Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

.160 —

bytte af Havren som ifjor, idet den kun paa enkelte Gaarde er tjenlig til

Seed. Naar undtages et Par Herreder, hvor der haves tilstrækkeligt Korn

ogsaa til den fornødne Seed, maa Korn kjøbes i hele Guldalen Fogderi forøvrigt

I Orkedalen og Fosen Fogderier har man allerede kjøbt betydelige

Mængder og mere vil treenges saavel, til Husholdningerne soin til Sædekorn ;

kun Meldalen er selvhjulpen med Seed fra tidligere Aar. I Nordre Trondhjems

Amt foregaar Kornkjøb saavel til Sæd som til Husbrug i langt større

Udstrækning end sædvanligt og i Distrikter, som ellers pleier at have Korn

til Salg. Kun i Frosten Herred vil der blive Overskud. I Nordlands,

Tromso og 1' i n in arkens A mter, hvor Kornavlingen slog mere eller

mindre feil, afgav Udbyttet lidet til Føde, og Sædekorn maa kjøbes andetstedsfra

; Kjøb af Mel har været betydeligt større end sædvanligt. I Finmarken

bar den store Forsyning af Kjød, der var en Følge af Nedslagtning, ikke

helt kunnet erstatte Mangelen paa Korn og Poteter.

Angaaende Potethøsten berettes fra Smaalenene og Akershus Amter,

at den i det hele taget er tilstrækkelig for Béhovet, i enkelte Bygder i Aker

og Follo samt Romerike har den givet Overskud ; nogle Steder i *Follo skal

Frugten have taget Skade i Kjælderne soin en Følge af den strenge Kulde ;

om Sygdom forlyder intet. I Hedemarkens Amt vil Høsten ligeledes strække

til undtagen i Eidskogen, hvor Poteterne for en stor Del raadnede i Kjælderne,

og i Nordre Østerdalen, hvor Potethøsten slog ganske feil især i de

nordligste 41erreder. I Hedemarkens Fogderi haves ogsaa af Poteter betydeligt

Overskud. I den største Del af Gudbrandsdalen blev Avlingen meget liden,

saa at Forbruget maatte indskrænkes og tildels frygtes Mangel paa Smdeft*O.

Forøvrigt er i Kristians Amt Beholdningerne tilstrækkelige og giver i enkelte

Distrikter tildels betydelige Overskud. Sygdom, som tildels viste sig under

Optagningen, bar ikke udbredt sig. I Buskerud Amt er Udbyltet i det hele

tilfredsstillende ; enkelte Bygder maa kjøbe. Kun fra Rollag i Numedal og

Sandsvær Fogderi klages over, at Poteterne flere Steder liar taget Skade i

Kjælderen. I Hallingdal antages samtlige Bygder at være tilstrækkelig forsynede.

I Jarlsberg og Larvik Amt vil Høsten strække til, i Jarlsberg

Fogderi er Overskud, men det er at befrygte, at Poteterne har lidt i Kjælderne

af Kulden. Om Tørraaddenhed høres lidet. Naar undtages Sannikedal

og Skaatø, vil Potethøsten strække til ogsaa i Bratsberg Amt. Fra Nedenes

og Lister og Mandal Amter berettes, at Høsten i Almindelighed vil dække

Behovet, i sidstnævnte Amt tildels give Overskud ; i begge Amter har Raaddenhed

og Kulde gjort endel Skade paa Beholdningerne, saa enkelte Distrikter

i Nedenes Amt som Følge deraf maa kjøbe noget til Sæd. I Stavanger Amt

har Jæderen og endel Herreder i Ryfylke Overskud, medens Amtet forøvrigt

dels maa kjøbe, dels intet faar tilovers. Frost eller Raadning har ingen vwsentlig

Skade øvet. Avlingen vil i det store taget vise sig nogenlunde tilstrækkelig

i Søndre Bergenhus, hvorvel der fra enkelte Kanter klages og paa

flere Steder frygtes det at blive nødvendigt at kjobe til Sæd; det nødvendige

vil dog antagelig blive at erholde inden Amtet. Fra Nordre Bergenhus Amt

More magazines by this user
Similar magazines