Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

— 179 ----

Skytterlag . . . . Kr. 2 460

Gymnastikvæsen ........ . . • . .... • • • • • - 20 060

Badehuse -54õ43

Tegneskoler - 4 250

Theatre, Festivitetslokaler, Forlystelsessteder etc. ......... . . . - 70 800

Musikvæsen, Sang 33 755

Andre kunstneriske Formaal - 37 120

Jernbanebidrag . - 33 710

Oparbeidelse af Gader og Veianiteg - 128 034

Andre Bidrag til Kommunikationsvæsenet - 27 598

Gadebelysning - 15 424

Vandværker, Vandledning, Kloakvæsen - 114 192

,

Brandvæsen - 10 147

Offentlige Parker, Træplantning m v - 109 425

Læger • • . . - 1 450

Politi - 4 954

Til Disposition for Kommuner uden nærmere Angivelse af Øjemed - 10 138

Andre Formaal - 21 939

Henlagt til Bidragsfond eller henstaaende ubrugt

Ialt uddelt Kr. 1 429 522

56 758

Tilsammen Kr. 1 486 280

Blandt de Formaal, der har været Gjenstand for Understøttelse af Samlagenes

Overskud, indtager, som det sees, Skolevæsenet ubetinget den første

Plads, idet der til samme ialt er bidraget Kr. 192 490. Medregnes hertil

endvidere Husflids- og lignende Skoler samt Tegneskoler, stiger Belobet til

Kr. 258 610, hvorhos det er at mærke, at de under „Muswer og Samlinger",

„Bibliotheker" og „Gymnastikvæsen" opførte Bidrag ligeledes delvis vedkomme

Undervisningen. Alt i alt er der saaledes til Skolevæsenet ydet over 18

Procent af det samlede Bidragsbeløb, hvorhos næsten samtlige de bidragsydende

Samlag have deltaget heri. Som andre væsentlige Formaal kommer

dernæst „Oparbeidelse af Gader og Veianlmg" med 9 Pct., „Børneasyler

o. s. v." med 8 1/2 Pct., „Vandværker o. s. v." med 8 Pct., „Offentlige Parker"

med 7 1/2 Pct. og „Theatre o. s. v." med 5 Pct. Videre er der, som det

sees, til „Badehuse" og „Sygehuse" bidraget ganske betydelige Bel0b. Til

direkte Fremme af Afholdssagen er der af 37 Samlag ydet ialt Kr. 21 207

eller 1.5 Procent af de samlede Bidrag. For en Række af tidligere Aar stiller

Samlagenes Bidrag til Afholdssagen, procentvis beregnet af det samlede

Overskud, sig saaledes: i 1882 4.4, i 1883 3.1, i 1884 3.2, i 1885 3.0, i

1886 2.6, i 1887 2.8, i 1888 2.2, i 1889 1.7 og i 1890 1.4.

More magazines by this user
Similar magazines