Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 158 —

Fra Rom sd al s Amt berettes, at Fodermangel befrygtes at ville opstaa paa

mange Steder udover Vaaren, uagtet det rige Udbytte af god Halm, da det

indhøstede H0 havde lidet Næringsstof i Forhold til Mængden ; vistnok har

flere reduceret sine Besætninger, men neppe i tilstrækkelig Grad i Tilfælde af en

sen Vaar. I de T r o ndh j e m sk e Amt er vil Foderet paa de fleste Steder

strække nogenlunde til, hvilket for Fosen Fogderis og *Nordre Trondhjems

Amts Vedkommende delvis tilskrives don Omstændighed, at det indhøstede

Korn for en stor Del knn er tjenligt som Kreaturfoder. Hertil kommer, at i

sidstnævnte Amt er Besætningerne paa Grund af flere mislige Aaringer mangesteds

reducerede. I enkelte Herreder i Søndre Trondhjems Amt, saasom

Selbu og Tydalen, vil Foderet ikke strække til og i nogle Herreder af Inder-

Øen og Namdalen Fogderier befrygtes Fodermangel; for nogle Bygdelag i

Stjør- og Værdalen Fogderi haves Overskud til Salg.

Fra de 3 nordligste A mter lyder Beretningerne meget nedslaaende.

I Nor dlan ds A mt frygter man — trods Besætningernes Reduktion ved.

betimelig Nedslagtning — for, at Foderbeholdningerne ikke vil vise sig tilstrækkelige

for de gjenværende Besætninger, hvilket tilskrives Foderets Udryghed

paa Grund af dets ved mislig Indhøstming formindskede Næringsværdi. I de

Kysten nærmere beliggende Distrikter har dog Høstens rige Sildefiske og

Affaldet af Skreifisket i Vaar leveret et billigt Fodersurrogat ; men i store

Dele af Distriktet fornemmelig i de indre, Kysten fjernere Bygdelag, hvem

dette Surrogat ikke kommer tilgode, befrygtes Fodermangel, der vil falde

saameget mere tung, som Evnen til Indkjøb af Foderstof andetstedsfra er

mindre end nogensinde. Fra Tromso A mt forlyder det, at Besætningerne

paa Grund af den mislige Høhøst blev betydeligt reducerede udover Høsten,

dog ikke paa langt nær tilstrækkeligt i Forhold til de smaa Foderbeholdninger.

Det er utvivlsomt, at Bunød og Sultfodring udover Vaaren vil blive ganske

anderledes almindelig end i sædvanlige Aar, skriver Amtmanden. Ogsaa i

dette Amt har imidlertid gode Sildefiskerier givet et billigt Fodersurrogat,

uden hvilke Tilstanden vilde have været endnu misligere. Værst er dog Forholdene

i Finmarkens Amt. Foruden det daarlige Udbytte -- for enkelte

Distrikters Vedkommende rent Uaar har den strenge Vinter med haardt

Veir hindret Almuen i at supplere sine Foderbeholdninger, der trods betydelig

Reduktion af Besætningerne var for knappe, med de sædvanlige Fodersurrogater

fra Sjø og Land., hvortil man havde sat sin Lid, da det gjaldt at spare

det mest mulige fra Nedslagtning. Paa de fleste Steder har Fodermangelen

været følelig og vil tiltage udover Vaaren. Værst stillet er Distrikterne i

indre Lebesby, hvor det ikke i Mands Minde har seet saa mørkt ud, idet flere

allerede i December var foruden HO. Sultefodring antages at foregaa i betydelig

Grad i Landdistrikterne og vil blive endnu almindeligere udover Vaaren,

særlig hvis den kommer sent og Fisket mislykkes. Kun i Vardø Fogderi,

hvor der ifjor avledes forholdsvis mest HO, og hvor der importeres adskilligt

af denne Vare især fra Rusland, samt i Sydvaranger, hvor der er noksaa let

More magazines by this user
Similar magazines