Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

endog bedre end i Mands Minde ; særlig fra Nedenes Fogderi heder det, at

Kvaliteten er god og Kvantiteten antagelig fuldt tilstrækkelig for Behovet.

For Lister og Mandais Amt beretter Amtmanden, at Høavlingen i Almindelighed

har givet et rigt og over et Middelsaars Udbytte saavel i Mængde som

i Godhed. Den indhøstede Avling led paa forskjellige Steder i Mandais Fogderi

større eller mindre Skade paa Grund af den stærke Høstflom, hvorved

Elvevand trængte ind i Lader og Kjældere paa de lavere liggende Gaarde.

Ogsaa i Stavanger Amt har man idetheletaget været ret tilfreds med HOhøsten,

saavel i Henseende til Mængde som til det indhøstede Høs Godhed.

For den øvrige Del af Riget stiller Høhøsten sig mere eller mindre

uheldig.

I Søndre Bergenhus Amt har man i enkelte Strøg af Amtet, hvor Avlingen

hurtigere bliver moden, faaet en velbjerget og god, tildels rig Høhøst, men

iØvrigt blev Udbyttet lidet og langt under Behovet. Amtmanden beretter, at

en større Del Storfæ maa nedslagtes eller sælges til lave Priser, og at det

er at befrygte, at Foderbeholdningerne vil blive knappe for den tilbageværende

Besætning. Fra Nordre Bergenhus Amt indberetter Amtmanden, at

HOmængden paa de fleste Steder var som i et Middelsaar, men, bortseet fra

endel af de indre Distrikter, især Sogn, hvor man fik indhøstet Engen i godt

Teir, blev Kvaliteten yderst daarlig, fornemmelig fordi HOet under Indhøstningen

tog betydelig Skade af det vedvarende Regn. Af Efterslaat bar man

saagodtsom intet faaet, af Løv, der især i Sogn tages med til Hjælp til Kreaturfoder,

fik man ogsaa samlet forholdsvis lidet, som er brugbart. Paa den

*anden Side, meddeler Amtmanden, har den lange milde Høst tilladt Fæet at

søge sin Næring ude længere end sædvanligt. I Romsdals Amt gav Græsset

i kvantitativ Henseende et rigt Udbytte, men foruden at manglende Sol og

Varme forringede Avlingens Næringsværdi, foregik Indbjergningen paa de fleste

Steder under de uheldigste Forholde, en Mængde slaaet Græs, siger Amtmanden,

raadnede endog paa Marken. Amtmanden antager, at Forholdene vil

gjøre det nødvendigt at nedslagte en stor Del af Besætningen. Amtmanden

i Søndre Trondhjems Amt indberetter, at Høavlingen tildels har givet omkring

et 1Vliddelsaars Udbytte, i Strinclen og Selbu Fogderi dog betydeligt

under, især hvad Beskaffenheden angaar ; det samme gjælder paa det nærmeste

Orkedalen Fogderi, medens Hømængden i Guldalen og Fosen Fogderier har

været større end i 1V1iddelsaar, men da Indbjergningen foregik under yderst

ugunstige Vejrforhold, blev en Mængde HO bedærvet, og det øvrige er af

temmelig slet Kvalitet. I Nordre Trondhjems Amt betegnes Hømængden

gjennemgaaende som et Middelsaars, i enkelte Distrikter noget over og i

andre noget under ; men det indbjergede H0 er fordetmeste og især for Fjeldslaatternes

Vedkommende af daarlig Kvalitet, idet en stor Del deraf blev

bragt i Hus i bedærvet, tildels madden Tilstand som Følge af stadig vedholdende

Regn. Nogen almindelig Fodermangel, bemærker Amtmanden, befrygtes

dog ikke, da Kornavlingen for en stor Del alene kan benyttes som

Kreaturføde.

More magazines by this user
Similar magazines