Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

ssb.no

Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 1893

Meddelelser fra det statistiske Centralbureau” udkommer regelmæssig

med et Numer hver Maaned, indeholdende maanedlige Opgaver over Ind- og

Udførsel af de vigtigste Artikler med detaillerede Opgaver vedkommende

Trælastexporten, endvidere over Toldintrader, Brændevin s- og Maltproduktion

samt Afgift deraf, Norges Banks Metalbeholdning og Seddelmasse, Jernbanernes

Driftsindtægter, Skibsfarten mellem Norge og Udlandet, Telegrafkorrespondance,

Konkurser m. v. Hertil vil i den Udstrækning, som Tid og Omstændigheder

tillade, slutte sig statistiske Afhandlinger eller mindre Meddelelser

angaaende forskjellige Forhold, der kunne antages at have en mere almindelig

Interesse, navnlig saadanne, der ikke omhandles i den officielle Statistik.

Hver Aargang (12 Numere) vil udgjøre et Bind paa omtrent 12 sekstensidige

Ark.

Prisen pr. Aargang er 2 Kr. Enkelte Numere sælges ikke.

Subskription modtages af D'Hrr. H. Aschehoug & Co.

De 7 første Bind sælges underet for 7 Kr.

Det statistiske Centralbureau, Februar 1893.

.Ringvolds Bogtrykkeri.

More magazines by this user
Similar magazines