Auditørkorpsets årsberetning 2011 - Forsvarets Auditørkorps

fauk.dk

Auditørkorpsets årsberetning 2011 - Forsvarets Auditørkorps

enhavn (øst) og Karup (vest). Auditøren i København

er dog for tiden midlertidigt placeret i en

bygning ved Garderkasernen i Høvelte på grund af

omfattende vandskader på kontorerne i København

i forbindelse med skybruddet i juli 2011.

Fordelingen af opgaverne mellem auditørerne har

traditionelt været fordelt efter regimentsmodellen,

der indebar, at den enkelte auditør havde ansvar

for behandlingen af sager vedrørende konkrete

militære afdelinger/værn. Denne ordning blev i

2010 ændret derhen, at opgaverne mellem auditørkontorerne

generelt er fordelt geografisk. Auditøren

i København varetager således strafferetlige

undersøgelser m.v. øst for Storebælt, på Færøerne

og i Grønland samt i de internationale missionsområder.

Auditøren i Jylland varetager strafferetlige

undersøgelser m.v. vest for Storebælt.

Begge auditørkontorer omfatter en efterforskningsafdeling,

administrativt og juridisk personale.

Auditøren i

København

Generalauditøren

Auditøren i

Jylland

Generalauditøren, vicegeneralauditøren og auditørerne

er jurister, der har gjort tjeneste i politiet og

den civile anklagemyndighed, mens den militære

anklagemyndigheds efterforskere – auditørfuldmægtige

– alle er rekrutteret fra politiet.

Uafhængighed og tilhørsforhold

Forsvarets Auditørkorps er organisatorisk placeret

som en selvstændig myndighed i Forsvarsministeriets

koncern. Den militære anklagemyndighed er

uafhængig af forsvaret.

Forsvarets Auditørkorps – Årsberetning Årsberetning 2011

2011

Uafhængig anklagemyndighed

”Jeg kan supplerende oplyse, at Forsvarsministeriet

som overordnet myndighed fører tilsyn

med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige

styring i Forsvarets Auditørkorps er

tilrettelagt på betryggende vis. Forsvarsministeriets

tilsyn er tilrettelagt under hensyntagen

til de generelle krav til styring i staten og

auditørkorpsets særlige status som uafhængig

anklagemyndighed.”

Forsvarsministerens besvarelse af Forsvarsudvalgets

spørgsmål 30 (FOU alm. del 2010-11)

Den er alene undergivet forsvarsministerens tilsyn

på samme måde, som den civile anklagemyndighed

er underlagt justitsministerens tilsyn.

Forsvarsministeren varetager efter militær retsplejelov

de opgaver inden for den militære strafferetspleje,

som efter retsplejeloven er henlagt til

justitsministeren.

Der har i beretningsåret været rejst spørgsmål

om, hvorvidt der vil være retssikkerhedsmæssige

betænkeligheder eller fordele ved en overflytning

af den militære anklagemyndigheds opgaver til

den civile anklagemyndighed. Forsvarsministeren

udtalte i den forbindelse, at det er ”Forsvarsministeriets

opfattelse, at retssikkerhedsmæssige

overvejelser ikke giver anledning til at overflytte

den militære anklagemyndighed til den civile anklagemyndighed.

Den første generalauditør blev

udnævnt for mere end 350 år siden, og den militære

anklagemyndighed er indrettet i lyset af de

særlige behov mv., der gælder på det militære

område. Ordningen er senest blevet revideret i

forbindelse med reformen af den militære straffe-

og retsplejeordning i 2005.”

8

More magazines by this user
Similar magazines