Auditørkorpsets årsberetning 2011 - Forsvarets Auditørkorps

fauk.dk

Auditørkorpsets årsberetning 2011 - Forsvarets Auditørkorps

Tiltag for at reducere sagsbehandlingstiden m.v. Det er centralt for parter i enhver straffesag, at sagsbehandlingstiden er rimelig og også opfattes som sådan, og meget langvarige sagsbehandlingstider kan opfattes som en forringelse af parternes retssikkerhed. En langvarig sagsbehandling kan tillige medvirke til at vanskeliggøre en hensigtsmæssig behandling af den enkelte sag. Det er derfor væsentligt, at opmærksomheden til stadighed er henledt på sagsbehandlingstiden, der til enhver tid bør være af så kort varighed, som sagens beskaffenhed tillader. Der skal således udfoldes betydelige og målrettede bestræbelser på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Tilliden til ethvert straffesystem afhænger i høj grad af, at afgørelserne træffes hurtigt, og at de involverede ikke skal gå for længe i uvished. Generalauditøren udsendte i marts 2011 som opfølgning på kvalitets- og legalitetsinstruksen og efter drøftelse med auditørerne retningslinjer for indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Auditøren skal herefter opstille konkrete mål for behandlingen af en sag af mere omfattende og kompleks karakter. Dette indebærer, at der løbende følges op på sagen og sker underretning af parterne om status, indtil der kan træffes afgørelse i sagen. Disse procedurer skal endvidere følges, når der ikke er truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet tre måneder efter, at sagen er indledt. Der skal samtidig ske underretning af generalauditoriatet om sagen. Forsvarets Auditørkorps – Årsberetning Årsberetning 2011 2011 Fokusområder Generalauditøren udsender årligt efter drøftelse med auditørerne en indsatsplan med fokusområder for straffesagsbehandlingen. Som nævnt ovenfor har militære myndigheders foretagelse af uopsættelige efterforskningsskridt og bistand til efterforskningen været et fokusområde i 2011. Det gælder også sagsbehandlingstiden, herunder langvarige sigtelser samt sager om grov pligtforsømmelse efter militær straffelovs § 27. Auditørkorpsets fokusområder fra 2011 fortsættes i 2012, herunder særligt fokus på sagsbehandlingstider. Vigtigheden af at reducere sagsbehandlingstiden mest muligt gælder navnlig alvorligere sager, herunder sager fra de internationale missionsområder. Der skal foretages en omhyggelig visitering straks efter anmeldelsen, således at behandlingen af den enkelte sag opprioriteres. Der skal i den forbindelse lægges en plan for disponering af efterforskningen og den juridiske behandling af sagen med henblik på, at der kan træffes afgørelse af tiltalespørgsmålet så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader. Der skal herved samtidig sikres, at hensynet til at få sagen tilstrækkeligt belyst og de retssikkerhedsmæssige forhold, der i den forbindelse gør sig gældende, ikke kompromitteres. Arbejdsgruppe om revision af sanktionskataloget Der blev i 2011 nedsat en arbejdsgruppe med det formål at vurdere, hvorvidt der er grundlag for en revision af bødekataloget for overtrædelse af den militære straffelov (Generalauditørmeddelelse 7/2007 af 3. august 2007 med senere rettelser). Arbejdsgruppens arbejde forventes færdiggjort i 2012. 22

More magazines by this user
Similar magazines