Auditørkorpsets årsberetning 2011 - Forsvarets Auditørkorps

fauk.dk

Auditørkorpsets årsberetning 2011 - Forsvarets Auditørkorps

litært personel og et eller flere af de anmeldte

forhold har forbindelse med tjenesten eller militært

område.

Det er som anført ovenfor vigtigt, at opmærksomheden

er henledt på spørgsmålet om påtalekompetence.

Eksempel

Under efterforskningen af sagen om den arabiske

oversættelse af Jægerbogen bidrog efterforskere

fra Rigspolitiet til efterforskningen, bl.a. ved at foretage

afhøringer af personale i Forsvarsministeriet,

ligesom Rigspolitiets Nationale IT- efterforskningscenter

(NITEC) ydede kriminalteknisk bistand

i sagen.

Foruden kriminaltekniske undersøgelser trækker

Auditørkorpset også på politiet til løsning af sager,

hvor politiet selv har oprettet højt specialiserede

afdelinger. Det gælder f.eks. sager om transport

af farligt gods.

Kvalitets- og legalitetssikring i militære

straffesager

Indledning

Retsplejelovens § 96 indeholder de overordnede

kriterier for anklagevirksomheden, herunder at

militære straffesager og strafferetlige undersøgelser

skal behandles uvildigt, hurtigt og effektivt.

Generalauditøren udsendte i november 2010 en

instruks (Meddelelse nr. 2/2010) om kvalitet og

legalitet i auditørernes straffesagsbehandling, der

indeholder de overordnede uddybende kriterier

for opfyldelsen af objektivitetsprincippet i retsplejelovens

§ 96.

Meddelelsen med tilhørende bilag fastsætter minimumskrav

til kvalitets- og legalitetssikring af militære

straffesager, der forudsættes uddybet i auditørernes

mere detaljerede retningslinjer. Den

indeholder også en beskrivelse af rammerne for

Forsvarets Auditørkorps – Årsberetning Årsberetning 2011

2011

tilsynet med behandlingen af militære straffesager,

herunder navnlig kvalitets- og legalitetssikring

af militære myndigheders bistand til behandlingen

af militære straffesager. Ansvaret for den

lokale implementering af retningslinjerne og udarbejdelse

af de uddybende retningslinjer påhviler

auditørerne.

Instruksen følger naturligt principperne for legalitetssikringen

af straffesagsbehandlingen i politiet

og den civile anklagemyndighed, der er udsendt

af Rigsadvokaten (RM 4/2009).

Instruksen er tilgængelig på Auditørkorpset

hjemmeside www.fauk.dk.

Særligt om tilsynet med militære myndigheders

bistand til efterforskningen

Det er helt centralt i den gældende ordning, at

det er auditørerne, der sikrer en effektiv kvalitets-

og legalitetssikring af militære myndigheders bistand

til efterforskningen. Militære myndigheder

omfatter som anført oven for også de tre værns

militærpolitienheder.

Samarbejdet mellem den militære anklagemyndighed

og de militære myndigheder, der efter

gældende regler kan yde bistand til efterforskningen

– enten ved at foretage uopsættelige efterforskningsskridt

eller ved efter instruks fra auditørerne

at yde en konkret bistand til efterforskningen

– skal derfor være baseret på en klar rollefordeling

med henblik på at sikre effektiviteten, kvaliteten

og legaliteten i sagsbehandlingen.

Ved auditørernes fastsættelse af retningslinjer for

kvalitets- og legalitetssikringen af militære myndigheders

bistand til behandlingen af militære

straffesager skal det fremgå, hvorledes den gennemføres

og hvem, der har ansvaret for gennemførelsen

og opfølgning.

20

More magazines by this user
Similar magazines