udbudsoversigt 2012

socialrdg.dk

udbudsoversigt 2012

University UNIVERSITY College COLLEGE Lillebælt LILLEBÆLT – EFTER-VIDEREUDDANNELSEN, Efter- og videreuddannelsen SOCIALFAGLIG - Socialfaglig AFDELING

afdeling

2012

UDBUDSOVERSIGT

Kompetenceudvikling

Vi kigger frem mod 2012 med en lang række kompetencegivende efter-videreuddannelsesforløb, der

målrettes den enkelte medarbejder, medarbejdergruppe eller arbejdsplads.

Vore nøgleord er praksisrettet kompetenceudvikling via kurser, uddannelser, videndeling, brobygning,

samarbejde internt og eksternt, samt konsulentydelser i forhold til udvikling, kvalitetssikring, dokumenta-

tion og evaluering. Socialfaglig afdeling er en del af University College Lillebælt´s efter-videreuddannelse.

Samlet set spænder vores aktiviteter bredt – og dette giver en lang række tværfaglige muligheder for

at vælge løsninger på kryds og tværs af det sociale, pædagogiske, sundhedsfaglige og ledelsesfaglige

område.

På de næste siders opslag præsenterer vi vores udbud af efter-videreuddannelse i 2012. Lige til at hænge

op på opslagstavlen.


UCL – EFTER-VIDEREUDDANNELSEN, SOCIALFAGLIG AFDELING – UDBUDSOVERSIGT 2012

EFTER-VIDEREUDDANNELSESUDBUD 2012

BESKÆFTIGELSE

NÅR DIAGNOSEN ER PSYKISK – FOKUS PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 5. - 6. SEPTEMBER 2012

Intensivt kursus, der giver deltagerne viden, færdigheder og handlemuligheder i forhold til borgere, der er sygemeldt på grund af psykisk lidelse.

ANDRE AKTØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 23. OKTOBER 2012

En gennemgang af reglerne om andre aktører og definition af begreberne ”myndighedsudøvelse” og ”afgørelse” – med udgangspunkt i lovgivningen

og ankestyrelsens praksis

NY AKADEMIUDDANNELSE I BESKÆFTIGELSE – WWW.UCL.DK/BESKAEFTIGELSEAKADEMIUDDANNELSE

En ny videregående uddannelse for deltagere, der har en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og 2 års erhvervserfaring. Uddannelsen

giver mulighed for at opnå målrettede og specialiserede kompetencer inden for beskæftigelsesområdet:

- Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag forår 2012

- Sygefraværsindsatsen efterår 2012

DIPLOMUDDANNELSE I BESKÆFTIGELSE – WWW.UCL.DK/BESKAEFTIGELSESDIPLOM

Uddannelsen styrker deltagerens kompetencer indenfor beskæftigelsesindsatsen. Spænder over arbejdsmarkedspolitik - udvikling og organisering,

teori og metode, jura og økonomi, særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen, kontakten til virksomheder og projektstyring.

- Videnskabsteori og metode forår 2012

- Beskæftigelse og samfund forår 2012

- Sygefravær forår 2012

- Beskæftigelse og organisation efterår 2012

- Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag efterår 2012

- Metoder og beskæftigelsesindsats efterår 2012

DIPLOMUDDANNELSE I UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG KARRIEREVEJLEDNING (DUEK) – WWW.UCL.DK/VEJLEDERUDDANNELSE

Kvalificerer deltagerne til at vejlede børn, unge og voksne, når der skal træffes valg om uddannelse, erhverv og karrieremuligheder:

- Vejledning og vejleder forår og efterår 2012

- Vejledning og individ forår og efterår 2012

- Vejledning og samfund forår og efterår 2012

- Mentorskab og mentorordninger forår 2012

- Valg og valgprocesser – teorier og praksisformer forår 2012

- Karrierevejledning af voksne forår 2012

- Vejledning i uddannelsesinstitutioner efterår 2012

- Innovation og kvalitet i vejledningsmiljøer efterår 2012

- Interkulturel vejledning efterår 2012

BØRN OG UNGE

JURA PÅ BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDE - SET I ET TVÆRFAGLIGT LYS 27. - 28. MARTS 2012

Hvordan flyttes den sammenhængende børnepolitik fra ord og hensigter til praktiske samarbejdsmodeller - fokus på de juridiske muligheder og

rammer for det tværfaglige samarbejde.

FAMILIETERAPITRÆF FOR NUVÆRENDE/TIDLIGERE STUDERENDE PÅ DIPLOM I FAMILIETERAPI 2. - 3. MAJ 2012

From In-Between-ness thinking to With-ness thinking in Dialogically Oriented Therapeutic Practices. To dage med John Shotter og Jim Wilson

TAB OG SORG I BØRNEPERSPEKTIV 26. SEPTEMBER 2012

Kurset giver deltagerne mod og redskabet til at være i kontakt med børn, der har mistet – dette både individuelt og i grupper.

Hvordan skabes kontakt, når ord ikke er nok?

KURSER PÅ BØRNE - OG UNGEOMRÅDET, MED AFSÆT I BARNETS REFORM

Udbydes flere gange årligt til reduceret pris i samarbejde med Servicestyrelsen. Kurserne administreres af COK, jvf. www.cok.dk:

- Børnesamtalen, 3 + 2 dage

- En børnesag – forløb og centrale regler, 1 dag

- Integrated Children´s System, en socialfaglig metode i arbejdet med udsatte børn og unge, 2 + 1 dag

- Implementering af barnets reform for ledere og medarbejdere på leverandørområdet, 1 dag

- Introduktionskursus for nye sagsbehandlere på børn og ungeområdet, 2 + 2 + 2 dage

- Kurser om plejefamilier for myndighedsrådgivere og familieplejekonsulenter, 1 + 1 dag

- Kurser om tilsyn, 2 dage

- Kurser om SSD samarbejdet (Socialforvaltning, Skole, Sundhedsplejerske og Dagtilbud), 3 + 1 dag

DEN SOCIALE DIPLOMUDDANNELSE - BØRN OG UNGE, WWW.BOERNEUNGEDIPLOM.DK

En tværfaglig uddannelse målrettet socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier.

- Teoretiske perspektiver i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier. forår 2012

- Myndighed og leverandør på børne- og ungeområdet forår 2012

- Videnskabsteori og teorier om sociale forhold efterår 2012

- Metoder i arbejdet med socialt udsatte børn, unge og familier efterår 2012

- Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering efterår 2012

DIPLOMUDDANNELSE I FAMILIETERAPI – WWW.UCL.DK/FAMILIETERAPI

En samlet toårig (60 ECTS) videreuddannelse for deltagere, der vil arbejde med system- og relationsorienterede metoder. efterår 2012

Der opnås færdigheder i at lede samtaler med familier, enkeltpersoner og netværk.


UCL – EFTER-VIDEREUDDANNELSEN, SOCIALFAGLIG AFDELING – UDBUDSOVERSIGT 2012

HANDICAPPEDE, UDSATTE OG ÆLDRE

UGEKURSUS FOR SKP’ERE OG HJEMMEVEJLEDERE 19. - 23. MARTS 2012

Intensivt internat for medarbejdere, der arbejder indenfor udsatteområdet og ønsker at styrke fagidentiteten i et felt, der er præget

af alenearbejde. Fokus på lovgrundlag, metoder, motivation, brobygning, roller og grænser samt dokumentation af opgaven.

UDSATTES RETTIGHEDER 1. - 2. MARTS 2012

Kurset giver en bred juridisk opkvalificering indenfor alle de områder, som dækker udsatte borgeres rettigheder. For alle faggrupper.

DIPLOMUDDANNELSE I KRIMINOLOGI – WWW.UCL.DK/KRIMINOLOGI

Tværfaglig uddannelse, der spænder over jura, socialt arbejde, sociologi, antropologi, psykologi og samfundsvidenskab:

- Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA University College, og afvikles i Århus.

DEN SOCIALE DIPLOMUDDANNELSE – DEMENS, WWW.UCL.DK/SOCIALDIPLOM

Giver deltagerne kompetencer til at arbejde med ældre og demente med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne:

- Samspillet mellem etik, jura og psykologi i arbejdet med ældre og demente. forår 2012

- Omsætning/implementering af teorier/metoder i arbejdet med demente efterår 2012

DEN SOCIALE DIPLOMUDDANNELSE – RUSMIDDEL, WWW.UCL.DK/SOCIALDIPLOM

Giver deltagerne kompetencer til at arbejde med misbrugere:

- Stofmisbrugsbehandling – metoder, dokumentation og refleksion forår 2012

- Stofmisbrugsbehandling – rammer, vilkår og kontekst efterår 2012

DEN SOCIALE DIPLOMUDDANNELSE - SEKSUALVEJLEDNING, WWW.UCL.DK/SOCIALDIPLOM

Giver kompetencer til at seksualvejlede mennesker med nedsat fysik og/eller psykisk funktionsevne, handicap og kronisk sygdom:

- Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejledningen efterår 2012

- Metoder i seksualvejledningen forår 2012

- Udvikling og formidling i seksualvejledning efterår 2012

DIPLOMUDDANNELSE I ÆLDREARBEJDE - WWW.UCL.DK/AELDREARBEJDE

Tværfaglig uddannelse, der sætter fokus på udvikling og implementering af nye tilgange i den daglige praksis med ældre:

- Praksis – videnskabsteori og metode forår 2012

- Rammer og forudsætninger for ældres livskvalitet og sundhed forår 2012

- Social- og sundhedsarbejde med ældre indvandrere - en kulturel udfordring forår 2012

- Praksis – videnskabsteori og metode efterår 2012

- Ældres hverdagsliv i et tværfagligt perspektiv efterår 2012

- Kvalitetsudvikling i ældrearbejdet efterår 2012


UCL – EFTER-VIDEREUDDANNELSEN, SOCIALFAGLIG AFDELING – UDBUDSOVERSIGT 2012

PÅ TVÆRS

VEJE TIL TRIVSEL - FOKUS PÅ PERSONLIGE OG FAGLIGE POTENTIALER FEBRUAR - JUNI 2012

Her arbejdes målrettet med de arbejdsmæssige og personlige udfordringer. Her er mulighed for at integrere nye mål, vaner og strategier for at

opnå øget trivsel. Et tværfagligt kursus med mulighed for tilskud fra Tryghedsfonden.dk.

STYRK DIN KOORDINATORROLLE I DET TVÆRFAGLIGE 5. - 6. MARTS OG 27. MARTS 2012

Kurset har fokus på koordinatorrollen i det daglige samarbejde og i det tværfaglige møde bredt i det sociale felt.

KONFLIKTHÅNDTERING 13. - 14. MARTS OG 25. APRIL 2012

Styrker deltagernes færdigheder i kommunikation og konflikthåndtering

POSITIV PSYKOLOGI I DET SOCIALFAGLIGE ARBEJDE 17. - 18. APRIL OG 2. MAJ 2012

Kurset giver deltagerne en introduktion til begreberne i positiv psykologi og en forståelse af metodeanvendelse.

Kursusforløb over 3 dage med mulighed for egen træning.

TEMADAG OM KUNSTTERAPI, ET MØDE FOR ALLE KUNSTTERAPIINTERESSEREDE. 24. APRIL 2012

Intro til kunstterapi samt uddannelser/kurser ved UCL. Oplæg ved en professor i kunstterapi om kunstterapiens historie, psykiatri, neurologi og

selvbevidsthed. Erfaringsudveksling.

MØDELEDELSE 8. MAJ 2012

Deltagerne trænes i at tilrettelægge og gennemføre møder – så alle deltagerne involveres og mødet skaber resultater effektivt.

UP TO DATE MED DEN SOCIALE LOVGIVNING 9.- 10. MAJ 2012

Juridisk opdatering – undervisning i bredden frem for i dybden

INNOVATION - FRA STRATEGI TIL PRAKSIS 15. MAJ OG 6. JUNI 2012

Bliv innovationsambassadør med fokus på innovationskraft og innovation både som metode og ”mindset” med afsæt i Teori U og Innovative

Thinking System.

KUNSTTERAPI, BEHANDLING OG UDVIKLING 21. - 22.. JUNI, 6. - 7. SEPT. OG 29. - 30. OKT. 2012

På dette kursus stiftes bekendtskab med den kunstterapeutiske metode og uddrag af litteratur på området. Adgangsgivende til Kunstterapi

Uddannelsen (næste udbud 2013). Se www.kunstterapiuddannelsen.dk

KUNSTTERAPI OG COACHING 27. - 31. AUGUST 2012

En intensiv uge, hvor deltagerne stifter bekendtskab med kunstterapiens muligheder i samspil med inspirerende elementer fra coaching.

Adgangsgivende til Kunstterapi Uddannelsen (næste udbud 2013). Se www.kunstterapiuddannelsen.dk

INNOVATION - FRA STRATEGI TIL PRAKSIS 11. SEPTEMBER OG 2.OKTOBER 2012

Bliv innovationsambassadør med fokus på innovationskraft og innovation både som metode og ”mindset” med afsæt i Teori U og Innovative

Thinking System.

UP TO DATE MED DEN SOCIALE LOVGIVNING 13. - 14. NOVEMBER 2012

Juridisk opdatering – undervisning i bredden frem for i dybden

KOGNITIV TERAPI – INTRODUKTIONSKURSUS 20. - 21. NOVEMBER 2012

Deltagerne stifter bekendtskab med tankegangen i kognitiv terapi, og erhverver sig tilstrækkelig viden til at

kunne anvende visse grundteknikker i den daglige praksis.

COACHUDDANNELSEN HOLD NR. 6 OKTOBER 2012 - APRIL 2013

Modulopdelt kursusforløb på i alt 10 dage med fokus på, hvorledes coaching kan bruges i personlige, faglige og organisatoriske

forandringsprocesser.

DEN SOCIALE DIPLOMUDDANNELSE, WWW.UCL.DK/SOCIALDIPLOM

Giver deltagere med praktisk erfaring en teoretisk viden om og forståelse for centrale socialfaglige temaer, den samfundsmæssige kontekst

for socialt arbejdes praksis samt opdateret viden om og erfaring med anvendelse af forskellige metoder i socialt arbejde.

- Teorier og modeller for kommunikation forår 2012

- Videnskabsteori og teorier om sociale forhold forår 2012

- Teorier og perspektiver på supervision som metode i socialt arbejde forår 2012

- Metoder i supervision indenfor socialt arbejde efterår 2012

- Organisation, forandring og socialt arbejdes praksis efterår 2012

- Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering efterår 2012

- Problemstillinger og teoretiske perspektiver i socialfaglig ledelse efterår 2012


UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT – EFTER-VIDEREUDDANNELSEN, SOCIALFAGLIG AFDELING


UCL – EFTER-VIDEREUDDANNELSEN, SOCIALFAGLIG AFDELING – UDBUDSOVERSIGT 2012

Konsulentydelser

University College Lillebælt, Socialfaglig

afdeling tilbyder også konsulentydelser,

hvor vi udvikler, opsamler og formidler

den faglige viden.

Vi kan tilbyde ekspertise indenfor flere

typer af opgaver:

MEDARBEJDER- OG

ORGANISATIONSUDVIKLING

I forbindelse med organisatorisk udvik-

ling, sammenlægninger og andre former

for forandringsprocesser, tilbyder vi

proceskonsultation – både for ledere og

medarbejdere.

UDVIKLING OG EVALUERING

Vi tilbyder kompetencer indenfor udvik-

lingsinitiativer, undersøgelser og analyser,

når der ønskes fokus på forbedringer til

gavn for organisationer, medarbejdere

og brugere på det sociale område. Og vi

tilbyder skræddersyede evalueringer, når

det sociale arbejde skal dokumenteres.

FORSKNING I SOCIALFAGLIG PRAKSIS

Praksisforskning betyder, at forskningen

gennemføres af praktikere i forbindelse

med deres daglige arbejde. Vi kan tilbyde

konsulenthjælp og kortere uddannelses-

forløb på arbejdspladsen, hvor indholdet

vil understøtte forløbet i et praksisforsk-

ningsprojekt.

PARTNERSKABER

Kompetenceudvikling på

arbejdspladsen

SKRÆDDERSYEDE FORLØB

Her er det arbejdspladsen, som er

omdrejningspunktet for læring og foran-

dring. Kompetenceudviklingen knyttes

til den daglige praksis og skræddersys

til de udfordringer, som organisationen/

arbejdspladsen står overfor. Flest mulige

medarbejdere involveres, og implemen-

teringen af ny viden eller arbejdsgange

får et fælles afsæt.

Ved rekvirerede forløb er der stor fleksi-

bilitet med hensyn til indhold, omfang og

form. Der kan være tale om et oplæg af

få timers varighed til et længerevarende

uddannelsesforløb over flere uger med

indbyggede procesintervaller. Alle vores

udbudte kurser og diplommoduler kan

Vi etablerer partnerskaber, hvor der

arbejdes i et forpligtende fællesskab

mellem kommune, forvaltning, organisa-

tion eller institution og os som uddan-

nelses- og udviklingsinstitution. Opgaven

er at udvikle praksis med fokus på

metodeudvikling, kvalifikationer og/eller

organisering. I et partnerskab er opgaven

ikke givet på forhånd, men udvikles i

fællesskab i en fortsat proces.

afvikles som rekvirerede forløb, og kan

tones i forhold til jeres særlige behov og

tilpasses differentierede kompetencer.

SUPERVISION OG COACHING

En anden vej til kompetenceudvikling på

den enkelte arbejdsplads er via super-

vision og coaching. Vi har et bredt sam-

mensat korps af erfarne supervisorer/

coaches, der kan målrette indholdet, så

der fokuseres på enten individuel udvik-

ling, proces, tværfaglig teambuilding eller

udvikling af særlige metoder. Supervisor/

coach kan komme til arbejdspladsen el-

ler det kan aftales, at det foregår udenfor

arbejdspladsen.

Kontakt

Områdeleder

Kim Koldby

Tlf. 63 18 31 09

kim.koldby@ucl.dk

Uddannelseskonsulent

Bente Falk Nielsen

Tlf. 63 18 47 31

befn@ucl.dk

Uddannelseskonsulent

Sinnet Bunde

Tlf. 63 18 47 25

sibu@ucl.dk

Uddannelseskonsulent

Helle Herting

Tlf. 63 18 47 29

hehe2@ucl.dk

Uddannelseskonsulent

Trine Wittrup

Tlf. 63 18 47 58

tacw@ucl.dk

Studiesekretær

Pia Høgsbro

Tlf. 63 18 47 30

pimh@ucl.dk

Studiesekretær

Anne Birgitte Rasmussen

Tlf. 63 18 47 27

abra1@ucl.dk

WEBADRESSER:

www.ucl.dk/socialfagligekurser

www.ucl.dk/diplom

www.ucl.dk/uddannelsesudbud

University College Lillebælt

Efter- og videreuddannelsen

Socialfaglig afdeling

Tolderlundsvej 5

5000 Odense C

More magazines by this user
Similar magazines