Corel Ventura - BATCH065.CHP - Forsikrings- og Erstatningsretlig ...

fed.dk

Corel Ventura - BATCH065.CHP - Forsikrings- og Erstatningsretlig ...

Ø.L.D. af 31. marts 2006. Sag: 15. afd., nr. B-1490-05

(B. Tegldal, Mogens Kroman og Merete Engholm (kst.))

Tryg Forsikring A/S

(adv. Lina Gregers Jørgensen)

mod

Tarco Vej A/S

(adv. Lars Lindevang Madsen v/adv. Niels Rasmussen)

Erstatningsret: 2.5. Flere erstatningsansvarlige – 2.6 Regres

En virksomhed, der var dækket af en frivillig ansvarsforsikring,

udviste culpa i forbindelse med arbejde

på belægningen på en motorvej, hvilket forårsagede

et sammenstød. Den lovpligtige ansvarsforsikring

for en bil, der var involveret i uheldet, havde

ikke regres mod virksomheden, idet dennes culpa

Under denne sag, der er anlagt den 18. maj 2005,

har Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg) nedlagt påstand

om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende at være

erstatningsansvarlig for og regrespligtig overfor sagsøger

i anledning af de erstatningsudbetalinger, som

sagsøger har og fremover vil foretage i anledning af

skaderne forvoldt ved færdselsuheldet den 6. september

2002 på Motorvej E 20.

Subsidiært har Tryg nedlagt påstand om, at sagsøgte

tilpligtes at anerkende en efter rettens skøn forholdsmæssig

andel af erstatningspligten for samtlige

skader forvoldt ved færdselsuheldet den 6. september

2002 på Motorvej E 20, jf. erstatningsansvarslovens

§ 25, stk. 1.

Sagsøgte, Tarco Vej A/S (herefter Tarco), har nedlagt

påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse

mod anerkendelse af mindre end det fulde hæftelsesansvar.

Tryg har som lovpligtig ansvarsforsikrer for den

umiddelbare skadevolder, C, udbetalt erstatning for

tings- og personskader på objektivt grundlag, jf.

færdselslovens § 108, stk. 1, jf. § 105, og kræver regres

for den udbetalte erstatning hos sagsøgte, Tarco.

Østre Landsrets dom

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

ikke var grov, ligesom det ikke var godtgjort, at der

intet var at bebrejde bilens fører, hvorfor der ikke

var grundlag for at fravige hovedreglen for den indbyrdes

fordeling af erstatningsbyrden fastslået i Højesterets

dom gengivet i UfR 1999, side 83.

Sagens omstændigheder er følgende:

Den 6. september 2002 kl. ca. 18.20 skete der et

færdselsuheld på Motorvej E 20. Sagsøgerens forsikringstager,

C kørte ad Motorvej E 20, da han blev

opmærksom på, at bilisterne foran ham holdt stille

på grund af kø længere fremme. C forsøgte at bremse

og undvige de biler, der holdt stille foran ham,

men dette lykkedes ikke. Han ramte først en bil, der

holdt stille i overhalingssporet og dernæst en bil, der

holdt stille i højre kørebane. Disse biler kørte hver

især op i den bil, der var foran dem.

Af politirapport vedrørende færdselsuheldet fremgår

blandt andet, at det var regnvejr, at føret var

“vådt-glat,” og at den tilladte hastighed var 50 km/t.

C blev afhørt af politiet på uheldsstedet og forklarede

blandt andet følgende:

“at han kørte med ca. 60 km/t, da han for sent blev opmærksom

på, at der holdt biler stille længere fremme

på motorvejen. Han bremsede og forsøgte at undvige,

men bilen fortsatte uden reaktion fremad, og umiddelbart

efter kørte han op bag i 2 biler, der holdt i henholdsvis

det alm. spor samt overhalings-sporet.”

Af politirapporten fremgår endvidere følgende:

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED XXIX


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

“Der var forinden indløbet adskillige anmeldelser om,

at der var spildt tjære/olie på kørebanen, som var blevet

meget glat.

Der var endvidere sket yderligere uheld i såvel Vejen

som Lunderskov kommuner.

Pa. Mogens Toft og undertegnede kørte derefter under

udrykning til stedet.

Ved vor ankomst til stedet var der ankommet mandskab

fra Falck – Dansk Autohjælp Vejdirektoratet samt

asfaltfirmaet TARCO.

Den vestgående del af motorvejen var glat som en

skøjtebane, hvilket skyldtes, at asfaltfirmaet TARCO i

eftermiddag havde lagt et lag tjæreklæbemiddel ud over

kørebanen i overhalingssporet. Da de forlod stedet efter

endt arbejde var kørebanen tør. Efter en kraftig regnbyge

er dette klæbemiddel slået løs, hvilket gjorde, at kørebanen

blev glat som en skøjtebane.

Pa. Toft foretog afspærring af Motorvejen og ledte

bilerne væk fra denne ved den nærmeste afkørsel.

Kolding politi ville sørge for, at Motorvejen blev lukket

umiddelbart vest for Kolding.

Ca. 1 km længere mod vest var der sket yderligere et

færdselsuheld, hvor der var flere biler, som var kørt i

grøften. Dette havde bevirket, at der havde været kø i

det vestgående spor.”

Den 25. juli 2003 skrev Tryg til If Skadeforsikring,

som forsikrer for Tarco, og bad selskabet oplyse,

om sagen var afgjort, og hvordan deres stillingtagen

var i erstatningsspørgsmålet.

If svarede ved brev af 29. juli 2003, hvor man

bad om registreringsnr. Samtidig anførtes “Send

også in krav og momsbilage.”

Ved brev af 27. august 2003 fremsendte Tryg oplysning

om registreringsnummer og bad If om svar

på, hvorvidt selskabet kunne anerkende ansvaret.

If svarede ved en påtegning på brevet “Vi anerkender

ansvar” underskrevet ...

Under henvisning til, at If havde anerkendt ansvaret,

sendte Tryg herefter den 23. februar 2004 sagen

til If og gjorde krav gældende for det udbetalte erstatningsbeløb.

If afslog efterfølgende at være erstatningspligtig.

Forklaringer

C har forklaret blandt andet, at det på uheldstidspunktet

var regnvejr. Det styrtede ned. Han så på et

tidspunkt 3 biler, der kørte ind i hinanden og en bil,

der var væltet rundt. Han satte farten ned til 60-70

km/t. Lidt senere så han nogle biler et par hundrede

meter foran sig og opdagede pludselig, at de holdt

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED XXX

stille. Han forsøgte at undvige, men hans bil reagerede

ikke, og da han bremsede, virkede bremserne heller

ikke. Det var som at køre i brun sæbe. Hans bil

skred bare ind i de andre biler. Det var efter hans

vurdering ikke tale om “aquaplanning”. Bilerne foran

havde ikke tændt deres havariblink. Der var på

stedet en hastighedsbegrænsning på 110 km/t. Hvis

vejoverfladen havde været normal, havde han nemt

kunnet nå at bremse, før han nåede de foranholdende

biler. Han steg ud på vejen, men der var meget

glat, og nogen sagde til ham, at han skulle sætte sig

ind igen, og at en ambulance var på vej. Han blev senere

kørt på hospitalet og behandlet for mindre skader.

Han hørte i nyhederne, at der havde været over

100 biler involveret i uheld, og at firmaet Tarco havde

taget ansvaret for uheldene. Der er ikke blevet

rejst tiltale mod ham i anledning af sagen. Han husker

ikke at have talt med politiet på stedet.

... har forklaret blandt andet, at han tidligere var

vognmand. Han er som følge af færdselsuheldet blevet

pensioneret. Det regnede kraftigt lige før uheldet.

Han opdagede, at en forankørende bil et par

hundrede meter fremme var stoppet. Han kørte da

90-100 km/t. Han nåede at bremse ned og undvige,

så han ikke stødte ind i nogen. De andre biler var

heller ikke stødt ind i hinanden. Der skete først skade,

da C stødte ind i en bil og derefter ind i vidnets

bil. Der var ingen lokal hastighedsbegrænsning eller

særlig skiltning på stedet. Efter uheldet steg han ud

af bilen og kunne mærke, at vejbanen var glat og

klæbrig. Han fik efterfølgende at vide, at man havde

fortalt om uheldet i nyhederne, og at Tarco havde

anerkendt at være ansvarlig for uheldet.

Procedure

Sagsøgeren, Tryg, har til støtte for sin påstand i første

række gjort gældende, at Tarco ved sit forsikringsselskab

If har anerkendt Trygs krav på regres.

Det fremgår af If’s påtegning på brevet af 27. august

2003, at If uden forbehold anerkender ansvaret. Efter

sammenhængen med den forudgående korrespondance,

hvoraf det fremgik, at Trygs ansvar er baseret

på den lovpligtige færdselsansvarsforsikring og

henset til, at If er et forsikringsselskab med viden

om betydningen af at anerkende erstatningsansvar,

må det lægges til grund, at If var på det rene med, at

en anerkendelse af ansvaret også indebar en anerkendelse

af Trygs regreskrav.

I anden række har Tryg gjort gældende, at Tarco

i medfør af erstatningsansvarslovens § 25 bør bære

hele erstatningsbyrden. Det må lægges til grund, at


der ikke har været noget at bebrejde Trygs forsikringstager,

C, i forbindelse med uheldet. Tarcos ansvarspådragende

adfærd, der må karakteriseres som

groft uagtsom, var hovedårsagen til uheldet, og det

må tillægges betydning, at Tarco er erhvervsdrivende

og som professionel er undergivet en skærpet culpa-norm.

Der er således i den konkrete sag grundlag

for at fravige det udgangspunkt for fordeling af erstatningsbyrden,

der er fastslået ved Højesterets

dom, i UfR 1999 s. 83, således at Tarco pålægges

den fulde erstatningsbyrde. Subsidiært bør der i

hvert fald af de nævnte grunde ske en fordeling af erstatningsbyrden

efter landsrettens skøn.

Sagsøgte, Tarco, har til støtte for frifindelsespåstanden

i første række gjort gældende, at hverken

Tarco eller If over for Tryg har anerkendt at bære

nogen del af ansvaret i fordelingsmæssig eller regresmæssig

sammenhæng. Disse spørgsmål har slet ikke

været drøftet parterne imellem. Tarco har alene anerkendt

at have handlet culpøst og som sådan at være

ansvarlig over for de skadelidte solidarisk med Tryg.

I anden række har Tarco gjort gældende, at der

ikke i den foreliggende sag er grundlag for at fravige

den hovedregel for fordeling af erstatningsbyrden,

der er fastslået ved Højesterets dom gengivet i UfR

1999 s. 83. Den omstændighed, at den almindelige,

frivillige ansvarsforsikring i nærværende sag er tegnet

af en erhvervsdrivende og ikke en privatperson,

kan ikke ændre på dette udgangspunkt. Der er ikke

grundlag for at karakterisere Tarcos adfærd som

groft uagtsom, men der er derimod efter bevisførelsen

grundlag for at karakterisere C’s adfærd som i

hvert fald uagtsom. Der var ifølge politirapporten en

fartbegrænsning på stedet på 50 km/t, men C kørte

efter sin egen forklaring 60 km/t, og der var ingen af

de forankørende, der var stødt ind i hinanden. Subsidiært

har Tarco gjort gældende, at der bør ske en

fordeling af erstatningsbyrden med halvdelen til

hver af parterne.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tryg og Tarcos forsikringsselskab If havde ikke forud

for Trygs brev af 27. august 2003, hvor Tryg

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

bad If oplyse, om selskabet kunne anerkende ansvaret,

drøftet spørgsmålet om eventuel fordeling af erstatningsansvaret

i medfør af erstatningsansvarslovens

§ 25. Dette spørgsmål var heller ikke rejst i brevet

af 27. august 2003. Den omstændighed, at If i en

påtegning på brevet anerkendte ansvaret, findes herefter

ikke at kunne forstås således, at If også anerkendte

Trygs krav på adgang til regres for selskabets

erstatningsudbetalinger eller en fordeling af disse.

Herefter er spørgsmålet, om Tryg har krav på regres

eller fordeling i medfør af bestemmelsen i erstatningsansvarslovens

§ 25, stk. 1.

Tryg hæfter på objektivt grundlag i kraft af en

lovpligtig ansvarsforsikring for de skader, som C forvoldte

ved færdselsuheldet den 6. september 2002.

Det kan efter oplysningerne i politirapporten om hastighedsbegrænsningen

på 50 km/t og de forklaringer,

der er afgivet, ikke lægges til grund, at der intet

var at bebrejde C i forbindelse med uheldet.

Tarco har anerkendt erstatningsansvar for færdselsuheldet

som følge af culpa i forbindelse med det

udførte vejarbejde. Der er imidlertid ikke oplyst omstændigheder,

der giver grundlag for at fastslå, at

Tarco handlede groft uagtsomt. Tarcos ansvar i forbindelse

med uheldet er dækket af en almindelig, frivillig

ansvarsforsikring.

Efter det anførte findes der ikke at foreligge sådanne

særlige omstændigheder, at der er grundlag

for at fravige den hovedregel for den indbyrdes fordeling

af erstatningsbyrden i et tilfælde som det foreliggende,

der er fastslået i Højesterets dom gengivet i

UfR 1999 s. 83.

Landsretten tager derfor Tarcos frifindelsespåstand

til følge.

Tryg skal betale sagsomkostninger til Tarco til

dækning af vidnegodtgørelse med 921,44 kr. og udgifter

til advokatbistand som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Tarco Vej A/S, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, Tryg Forsikring

A/S, betale sagsomkostninger med 60.000 kr. til sagsøgte,

Tarco Vej A/S.

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED XXXI

More magazines by this user
Similar magazines