Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 177 —

Med Hensyn til Omsætningens Fordeling paa de enkelte Samlag i 1892

henvises til den som Bilag meddelte Tabel 1, der tillige giver Oplysning om

Samlagenes Bruttoindtægt, Udgifter samt Overskud for nævnte Aar.

Tabellen udviser, at Samlagenes samlede Bruttoindtægt i 1892 har

udgjort Kr 3 519 871

deres Udgifter . - 1 895 374

altsaa igjen som Nettooverskud Kr. 1 624 497

deri indbefattet hvad der er afskrevet til Reservefonds samt paa faste Eiendomme

og Inventarium.

Overskudet var saaledes i 1892 ikke lidet store end i 1891, da det

belob sig til Kr. 1 514 113.

Af Udgifterne i 1892, Kr. 1 895 374, udgjorde, som det sees :

Kommuneskatter Kr 128 930

Brændevinsafgift - 428 135

01- og Vinskat . - 49 736

Ialt Kr. 606 801

eller 32 0 Procent af de samlede Udgifter. 1 1891 var Procenten 31.5, i

1890 30.4, i 1889 31.3 og i 1888 31.1. Udgifterne have saaledes ikke

varieret meget fra det ene Aar til det andet.

Den af Samlagene for 1892 betalte Brændevinsafgift svarer (efter 13 'A

Ore pr. Liter) til et Kvantum af 3 211 013 Liter, medens deres hele

Detailomsætning androg til 3 193 661 Liter.

Ved at sammenholde Indtægt og Udgift i 1892 med de i samme Aar

afhændede Kvanta Brændevin, udkommer som gjennemsnitlig Bruttoindtægt

pr. Liter Kr. 1.07 og som Udgift Kr. 0.57, altsaa Nettooverskud pr. Liter

50 Ore. For 1891 udgjorde de tilsvarende Belob henholdsvis Kr. 1.06, 0.58

og 0.48 og for 1890 Kr. 1.03, 0.57 og 0.46.

Som ovenfor anført, udgjorde det samlede Overskud for 1892 Kr. 1 624 497

Heraf er til Reservefonds afsat . . . Kr. 4 086

samt afskrevet paa faste Eiendomme

og Inventarium .79 147

. - 75 061, tilsammen

Resten af Overskudet Kr. 1 545 350

er enten allerede disponeret til almennyttige øjemed eller vil senere erholde

saadan Anvendelse, idet Midlerne i saa Fald ere henlagte til dertil bestemte

Fonds eller forovrigt henstaa ubrugte.

I 1888-1891 udgjorde de tilsvarende Beløb:

1888. 1889. 1890. 1891.

Afsat til Reservefonds Kr. 37 140 Kr. 20 794 Kr. 17 562 Kr. 1) 21 '287

Afskrevet paa faste Eiendomme

og Inventarium - 57 824 - 34 827 - 43 585 - 1)36 381

Anvendt eller afsat til

almennyttige Øiemed - 875 678 - 1 084 501 - 1 323 495 - 1 456 445

Ialt Overskud Kr. 970 642 Kr. 1 140 122 Kr. 1 384 642 Kr. 1 514 113

I) At de her anførte Tal for 1891 ikke stemme med de tidligere meddelte, kommer af, at man nu

har erholdt fuldstEendigere Oplysninger, end man tidligere var i Besiddelse af.

12 a

More magazines by this user
Similar magazines