Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

---- 178 —

Ved til det nys anførte OverskudsbelOb for 1892, Kr. 1 545 350, at lægge

de 606 801 Kr., der, som oven nævnt, af Samlagene er erlagt i Kommuneskatter

samt i Brændevins- og Olafgift for Aaret, udkommer i samlet Sum

Kr. 2 152 151, der udgjør det Beløb, som i 1892 er kommet vedkommende

Byer tilgode af Samlagenes Bruttoindtægt. For Aarene 1881-1891 vare

de paa lignende Maade beregnede Bel0b følgende : i 1881 Kr. 789 757, i

1882 Kr. 833 157, i 1883 Kr. 948 057, i 1884 Kr. 1 068 010, i 1885 Kr.

1 120 060, i 1886 Kr. 1 177 500, i 1887 Kr. 1 222 443, i 1888 Kr. 1 391 146,

i 1889 Kr. 1 626 804, i 1890 Kr. 1 879 369 og i 1891 Kr. 2 047 336. Beløbene

have altsaa, som det sees, stadig været i stærkt Stigende. For de

12 Aar 1881-1892 udgjøre de ovennævnte Belob i Gjennemsnit Kr.

1 354 650 aarlig.

Om den specielle Anvendelse af den til almennyttige øjemed disponerede

Del af Samlagenes Overskud er der for 1892 endnu ikke modtaget fuldstændige

Oplysninger. Derimod hidsættes nedenfor en Opgave, der gjcelder Overskudet

for 1891. Som ovenfor anført, udgjorde dette Kr. 1 456 445, hvortil

kommer endel fra tidligere Aar gjenstaaende udisponerede Overskudsbeløb,

tilsammen Kr. 29 835, saaledes at det hele Beløb, hvorfor der i nedenstaaende

Tabel er gjort nærmere Rede, udgjør Kr. 1 456 445 Kr. 29 835

= Kr. 1 486 280. De her nævnte Belob ere uddelte af 50 Samlag.

De uddelte Overskuds Anvendelse var følgende :

Indremissionen Kr11 050

Kirkebygninger 17 800

Andre kirkelige eller religiøse Formaal

14 143

Muswer, Samlinger samt andre videnskabelige Øiemed

34 300

Bibliotheker, Lzeseværelser, Læseselskaber36 341

Folkeskolen: Skolebygninger

93 686

Bibliotheker og Samlinger

7 055

Iøvrigt •

7 059

Middelskoler og højere Skoler: Bygninger

7 130

Bibliotheker og Samlinger

3 520

Iøvrigt . . . . . . 22 200

Aftenskoler, Søndagsskoler, Sømandsskoler, tekniske Skoler, Arbeiderakademi o. 1. 51 840

Husflids-, Haandgjernings- og Husholdningsskoler

61 870

Stipendier for Haandværkere m. fl. .... . . • • 2 300

13Orneasyler, Børnehjem, Opdragelsesanstalter

121 505

Magdalenehjem

1 950

Ynglingeforeninger

12 973

Afholdsforeninger, Afholdssagen

21 207

Arbeiderforeninger, Arbeiderhjem etc

11 653

SOmandshjem m v

3 300

SOmands-, Haandvterker- og andre Foreninger

32 630

Offentlige Sygehuse

47 610

Diakonisser

19 112

Syge- og Understøttelsesforeninger

38 799

Fattighuse

7 053

Fattiges Understøttelse, Pleie, Bespisning 41 437