

Offeret sov

Tog øjeblikkeligt kvælertag

Slog omgående med hænder/knytnæver/kølle etc

Stak øjeblikkeligt offeret ned

Skød øjeblikkeligt offeret

Andet, beskriv i kodebogen

Ingen

Uoplyst

Forholdsregler for at undgå anholdelse

Overtalte offeret til ikke at anmelde

Truede offerets liv/legeme

Truede offerets nærmestes liv/legeme

Truede offerets (eller nærmestes) ejendom

Var forklædt

Bar handsker

Bar maske

Dækkede offerets øjne/ansigt

Kneblede

Afbrød/tildækkede belysning

Brugte scanner (til politiradio)

Benyttede eget alarmsystem


B353

B354

B355

B356

B357

B358

B359

B360

B361

B362

B363

B364

B365

B366

B371

B372

B373

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Blev sluppet fri (g-mand opgiver kontrollen)

2 Flugt (g-mand mister kontrol)

3 Undsætning/afbrydelse (af 3. person)

4 Død

5 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

Benyttede ”vagtmand”

Fjernede eller ødelagde tekniske spor

Fjernede eller ødelagde sengetøj

Tvang offeret til at tage bad

Brugte kondom

Afbrød telefonen/stjal mobiltelefon

Gjorde offerets bil eller andet transportmiddel ubrugeligt

Bedøvede offeret

Bandt offeret

Opgav falsk navn

Dræbte offeret

Andet, beskriv i kodebogen

Ingen forholdsregler

Uoplyst

Hvordan ophørte kontakten ml offer og g-mand

1 Kendte ikke gerningsmand

Offers kendskab til g-mand

2 Nyt bekendtskab

3 Kendte gerningsmand som ven

4 Nuværende eller tidligere kæreste eller samlever/ægtefælle

5 Ved ikke / Uoplyst

1 Gerningsmand ubekendt

2 Kollega

3 Medstuderende el lign

4 Autoritetsforhold, chef

5 Ansat »under« offer

6 Autoritetsforhold, lærer

7 Elev

8 Autoritetsforhold, træner/klubleder

9 Klubmedlem/»går til træning«

10 Autoritetsforhold, behandler/plejer

11 Patient

12 Autoritetsforhold, offentlig person, politi mv

13 Autoritetsforhold, taxachauffør

14 Kunde/klient

15 Advokat

16 Medindsat

17 Nabo

18 Frivillig hjælpearbejder

19 Familie, forælder

20 Familie, søskende/stedsøskende

21 Familie, barn

Offers kendskab til gerningsmand, gerningsmand er:


B374

B381

B382

B383

B384

B385

B386

B387

B388

B389

B390

B391

B392

B393

B394

B411

B412

B413

B414

B415

B416

B417

B418

B419

22 Familie, øvrig

23 Stedfar/»papfar«

24 Ven af familie

25 Egen ven/bekendt

26 Kæreste, nuværende

27 Kæreste, tidligere

28 Samlever/ægtefælle, nuværende

29 Samlever/ægtefælle, tidligere

30 Beboer på samme institution som offer

31 Tilfældig bekendt, mødt indenfor 24 timer

32 Kontakt via internet

33 Kontakt via telefon (f.eks. Træfpunkt)

34 Andet

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

Offer set g-mand forinden

Optakt – kontakt med gerningsmand forud for forbrydelsen

Offer kort bemærket g-mands tilstedeværelse, men ingen særlig kontakt

Ophold samme sted (f.eks. ventende, kolleger, taxa)

men ingen særlig kontakt

Samtale, kort

Samtale, længere

Modtaget drikkevarer eller lignende

Skænderi

Dans

Middag/date, ude

Middag/date, hjemme hos offer eller g-mand

Flirt

Ophold i fælles hjem, men ingen særlig kontakt

Samvær i fælles hjem

Andet

Ingen Optakt

Seksuel/flirtende samvær forinden voldtægten, frivillig

Samtale om sex eller seksuelt relaterede emner

Dans, tæt

Set pornofilm, -blade, -show og/eller strip sammen

Kys

Offer berørt g-mands kønsdele (kæle og lign.)

Offer berørt g-mand i øvrigt (kæle og lign.)

G-mand berørt offers kønsdele (kæle og lign.)

G-mand berørt offer i øvrigt (kæle og lign.)

Kram/knus


B420

B421

B422

B431

B432

B433

B434

B435

B436

B437

B438

B439

B440

B441

B442

B443

B444

B445

B446

B447

B448

B449

B450

B461

B462

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

Andet

Intet seksuelt samvær forinden

Uoplyst

Modstand

Offer har ikke gjort modstand

Forsøgt at tale fra v. nævne menstruation

Forsøgt at tale fra v. nævne sygdomme

Forsøgt at tale fra v. nævne graviditet

Forsøgt at tale fra v. at tale til fornuften/bedre jeg

Forsøgt at tale fra, andet

Skrig

Løb

Skubbede

Slog

Sparkede

Rev

Bed

Kvælertag

Fastholdelse

Bundet/kneblet

Våben, medbragt

Våben, fundet på stedet

Andet, aktivt

Andet, passivt

1 Fuldbyrdet

Årsag til manglende fuldbyrdelse af voldtægten

2 Menstruation

3 Offers forsøg på at tale fra virkede

4 3. person kom

5 G-mand fortrød

6 G-mand kunne ikke

7 Stoppede pga offers modstand (skrig/fysisk modstand)

8 Andet

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

Menstruation


Forbrydelsen › Tid SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

C101

C102

C109

C108

1 0 - 5 min.

2 5 - 15 min.

3 15 - 30 min.

4 30 - 60 min.

5 1 - 2 t

6 2 - 6 t

1 Udendørs, lyst

2 Udendørs, dunkelt

3 Udendørs, mørkt

4 Indendørs, lyst

5 Indendørs, dunkelt

6 Indendørs, mørkt

999 Uoplyst

Gerningstid: //

C106

Ugedag

1 Mandag

2 Tirsdag

3 Onsdag

4 Torsdag

5 Fredag

6 Lørdag

7 Søndag

999 Uoplyst

C103

Dato

7 6 - 12 t

8 12 - 24 t

9 24 - 48 t

10 >= 2 døgn

998 Offer husker ikke/Ved ikke

999 Uoplyst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

999

Gerningsafslutning: //

C116

Ugedag

1 Mandag

2 Tirsdag

C113

Dato

1

2

11

12

21

22

C105

Måned

1 Januar

2 Februar

3 Marts

4 April

5 Maj

6 Juni

7 Juli

8 August

9 September

10 Oktober

11 November

12 December

999 Uoplyst

C115

Måned

1 Januar

2 Februar

Forbrydelsens varighed

Antal voldtægter over tid, u. tvang/vold mellem voldtægterne (samme g-mand)

Antal voldtægter ved seneste overfald

Mørkt/lyst på gerningstidspunktet

UOPLYST

UOPLYST

C104

År

C114

År

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1990

1991

Gerningsstidspunkt:

c107

Tidspunkt

1 0000-0059

2 0100-0159

3 0200-0259

4 0300-0359

5 0400-0459

6 0500-0559

7 0600-0659

8 0700-0759

9 0800-0859

10 0900-0959

11 1000-1059

12 1100-1159

c117

Tidspunkt

1 0000-0059

2 0100-0159

13 1200-1259

14 1300-1359

15 1400-1459

16 1500-1559

17 1600-1659

18 1700-1759

19 1800-1859

20 1900-1959

21 2000-2059

22 2100-2159

23 2200-2259

24 2300-2359

13 1200-1259

14 1300-1359

999 Uoplyst

Gerningsafslutningsstidspunkt:

999 Uoplyst


3 Onsdag

4 Torsdag

5 Fredag

6 Lørdag

7 Søndag

999 Uoplyst

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

28

29

30

31

999

3 Marts

4 April

5 Maj

6 Juni

7 Juli

8 August

9 September

10 Oktober

11 November

12 December

999 Uoplyst

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3 0200-0259

4 0300-0359

5 0400-0459

6 0500-0559

7 0600-0659

8 0700-0759

9 0800-0859

10 0900-0959

11 1000-1059

12 1100-1159

15 1400-1459

16 1500-1559

17 1600-1659

18 1700-1759

19 1800-1859

20 1900-1959

21 2000-2059

22 2100-2159

23 2200-2259

24 2300-2359


Forbrydelsen › Sted SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

Kontaktsted D111

Beboelse

1 Enfamiliebolig, villa indendørs

41 Bar/Værtshus/Natklub

2 Enfamiliebolig, villa udendørs

42 Kasino/Bingo

3 Flerfamiliebolig, rækkehuse, klyngehuse, indendørs 43 Cirkus/Marked/Karneval

4 Flerfamiliebolig, rækkehuse, klyngehuse, udendørs 44 Område med prostitution

5 Beboelsesejendom – indendørs

45 Spillehal/Billard/bowlinghal

6 Beboelsesejendom – indendørs fællesareal (elevator, trapper, 46 kælder, Biograf/teater/galleri

garage),

7 Beboelsesejendom – udendørs fællesareal

47 Andet, beskriv i kodebogen

8 Pensionat

9 Kollegium

999 Uoplyst

10 Telt/campingvogn/autocamper

Offentlige og øvrige bygninger

11 Sommerhus, indendørs

12 Sommerhus, udendørs

13 Kolonihave, indendørs

14 Kolonihave, udendørs

15 Plejehjem

16 Kollektiv

17 Herberg/forsorgshjem

18 Fængsel/arrest

19 Behandlingsinstitution

20 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

51 Gymnasium/universitetsområde

52 Folkeskole/efterskole

53 Højskole

54 Bibliotek

55 Hospital/klinik/lægekonsultation

56 Religiøs lokalitet

57 Fitness center

58 Idræts- og/eller svømmehal (inkl. udendørs anlæg)

59 Offentligt toilet

60 Kongrescenter/selskabslokale

61 Offentlig kontor/bygning

Erhvervsmæssig lokalitet

62 Fabrik/industrianlæg

63 Pakhus/lager

21 Ofrets arbejdsplads

64 Ledig forretnings- og/eller kontorlokaler

22 G-mandens arbejdsplads

65 Tom industribygning

23 Butikscenter/arkade

66 Ubeboet beboelsesejendom

24 Servicestation/nærbutik

67 Skur/udhus/lade

25 Restaurant/fast-food restaurant

68 Militært område

26 Rasteplads ved motorvej el.lign.

69 Tunnel

27 Motel/hotel

70 S-tog/metro station

28 Andet, beskriv i kodebogen

71 Anden jernbanestation

999 Uoplyst

72 Busterminal

73 Marina/anløbsbro/kaj

Transportrelaterede lokaliteter

74 Lufthavn

75 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

31 Bil (ikke taxi)

32 Motorcykel/knallert

33 Taxi

34 Bus

35 S-tog/metro

36 Regionaltog/fjerntog

37 Båd/færge

38 Fly

39 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

Øvrigt

Forlystelseslokalitet

131 G-mand og offer har kendt hinanden i længere tid

132 G-mand og offer kendt hinanden i kortere tid (24t+)

133 Andet

999 Uoplyst

Udendørs lokaliteter

81 Forside/bagside (gård) i beboelse

82 Legeplads, grønt område

83 Skolegård

84 Strand

85 Motionssti/cykelsti

86 Skolestier/lokalstier

87 Vandrestier

88 Offentlig park/anlæg

89 Skov/plantage

90 Offentlig vej

91 Gyde/smøge

92 Skovvej/grusvej/tømrervej

93 Hovedvej/motorvej

94 Rasteplads

95 Bro

96 Grøft

97 Busstoppested

98 Campingplads

99 Grusgrav/stenbrud

100 Byggeplads

101 Losseplads

102 Landbrug

103 Mark

104 Kirkegård

105 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

Parkering

111 Parkeringsplads i butikscenter

112 Park- og ridesti

113 Udendørs parkeringsplads

114 Parkering ved sports- og markedsplads

115 Parkering ved overgang til andet transportmiddel

116 Indendørs parkering (over- og underjordisk)

117 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

Vand

121 Sø/vandhul

122 Flod

123 Mindre vandløb (å og bæk)

124 Strandkant

125 Hav

126 Kloak

127 Kanal

128 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst


Forbrydelsen › Sted SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

Gerningssted

Beboelse

Forlystelseslokalitet

1 Enfamiliebolig, villa indendørs

41 Bar/Værtshus/Natklub

2 Enfamiliebolig, villa udendørs

42 Kasino/Bingo

3 Flerfamiliebolig, rækkehuse, klyngehuse, indendørs 43 Cirkus/Marked/Karneval

4 Flerfamiliebolig, rækkehuse, klyngehuse, udendørs 44 Område med prostitution

5 Beboelsesejendom – indendørs

45 Spillehal/Billard/bowlinghal

6 Beboelsesejendom – indendørs fællesareal (elevator, trapper, 46 kælder, Biograf/teater/galleri

garage)

7 Beboelsesejendom – udendørs fællesareal

47 Andet, beskriv i kodebogen

8 Pensionat

9 Kollegium

999 Uoplyst

10 Telt/campingvogn/autocamper

Offentlige og øvrige bygninger

11 Sommerhus, indendørs

12 Sommerhus, udendørs

13 Kolonihave, indendørs

14 Kolonihave, udendørs

15 Plejehjem

16 Kollektiv

17 Herberg/forsorgshjem

18 Fængsel/arrest

19 Behandlingsinstitution

20 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

51 Gymnasium/universitetsområde

52 Folkeskole/efterskole

53 Højskole

54 Bibliotek

55 Hospital/klinik/lægekonsultation

56 Religiøs lokalitet

57 Fitness center

58 Idræts- og/eller svømmehal (inkl. udendørs anlæg)

59 Offentligt toilet

60 Kongrescenter/selskabslokale

61 Offentlig kontor/bygning

62 Fabrik/industrianlæg

Erhvervsmæssig lokalitet

63 Pakhus/lager

21 Ofrets arbejdsplads

64 Ledig forretnings- og/eller kontorlokaler

22 G-mandens arbejdsplads

65 Tom industribygning

23 Butikscenter/arkade

66 Ubeboet beboelsesejendom

24 Servicestation/nærbutik

67 Skur/udhus/lade

25 Restaurant/fast-food restaurant

68 Militært område

26 Rasteplads ved motorvej el.lign.

69 Tunnel

27 Motel/hotel

70 S-tog/metro station

28 Andet, beskriv i kodebogen

71 Anden jernbanestation

999 Uoplyst

72 Busterminal

73 Marina/anløbsbro/kaj

Transportrelaterede lokaliteter

31 Bil (ikke taxi)

32 Motorcykel/knallert

33 Taxi

34 Bus

74 Lufthavn

75 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

35 S-tog/metro

36 Regionaltog/fjerntog

Gerningssted

37 Båd/færge

38 Fly

39 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

1 Ja

1 Ja

2 Nej

2 Nej

999 Uoplyst

999 Uoplyst

Indendørs

Udendørs

D141

D142

Udendørs lokaliteter

81 Forside/bagside (gård) i beboelse

82 Legeplads, grønt område

83 Skolegård

84 Strand

85 Motionssti/cykelsti

86 Skolestier/lokalstier

87 Vandrestier

88 Offentlig park/anlæg

89 Skov/plantage

90 Offentlig vej

91 Gyde/smøge

92 Skovvej/grusvej/tømrervej

93 Hovedvej/motorvej

94 Rasteplads

95 Bro

96 Grøft

97 Busstoppested

98 Campingplads

99 Grusgrav/stenbrud

100 Byggeplads

101 Losseplads

102 Landbrug

103 Mark

104 Kirkegård

105 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

Parkering

111 Parkeringsplads i butikscenter

112 Park- og ridesti

113 Udendørs parkeringsplads

114 Parkering ved sports- og markedsplads

115 Parkering ved overgang til andet transportmiddel

116 Indendørs parkering (over- og underjordisk)

117 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst

Vand

D131

121 Sø/vandhul

122 Flod

123 Mindre vandløb (å og bæk)

124 Strandkant

125 Hav

126 Kloak

127 Kanal

128 Andet, beskriv i kodebogen

999 Uoplyst


Forbrydelsen › Sted SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

D121

D122

D151

D152

D153

D155

D161

D162

Overfør D122 til F103 ->

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Offentlig adgang

2 Lukket ind af 3. person

3 Tiltvang sig adgang ved indbrud

4 Tiltvang sig adgang ved vold

5 Tiltvang sig adgang ved trusler

6 G-mand arbejdede/boede i bygningen

7 Lukket ind af ofret

8 Lukket ind af ofret (trick)

9 Gennem dårligt sikret/ikke sikret dør/vindue

10 Nøgle

11 Andet, beskriv i kodebog

12 Voldtægt skete ikke i en bygning

999 Uoplyst

1 Egen bopæl

2 Bekendtes bopæl

3 Andres bopæl

4 Tidligere samlever/ægtefælles bopæl

5 Værtshus/restaurant/diskotek

6 På vej til el fra punkt 1-5

7 Andet

999 Uoplyst

1 Fly

2 Båd/Færge

3 Bil, egen

4 Bil, gerningspersons

5 Bil, anden bekendts

6 Bil, taxa

7 Tog, s-tog/metro

8 Tog, fjerntog/regionaltog

9 Bus

10 Motorcykel/knallert

11 Cykel

12 Gående, alene

13 Gående, alene, blaffer

14 Gående med anden

15 Andet

Politikredsnummer, gerningsstedet

Kommune

[F103 : Offers bopælskommune]

Gerningssted/lokalitet

Offers beboelse/køretøj/arbejdsplads

Gerningsmands beboelse/køretøj/arbejdsplads

3. persons beboelse/køretøj/arbejdsplads

Hvis det skete i en bygning eller andet lukket sted,

hvordan fik g-mand adgang?

Gerningssted

Transportmiddel (da voldtægten indledes)


D171

D172

16 Ikke under transport

999 Uoplyst

Offers færden/ophold i forbindelse med forbrydelsen

1 Offer ikke på vej noget sted hen

Hvor er offer på vej til, da forbrydelsen finder sted

2 Bar/værtshus/café/ diskotek

3 Restaurant

4 Biograf/teater og lign

5 Forlystelsespark/koncert mv

6 Fest, privat, hos venner/bekendte (venners venner)/kæreste/familie

7 Fest, i sportsforening, på arbejdsplads eller lign.

8 Arbejde

9 Skole, efterskole, højskole mv

10 Fritidsordning, pasning eller lignende

11 Hobby, foreningsarbejde, sport, aftenskole, indkøb eller lignende

12 Strand/skov/park

13 Besøg hos gerningsmand/venner/bekendte (venners venner)/familie/kæreste

14 Egen bopæl

15 Gå/løbe/cykeltur uden mål

16 Andet

999 Uoplyst

1 Forurettede har ikke taget ophold noget sted, men er Hvor på vej har til/fra offer et taget sted ophold, da forbrydelsen finder sted

2 Bar/værtshus/café/ diskotek

3 Restaurant

4 Biograf/teater

5 Forlystelsespark/koncert mv.

6 Fest, privat, hos venner/bekendte (venners venner)

7 Fest, privat, hos kæreste

8 Fest, privat, hos tidligere ægtefælle/samlever/kæreste

9 Fest, privat, hos familie

10 Fest, i sportsforening eller lign

11 Arbejde

12 Skole, efterskole, højskole mv.

13 Fritidsordning, pasning eller lignende

14 Hobby, foreningsarbejde, sport, aftenskole, indkøb eller lignende

15 Strand/skov/park

16 Campingtur (telt/campingvogn)

17 Sommerhus (ferie)

18 Gåtur

19 Løbetræner

20 Cykeltur

21 Blaffer

22 Køretur/lift

23 Besøg hos gerningsmand (ikke fest)

24 Besøg hos gerningsmand (efter fest/værtshus/disco el.lign.)

25 Besøg hos venner/bekendte (ikke fest)

26 Besøg hos familie (ikke fest)

27 Besøg hos kæreste (ikke fest)

28 Besøg hos tidligere ægtefælle/samlever/kæreste (ikke fest)

29 Egen bopæl, fest, venner

30 Egen bopæl, fest, familie

31 Egen bopæl, besøg af venner/bekendte

32 Egen bopæl, besøg af familie

33 Egen bopæl, besøg af gerningsmand

34 Egen bopæl, alene

35 Egen bopæl, sovende

36 Andet


D173

36 Andet

999 Uoplyst

1 Forurettede ikke på vej noget sted fra

2 Bar/værtshus/café/ diskotek

3 Restaurant

Hvor er offer på vej fra, da forbrydelsen finder sted

4 Biograf/teater og lign.

5 Forlystelsespark/koncert mv.

6 Fest, privat, hos venner/bekendte (venners venner)/kæreste/familie

7 Fest, i sportsforening på arbejdsplads eller lign

8 Arbejde

9 Skole, efterskole, højskole mv.

10 Fritidsordning, pasning eller lignende

11 Hobby, foreningsarbejde, sport, aftenskole, indkøb eller lignende

12 Strand/skov/park

13 Besøg hos gerningsmand/venner/bekendte (venners venner)/familie/kæreste

14 Egen bopæl

15 Gå/løbe/cykeltur uden mål

16 Andet

999 Uoplyst


Forbrydelsen › Opklaring mm SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

E101

E102

E111

E112

E113

E114

E115

E116

E117

E118

E119

E120

E121

E131

E132

E133

E134

E135

E136

E137

E138

1 0 - 1 t

2 1 - 3 t

3 3 - 6 t

4 6 - 12 t

5 12 - 24 t

6 1 - 2 døgn

7 2 - 7 døgn

8 7 - 14 døgn

9 14 - 30 døgn

10 1 - 3 måneder

11 3 - 6 måneder

12 6 - 12 måneder

13 >= 12 måneder

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Tid fra forbrydelse slutter til anmeldelse

Berøres spørgsmålet om tiden mellem forbrydelse og anmeldelse?

Årsag til tiden ml forbrydelse og anmeldelse (ifølge offer)

Bange for gerningsmanden

Bange for familiens/ægtefælles/samlevers reaktion

Bange for kærestes/venners/bekendtes/arbejdspladsens reaktion

Overvejelser/forbehold vedrørende en eventuel retssag

Overvejelser om hvorvidt anmeldelse vil føre til noget videre

Overvejelser vedr. konsekvenser for evt. børn 1)

Psykisk ubalance, chok

Fysisk syg

Ukendskab til loven

Praktiske årsager

Andre grunde

Tilstede ved afhøring

Advokat, bistandsadvokat

Forælder

Øvrig familie

Ven/bekendt

Kæreste

Ægtefælle/samlever

Lærer/arbejdsgiver/institutionsleder el.lign.

Andre

1) Såfremt

gerningsmand er

ægtefælle/tidligere

ægtefælle eller

tilsvarende


E139

E141

E151

E152

E153

E154

E155

E156

E157

E161

E162

E163

E164

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst Ingen tilstede

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Offeret

2 Gerningsmand

3 Ven

4 Veninde

5 Kæreste/samlever/ægtefælle

6 Forælder

7 Søskende

8 Øvrig familie

9 Lærer eller lignende

10 Forbipasserende/vidne

11 Egen læge

12 Voldtægtscenter

13 Krisecenter eller lign.

14 Skadestue/hospitalsafdeling

15 Socialvæsenet

16 Andre

999 Uoplyst

1 Mandlig betjent

2 Kvindelig betjent

3 Begge dele

999 Uoplyst

1 Intet problem

Betjents køn problem for offer

2 Ja, problem at det var en mandlig betjent, der afhørte offeret

3 Ja, problem at det var en kvindelig betjent, der afhørte offeret

999 Uoplyst

1 Direkte årsag til opklaring

2 Medvirkende årsag til opklaring

3 Ikke medvirkende til opklaring

990 Ingen opklaring/sigtelse

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

Bistandsdvokat senere

Hvem anmelder

Har offer været på krisecenter forinden kontakten med politiet

Har offer været på krisecenter efter kontakten med politiet

Hvem blev offeret afhørt af

Offer/opklaring

Vidner, antal

Vidner, type

Øjenvidne til forbrydelsen

Øjenvidne til eventuel optakt

Vidne umiddelbart efter forbrydelsen

Karaktervidne (familie, venner, bekendte)


E165

E166

E167

E169

E171

E181

E182

E183

E184

E185

E186

E187

E188

E189

E191

E192

E193

E194

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ingen vidner

2 Direkte årsag til opklaring

3 Medvirkende årsag til opklaring

4 Ikke medvirkende til opklaring

990 Ingen opklaring/sigtelse

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ingen spor

2 Direkte årsag til opklaring

3 Medvirkende årsag til opklaring

4 Ikke medvirkende til opklaring

5 Spor, men ingen sigtelse/opklaring

999 Uoplyst

1 Nej, foreligger ikke

2 Direkte årsag til opklaring

3 Medvirkende årsag til opklaring

4 Ikke medvirkende til opklaring

5 DNA, men ingen sigtelse/opklaring

999 Uoplyst

1 Ingen billeder forevist

2 Direkte årsag til opklaring

3 Medvirkende årsag til opklaring

4 Ikke medvirkende årsag til opklaring

5 Billede forevist, men ingen sigtelse/opklaring

999 Uoplyst

1 Ingen billeder fremstillet

2 Direkte årsag til opklaring

3 Medvirkende årsag til opklaring

4 Ikke medvirkende til opklaring

5 Billedfremstilling, men ingen sigtelse/opklaring

Ekspertvidne, læge, sygeplejerske

Ekspertvidne, psykolog

Andre

Vidner/opklaring

Teknisk afdeling

Sportype

Blod

Sæd

Spyt

Sål-/fingeraftryk

Hår-/negleskrab

Våben

Tøj

Andet

G-mandens DNA

Spor/opklaring

Spor, DNA-profil

Billedforevisning/opklaring

Billedfremstilling/opklaring


E195

E201

E202

E203

E204

E205

E206

E211

E212

E213

E214

E221

999 Uoplyst

1 Ingen konfrontation fundet sted

2 Direkte årsag til opklaring

3 Medvirkende årsag til opklaring

4 Ikke medvirkende til opklaring

5 Konfrontation, men ingen sigtelse/opklaring

999 Uoplyst

1 Ingen anholdte

2 0 - 1 t

3 1 - 6 t

4 6 - 24 t

5 1 - 2 døgn

6 2 - 7 døgn

7 7 - 14 døgn

8 14 - 30 døgn

9 1 - 3 måneder

10 3 - 6 måneder

11 6 - 12 måneder

12 >= 12 måneder

999 Uoplyst

Konfrontation/opklaring

Sigtet i sagen

Antal sigtede gerningsmænd i alt

Antal sigtede § 216, stk. 1

Antal sigtede § 216, stk. 2

Antal sigtede § 217

Antal sigtede §§ 216-217 jf. § 21

Antal sigtede §§ 216-217 jf. § 23

Flere i forening, ifølge ofret

Antal gerningsmænd i alt

Antal §§ 216-217 jf. § 21

Antal §§ 216-217 jf. § 23

Antal §§ 216-217

Anholdelse, periode efter anmeldelsen

E225: Anholdelse: // -

A110: Anmeldelse: // -

Sæt periode [E221]

E222 1 Ingen anholdte

2 0 - 1 t

Anholdelse, periode efter gerningens afslutning

Sæt periode [E222]

3 1 - 6 t

E225: Anholdelse : // -

4 6 - 24 t

5 1 - 2 døgn

6 2 - 7 døgn

7 7 - 14 døgn

8 14 - 30 døgn

9 1 - 3 måneder

10 3 - 6 måneder

11 6 - 12 måneder

12 >= 12 måneder

999 Uoplyst

C115: Gerningsafslut.: // -


E228

E231

E232

E233

Anholdelsestid: //

E226

Ugedag

1 Mandag

2 Tirsdag

3 Onsdag

4 Torsdag

5 Fredag

6 Lørdag

7 Søndag

990 Ingen anholdt

999 Uoplyst

E224

Dato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 Pågribelse på g-stedet (eller i nærheden)

2 Offerets udpegning (f.eks. hvor han bor)

3 Vidners udpegning, f.eks. af hvor han bor

4 Spor

5 G-mand melder sig selv

6 Signalement (billedfremstilling)

7 Efterlysning

8 Billedforevisning

9 Andet, tilføj til skemaet

10 Sag ikke opklaret

999 Uoplyst

1 G-mand anmelder forbrydelsen

2 G-mand melder sig hos politiet, tilstår anden ulovlig aktivitet i fht. offer

3 G-mand melder sig hos politiet og tilstår

4 G-mand melder sig hos politiet, men tilstår intet (fx fordi han er eftersøgt)

5 G-mand deltager ikke

6 G-mand ikke fundet

1 Ja, tilstod umiddelbart

2 Ja, tilstod men først senere

3 Nej, ingen tilståelse

4 G-manden ikke fundet

1 Ja, tilstod umiddelbart

2 Ja, tilstod men først senere

3 Nej, ingen tilståelse

4 G-manden ikke fundet

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

990

999

E225

Måned

UOPLYST

1 Januar

2 Februar

3 Marts

4 April

5 Maj

6 Juni

7 Juli

8 August

9 September

10 Oktober

11 November

12 December

990 Ingen anholdt

999 Uoplyst

Ingen anholdt

E223

År

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

990

999

Hovedårsag til opklaring

G-mandens deltagelse i opklaringen

Tilståelse af voldtægt

999 Uoplyst

Tilståelse af anden seksuel forbrydelse

Anholdelsesstidspunkt:

E227

Tidspunkt

1 0000-0059

2 0100-0159

3 0200-0259

4 0300-0359

5 0400-0459

6 0500-0559

7 0600-0659

8 0700-0759

9 0800-0859

10 0900-0959

11 1000-1059

12 1100-1159

Tilståelse af anden ulovlig gerning end seksualforbrydelse

13 1200-1259

14 1300-1359

15 1400-1459

16 1500-1559

17 1600-1659

18 1700-1759

19 1800-1859

20 1900-1959

21 2000-2059

22 2100-2159

23 2200-2259

24 2300-2359

990 Ingen anholdt

999 Uoplyst

Ingen g-mand fundet


E234

E241

E242

E243

E244

E251

E252

E253

E254

E255

1 Ja, tilstod umiddelbart (beskriv i kodebogen hvad der tilstås)

2 Ja, tilstod men først senere (beskriv i kodebogen hvad der tilstås)

3 Nej, ingen tilståelse

4 G-manden ikke fundet

Tiltalerejsningsstid: //

Dato [E236]

1 Nej, ikke anholdt

Grundlovsforhør

2 Nej, anholdt men løsladt uden fremstilling (af politiet)

3 Anholdelelse opretholdt 3 x 24 timer

4 Løsladt af retten

5 Varetægtsfængsling

999 Uoplyst

Grundlovsforhør: //

Dato [E257] Måned [E258]

1 Januar

2 Februar

Måned [E237]

1 Januar

2 Februar

3 Marts

4 April

5 Maj

6 Juni

7 Juli

8 August

9 September

10 Oktober

11 November

12 December

990 Ingen tiltale rejst

999 Uoplyst

Tilståelse af anden ulovlig gerning end seksualforbrydelse

Tid mellem voldtægt og tiltalerejsning

Antal år

Antal måneder

Antal dage

I alt (år-mdr.-dage)

Tid mellem anmeldelse og tiltalerejsning

Antal år

Antal måneder

Antal dage

UOPLYST Ingen tiltalt

I alt (år-mdr.-dage)

UOPLYST

År [E256]

År [E235]

Løsladt u.f./Ingen anholdt

Sæt periode [E241]

C115: Gerningsafslutning: //

E237: Tiltalerejsning: //

Sæt periode [E251]

A110: Anmeldelse //

E237: Tiltalerejsning: //


E261

E262

E263

E264

E271

E272

E273

E274

E275

E276

E282

E283

E284

E285

E286

E287

3 Marts

4 April

5 Maj

6 Juni

7 Juli

8 August

9 September

10 Oktober

11 November

12 December

990 Ingen anholdt

994 Løsladt uden fremstilling

999 Uoplyst

1 Ingen 3 x 24 anholdelse

2 Nej, anholdelse ikke kæret

3 Ja, anholdelse kæret af anklager

4 Ja, anholdelse kæret af forsvarer

999 Uoplyst

1 Ingen varetægtsfængsling

2 Nej, varetægtsfængsling ikke kæret

3 Ja, varetægtsfængsling kæret af anklager

4 Ja, varetægtsfængsling kæret af forsvarer

999 Uoplyst

Tid mellem voldtægt og grundlovsforhør

Antal år

Antal måneder

Antal dage

I alt (år-mdr.-dage)

Tid mellem anmeldelse og grundlovsforhør

Antal år

Antal måneder

Antal dage

I alt (år-mdr.-dage)

Kæret, anholdelse 3 x 24

Kæret, varetægtsfængsling

Afgørelse/dom

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Ikke afgjort / Sagen verserer stadig

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Afgjort efter §216-217

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Afgjort, med andre sædelighedsbestemmelser

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Afgjort med røveri

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Afgjort med vold

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Afgjort med andet

Dom: // UOPLYST Ingen afgørelse

Sæt periode [E261]

C115: Gerningsafsl.: //

E258: Grundlovsforhør //

Sæt periode [E271]

A110: Anmeldelse //

E258: Grundlovsforhør //


E301

E302

E303

E304

E311

E312

E313

E314

E320

E331

E332

E333

E334

E335

E336

E337

Dato [E290] Måned [E291]

1 Januar

2 Februar

3 Marts

4 April

5 Maj

6 Juni

7 Juli

8 August

9 September

10 Oktober

11 November

12 December

990 Ingen afgørelse

999 Uoplyst

1 Sagen ikke for retten

2 Nej

3 Ja, for forhold begået overfor forurettede ifm. voldtægten

4 Ja, for forhold begået tidligere

5 Ja, for voldtægten + før og efter

6 Ja, for forhold begået efter voldtægten

999 Uoplyst

Tid mellem voldtægt og dom

Antal år

Antal måneder

Antal dage

I alt (år-mdr.-dage)

Tid mellem anmeldelse og dom

Antal år

Antal måneder

Antal dage

I alt (år-mdr.-dage)

Fællesstraf

År [E289]

Afgørelsesmåde

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Sag ikke afgjort

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Ubetinget fængsel

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Betinget fængsel

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Frikendt

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Påtale undladt jf. § 749

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Sigtelsen grundløs jf. § 721, stk.1, nr.1

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Bevisets stilling jf. § 721, stk.1, nr.2

Sæt periode [E301]

C115: Gerningsafslut.: //

E290: Dom //

Sæt periode [E311]

A110: Anmeldelse: //

E290: Dom: //


E338

E339

E340

E341

E342

E343

E344

E345

E351

E352

E353

E354

E355

E361

E373

E374

E375

E376

E377

E378

E379

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Sagens gennemførelse jf. § 721, stk. 1, nr.3

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Psykiatrisk behandling

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Pålæg efter straffelovens § 236

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Mindreårig

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Tiltalefrafald jf. § 722

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Andet

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Uopklaret / Henlagt / Sat i bero

1 Ingen sanktion

2 0-6 mdr

3 6-12 mdr

4 12-18 mdr

5 18-24 mdr

6 24-30 mdr

7 30-36 mdr

8 36-42 mdr

9 42-48 mdr

10 48- mdr

991 På ubestemt tid

992 Sanktion ikke fastsat endnu

999 Uoplyst

1 Sag ikke for retten

2 Nej

3 Ja, af forsvarer

4 Ja, af anklager

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Ubetinget fængsel

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Betinget fængsel

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Frikendt

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Psykiatrisk behandling

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Pålæg efter straffelovens § 236

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Andet

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst

Sanktion, tid

Sanktion, tid

Antal år

Antal mdr.

Antal dage

I alt (år-mdr-dage)

Erstatning (kr.)

Sanktion anket

Afgørelsesmåde ved anden instans

[DISPONIBEL A]

[Disponibel afgørelse A]


E380

E391

E402

E403

E404

E405

E412

E413

E414

E415

E416

E417

E420

E426

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst [DISPONIBEL [Disponibel afgørelse B] B]

1 Ingen sanktion

2 0-6 mdr

3 6-12 mdr

4 12-18 mdr

5 18-24 mdr

6 24-30 mdr

7 30-36 mdr

8 36-42 mdr

9 42-48 mdr

10 48- mdr

991 På ubestemt tid

992 Sanktion ikke fastsat endnu

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Ikke afgjort / sag verserer

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Afgjort efter §§ 216-217

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Afgjort, med andre sædelighedsbestemmelser

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Afgjort med røveri

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Afgjort med vold

1 Ja 2 Nej 3 Ikke for retten 999 Uoplyst Afgjort med andet

1 Sag ikke for retten

2 Nej

3 Ja, for forhold begået overfor forurettede i.f.m. voldtægten

4 Ja, for forhold begået tidligere

5 Ja, for voldtægten + før og efter

6 Ja, for forhold begået efter voldtægten

999 Uoplyst

Dom ved 2. instans: //

Dato [E428] Måned [E429]

1 Januar

Sanktion ved anden instans

Sanktion ved anden instans, tid

Antal år

Antal mdr.

Antal dage

I alt (år-mdr-dage)

Afgørelse/dom ved anden instans

Fællesstraf i anden instans

Erstatning ved anden instans (kr.)

UOPLYST Ingen dom/Sag ikke for retten

År [E427]


E431

E432

E433

E434

E441

E442

E443

E444

E451

E461

1 Ja

2 Nej

3 Sag ikke påklaget

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

2 Februar

3 Marts

4 April

5 Maj

6 Juni

7 Juli

8 August

9 September

10 Oktober

11 November

12 December

990 Ingen dom/Sag ikke for retten

999 Uoplyst

Tid mellem voldtægt og dom i anden instans

Antal år

Antal mdr.

Antal dage

I alt (år-mdr-dage)

Tid mellem anmeldelse og dom i anden instans

Antal år

Antal mdr.

Antal dage

I alt (år-mdr-dage)

Indstilling til Statsadvokaten fulgt

Anket til Højesteret

Sæt periode [E431]

C115: Gerningsafslut.: //

E428: Dom i 2. instans //

Sæt periode [E441]

A110: Anmeldelse //

E428: Dom i 2. instans //


Offer SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

F101

F102

F103

F104

F110

F111

F112

F113

F121

F122

1 Danmark

2 Grønland

3 Færøerne

4 Norden i øvrigt

5 Europa i øvrigt

6 Asien

7 Nordamerika

8 Mellem- og Sydamerika

9 Afrika

10 Oceanien

11 Ukendt

999 Uoplyst

1 Turist

2 Studerende

3 Asylansøger

4 Arbejds- og opholdstilladelse

5 Er dansk statsborger

6 Illegalt i landet

999 Uoplyst

1 Afrikansk

2 Nordeuropæisk

3 Eskimo/grønlænder

4 Orientalsk/asiatisk

5 Indisk

6 Latinamerikansk

7 Sydeuropæisk

8 Østeuropæisk

9 Andet

999 Uoplyst

1 Gråt og/eller hvidt

2 Blondt

3 Rødt

4 Brunt

5 Sort

6 Andet

999 Uoplyst

1 Skaldet/kronraget

2 Begyndende skaldethed

3 Kortere end til kraven

Offers CPR-nummer

Foreslå alder Offers alder på anmeldelsesdato [A110]

Offers bopælskommune

//

Offers postnummer

Antal forurettede

Offerets nationalitet (statsborgerskab)

Offeret er i Danmark som ...

Offerets etniske oprindelse

Offerets udseende mm

Hårfarve

Hårlængde


F123

F124

F125

F131

F132

F134

F135

F136

F137

F138

4 Til kraven

5 Skulderlangt

6 Længere end skulderlangt

999 Uoplyst

1 Glat

2 Bølget

3 Krøllet

4 Usoigneret

5 Modefrisure

6 Skaldet/kronraget

7 ”Punk”

999 Uoplyst

1 Sort

2 Hvid

3 Mørk brun

4 Mellem brun

5 Lys brun

999 Uoplyst

1 Blå

2 Grønne

3 Brune

4 Grå

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Spinkel/tynd

2 Middel (almindelig)

3 Stor (kraftigt bygget)

4 Overvægtig

5 Atletisk

999 Uoplyst

1 Dansk

2 Dansk med accent

3 Engelsk

4 Svensk/norsk

5 Anden udenlandsk

999 Uoplyst

F141 1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Frisure

Hudfarve

Øjenfarve

Briller/solbriller

Briller

Solbriller

Vægt – Anslået kg

Foreslå alder

Højde – Anslået cm

Alder på gerningsdato [C115] [ // ]

Legemsbygning

Sprog/accent

Kropskendetegn

Skeløjet


F142

F143

F144

F145

F146

F148

F151

F152

F153

F154

F155

F156

F157

F158

F159

F160

F161

F162

F163

F164

F165

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Frakke/jakke/trøje

2 Ikke frakke/jakke/trøje

3 Badetøj/nattøj/undertøj

4 Andet (nøgen)

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Halter

Ar/mærke/deformiteter

Piercing

Tatovering

Andet

Offerets beklædning

Offerets beklædning, detaljeret

Nøgen

Undertøj (BH/trusser)

Badetøj

Nattøj (morgenkåbe)

Joggingbukser/-dragt

Kort nederdel/hot pants

Lang nederdel/kjole

Lange bukser

Top (sol), selskabstop

Bluse, skjorte, t-shirt

Overtøj (el. varm trøje/habitjakke)

Støvler

»Pæne sko«

Sandaler

Uoplyst


F181

F182

F183

F184

F185

F186

F187

F191

F192

F193

F194

F195

F196

F197

F198

F199

F200

F201

F202

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Uden arbejde

2 Skoleelev/studerende/lærling

3 Pensionist, alders

4 Pensionist, førtids-

5 Pensionist, uspec. (notér i kodebog)

6 Bistandsmodtager

7 Arbejdsmand/specialarbejder

8 Håndværker

9 Funktionær/tjenestemand

10 Handel/kontor

11 Selvstændig

12 Akademiker

13 Andet

999 Uoplyst

1 Alene

2 Gift/samlevende

3 Skilt/separeret

4 Hjemmeboende

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Behandling af beklædning mv efter voldtægten

Skiftet tøj

Vasket tøj

Vasket sig

Bortskaffet tøjet

Andet, beskriv i kodebogen

Offerets beskæftigelse

Civilstand jf tidligere skema (CPR-register)

Bor sammen med

Hjemmeboende hos forældre

Hjemmeboende hos den ene forælder

Deler lejlighed/værelse

Kollegium/pensionat

Andre, på efterskole, højskole etc.

Samlever/kæreste

Ægtefælle/registreret parforhold

Mindre børn (under 18 år)

Voksne børn

Slægtninge i øvrigt

Andre, fx anbragt af sociale myndigheder

Andre, fx krisecenter/forsorgshjem


F203

F204

F205

F206

F207

F208

F209

F210

F211

F212

F221

F222

F223

F224

F225

F226

F227

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja, 5 genstande

3 Ja, uoplyst hvor meget

4 Nej

5 Ved ikke

999 Uoplyst

1 Ja, svært påvirket

2 Ja, medium påvirket

3 Ja, mildt påvirket

4 Nej, slet ikke

999 Uoplyst

1 Ja, svært påvirket

2 Ja, medium påvirket

3 Ja, mildt påvirket

4 Nej, slet ikke

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ingen promilleerklæring

2 0,00-0,49

3 0,50-0,79

4 0,80-1,20

5 1,21-1,50

6 1,51-2,00

7 2,00-2,50

8 2,51-

9 Ja, uoplyst størrelse

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Andre i fængsel, udslusningsanstalt, ungdomsfængsel

Ingen

Ingen, er enke/enkemand

Bor på gaden

Uoplyst

Påvirkethed, spiritus, ifølge offeret

Påvirkethed spiritus, ifølge betjenten

Påvirkethed, spiritus, ifølge g-manden

Promilleerklæring

Promilleerklæring antal timer efter voldtægten

Påvirkethed, narkotika, ifølge offeret

Ja, mild karakter (fx hash)

Ja, mellem karakter (fx piller, ecstacy)

Ja, svær karakter (fx heroin)

Ja, uoplyst hvilken type

Ja, mener at der er kommet narkotika i mad/drink u. hendes vidende

Ja, har selv taget det

Ikke indtaget narkotika


F231

F232

F233

F234

F235

F237

F238

F239

F241

F242

F243

F244

F245

F246

F247

F248

F249

F250

F251

F252

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja, svært påvirket

2 Ja, medium påvirket

3 Ja, mildt påvirket

4 Nej, slet ikke

999 Uoplyst

1 Ja, svært påvirket

2 Ja, medium påvirket

3 Ja, mildt påvirket

4 Nej, slet ikke

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja

2 Ja, ifølge ryger/sladder

3 Nej

4 Nej, men tidligere

1 Ja

2 Ja, ifølge ryger/sladder

3 Nej

4 Nej, men tidligere

1 Ja

2 Ja, ifølge ryger/sladder

999 Uoplyst

999 Uoplyst

999 Uoplyst

Påvirkethed, medicin, ifølge offeret

Ja, sovemedicin

Ja, psykofarmaka/nervetabletter/valium/lykkepiller

Ja, andet (noter type i kodebogen)

Ja, uoplyst hvilken type

Ikke indtaget medicin

Påvirkethed, narkotika/medicin, ifølge betjenten

Påvirkethed, narkotika/medicin, ifølge g-manden

Er retskemisk screening foretaget?

Påvirkethed, narkotika/medicin, retskemisk screening

[Disponibel A]

[Disponibel B]

[Disponibel C]

[Disponibel D]

[Disponibel E]

[Disponibel F]

[Disponibel G]

[Disponibel H]

Blodprøve/retskemisk antal timer efter voldtægten

Misbrug, alkoholiker

Misbrug, narkotika

Misbrug, medicin


F271

F272

F273

F274

F275

F276

F278

F279

F280

F281

F282

F290

3 Nej

4 Nej, men tidligere

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Nej

2 Mental retardering af lettere grad

3 Mental retardering af middelsvær grad

4 Mental retardering af sværere grad

5 Andet

999 Uoplyst

1 Nej, ikke hørehæmmet

2 Ja, lettere/middelsvært hørehæmmet

3 Ja, svært hørehæmmet

4 Ja, døv

999 Uoplyst

1 Nej, ikke synshæmmet

2 Ja, lettere/middelsvært synshæmmet

3 Ja, svært synshæmmet

4 Ja, blind

999 Uoplyst

1 Nej, ikke gangbesværet

2 Gangbesværet, lettere/middelsvært

3 Gangbesværet, svær grad

999 Uoplyst

1 Nej, ikke andet fysisk handicap

2 Lettere/middelsvær grad

3 Svær grad

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej

Undersøgelse: //

Dato [F292] Måned [F293]

1 Januar

2 Februar

3 Marts

4 April

5 Maj

Psykisk tilstand

Nej, ingen psykisk sygdom

Ja, psykiske problemer

Ja, [DISPONIBEL maniodepressiv A] og lign.

Ja, [DISPONIBEL skizofreni og lign. B]

Ja, [DISPONIBEL PSTD og lign. C]

Ja, Ja, [DISPONIBEL spiseforstyrrelser D]

Psykisk, mentalt retarderet

Fysisk, hørehæmmet

Fysisk, synshæmmet

Fysisk, gangbesvær

Andet fysisk handicap

Lægeerklæring foreligger

UOPLYST Ingen undersøgelse

År [F291]


F301

F302

F303

F304

F311

F312

F313

F314

F315

F321

F322

F323

F324

F325

F330

F331

F332

F333

F334

F335

6 Juni

7 Juli

8 August

9 September

10 Oktober

11 November

12 December

990 Ingen undersøgelse

999 Uoplyst

1 Offer har ingen fysiske skader

2 Skader, men ikke varige mén

3 Varige mén

4 Livsfare

5 Død

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Tid mellem voldtægt og undersøgelse

Antal år

Antal måneder

Antal dage

I alt (år-mdr.-dage)

Tid mellem anmeldelse og undersøgelse

Antal år

Antal måneder

Antal dage

I alt (år-mdr.-dage)

Fysiske skader, jvf. tidl. skema

Fysiske skader, detaljeret

Tøj [DisponibelA] revet i stykker

Død [DisponibelB]

[Disponibel [DisponibelC] C]

Graviditet [DisponibelD]

Hævelse/rødme/muskelømhed

[DisponibelE]

Infektioner/kønssygdom

Blå mærker

Hudafskrabningser/rifter

Bidemærker

Blødninger/blodansamlinger

Brækkede knogler

Sæt periode [F301]

C115: Gerningsafslut.: //

F293: Undersøgelse : //

Sæt periode [F311]

A110: Anmeldelse : //

F293: Undersøgelse : //


F336

F337

F338

F339

F341

F342

F343

F344

F345

F346

F347

F348

F349

F350

F361

F362

F363

F364

F365

F366

F367

F368

F369

F371

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Skader efter kvælningsforsøg

Skader i/ved endetarm

Skader i/ved vagina

Snitsår

Psykiske skader

Offer har ingen åbenlyse psykiske skader

Angst

Hukommelsesbesvær

Apati/tilbagetrukkethed

Desorientering/koncentrationsbesvær

Vrede/verbal aggressivitet

Fortvivlelse/håbløshed

Overdreven/formålsløs hyperaktivitet

Ubehersket og overdreven sorgreaktion

Andet

Behandling (psykolog/psykiatri)

Nej ingen behandling

Efterfølgende behandling, psykolog

Efterfølgende behandling, psykiatri

Var i psykologisk behandling da forbrydelsen fandt sted

Var i psykiatrisk behandling da forbrydelsen fandt sted

Har tidligere været i psykologisk behandling

Har tidligere været i psykiatrisk behandling

Andet

Uoplyst

Falsk anmeldelse

1 Nej

2 Ja, efterfølgende sigtelse for falske anmeldelse

3 Ja, ingen sigtelse

4 Ja, uoplyst om der er nogen juridisk reaktion på anmeldelsen


F381

F382

F391

F401

F402

F403

F404

F411

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Tidligere anmeldelse

Ja, tidligere falsk anmeldelse

Ja, tidligere ægte anmeldelse

Prostitueret

1 Ja, voldtægt sket i forbindelse med arbejdet som prostitueret

2 Ja, voldtægt sket ‘privat’

3 Ja, ikke oplyst hvornår

4 Nej, er ikke prostitueret/uoplyst om prostitueret

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 998 HI/VI 999 Uoplyst

1 Kendt

2 Ukendt

999 Uoplyst

Tidligere seksuelle overgreb, alder

Ja,

Nej

Kriminalregistret


Gerningsmand SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

G101

G111

G112

G121

G122

G123

G124

G311

1 Danmark

2 Grønland

3 Færøerne

4 Norden i øvrigt

5 Europa i øvrigt

6 Asien

7 Nordamerika

8 Mellem- og sydamerika

9 Afrika

10 Oceanien

12 Ukendt

999 Uoplyst

1 Turist

2 Studerende

3 Asylansøger

4 Arbejds- og opholdstilladelse

5 Er dansk statsborger

6 Illegalt

999 Uoplyst

1 Afrikansk

2 Nordeuropæisk

3 Eskimo/grønlænder

4 Orientalsk/asiatisk

5 Indisk

6 Latinamerikansk

7 Sydeuropæisk

8 Østeuropæisk

9 Andet

999 Uoplyst

1 Uden arbejde

2 Skoleelev/studerende/lærling

3 Førtidspensionist

4 Bistandsmodtager

5 Arbejdsmand/specialarbejder

6 Håndværker

7 Funktionær/tjenestemand

8 Handel/kontor

9 Selvstændig

10 Akademiker

11 Andet

999 Uoplyst

Foreslå alder

Personnummer

Gerningsmandens bopælskommune(nr.)

Gerningsmandens postnummer

Alder [ved anmeldelse]

[ Anmeldelsesdato : //]

Nationalitet

G-mand er i Danmark som

Gerningmandens etniske oprindelse

G-mandens beskæftigelse


G312

G321

G322

G323

G324

G325

G326

G327

G328

G329

G330

G331

G332

G333

G334

G335

G336

G337

G341

G351

G352

10 Akademiker

11 Andet

999 Uoplyst

1 Alene

2 Gift/samlevende

3 Skilt/separeret

4 Hjemmeboende

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Nej, hverken afventer eller afsoner frihedsstraf

2 Ja, afsoner ubetinget frihedsstraf

3 Ja, afventer afsoning af frihedsstraf

4 Ja, afsoner, men betinget

5 Ja, afsoner, men på udgang/orlov kort

6 Ja, afsoner, men under udstationering

7 Ja, afsoner, men under prøveløsladelse

8 Ja, afsoner, men er under flugt

990 Ingen g-mand fundet

1 Ja, 5 genstande

3 Ja, uoplyst hvor meget

4 Nej

5 Ved ikke

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ja, svært påvirket

Civilstand (cpr. Register)

Bor sammen med

Hjemmeboende hos forældre

Hjemmeboende hos den ene forælder

Deler lejlighed/værelse

Kollegium/pensionat

Andre, på efterskole, højskole etc

Samlever/kæreste

Ægtefælle/registreret parforhold

Mindre børn (under 18 år)

Voksne børn

Slægtninge i øvrigt

Ingen

Ingen, er enke/enkemand

Andre, anbragt af sociale myndigheder

Andre, f.eks. krisecenter/forsorgshjem

Andre i fængsel, udslusningsanstalt, ungdomsfængsel

Bor på gaden

Uoplyst

Under afsoning eller lignende

Påvirkethed

Påvirkethed, spiritus, ifølge g-manden

Påvirkethed, spiritus, ifølge betjenten


G352

G353

G354

G355

G361

G362

G363

G364

G365

G366

G367

G371

G372

G373

G374

G375

999 Uoplyst

1 Ja, svært påvirket

Påvirkethed, spiritus, ifølge betjenten

2 Ja, medium påvirket

3 Ja, mildt påvirket

4 Nej, slet ikke

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst/der er gået for lang tid siden gerningstidspunktet

1 Ja, svært påvirket

2 Ja, medium påvirket

3 Ja, mildt påvirket

4 Nej, slet ikke

999 Uoplyst

1 Ingen promilleerklæring

2 0,00-0,49

3 0,50-0,79

4 0,80-1,20

5 1,21-1,50

6 1,51-2,00

7 2,01-2,50

8 2,51-

9 Ja, uoplyst størrelse

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Påvirkethed, spiritus, ifølge offeret

Promilleerklæring

Promilleerklæring antal timer efter voldtægten

Påvirkethed, narkotika, ifølge g-manden

Ja, mild karakter (fx hash)

Ja, mellem karakter (fx piller, ecstacy)

Ja, svær karakter (fx heroin)

Ja, uoplyst hvilken type

Ja, mener at der er kommet narkotika i mad/drink uden hans vidende

Ja, har selv taget det

Ikke indtaget narkotika

Påvirkethed, medicin, ifølge g-manden

Ja, sovemedicin

Ja, psykofarmaka/nervetabletter/valium/lykkepiller

Ja, andet (noter type i kodebogen)

Ja, uoplyst hvilken type

Ikke indtaget medicin


G381

G382

G385

G391

G392

G393

G394

G395

G396

G397

G398

G399

G401

G411

1 Ja, svært påvirket

2 Ja, medium påvirket

3 Ja, mildt påvirket

4 Nej, slet ikke

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ja, svært påvirket

2 Ja, medium påvirket

3 Ja, mildt påvirket

4 Nej, slet ikke

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja 2 Nej 3 Ingen screening

1 Ja

2 Nej

3 Nej, men tidligere

4 Ja, ifølge rygter/sladder

999 Uoplyst

1 Ja

2 Nej

3 Nej, men tidligere

4 Ja, ifølge rygter/sladder

999 Uoplyst

1 Ja

2 Nej

3 Nej, men tidligere

4 Ja, ifølge rygter/sladder

999 Uoplyst

1 Kendt

2 Ukendt

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ja

2 Nej

Påvirkethed, narkotika/medicin ifølge betjenten

Påvirkethed, narkotika/medicin ifølge offeret

Er retskemisk screening foretaget?

Påvirkethed, narkotika/medicin, retskemisk screening

[DISPONIBEL A]

[DISPONIBEL B]

[DISPONIBEL C]

[DISPONIBEL D]

[DISPONIBEL D]

Blodprøve/retskemisk antal timer efter voldtægten

Misbrug, alkoholiker

Misbrug, narkotika

Misbrug, medicin

Kriminalregistret

Genganger, sædelighedkapitlet

Tilføj et nyt stof i

første disponible felt


G411

G421

1 Ja

2 Nej

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

Genganger, sædelighedkapitlet

Antal tidligere domme for voldtægt


Gerningsmand › Signalement SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

G201

G211

G212

G213

G214

G215

G216

G217

G218

G219

G220

G221

G222

G223

G224

G225

G226

G227

G228

G229

G230

G241

1 Intet signalement

2 Ja, signalement

3 Ja, men ikke af alle

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Ja 2 Nej

1 Gråt og/eller hvidt

2 Blondt

3 Rødt

4 Brunt

5 Sort

6 Andet

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Skaldet/kronraget

Intet signalement

Signalement af gerningsmand

Signalement, type

Intet signalement

Hårfarve

Frisure

Hårlængde

Skæg

Hudfarve

Etnicitet

Øjenfarve

Briller/solbriller

Vægt

Højde

Alder

Legemsbygning

Sprog/accent

Tøj

Smykker

»Kropskendetegn« (tatovering, piercing, vorter mv)

Sko

»Psykisk signalement« (g-mand virkede ”mærkelig/skør/sindssyg/vred”)

Andet

Signalement/udseende, detaljeret

Hårfarve


G242

G243

G244

G245

G246

G247

1 Skaldet/kronraget

2 Begyndende skaldethed

3 Kortere end til kraven

4 Til kraven

5 Skulderlangt

6 Længere end skulderlangt

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ikke aktuelt – for ung til at have skæg

2 Ubarberet

3 Glatbarberet

4 Overskæg

5 Skæg på hagen

6 Bakkenbarter (lange)

7 Fuldskæg

8 Andet

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Glat

2 Bølget

3 Krøllet

4 Usoigneret

5 Modefrisure

6 Skaldet/kronraget

7 ”Punk”

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Sort

2 Hvid

3 Mørk brun

4 Mellem brun

5 Lys brun

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Afrikansk

2 Nordeuropæisk

3 Eskimo/grønlænder

4 Orientalsk/asiatisk

5 Indisk

6 Latinamerikansk

7 Sydeuropæisk

8 Østeuropæisk

9 Andet

999 Uoplyst

1 Blå

2 Grønne

3 Brune

4 Grå

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

Hårlængde

Skæg

Frisure

Hudfarve

Etnisk oprindelse

Øjenfarve


G251

G252

G254

G255

G256

G257

G258

G261

G262

G263

G264

G265

G266

G267

G268

G269

G270

G271

G272

G273

G274

G275

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Spinkel/tynd

2 Middel (almindelig)

3 Stor (kraftigt bygget)

4 Overvægtig

5 Atletisk

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Dansk

2 Dansk med accent

3 Engelsk

4 Svensk/norsk

5 Anden udenlandsk

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Briller/solbriller

Briller

Solbriller

Vægt (kg)

Højde (cm)

Alder

Legemsbygning

Sprog/accent

Tøj/Sko

Jakkesæt

Jeans/cowboybukser

Lærredsbukser/alm. bukser

Shorts

Skjorte

T-shirt

Undertrøje

Joggingbukser/dragt

Kasket

Badetøj

Undertøj

Nøgen

Gummisko

”Pæne sko”

Sandaler


G274

G275

G276

G277

G278

G281

G282

G283

G284

G285

G286

G291

G292

G293

G294

G295

G306

G307

G308

G309

G310

G298

G299

G300

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Nej

2 Mental retardering af lettere grad

3 Mental retardering af middelsvær grad

4 Mental retardering af sværere grad

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Nej, ikke hørehæmmet

2 Ja, lettere/middelsvært hørehæmmet

3 Ja, svært hørehæmmet

4 Ja, døv

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Nej, ikke synshæmmet

2 Ja, lettere/middelsvært synshæmmet

3 Ja, svært synshæmmet

”Pæne sko”

Sandaler

Støvler

Trøje/jakke

Uoplyst

Kropskendetegn

Skeløjet

Halter

Ar/mærke/deformiteter

Piercing

Tatovering

Andet

Psykisk signalement

Gal/aggressiv

Skør/sindssyg/mærkelig

Deprimeret

Hånende/nedladende

Andet (tilføj i kodebogen)

Psykisk tilstand

Ja, Nej, psykiske ingen psykisk problemer sygdom

Ja, [Disponibel] maniodepressiv og lign.

Ja, [Disponibel] skizofreni og lign.

Ja, [Disponibel] PSTD og lign.

[Disponibel]

Psykisk, mentalt retarderet

Fysisk, hørehæmmet

Fysisk, synshæmmet


G300

G301

G302

G303

G304

1 Nej, ikke synshæmmet

2 Ja, lettere/middelsvært synshæmmet

3 Ja, svært synshæmmet

4 Ja, blind

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Nej, ikke gangbesværet

2 Gangbesværet, lettere/middelsvært

3 Gangbesværet, svær grad

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Nej, ikke andet fysisk handicap

2 Lettere/middelsvær grad

3 Svær grad

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Offeret

2 Øjenvidner

3 Både offer, øjenvidner og andre

4 Intet signalement

999 Uoplyst

1 Nej, intet signalement

2 Nej, kun signalement ét sted fra

3 Nej, ingen divergens mellem signalementer

4 Ja, divergens mellem signalementer

999 Uoplyst

Fysisk, synshæmmet

Fysisk, gangbesvær

Andet fysisk handicap

Hvem stammer signalementet fra

Divergerende signalementer


Gerningsmand › Udseende SKEMA: 12 | ÅBENT : 12 | BRUGER : JS

G441

G442

G443

G444

G445

G447

1 Gråt og/eller hvidt

2 Blondt

3 Rødt

4 Brunt

5 Sort

6 Andet

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Skaldet/kronraget

2 Begyndende skaldethed

3 Kortere end til kraven

4 Til kraven

5 Skulderlangt

6 Længere end skulderlangt

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ikke aktuelt – for ung til at have skæg

2 Ubarberet

3 Glatbarberet

4 Overskæg

5 Skæg på hagen

6 Bakkenbarter (lange)

7 Fuldskæg

8 Andet

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Glat

2 Bølget

3 Krøllet

4 Usoigneret

5 Modefrisure

6 Skaldet/kronraget

7 ”Punk”

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Sort

2 Hvid

3 Mørk brun

4 Mellem brun

5 Lys brun

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Blå

2 Grønne

3 Brune

Hårfarve

Hårlængde

Skæg

Frisure

Hudfarve

Øjenfarve


G447

G451

G452

G454

G455

G456

G457

G458

G461

G462

G463

G464

G465

G466

G467

G468

G469

G470

G471

G472

G473

G474

G475

1 Blå

2 Grønne

3 Brune

4 Grå

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Spinkel/tynd

2 Middel (almindelig)

3 Stor (kraftigt bygget)

4 Overvægtig

5 Atletisk

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Dansk

2 Dansk med accent

3 Engelsk

4 Svensk/norsk

5 Anden udenlandsk

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

Foreslå alder

Øjenfarve

Briller/solbriller

Briller

Solbriller

Vægt (kg)

Højde (cm)

Alder ved gerningstidspunkt

Legemsbygning

Sprog/accent

Tøj/Sko

Jakkesæt

Jeans/cowboybukser

Lærredsbukser/alm. bukser

Shorts

Skjorte

T-shirt

Undertrøje

Joggingbukser/dragt

Kasket

Badetøj

Undertøj

Nøgen

Gummisko

// [C113/C115/C114]


G473

G474

G475

G476

G477

G478

G481

G482

G483

G484

G485

G486

G506

G507

G508

G509

G510

G498

G499

G500

G501

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Ja 2 Nej 999 Uoplyst

1 Nej

2 Mental retardering af lettere grad

3 Mental retardering af middelsvær grad

4 Mental retardering af sværere grad

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Nej, ikke hørehæmmet

2 Ja, lettere/middelsvært hørehæmmet

3 Ja, svært hørehæmmet

4 Ja, døv

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Nej, ikke synshæmmet

2 Ja, lettere/middelsvært synshæmmet

3 Ja, svært synshæmmet

4 Ja, blind

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Nej, ikke gangbesværet

2 Gangbesværet, lettere/middelsvært

3 Gangbesværet, svær grad

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

Nøgen

Gummisko

”Pæne sko”

Sandaler

Støvler

Trøje/jakke

Uoplyst

Kropskendetegn

Skeløjet

Halter

Ar/mærke/deformiteter

Piercing

Tatovering

Andet

Psykisk tilstand

Nej, Ja, psykiske ingen psykisk problemer sygdom

[Disponibel]

Ja, maniodepressiv og lign.

[Disponibel]

Ja, skizofreni og lign.

[Disponibel]

Ja, PSTD og lign.

[Disponibel]

Psykisk, mentalt retarderet

Fysisk, hørehæmmet

Fysisk, synshæmmet

Fysisk, gangbesvær

OBS!

Disse benævnelser er de samme,

der bruges til felterne

G306-G310 (signalement). Og sådan

bør det vel være af hensyn til

sammenligneligheden.


G502

2 Gangbesværet, lettere/middelsvært

3 Gangbesværet, svær grad

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

1 Nej, ikke andet fysisk handicap

2 Lettere/middelsvær grad

3 Svær grad

990 Ingen g-mand fundet

999 Uoplyst

Fysisk, gangbesvær

Andet fysisk handicap


Bilag B

Kodebog anvendt ved kodning af politijournalerne 2000-02 kan hentes

som et selvstændigt bilag. (197 sider).

71


Bilag C

Kodeskema anvendt i ved gennemgang af politijournalerne i Rigspolitiets undersøgelse

vedrørende årene1990-1992

72

More magazines by this user
Similar magazines