Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 157 —

Som meddelt i min Beretning af 23de December f. A. stillede Udfaldet

af forrige Aars Høst sig meget forskjelligt for de forskjellige Landsdele ;

medens det i det Sønden fj eldske og delvis det Vestenfj eldske maatte

siges at være et tilfredsstillende Udbytte, var dette ikke Tilfældet med de

Bergenhusiske Amter og Romsdals Amt, og i Trondhjems og

Tr om s ø Stifter, .hvor Forholdet i saa Maade var meget uheldigt. Beretningerne

oui , hvorledes Avlingen slaar til for Behovet, lyder ligeledes meget

forskjelligt fra de forskjellige Distrikter.

HO avlen viser sig gjenneingaaende tilstrækkelig i det Sønden -

fj eldske, og fra flere Bygdelag haves Overskud til Salg, paa samme Tid

soin der paa den anden Side er Distrikter, hvor Kjøb er nødvendigt, især

paa Grund af den kraftigere Fodring, som har været en Følge af den langvarige

strenge Vinterkulde. Indkjøb har kun for efikelte Herreder været nødvendigt

i Akershus, Smaalenenes og Oplandske Amter, medens mange Bygder,

særlig Hedemarken Fogderi, har havt betydelige Mængder til Salg, ligesom

ogsaa Hadeland og Land samt Toten Fogderier har havt Overskud. I Hurdalen

i Akershus Amt, i Nordre Østerdalen Fogderi og i Nordre Odalen Herred

i Hedemarkens Amt samt i enkelte Herreder i Kristians Amt har Indkjøb af

Foder og Foderstoffe været nødvendige. Amtmanden i Buskerud Amt beretter,

at i Aadalen maa Foder kjøbes, om end i mindre Mængder end ifjor.

I Numedal og Sandsvær Fogderi vil man med den rigelige 1V1ængde Halmfoder

af udmærket Kvalitet hjælpe paa det mindre Oplag af HO ; forøvrigt

antages Hømængden for dette Amt at strække til for Behovet, ihvorvel Fodringen

paa Grund af Høets udryge Kvalitet for Hallingdal Fogderis Vedkommende

tør blive noksaa tarvelig. I Jarlsberg Fogderi har Høavlingen givet

Overskud til Salg ; forøvrigt vil i Jarlsberg og Larvik Amt Foderet i Almindelighed

strække til. Dette vil ogsaa være Regelen i Bratsberg Amt ; Bygder

som Drangedal, Sannikedal og Skaato maa dog som sædvanligt kjøbe endel.

I Nedenes Amt vil trænges mindre Indkjøb end ellers almindeligt, og HOavlingen

antages at ville strække til i flere Herreder i Nedenes samt i hele

Sætersdalen Fogderi. 1 Lister og Mandal Am t er der tilstrækkelig

Avling for Behovet ; i enkelte Distrikter kan endog afsees noget til Salg.

For Stavanger Amts Vedkommende *meddeler Amtmanden, at den haarde

Vinter har hindret Faarene fra at søge Foder ude i vanlig Udstrækning, hvilken

Omstændighed i Forbindelse med, at Besætningerne i Vinter paa Grund af

Høstens lave Kreaturpriser er forholdsvis store, har ,medført, at det allerede

er gaaet stærkt ind paa Beholdningerne. Om Fodermangel vil opstaa, er

afhængig af Vaarens tidlige eller sildige Komme. Ogsaa i Søndre B er -

genhus A m t vil Foderets Tilstreekkelighed bero paa, hvorvidt en tidlig Vaar

vil tilstede, at Kreaturerne slippes ud. I N or dr e B ergenhus A in t vil

Beholdningerne intetsteds strække godt til ; i Størstedelen af Sønd- og Nordfjord

og enkelte Herreder af Sogn vil de være utilstrækkelige, uagtet Kreaturbesætningerne

er reducerede. Forøvrigt antages Foderet, om end knapt, dog

at ville strække nogenlunde til, hvis ikke Foraaret bliver usædvanligt koldt.

More magazines by this user
Similar magazines