Auditørkorpsets årsberetning 2011 - Forsvarets Auditørkorps

fauk.dk

Auditørkorpsets årsberetning 2011 - Forsvarets Auditørkorps

Sanktioner for overtrædelse af militær straffelov

Indledning

Der gives i dette afsnit et overblik over sanktioner

for overtrædelse af militær straffelov og eksempler

på konkrete afgørelser. Formålet med dette

er at vise anvendelsen af den militære straffelov i

praksis og bidrage til forståelsen af de militære

pligter, som er omfattet af loven.

Gennemgangen følger systematikken i loven.

De hyppigste overtrædelser af militær straffelov

er fortsat sager om grov udeblivelse fra tjenesten

efter § 25, grov pligtforsømmelse efter § 27 og

påvirkethed i tjenesten efter § 20. Fordelingen af

sanktionerne fremgår af tabel 4 i bilagsdelen.

Sanktioner for overtrædelse af militær straffelov

udmåles efter generalauditørens bødekatalog

(Meddelelse 7/2007), hvori der er fastsat vejledende

minimumstakster for bøder for overtrædelser

af militær straffelov. Bødekataloget er tilgængeligt

på auditørkorpsets hjemmeside

www.fauk.dk.

Der var i 2011 i alt 238 sager, som endte med en

sanktion for overtrædelse af den militære straffelov.

Pligter som underordnet

Militær straffelov §§ 11-13 regulerer strafansvaret

for tilsidesættelse af de særlige pligter, som underordnet

personel, primært pligten til at adlyde

en (lovlig) given ordre og respekten for overordnede.

Der har i 2011 været ni sager om ulydighed, hvilket

er en stigning i forhold til 2010, hvor der var

to sager om ulydighed. I 2011 har der været fire

sager om respektstridig adfærd. De enkelte sager

rummer ofte flere elementer. Hovedforholdet kan

således være rubriceret under militær straffelovs

§ 11, men samme sag kan tillige rumme forhold

om overtrædelse af militær straffelovs § 13, respektstridighed

eller § 27, grov pligtforsømmelse.

Forsvarets Auditørkorps – Årsberetning Årsberetning 2011

2011

Den vejledende minimumsbødetakst for ulydighed

er 1.500 kr. og 1.250 kr. for respektstridig optræden.

Bøden kan hæves under skærpende omstændigheder.

Der er ikke truffet afgørelse om sanktioner for

mytteri efter § 12.

Ulydighed (§ 11)

Eksempel 1 – Undladt at efterkomme ordre

(Sag 2011/000252)

En konstabel undlod at efterkomme en tjenstlig

ordre fra en oversergent om at møde på soldaterhjemmet

kl. 21, idet han i stedet forlod lejren og

kørte hjem. Konstablen vedtog en bøde på 2.000

kr.

Eksempel 2 – ”Mineryddersagen”

Retten i Hillerøds dom af 6. september 2011

(Sag nr. 2010/000053)

En konstabel blev idømt fire måneders betinget

fængsel for under udsendelse til Helmand i Afghanistan

at have nægtet at udføre en ordre om

at rydde et spor ned til en dansk patrulje, der var

blevet ramt af en improviseret sprængladning.

Sagen er nærmere omtalt under afsnittet om efterforskning

af sager i internationale missionsområder

nedenfor.

Respektstridig opførsel (§ 13)

Eksempel 1 - Respektstridig opførsel

(Sag 2011/000426)

En værnepligtig vendte efter en bytur tilbage til

kasernen i beruset tilstand. Ved hovedvagten stillede

han sig op foran overvågningskameraet og

urinerede, samtidig med at han vinkede til samme.

Den værnepligtige vedtog en bøde på 2.000

kr.

36

More magazines by this user
Similar magazines