Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

dpsd.dk

Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1.02, april 2011

Tip: Har du den seneste version af denne mini-brugerguide?

Guiden bliver løbende opdateret. Find den senese version her: http://www.dpsd.dk/upload/patientombuddets_minibrugerguide_dpsd2.pdf


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Velkommen til DPSD-2

Guiden beskriver de vigtigste arbejdsprocesser for en sagsbehandler:

Hvordan kommer jeg ind i DPSD-2

Visitation af sager

Sagsbehandling af sager

Tilpas din højre-menu

Kommunikation

En senere version vil beskrive Søge- og Rapportcentret

Denne mini-brugerguide er tænkt at give et hurtigt overblik over funktionerne i DPSD-2. Hvis du har behov for at komme endnu dybere ind DPSD-2’s

funktioner, kan du finde ekstra information i:Hjælp til anvendelsen af WHO-klassifikationen af utilsigtede hændelser kan du finde i:


Sideii


Indholdsfortegnelse:

Hvordan kommer jeg ind i DPSD-2 ........................................................................................................................................................................................1

Visitation af sager (initialmodtager) ...................................................................................................................................................................................... 2

Accepter sagen .................................................................................................................................................................................................................... 2

Afvis sagen .......................................................................................................................................................................................................................... 3

Giv rapportøren feedback eller underret din leder eller andre om sagen via mail ............................................................................................................ 3

Sagsbehandling ...................................................................................................................................................................................................................... 4

Åben en sag ........................................................................................................................................................................................................................ 4

Minimal sagsbehandling ........................................................................................................................................................................................................ 5

Minimal sagsbehandling - Hvordan gør du? ..................................................................................................................................................................... 5

1 Tjek at hændelsesbeskrivelsen er forståelig og ikke mangler væsentlige oplysninger. Indhent og dokumenter supplerende oplysninger eller

rettelser, hvis der er behov. ............................................................................................................................................................................................ 5

2 Kontrollér at alvorlighedsgraden er korrekt - Ændre alvorlighedsgrad (Sektion 2: Om Hændelsen): ...................................................................... 5

3 Kontrollér medicin, udstyr og stråling (Sektion 5: Medicin - Udstyr - Stråling): ....................................................................................................... 6

4 Beskriv eventuelle forebyggelsestiltag ......................................................................................................................................................................... 6

5 Klassificer hændelsen i henhold til WHO-klassifikationen (Sektion 6: WHO klassifikation): ................................................................................... 7

6 Anonymisér hændelsesbeskrivelsen, notater og vedhæftede dokumenter (Sektion 9: Sagsafslutning)..................................................................... 8

7 Afslut og indsend rapporten til Patientombuddet ....................................................................................................................................................... 8

Avanceret sagsbehandling ..................................................................................................................................................................................................... 9

Højre-menuen kan tilpasses dig......................................................................................................................................................................................... 9

Gennemgang af sagsbehandlingsformularens 9 sektioner .............................................................................................................................................. 10

1. Sagens status ......................................................................................................................................................................................................... 10

2. Om hændelsen ....................................................................................................................................................................................................... 10

3. Dokumenter og notater ......................................................................................................................................................................................... 10

Sideiii


4. Sagsopfølgning ....................................................................................................................................................................................................... 11

5. Medicin - Udstyr – Stråling ................................................................................................................................................................................... 13

6. WHO klassifikation ............................................................................................................................................................................................... 14

7. Fokusområder ........................................................................................................................................................................................................ 15

8. Patientoplysninger ................................................................................................................................................................................................ 16

9. Sagsafslutning ....................................................................................................................................................................................................... 16

Højre-menuens øvrige funktioner ........................................................................................................................................................................................ 17

Sagsstatus .......................................................................................................................................................................................................................... 17

Opgaver ............................................................................................................................................................................................................................. 17

Mapper ............................................................................................................................................................................................................................. 18

Tilføj aktuelle sag til en mappe ..................................................................................................................................................................................... 18

Opret en privat eller offentlig mappe, - DPSD-2’s mappefunktioner .......................................................................................................................... 19

Resume ............................................................................................................................................................................................................................. 20

Adgangsrettigheder .......................................................................................................................................................................................................... 20

Type af adgang .............................................................................................................................................................................................................. 20

Adgangslog ....................................................................................................................................................................................................................... 20

Gem, Gem og luk og Luk en sag ....................................................................................................................................................................................... 21

Hvem kan se hvad i sagen efter at sagen er afsluttet og indsendt til Patientombuddet? .................................................................................................... 21

Flere handlinger ................................................................................................................................................................................................................... 22

Videresend til anden sagsbehandler ................................................................................................................................................................................ 22

Videresend til anden lokation .......................................................................................................................................................................................... 23

Videresend til anden sagsbehandler eller anden lokation, - hvad er forskellen? ............................................................................................................ 23

Afvis sag ............................................................................................................................................................................................................................ 24

Sideiv


Opret handleplan ............................................................................................................................................................................................................. 24

Fremsøgning af sager ........................................................................................................................................................................................................... 25

Rapportcentret - Rapportgenerering ................................................................................................................................................................................. 25

Kommunikation ................................................................................................................................................................................................................... 25

Sidev


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Hvordan kommer jeg ind i DPSD-2

For information om adgang til DPSD-2, kan du på DPSD’s hjemmeside finde og læse guiden ”Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2”, eller du

kan evt. kontakte din lokale systemadministrator.

Når du taster adressen til DPSD-2 https://dpsd.csc.dsdn.dk, vil du først blive ledt til SEB

(Sundhedsstyrelsens Elektroniske Brugerstyring) fælles login.

Her skal du bruge din digitale signatur for at få adgang til DPSD-2

Din digitale signatur skal være på en lokal certifikatserver, installeret på pc’en, eller du skal have din

digitale signatur på en USB-nøgle.

Hvis din digitale signatur er på den lokale certifikatserver eller på pc-en:

Vælg din signatur på drop-down listen

Hvis din digitale signatur er på en USB-nøgle:

Klik på ”Gennemse …” og find din digitale signatur på din USB-nøgle

Klik OK, - for at komme videre til

DPSD-2’s forside (Info Center):

Tip: Der er mulighed for at arbejde i en undervisningsudgave af DPSD på: https://dpsd-prep-test.csc.dsdn.dk

Side1


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Visitation af sager (initialmodtager)

Hvis du som sagsbehandler også er initialmodtager, dvs. at du er den første, der modtager en rapporteret hændelse, skal du visitere sagen. Som

visitator skal du enten acceptere sagen til videre sagsbehandling eller afvise sagen. Sagen skal afvises, hvis der ikke er tale om en utilsigtet hændelse.

Det kunne fx være fordi sagen er en service-klage eller en arbejdsulykke, som skal behandlers andet steds.

Utilsigtede hændelser skal visiteres videre til sagsbehandling, enten til sig selv, eller til en anden sagsbehandler.

1. Fra din indbakke skal du vælge en sag fra listen og

klikke på Åben.

2. Kig på indholdet af sagen og vurdér, om den skal

arbejdes på (vises ikke i hosstående figur).

Accepter sagen

3. For at acceptere sagen:

a. I bunden af formularen, skal du klikke på

Accepter. Dialogen Vælg sagsbehandler vises.

b. Find brugeren som sagen skal tildeles og klik på

Accepter. Dialogen Sag accepteret vises.

c. Klik OK for at vende tilbage til din indbakke.

Tip: Flere initialmodtagere kan være knyttet til samme

lokation (fx samme kommune eller samme afdeling).

Når det er tilfældet vil alle initialmodtagere kunne se alle

modtagne sager, og visitationen af de enkelte sager skal så

aftales lokalt.

Når en sag er visiteret ’forsvinder’ den fra indbakken, men

vil i stedet være at finde under fanen ”Mine sager” hos den

sagsbehandler hvortil sagen er visiteret.

Side2


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Afvis sagen

4. For at afvise sagen:

a. I bunden af formularen skal du klikke på Afvis. Dialogen Afvis rapport vises.

b. Vælg Afvist status, giv en årsag og klik på OK. Dialogen Sag afvist vises.

c. Klik OK for at vende tilbage til din indbakke.

Tip: Sagen skal afvises, hvis der ikke er tale om en utilsigtet hændelse.

Det kunne fx være fordi sagen er en serviceklage eller en arbejdsulykke, som skal behandles andet steds.

Giv rapportøren feedback eller underret din leder eller andre om sagen via mail

Hvis du vil give rapportøren feedback, fx en besked om at sagen er afvist og evt. hvorfor, eller hvis du vil underrette din leder eller en anden person om

sagen allerede inden sagsbehandlingens start, har du mulighed for dette via DPSD-2’s Vis resume-funktion direkte fra din indbakke.

I stedet for at Åben sagen som ovenfor beskrevet, kan du fra din indbakke markere sagen og klikke på Vis resume. Herved åbnes sagen i et vindue,

hvor du har mulighed for at sende indholdet til en vilkårlig mailadresse.

OBS: Der er tale om envejs-kommunikation, idet modtageren af mailen ikke har mulighed for at svare på mailen. Kommunikationen er yderligere

begrænset til, hvad du skriver i mailens ”Emne-feltet”, idet der ikke kan skrives kommentarer i sagsbehandlingsformularen, og der kan ikke

medsendes vedhæftede filer.

OBS: Vær opmærksom på, at du, inden du afsender mailen, har mulighed for at få vist personfølsomme oplysninger om patient og rapportør i

resumeet, ved at markere feltet ” Vis følsomme oplysninger” øverst i resume-vinduet. Som default er følsomme oplysninger ikke vist.

Sagen kan også printes fra vis resume-funktionen.

Tip: Klik på forside (Info Center) ikonet for at genopfriske din indbakke.

Side3


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Sagsbehandling

Sagsbehandlingen af en sag kan, afhængig af sagens karakter, rumme mange elementer, fra yderligere oplysning af sagen over analyse til

iværksættelse af forebyggende initiativer.

Åben en sag

1. Klik på Forside (Info Center) ikonet.

2. Klik på fanen Mine sager.

3. Vælg en sag fra listen.

4. Klik på Åben.

Tip: Du kan sortere dine sager ved at klikke på kolonneoverskriften, fx ”ID” eller ”Indberetningsdato”.

Side4


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Minimal sagsbehandling

Sagsbehandlingen bør som minimum indeholde følgende 7 trin:

1. Tjek at hændelsesbeskrivelsen er forståelig og ikke mangler væsentlige oplysninger. Indhent og dokumenter supplerende oplysninger eller

rettelser, hvis der er behov.

2. Kontrollér at alvorlighedsgraden er korrekt, - ret eventuelt.

3. Kontrollér om evt. involveret medicin, udstyr og røntgen er rapporteret korrekt, - tilføj eventuelt.

4. Beskriv evt. forebyggelsestiltag

5. Klassificér hændelsen i henhold til WHO-klassifikationen

6. Anonymisér hændelsesbeskrivelsen, notater og vedhæftede dokumenter

7. Afslut og indsend rapporten til Patientombuddet

For sygehusområdet vil det indgå i minimumssagsbehandlingen at klassificere hændelsen i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Minimal sagsbehandling - Hvordan gør du?

1 Tjek at hændelsesbeskrivelsen er forståelig og ikke mangler væsentlige oplysninger. Indhent og dokumenter supplerende

oplysninger eller rettelser, hvis der er behov.

Er hændelsen beskrevet forståeligt? Hvis der mangler meningsgivende oplysninger, bør du som sagsbehandleren supplere rapportørens beskrivelse.

Under ”Avancerede sagsbehandling, - Sagsopfølgning”, senere i denne mini-brugerguide, kan du læse om hvordan du kan anvende DPSD-2 til at

kommunikere med eksterne personer, som fx rapportøren, og hvordan du dokumentere denne kommunikation.

Præcisering af uklarheder i hændelsesbeskrivelsen kan skrives direkte som et notat eller rettelse (med dine initialer og dato) i selve hændelsesbeskrivelsesfeltet

i sagsbehandlingsformularen, mens indhentede supplerende oplysninger skal dokumenteres under ’Opfølgning’, som beskrevet

under ”avancerede sagsbehandling” senere i denne mini-brugerguide.

2 Kontrollér at alvorlighedsgraden er korrekt - Ændre alvorlighedsgrad (Sektion 2: Om Hændelsen):

Du bør kontrollere at alvorlighedsgraden er korrekt. Du kan ændre alvorlighedsgrad ved at klikke på ’pil-ned’

og blot vælge en anden alvorlighedsgrad.

Side5


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

3 Kontrollér medicin, udstyr og stråling (Sektion 5: Medicin - Udstyr - Stråling):

Hvis du ud fra hændelsesbeskrivelsen kan se, at der har været medicin, medicinsk udstyr (herunder hjælpemidler) eller stråling (herunder røntgen)

involveret i hændelsen, men at det ikke er blevet registreret under sektion 5 ”Medicin - Udstyr – Stråling”, bør du tilføje dette.

Du folder sektion 5 ud ved at klikke på den lille ’pil-ned’ foran 5-tallet:

For medicin og medicinsk udstyr klikker du på ’Tilføj’

o Medicin fremsøges via ”Luppen”

o Medicinsk udstyr tilføjes med så mange oplysninger som muligt, evt. er det nødvendigt at du indhenter supplerende oplysninger fra

rapportøren.

For røntgen og anden stråling klikker du på ’pil-ned’ og vælger strålingstype på listen.

Tip: Når du fremsøger medicin skal du klik på "Luppen" Skriv kun de første 3-5 bogstaver af produktnavnet eller af det generiske navn, fx

"pano" (for Panodil).

4 Beskriv eventuelle forebyggelsestiltag

Et forebyggelsestiltag eller en intervention er et konkret ’tiltag’, der i denne sammenhæng gennemføres for at øge patientsikkerhed og undgå lignende

hændelser, medens en handlingsplan beskriver, hvordan tiltaget intenderes at blive gennemført.

Hvis der på baggrund af en utilsigtet hændelse er blevet iværksat et forebyggelsestiltag, er det vigtigt at tiltaget bliver beskrevet i en handlingsplan.

Det er desuden vigtigt at effekten af tiltaget bliver vurderet og beskrevet.

DPSD-2 har en funktionalitet til dette formål, dvs. til at beskrive handlingsplanen og effekten af tiltagene i planen, men funktionaliteten er endnu ikke

blevet implementeret. Den mest fordelagtige udnyttelse af denne funktionalitet vil blive vurderet i en faglig arbejdsgruppe.

Indtil handleplans-funktionaliteten er blevet implementeret kan du anvende funktionen ”Opfølgning - Analyseresultat”, som

beskrives under ”Avancerede sagsbehandling” senere i denne mini-brugerguide, til at beskrive eventuelle forebyggelsestiltag.

Ud over et fritekstfelt er det der bl.a. muligt at vedhæfte dokumenter til sagen, fx selve handleplanen.

Side6


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

5 Klassificer hændelsen i henhold til WHO-klassifikationen (Sektion 6: WHO klassifikation):

Ud fra hændelsesbeskrivelsen, evt. supplerende oplysninger mm., bør du klassificere hændelsen i henhold til WHO-klassifikationen.

DPSD’s hjemmeside kan du finde ”Brugerhåndbogen til WHO-klassifikationen”. WHO-klassifikationens brugerhåndbog giver en beskrivelse af

klassifikationen, med definitioner på hovedtyperne, og med eksempler på anvendelsen af klassifikationens undertyper.

Valget af en given hovedtype suppleres typisk med en kombination af en proces og et

problem, fx kan hovedtypen medicinering suppleres med processen ordination og

problemet forkert dosis.

Under tabellen for WHO-klassifikationen klikker du på ”Tilføj”, hvorved du åbner

et ’pop-up’ vindue med klassifikationen.

Marker først den relevante hovedgruppe, hvorved de relevante undertyper

fremkommer nedenfor.

Marker dernæst den relevante kombination af undertyper (én eller flere af ’Proces’,

’Problem’, ’Type’, ’Detalje’, med maksimalt ét kryds i hver undertype). OBS: De

viste undertyper afhængig af den valgte hovedtype, således at kun relevante

undertyper vises.

Klik på OK for at tilføje den markerede klassifikation.

Når dette er gjort lukker ’pop-up’ vinduet, og den valgte klassifikation indsættes som en

række i WHO-klassifikationstabellen, som vist nedenfor.

Hvis det er relevant med mere end ét kryds i en undertype, gentages ovnenævnte proces.

OBS: Den samme hændelse kan klassificeres under flere hovedtyper, fx kan en hændelse involvere både medicinering og kommunikation.

Gentag ovenstående 5 punkter indtil du har fået klassificeret hændelsen efter alle relevante hovedtyper og kombinationer af undertyper.

Tip: Du bør alene foretatge klassifikationen ud fra den dokumentation du har i form af hændelsensbeskrivelsen og de supplerende oplysninger du evt.

har indhentet. Du bør således undlade at klassificere efter logiske følgeslutninger.

Side7


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

6 Anonymisér hændelsesbeskrivelsen, notater og vedhæftede dokumenter (Sektion 9: Sagsafslutning)

Før du sender sagen til Patientombuddet bør du aktivt sikre at sagen er anonymiseret.

De personhenførbare data med rapportør- og patientoplysninger (fra sektion 2 og 8) slettes automatisk fra systemet når sagen afsluttes og indsendes

til Patientombuddet, og kan derfor ikke genfindes når en sag eventuelt genåbnes. Du bør derimod sikre at personhenførbare oplysninger ikke

forekommer andre steder i rapporten. De steder hvor sådanne oplysninger kan forekomme er i ’Hændelsesbeskrivelsen’, i ’Dokumenter og notater’ i

’Sagsopfølgning’, i ’Konsekvens af hændelsen’ – og generelt alle steder, hvor der er tekst.

Personhenførbare oplysninger bør overskrives, fx med ’********’, eller med ’Person-A’, ’Person-B’, osv.

Når du har sikret anonymiteten skal du tilkendegive dette ved at klikke ’Ja’ i listen i sektion 9.

Når dette er gjort bliver dit navn og dato for anonymiseringen automatisk indsat i sagen.

OBS: For at anonymisere et vedhæftet dokument skal du foretage 4 processer: a) gemme dokument på et lokalt drev, b) anonymisere dokumentet, c)

slette det oprindelige dokument fra sagen, d) vedhæfte det anonymiserede dokument.

7 Afslut og indsend rapporten til Patientombuddet

Når du har været igennem de ovennævnte 4 trin, har du gennemført den minimale sagsbehandling, og sagen

kan nu afsluttes og dermed indsendes til Patientombuddet.

For at afslutte sagen skal du klikke på knappen Afslut sag, som du finder som en permanent knap nedenfor

sagsbehandlingsformularen. Når du klikker på knappen fremkommer et pop-up vindue, hvor du har

mulighed for at skrive en kommentar til Patientombuddet.

Klik på OK, og sagen er afsluttet og indsendt til Patientombuddet.

Tip: Du kan ’Åbne’ sagen igen. Du finder og kan åbne sagen for gennemlæsning på forsiden (Info Center) af DPSD-2 under fanen

. Når du har åbnet sagen kan du ’Genåbne’ sagen for yderligere sagsbehandling, ved at sende sagen til dig selv, hvorved den på ny

er at finde under fanen . Herfra kan sagen åbnes til videre sagsbehandling. Efter endt fornyet sagsbehandling skal sagen sendes til

Patientombuddet igen. I systemet er det stadig samme sag.

Tip: Når sagen åbnes efter indsendelse til Patientombuddet, vil alt i sagen kunne ses af alle med adgang til sagen, inklusive lokation, men eksklusive

’Rapportør data’, ’Patient data’ og ’Interne notater’. ’Interne notater’ vil dog være synlige for de sagsbehandlere, som var interne forud for sagens

indsendelse til Patientombuddet.

Side8


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Avanceret sagsbehandling

DPSD-2 tillader en lang række avancerede procedurer i sagsbehandlingen. Disse er alle beskrevet i detaljer i

Som sagsbehandlere kan du tilføje yderligere detaljer på en sag, eller tilføje vedhæftede filer, der hjælper med at forklare hændelsens årsag eller

løsning. Hvis det er nødvendigt, kan du give andre brugere adgang for en begrænset periode eller tildele sagen til en anden sagsbehandler. Det

endelige mål er, at sagen afsluttes, når sagen er oplyst og de ønskede aktioner på sagen er udført.

Før sagsbehandlingsformularens enkelte sektioner gennemgås, er det vigtigt at kende til ”Højre-menuen”

Højre-menuen kan tilpasses dig

Højre-menuen hjælper dig med at få overblik, og giver dig en række links til funktioner, du får brug for i den

avancerede sagsbehandling.

Første gang du logger på DPSD-2 vil Højre-menuens funktioner være ’foldet’ ud, og øverst vises

[Sundhedsstyrelsens logo].

For at få overblik over Højre-menuen kan det være en fordel først at klappe alle 8 funktioner sammen. Det

gøres ved at klikke på den lille ’pil-ned’ foran overskrifterne på hver funktion: .

Rækkefølgen af de 8 funktioner kan tilpasses dig, så de funktioner du bruger mest fx vise øverst.

Du ændrer rækkefølgen ved at ’tage fat’ i den funktion du vil flytte, ’trækker’ den, og ’slipper’ den der hvor du

vil have den flyttet hen.

Som vist i hosstående figur kan du fx start fx med at flytte [Sundhedsstyrelsens logo] ned nederst.

Fold evt. funktionen med Sektioner ud, - så får du overblik over sagsbehandlings-formularens 9 sektioner.

Tip: Næste gang du logger på DPSD-2 vil din Højre-menu se ud præcis som da du forlod den.

Side9


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Gennemgang af sagsbehandlingsformularens 9 sektioner

Sagsbehandlingsformularen har 9 sektioner. I det følgende gennemgås hver sektion kortfattet.

1. Sagens status

’Opret-dato’ viser dato for sagens oprettelse. Opret dato er den dato sagen blev rapporteret til DPSD-2.

’Antal dage’ viser antallet af dage der er gået siden opret-dato.

Ingen sagsbehandlingsfunktioner er knyttet til denne sektion.

2. Om hændelsen

Opdagelsessted

Hvis ’Opdagelsessted’ er et andet sted end ’Hændelsessted’, bør dette sted være oplyst. Vælg ’Opdagelsessted’ som rolle.

’Hændelsessted’ og ’Opdagelsessted’ kan være samme sted, og da er det fuld tilstrækkeligt at kun ’Hændelsessted’ er oplyst.

Tværsektoriel hændelse

Hvis der er tale om en tværsektoriel hændelse vælges ’Tværsektoriel hændelse’ som rolle.

Alvorlighedsgrad

Efter gennemlæsning af hændelsesbeskrivelsen, og evt. vurdering af øvrige oplysninger, bør alvorlighedsgraden vurderes og evt. ændres.

3. Dokumenter og notater

Sagens dokumenter

Sagens dokumenter kan være alle typer af dokumenter, som er relevante for sagen, fx handleplan, analyse, yderligere indhentet oplysninger, og fotodokumentation.

Nye dokumenter kan ’Tilføjes’, og allerede eksisterende dokumenter kan ’Åbnes’ eller ’Slettes’. Endelig kan titel og dokumenttype

’Redigeres’.

Interne notater

Interne notater anvendes til intern kommunikation, enten med sig selv, eller med andre sagsbehandlere, som har adgang til sagen.

Nye notater kan ’Tilføjes’, og allerede eksisterende notater kan ’Redigeres’ eller ’Slettes’.

Side10


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

4. Sagsopfølgning

I denne sektion dokumenterer du din sagsopfølgning og din kommunikation.

Det er desuden muligt at kommunikere direkte via e-mail med en ekstern person, fx rapportøren.

OBS: Sagsopfølgning skal anvendes i sammenhæng med Højre-menuen ’Opfølgning’

I sagsopfølgningstabellen her ovenover er der indsat 3 opfølgninger. Du skal klikke på den ønskede opfølgningstype i Højre-menuen ’Opfølgning’

for at få mulighed for at tilføje en opfølgning. (OBS: opfølgningstyperne ’Ikke i brug’ er aktuelt ikke implementeret).

For at tilføje en sagsopfølgning skal du i Højre-menuen ’Opfølgning’ klikke på en af

opfølgningstyperne:

’Kommunikation’,

’Analyseresultat’ eller

’Supplerende oplysninger’

Herved åbner du et opfølgningsvindue. Når du har udfyldt formularen gemmer du

opfølgningen ved at klikke OK. Herved tilføjes opfølgningen som en ny række i

sagsopfølgningstabellen.

Dokumentation af sagsopfølgningen

For alle 3 opfølgningstyper er det muligt at udfylde ’Grundoplysninger’, ’Beskrivelse af

sagsopfølgningen’ samt at ’Vedhæfte filer’.

Opfølgningstypen ’Supplerende oplysninger’ giver desuden mulighed for at

dokumentere en kommunikation med en ekstern person, fx rapportøren.

Tip: Indtil handleplans-funktionaliteten (se senere) er blevet implementeret kan du anvende funktionen ”Opfølgning - analyseresultat”, til at beskrive

eventuelle forebyggelsestiltag. Selve handleplanen kan vedhæfte som vedhæftet fil til sagen.

Side11


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

E-mail korrespondance (tovejskommunikation) indenforDPSD-2.

Opfølgningstypen ’Supplerende oplysninger’ giver mulighed for tovejskommunikation via mail.

Du åbner en ny ’Supplerende oplysninger’ fra Højre-menuen. Øverst i opfølgningsformularen vælger du at ’Metoden’ skal være en e-mail, og længere

nede i formularen indsætter du e-mailadressen på den person du vil korrespondere med, som typisk vil være rapportøren af hændelsen, men som kan

være en vilkårlig person. Den tekst du skriver i feltet ”Spørgsmål til rapportør ” bliver sat direkte ind i mailen. Når du klikker OK bliver mailen sendt,

og opfølgningen bliver tilføjet som en ny række i Sagsopfølgningstabellen.

Modtageren af din henvendelse vil modtage en notifikationsmail med et

link til DPSD-2, hvor der kan skrives et svar. Svaret bliver sat direkte ind i

den gemte opfølgning. Når svaret er kommet, bliver du underrettet herom

via en notifikationsmail fra DPSD-2.

E-mail orientering (envejskommunikation)

Alle 3 opfølgningstyper kan desuden anvendes til orientering af (envejskommunikation med) en ekstern person via mail.

Dette kræver 2 trin.

I første trin udfyldes en af de ovennævnte 3 opfølgningstyper.

I næste trin vælges den gemte opfølgning i sagsopfølgningstabellen, og opfølgningen genåbnes ved at klikke på ’Rediger’ (under tabellen).

Nederst i opfølgningsvinduet er det nu muligt at vælge knappen Email.

Indsæt emailadressen, rediger evt. teksten og send opfølgningen. De filer, som evt. er vedhæftet opfølgningen, kan medsendes.

Tip:

Opfølgningstyperne ’Kommunikation’ og ’Analyseresultat’ giver kun mulighed for orientering, dvs. modtageren kan ikke svare tilbage til dig i

systemet. Opfølgningstypen ’Supplerende oplysninger’ giver derimod modtageren mulighed for at svare, og svaret bliver sat direkte ind i din

opfølgning.

Side12


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

5. Medicin - Udstyr – Stråling

Hvis du ud fra hændelsesbeskrivelsen kan se at der har været medicin, medicinsk udstyr (herunder hjælpemidler) eller stråling (herunder røntgen)

involveret i hændelsen, men at det ikke er blevet registreret under sektion 5 ”Medicin - Udstyr – Stråling”, bør du tilføje dette. Dette er vigtigt, idet det

alle de sager, der er registreret her, automatisk sendes til Lægemiddelstyrelsen (medicin- og udstyrs-hændelser) og til Statens Institut for

Strålebeskyttelse (strålings-hændelser), med henblik på ekstra sagsbehandling.

Du folder sektion 5 ud ved at klikke på den lille ’pil-ned’ foran 5-tallet:

For medicin og medicinsk udstyr klikker du på ’Tilføj’

o Medicin fremsøges via ”Luppen”

o Medicinsk udstyr tilføjes med så mange oplysninger som muligt, evt. er det nødvendigt at du indhenter supplerende oplysninger fra

rapportøren.

For røntgen og anden stråling klikker du på ’pil-ned’ og vælger strålingstype på listen.

Medicin

Tip: Når du fremsøger medicin skal du klik på "Luppen" . Skriv kun de første 3-5 bogstaver af produktnavnet eller af det generiske navn, fx

"pano" (for Panodil).

Tip: Bivirkninger ved lægemidler skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen: laegemiddelstyrelsen.dk.

Udstyr

Tip: Udstyr omfatter alt udstyr der anvendes i forbindelse med diagnostik, behandling og pleje, inkl. engangsudstyr som sprøjter og slanger, plaster,

laboratorieudstyr, tandlægeudstyr, samt hjælpemidler til handikappede, fx seng, kørestol, gangrollator og krykker.

Udstyr kan være involveret i en utilsigtet hændelse dels i forbindelse med svigt i selve udstyret og i forbindelse med fejlanvendelse af udstyret.

Du kan læse mere om klasssifikation af utilsigtede hændelser i [Brugerhåndbog til klassifikation af utilsigtede hændelser]

Tip: Fejl ved medicinsk udstyr skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen: medicinskudstyr.dk.

Stråling

Tip: Statens Institut for Strålebeskyttelse gennemgår hændelser, der medfører utilsigtet bestråling af patienter, fx højre/venstre forveksling,

undersøgelse af den forkerte patient, udførelse af undersøgelser, der er blevet afbestilt, og lignende. Derudover laver instituttet opfølgning på

forringelse af udstyr, der fx kan foranlede, at det er nødvendigt at udsætte patienten for en højere stråledosis end normalt.

Side13


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

6. WHO klassifikation

Ud fra hændelsesbeskrivelsen, evt. supplerende oplysninger mm., bør du klassificere hændelsen i henhold til WHO-klassifikationen.

Der er udarbejdet en særskilt brugerhåndbog med en beskrivelse af klassifikationen, med definitioner på hovedtyperne, og med eksempler på

anvendelsen af klassifikationens undertyper.

Valget af en given hovedtype suppleres typisk med en kombination af en proces og

et problem, fx kan hovedtypen medicinering suppleres med processen ordination

og problemet forkert dosis.

Under tabellen for WHO-klassifikationen klikker du på ’Tilføj’, hvorved du

åbner et vindue med klassifikationen.

Marker først den relevante hovedgruppe, hvorved de relevante undertyper

fremkommer nedenfor.

Marker dernæst den relevante kombination af undertyper (én eller flere af

’Proces’, ’Problem’, ’Type’, ’Detalje’, med maksimalt ét kryds i hver undertype).

Klik på OK for at tilføje den markerede klassifikation.

Når dette er gjort lukker vinduet, og den valgte klassifikation indsættes som en række i

WHO-klassifikationstabellen.

Hvis det er relevant med mere end ét kryds i en undertype, gentages ovnenævnte proces.

OBS: Den samme hændelse kan klassificeres under flere hovedtyper, fx kan en hændelse involvere både medicinering og kommunikation.

Gentag ovenstående 4 punkter indtil du har fået klassificeret hændelsen efter alle relevante hovedtyper og tilhørende kombinationer af

undertyper.

Tip: Du bør alene foretatge klassifikationen ud fra den dokumentation du har i form af hændelsensbeskrivelsen og de supplerende oplysninger du evt.

har indhentet. Du bør således undlade at klassificere efter logiske følgeslutninger.

Side14


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

7. Fokusområder

I denne sektion kan du associere sagen med standarder i Den Danske Kvalitetsmodel, til lokale/regionale fokusområder, og med emneord

efter eget valg.

Den Danske Kvalitetsmodel

Klik på ”Tilføj/Rediger” for at associere sagen med standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Du åbner derved et vindue med et valgttræ. Du kan

afkrydse flere standarder. Klik OK for at tilføje de valgte standarder til sagen. Sager tilknyttet en given standard kan siden fremsøges.

Tip: De 16 sygehusstandarder, som skal udtrækkes til DDKM, finder du samlet i valgtræet under Sygehuse->Prioriterede.

Lokale/regionale fokusområder

Hver region og kommunerne samlet kan have individuelle fokusområder, som her kan associeres til sagen, således at de kan genfindes i en søgning.

Vælg, hvis relevant, det fokusområde, som du finder sagen falder ind under.

OBS: For at oprette fokusområder på det kommunale område, skal kommunerne samlet være enige herom. Koordineringen af ønsker til

kommunale fokusområder sker via KL. Tilsvarende skal der være enighed om de regionsspecifikke fokusområder.

De koordinerede regionale og kommunale ønsker om oprettelse af fokusområder sendes til Patientombuddets læringsenhed.

Emneord

Du kan tilføje op til tre emneord til en sag. Efterfølgende vil disse ord være søgbare, fx i Rapportcentret. Der er ingen fælles tvungen taxonomi, så alle

ord er tilladte.

Tip: Af hensyn til din genfinding af lignende hændelser anbefales du at begrænse dit samlede antal af emneord.

Side15


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

8. Patientoplysninger

Hvis du som en del af din sagsbehandling har fået patientoplysninger, som ikke er rapporteret af rapportøren, har du mulighed for at indtaste, eller

evt. at rette dem, i denne sektion. Du kan også angive om der har været flere patienter involveret.

9. Sagsafslutning

Før du afslutter sagen, og hermed sender den til Patientombuddet, bør du aktivt sikre at sagen er anonymiseret.

De personhenførbare data med rapportør- og patientoplysninger (fra sektion 2 og 8) skjules automatisk for Patientombuddet. Du bør derimod sikre at

personhenførbare oplysninger ikke forekommer andre steder i rapporten. De steder hvor sådanne oplysninger kan forekomme er i

’Hændelsesbeskrivelsen’, i ’Dokumenter og notater’, i ’Sagsopfølgning’, i ’Konsekvens af hændelsen’ – og generelt alle steder, hvor der er tekst.

Personhenførbare oplysninger bør overskrives, fx med ********, eller med ’Person-A’, ’Person-B’, osv.

Når du har sikret anonymiteten skal du tilkendegive dette ved at klikke ’Ja’.

Når dette er gjort bliver dit navn og dato for anonymiseringen automatisk indsat i sagen.

Indsend rapporten til Patientombuddet

For at sende sagen til Patientombuddet skal du klikke på knappen Afslut sag, som du finder som en

permanent knap nedenfor sagsbehandlingsformularen. Når du klikker på knappen fremkommer et vindue,

hvor du har mulighed for at skrive endnu en kommentar til Patientombuddet.

Klik på OK, og sagen er afsluttet og indsendt til Patientombuddet.

Tip: Du kan ’Åbne’ sagen igen. Du finder og kan åbne sagen for gennemlæsning på forsiden (Info Center) af DPSD-2 under fanen

. Når du har åbnet sagen kan du desuden ’Genåbne’ sagen for yderligere sagsbehandling, ved at sende sagen til dig selv, hvorved

den på ny er at finde under fanen . Herfra kan sagen åbnes til videre sagsbehandling.

Tip: Når sagen åbnes efter indsendelse til Patientombuddet, vil alt i sagen kunne ses af alle med adgang til sagen, inklusive lokation, men eksklusive

’Rapportør data’, ’Patient data’ og ’Interne notater’. ’Interne notater’ vil dog være synlige for de sagsbehandlere, som var interne forud for sagens

indsendelse til Patientombuddet.

Side16


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Højre-menuens øvrige funktioner

Menuerne ”Sektioner” og ”Opfølgning” er gennemgået ovenfor.

De øvrige funktioner i Højre-menuen er:

Sagsstatus

Opgaver

Mapper

Resume

Adgangsrettigheder

Adgangslog

Sagsstatus

Viser hvem du er logget ind som (dig selv), at sagen er åben, og sidste opdateringsdato.

Opgaver

Når Opgaver i Højre-menuen er foldet ud, kan du klikke på ’Se mere’ for at åbne opgavevinduet.

Her kan du ’Tilføje’ en opgaver og få et overblik over tidligere tilføjede opgaver. Du

kan endvidere ’Redigere’, ’Slette’ eller erklære opgaven for ’Færdig’.

En opgave kunne typisk være at du beder rapportør eller anden fagperson om

supplerende oplysninger.

Når du ’Tilføjer’ en ny opgave kan du angive en type og prioritet, beskrive opgaven

og sætte tidsfrister for påmindelse og for færdiggørelse af opgaven.

Du kan tildele opgaven til dig selv, eller til en anden sagsbehandler, og bede om at

få sendt påmindelsen per mail til dig selv, samt evt. til den tilegnede sagsbehandler.

Mailen med påmindelsen/tidsfristen indeholder link direkte til sagen.

Tip: Oversigten over sagens opgaver kan ses under Opgaver i Højre-menuen når Opgaver er foldet ud.

Side17


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Mapper

OBS: Mappefunktionen i DPSD-2 er under udvikling, og den mest fordelagtige udnyttelse af denne

funktionalitet vil blive vurderet i en faglig arbejdsgruppe.

Foreløbig anbefales det at undlade at bruge funktionen.

Tilføj aktuelle sag til en mappe

Mapper kan anvendes til at samle sager med lignende indhold eller træk. Fx kan du samle sager inden for de

lokale/regionale fokusområder, eller inden for andre emner som fx ”PVK” som ikke findes i WHO-klassifikationen,

hvor du gerne vil arbejde på tværs af sager.

En af fordelene med mapper er, at du kan søge efter mapper, og DPSD-2 tilbyder 3 forskellige måder at søger efter

mapper på:

Efter ”Mappenavn”, dvs. ord i titlen på mappen

Efter ”Sagsnavn”

Efter ”Sagsnummer”

Søgefunktionen beskrives i en særskilt brugerguide (rL Solutions’ brugerguide til Søge- og Rapportmodulet)

I dette afsnit tages udgangspunkt i sagsbehandlingen af den aktuelle sag du arbejder

på, hvor du kan

Kæde sagen du arbejder på til en eller flere eksisterende mapper

Oprette en ny mappe til sagen

Tip: Det kan være en fordel at oprette en ny mappe via DPSD-2’s mappefunktioner,

hvor du kan vælge om mappen skal være offentlig eller privat, se afsnittet Opret en

privat eller offentlig mappe, næste afsnit.

For at tilføje den aktuelle sag til en mappe skal du udfolde Mappe i Højre-menuen og

klikke på ’Se mere’. I det vindue, som dukker op, kan du orientere dig i eksisterende

mapper og deres indhold, og nederst i vinduet kan du klikke på ’Tilføj sag til

mappe’. Endnu et vindue åbnes, og du kan nu vælge at kæde sagen til en allerede

eksisterende mappe (eller om du vil oprette en ny mappe, se nedenfor).

Tip: OBS: Sagen bliver ’kædet’ til mappen. Dvs. sagen ligger ikke fysisk i mappen.

Sagen kan derfor kædes til et vilkårligt antal mapper ved at gentage proceduren..

Side18


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Opret en privat eller offentlig mappe, - DPSD-2’s mappefunktioner

En privat mappe er alene til rådighed for dig, og du kan ’slette’ sager fra mappen og slette hele mappen. En offentlig mappe er til rådighed for alle,

der har adgang til DPSD-2, og kun de der har lagt sager i mappen kan fjerne dem igen, og mappen kan ikke slettes. For at oprette en privat eller

offentlig mappe, eller ændre status for en tidligere oprettet mappe, skal du ind i DPSD-2’s mappefunktion. Som nævnt i afsnittet ovenfor tilbyder

DPSD-2 tre forskellige måder at søge efter mapper på, og da det avancerede arbejde med mapper typisk foregår i forbindelse med søgning i mapper,

er DPSD-2’s mappefunktioner placeret under ’Søgning i mapper’.

’Søgning i mapper’ er en af mange søgemuligheder i DPSD-2, som alle beskrives i detaljer i en særskilt brugerguide (rL Solutions’ brugerguide til

Søge- og Rapportmodulet).

DPSD-2’s søgefunktioner finder du ved at klikke på Luppen i Venstre-menuen (1), og ved derefter at klikke på ’Søg i mapper’ øverst til højre i

skærmbilledet (2), kommer du til DPSD-2’s mappefunktioner.

1

Når du under Søg (1) har klikket på ’Søg i mapper’ (2), finder du DPSD-2’s mappefunktioner nederst på den side, som fremkommer.

Du kan oprette en ny mappe, og redigere og slette fremsøgte mapper. Klikker du på Opret mappe fremkommer et vindue, hvor du kan navngive og

beskrive mappen, og derudover kan du vælge om mappen skal være offentlig (Offentlig mappe = sandt) eller om mappen skal være privat (Offentlig

mappe = falsk).

Tip: Giv din nye mappe en beskrivende titel, således at det bliver nemmere at genfinde mappen i en søgning. Hvis du bladt de offentlige mapper vil

have ”din egen” mappe, kan du med fordel indsætte dine initialer i starten af titlen på din mappe.

2

Side19


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Resume

Når du udfolder Resume i Højre-menuen får du mulighed for at vælge mellem 3 resumeer: Det originale resume, det nuværende resume, og et

opfølgningsresume. De to første resumeer er sagsbehandlingsformularen før og efter sagsbehandlingen, men med rapportør- og patientdata fjernet.

Opfølgningsresumeet svarer til opfølgningsformularen.

For alle 3 resumeer gælder, at de kan printes eller mailes til en vilkårlig modtager.

Adgangsrettigheder

Adgang til sager i DPSD-2 er begrænset af indstillingerne for den lokation (SOR-nummer) du tilhører. Brugere i

lokation X kan ikke se sager fra lokation Y. Du kan dog give brugerne fra en anden lokation midlertidig adgang til

sagen.

For at tildele en anden sagsbehandler adgang til sagen skal du udfolde Adgangsrettigheder i Højre-menuen og

klikke på ’Se mere’. I pop-up vinduet klikker du på ”Tilføj” for at åbne endnu et vindue, hvor du via ’luppen’ kan

fremsøge den relevante sagsbehandler.

Type af adgang

Herefter skal du vælge den type af adgang du vil tildele. Du kan vælge mellem ”Skrivebeskyttet”, ”Tilføj” og ”Færdig”.

”Skrivebeskyttet” vil sige, at du kun tillader læseadgang. ”Tilføj” betyder at du tillader læsning og skrivning, men ikke

sletning. ”Færdig” betyder, at du giver fuld kontrol over sagen til den anden sagsbehandler.

Adgangslog

Viser hvem der har foretaget sig hvad og hvornår på sagen.

Side20


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Gem, Gem og luk og Luk en sag

Nederst til højre i skærmbilledet finder du de permanente knapper ’Flere handlinger’, ’Afslut sag’ og ’Gem, Gem og luk og Luk’.

’Afslut sag’ er beskrevet ovenfor. ’Flere handlinger’ beskrives nedenfor.

Her beskrives funktionerne Gem, Gem og luk og Luk.

Du kan løbende ’Gemme’ sagen for at undgå at du mister dit arbejde,

hvis fx forbindelsen til serveren svigter under dit arbejde, eller hvis

du arbejder længere én time med sagen.

Hvis du må afbryde dit arbejde kan du ’Gemme og Lukke’ sagen for

at genoptage arbejdet på et senere tidspunkt.

Hvis du ikke vil gemme dit arbejde kan du blot ’Lukke’ sagen.

Tip: Du skal gemme dit arbejde mindst én gang i timen!

Hvis du ikke gemmer dit arbejde, vil systemet give dig en timeout efter 60 minutter, uanset om du er aktiv eller inaktiv i systemet.

Hvem kan se hvad i sagen efter at sagen er afsluttet og indsendt til Patientombuddet?

Når en sag åbnes efter indsendelse til Patientombuddet, vil alt i sagen kunne ses af alle med adgang til sagen, inklusive sagens lokation, men

eksklusive ’Rapportør data’, ’Patient data’ og ’Interne notater’.

’Interne notater’ vil dog være synlige for de sagsbehandlere, som var interne forud for sagens indsendelse til Patientombuddet.

Side21


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Flere handlinger

Når du lader din musemarkør svæve over knappen Flere handlinger, som du finder som en permanent knap nedenfor sagsbehandlingsformularen,

fremkommer en pop-up menu, med valgmulighederne ”Videresend til anden sagsbehandler”, ”Videresend til anden lokation”, ”Afvis sag” og ”Opret

handleplan”.

Videresend til anden sagsbehandler

Når du videresender, dvs. tildeler, sagen til en anden Sagsbehandler, bliver denne person sagens ejer. Det er dennes ansvar at arbejde med og afslutte

sagen. Du kan stadig foretage opdateringer i sagen, om nødvendigt.

Hvis du ønsker at videresende sagen til en anden

sagsbehandler, skal du lade din musemarkør svæve

over knappen Flere handlinger, nedenfor

sagsbehandlingsformularen, og klikke på

”Videresend til anden sagsbehandler” i den pop-up

menu, som fremkommer. Herved åbnes

hosstående vindue.

Som default vil din egen lokation være udfyldt, og

de sagsbehandlere, som er knyttet til din lokation

vises nederst i vinduet.

Hvis du vil videresende sagen til en sagsbehandler

på en anden lokation, skal du enten

fremsøge lokationen ved hjælp af

luppen, og vælge en sagsbehandler knyttet

til denne nye lokation

fremsøge sagsbehandleren via for- og efternavn.

Når du har fundet den ønskede sagsbehandler, klikker du Accepter. Du får nu en besked om at sagen er tildelt en anden sagsbehandler, hvorefter du

ledes ud på DPSD-2’s forside (Info Center). Sagen vil nu være væk fra din sagsoversigt under fanen Mine sager.

Side22


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Videresend til anden lokation

Hvis det fx viser sig at en sag er blevet registreret på en forkert lokation, kan sagen re-visiteres til en anden lokation. Ved videresendelsen til en anden

lokation vil hændelsesstedet blive ændret på sagen og sagen overføres til initialmodtageren på det nye hændelsessted.

Hvis du ønsker at videresende sagen til en anden lokation

uden at specificere en sagsbehandler, skal du lade din

musemarkør svæve over knappen Flere handlinger,

nedenfor sagsbehandlingsformularen, og klikke på

”Videresend til anden lokation” i den pop-up menu som

fremkommer. Herved åbnes hosstående vindue.

I vinduet kan du angive en årsag til videresendelsen af sagen.

Det du skriver her indsættes i den notifikationsmail, som

sendes til den initialbehandler, som modtager sagen.

Den ønskede anden lokation skal fremsøges via luppen. Når

den ønskede lokation er fremsøgt og indsat, klikkes OK

Videresend til anden sagsbehandler eller anden lokation, - hvad er forskellen?

Når du videresender til en anden sagsbehandler bliver sagens lokation fortsat den samme, men sagen tildeles den sagsbehandler, som sagen

videresendes til, og som derved bliver sagens ejer. Da sagen fortsat er på din lokation, kan du stadig foretage opdateringer i sagen, om nødvendigt.

Når du videresender sagen til en anden lokation, ændres sagens lokation. Sagen re-visiteres derved til initialmodtageren på den valgte lokation.

Side23


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Afvis sag

Hvis du ønsker at afvise sagen skal du lade din musemarkør svæve over

knappen Flere handlinger, nedenfor sagsbehandlingsformularen, og

klikke på ”Afvis sag” i den pop-up menu som fremkommer. Herved åbnes

hosstående vindue.

Du kan angive en status for den afviste sag, fx ”Serviceklage”, samt angive

en skriftlig begrundelse for afvisningen.

Tip: Når du “Afviser” en sag flyttes sagen fra visningen i ’Mine sager’ til

’Slettet/Afvist’. Sagen bevares dermed i systemet, og kan fremsøges og

genåbnes.

Opret handleplan

Er endnu ikke implementeret

Et forebyggelsestiltag eller en intervention er et konkret ’tiltag’, der i denne sammenhæng gennemføres for at øge patientsikkerhed og undgå lignende

hændelser, medens en handlingsplan beskriver, hvordan tiltaget intenderes at blive gennemført. Hvis der på baggrund af en utilsigtet hændelse er

blevet iværksat et forebyggelsestiltag, er det vigtigt at tiltaget bliver beskrevet i en handlingsplan. Det er desuden vigtigt at effekten af tiltaget bliver

vurderet og beskrevet.

DPSD-2 har en funktionalitet til dette formål, dvs. til at beskrive handlingsplanen og effekten af tiltagene i planen, men funktionaliteten er endnu ikke

blevet implementeret. Den mest fordelagtige udnyttelse af denne funktionalitet vil blive vurderet i en faglig arbejdsgruppe.

Indtil handleplans-funktionaliteten er blevet implementeret kan du anvende funktionen ”Opfølgning - analyseresultat”, som

beskrives under ”Avancerede sagsbehandling” tidligere i denne mini-brugerguide, til at beskrive eventuelle forebyggelsestiltag.

Ud over et fritekstfelt er det her bl.a. muligt at vedhæfte dokumenter til sagen, fx selve handleplanen.

Side24


Patientombuddets mini-brugerguide til DPSD-2

Version 1, april 2011

Fremsøgning af sager

Der er udarbejdet en særskilt Brugerguide (rL Solutions’ brugerguide til Søge- og Rapportmodulet).

I næste version af denne mini-brugerguide vil der blive tilføjet en oversigt over de mest basale søgemuligheder.

Rapportcentret - Rapportgenerering

Standardrapport

Avanceret rapport

Der er udarbejdet en særskilt Brugerguide (rL Solutions’ brugerguide til Søge- og Rapportmodulet).

I næste version af denne mini-brugerguide vil der blive tilføjet en oversigt over de mest basale søge- og rapportgenereringsmuligheder.

Kommunikation

Plan

o Der er udarbejdet en særskilt Brugerguide (rL Solutions’ brugerguide til Søge- og Rapportmodulet)

Mails

o Se afsnit Sagsopfølgning, Opgaver og Resume

Handleplan

o Er endnu ikke implementeret

Side25

More magazines by this user
Similar magazines