Snitfladen nr. 2/2009 - Diamantentreprenørernes Brancheforening

diamantboring.skaering.dk

Snitfladen nr. 2/2009 - Diamantentreprenørernes Brancheforening

Snitfladen

Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening

1. årgang nr 2/2009

1


ET HÅNDVÆRK

I STADIG

UDVIKLING

MED

DIAMANTVÆRKTØJ

SKÆRING & BORING I BETON

Juelstrupparken 23

9530 Støvring Danmark

Tlf.: 70 21 60 60

Fax: 70 21 60 61

ambercon@ambercon.dk

HURTIG

NØJAGTIG

ØKONOMISK

Kontakt:

Hans Jørn Thomsen

Mobil: 40 72 21 96

Fax: 98 37 23 86

hjt@ambercon.dk


Indhold

5 Leder: Sammenhold i branchen

6 Diamantentreprenørernes Brancheforenings

generalforsamling

7 Brainstorming på generalforsamlingen

8 Jeanette Brandt, ny formand for

Diamantentreprenørernes Brancheforening

9 Diamantentreprenørernes Brancheforening som sektion

9 Vejledende betingelser for etablering af ny sektion

under Dansk Byggeri

11 Vi oplever udelukkelse, fordi vi vil overholde

sikkerhedsregler

12 Dansk Byggeri får ny struktur

13 Kim Guldbæk er European Champion 2009

14 Fra kornsilo til bolig for feinschmeckere

17 Hvad gemmer der sig i betonen?

19 Brandt Diamant åbner afdeling i Jylland

21 Vejvrede – en ny, beklagelig folkesport

22 Medlemsliste og leverandørliste, juni 2009

25 Kom hurtigt på benene efter en skade

27 AMU betaler sig

27 Messekalender

27 Hjemmesider på nettet som kan anbefales

Redaktionsudvalg

Ansvarshavende redaktør: Poul Andersen

Redaktion: Jeanette Brandt

Diamantentreprenørernes

Brancheforening

Tryk

Elbo. papir: 170 gram MultiArt mat

Layout

Ditte Brøndum/Dansk Byggeri

Foto

Forsidefoto: Poul Andersen

14

6

9

17

Udgiver

Diamantentreprenørernes Brancheforening

Sekretariat:

Nørre Voldgade 106

Postboks 2125

1015 København K

telefon: 72 16 00 00

www.diamanterne.dk

3


Leder

Etiske Regler

Medlemmer af Diamantentreprenørernes

Brancheforening ønsker at udføre sit arbejde

efter en høj standard.

Medlemmerne vil opretholde en høj

etik inden for branchen for derigennem at

skabe ordentlige forhold til medarbejdere,

Sammenhold i branchen

● "Jeanette, gider du som ny formand,

skrive lederen denne gang", spurgte

Poul Andersen mig. Jo det gad jeg godt,

for det er en stolt formand, der kan

byde velkommen til et blad med en

masse gode og interessante artikler.

Diamantentreprenørernes Brancheforenings

(DEB) nyeste tiltag, nemlig

vores brancheblad, fik sit navn ved en

afstemning under middagen fredag

aften på den nyligt overståede generalforsamling.

Blandt mange gode forslag

– gik Hans Jørn Thomsens forslag

SNITFLADEN, af med sejren.

Dette brancheblad skal bruges til at

styrke sammenholdet i branchen, men

også til at promoverer branchen udadtil.

Så derfor kan jeg kun anbefale, at

alle DEB´s medlemmer bidrager til indholdet.

Har du en spændende arbejdsopgave,

har dit firma gjort nye tiltag,

eller er der kommet en ny maskine på

markedet osv., kontakt da Poul Andersen

eller undertegnede, så vi kan få sat

en artikel i bladet.

DEB har jo længe ønsket at blive

en sektion inden for Dansk Byggeri. De

sidste 5 år har der været ivrig og meget

korrespondance mellem DEB og Dansk

Byggeri omkring sagen.

Nu kan vi se lys for enden af tun-

gode relationer til alle samarbejdspartnere,

entreprenører, rådgivere, leverandører. kollegaer,

kunder, fagbevægelse og i øvrigt det

omgivende samfund.

nelen – Dansk Byggeri´s bestyrelse har

på deres sidste bestyrelsesmøde d. 11.

juni 2009 behandlet vores anmodning

om at blive en sektion, og har valgt at

imødekomme denne, på den måde,

at det indstilles til det kommende repræsentantskabsmøde,

at DEB bliver en

sektion i Dansk Byggeri.

Bliver vi en sektion, betyder dette

en blåstempling af vores branche, plus

det giver os mulighed for at deltage i

formands- og repræsentantskabsmøder,

og derved have indflydelse på i

hvilken retning, vi gerne vil have, at

vores branche & Dansk Byggeri skal gå.

Læs mere om dette inde i bladet. ●

God sommer til alle – med forhåbentlig

arbejdsopgaver nok til alle branchens

dygtige medarbejdere.

Jeanette Brandt

Formand for Diamantentreprenørernes

Brancheforening

5


Diamantentreprenørernes

forsamling

Jeanette Brandt, Brandt Diamant A/S,

blev valgt som ny formand for brancheforeningen

Peter Gunst, Total Diamanten, er

nyvalgt i bestyrelsen

Park Hotel i Aalborg

6

den 26. marts 2009 på Park Hotel i Aalborg

Tekst og foto Poul Andersen

● Årets generalforsamling på Park Hotel

i Aalborg den 26. marts 09 havde fin

tilslutning. Der deltog 32 medlemmer.

Peter Krogh fra Dansk Byggeris

kontor i Århus holdt indledningsvis et

levende og informativt indlæg om den

overenskomst, der gælder for området

– overenskomsten mellem Dansk Byggeri

og Fagligt Fælles Forbund (3F)

Temaet var ansættelsesforhold, men

opsigelsesvarsel og midlertidige afskedigelser

som følge af arbejdsmangel,

var ligeledes et relevant emne i tiden.

Den specielle danske model for

aftaleforhold og konfliktløsning blev

gennemgået.

Generalforsamlingen indledtes med

at vælge Kaj Andersen Diatool ApS som

dirigent.

Formandens beretning bestod egent-

lig af to beretninger, idet Niels Bille-

Hansen MTHøjgaard aflagde beretning for

den periode, han var formand og Hans-

Jørn Thomsen Ambercon A/S, der tiltrådte

som formand i forbindelse med, at MT-

Højgaard udmeldte sig af Dansk Byggeri

fortsatte beretningen for sin periode.

Begge nævnte sparsomme udbud

af opgaver, og Hans-Jørn håbede, at

der var lagt lidt til side i de år, hvor det

kørte i 'højeste gear'.

Hans-Jørn nævnte udgivelse af jubilæumsbladet

i forbindelse med vores

20-års jubilæum, og sagde, at han var

glad for det gode resultat og ikke mindst,

at annoncørerne havde bakket så flot op

med at tegne annoncer, hvilket havde

holdt omkostningerne nede på et fornuftigt

niveau. Hans-Jørn omtalte vores

uddannelser, som var lavet i samarbejde

$ Peter Krogh ,Dansk Byggeri, holdt indlæg om

overenskomsten og om den specielle danske model

Næstformand, Hans-Jørn Thomsen, takker foreningens

sekretær, Gitte Bryde for indsatsen


Brancheforenings general-

med euc Nordvestsjælland i Audebo.

Foreningens kasserer, Thomas Runge

gennemgik regnskabet for 2008 og

budgettet for 2009, som blev godkendt

ligesom forslaget om uændret kontingent

blev godkendt.

Bestyrelse og sekretariat havde

udarbejdet forslag til en række vedtægtsændringer.

De enkelte vedtægtsændringer

blev gennemgået af forretningsfører

Poul Andersen som i sin

begrundelse nævnte, at de kun træder i

kraft, såfremt vi bliver sektion. Såfremt

vi – mod forventning – ikke bliver sektion,

bortfalder ændringerne.

Efter enkelte justeringer blev ændringsforslagene

vedtaget enstemmigt.

● Som ny formand valgtes Jeanette

Brandt, Brandt Diamant A/S

● Næstformand: Hans-Jørn Thomsen,

Ambercon

● Kasserer: Thomas Runge,

Runge Service

● Nyvalgt: Peter Gunst,

Brainstorming på generalforsamlingen

Hvad skal bestyrelsen beskæftige sig med?

● Bestyrelsen for Diamantentreprenørerne

har de seneste

år sat en del nye skibe

i søen.

Seneste tiltag er udgivelse

af eget blad, hvor 1. nr. kom

i forbindelse med Brancheforeningens

20 års- jubilæum

den 1. december 2008.

Ved aftenfesten i forbindelse

med dette års generalforsamling,

blev der foretaget

afstemning mellem de indkomne

forslag om det navn,

bladet i fremtiden skal hedde.

Flest stemmer fik 'Snitfladen'

Snitfladen kendes af diamantentreprenørerne,

som

Total Diamanten A/S

● Bestyrelsesmedlem: Lars Poulsen,

Hoffmann A/S

● Leverandør repr. Søren Pedersen,

HILTI

Hvad ønsker foreningen, at bestyrelsen

skal beskæftige sig med?

Under eventuelt foreslog formanden en

'brainstorming' hvor han efterlyste forslag

til nogle aktiviteter, som medlemmerne

ønsker, at bestyrelsen skal arbejde med.

Der kom mange konstruktive forslag

af faglig og arbejdsmiljømæssig art.

En nærmere omtale af disse ses

andetsteds i dette blad.

Konkurrence om navn til bladet

Ved middagen om aftenen deltog 47

gæster. Et festligt indslag var, at der

skulle foretages afstemning om de

indkomne forslag til det navn, bladet i

fremtiden skal have.

Der var mange kreative forslag, som

den flade, der bliver synlig,

når diamantklingen har skåret

sit snit.

I medieverdenen kendes

udtrykket som en beskrivelse

af det vigtigste budskab i en

historie.

Det bestyrelsens målsætning,

at Diamantentreprenørernes

Brancheforening

fortsat skal være en aktiv og

initiativrig forening.

På årets generalforsamling

havde bestyrelsen derfor

indlagt en spørgerunde

(brainstorming), hvor medlemmerne

kunne fremsætte

ønsker til nogle aktiviteter,

foreningen i fremtiden skal

beskæftige sig med.

Følgende emner blev

foreslået: (opremset sporatisk)

● Uddannelse som kan føre

til certificering

● Få del i uddannelsesmidler

til egen uddannelse

● Arbejde på at få uddannelsesbevis

som f.eks.

truck-certifikat

● Lærlingeuddannelse med

lærlingeløn

● Påvirke udbydere til at udbyde

opgaverne til firmaer,

med folk med relevant

uddannelse - og markedsføre

os som bedre end de

uorganiserede

● Besøge skolernes 9. klasse

for at argumentere for faget

● Erkendelse af at uddan-

levede op til kravet om at det gerne

måtte være dobbelttydigt, let og relatere

sig til branchen.

Afstemningen viste et flertal for

navnet: 'Snitfladen'.

Vinderen blev Hans-Jørn Thomsen.

Snitfladen vil i fremtiden udkomme

to gange årligt.

DEMO-Dag

Den påtænkte messe, hvor leverandørerne

i foreningen demonstrerer deres

materiel, må desværre aflyses/udsættes.

Messen skulle som sædvanligt holdes

på Hoffmann´s plads i Fredericia.

Hoffmann har besluttet at outsource

afdelingen for diamantboring og skæring

med virkning fra den 1. juni 2009.

Lars Poulsen udtræder i den forbindelse

desværre af bestyrelsen. I hans

sted indtræder første suppleant, Kaj V.

Nielsen, Diamantgruppen A/S●

www.diamanterne.dk

www.eucnvs.dk

nelse ikke er en økonomisk

byrde men en investering

● Vi skal promovere os -

bl.a. som foreningen med

kvindelig formand

● Bladet skal deles ud til en

størst mulig kreds

● Vi skal forhandle med AT om

sikkerhed og dermed sætte

dagsordenen i branchen.

● Vi kunne f.eks. indlede

forhandlinger om løsningsforslag

(vejlede AT)

da de ikke ved nok om

branchen.

● Vi kunne ligeledes spørge:

Hvordan håndterer vi boreslam?

● Arrangere ture og eksekutioner

7


Jeanette Brandt, ny formand for

Diamantentreprenørernes Brancheforening

På årets generalforsamling blev Jeanette Brandt, Brandt Diamant valgt som ny formand

Tekst Poul Andersen, foto Poul Andersen og Brant Diamant arkivfoto

● Jeanette sagde i forbindelse med

valget, at hun havde haft visse betænkeligheder

ved at sige ja til formandsposten.

Hun var måske ikke skræmt af,

at det var en udpræget mandeverden,

men hun kunne jo ikke prale med, at

hun havde praktisk erfaring med diamentboring

og –skæring. De øvrige i

bestyrelsen havde dog lovet, at den

side af sagen skulle de nok tage sig af.

Formandsskiftet blev aktuelt, fordi

MT Højgaard som bekendt meldte sig

ud af Dansk Byggeri. Dermed var det

udelukket, at formanden siden 2005,

Niels Bille-Hansen kunne fortsætte som

formand. Hans-Jørn Thomsen, som var

næstformand, tog over som formand,

men han ønskede ikke at indtræde som

permanent formand.

'Brandt' som formand for tredje gang

Jeanette Brandt er nu ikke novice i

diamantentreprenørbranchen. Jeanettes

far, Niels Brandt grundlagde i 1975

Diavac Aps i Tåstrup, hvor Jeanette har

været ansat siden 1988.

I 2005 skete der en fusion mellem

Diavac ApS og Midtsjællands Diamantboring,

stiftet i 1987 af Bjarne Brandt

Pedersen.

Jeanette blev i den forbindelse

medejer og direktør i Brandt Diamant.

Navnet Brandt var jo oplagt. Det var

mere en tilfældighed, at to 'Brandter'

blev bragt sammen da der ikke er familiemæssige

relationer imellem dem.

Jeanette føler sig godt bakket op af

bestyrelsen og af sekretariatet. Skulle

hun alligevel have behov for support,

vil hun helt sikkert kunne hente

kvalificeret bistand hos sin far, Niels

Brandt, idet han – om nogen – kender

diamantentreprenørbranchen. Niels

Brandt var Diamantentreprenørernes

Brancheforenings første formand, da

den blev stiftet i sin nuværende form

for 20 år siden.

I perioden mellem Niels Brandt

8

Jeanette Brandt

og Jeanette Brandt som formand har

Bjarne Brandt Pedersen for øvrigt også

været formand. ●

www.brandtdiamant.dk


Diamantentreprenørernes

Brancheforening som sektion

Af Poul Andersen, pfan@os.dk, foto Ulrik Samsøe Figen

Diamantentreprenørernes Brancheforening

har de seneste år ført en række

forhandlinger med Dansk Byggeri for at

opnå status som selvstændig sektion.

Dansk Byggeri har nu eksisteret i 5 år,

og i den forbindelse har ledelsen fundet

det vigtigt at lave et grundigt 5-års

eftersyn. På baggrund af en analyse har

man formuleret en Strategi- og Handlingsplan,

som har været til høring.

Diamantentreprenørernes Brancheforening

har i et høringssvar bidraget

aktivt med råd og idéer til en - efter

vores mening – bedre organisation.

På sidste repræsentantskabsmøde i

Dansk Byggeri i marts blev Strategi- og

handlingsplan godkendt. Der blev bl.a.

vedtaget en anderledes stemmefordeling,

så områderne (Laug og lokalforeninger),

og sektionerne får hver 100

stemmer i repræsentantskabet. Det er

25 stemmer mere til sektionerne end

tidligere.

På efterfølgende bestyrelsesmøde

i den nye hovedbestyrelse var Dia-

● Dansk Byggeris bestyrelse

har den 11. juni 2009 besluttet

efterfølgende vejledende

betingelser for etablering af

en ny sektion under Dansk

Byggeri.

Ved vurdering af anmodning

om opnåelse af status

som sektion under Dansk

Byggeri vil bestyrelsen lægge

følgende til grund:

● Ansøger skal omfatte et

veldefineret fag – eller

brancheområde - inden

for byggeerhvervet

mantentreprenørernes anmodning om

optagelse som sektion på dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede at indstille til

repræsentantskabet at Diamantentreprenørernes

Brancheforening kan optages

som sektion.

Hvilken betydning vil det så have i

fremtiden?

Umiddelbart er der en højere status

forbundet med det, at være sektion.

Det betyder først og fremmest, at vi

får 1 – 2 pladser i repræsentantskabet.

Det betyder også, at vi bl.a. kan

deltage i formandsmøder, hvor vigtige

emner for fremtiden drøftes og diskuteres.

Endelig betyder det, at sektionskontingent

vil tilgå diamantentreprenørerne

og ikke en anden sektion, som

medlemmerne reelt ikke har interesse i.

Det betyder også, at Dansk Byggeri

stiller hele deres ekspertise til rådighed,

når vi f.eks. vil forbedre arbejdsmiljøet

eller uddannelserne mm. ●

Den nye hovedbestyrelse i Dansk

Byggeri (billedet) besluttede at indstille

til repræsentantskabet at Diamantentreprenørernes

Brancheforening kan

optages som sektion i Dansk Byggeri

Vejledende betingelser for etablering af ny sektion under Dansk Byggeri

● Ansøger skal have:

● et tilpas antal virksomheder

som medlemmer

- 40 virksomheder

eller

● repræsentere en passende

kontingentsum

til Dansk Byggeri – over

1 mio. kr. (grund- og

lønsumskontingent

vurderet på optagelsestidspunktet)

for

optagelse af sektionen

● Ansøger skal have geografisk

spredning og være

landsdækkende

● Alle virksomheder skal

være medlem af Dansk

Byggeri

● Vedtægter for sektionen

skal godkendes af Dansk

Byggeris bestyrelse

● Det nærmere omfang af

serviceringen aftales med

Dansk Byggeri forud før

godkendelsen som sektion.

Serviceringen fra Dansk

Byggeri vil i opstartsfasen

som udgangspunkt omfatte

deltagelse i fire bestyrelsesmøder

(indkaldelse,

referat og opfølgning) samt

afholdelse af én generalforsamling.

Her ud over vil der

være mulighed for at tilkøbe

yderligere servicering.

Sektionerne betaler selv

alle driftsomkostninger fx

tryk, forsendelse, mødeomkostninger,

rejse og ophold. ●

9


Efteruddannelse

Her er et lille uddrag af de kurser vi udbyder –

se det fulde program på vore hjemmeside

Anhugning på byggepladsen

Anvendelse af faldsikringsudstyr

Arbejdsplatforme

Betjening af mindre entreprenørmaskiner

Betjening af personlifte

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Kloakering

Ny i rollen som sjakbajs

Pasning og vedligehold af entreprenørmaskiner

Pudsning af udvendigt isolerede bygninger

Rulle & bukkestillads

Tagdækning, fugtisolering

Vejen som arbejdsplads

Vægskæring

Wireskæring

www.eucnvs.dk

EUC Nordvestsjælland • Audebo Skolevej 6b • 4300 Holbæk

Tlf. 59 45 51 00 • mail eucnvs@eucnvs.dk

Tilmeld dig online


Vi oplever udelukkelse, fordi vi vil

overholde sikkerhedsregler

En problematik, som diamantentreprenører indimellem kan opleve,

er at blive fravalgt på en opgave,

fordi de kræver at sikkerhedsreglerne bliver overholdt

Af Karin Parbst, kpa@danskbyggeri.dk, foto Ricky John Molloy og Carl Nielsen arkiv

● Torben Nielsen fra Carl Nielsen Haderslev

ApS fortæller, hvordan han på

et tidspunkt oplevede, at skulle bore

nogle huller på et tag, der endnu ikke

var sikret med rækværk. Enten skulle

der rækværk op, eller også skulle der

sættes beslag op og bruges sele. Sele

og beslag skulle hentes derhjemme,

så hullerne kunne først bores dagen

efter. Da Torben kom dagen efter, var

hullerne boret, og der manglede stadig

rækværk.

"Det er sådan noget vi oplever. Sikkert

fordi vi ofte kommer, mens elementmontagen

endnu står på. Vi skal

ud og bore nogle huller på elementer,

der ikke rigtigt passer, tilpasse nogle

vindueshuller, eller redde noget på

anden vis. Så sker det, at rækværket

endnu ikke er oppe. Og det er ikke godt

nok! Fald er en klassisk måde at dø på

i vores branche, så vi går ikke op uden

sikring" siger Torben Nielsen

Torben Nielsen oplever, at der er

flere ting på spil. Dels bliver sikkerhed

indimellem brugt som et negativt

konkurrenceparameter: Hvis sikker-

hedsreglerne skal overholdes, får du

ikke arbejdet. Der er ikke nok fokus på

byggepladsplanlægningen. Der tænkes

mest på produktionen, og man glemmer

at få fx rækværket med fra starten.

Når elementmontagen påbegyndes,

skal rækværket være klart til montering,

men sådan er det ofte ikke. Den

sidste faktor kan være almindelig sikkerhedsmæssig

slendrian: Det er kun

lige i dag, vi behøver ikke tage det så

alvorligt!

"Men det er også lige i dag, at du

kan falde ned," siger Torben Nielsen.

Hos Brian Sjeerm, B.S. Diamant-Teknik

ApS, har de også tidligere kæmpet med

de samme problemer. Men efter de har

valgt at stå fast, ved hans faste kunder

at sikkerheden aldrig er til diskussion.

På et tidspunkt skulle de bore to huller

på et varmeværk. Opsætningen af stilladset

kostede mere, end udførelsen af

selve boreopgaven. "Men sådan må det

være" siger Brian Sjeerm. "Vi går ikke

på arbejde for at komme til skade, den

holdning er helt klar hos os!" ●

"Hvis sikkerhedsreglerne skal

overholdes, får du ikke arbejdet," siger

Torben Nielsen fra Carl Nielsen

Haderslev ApS

Karin Parbst er konsulent i Miljø og

arbejdsmiljø afdelingen i Dansk Byggeri

11


Dansk Branchefællesskaber - et Byggeri nyt netværk får ny struktur

Dansk Byggeri er en netværksorganisation, der har et formelt valgsystem

baseret på sektioner og områder – men som samtidig er

åben for varetagelse af særlige interesser via forskellige netværk.

● Dansk Byggeri har fået en ny struktur,

efter at Repræsentantskabet for nylig

godkendte forslaget til en ny strategi og

handlingsplan for foreningen.

De betyder, at Dansk Byggeris repræsentantskab

nu består af 200

personer samt bestyrelsen. De 100

repræsentanter vælges af områderne i

forhold til disses andel af det samlede

kontingent. De øvrige 100 repræsentanter

vælges af sektionerne i forhold

til disses andel af det samlede kontin-

12

Branchefællesskaber

Samarbejde mellem sektioner, interessegrupper

og enkeltvirksomheder mhp. varetagelse af fælles

erhvervspolitiske interesser samt øget synlighed.

Tværfaglige netværk.

Sektioner

Indflydelse på fagligt/tekniske og uddannelsesmæssige forhold.

24 faglige netværk. Udpeger repræsentanter til diverse udvalg,

Dansk Standard, oplysningsråd m.fl.

lokalforeninger og laug

2 Lokal forankring.

2 Fagligt eller tværfagligt medlemsgrundlag.

2 Fokus på lokale og faglige områder samt på sociale

og kollegiale aktiviteter.

2 Lokale netværk.

Formelt valgsystem til Repræsentantskab

gent. Hver sektion og hvert område har

dog ret til mindst to repræsentanter.

"Som noget nyt åbner den nye

struktur for, at sektioner og interessegrupper,

der ønsker det, kan gå

sammen i branchefællesskaber, f.eks.

inden for anlæg, styringsentreprenører,

byggeri, industri og service," skriver

adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk

Byggeri, i det nyeste nummer af Byggeriet.

Med forslaget om etablering af branchefællesskaber åbnes der for

stærkere netværk, der fokuserer på bestemte markedssegmenter

eller fagområder.

Interessegrupper og associerede foreninger

Løsere tilknyttede netværk der køber

sekretariatsbetjening i Dansk Byggeri.

Omfatter også ikke-medlemsvirksomheder.

områder

Regional indflydelse på arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitik.

14 geografiske netværk. Udpeger repræsentanter til vækstfora,

beskæftigelsesråd, skolebestyrelser m.fl.

Erfagrupper

Personlige netværk for ledende medarbejdere i

byggeriet. Omfatter faglige, tværfaglige samt

funktionsnetværk fx for HR-chefer og

kommunikationsansvarlige.

nyt netværk – vælger ikke medlemmer til repræsentantskabet eksisterende netværk

eksisterende netværk – vælger ikke medlemmer til repræsentantskabet – vælger medlemmer til repræsentantskabet

"Dansk Byggeri har i dag 24 sektioner

og 13 interessegrupper. De repræsenterer

forskellige interesser, men de

har alligevel en række fællestræk, der

gør det oplagt at forene kræfterne for

at opnå større synlighed, bedre politisk

gennemslagskraft og større samhørighed,"

forsætter Storr-Hansen i sin

leder.

Fem sektioner har allerede valgt at

slå sig sammen i branchefællesskabet

Danske Anlægsentreprenører. ●

15


Kim Guldbæk er

European Champion 2009

Af Poul Andersen, pfan@os.dk

Kim Guldbæk øverst på skamlen som Europa Champion 2009

● I Jubilæumsblad for Diamantentreprenører

skrev vi, at Kim Guldbæk fra

Nordjysk Diamantboring & Skæring ApS

havde kvalificeret sig til at deltage i

europamesterskaberne i Østrig.

Kim Guldbæk viste sig at være den

bedste i hele Europa.

I et interview umiddelbart efter

konkurrencen sagde Kim, at han ikke

specielt havde forberedt sig på konkurrencen,

da konkurrence-disciplinerne

var noget han kendte fra sine daglige

arbejdsopgaver.

I sine unge dage havde han været

bokser, og det havde nok lært ham at

holde fokus, stå for presset og få styr

på nerverne og kæmpe til det sidste.

Kim vidste, at alle deltagerne var

dygtige til deres håndværk, så han

mener, at han vandt fordi han havde

evnen til at slappe af og ikke blev tynget

af nerver på trods af, at han lå på

12. pladsen efter første disciplin.

Kim fremhævede også sin hustru og

sin arbejdsgiver, Raymond Pedersen og

dennes hustru, som havde taget turen

med til Innsbruck. "De har givet mig en

helt fantastisk opbakning" siger Kim.

Har altid været hurtig

Kim siger, at mesterskabet ikke har

ændret hans hverdag væsentligt. Han

har altid været hurtig til sit arbejde,

men har dog fået øje for, hvordan tin-

gene kan gøres mest rationelt.

Nogle finder det vist morsomt, når

de ringer og siger, at de gerne vil have

ham europamesteren til at udføre jobbet

for dem.

Kim er ligeglad, han er glad for sit

arbejde som diamantborer. Han er ikke

ked af at arbejde alene. Han kan godt

lide den udfordring det er, at skulle

løse en opgave på egen hånd.

Kim betragter dog ikke sig selv som

en enspænder. Han er absolut også til

det sjove og til det sociale.

Slutteligt siger Kim, at han glæder

sig til næste års konkurrence, som han

i kraft af sin fornemme sejr, allerede

har kvalificeret sig til. ●

13


Fra kornsilo til bolig for

feinschmeckere Tekst og foto Poul Andersen, pfan@os.dk

Udsigten ud over fjorden er til en million

● En boligblok på havnen i Sakskøbing

på Lolland adskiller sig meget fra de

øvrige bygninger i området. Med sine

40 meter rager den godt til vejrs, men

kan dog ikke nå helt op i de få skyer,

der stille driver hen over himlen den

dag, hvor forfatteren er på besøg.

I 1960 byggede det navnkundige

kornfirma, Qvade siloen til opbevaring

af korn. Herfra blev det så udskibet til

fjerne lande.

Som udskibningshavn har Sakskøbing

– og dermed siloen udspillet sin

14

rolle, da den 4 km. lange fjord med

begrænset vanddybde, er blevet utidssvarende.

Som det er sket med mange andre

siloer, gik overvejelserne på at nedrive

siloen. Sakskøbing Boligforening blev

inspireret af siloen på Carlsberg, som

var blevet ombygget. De vovede pelsen

og købte siloen for kr. 800.000,-.

Søtoftegaard fik ombygningen i totalentreprise

som byfornyelsesprojekt.

Blokken står i dag boligforeningen i ca.

32 mio. kroner.

En diamantentreprenør gjorde

underværker

En diamantentreprenør gjorde en synlig

forskel. Da han havde skåret huller

til vinduer og døre, var siloen under

forvandling til en flot boligblok.

Derefter forestod et større arbejde.

Silorørene var firkantede, hvilket

gjorde det betydeligt nemmere at

etablere de nødvendige dæk.

Dragerne, der bærer dækkene, ligger

på nogle knægte, der er boltet fast

direkte på silovæggen.


Det store udenoms-areal er nænsomt anlagt med træer,

grønne plæner og mange hyggekroge

Der skulle laves skillerum og tekniske

installationer, og der skulle bruges tonsvis

maling. Der blev naturligvis etableret

elevator og en ståltrappe. Den ser for

øvrigt ikke særlig slidt ud. Det har måske

sin forklaring i de næsten 200 trin.

Der hørte et ret stort areal med i

prisen. Dette er anlagt nænsomt som

græsplæne med hyggelige lækroge til

blokkens beboere.

Rå beton

Man har valgt at foretage en udvendig

Der rå beton står flot, når sollyset trækker skygger

Tidligere var kornsiloen ret dominerende.

Nu falder den godt ind i bybilledet

isolering, så den oprindelige, rå beton

træder tydeligt frem indvendigt på

ydervæggene.

Sakskøbing Boligforening fik overdraget

bygningen i 2001, og der har

været rift efter de 18 lejligheder. Der er

10 etager, og lejeprisen stiger proportionalt

med højden.

Som det fremgår af billederne, er

udsigten til en million. Til den ene side

ses byens tage og tårne. Til den anden

side kan man følge fjorden helt ud til

Smålandshavet.

Beboeren på 10. etage, Erik Jensen

spiller klassisk violin på højt plan, og

han kan på øverste etage øve sig uden

at forstyrre naboerne.

Jeg køber aldrig fyrværkeri til nytårs

aften mere, siger Erik Jensen. Jeg lader de

andre om at købe det. Jeg har fornøjelsen

ved at se alt det, de andre brænder af.

Erik Jensen oplever tordenvejr som

noget ganske særligt. Jeg ser det jo fra

første parket, siger han og det er et fantastisk

skue at se det trække op og at se

lynene her oppe fra siger Erik Jensen. ●

15


■ Diamantboring

■ Diamantskæring

■ Wireskæring

■ Cirkelskæring

■ Asfaltskæring

Medlem af:

Dansk Byggeri samt Diamant-

entreprenørernes Brancheforening

veLkoMMen TiL ÅRhus-AFDeLingen

Tåstrup: Guldalderen 40 - 2640 Hedehusene ■ Ringsted: Præstevej 24 - 4100 Ringsted

Lolland-Falster: Alstrup Strandvej 2 B - 4840 Nørre Alslev ■ Århus: Dalgårdsvej 1B - 8220 Brabrand

16 Telefon 70 26 33 60 www.brandtdiamant.dk


Hvad gemmer der sig i betonen?

Tekst og foto Poul Andersen, pfan@os.dk

En særlig jernkonstruktion

En meget kraftig armering stopper

ikke et diamantbor

● Når en diamantborer går i gang med

en opgave, ved han godt, at han skal

udvise størst mulig forsigtighed. Man

ved aldrig, hvad der gemmer sig inde i

den kompakte beton. Han ved godt, at

det kan medføre store omkostninger,

at bore i tekniske installationer eller i

armeringen i en bærende konstruktion.

Når en entreprenør bliver rekvireret

til en opgave, arbejder vedkommende

som udgangspunkt for rekvirentens

regning og risiko. Alligevel er det meget

vigtigt, at den der starter boret, har

gjort ALT, hvad der kan forlanges af en

ansvarsbevidst håndværker, inden arbejdet

starter.

Diamantentreprenørernes Brancheforening

har udarbejdet et sæt

standardforbehold med tilhørende

faglige forbehold, som det anbefales at

vedlægge alle tilbud (findes på hjemmesiden

www.diamanterne.dk ).

En bankboks indeholder en særlig armering

En sandsten er som smør, at bore i

Når skaden er sket, ender det ofte

med en erstatningssag, som skal afgøres

i Retten. Uanset hvordan udfaldet af

en retssag bliver, koster det altid mange

penge og mange personlige ressourcer,

at skulle bevise, at firmaet jo blot har

gjort, som man er blevet bedt om.

Inden boret startes anbefales det

stærkt, at have indarbejdet en fast

procedure sammen med sine medarbejdere.

Denne procedure skal altid

iagttages inden det egentlige arbejde

påbegyndes. - at indarbejde en fast

procedure, inden boret startes.

Følgende enkelte regler kan anbefales:

● Vedlæg altid standardforbehold

● Er det sikkerheds- og sundhedsmæssigt

forsvarligt at udføre arbejdet på

stedet?

● Er der nødvendige tekniske hjælpemidler

til rådighed?

Vandrør gennemboret på langs

● Er der særlige krav, der skal overholdes

herunder opsamling af spildevand?

● Er der fuld klarhed over arbejdets

omfang?

● Er der foretaget opmærkning hvor

der skal bores/skæres?

● Udfyld en aftaleseddel med kundens

(rekvirentens) underskrift.

● Forlange at der afmærkes (sættes et

kryds) hvor der skal bores.

● Udvise stor forsigtighed, f.eks. ved at

scanne området, hvor der skal bores.

Disse enkelte regler er ikke udtømmende

men kan suppleres efter det enkelte

firmas behov. Men hvis disse regler

efterleves, kan mange retssager undgås.

Diamantboring nærmer sig kunst

Diamantboring i beton er altid en udfordring,

hvilket denne lille billedserie

viser. Diamantborerens borekerner kan

sammenlignes med små kunstværker. ●

17


Dækker din arbejdsskade-

forsikring hele vejen?

Arbejdsskadeforsikring og Helbredsforsikring JOB i ét

-uden at betale mere!!

Byggeriets forsikringsservice tilbyder som de eneste på

markedet et nyt produkt ”Arbejdsskadesikring”. Her

får du ud over den lovpligtige arbejdsskadeforsikring

også ”Helbredsforsikring JOB” med i købet. Så får du

også dækket udgifter til akut behandling, medicinsk

behandling mv. i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst

som følge af et ulykkestilfælde.

Byggeriets forsikringsservice er 100 % ejet af Dansk

Byggeri og kan tilbyde dig forsikringer med skræddersyede

fordele, som du ikke får andre steder.

Ring 70 26 16 60 og hør mere eller

besøg os på www.bygfs.dk

Søndermarksvej 13 · 2500 Valby · tlf.: 70 26 16 60

fax: 70 26 16 65 · www.bygfs.dk

Fordi vi kender din hverdag

12037_Bedre_daekning_230x297.indd 1 04/05/09 9:21:40


Brandt Diamant åbner

afdeling i Jylland

Lars Poulsen fra Brandt Diamant

Af Poul Andersen, pfan@os.dk

● Brandt Diamant åbner nu

sin fjerde afdeling

Afdelingerne i Tåstrup, Ringsted og på

Lolland-Falster bliver nu suppleret med

en afdeling i Jylland.

Jeanette Brandt, som er direktør i

Brandt Diamant fortæller, at tanken om

at etablere sig i det Jyske havde strejfet

dem, men at det skulle være nu, havde

de dog ikke i tankerne. Det er jo kendt

for enhver, at aktiviteterne er stærkt

dalende. På den anden side er det i

nedgangstider, man skal forberede sig

til fremtiden. Da chancen opstod, slog

de så til.

Chancen opstod pludselig, da det

forlød, at Hoffmann A/S ville lukke deres

bore-skæreafdeling i Brabrand.

I Brandt Diamant er der ikke langt

fra tanke til handling. Efter en kort

dialog internt i ledelsen, blev der taget

kontakt til Hoffmann A/S, som Brandt

Diamant i forvejen havde et positivt

samarbejde med.

Forhandlingerne førte til at Brandt

Diamant med virkning fra 1. juni 2009

overtager alle aktiver og aktiviteter fra

Hoffmann A/S.

Afdelingen i Jylland er stiftet som et

ApS som søsterselskab til Brandt Diamant.

Hensynet til medarbejderne afgørende

Lars Poulsen er økonomisk involveret,

idet han har købt sin andel af anparterne.

Efter at have været afdelingsleder

siden 2000, bliver han nu medindehaver,

og det ser han frem til.

Det var nu nok mere tanken om, at

de meget loyale medarbejdere skulle

sendes på gaden, der fik mig med på

tanken, end det var mine egne ambitioner

om at blive selvstændig, siger

Lars Poulsen meget beskedent.

Lars og Jeanette kendte hinanden i

forvejen fra bestyrelsesarbejdet i Diamantentreprenørnes

Brancheforening,

og synes begge, at de har lavet en meget

fin aftale.

Det har været meget afgørende for

Lars Poulsen, at de fire montører vil

kunne fortsætte som hidtil. Det kan de

nu, fordi der reelt er aftalt en virksomhedsoverdragelse.

Navnet et nyt og bilerne er nye,

men vi opererer fra samme plads, med

samme grej og altså også de samme

montører, siger Lars. Hans gammelkendte

mobilnummer er også det samme,

men hovednummeret vil være nyt.

Lars mener ikke hans hverdag i

fremtiden vil blive forandret, fordi han

er blevet selvstændig. Han ser dog

gerne, at de kan udvide kundekredsen.

Det betyder dog, at der skal tænkes

markedsføring, og det vil være nyt, siger

han. På det felt kan han dog 'læne

sig op af' søsterselskabet, som har god

erfaring i det.

Det kan dog allerede udelukkes, at

jeg kommer til at hedde 'Brandt' siger

Lars, spøgende, idet han henviser til de

to andre indehavere Jeanette Brandt

og Bjarne Brandt, som i øvrigt ikke har

familiemæssige relationer. ●

www.brandtdiamant.dk

19


Din annonce i medlemsbladet

Annonceformater og priser:

Størrelse Mål, H X B Pris

Hel side, til kant H: 297 X B: 210 mm 2.800

Hel side H: 267 X B: 181 mm 2.500

Halv side H: 130 X B: 181 mm 1.500

Kvart side H: 130 X B: 87 mm 1.000

Annoncemateriale modtages på mail, cd eller dvd, som færdigt trykklart materiale

på e-mail: dib@danskbyggeri.dk

eller til: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum, Nørre Voldgade 106, postboks 2125, 1015 København K.

Hvis materialet ikke er trykklart, sætter Dansk Byggeris layouter annoncen op til tryk.

Det koster 700 kr. i timen. ekskl moms.

Materiale i Microsoft Publisher og Powerpoint, modtages ikke.
Kontakt:

Poul Andersen, e-mail: pfan@os.dk

Materiale der skal sættes op af layouteren leveres sådan:

tekster i word og billeder i orginalt grafisk format. Billederne skal ikke være indsat i word.


Vejvrede

– en ny, beklagelig folkesport

Hver fjerde bilist har fået fuckfingeren

Af Poul Andersen, pfan@os.dk, foto BEE LINE fotarkiv (manipuleret af Ditte Brøndum)

● En diamantentreprenør kører ofte med en tungt lastet

varevogn og måske også med en trailer. Han er derfor ikke

blandt de hurtigste bilister på landevejen. Derfor har han

sikkert oplevet at få en fuckfinger.

Det Kriminalpræventive Råd mener, at op imod hver

fjerde bilist har fået fuckfingeren.

Når folk kommer ind i deres bil, sker der ofte noget

med deres opførsel i forhold til andre mennesker. Det

tyder på, at anonymiteten i trafikken får os til at reagere

mere aggressivt. Når folk kommer ind i den lukkede

blikkasse, stiger modet. Noget tyder på, at folks opfattelse

af deres ret til landevejen, stiger i takt med bilens

pris eller størrelse. Selv den mest splejsede, tyndarmede

kontormand tøver ikke med at give finger til sine

medtrafikanter, hvis de ikke lige gebærder sig på den

helt rigtige måde.

Nogle gange er det ren artisteri

Jeg har set en ulastelig klædt mand med sin hustru

ved siden, som var i stand til at give fuckfingeren, samtidig

med at han klarede en samtale med sin mobiltelefon.

Kom ikke og sige, at mænd ikke kan multitaske.

Vejvreden er et stigende problem, mener trafikforskere.

Når det udvikler sig fra almindeligt drilleri til ren chikane, bliver

det farligt – ikke kun for "kamphanerne", men også for medtrafikanter.

I starten af året omkom en uskyldig kvinde ved Ringsted, da to

bilister udkæmpede deres dyst på afkørslen til motorvejen.

Det var en fuldstændig meningsløs ulykke, som bør give stof til eftertanke.

Vejvreden er så stor, at der på Facebook er der oprettet en gruppe, som

hedder " Så hold dog til højre på motorvejen"!! Gruppen har allerede op imod

5000 danskere.

I disse tider, hvor vi har meget fokus på et godt arbejdsmiljø, og hvor vi indskriver

forskellige problemer, som rygepolitik, stress og mobning i vores APV (arbejdspladsvurdering)

kan man frygte, at også "vejvrede" en dag skal indgå i APVén.

Forfatteren vil gerne opfordre til, at alle besinder sig i trafikken, og dermed

medvirke til, at kørsel på vore veje kan blive en sikker og god oplevelse. ●

21


Diamantentreprenørernes

Brancheforening

Medlemsliste og leverandørliste, juni 2009

Medlemmer

Alt Diamant A/S

Marielundsvej 32 C

2730 Herlev

Tlf. 44 92 27 92

alt@alt-diamant.dk

Brandt Diamant A/S

Præstevej 24, Postbox 7

4100 Ringsted

Tlf. 70 26 33 60

post@brandtdiamant.dk

Broholm Diamant A/S

St. Valbyvej 229, Gundsølille

4000 Roskilde

Tlf. 46 78 75 32

Dansk Dia-Bor A/S

Søren Nymarksvej 9

8270 Højbjerg

Tlf. 70 22 42 44

diabor@pbt.dk

Hans Jørgensen & Søn Entreprenør A/S

Sivmosevænget 4

5260 Odense S

Tlf. 70 13 20 20

Höyer Diamant

Paragervej 3

4621 Gadstrup

Tlf. 46 15 14 19

parkagervej3@hastrupby.dk

Kaj Bech A/S

Mads Bjerres Vej 7

7500 Holstebro

Tlf. 96 10 44 00

kb@kajbech.dk

K. Weis A/S

Tjelevej 46

7400 Herning

Tel.: 70 22 42 44

mail@weis.dk

Nordjysk Diamantboring og Skæring

Krabbesholmvej 3

9400 Nørresundby

Tlf. 98 26 11 09

nordjyskdiamant@stofanet.dk

22

Ambercon A/S

Hagensvej 64

9530 Støvring

Tlf. 98 37 21 99

hjt@beton-ambercon.dk

Brandt Diamant A/S - afd.

Guldalderen 40

2640 Hedehusene

Tlf. 70 26 33 60

post@brandtdiamant.dk

B.S. Diamant-Teknik ApS

Hedevej 25

4281 Gørlev Sj.

Tlf. 58 85 43 73

diamantteknik@mail.dk

Davidsen Partnere ApS

Korskærvej 27

7000 Fredericia

Tlf. 76 22 25 00

dp@davidsenpartnere.dk

Hansson & Knudsen A/S

Cikorievej 5

5220 Odense SØ

Tlf. 66 12 08 10

info@hansson-knudsen.dk

Jan & Co. ApS

Langdyssevej 13, Gundsømagle

4000 Roskilde

Tel. 22 64 10 50

KAPS I/S

Sørbylillevej 13A

4200 Slagelse

Tlf. 20 60 70 51

kaps@mail.dk

Midtjyllands Diamantskæring ApS

Herningvej 29

8600 Silkeborg

Tlf. 86 85 61 50

henrik@midtjyllands-diamantskaering.dk

Odense Diamantskæring A/S

Cikorievej 86

5220 Odense SØ

Tlf. 63 13 00 40

ods@odensediamantskaering.dk

Arkil A/S Kabel

Blomsterbakken 2

9380 vestbjerg

Tlf. 98 15 28 99

Brandt Diamant A/S - Falster afd.

Alstrup Strandvej 2 B

4840 Nørre Alslev

Tlf. 70 26 33 60

post@brandtdiamant.dk

Carl Nielsen Haderslev ApS

Åbenråvej 146

6100 Haderslev

Tlf. 74 53 03 11

tv@cnaps.dk

Hans Storm A/S

Ellehaven 9

5690 Tommerup

Tlf. 63 76 61 00

info@hansstorm.dk

Herlev Diamanten ApS

Store Valbyvej 227

4000 Roskilde

Tlf. 40 15 37 37

ifm@sport.tdcadsl.dk

Fa. Karen Herbst

Lynge Byvej 11

4180 Sorø

Tlf. 57 82 11 45

karenhe@tiscali.dk

Kjæhr & Trillingsgaard A/S

Egtvedvej 8

6000 Kolding

Tlf. 72 52 50 33

ktas@k-tas.dk

Michael Niemann Diamantboring og Liftudlejning

Bøllingsvej 11

4100 Ringsted

Tlf. 57 82 12 69

post@m-niemann.dk

Pro Diamant Skæring ApS

Yderholmen 13

2750 Ballerup

Tlf. 44 91 91 70

unikdiamant@sol.dk


Runge Service

Færgevej 76

3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 43 65

thomas@rungeservice.dk

Trekantens Diamantskæring ApS

Venusvej 4

6000 Kolding

Tlf. 75 56 17 99

trekantensbeton@mail.tele.dk

Unik Diamant ApS

Udlejreparken 35

3650 Ølstykke

Tlf. 22 74 74 74

unikdiamant@mail.dk

Leverandører

Brødrene A & O Johansen

Rørvang 3

2620 Albertslund

Tlf. 70 28 00 00

rln@ao.dk

Diatool ApS

Lundvej 16

8700 Horsens

Tlf. 75 65 45 77

diatool@mail.dk

Husqvarna Construction Products Danmark

A/S

Lundtoftegårdsvej 93 A

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 26 47 50

benny.Berkowitz@husqvarna.dk

Reca Danmark A/S

Gl. Viborgvej 84

8920 Randers NV

Tlf. 70 23 80 33

info@reca.dk

Aalborg Diamantværktøj

Forårsvej 56A, Øster Sundby

9220 Aalborg Øst

Tlf. 98 15 91 00

fo@aalborg-diamant.dk

Slagelse Diamanten ApS

Hyllerupvej 46

4200 Slagelse

Tlf. 58 53 36 27

diamanten2000@mail.dk

Tune Diamant

Industrihegnet 14 A

4000 Roskilde

Tlf. 46 16 20 25

tunediamant@tunenet.dk

AagaardGruppen A/S

Sjællandsgade 67

7100 Vejle

Tlf. 75 72 03 11

Carat Tools ApS

Stenhuggervej 9

6710 Esbjerg V.

Tlf. 75 15 58 68

tc@carat-tools.dk

Hellco Tools ApS

Salbjergvej 16

4622 Havdrup

Tlf. 46 18 66 77

Jerneviken Maskin AB

Tagenevägen 1

42259 Hisings Backa

Sverige

Tlf. 031-52 01 16

info@jerneviken.se

Saint-Gobain Abrahives A/S

Korskildeeng 5, 1.th.

2670 Greve

Tlf. 46 75 52 44

Sga.dk@saint-gobain.dk

TOTAL Diamanten A/S

Rugvænget 33

2630 Tåstrup

Tlf. 43 71 43 04

totaldiamanten@total-diamanten.dk

T og T Diamanten I/S

Vestmorsvej 29

7900 Nykøbing Mors

Tel.: 96 69 30 20

togtdiamanten@forum.dk

Diamantgruppen A/S

Marøgelhøj 4

8520 Lystrup

Tlf. 86 74 16 99

aarhus@diamantgruppen.com

Cobra Interdiamant ApS

Roustvej 90

6800 Varde

Tlf. 76 94 08 22

cobra@cobra-interdiamant.com

Hilti Danmark A/S

Islevdalvej 220

2610 Rødovre

Tlf. 44 88 80 00

soren.pedersen@hilti.com

J.D. Diamantværktøj A/S

Glentevej 33

4600 Køge

Tel.: 56 65 50 40

jd@jd-diamant.dk

Tyrolit A/S

Broenge 1-9

2635 Ishøj

Tel.: 43 55 74 00

tyrolit-dk@tyrolit.com

23


24

Husqvarna DXR 310

– den nye smarte

nedbrydningsrobot.

Den nye nedbrydningsrobot fra Husqvarna, DXR 310 med fjernbetjening,

indeholder den sidste nye teknologi indenfor kompakt nedbrydning.

Høj ydelse, lav vægt og et funktionelt design, gør den til det oplagte valg,

for professionelle som ønsker manøvredygtighed. En super stærk og

robust maskine med lang rækkevidde. Fjernkontrollen til DXR 310

tilbyder en høj grad af brugervenlighed og et gennemtænkt design,

helt anderledes end noget andet man finder på markedet i dag.

Lad dit næste valg være Husqvarna DXR 310 !

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

www.husqvarnacp.com

© 2009 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna AB (publ).


Kom hurtigt på benene efter en skade

Erstatning fra forsikringsselskabet kan være nok så nyttigt, hvis man kommer ud

for en arbejdsskade. Men for mange er pengene lang fra det vigtigste.

I stedet handler det om at komme tilbage til en hverdag, der er så normal som

overhovedet mulig, og det kan forsikringsselskabet faktisk også hjælpe med

Af Bodil Ganzler, foto Ulrik Samsøe Figen

● Tusindvis af danskere kommer hvert

år ud for en arbejdsskade. For nogle

af dem betyder det farvel til arbejdsmarkedet,

men for andre er der faktisk

en vej frem, hvis de får den helt rette

rådgivning og behandling. Og det er

noget, man er blevet opmærksom på

hos forsikringsselskaberne – blandt

andet hos Byggeriets forsikringsservice,

der sælger skræddersyede forsikringsløsninger

til medlemmer af Dansk

Byggeri. Fremover tilbyder selskabet i

samarbejde med If nemlig aktiv skadebehandling.

"Aktiv skadebehandling vil sige, at

forsikringsselskabet deltager og bidrager

aktivt i forløbet med at få skadelidte

tilbage på arbejde igen. Dermed

hjælper vi arbejdsgiveren, der er vores

kunde, vi hjælper de skadelidte,

der ofte har hårdt brug for det, og vi

hjælper os selv. For jo længere man er

sygemeldt, jo dyrere bliver det naturligvis

for os," fortæller afdelingsleder

og socialrådgiver Laura Faxholm fra If,

der står bag ordningen fra Byggeriets

forsikringsservice.

Flere fagfolk repræsenteret

Ud over socialrådgiveren består teamet

bag aktiv skadebehandling af skadebe-

handlere, jurister, lægekonsulenter og

psykologkonsulenter.

"Den brede sammensætning gør,

at vi kan målrette vores rådgivning og

hjælp og varetage mange forskellige

funktioner i den enkeltes sygeforløb,"

siger Laura Faxholm og tilføjer:

"Nogle har måske brug for hjælp,

når det gælder kontakten med kommunen,

andre ønsker vores tilstedeværelse

under hospitalsbesøget, mens

andre igen har behov for at få inddraget

det nødvendige netværk af kolleger,

familie eller venner. Så uanset om

det er de formelle eller mere personlige

ting, som skadelidte har behov for, er

vi godt rustet til at tage os af det."

Forsikringsselskabet taler skadelidtes sag

Forsikringsselskabet kan med aktiv skadebehandling

altså blive en slags 'talerør'

for den skadelidte, og det er der

ifølge socialrådgiveren rigtig mange,

der har brug for. For når man er syg,

har man sjældent mentalt overskud

til selv at indhente den nødvendige

information, bede om hjælp de rette

steder eller i det hele taget at overskue

situationen.

Også praktiske foranstaltninger som

at skaffe skadelidte de nødvendige

AKTIV SKADEBEHANDLING KAN BEGRÆNSE VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

hjælpemidler til at komme rundt i

hjemmet eller – på sigt – på arbejdspladsen

ligger inden for forsikringsselskabets

aktive skadebehandling.

"Det handler meget om at tænke

kreativt for at øge den enkeltes livskvalitet.

Dermed er chancerne større for

en hurtig tilbagevenden til arbejdet,

hvilket kommer både os, vores kunde

og skadelidte til gode," siger afdelingslederen.


www.bygfs.dk

Byggeriets forsikringsservice samarbejder med forsikringsselskabet If, når de yder aktiv skadebehand-

ling. Ifølge dem kan en virksomheds omkostninger henføres til tre overordnede områder, når en medar-

bejder kommer ud for en skade:

● De synlige: Medarbejderens fravær, udbetaling af sygedagpenge, udbetaling af erstatning

● De skjulte: Produktionsforstyrrelse, behov for øget administrativt arbejde, behov for øget infor-

mationsformidling

● De fremtidige: Risiko for tab af image, tab af ordre, mindre motivation og medarbejderflugt

25


Mere rentabel for hver skæring.

Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti DS TS5-SE

elektrisk vægsav

Hilti DS TS5-SE er en af verdens

mest populære elektriske vægsave.

Hilti DS TS5-SE vægsav

er den mest rentable løsning til

forskellige typer af professionel

vægsavning. Lifetime Service

Omkostningsfri periode indgår.

Hilti Danmark A/S | Islevdalvej 220 | 2610 Rødovre | T 44 88 80 00 | www.hilti.dk


AMU betaler sig

● Mange virksomheder véd at det

betaler sig at efteruddanne medarbejderne.

Der er adskillige fordele for

firmaet og medarbejderne: fleksibilitet,

færre fejl, mindre spild, mere tilfredse

medarbejdere osv.

På EUC Nordvestsjælland er vi stolte

over at kunne tilbyde en lang række

kurser målrettet bygge- og anlægsbranchen.

AMU = Høj kvalitet og lav betaling

AMU er en perfekt ramme om efteruddannelsen.

AMU kombinerer høj fleksibilitet

og kvalitet med lav betaling. For

110 kr. (nogle kurser 170 kr.) om dagen

Messekalender

2 – 5. februar 2010 World of Concrete 2010, Las Vegas (USA) www.worldofconcrete.com

23 – 26. marts 2010 Nordbygg 2010, Stockholm

19 – 25. april 2010 Bauma 2010 München (Tyskland) www.bauma.de

9 -10. september 2010 Demcon 2010, Infracity Stockholm

8 – 11. marts 2011 Byggmaskiner/DemoExpo 2010 Göteborg

IACDS

International diamantentreprenør-organisation

EDA

Europædisk demoliseringsorganisation

CSDA

Amerikansk diamantorganisation

UK Drilling & Sawing Association

Storbritanien Diamantorganisation

Fachverband Bohren und Sägen

Tyske diamantentreprenører

HIB

Svenske Håltagerorganisation

Sveriges Byggindustri

Organisation for Sveriges bygg& anläggare

SSDL

Sveriges Slibe & Diamantværktøjsleverandører Forening

Batimate

Frankrigs største byggemesse

fås korte, specialiserede kurser. Tilmed

gives VEU-godtgørelse på 725 kr. om

dagen.

EUC Nordvestsjælland har sammen

med Diamantentreprenørerne udviklet

materialet til kurserne i Vægskæring (3

dage) og Wireskæring (2 dage). Kurser vi

glæder os over at kunne tilbyde. Dertil

har skolen en bred vifte af interessante

kurser f.eks. Vejen som Arbejdsplads,

Gnist-kurser, Rulle- og Bukkestillads,

Faldsikring og mange flere. Alle kurserne

samt datoer mv. kan ses på skolens

hjemmeside (www.eucnvs.dk). Her er

også mulighed for on-line tilmelding.

Hjemmesider på nettet som kan anbefales

www.iacds.org

www.eda-demolition.com

www.cdsa.org

www.drillandsae.org.uk

www.fachverband-bohren-saegen.de

www.haltagningsentreprenoerena.se

www.bygg.org

www.ssdl.se

www.baltimat.com

Specialist på entreprenør

EUC Nordvestsjælland er en stor AMUudbyder.

Over 12.000 kursister fik i

2008 en AMU-uddannelse på skolen.

Mange af dem indenfor entreprenørområdet,

hvor skolen er specialist.

Mange kursister kommer langvejsfra, så

skolen råder over indkvartering til 82

kursister.

Velkommen på EUC Nordvestsjælland!


www.eucnvs.dk

27


Diamantentreprenørernes Brancheforening, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, telefon: 72 16 00 00

More magazines by this user
Similar magazines