Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

13. Opgave over Fiskepartier, hvoraf der er betalt Medicinalafgift i Januar 1893,

sammenlignet med det foregaaende Aar.

Januar.

Fiskepartier, hvoraf betalt Medicinalafgift:

-----

Til Nordland

og Troms0

Amtskommuner.

Til Finmarken

Amtskommune.

_

1893.

Ialt:

1892.

Sild, Tdr. 20 544 - 20 544 23 442

Tran, — 1 299 543 1 842 1 873

Lever, — 56 • 56 37

Rogn, — 7 - 7 -

TOrfisk, Kg 15992G 13 930 173 856 226 825

— 2 375 - 2 375• 500

Klipfisk, 1 Stkr 48 000 286 000 334 000 130 000

Anden i FartOi saltet Fisk, Kg. . - - • -

— - Fustager — — , Tdr. . . 50 9 59 140

14. Norges Landbrug i 1892').

Om Høstens Ud fald 1892 har Landbrugsdirektøren under 23de

December s. A. afgivet følgende Beretning til Indredepartementet:

„Vaaren kom næsten overalt i Riget senere end sædvanligt, og under

vedblivende koldt og tørt Teir udviklede Vegetationen sig meget langsomt.

Det ugunstige Veir afløstes imidlertid i det Søndenfjeldske ud paa Sommeren

af Regn og nogen Varme, der meget forbedrede Udsigterne, og da Yeirforholdene

ogsaa udover Høsten var ret gunstige i det Søndenfjeldske, svarede

Høsten her gjennemgaaende til de gode Forventninger, som Udsigterne gav

Anledning til at nære. Vistnok klages ogsaa her over, at koldt og fugtigt

Vejr paa enkelte Steder øvede uheldig Indflydelse paa Avlingen, særlig

Poteterne, men idethele har Udfaldet af Aarets Høst i denne Landsdel været

tilfredsstillende og givet Middelsaars eller endog godt Middelsaars Udbytte.

Nogenlunde tilfredsstillende er Udbyttet i Stavanger Amt, hvor dog under

den regnfulde Eftersommer og Høst saavel Korn som Poteter kom mindre

godt i Hus. I det Vestenfjeldske forøvrigt havde det uafladelige Regnveir

hele Sommeren og Høsten udover saavel i de Bergenhusiske Amter som i

Romsdals Amt en hoist skadelig Indflydelse. I disse Amter blev derfor

Avlingen i kvantitativ Henseende meget under det sædvanlige, Kvaliteten

mindre værdifuld, mangesteds ligefrem ubrugelig; Besætningen af Storfæ maa

i disse Amter derfor reduceres og selv for de gjenværende Besætninger

befrygtes Fodermangel.

Endnu uheldigere er Forholdet i det Trondhjemske og Tromso Stift.

Det kolde og regnfulde Vejr varede hele Høsten udover til Vinterens Komme.

Kun undtagelsesvis, som i Romsdals Amt og Dele af de Trondhjemske Amter,

Angaaende Udsigterne fo r Høs ten 1892 findes Beretning i Departements-Tidende for 8de

Februar s. A., No. 6, S. 14 og fig.

More magazines by this user
Similar magazines