Lausa/Neva RD 148 dk - Blaupunkt

blaupunkt.de

Lausa/Neva RD 148 dk - Blaupunkt

Radio / CD

Lausanne RD 148

Nevada RD 148

Betjeningsvejledning


2

1

17

16

15

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14

13

12


Indholdsfortegnelse

Kort instruktion .............................. 4

Vigtige oplysninger ........................ 9

Nyttig læsning ......................................... 9

Trafiksikkerhed ....................................... 9

Montering ................................................ 9

Tyverisikring med KeyCard ........ 10

Ibrugtagning af bilradioen ..................... 10

Udtagning af KeyCard .......................... 10

Tilpasning af 2. KeyCard /

Udskiftning af KeyCard ......................... 10

Visning af radiopas-data ....................... 10

Short Additional Memory (S.A.M.) ........ 11

Turn On Message (T.O.M.) .................. 11

Optisk visning som tyverisikring ........... 11

Vedligeholdelse af KeyCard ................. 11

Valg af lydkilde ............................. 11

Radiodrift med RDS ..................... 12

AF - Alternativ Frekvens ....................... 12

REG-regionalradio ................................ 12

Valg af frekvensområde ....................... 12

Stationsjustering ................................... 13

Stationssøgning / ........................ 13

Manuel justering med > ............. 13

Bladre gennem stationskæderne

(kun FM)................................................ 13

Skifte mellem hukommelsesniveauerne

(FM) ................................... 13

Lagring af stationer ............................... 13

Automatisk lagring af kraftigste

stationer med Travelstore ..................... 14

Valg af radiostationer fra

hukommelsen ....................................... 14

Skanning af gemte stationer med

Preset Scan .......................................... 14

Skanning af radiostationer med

Radio-Scan ........................................... 14

Ændring af Scan-tid .............................. 14

Ændring af stationssøgerens

følsomhed ............................................. 15

Skift mellem stereo og mono (FM) ....... 15

PTY - Programtype ............................... 15

PTY tænd/sluk ................................... 15

Programtype ......................................... 15

Visning af stationens programtype ... 16

Visning af den valgte programtype ... 16

Valg af programtype .......................... 16

Lagring af programtype ..................... 17

Skanning af stationer med

PTY-SCAN ........................................ 17

PTY-førsteret ..................................... 17

Trafikradio med RDS-EON........... 18

Trafikradio-førsteret tænd/sluk ............ 18

Advarselssignal..................................... 18

Slukke for advarselssignal ................ 18

Automatisk start af søgefunktion

(CD-drift) ............................................... 18

Indstilling af lydstyrke for trafikradio og

advarselssignal ..................................... 18

CD-drift .......................................... 19

Aktivering af CD-drift ............................ 19

Ilægning af CD ...................................... 19

Udtagning af CD ................................... 19

Valg af musiknummer ........................... 19

MIX ........................................................ 20

SCAN .................................................... 20

Clock - klokkeslæt ....................... 20

Indstilling af klokkeslæt ........................ 20

Visning af klokkeslæt ............................ 20

Indstilling af klokkeslæt efter

strømafbrydelse .................................... 21

Sluk for timekorrektur ........................... 21

Advarsel ........................................... 21

Indstilling af equalizer ................. 22

Generelle oplysninger........................... 22

Oplysninger på Internettet .................... 22

Justeringshjælp for equalizer ............... 23

Programmering med DSC ........... 24

Oversigt over fabrikkens

DSC-basisværdier ................................ 26

Tekniske specifikationer ............. 26

3

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


Kort instruktion

1 Tænd / sluk med tasterne:

Tryk på en af de viste taster, når Key-

Card er blevet lagt i.

Lydstyrken svarer til de indlæste værdier.

4

Tænd / sluk med KeyCard:

Der tændes/slukkes for radioen ved at

lægge KeyCard i / tage det ud.

Henvisning:

Læs også oplysningerne under afsnittet

“Tyverisikring med KeyCard”.

Tænd / sluk via tændingen:

Radioen kan tændes og slukkes via bilens

tændingsmekanisme, hvis den er

blevet installeret med henblik herpå.

Når tændingen slukkes, høres to signaltoner

til påmindelse om, at KeyCard

skal udtages, inden bilen aflåses.

Aktivering af radioen i.f.m. afbrudt

tænding

Når tændingen er slået fra og KeyCard

er lagt i, gås der frem som følger:

Tryk på ON, når du hører signaltonerne.

Herefter vil der blive tændt for radioen.

Efter en times spilletid kobles apparatet

automatisk fra, så der ikke slides så

meget på batterierne.

2 VOL+ / VOL-

Ændring af lydstyrken.

Når der tændes for radioen vil lydstyrken

svare til de indlæste værdier (VOL

FIX).

Ændring af VOL FIX: Se under afsnittet

“Programmering med DSC”.

3

Lynhurtig dæmpning af lydstyrken.

Når der trykkes på -tasten, tones

der lynhurtigt ned for lydstyrken. I displayet

kommer der til at stå “MUTE”

(tavs).

Funktionen ophæves ved at trykke på

-tasten eller VOL+.

Trykkes der på VOL-, vil den normale

lydstyrke komme til at svare til

(Mute)-lydstyrken.

Mute-lydstyrken programmeres på følgende

måde:

• Indstil den ønskede lydstyrke

• Tryk på i 2 sek. (signaltone høres).

Denne lydstyrke svarer til den gemte

Mute-lydstyrke.

Tillægsfunktion

Hukommelsestast i DSC-menuen.

4 SC - Scan

Radiodrift

Scan

Tryk kort på SC -

“FM SCAN” og stationens betegnelse

lyser skiftevis. Samtlige FM-stationer,

der kan modtages, vil blive spillet ganske

kort.

Preset Scan

PTY-funktionen skal være tændt for at

Preset Scan kan aktiveres (“PTY” lyser

ikke i displayet).

Tryk på SC i ca. 2 sek. –

Signaltonen høres, “SCAN” og stationsbetegnelsen

lyser skiftevis.

Derefter vil de stationer, der er blevet

gemt og modtaget på stationstasterne,

blive spillet ganske kort.

Scan / Preset Scan afbrydes ved at

trykke på SC eller vippen.


PTY-Scan

PTY-funktionen skal være tændt for at

Preset Scan kan aktiveres (“PTY” lyser

ikke i displayet).

Derefter vil de stationer, der svarer til

den valgte programtype, kort blive spillet.

CD-drift

CD-Scan

Tryk kort på SC –

“CD-SCAN” kommer til syne i displayet.

CD-numrene afspilles et kort

øjeblik.

CD-Scan afbrydes ved at trykke på

SC.

5 LD - Loudness

Denne funktion tilpasser de svage toner

til det menneskelige øre.

Funktionen tændes/slukkes ved at

trykke på LD.

Tillægsfunktion CLOCK

Man kan vælge at lade displayet vise

klokkeslættet hele tiden.

Omskiftning af displayvisning: Tryk på

LD i ca. 2 sek.

Klokkeslættet forsvinder i ca. 8 sek. i

forbindelse med at der vælges anden

funktion.

6 Vippe

Radiodrift

/ Stationssøgning

op

ned

gradvis ned/op (i FM-området skal

AF være slukket)

kun for FM:

bladre i stationskæderne, når AF er

aktiveret, f.eks. P1, P3 osv.

CD-drift

/ Valg af musiknummer

op

ned

hvis der trykkes på én gang, starter

musiknummeret forfra.

Hurtigt fremspoling, kan høres

(CUE).

Hold tasten trykket ind efter

behov.

Hurtig tilbagespoling, kan høres

(REVIEW).

Hold tasten trykket ind efter

behov.

Tillægsfunktioner (vippe):

Yderligere indstillingsmuligheder med

AUD A

DSC-MODE @

PTY ?

Den pågældende funktion skal være

blevet aktiveret forinden.

5

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


7 Display

6

a

b

c

n

d

efgh ij

k

l m

a) NDR2 - Stationsnavn

b) 1 : 52 - CD-tid (afspillet tid) og

nummer (CD-nummer)

c) 16:31 - Klokkeslæt

d) FM - Frekvensområde

e) 6 - Stationsknapper (1-6)

f) I, II, T - Hukommelsesniveau I, II

eller Travelstore

g) lo - Stationssøgerens følsomhed

h) AF - Alternativ frekvens (RDS)

i) T - Traffic Program (trafikmeldinger

modtages)

j) A - Trafikmeldinger har førsteret

k) LD - Loudness-funktionen er

aktiveret

l) PTY - Programtypen er aktiveret

m) CD - CD’en er lagt i

n) T6 - 6. CD-nummer gengives

8 Tyverisikring med KeyCard

KeyCard skal være lagt i, når der tændes

for bilradioen.

KeyCard

Ilægning af KeyCard

KeyCard-tungen køres ud og kortet

lægges i med kontaktfladen pegende

opad.

Kortet trækkes frem efter behov.

Læs også oplysningerne under afsnittet

“Tyverisikring med KeyCard”.

Blinkende KeyCard-tunge

Når radioen er slukket og KeyCard er

taget ud, blinker tungen (optisk tyverisikring)

efter forudgående indstilling.

Yderligere informationer: Se under

“Programmering med DSC”.

9 BND

Skifter mellem hukommelsesniveauerne

/ frekvensområderne FM I, FM II,

TS (Travelstore), M og L.

Tillægsfunktion (Travelstore)

De seks kraftigste stationer kan gemmes

i Travelstore-hukommelsen på følgende

måde:

Tryk på BND, indtil signaltonen høres

og der kommer til at stå “T--STORE” i

displayet.

: AF

Alternativ frekvens for RDS-området:

Når “AF” kommer til syne i displayet,

søger radioen automatisk en bedre

frekvens til det aktuelle program ved

hjælp af RDS-funktionen.

AF tændes/slukkes ved at trykke på

AF-tasten.

Regionalfunktion tænd/sluk:

Tryk på AF-tasten i ca. 2 sek. (Beep). I

displayet vil der komme til at stå “REG-

ON” eller “REG-OFF” (se under REG -

regional).


; TA (Traffic Announcement = trafikradio-førsteprioritet)

Når trafikmeldinger modtages, vil der

stå “T” i displayet, mens “A” betyder, at

funktionen, der giver trafikmeldingerne

førsteprioritet, er aktiveret.

Herefter sender radioen kun trafikmeldinger.

Førsteret tænd/sluk: Tryk på TA.

< 1, 2, 3, 4, 5, 6 - stationsknapper

Radiodrift

På hvert hukommelsestrin (I, II og “T”)

kan der indlæses 6 stationer fra FMområdet.

I mellem- og langbølgeområdet kan

der indlæses 6 stationer pr. område.

Stationerne gemmes i hukommelsen

ved at trykke på stationstasten (radiodrift),

indtil programmet igen kan høres

(beep-lyd).

Kalde stationen frem - indstille

frekvensdeområde. Vælg hukommelsesniveau

for FM og tryk på den

pågældende stationstast.

Tillægsfunktioner - stationstaster

PTY-programtypen gemmes og kaldes

frem.

Når PTY er aktiveret (displayet viser

“PTY”) kan programtypen gemmes på

de enkelte stationstaster og kaldes

frem efter behov (FM).

CD-drift

1/II - Pause

Pause tænd/sluk: Tryk på 1/II. I displayet

vil der komme til at stå “CD-

PAUSE”.

2/RPT - Repeat

Musiknummeret gentages ved at

trykke på 2/RPT. Displayet viser “RE-

PEAT”, og nummeret gentages, indtil

der igen trykkes på 2/RPT. I displayet

kommer der til at stå “RPT OFF”.

3/MIX -

Med denne funktion vil CD-numrene

blive afspillet i vilkårlig rækkefølge.

MIX tænd/sluk:

Tryk på 3/MIX.

I displayet vil der enten stå “MIX CD”

eller “MIX OFF”, alt efter driftstilstanden.

= • SRC

SRC (Source = kilde)

Når CD’en er blevet lagt i, kan der skiftes

mellem to lydkilder: Radio og CD.

(Eject)

CD’en køres ud, når der trykkes på tasten

i ca. 2 sek.

> Ilægning af CD

CD’en lægges i med etiketten pegende

opad. Den vil automatisk blive kørt

over i den ønskede driftsposition, hvorefter

CD-afspilningen kan begynde.

? PTY

Programme Type = Programtype

Med PTY-funktionen forvandles stationstasterne

til programtypetaster. Med

stationstasterne kan der vælges programtyper,

som f.eks. NYHEDER,

SPORT, POP, VIDEN osv. Vippen > benyttes til at kalde PTY-programmerne

frem, når PTY-funktionen er

blevet aktiveret. “PTY” lyser i displayet).

7

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


@ DSC (Direct Software Control)

Med DSC-funktionen kan der foretages

justering af de programmerbare

grundindstillinger. Yderligere informationer

under afsnittet “Programmering

med DSC”.

A AUD

Funktion til justering af diskant og

bas.

Lagring af forskellige indstillingsværdier

for driftstyperne FM, AM og CD.

Justering:

Vælg driftstype.

Tryk på AUD og foretag ændring af

indstillingsværdierne med vippen.

8

Diskant +

Diskant –

Bas –

Bas +

Næste driftstype vælges, hvorefter indstillingsværdierne

ændres.

Indstilling af balance (venstre/højre)

og fader (for/bag).

Tryk på AUD to gange:

Fader for

Fader bag

Balance venstre

Balance højre

De pågældende værdier vil komme til

at fremgå af displayet. Den seneste

indstilling vil automatisk blive gemt i

hukommelsen.

Sluk for AUD:

Tryk på tasten.

Hvis der ikke sker nogen ændring de

næste 8 sek., ophører AUD-indstillingen

automatisk.

Tillægsfunktioner EQU ON/OFF

Equalizer tænd/sluk:

Tryk på AUD i ca. 2 sek. Displayet viser

kort “EQU-ON” (tændt) eller “EQU-

OFF” (slukket).


Vigtige oplysninger

Nyttig læsning

Inden du tager bilradioen i brug, bedes du

læse følgende afsnit omhyggeligt:

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerheden kommer altid i første

række. Derfor skal der hele tiden tages højde

for den aktuelle trafiksituation, når bilradioen

benyttes.

Tænk altid på, at du tilbagelægger 14 m i

sekundet ved en hastighed på 50 km/h.

Derfor frarådes det at betjene bilradioen i

kritiske situationer.

Advarselssignaler fra f.eks. politi og brandværn

skal kunne opfattes i tide af bilens

passagerer. Skru derfor ned for lyden under

kørslen.

Montering

Hvis du selv ønsker at montere eller udbygge

bilens radioanlæg, bør du læse vedlagte

oplysninger herom, inden du går i gang.

Eksempelvis skal plus være tilsluttet via

tændingen og permanent plus.

Højttalerudgangene må ikke forbindes med

bilens stel!

9

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


Tyverisikring med KeyCard

Bilradioen leveres sammen med et såkaldt

KeyCard.

Til bilradioen kan der benyttes to forskellige

KeyCard.

Hvis et KeyCard går tabt eller beskadiges,

kan du bede om et reservekort hos Blaupunkt-forhandleren.

Hvis du har to KeyCard i brug, kommer basisværdierne

for det første til at gælde for

begge kort. Følgende funktioner kan dog

gemmes separat i hukommelsen:

Indlæsning på stationstasterne, bas, diskant

(Treble), balance og fader, loudness, TA

(lydstyrken for trafikmeldinger), lydstyrken

for signaltonen samt LOW-EQ.

Desuden vil de senest indstillede driftstilstande,

som f.eks. frekvensområde, station,

TA-førsteret, AF, REG ON/OFF, SCAN-

TIME, stationssøgerens følsomhed og VOL

FIX forblive i hukommelsen.

Du vender altså tilbage til den aktuelle

grundindstilling, når du lægger kortet i.

Ibrugtagning af bilradioen

• Tænd for radioen og kom kortet ned i

tungens slids ovenfra (kontaktfladen

skal vende opad).

Bilradioen er nu driftsklar.

10

Hvis apparatet ikke kan identificere det kort,

der lægges i, vil der komme til at stå “CARD

ERR” i displayet. Radioen må ikke betjenes

nu.

Vent i ca. 10 sek. til radioen kobler fra.

Hvis du indfører et fremmed kort (f.eks. telefon-

eller kreditkort), vil der komme til at

stå “WRONG KC” i displayet i ca. 2 sek.

Tag kortet ud og læg det rigtige i.

Efter “CARD ERR” eller “WRONG KC”

• trykkes der på ON til reaktivering af radioen.

Udtagning af KeyCard

• Træk KeyCard frem og tag det ud.

Tilpasning af 2. KeyCard /

Udskiftning af KeyCard

Et KeyCard kan tilpasses som supplerende

kort, mens bilradioen er i gang med det første.

2. KeyCard tilpasses ved at

• indføre 1. KeyCard og tænde for radioen.

• trykke på DSC og vælge “LEARN KC”

med / .

• trykke på >.

Displayet skifter til “CHANGE”.

• Tag det første KeyCard ud og læg det

andet i, inden “CHANGE” toner bort.

Efter “READY” eller “LEARN KC”

• trykkes der på DSC.

Bilradioen kan nu også benyttes med det

andet KeyCard.

Der må maksimalt benyttes to KeyCard til

radioen.

Ved brug af et tredje KeyCard vil brugsberettigelsen

for det kort, der ikke blev anvendt

i indkøringsfasen, automatisk blive ophævet.

Visning af radiopas-data

Ved hjælp af KeyCard kan du få displayet til

at vise radiopassets data, som f.eks. apparatets

betegnelse og nummer samt typenummer

(7 6 ...).

Gå frem som beskrevet under afsnittet “Programmering

med DSC - READ KC”.


Short Additional Memory

(S.A.M.)

Optisk visning som tyverisikring

= kort information

KeyCard-tungen blinker

Den blinkende KeyCard-tunge fungerer som

Med 2. KeyCard, der kan købes hos for- optisk tyverisikring i det øjeblik du forlader

handleren, kan der vælges korte informa- bilen (husk at tage kortet ud).

tioner i form af en lysavis under DSC-menupunktet

“READ KC”, som f.eks. bilværkstedets

og FDM’s telefonnumre.

Få forhandleren til at indkode en tekst efter

eget valg (maksimalt 162 tegn).

Følgende forudsætninger skal dog være

opfyldt:

Plus og permanent plus skal være sluttet til

som beskrevet i monteringsvejledningen.

I DSC-modus skal radioen være indstillet på

Turn On Message (T.O.M.)

“LED ON”.

Læs desuden afsnittet om “Programmering

= startinformation

med DSC - LED”.

Med 2. KeyCard, der kan købes hos forhandleren,

kan man få radioen til at vise en

bestemt startinformation, hver gang der

tændes for den.

Deaktivering af blinke-funktionen

Blinke-funktionen deaktiveres ved at skifte

til “LED OFF” i DSC-menuen.

Få forhandleren til at indkode en tekst efter

eget valg (maksimalt 48 tegn).

Teksten vil komme til syne hver gang radioen

aktiveres med 2. KeyCard.

Vedligeholdelse af KeyCard

Fejlfrie funktioner forudsætter, at kortets

kontaktflader er frie for snavs. Undgå direkte

berøring af kontaktfladerne.

Kortets kontaktflader rengøres med en vatpind

og lidt rensesprit efter behov.

Valg af lydkilde

Med SRC (Source = kilde) kan der vælges

mellem følgende lydkilder: Radio og CD.

For at CD-funktionen kan benyttes, skal der

være lagt en CD i.

Skift til anden lydkilde:

• Tryk på SRC.

11

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


Radiodrift med RDS (Radio Data System)

Med Radio Data System får radiooplevelsen

på FM en helt ny dimension.

Flere og flere radiostationer er begyndt at

sende RDS-informationer ud sideløbende

med de normale programmer.

Når radioen har identificeret programmerne,

vil stationsnavnet (f.eks. P1) komme til

at stå i displayet, evt. også med regionalt

kendetegn.

Med RDS omdannes stationstasterne til programtaster.

Du ved hele tiden, hvilket program

du modtager. På den måde kan du

vælge præcist det program, du ønsker at

høre.

Men der er også andre fordele forbundet

med RDS:

AF - Alternativ Frekvens

AF-funktionen (Alternativ Frekvens) sørger

automatisk for at indstille den bedste frekvens

til det aktuelle program

Funktionen er aktiv, når der står “AF” i displayet.

AF - tænd/sluk:

• Tryk kort på AF.

Mens der søges, vil lyden fra den aktuelle

udsendelse evt. blive dæmpet ned et øjeblik.

12

Hvis der står “SEARCH” i displayet, når der

tændes for radioen eller en af frekvenserne

i hukommelsen kaldes frem, betyder det, at

radioen er i gang med at søge en alternativ

frekvens.

“SEARCH” toner bort efter gennemløb af

frekvensbåndet eller når radioen har fundet

en alternativ frekvens.

Hvis modtagelsen af programmet bliver stadig

ringere,

• vælges andet program.

REG-regionalradio

Nogle af radioens programmer sendes som

regionalprogrammer på bestemte tidspunkter

af døgnet.

Hvis du lytter til et bestemt regionalprogram

og gerne vil fortsætte med det, så

• tryk på AF i ca. 2 sek.

I displayet kommer der til at stå “REG

ON”.

Hvis du forlader regionalprogrammernes

frekvensområde eller ønsker at benytte

RDS-servicen i fuldt omfang, skal du skifte

til “REG OFF”.

• Tryk på AF i ca. 2 sek., indtil “REG

OFF” kommer til syne i displayet.

Herefter vil “REG ON” eller “REG OFF” kort

komme til syne i displayet hver gang der

tændes for radioen.

Valg af frekvensområde

Der kan vælges mellem følgende områder:

FM 87,5 - 108 MHz,

MB (mellembølge) 531 - 1602 kHz og

LB (langbølge) 153 - 279 kHz.

• Skift til det ønskede område med

BND-funktionen.

Bemærk:

I DSC-menuen kan man blokere MB eller

LB eller begge frekvensområder.

Det har den fordel, at der ikke skal trykkes

så meget på BND, når det kun er de ønskede

områder, der kan vælges. Læs desuden

om “Programmering med DSC-AM ON og

AM OFF”.


Stationsjustering

Manuel justering:

Stationssøgning /

• Tryk på > til gradvis ændring af

• Tryk på / . Bilradioen starter automatisk

sin søgning efter næste station.

Vedvarende tryk på eller er ensbetydende

med hurtig søgning (frem/tilbage).

frekvensen (op/ned).

Vedvarende tryk på > i venstre eller højre

side er ensbetydende med et hurtigt frekvensgennemløb.

Stationssøgning

op

ned

> gradvist op eller ned (på FM skal der

være slukket for AF)

Manuel justering med >

For at kunne foretage manuel justering, skal

der være slukket for AF- og PTY-funktionen

(ingen visning i displayet).

Funktionerne afbrydes ved at

• trykke på AF eller PTY.

Bladre gennem stationskæderne

(kun FM)

Med > kan du kalde stationer frem fra

frekvensområdet.

Der kan bladres i rækken af stationer med

>> (frem) eller er nu opfyldt.

Skifte mellem hukommelsesniveauerne

(FM)

Du kan skifte mellem hukommelsesniveauerne

I, II og T, når radiostationerne skal gemmes

eller kaldes frem.

Det valgte hukommelsesniveau vil komme

til at fremgå af displayet.

• Tryk på BND et bestemt antal gange,

indtil det pågældende hukommelsesniveau

vises i displayet.

Lagring af stationer

I FM-området har du mulighed for at gemme

seks radiostationer pr. hukommelsesniveau

(I, II, T) med stationsknapperne 1, 2,

3, 4, 5, 6.

I mellem- og langbølgeområdet kan der ligeledes

gemmes seks stationer pr. område.

• Vælg frekvensområde med BND.

• Stil ind på stationen ved hjælp af vippen

(automatisk

>).

/ eller manuelt

• Tryk på den pågældende stationsknap,

indtil du igen kan høre programmet (efter

ca. 2 sek.) eller signaltonen har

lydt.

13

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


Radiostationen er nu blevet gemt i hukommelsen.

Displayet oplyser, hvilken knap du har

trykket på.

Bemærk:

Hvis du vælger en radiostation, der allerede

er blevet gemt i hukommelsen, vil både

stationsknappen og hukommelsesniveauet

blive oplyst ved blink i display.

Automatisk lagring af kraftigste

stationer med Travelstore

De seks kraftigste FM-stationer vil automatisk

blive gemt i radioens hukommelse (sorteres

efter feltstyrke), hvis dette ønskes.

Denne funktion vil du få stor glæde af, hvis

du rejser meget.

• Tryk på BND i 2 sek.

Displayet viser “T-STORE”.

De seks kraftigste FM-stationer gemmes

automatisk på “T”-niveau (Travelstore). Når

det er sket, tuner radioen ind på den stærkeste

station i rækken.

En anden mulighed er at gemme stationerne

manuelt på Travelstore-niveau (se “Lagring

af stationer”).

14

Valg af radiostationer fra

hukommelsen

Gemte stationer kan vælges efter behov ved

at trykke på knappen.

• Vælg frekvensområde med BND og

hukommelsesniveau for FM.

Tryk på BND et bestemt antal gange,

indtil det ønskede niveau kommer til

syne i displayet.

• Tryk på stationsknappen.

Skanning af gemte stationer

med Preset Scan

Preset Scan skanner de stationer, der er

blevet gemt på FM-hukommelsesniveauerne.

Dette gælder for alle frekvensområder.

PTY-funktionen skal være slukket for at Preset

Scan kan aktiveres (“PTY” lyser ikke i

displayet).

• Tryk på PTY efter behov.

Preset Scan startes ved at

• trykke på SC i ca. 2 sek.

Herefter tunes der kort ind på alle stationerne

i hukommelsen. Displayet viser skiftevis

“SCAN”, stationsnavnet og frekvensen (blinker).

Preset Scan afsluttes ved at

• trykke kort på SC.

Skanning af radiostationer med

Radio-Scan

Funktionen tuner kort ind på de stationer,

der kan modtages.

Scan aktiveres ved at

• trykke på SC.

Den aktuelle frekvens eller stationsnavnet

begynder at blinke i displayet.

Mens der søges, vil der stå “FM- eller AM-

SCAN” i displayet.

Valg af station/deaktivering af Scan:

• Tryk kort på SC eller vippen.

Hvis der ikke udvælges radiostation, vil

Scan-funktionen automatisk blive afbrudt

efter et frekvensgennemløb. Herefter tunes

der ind på den station, du sidst har lyttet til.

Ændring af Scan-tid

Scan-tiden kan justeres fra 5 til maksimalt

30 sek.

Yderligere oplysninger om ændring af Scantiden

under afsnittet “DSC-programmering

- SCANTIME”.


Ændring af stationssøgerens

følsomhed

Med denne funktion kan du justere stationssøgerens

følsomhed.

Hvis der står “Io” i displayet betyder det, at

der kun søges efter stationer med god modtagelse

(lav følsomhed).

Slukkes der for “Io”, vil der også blive søgt

efter stationer, hvor modtagelsen er knap

så god.

Læs mere om indstilling af følsomheden

under afsnittet ”Programmering med DSC -

LO-DX”).

Skift mellem stereo og mono

(FM)

I DSC-menuen kan du gå fra stereo til mono

og omvendt. Det kan f.eks. være en fordel i

områder med dårlig modtagelse. Radioen

skifter automatisk til stereoafspilning, når der

tændes for den.

Er modtagelsen her for dårlig, skiftes der

automatisk til monoafspilning igen.

Læs mere herom under afsnittet “Programmering

med DSC - STEREO/MONO”.

Displayet viser den valgte driftstilstand et

kort øjeblik.

PTY - Programtype

PTY er en del af RDS-servicen, som tilbydes

af flere og flere radiostationer. Med PTYfunktionen

har du mulighed for at udvælge

FM-stationer af en bestemt programtype.

Når du har valgt programtype, udvælges

stationerne med søgefunktionen eller Scan.

PTY tænd/sluk

• Tryk på PTY.

Er funktionen aktiv, viser displayet den senest

valgte programtype. Desuden vil der

komme til at stå “PTY” nede i højre hjørne.

Programtype

Med > oplyses den senest valgte programtype,

hvorefter der kan vælges en ny.

Stationsknapperne 1 - 6 benyttes til at kalde

gemte programtyper frem.

PTY skal dog være aktiveret forinden.

Med DSC kan der vælges mellem en tysk

eller engelsk sprogversion (se under “Programmering

med DSC - PTY LANG”). De

enkelte programtyper fremgår af listen.

De fedttrykte bogstaver er identiske med

PTY-visningen i displayet.

NEWS

nyheder

CURRENT AFFAIRS

politik

INFORMATION

spec. tekstudsendelser

SPORT

sport

EDUCATE

undervisning

DRAMA

hørespil + litteratur

CULTURE

kultur

SCIENCE

videnskab

VARIED

underholdning

POP MUSIC

popmusik

ROCK MUSIC

rockmusik

M.O.R. M

underholdningsmusik

LIGHT M

L-klassisk

15

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


CLASSICS

E-klassisk

OTHER M

spec. musik

WEATHER

vejrmelding

FINANCE

økonomi

CHILDREN’S PROGRAMMES

børn

SOCIAL AFFAIRS

samfund

RELIGION

religion

PHONE IN

telefonudsendelse

TRAVEL

rejse

HOBBIES

fritid

JAZZ MUSIC

jazz

COUNTRY MUSIC

country

NATIONAL MUSIC

dansk musik

OLDIES MUSIC

evergreens

16

FOLK MUSIC

folkemusik

skiftes der til det program, du senest har lyttet

til.

De disponible programtyper kan indlæses

på lagerpladserne. Læs desuden næste afsnit

om lagring af programtype.

Visning af stationens programtype

• Tryk på PTY i ca. 2 sek.

Efter signaltonen vil stationens aktuelle tilbud

af programtyper blive oplyst.

b) med > (vippe)

PTY-mærkningen mangler i de tilfælde, hvor

displayet viser “NONE” (ingen).

Er PTY aktiveret, kan programtypen

vælges med >.

• Tryk på >. Displayet viser

Visning af den valgte programtype

den senest valgte programtype i

• Tryk på >.

Displayet viser den senest valgte programtype.


3 sek.

Inden for dette tidsrum vælges den

nye programtype med >> (frem) eller

et bestemt antal

a) med stationsknapperne

Er der tændt for PTY, kan knapperne 1

- 6 benyttes til valg af de programtyper,

som fabrikken har indkodet.

gange.

Hvis du vil lytte til en station med denne

programart, så

• start søgefunktionen med / .

• Tryk på en af knapperne fra 1 - 6.

Displayet viser den valgte programtype

i 2 sek.

Hvis du vil lytte til en station med denne

programart, så

Hvis programtypen ikke findes, viser displayet

“NO PTY” og signaltonen høres. Derefter

skiftes der til det program, du senest har lyttet

til.

• start søgefunktionen med / .

Hvis programtypen ikke findes, viser displayet

“NO PTY” og signaltonen høres. Derefter


Lagring af programtype

PTY-førsteret

I forbindelse med CD-drift skifter apparatet

Radioen leveres med 6 indlæste programtyper

(tast 1-6).

Der kan dog indkodes andre programtyper

efter ønske.

Situation

PTY-funktionen er aktiveret, tegnet lyser i

displayet.

Stationen med den ønskede programtype

automatisk til den station, der sender den

ønskede programtype.

Når PTY-udsendelsen er slut, skifter radioen

til forudgående lydkilde (radio eller CD).

Hvis du ønsker at gemme en bestemt programtype

i hukommelsen, skal der stå “PTY”

i displayet.

• Aktiver “PTY” med PTY-tasten efter

behov.

kan p.t. ikke modtages (via søgefunktionen

eller Scan).

Radioen skifter til den senest valgte station.

Så snart programtypen kan modtages på en

Henvisning:

Som nævnt i indledningen, er det p.t. kun

enkelte RDS-stationer, der opererer med

disse funktioner.

• Vælg programtype med >. af stationerne i rækken, skifter apparatet til

• Tryk på en af tasterne (1-6), indtil signaltonen

høres.

den pågældende station (radiodrift).

Den valgte programtype kan kaldes frem via Eksempel:

tasten, når displayet viser “PTY”.

- sidst valgte station: P3

Skanning af stationer med PTY-SCAN

Betingelse: Der skal stå “PTY” i displayet.

• Tryk på SC.

Derefter stiller radioen ind på de stationer,

der har den pågældende programtype.

-

-

-

-

-

displayet viser “PTY”

“POP” vælges

søgningen starter

ingen station med “PTY-POP”

displayet viser “NO PTY” og vender

SCAN-funktionen afbrydes ved at

- automatisk tilbage til P3

• trykke på SC eller vippen.

- P1 sender “PTY-POP”

- radioen skifter til P1, så længe “POP”udsendelsen

varer.

17

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


Trafikradio med RDS-EON

Betegnelsen EON står for udveksling af informationer

inden for en stationskæde.

En del FM-programmer sender med jævne

mellemrum aktuelle trafikmeldinger i deres

eget område.

Trafikradioprogrammer udsender et ID-signal,

der opfanges af din bilradio. Når signalet

er identificeret, vil der komme til at

stå “T” (Traffic Program - Trafikradio) i displayet.

Derudover findes der programmer, der ikke

selv sender trafikmeldinger, men via RDS-

EON kan modtage bestemte trafikmeldinger

fra stationsrækken. Hvis trafikmeldingerne

fra disse stationer (fx. P1) skal have førsteprioritet,

skal “A” lyse i displayet.

Når der er en trafikmelding, skifter radioen

automatisk til det pågældende trafikprogram

(her P3). Derefter skiftes der til det normale

program igen (f.eks. P1).

18

Trafikradio-førsteret tænd/sluk

Når trafikradioen har førsteret, vil der stå “A”

i displayet.

Førsteret tænd/sluk:

• tryk på TA.

Hvis der trykkes på TA samtidigt med en

aktuel trafikmelding, afbrydes funktionen for

denne ene melding. Radioen skifter til forrige

driftstilstand. Førsteretten for efterfølgende

trafikmeldinger bibeholdes.

Diverse taster er uden funktion, når trafikmeldingerne

sendes.

Advarselssignal

Når du forlader området for den aktuelle trafikudsendelse,

vil du kunne høre et advarselssignal

efter ca. 30 sek.

Det samme vil være tilfældet, hvis du trykker

på en stationsknap, på hvilken du har

gemt en station uden T-signal.

Slukke for advarselssignal

a) Stil ind på en anden station med trafikradio:

• Tryk på vippen eller

• på en stationstast, på hvilken du

har gemt et trafikprogram.

eller

b) sluk for trafikradio-førsteret:

• Tryk på TA.

Herefter forsvinder “A” fra displayet.

Automatisk start af søgefunktion

(CD-drift)

Hvis du befinder dig i CD-modus og forlader

området for den aktuelle trafikudsendelse,

vil radioen automatisk pejle sig ind på

en anden station med trafikradio.

Hvis programmet ikke er fundet efter ca. 30

sekunder, vil du høre et advarselssignal med

30 sekunders mellemrum. Signalet slukkes

som beskrevet ovenfor.

Indstilling af lydstyrke for trafikradio

og advarselssignal

Lydstyrken er blevet indstillet på fabrikken.

Du kan dog ændre den ved hjælp af DSC

(se afsnittet om “Programmering med DSC

- TA VOL”).


CD-drift

Bilradioen kan benyttes til afspilning af Ilægning af CD

Valg af musiknummer

CD’er.

• Tænd for radioen.

Når CD’en er blevet kørt ind, viser displayet

Bemærk:

• Læg CD’en i med en let bevægelse.

de aktive CD-funktioner.

Benyt kun de runde CD’er med en diameter

på 12 cm.

CD’er med en diameter på 8 cm eller med

Husk, at skriften skal pege opad.

CD’en køres automatisk over i den rigtige

position, hvorefter afspilningen starter.

form som f.eks. en sommerfugl eller et ølkrus,

må ikke benyttes.

Udtagning af CD

Anvendelse af sådanne CD’er medfører en

akut fare for, at CD’en og drevet ødelægges.

Producenten hæfter ikke for skader, der

opstår ved brug af denne type CD’er.

• Tryk på SRC i ca. 1 sek.

CD’en køres ud.

Grib aldrig forstyrrende ind i CD’ens automatiske

ind- og udkøringsmekanisme.

/ Valg af musiknummer

op

ned

hvis der trykkes på en enkelt gang,

begynder nummeret forfra.

Aktivering af CD-drift

Hvis CD’en ikke udtages, køres den automatisk

ind igen efter ca. 30 sek.

Hurtig fremspoling, kan høres (CUE).

Hold trykket ind efter behov.

Hurtig tilbagespoling, kan høres

(REVIEW).

Hold trykket ind efter behov.

Når CD’en lægges i, viser displayet “CD”.

Med SRC-funktionen kan der skiftes til anden

lydkilde:

• Tryk på SRC, indtil CD-funktionerne

kommer til syne i displayet (musiknummer,

spilletid).

Vippen fungerer således, at den springer flere

musikstykker over, når der trykkes på den

et par gange.

Displayet viser “T” (Track) og oplyser nummeret

på den aktuelle musiktitel.

19

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


MIX

Denne funktion afspiller numrene på de enkelte

CD’er i vilkårlig rækkefølge. Funktionen

er aktiv, når der kommer til at stå “MIX

CD” i displayet mellem de enkelte numre.

MIX tænd / sluk:

• Tryk kort på 3/MIX.

“MIX OFF” betyder, at der er slukket for funktionen.

SCAN

Spiller de første par takter af CD-nummeret.

Aktivering af SCAN:

• Tryk kort på SC, indtil “CD-SCAN”

kommer til syne.

De første par takter af de forskellige numre

afspilles kronologisk i stigende rækkefølge.

SCAN-funktionen afbrydes ved at

• trykke på SC.

Herefter fortsætter nummeret, du senest har

lyttet til.

SCAN-funktionen kan også afbrydes ved at

trykke på

• DSC, SRC, , > eller / .

20

Clock - klokkeslæt

Bilradioen er udstyret med et internt ur, der

indstilles automatisk med RDS og i sjældne

tilfælde med DCF 77 (styresignal til klokradio)

for at få det til at gå mere præcist

(timer, minutter).

Ved styring via RDS forudsættes RDS-sender

med CT-funktion (CT - Clocktime).

Der kan slukkes for automatisk korrektur af

klokkeslættet eller timerne (DCF 77).

DCF 77 tænd/sluk:

• Tryk på DSC i ca. 2 sek.

Funktionen er aktiv, når “DCF77 ON” kommer

til syne i displayet.

Funktionen er slukket, når displayet viser

“NO DCF77”.

Indstilling af klokkeslæt

a) Automatisk indstilling

Klokkeslættet indstilles automatisk i

forbindelse med RDS-sender med CTfunktion.

Hvis RDS-signalerne udebliver

i ugens løb, forsøger bilradioen at

modtage DCF 77 næste gang den

slukkes, med henblik på præcis indstilling

af klokkeslættet. Her forudsættes

det, at der er tændt for DCF 77.

Displayet viser “CLK SYNC” i ca.

20 sek., hvorefter en melodi kan høres

(Big Ben) som tegn på, at radioen er

tændt og motorantennen (hvis en sådan

findes) er kørt ud.

Hvis der ikke modtages signal via DCF

77, slukkes apparatet efter et par sekunder.

b) Manuel indstilling med

DSC-CLOCKSET

• Tryk kort på DSC. Displayet viser

“CLOCKSET”.

• Tryk på > for at indstille timerne

og minutterne. Det blinkende

område kan ændres med / .

• Tryk kort på for at gemme indstillingsværdierne.

Visning af klokkeslæt

Klokkeslættet vil blive vist permanent både

i radio- og CD-drift efter ønske.

Hvis der vælges andre funktioner, vil klokkeslættet

forsvinde i ca. 8 sek., mens den

valgte station vises.

Omskiftning af displaytype:

• Tryk på LD i ca. 2 sek.


Indstilling af klokkeslæt efter

strømafbrydelse

Hvis bilradioen har været afbrudt i længere

tid pga. strømsvigt o.lign., vil der stå “0.00”,

når der tændes for den igen.

Klokkeslættet indstilles automatisk ved

hjælp af RDS-CT, men kan dog også indstilles

manuelt.

Klokkeslættet skal kun korrigeres manuelt,

hvis radioen ikke modtager RDS-station

med CT-funktion (Clocktime).

Sluk for timekorrektur

I DSC-menuen kan du slukke for korrektur

af timerne via “CLK MAN/CLK AUTO”. Minutterne

vil dog fortsat blive korrigeret.

Det kan f.eks. være praktisk, hvis du ønsker

at orientere dig om andre tidszoner.

• Tryk på DSC og dernæst på

• / et bestemt antal gange, indtil “CLK

MAN/CLK AUTO” kommer til syne i

displayet.

Timekorrektur-funktionen slukkes ved at

vælge “CLK MAN” med >.

• Tryk på > for indstilling af timerne

og minutterne.

Advarsel

Fare for beskadigelse af automatisk motorantenne

i bilvaskanlæg.

Ved tidssynkronisering via DCF 77 vil en

automatisk motorantenne formentlig ikke

blive kørt ind i forbindelse med at radioen

slukkes.

Inden du kører ind i vaskeanlægget skal du

huske at

• slukke for radioen med ON. Motorantennen

køres ind. Hvis ikke, trykkes

der på ON en gang til.

DCF 77 funktionen hviler, når der er slukket

for radioen.

Husk altid at trække motorantennen

ind, inden du kører ind i vaskeanlægget.

DCF77-funktionen aktiveres i det øjeblik der

tændes for radioen igen.

21

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


Indstilling af equalizer

Lyden i bilen påvirkes i høj grad af akustikken

i kabinen, og ikke så meget af højttalernes

egenskaber.

I den forbindelse spiller position, montering

samt volumen bagtil, f.eks. ved døren eller

bagruden en vigtig rolle. Resonansen inde i

bilen kan påvirke klangen fra højttalerne i

negativ retning, selv når disse er blevet omhyggeligt

anbragt.

Dette kan føre til, at bastonerne enten mangler

eller begynder at runge, at mellemtonerne

lyder for påtrængende, musikinstrumenter

og stemmer får en falmet klang eller denne

lyder meget hul.

Klangindtrykket kan forbedres væsentligt

ved at man forstærker eller undertrykker visse

frekvensområder i bilradioen.

Bilradioen er udstyret med et parametrisk

filter “LOW EQ”, der kan indstilles fra 50 til

200 Hz. Her betyder parametrisk, at frekvensen

samt hævning/sænkning af lyden

(fra +10 til -20 dB) kan indstilles individuelt

for filterets vedkommende.

Filteret kan indstilles præcist uden brug af

måleapparater.

Indstillingen vil blive forklaret nærmere i tabellen

på de næste sider.

22

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger har kun en vejledende

funktion. Det vigtigste er naturligvis,

at du får realiseret dine helt personlige

klangforestillinger.

Til indstilling af filteret anbefales det at benytte

en helt almindelig musik-CD. CD’en bør

indeholde numre med forskellige instrumenter

og sang. Elektronisk musik egner sig ikke

så godt til en generel klangbedømmelse, da

originalklangen ikke kendes.

Følgende funktioner skal nulstilles, inden

indstillingen påbegyndes: Bas, diskant, balance

og fader.

Denne indstilling beskrives i den korte instruktion

under pkt. A AUD.

Lyt nu til musikken fra CD’en.

Foretag vurdering af klangindtrykket som det

efter din mening bør være.

Læs herefter tabellen under “Klangindtryk/

problem”, og find ud af, hvordan problemet

kan løses ved at kigge under “Forholdsregler”.

Indstilling af bassen og det nederste mellemområde

foretages med “LOW EQ”-filteret.

Filteret kan indstilles i DSC-menuen på følgende

måde:

• Tryk på DSC.

• Tryk på / , indtil “LOW EQ” kommer

til syne i displayet.

• Tryk på > og

• indstil lydniveauet i henhold til efterfølgende

tabel med / .

• Omstil frekvensområderne med >.

• Tryk på

værdierne.

med henblik på at gemme

Equalizeren tændes/slukkes ved at trykke

på AUD i ca. 2 sek. På den måde kan du

sammenligne klangen hhv. med og uden

equalizer.

Oplysninger på Internettet

På vor homepage på Internettet

http://www.blaupunkt.de

kan du læse alt om indstillingsværdierne til

nye biltyper.


Justeringshjælp for equalizer

Frekvensområder

Basområde

50 til 100 Hz

Nederste mellemområde

100 til 200 Hz

Klangindtryk/problem

For svag basgengivelse

Utydelig bas

Runger for meget

Ubehageligt tryk på ørerne

Forholdsregler

Bassen hæves med

filter “LOW EQ”

Frekvens: 50 til 100 Hz

Niveau: +4 til +6 dB

Nederste mellemområde

sænkes med filter “LOW EQ”

Frekvens: 100 til 200 Hz

Niveau: ca. -4 dB

Henvisninger

Undgå forvrængninger.

Hæv niveauet ganske forsigtigt,

hvis højttalerens diameter

er for lille.

For smalt eller aggressivt

klangbillede.

Vær opmærksom på musikkens

grundtone-område.

23

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


Programmering med DSC

Med DSC (Direct Software Control) har du

mulighed for at tilpasse bestemte indstillingsværdier

og funktioner i bilradioen til dine

aktuelle behov samt gemme ændringerne i

radioens hukommelse.

Bilradioen indstilles, inden den forlader fabrikken.

Læs mere om basisværdierne i

tillægget til betjeningsvejledningen.

Hvis du ønsker at ændre en bestemt programmering,

• trykker du på DSC.

Ved hjælp af vippen og -tasten kan du nu

vælge og indstille de funktioner, der vil blive

beskrevet nærmere i det følgende. De aktuelle

værdier vil komme til at fremgå af displayet.

/ Valg af funktion

> Værdierne indstilles / kaldes frem

24

CLOCKSET til manuel indstilling af klokkeslættet.

Med > vælges timerne /

minutterne. Det blinkende

område kan ændres med

/ .

Indstillingsværdierne gemmes

ved at trykke på .

Læs også afsnittet om

“CLOCK - klokkeslæt”.

VOL FIX Justerer hvor kraftig lydstyrken

skal være når der tændes

for radioen.

Lydstyrken indstilles med >. Hvis radioen står på

“VOL 0”, vil afspilningen foregå

i den senest valgte lydstyrke,

når der tændes for

radioen.

PTY LANG Der kan vælges mellem en

TYSK og en ENGELSK

sprogversion.

READ KC Læser de data, der gælder

for KeyCard.

Ved hjælp af kortet oplyser

radioen forskellige data,

som f.eks. navn, typenummer

(76 ...) og mærkenummer.

Med det andet kort kan der

hentes dataoplysninger

frem, som forinden er blevet

indkodet hos forhandleren

(se “Short Additional Memory

S.A.M.”).

Hvis kortet udtages, mens

dataene læses, viser displayet

“READ KC”.

LEARN KC Funktion til benyttelse af 2.

KeyCard.

Læs også oplysningerne under

“Tyverisikring med Key-

Card” - “Indkodning af 2.

KeyCard”.


LED ON Der kan vælges mellem LED

ON og LED OFF. Ved LED

ON blinker KeyCard-tungen

til ekstra sikring af bilen.

Apparatet slukkes og Key-

Card fjernes forinden.

BEEP Bekræftende lyd i forbindelse

med funktioner, der kræver

at der trykkes på tasten i

over 1 sek.

Lydstyrken kan reguleres fra

0-9 (0 = slukket).

LO-DX Ændring af stationssøgerens

følsomhed.

“LO” står for nærmodtagelse,

“DX” for fjernmodtagelse.

Vælg “LO 3”, hvis radioen

skal modtage kraftige stationer

i nærområdet, og

“DX 1”, hvis den skal modtage

svage stationer i fjernområdet.

TA VOL Lydstyrke (0-66) for trafikmeldinger

og advarselssignal.

Trafikmeldingen sendes i

denne lydstyrke, hvis standard-lydstyrken

er svagere.

Hvis standard-lydstyrken er

kraftigere end TA VOL, vil

trafikmeldingen blive sendt i

standard-lydstyrken.

SCANTIME Fastsættelse af Scan-tiden

(5-30 sek.) for radio- og CDdrift.

STEREO/MONO

Omstilling med >.

Den aktuelle driftstilstand

fremgår af displayet.

Hver gang der tændes for

radioen vil afspilningen automatisk

foregå i STEREO.

AM ON/OFF Det er muligt at blokere et

eller flere AM-områder (MB,

LB).

Det betyder, at det kun er de

absolut nødvendige AM-områder,

der kan vælges med

BND-funktionen:

AM ON – alle områder

MB OFF – LB, FM

LB OFF – MB, FM

AM OFF – FM

LOUDNESS Loudness-justering af de

lave, dybe toner til det menneskelige

øre.

LOUD 1 - ubetydelig forstærkning

af lyden

LOUD 6 - maksimal forstærkning

af lyden

LOW EQ Equalizer-indstilling:

Kalder frekvenserne frem og

indstiller lydniveauet i det

nederste frekvensområde.

Læs også afsnittet om “Indstilling

af equalizer”.

25

ENGLISH DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

ESPAÑOL

PORTUGUÊS


CLK MAN Funktion til slukning af timekorrekturen.

Læs også afsnittet

om “Clock - klokkeslæt,

Slukning af timekorrektur”.

DSC-programmeringen afsluttes og

indstillingsværdierne gemmes ved at

• trykke på DSC.

Oversigt over fabrikkens

DSC-basisværdier

CLOCKSET -

VOL FIX 0

PTY LANG ENGLISH

READ KC -

LEARN KC -

LED ON

BEEP 4

LO / DX DX 1

TA VOL 30

SCANTIME 10 sek.

STEREO ON

AM ON / OFF AM ON

LOUDNESS 3

LOW EQ 0 dB/50 Hz

CLK AUTO / MAN CLK AUTO

26

Tekniske specifikationer

Forstærker

Udgangseffekt: 4 x 23 watt sinus

i.h.t. DIN 45 324 ved

14,4 volt

4 x 35 watt maks.

power

Tuner

Frekvensområder:

FM : 87,5 – 108 MHz

MB (mellembølge) : 531 – 1602 kHz

LB (langbølge) : 153 – 279 kHz

FM-følsomhed: 0,9 µV ved 26 dB

Signal / støjforhold

FM - frekvensrespons:

20 - 16 000 Hz

CD

Frekvensrespons: 20 - 20 000 Hz

Ret til ændringer forbeholdes!


Blaupunkt-Werke GmbH

Bosch Gruppe

7/97 Pf/Ts K7/VKD 8 622 401 394 (DK)

More magazines by this user
Similar magazines