Afdeling 9 Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag ... - Nordengen

by.nordengen.dk

Afdeling 9 Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag ... - Nordengen

Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo

Afdeling 9

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 22. maj 2008 kl. 19.00

afholdt i Selskabslokalet, Byengen.

Til stede: 52 husstande repræsenterende 104 stemmer.

Driftschef Jesper Kjærsgaard, Boligkontoret Danmark.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og sekretær

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen

3. Orientering om regnskab for 2007

4. Indkomne forslag

5. Eventuelt

Afdelingsformand Bjarne Karlsen bød velkommen.

Ad 1 Valg af dirigent, stemmetællere og Sekretær

Marianne Andersen (MA) blev foreslået og valgt som dirigent. Annette Worsøe blev valgt som sekretær.

Annette Strenov, Byengen 11A, Evy Sørensen, Byengen 71 og Stine Bergmann, Nordengen 46 blev valgt

som stemmetællere.

Dirigenten konstaterede mødets lovlighed, og dermed var afdelingsmødet beslutningsdygtigt.

Ad 2 Orientering fra afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand Bjarne Karlsen (BK) gav en orientering fra afdelingsbestyrelsen:

Dette er den nye bestyrelses første orientering til et ordinært beboermøde.

Som tidligere er der mange nye og spændende sager, der rør sig i bebyggelsen og omegn. Her er ligeledes

nogle gentagelser, da en del sager tager lang tid.

I beboere er gode til at holde gryden i kog under os og kommer med mange gode ideer, som vi arbejder med

på vores bestyrelsesmøder, og en del af dem bliver også til noget. Vi arbejder stadig med udviklingen af beboerservice

og samarbejdet med kommunen og ikke mindst vores samarbejdspartnere.

Varmvandsbeholdere:

Desværre holdt vores plan med udskiftning af varmtvandsbeholderne med 2 stk. pr. år ikke stik.

1

Hørsholm – Karlebo


Vi fik fra vores energikonsulent den kedelige nyhed, at vi havde problemer med at kunne holde en høj nok

temperatur i de gamle beholdere for at bekæmpe Legionella-bakterier. Det kunne vi ikke sidde overhørig, så

derfor blev I indkaldt til ekstraordinært beboermøde med følgende dagsorden: ”fremskyndelse af udskiftning

af varmtvandsbeholdere”. Da vi desværre ikke selv havde penge til dette her og nu, måtte vi ud og optage

lån, hvilket giver en lille huslejestigning, Vi har fået nu fået godkendelse fra kommunen og arbejdet er

igangsat.

Vi håber, når alle beholdere er udskiftet, at kunne opnå en besparelse på energiforbruget.

Byggesagen:

Her arbejdes der fortsat på projektet. Der er indsendt revideret helhedsplan i november måned, og vi har fået

forhåndsgodkendt bevilling fra Landsbyggefonden på 92 mill. kr., så vi håber – hvis alt falder på plads – at

se en opstart på renovering omkring år 2010 -2012. Sidste gang gik der jo også 10 år, fra vi startede, til vi var

færdige.

Stiudvidelser /Omlægninger:

Her har vi haft arbejdet i udbud og har fundet en gartner, som er i fuld gang med omlægningerne.

Opstarten blev forsinket på grund af det meget våde efterår og forår. Det var for mudret til at gå i gang.

Der var en svipser i opstartsfasen. Vi var ikke gode nok i vores orientering til de berørte beboere om, hvor

meget der ville blive udført i forbindelse med lægning af ny/genbrugte fliser. Det beklager vi, men nu kører

projektet, og det ser godt ud. Vi har ligeledes i løbet af arbejdet måttet ændre lidt på projektet, men det ser ud

til, at tidsplanen holder, og at man snarest vil begynde plantning af hækkene. I forbindelse med udvidelserne

af forhaver har vi et forslag her til beboermødet, da midlerne er givet for at sikre bedre udsyn og bekæmpelse

af kriminalitet. En max højde på hæk og evt. hegn indenfor på 1,2 m i højde.

Regnskab:

Afdelingens regnskab ser godt ud. Vi kom ikke ud med hverken overskud eller underskud, vi er stadig en

sund afdeling med en rating, der hører til i den bedste ende nemlig igen et B. Hvorfor vi ikke har overskud i

år, kommer vi til i det regnskab, som I har fået udsendt.

Stueudvidelser:

Her var der 39 forhåndsinteresserede lejemål, som blev indkaldt til orienterende beboermøde d. 29/4, hvor

projektet blev fremlagt ved tegninger og skitser. Her var der mange spørgsmål bl.a. vedrørende vinduer,

økonomi og tidshorisont. Vi har så efterfølgende holdt møde med de interesserede lejemål. Der var nogle,

der faldt fra efter første møde, men der er stadig ca. 22 interesserede. Her blev så fremlagt den økonomiske

del, hvor max prisen for stueudvidelsen ligger omkring 1200 kr. om måneden. Vi håber at komme længere

ned i pris, når projektet kommer i udbud.

Fælleslokalerne:

Selskabslokale, beboerhotel og kondirum bliver flittigt benyttet til glæde og gavn for rigtig mange,

Dog var det med beklagelse, at vi måtte lukke billardrummet, da det kun blev benyttet til varmestue og blev

udsat for hærværk. Vi har ligeledes indført, at brugere af kondirummet skal købe en nøgle á 100 kr. for at

komme derind, da der stadigvæk var beboere, der ikke kunne finde ud af at overholde vores regler.

Det nedlagte billardrum er nu inddraget til beboerhotel, så nu er der 2 rum til udlejning.

Vi arbejder på noget nyt i forbindelse med legepladser og vores kondirum, nemlig om der kan søges midler

via forskellige fonde eller ved opsættelse af reklameskilte, så vi kan holde udgifterne nede.

Naboskab:

Som tidligere skrevet er der stadig beboere, der ikke ved, hvordan man opfører sig i en almen boligafdeling,

at alle har et fælles ansvar, og at husorden og loven i almindelighed skal overholdes.

Boligorganisation AB Hørsholm-Karlebo har besluttet, at i de sager, hvor der er tale om grove og gentagende

overtrædelser, vil de benytte sig af muligheden for at kunne opsige lejemålet.

Dette skal ikke ses som en trussel, men som en beskyttelse af de lejere, der godt kan finde ud af at bo tæt i

god ro og orden med naboerne.

2


Vi ønsker stadigvæk som bestyrelse en pæn og funktionel afdeling, men har også den holdning, at såfremt vi

konstaterer ødelæggelse/hærværk på vores fælles ting, vil vi så vidt muligt sørge for, at udøverne kommer til

at betale for dem.

Grønne områder:

Her er vi stadig i gang med beskæring af spireabuske og fældning af de resterende platantræer, som er blevet

for store og ødelægger vores stibelægninger og asfalt. De nye japanske kirsebærtræer ser meget flotte ud,

men desværre er blomstringen så kort.

Til legepladserne både i Byengen og Nordengen har vi indkøbt og opsat nye legeredskaber. Her er der nedsat

et legepladsudvalg hvor Lone Schrøder, No. 21, er kontaktperson. Er der nogle, der har ønsker eller gode

ideer, kan man kontakte hende, så vil der blive set på sagen.

Snart har vi vores årlige gennemgang af bebyggelsen, hvor vi ser om vores vedligeholdelse og klipning af

hække og renholdelse overholder de afstukne regler. Vi gør opmærksom på, at det er beboernes egen pligt at

klippe hæk både udvendig og indvendig samt at holde ukrudt væk ud mod stierne både foran og bag deres

haver.

Husdyrhold:

Vi har efter klager over adfærd af nogle beboernes hunde gennemgået vores husdyrstilladelser og har måttet

sande, at der var mange mangler, og at vi ikke som vores naboafdeling havde opdateret den. Derfor er der ligeledes

til dette møde fremsat forslag til revidering af Husdyrstilladelsen. Dette fremsættes, for at vi ikke får

eksporteret uønskede hunde over i vores afdeling med de gener, der så er for vores beboere.

Områdebaseret Byfornyelse

Fremskudt beskæftigelse:

En del af vores samarbejde i projekt Områdebaseret Byfornyelse drejer sig om beskæftigelse. Deres kontor

ligger i Skovengen 53A, hvor der dagligt er bemanding med kommunalt ansatte erhvervsvejledere. Det er

meningen, at de skal hjælpe de af vores beboere, der står uden arbejde.

Kokkedal på vej

Samarbejdet mellem Egedalsvænge, Skovengen, By-/Nordengen, de 2 boligselskaber AB Hørsholm-Karlebo

og 3B samt kommunen er godt i gang. Man har ansat sekretariatsleder og øvrigt personale, som holder til i

Skovengen 52A. Vi har afholdt ideværksted, hvor interesserede beboere kunne komme med forslag om aktiviteter,

som havde interesse. Der er udsendt nyhedsbrev og oprettet hjemmeside, som interesserede kan klikke

ind på. Hvis der er beboere, som har interesse og gerne vil give en hånd med, kan sekretariatsleder Michael

Hedegaard kontaktes enten pr mail michael@kokkedalpaavej.dk eller ovre i deres lokale i Skovengen.

By-/Nordengen er repræsenteret ved afdelingsformanden som sidder i Styregruppen.

Vi håber positivt på mange gode projekter og resultater . Så vi kan få et godt og attraktivt område at

bo i igen.

Pt. står der en PC-container ved skolerne for de unge, og der er en biblioteksklub for de yngre børn.

Hærværk /Ildspåsættelser:

Her ved jule- og nytårstid var vi desværre ramt ligesom vores omkringliggende bebyggelser af hærværk og

ildspåsættelser. Vi tager disse sager meget alvorligt, og der er indgået et godt samarbejde med SSP og

kommunen for at få stoppet denne form for adfærd. Det har desværre vist sig, at det også var nogle fra vores

bebyggelse, der var indblandet, og disse sager er videregivet til politiet og vores administration, da det er helt

uacceptabel adfærd.

Reception:

Afdelingen er vært ved en reception for tidligere afd. formand, nuværende organisationsformand

Marianne Lundberg Andersen, da hun i mere end 25 år har været en del af det velfungerende beboerdemokrati

i AB Hørsholm-Karlebo. Kom og vær med til at fejre og påskønne det store arbejde, som Marianne

frivilligt har ydet i så mange år og fortsat yder. Receptionen finder sted d. 02 juni 2008 Kl. 15,00 til 17,00

i Beboerlokalet Byengen 230.

3


Vi har stadig en afdeling, vi er stolte af, og som stadigvæk er i en rivende udvikling, Jeg vil på afdelingsbestyrelsens

vegne ønske alle en god og forhåbentlig varm sommer. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at

sige tak til vores ejendomsfunktionærer, områdeleder, flagmænd ,vores samarbejdspartnere og sidst men ikke

mindst til min afdelingsbestyrelse inkl. suppleanter og Webmaster, fordi at de bruger deres fritid til gavn for

os alle, der bor i bebyggelsen og tager aktiv del i afdelingens ve og vel . Tak for det.

Ulla, By.1A: Det er beboernes pligt at passe hækken omkring deres lejemål, ikke alle er lige gode til det.

Derefter diskussion om døde hække mv., som i princippet er lejernes ansvar.

Ad 3 Orientering om regnskab 2007

Jesper Kjærsgaard (JKJ) gennemgik regnskabet for 2007.

Regnskabet viste hverken over- eller underskud, men kom ud med et pænt 0. Forliget med EK Viktoria efter

renoveringssagen (revnede eternitplader) gav som bekendt kr. 600.000, som har været med til at ”redde”

regnskabet, selv om en del er gået til advokat, har resten kunnet bruges til dækning af et underskud.

Selv om varmeudgiften var faldet kunne det ikke opveje at ejendomsskatten er steget mere end forventet og

at renovation, forsikring og el-regning, samt ikke mindst de ekstra mange fraflytninger var også større end

budgetteret.

Spørgsmål? Hvordan forekommer ekstraindtægt vedr. husleje?

Svar: Højere huslejeindtægter er når lejerne udnytter deres råderet og f.eks. får nye køkkener. De bliver betalt

over en årrække. Men budgetmæssigt er det svært at forudse hvor mange, der får nye køkkener i det

kommende år.

Ad 4 Indkomne forslag

1. Forslag til ændring af husordenens punkt vedr. parkering, motorkørsel og cykling.

FØR:

Motorkørsel på stamvejene inden for bebyggelsen skal ske efter politivedtægtens bestemmelse. – Parkering

af køretøjer – herunder knallerter – er tilladt på P-pladserne.

Last- og campingvogne, trailere samt øvrige køretøjer over 2500 kg må ikke parkeres på P-pladsen ud over

de timer, der er fastsat af kommunen og politiet. Cykler og knallerter må ikke parkeres på gangstierne.

Cykel-, knallert- samt motorkørsel er forbudt på fællesarealerne og gangstierne.

Længerevarende parkering på stamvejene langs husene er – af hensyn til udrykningskøretøjer – ikke tilladt.

EFTER:

Motorkørsel på stamvejene inden for bebyggelsen skal ske efter politivedtægtens bestemmelser.

Last- og campingvogne, trailere samt øvrige køretøjer over 2500 kg må ikke parkeres på P-pladserne ud over

de timer, der er fastsat af kommunen og politiet.

Afdelingen kan dog henvise beboere med varevogne og øvrige køretøjer op til 3500 kg til de afmærkede parkeringspladser

ved selskabslokalets parkeringsplads.

Cykler og knallerter må ikke parkeres på gangstierne.

Cykel-, knallert- samt motorkørsel er forbudt på fællesarealerne og gangstierne.

Parkering på stamvejene langs husene er – bl.a. af hensyn til udrykningskøretøjer – ikke tilladt.

Bjarne Karlsen (BK) begrundede forslaget.

Mike, By.82, har ikke lyst til at stille sin arbejdsbil væk fra sin beboelse, da han har værktøj i bilen.

Han mener heller ikke, det er et problem, når han kan parkere helt nede i enden af vejen. Man må føre en dialog

med naboerne.

4


By. 211 bruger selv den P-plads og der er tit mangel på plads, bl.a. når beboerlokalet er udlejet.

By. 71, er vores veje ikke vores egne?

BK redegjorde for kommunens skilte som omhandler køretøjer over 2500 kg. Forslaget drejer sig om biler op

til 3500 kg, som er for lange til at holde parkeret på P-arealerne på sidevejene. Vi bliver nødt til at have regler.

By. 71, politiet kommer ikke.

No. 12, der er kommet mange flere biler.

MA, ærgerligt at se på så store biler på P-pladserne.

By. 137, færdselsloven siger, at man skal kunne holde sig indenfor afgrænsningerne.

Skriftlig afstemning, forslaget blev afvist,30 stemmer for, 60 stemmer imod, 8 blanke, 4 ugyldige.

2. Forslag vedrørende ændring af punktet husdyrtilladelse i afdelingens husorden.

Da flere beboere har rettet henvendelse til os med deres frygt for de såkaldte kamphunde, har vi valgt at

stramme de nugældende regler i husdyrtilladelsen, hvilket betyder, at vi ikke ønsker disse hunde i vores bebyggelse.

Vi ønsker som bestyrelse at sende et klart signal om, at kamphunde ikke er tilladt i vores bebyggelse, samt at

forhindre at beboere fra naboafdelinger (hvor kamphunde ikke er tilladte) flytter over til afd.9.

Reglen om forbud mod kamphunderacer har ikke tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at hunde af en af disse

racer, hvor tilladelse er givet før 22. maj 2008, kan forblive i boligen i dyrets levetid mod udfyldelse af ny

ansøgning.

Såfremt forslaget vedtages, vil vi samtidig benytte lejligheden til få opdateret de gældende husdyrtilladelser,

da vi er bekendt med, at mange glemmer at meddele boligkontoret, hvis/når der sker ændringer i deres husdyrhold,

ligesom mange glemmer, at en tilladelse ikke er en generel tilladelse, men at den alene er givet vedrørende

det dyr, der står nævnt i tilladelsen.

Dette kan kun gøres ved, at vi annullerer de tilladelser, der allerede er givet, og vi må derfor bede de af vore

beboere, der har et husdyr, om at udfylde et nyt skema.

BK oplæste liste over kamphunde.

By. 71, alle hunde kan blive kamphunde.

BK, nogle racer er avlet til det.

By. 178, de nævnte er muskelhunde på nær en kamphund.

No. 12, det skal ikke gå ud over andre hundeejere, at nogen ikke kan styre deres hunde.

No. 76, stort problem at hundene ikke bliver ført i snor.

By. 86, mange folk er bange for hunde.

By. 137, de bliver nok alligevel forbudt i fremtiden.

Skriftlig afstemning, forslaget blev vedtaget, 60 stemmer for, 38 stemmer imod, 2 blanke.

3. Forslag vedr. højde på hække langs nye stier.

Forslaget drejer sig om de stier, der er blevet eller er ved at blive omlagt langs vejene.

Der bliver nu plantet hække omkring de udvidede forhaver.

En af tankerne med at flytte stierne og udvide forhaverne er, at når man skal ud fra sin forhave, kan man bedre

se, hvad der kommer af trafik på fortovet.

Derfor foreslår vi, at hækkene omkring de nye forhaver ikke må være højere end 1,2 m.

Hegn kan opsættes inden for hækkene – dog således at de ikke generer hækkens vækst.

Et hegn må ikke overstige hækkens højde.

Det drejer sig om Byengen 54-82 og 107-135, samt Nordengen 32-40 og 41-48.

5


No. 43, højde på hegn 1,2 m.

No. 46, hvordan vil bestyrelsen håndhæve 2 hækhøjder.

By. 82, forhaver, fliser eller jord.

No. 46, jorden er dårlig, kan hækken overhovedet trives?

N0. 41, sydhjørne, føler sig blottet, 1,2 m på beggesider.

MA redegjorde for hvad vedtagelsen af stiflytningerne indebar, grønne kiler, oversigt, kriminalpræventivt.

Godkendt af kommunen og LBF, forslaget er en forlængelse af den vedtagelse.

Skriftlig afstemning, forslaget blev vedtaget, 49 stemmer for, 32 stemmer imod, 10 blanke, 1 ugyldig.

4. Forslag til ændring af maksimum lånebeløb i forbindelse med råderetssag.

Beløbet foreslås ændret fra de i dag kr. 100.000 til kr. 120.000

Dette svarer til med den nuværende rentesats og omkostninger, at den månedlige maksimale ydelse går fra

kr. 775 til kr. 930

Grunden til denne ændring er forsatte stigninger på køkkener, og at flere designer køkkener overstiger det

nuværende maksimum.

Resten af råderetskataloget vil være uændret.

JKJ, køkkenfirma er valgfrit, og det skal være håndværksmæssigt opsat og godkendes før pengene udløses.

No. 46, frygter der kan blive problemer med udlejning hvis alle benytter råderetten og stueudvidelse fuldt ud,

har man et max. Huslejeniveau?

MA: Det er korrekt at fri råderet giver differentieret husleje, derfor bliver der også kun givet tilladelse til et

begrænset antal stueudvidelser.

Jeanne har set boliger med køkken i det halve af stuen, må man det? Svar: Ja .

Skriftlig afstemning, forslaget blev vedtaget, 62 stemmer for, 9 stemmer imod, 16 blanke, 2 ugyldige.

5. Kan der begrænses højden på træer i haverne, så man kan få sol i hele haven og samtidig undgå alger på

terrasser samt mos i plæner.

Temperaturforskel højre og venstre er ca. 10 gr. C.

Margit, Nordengen 12.

Margit, No. 12, har målt 10 gr.temperatur forskel i sol og skyggesiden i haven, .

BK forklarede noget om hegnsloven og højde af træer i forhold til hæk, samt meddelte at bestyrelsen vil kigge

på den konkrete sag..

Evy, By. 71, pæretræ i skel blev fældet og gav lys i stuen.

Hegnsloven overholdes. Indarbejdes i husorden.

Frafaldet som forslag.

6


6. Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement, III Lejerens vedligeholdelsespligt i boperioden, Indvendig

vedligeholdelse.

Træværk 12. Malede døre (hoveddør, terrassedør og altandøre) samt vinduesrammer males

med kvalitetsmaling . Malede finérskabe/-skabslåger vedligeholdes

med kvalitetsmaling.

Trappe (gelænder, vanger og trin) lakeres som gulve.

Foreslås ændret til

Træværk 12. Malede døre (hoveddør, terrassedør og altandøre) samt vinduesrammer males

med kvalitetsmaling . Malede finérskabe/-skabslåger vedligeholdes

med kvalitetsmaling.

Trappe (gelænder, vanger og trin) lakeres som gulve,

eller gelænder og vanger hvidmales, trin lakeres som gulve.

Lis og Leif Erdmann, Byengen 137

BK, bestyrelsen ser det helst ikke pga. omkostninger ved fraflytning.

JKJ, hører under råderetten.

Skriftlig afstemning, forslaget blev vedtaget, 48 stemmer for, 32 stemmer imod, 6 blanke, 2 ugyldige.

Ad 5 Evt.

Mike, By. 82, kan man ikke selv bestemme skellet i forhaverne.

BK, nej, det kan give problemer for kommende lejere.

Jeanne, kan vi ikke få et tæppebankestativ.

Det må bestyrelsen se på, hvor skulle det i så fald stå?

No. 12, knallertværksted for de unge, dårlig ide. Foreslår chikanebump på stier, for at forhindre knallertrace.

MA Knallertværksted er med i kommunens overvejelser, men skal ikke ligge i et boligområde, vi vil gerne

via vores kontakter rykke kommunen.

Stine, No. 46, gå i dialog med dem.

Lone, vi arbejder på det, samarbejder med SSP.

Evy, den kunne være ved skolerne.

Lone tager det med på styregruppemøde i Kokkedal på vej.

Herefter blev Mogens pålagt at se på overfyldte cykelskure, ved de mindre boliger, samt hegn i Nordengen

som var væltet.

Afdelingsformand Bjarne Karlsen ønskede en god sommer og takkede de mange fremmødte for et godt møde.

Sekretær: Annette Worsøe

22-06-2008

Dirigent

Marianne Andersen

7

More magazines by this user
Similar magazines