DEN LETTE LØSNING AF VAGN FREDERIKSEN - Elbo

infolink2003.elbo.dk

DEN LETTE LØSNING AF VAGN FREDERIKSEN - Elbo

hedsstyrelsens patientvejledning fra

1997/98, hvor overlæge Per Bech under

overskriften ”Hvad er depres sion?”

skriver: ”Depression kan betyde både

en sygdom i hjernen og en menneskelig

sorg eller krise. Behandlingsmæssigt er

det naturligvis vigtigt at skelne mellem

depressionssygdommen og sorgen eller

krisen. Imidlertid oplever patienter

med depressionssygdom ofte, at der

har været en krise i forbindelse med

sygdommens opståen. For at undgå

sådanne overvejelser beskriver man

depressionssygdommen alene ved de

symptomer, den forårsager.”

Får man denne diagnose, så skal man

også behandles derefter, og det vil i dagens

Danmark sige, at man typisk får

tilbudt en medikamentel behandling.

I Sundhedsstyrelsens patientvejledning

fra 2000 (s. 14) anføres, at første behandlingsvalg

i forbindelse med mild

depression (F32.0) er psykoterapi. Og

vedrørende behandling af kortvarige

tilbagevendende depressive episoder

(F38.1) hedder det: ”Sikker dokumentation

for antidepressive præparaters

effekt ved disse tilstande findes ikke,

og præparaterne er ikke registreret til

behandling af disse tilstande.” (ibid. s.

15). Vedrørende behandling af tilbagevendende

(periodisk) depression hedder

det – med enkelte undtagelser (ibid.

s. 16): ”For denne kategori af depressive

patienter gælder generelt de samme retningslinjer

som for førstegangsdepressionerne.”

For et meget stort antal mennesker er

det mit indtryk fra mit daglige arbejde,

at den givne praksis i Danmark ikke

Tabel 1. Antal personer i behandling med nyere antidepressiva, 1994-2003, i den primære sundhedssektor.

fungerer ud fra en hensyntagen til disse

punkter i patientvejledningen.

Hvis man har været udsat for et tydeligt

ydre tab som Mette Hansen, så

er der mulighed for psykologsamtaler

over Sygesikringen, men efter tab, som

kommer mere gradvist og snigende,

foreligger denne mulighed ikke. Der

arbejdes med forsøgsordninger i Århus

amt og Fyns Amt med hensyn til at henvise

lettere og moderate depressioner

til psykologbehandling. Men aktuelt er

det sådan, at en medikamentel behandling

af depression ofte vil stå alene, idet

det er meget få af det antal mennesker,

som får stillet en depressionsdiagnose,

der får tilbudt psykoterapi. Sat på spidsen:

Sorg kan gøres til depression, som

behandles medikamentelt − og så taler

vi ikke mere om det!

Blandt de mange her i landet, som

løbende er medikamentelt behandlet

med antidepressiva (se Tabel 1 nedenfor),

leves der ikke altid op til ”et menneskesyn,

som tager udgangspunkt i, at

ethvert menneske har krav på respekt

for sin selvbestemmelsesret. Patienten

skal have mulighed for at indgå i et

aktivt samarbejde omkring behandlingen”

– som det er formuleret i Norsk

Psykologforenings vejledning i forbindelse

med behandling af depression.

(Norsk Psykologforening, 2000, s. 3).

Den aktuelle tingenes tilstand her i

landet viser ikke altid den store respekt

for patientens integritet og individualitet

i et aktivt samarbejde, hvilket ligeledes

er i modstrid med førnævnte

publikation: ”Det etiske krav om at behandle

pt. ordentlig og med størst mu-

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

SSRI 88.699 115.049 128.565 145.992 158.992 165.025 176.275 202.063 217.462 242.299

Andre - 1.340 7.151 16.381 25.406 36.076 45.310 58.407 67.414 73.441

Nyere antidepressiva

i alt

88.699 115.543 132.533 155.960 175.517 189.809 208.311 242.966 264.690 292.192

Alle antide- 152.478 172.418 186.372 206.546 224.425 238.190 256.299 289.604 309.233 336.377

pressiva i alt

Nr. 18 . 2005 PSYKOLOG NYT

11

More magazines by this user
Similar magazines