16.07.2013 Views

Knud Rasmussens papirer - Det Kongelige Bibliotek

Knud Rasmussens papirer - Det Kongelige Bibliotek

Knud Rasmussens papirer - Det Kongelige Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

l^^

\,

/ Nr. 8 \

Knud

Rasmussens

\ P a P ker A


Knud Rasmussens papirer


Knud Rasmussens papirer

Registratur

Ved

Jens Henrik Tiemroth

Redaktion

Bruno Svindborg

Det kongelige Bibliotek

København 1996


© Det kongelige Bibliotek

Indsigt. Håndskriftafdelingens Arkiv registraturer, nr.

Udgiver: Det kongelige Bibliotek

Sats: Lisbet Holtse, Det kongelige Bibliotek

Omslag: Kristin Wiborg

Tryk: Vinderup Bogtrykkeri

ISSN 0907 1989

ISBN 87-7023-648-8

Salg: Det kongelige Biblioteks Driftsafdeling

Postboks 2149, 1016 København K (33 93 01 11)


Forord

Med dette 8. bind af Håndskriftafdelingens registraturserie "Indsigt" opfyldes et

længe næret ønske om at give forskere og andre interesserede mulighed for at få

en samlet oversigt over de af Knud Rasmussens efterladte papirer, som findes

på Hundested bibliotek og i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling.

Idéen til denne samregistrering opstod i 1980erne og har kun kunnet

virkeliggøres på grund af rundhåndet støtte i flere omgange fra Edvard Pedersens

Biblioteksfond. For denne støtte til både registrerings- og trykkeomkostninger

bringer Det kongelige Bibliotek hermed sin hjerteligste tak.

Arkivar, cand.mag. Jens Henrik Tiemroth har for bevillingen været ansat

til at nyordne og registrere papirerne i Hundested. Arbejdet udførtes under tilsyn

af og efter retningslinjer fra et særligt udvalg bestående af ovennævnte samt

overbibliotekar Ellen Albæk, museumsinspektør, mag.scient og Ph.d. Rolf Gilberg

og forskningsbibliotekar, mag. art. Bruno Svindborg.

En fornyet bevilling fra Edvard Pedersens Biblioteksfond gjorde det

muligt for Håndskriftafdelingen at ansætte forskningsbibliotekar, cand. phil.

Leon Jaurnow til en nyregistrering af Knud Rasmussens papirerDet kongelige

Bibliotek på basis af eksisterende, men ufuldstændige registeringer på kort. Dette

arbejde udførtes under tilsyn af Bruno Svindborg, der ligeledes har koordineret

registreringsarbejdet på de to biblioteker og sørget for redigeringen af registraturen

og den praktiske tilrettelæggelse af udgivelsen. Udskriftsprogrammer og

layout er udført af forskningsbibliotekar, mag. art. Lisbet Holtse, Det kongelige

Bibliotek.

Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling bringer alle en varm tak for

indsatsen.

Birgitte Possing

dr.phil., overarkivar

Juni 1996


INDHOLDSFORTEGNELSE

Knud Rasmussens papirer i Hundested Bibliotek 9

Indledning 11

Register 19

Registratur 45

Knud Rasmussens papirer i Det kongelige Bibliotek 269

Indledning 271

Registratur 273

Breve fra Knud Rasmussen 273

Breve til Knud Rasmussen 277

Manuskripter. Knud Rasmussens arkiv 278

Andre manuskripter fra Knud Rasmussens arkiv 282


KNUD RASMUSSENS PAPIRER

I

HUNDESTED BIBLIOTEK


INDLEDNING

Personen Knud Rasmussen (1879-1933)

Polarforskeren og forfatteren Knud Rasmussen blev født i Jakobshavn i Grønland,

hvor faderen, en lærersøn fra Danmark, var præst, mens moderen, af

bestyrerfamilie, var af delvis grønlandsk afstamning.

Ved sin død på Gentofte Amtssygehus i december 1933, 54 år gammel,

var Knud Rasmussen nationalhelt i Grønland og i Danmark. Gennem sin

virksomhed og den respekt, der stod om ham i internationale kredse, havde han

haft sin store andel i, at Danmark samme år havde fået tilkendt suveræniteten

over Østgrønland ved den internationale domstol i Haag. En anden ting, han blev

husket for, var hans store rejse et årti tidligere, under den 5. Thuleekspedition,

hvor han med hundeslæde krydsede arktisk Nordamerika (med en lille afstikker

til Sibirien), en bedrift der gjorde ham verdensberømt.

Det var dog også andre grunde til, at Knud Rasmussens navn kom til at

stråle med en særlig eventyrglans i en heltetørstende dansk offentlighed. Medvirkende

var hans personlige uimodståelighed og hans flersidige etniske baggrund,

og hertil kom det skær af idealitet og succes, der lå over hele hans

virksomhed. Det galdt ikke mindst driften af den handelsstation, Kap York

stationen Thule, som var blevet oprettet blandt polareskimoerne i 1910, og som

gav navn til de syv Thuleekspeditioner, der blev betragtet som videnskabelige

bedrifter og måske ikke mindst som mandfolkepræstationer af første rang. En af

de ting, der gjorde disse ekspeditioner til noget særligt i offentlighedens bevidsthed,

var Knud Rasmussens rejseskildringer, der var en væsentlig del af hans

litterære virksomhed. I Knud Rasmussens korte og udtryksfulde fortælleform

blev et stort publikum her præsenteret for fremmedartede egne og folkeslag og

med enerens livtag med sin skæbne på en måde, der kunne føre til livslang

interesse for emnet.

I dag, et halvt århundrede senere, er vi mere tilbøjelige end samtiden med

dens romantiske heltedyrkelse til at se et menneskes livsgeming i lyset af dets

egen tids historie. Alligevel har senere bogudgivelser ikke rokket afgørende ved

det traditionelle billede af Knud Rasmussen, omend det er blevet mere nuanceret.

Det anerkendes, at han som indsamler af nu forsvundne eskimoiske kulturformer

udførte et pionerarbejde på områder, hvor den videnskabelige specialisering og

professionalisering først senere satte ind, men hans egentlige videnskabelige

indsats står svagere end tidligere. Et andet træk er, at offentligheden har fået

indblik i hans efter samtidens normer ikke helt uproblematiske forhold til

kvinder, ligesom der på bredere basis er peget på konflikter i hans personlighed,


12 INDLEDNING

• .4 ,%

Knud Rasmussen klædt på til endnu en ekspedition


INDLEDNING 13

der måske er generelle for de aktuelle problemer med at forene dansk og

grønlandsk og europæisk og eskimoisk kultur.

Knud Rasmussen-papirer i Hundested Bibliotek

Det må formodes, at der her i landet stadig er en række private personer, som

ligger inde med materiale om Knud Rasmussen, hans liv og hans verden. I

offentlig eje findes i dag en lang række papirer fordelt på Arktisk Institut, Det

kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Rigsarkivet samt Hundested Bibliotek.

Den sidste samling er skænket Hundested Kommune af Knud Rasmussens

datter, Inge Thorborg, på grund af Knud Rasmussens særlige tilknytning til

Hundested, og den brede interesse man her viser for hans liv og for grønlandske

forhold i det hele taget.

Materialet i Hundested er for langt størstedelens vedkommende samlet

af Knud Rasmussens svigersøn, Niels Rasmussen, og er i 1991-1992 nyordnet

og registreret efter moderne principper. Det omfatter først og fremmest et

velbevaret arkiv fra, hvad man kunne kalde for Forretningen Knud Rasmussen,

dvs. aktiviteterne omkring handelsstationen Kap York Stationen Thule fra

grundlæggelsen i 1910 og frem til afviklingen i årene efter Knud Rasmussens

død.

Materialet omfatter også en del papirer af privat proveniens uden dog at

rumme væsentligt nyt om privatpersonen Knud Rasmussen. Det vil også kun

indirekte kunne bruges til at kaste lys over den traditionelle opfattelse af hans

personlige udvikling, hvor de tolv første barndomsår i Grønland beskrives som

lykkelige, mens resten af barndomstiden og den første ungdom i Danmark var

præget af vanskeligheder med at leve op til tidens krav om en borgerlig karriere.

I materialet i Hundested findes fotografier og dagbøger fra hans tidlige rejser,

men ellers er der ikke meget fra tiden frem til o. 1908, hvor han blev gift med

Dagmar, en datter af entreprenør, etatsråd Niels Andersen, og hvor planerne om

etablering af handelsstationen i Thuleområdet tog form.

Tyngdepunktet i materialet ligger i de følgende tiår, hvor handelsstationen

på den ene side blev basis for de syv Thuleekspeditioner til udforskning af

eskimokulturen, dens oprindelse og eskimoernes vandrings veje, og hvoraf de to

sidste i årene 1931 og 1932-1933 tilmed havde til formål at sikre Østgrønland

for Danmark. Den anden side af denne proces var, at den hidtil næsten isolerede

fangerbefolkning i Thuleområdet (polareskimoerne) kom i varig forbindelse

med omverdenen og gradvist fik opbygget et moderne samfund i et forløb, der

på mange måder er enestående.

Det er sider af dette begivenhedsforløb, der med baggrund i det registrede

materiale i Hundested kort skal beskrives i det følgende.

Thuleområdet og Kap York Stationen Thule

Arkæologiske fund har vist, at lokalbefolkningen i Thuleområdet i 1600-tallet

blev isoleret fra omverdenen. De troede derfor, at de var de eneste mennesker i

verden, da de i 1818 blev besøgt første gang af hvide mennesker. Siden har der

fundet indvandringer sted af inuit (menneske; eskimoernes betegnelse for sig


14 INDLEDNING

selv) fra Canada over Ellesmere Island, sidste gang o. 1860, hvor de bl.a.

medbragte kajakken, som var gået af glemme i Thuleområdet. Efter 1818 har

navnlig Kap York og Saunders 0 været anløbssteder for hvalfangere og ekspeditioner,

hvis medbragte grønlandske tolke gav polareskimoerne viden om den

grønlandske befolkning syd for Melvillebugten.

Polareskimoernes levevis blev dog først afgørende ændret ved kontakten

med den amerikanske polarforsker Robert E. Peary. Fra 1891 og til 1909, hvor

han med deres hjælp nåede sit endelige mål, Nordpolen, deltog de i hans talrige

ekspeditioner og blev i løbet af få år forsynet med moderne rifler, jernknive og

træslæder med jernmeder.

Der blev skabt en slædeforbindelse over Melvillebugten, efter at en dansk

ekspedition, Den litterære Grønlandsekspedition 1902-1904, der havde

vestgrønlandske kulturforhold som opgave, i 1903-04 overvintrede blandt polareskimoerne;

en af deltagerne var Knud Rasmussen. Udover at knytte en varig

forbindelse mellem polareskimoerne og deres fremtidige landsmænd i Vestgrønland

gav Den litterære Grønlandsekspedition stødet til oprettelsen både af en

missionsstation i 1909 og en handelsstation i 1910, der skulle dække det opståede

behov for forsyninger udefra. Hermed var polareskimoerne varigt inddraget i

den europæiske kulturkreds, og man var fra dansk side kommet amerikanske og

norske planer om at oprette en egentlig fangst- og handelsstation på stedet i

forkøbet.

Både missions- og handelsstation blev anlagt ved bopladsen Umanq, det

nuværende Dundas, ved North Star Bay. Missionsstationen, der hed Nordstjernen,

blev drevet i samarbejde mellem Dansk Missionsselskab og Den grønlandske

Kirkesag, der var oprettet i 1906. Den første missionær og præst var Gustav

Olsen (1909-1922); han efterfulgtes af sin fætter Jens Olsen (1922-1938).

Handelsstationen, Kap York Stationen Thule, blev grundlagt i 1910 og

ejedes som nævnt af Knud Rasmussen, der havde deltaget i Den litterære

Grønlandsekspedition og i 1909 havde berejst Vestgrønland for indenrigsministeriet

for at forklare nye love for befolkningen. Stationen blev drevet som en

privat virksomhed. Den overordnede ledelse havde Komitéen for Kap York

Stationen Thule, der var hjemmehørende i København og vil blive nærmere

beskrevet nedenfor. Ledere af selve handelsstationen i det fjerne Thule var først

Peter Freuchen (1913-1920), som Knud Rasmussen havde stiftet venskab med

under Den litterære Grønlandsekspedition, herefter Jeppe Noe Nygaaid (1919-

1920), og endelig vestgrønlænderen Hans Nielsen (1920-1941), der var fætter

til Knud Rasmussen.

Stationens overskud, der fremkom ved en fornuftig butiksforsyning og

indhandling af fangernes produkter (først og fremmest ræveskind, som blev solgt

på auktion i Europa og USA) blev brugt til delvis financiering af Thuleekspeditionerne,

til hjælp for de dårligst stillede blandt lokalbefolkningen, samt til

opbygning af en moderne infrastruktur med størst mulig hensyntagen til fangerkulturen

og befolkningens levevis i øvrigt. Således blev oprettet et sygehus i

1928 (med Mogens Holm som læge 1928-1933 og 1934-1937) og en kirke i


INDLEDNING 15

1930. Hertil kom butiksfilialer i nord- og syddistriktet, bl.a. for at undgå en for

stærk befolkningskoncentration omkring selve handelsstationen.

Et andet led i moderniseringen af området var oprettelsen af et 6-mands

fangerråd fra 1927 (med handelsbesty reren som født formand), der i 1929 vedtog

en slags hjemmestyreordning, den såkaldte Thule-lov. Ordningen blev stadfæstet

af Grønlands styrelse i 1931, hvorved Thule så at sige kom under det

officielle Danmarks vinger. Samme år bemyndigedes Knud Rasmussen til at

repræsentere den danske stat og udøve politimyndighed.

Efter hans død blev handelsstationen i 1937 overtaget af den danske stat

og underlagt Grønlands styrelse som en del af den danske grønlandskoloni.

Komitéen Kap York Stationen Thule

Komitéen for Kap York Stationen Thule, der stod bag Knud Rasmussens

grundlæggelse af handelsstationen i 1910, bestod af fremtrædende forretningsfolk

med tilknytning til Rusland, hvortil kom Knud Rasmussens far, sognepræst

og grønlandslektor Chr. Rasmussen. I tilknytning hertil oprettedes senere en

videnskabelig komité bestående af folk med særlig videnskabelig og arktisk

erfaring. Formand for Thulekomitéen var ingeniør M. Ib Nyeboe, der utrætteligt

varetog stationens interesser i Danmark, hvadenten det drejede sig om indkøb,

opsejling af handelsvarer og salg af de indhandlede produkter, eller om udrustning,

financiering og markedsføring af Thuleekspeditionerne. Udover en oprigtig

idealisme, der bundede i et ønske om at opdrage det grønlandske folk til

civilisation og selvhjulpenhed, havde Nyeboe en række kommercielle interesser

i Grønland, koncentreret om minedrift og tørveproduktion, et felt hvor han var

foregangsmand i Danmark.

Med nationaliseringen af udenlandsk ejendom i det revolutionære Rusland

og med Landmandsbankens krak i 1923 blev Nyeboes virkefelt alvorligt

indskrænket, samtidig med at gennemførelsen af den berømte 5. Thuleekspedition,

der fandt sted i årene 1921-1924, blev væsentligt dyrere end beregnet. Til

disse vanskeligheder kom en intern strid i det filantropiske foretagende, Det

Grønlandske Litteraturselskab, hvor bl.a. indgik en i bestemte kredse stigende

grønlandsk selvbevidsthed, der var national i europæisk forstand, og som ikke

mindst havde fundet næring i Knud Rasmussens indsamling og udgivelse af

myter og sagn.

Resultatet blev, at administrationen af handelsstationen i løbet af 1927

overgik til Knud Rasmussens svoger, overretssagfører Rudolf Sand. I denne

periode gennemførtes de to sidste Thuleekspeditioner til Østgrønland, som var

med til at sikre området for Danmark, men ellers blev kræfterne koncentreret om

den ovenfor beskrevne opbygning af infrastrukturen i Thuleområdet.

Arkiverne fra handelsstationen og fra Komitéen fra Kap York Stationen

Thule afspejler på mange måder disse aktiviteter og er således enestående. På

grund af de særlige forhold i området udgør de en slags rigsarkiv for Thule-området.

Hertil kommer, at man eksempelvis kan følge hver enkelt families varekøb

og -salg i perioden i stationens regnskabsbøger og hermed dokumentere en

væsentlig side af polareskimoernes inddragelse i den europæiske kulturkreds.


16 INDLEDNING

mm-

Knud Rasmussen i civil med vennen Peter Freuchen

Som en anden side af denne proces kan man se nogle enkeltsager om konflikter

mellem danske søfolk og polareskimoer, som en nidkær butiks bestyrer Peter

Freuchen forgæves indberetter til det fjerne ingeniørkontor i København.

Danmark og Thule

Den danske stats holdning til Knud Rasmussen og hans private handelsstation

nord for den danske grønlandskoloni kan umiddelbart forekomme besynderlig,

men skal helt fra begyndelsen ses som led i opbygningen af et internationalt

politisk system i de arktiske egne, en proces der for Grønlands vedkommende

først var afsluttet med Haag-dommen i 1933. De koloniserede områder syd for

Melvillebugten regnedes i hele perioden for at stå under dansk overhøjhed, men

den danske stat havde også interesser i Thuleområdet, som man af hensyn til

fremmede magter imidlertid ikke selv kunne varetage og derfor overlod til privat

initiativ, under forudsætning af at der her blev fulgt de samme retningslinier for

kolonisationen som i det øvrige Grønland.

At de centrale myndigheders rolle i de arktiske egne i det hele taget var

usikker, ses af en række fotokopier i samlingen i Hundested, som er tilvejebragt

af Niels Rasmussen fra arkivet for Royal Canadian Mounted Police. Det fremgår

heraf, at den canadiske stat under den 5. Thuleekspedition til eskimostammerne

i Canada og Alaska længe stod tøvende overfor, om rejserne som påstået fra


INDLEDNING 17

dansk side havde rene forskningsformål, eller om det også var hensigten at hævde

danske interesser på andre måder i området.

Vindere og tabere

Uden på nogen måde at anfægte Knud Rasmussens format kan man på baggrund

af materialet i Hundested hævde som hans største bedrift, at han kendte sin

besøgelsestid, da det gamle og prøvede samarbejde mellem handel, skibsfart og

mission gik op i en højere enhed med to af det nye århundredes mest magtfulde

størrelser: videnskaben og journalistikken.

I ethvert begivenhedsforløb på dette plan vil der vel ikke blot være

vindere, men også tabere blandt initiativtagerne, og breve og redegørelser blandt

materialet viser, at det var der også her. I begyndelsen af 20'rne havde Peter

Freuchen vistnok gode grunde til at føle sig tilsidesat, men han bevarede sin

loyalitet og tilsyneladende også sin hengivenhed overfor Knud Rasmussen, og

forstod jo også på andre måder at drage nytte af Thule-perioden i sit liv.

Anderledes med M. Ib Nyeboe. Efter at administrationen af handelsstationen i

1927 var overgået til Rudolf Sand, fortsatte han som formand for Thulekomitéen,

men kom bag kulisserne i bitter strid med Knud Rasmussen og Sand om retten

til det økonomiske udbytte af handelsstationen gennem årene. Han satsede resten

af sit liv på en tørvebriketf abrik i Jylland. Det blev privatøkonomisk en tvivlsom

affære, men hans pionervirksomhed for tørveindustriens rationalisering fik stor

nationaløkonomisk betydning under de vanskelige forsyningsforhold under

anden verdenskrig.

Forsoningen kom i næste generation, hvor Johs. C. Ib Nyeboe har

bidraget væsentligt til Niels Rasmussens indsamling af det materiale, der nu er

registreret i Hundested.

Ordningsprindpper

Ved vurderingen af materiale af denne karakter er det vigtigt at kunne fastslå, i

hvilke sammenhænge de enkelte dokumenter er blevet til og anvendt, inden de

blev samlet med henblik på eftertiden. Ved registreringen i Hundested Bibliotek

er materialet derfor søgt nyordnet efter proveniens.

Ved den oprindelige aflevering var materialet ordnet i 59 papkasser efter

kronologiske kriterier, således at bestemte kasser indeholdt papirer fra bestemte

år. På tværs af denne opdeling var papirer omhandlende visse saggrupper (f .eks.

ekspeditioner og myter og sagn), udskilt i særlige kasser. Denne orden er i det

store og hele bibeholdt ved nyordningen af materialet. Kun ved oplagte fejlanbringelser

er der flyttet rundt på materialet kasserne imellem.

Inden for de enkelte kasser var papirerne ved afleveringen ordnet på

forskellig måde. For en dels vedkommende lå de i mærkede læg, som helt

tydeligt hidrørte fra Nyeboes kontor, og i sådanne tilfælde er denne orden og

nummerering søgt bibeholdt. For størstedelens vedkommende lå papirerne imidlertid

i datoorden, og i så tilfælde er de inden registreringen samlet i læg, hvor

det overordnede formål har været at rekonstruere den oprindelige orden, således


18 INDLEDNING

at materiale, der formodes at være blevet anvendt eller blevet til i samme

situation, er lagt sammen.

En af vanskelighederne ved rekonstruktionen har været, at en del af

materialet i bestemte situationer har cirkuleret i en snæver kreds. Det har f.eks.

vist sig, at man ikke altid kan regne med, at et originalbrev er endt hos adressaten,

og derfor er der ved ordning og registrering af materialet ikke altid skelnet

mellem originalmateriale og de ofte talrige afskrifter og gennemslag, som

datidens kontorsekretærer var travlt beskæftiget med at udfærdige. På samme

måde er der ikke søgt skelnet mellem de forskellige institutioner og selskaber i

den mangeartede virksomhed, som prægede Nyeboes kontor; i alle tilfælde er

proveniensen angivet som Komitéen for Kap York Stationen Thule. Da Rudolf

Sand fra slutningen af 20'rne overtager administrationen af handelsstationen, er

proveniensen her angivet som Sagførerkontoret Rudolf Sand, undtagen i de

tilfælde hvor det af sammenhængen fremgår, at materialet har befundet sig hos

Nyeboe; i så tilfælde er proveniensen angivet som Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

Det skal tilføjes, at hvor der kan være tvivl om proveniensen, er materialet

normalt tilskrevet Komitéen for Kap York Stationen Thule eller Sagførerkontoret

Rudolf Sand.

Indenfor de enkelte provenienser er materialet ordnet efter indholdsmæssige

kriterier, for korrespondance og lignende dog først og fremmest efter

afsender og modtager. En undtagelse er den store gruppe, der hedder vareleverandører.

Hvor oprindelsen af materialet ikke har været til at fastslå, eller hvor

de praktiske forhold har talt for det, er materialet i stedet lagt efter materialegrupper,

f.eks. fotos, eller emnesamlinger af forskellig art.


REGISTER

Registeret omfatter fire grupper: Saglige emneord, institutionsnavne, personnnavne

og stednavne.

Institutionerne, der også omfatter de videnskabelige ekspeditioner, er

ordnet efter første betydende ord i de enkelte institutionsnavne, f.eks. Litterære

Grønlandsekspedition, Den.

Personnavnene er standardiseret efter Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg.

Titulaturen er således kun beregnet til nærmere identifikation og dækker ikke

nødvendigvis personens karriere i sin helhed eller status på det pågældende

tidspunkt. Det samme gælder for de grønlandske hjemstedsangivelser.

Stednavnene er standardiseret efter Trap, Danmark, 5. udg. Ved bebyggelser

er således angivet status og administrativt tilhørsforhold o. 1970. Ved

udenlandske lokaliteter er det statslige tilhørsforhold angivet.

Endelig skal bemærkes, at diakritiske tegn er udeladt i grønlandske

person- og stednavne.

Aberdeen 13, 230, 250, 258, 666,

684, 714

Admiralty Inlet 1086

Adventurerers' Club 66

Aeroarctic 848, 872, 917

Agto 1555

Aidt 26

Aininaq 410

Ajako 142, 152, 302, 333, 410,

453, 487-488, 507, 510, 1553,

1558

Alabama-ekspeditionen 19094912

200, 384, 417

Alaska 561, 734, 739, 755, 770,

775, 1039, 1056, 1059-1064,

1066-1067, 1078, 1107, 1119-

1120, 1151, 1209-1211, 1236-

1239, 1314, 1411, 1529

Alison Fjord 141,224,257

Allison, James, & Sons 160

Ameralik 1332

Amdrup, Georg Carl 200, 238,

323, 384, 972, 983,1560

American Scandinavian Foundation

1523

Amerikanistkongres, den 21. internationale

697, 741

Amitsoq 5, 10, 13, 256, 453, 494,

496, 603, 715, 799, 861, 1049,

1196

Ammundsen, Leon 350, 352, 355-

356, 364

Ammundsen, Roald 350-357,

359-360, 363-366, 456, 847,

1491

Andersen, A. O. 422, 509, 1170,

1184, 1186

Andersen, H. N. 814

Andersen, Niels 1225, 1229

Andreassen, Karale 965,1412


20 REGISTER

Angmagssalik 364, 444, 664, 930,

936, 1446, 1471, 1480-1481,

1502

Angusinaq 1411, 1413

Anning & Cobb 623, 684, 706,

714, 780, 802, 850, 1170, 1173-

1174, 1194, 1547

Apilak 280

Appeljacob 1138

Aqioq 1090

Arbejderforsikringsrådet 17

Arktisk Institut 1128

Arktisk Station ved Godhavn 386,

415, 1483

arkæologi 38, 259, 301, 325, 377,

380, 696, 707, 723, 740, 791,

803, 815-816, 845, 906, 917,

1008, 1060, 1066-1067, 1070,

1072-1073, 1086, 1098, 1100,

1236, 1532, 1533

Arnarulunguaq 1217,1523

Arsuk 1320-1321

Aschehougs Forlag 1311

Astrup, Eivind 100-101, 359,

1230, 1550

Atitaq 410

Atuainiutit 1328

Autdaruta 1335-1337,1339,1341,

1347, 1351-1353, 1359-1361

avisartikler 6, 21, 62, 112, 127,

164, 168, 224, 238, 261, 386,

541, 582, 595, 604, 624, 693,

725, 775, 857, 897, 933, 965,

1031, 1080, 1128, 1149, 1182,

1201, 1289f 1303, 1509, 1519,

1531, 1560

Avortunguak 152,410

BaffinBugt 340,1537

Baffin Island 30, 530, 773

Baker Lake 1085, 1087

Balle, Astrid 985

Balle, Frederik 501,881,905,912,

937, 970, 984, 1281,1436-1437,

1456

Balle, Knud 1449,1453

Bangert, C. 85

Bangsted, Helge 63, 492, 496,

608, 661 698, 771, 808, 1072-

1074, 1084-1085, 1094, 1100,

1148-1149, 1155, 1217, 1546,

1559

Bang, Herman 116

Bang, Nina 732, 734, 1138, 1216

Bartlett, Robert 259, 762, 913,

952, 1507

Bauditz,Rolf 111

befolkning 167, 828-840, 910,

1198-1199, 1294

Belgien 1427

Bendixen, O. 1273

Bergen 462, 754, 1553

Bering, Vitus 923, 1490

Beringstrædet 918

Berlin 605, 1191

Bernard, Joseph F. 268

Bernier, J. E. N. 353-354

Bertelsen, Alfred 31, 64, 154, 673

Bertelsen, Johanne 1266

Bertelsen, Aage 305

Besættelsen 1940-1945 1015

betænkning 56, 1440, 1454-1483,

1485

Biering, Adam 41, 43, 106, 134,

166, 701

Binzer 10, 407, 1267

biologi 707, 1060, 1098, 1100

Birkerød 7557

Birkerød Kostskole 7557

Birket-Smith, Kaj 63, 558, 633,

646, 698, 741, 767, 791, 803,

815, 821, 866, 882, 885, 918,

929, 936, 951, 972, 1020, 1031,

1053, 1070, 1072-1073, 1087,

1090, 1100-1101, 1140, 1146-

1147, 1150, 1155, 1202, 1217,

1546, 1559

Birket-Smith, Minna 7140, 1146

Bistrup, Lauritz 524, 1280


Bistrup, Aage 603,626, 670,1280,

1447

Bjare 280-281

Boesgaard, H. 127, 172, 394, 450,

624, 933

Bohr, Niels 866

Borup, George 261

botanik 115, 314, 340, 347, 377,

529, 866, 1072, 1098, 1224,

1252, 1533, 1558

Botaniske Museum, Universitetets

167, 542

Brandes, Edvard 1534

Brandt, Thomas 1253

Brandt, Ville 1265

Bretling, A. E. 1442

Bruun, Daniel 1132

Brødrene Andersen Bådebyggeri

113, 457

Brødrene Bendix 158

Brønlund, Jørgen 143, 1550

budget 1123

Bugge, Aage 1312

Bureau Veritas 8

Bøggild, O. B. 216, 219, 222-223,

866, 890, 1043, 1060, 1219-

1220, 1539

Bøgvad, Richard 664

Bønnelycke, Emil 1544

Børresen, P. 1310

Callisen, Karen 218-219, 223

Canada 235, 245, 281, 288, 290-

291, 582, 648, 654, 737-738,

744, 767, 770-772, 774-775,

796, 812, 1029, 1039, 1056,

1059-1063, 1066, 1071, 1078,

1083, 1107, 1116-1120, 1144,

1209-1211, 1221, 1237-1239,

1313-1314, 1411, 1529

Canada Geological Survey 1111

Canadian Arctic Expedition 1913-

1918 264, 1096, 1111-1112

Canadian Historical Review 821

REGISTER 21

canadiske stat, den 534, 582, 648,

736-737, 744, 749, 765, 767-

768, 770, 772, 796, 851-852,

9271 952, 1083, 1109-1110,

1117, 1128, 1144, 1151, 1154,

Cape Columbia 351, 353-357,

359, 360, 363, 365

CapeEast 1065, 1077

Cape Smythe Whaling & Trading

Co. 1187

Carlsbergfondet 755, 163, 216,

226, 440, 686, 698, 760, 845,

885, 909, 951, 969

Centralanstalten for Revision og

Driftsorganisation Mil06,476

Chemnitz 1177

Chemnitz, J. 1257

Chemnitz, Karl 1242-1243, 1253,

1257, 1268,1290, 1438

Chesterfield Inlet 67, 608, 660,

661, 1052, 1084-1085, 1088,

1094, 1115, 1146, 1149, 1545-

1546, 1559

Christian X 216, 314, 627, 742,

968, 1134

Christianshåb 1256, 1267, 1306

Christianssand 5

Clavering 0 845

Committee Bay 7559

Cook, Frederick Albert 70, 72,

263, 807

Crocker Land Expedition 1913-

1917 164, 185, 190, 192, 231,

242-243, 251, 254, 257-258,

261, 269-278, 374, 377-378,

386,411,461,499,746,1553

Crown Cork Co. 7772

dagbog 86, 301, 310, 338-339,

636, 1075, 1085, 1105-1106,

1125, 1429-1432, 1434-1435,

1535, 1550, 1555

Danish Island 65, 67, 559, 580,

589, 606, 645, 661, 1053, 1070-

1073, 1084-1088, 1090, 1092,


22 REGISTER

1094, 1102, 1105-1106, 1128,

1132-1133, 1139, 1141, 1146,

1149

Danmark-ekspeditionen 1906-1908

200, 384, 425, 1550

Danmarks Fjord 7550

Dansk Komité for Indsamling til

Nansen-Mindefondet MI925

Dansk Samvirke 1216,1487,1530

Danske ekspedition 1912-1913, den

143-144

danskere i Grønland 35, 221, 237,

251, 256, 358, 374, 386, 411,

430, 434-435, 438, 454, 465,

488, 496-497, 505, 514, 518-

519, 523, 564-565, 569, 572,

576, 610, 618, 657, 673, 700,

702-705, 719, 730, 777-778,

782-785, 794,843-844,868-871,

892-894,896,899-902,906-907,

920, 938-939, 942, 953, 957,

961, 973-975, 989-990, 995,

997, 1024, 1032, 1200, 1530,

1548, 1560

Dansk-Islandsk Samfund 1492

Dark Head 1233

Daugaard-Jensen, Jens 63, 136,

165, 195, 229, 259, 286, 383,

480, 492, 497, 544, 546, 576,

728, 914, 1018, 1025, 1067,

1242-1243, 1272, 1287-1288,

1438, 1560

Deichmann, Christine 305

Department of Naval Service

1112-1113

Department of The Interior Canada

1114, 1117

Dessau, Benny 937, 944, 969

D.F.D.S. 422,588,598,686

digte og sange 62, 79, 86,949-950,

1023-1024, 1303, 1402, 1425,

1432, 1439, 1486, 1511, 1514,

1544

Disko 0 386, 1328, 1483

Disko Bugt 340

Diskofjorden 1253

distriktslægen i Upernivik 798

Djævelens tommelfinger 377

Doegen,Wilh. 1152-1153

dragt 342, 349, 399, 905, 1282

Dreyer, Johan Waldemar 7552

Drucker, H. L, & Søn 777ft 1180

Dundas 7027

Eberlin, Viggo C. 439

Egede, Hans 453, 546, 1249

Egedesminde 7, 10, 19, 453, 1265

Ekblaw, W. Elmer 277,499

ekspeditioner, mindre 747, 163,

259, 262, 267, 456, 522, 668-

669,

ekspeditionsdeltagere 183, 192,

267, 294, 296, 559, 606, 641,

660, 667, 680, 685, 688-689,

707, 733, 737-738, 774, 789-

790, 1037, 1039-1040, 1052,

1069, 1079, 1091, 1100, 1120,

1126, 1155, 1159-1160, 1217,

1560

ekspeditions pi an 72, 136, 142,

190, 246, 258, 262, 267, 279,

282, 297, 302, 308-309, 330,

340, 351, 357, 363, 375, 408,

456, 497, 530, 534, 577, 608,

774, 815-816, 909, 918, 927,

936, 968-969, 1056-1068, 1091,

1104, 1110, 1159-1160, 1559

Elfelt, Peter 1223

Ellesmere Island 27, 281-283,

286-287, 293, 297, 736-738,

765, 851-852, 889, 1083

Elton, Charles 288

Enehøje 62-63, 1031

Engelhardt 7274

Engstrøm, Albert 452, 1021, 1538

erhvervsudvikling 730, 762,1016,

1452, 1458, 1462, 1467-1470,

1484

Erichsen, Chr. 41, 63, 93, 110,

134, 166, 170, 198, 210, 224,


240, 261, 278, 390, 401, 477,

482, 529, 579, 587, 674, 789,

810, 1032, 1119, 1175, 1186,

1219-1220, 1539, 1549

Erichsen, Michella 390, 401, 587,

810, 950

erindringer 55

Erlandsen, Andreas 548

Esbjerg 1069

Eskeldsen, Abraham 23

Eskimo Point 1073, 1087, 1146,

1559

eskimoisk sprog 23, 54, 775, 797,

836-837, 1008, 1029, 1077,

1098, 1130, 1207, 1313-1314,

1405, 1414-1423, 1428, 1535-

1536

Etah 256, 269-278, 281, 284-285,

288-289, 293, 300, 322, 357,

363, 374, 377, 499, 735, 792,

930, 1553, 1558

etnografi 255, 522, 696, 707-708,

756, 791, 803, 885, 910, 918,

929, 1060, 1066, 1070, 1072-

1073, 1083-1084, 1087, 1095,

1100, 1145, 1209-1211, 1236-

1238, 1275, 1495, 1505, 1508,

1512-1515, 1517, 1520, 1526,

1532-1533

Eugenius, Klaus 1315

fangerråd 95, 851, 852, 859, 926,

1205-1207

fangst og fangstmetoder 10, 30,

36, 70, 76, 81, 85, 90, 133, 167-

168, 172, 187, 190, 204, 242-

243, 251, 298, 342, 346, 349,

363, 374, 381, 399, 407, 422,

425, 460, 486, 497, 560, 570,

606, 638, 668, 718-719, 734,

736, 742, 765, 768, 770-773,

775, 802, 808, 814, 842, 855,

873, 876, 926, 930, 947, 967,

984, 1017, 1026, 1083, 1088,

1115, 1145, 1154, 1168-1169,

REGISTER 23

1181-1182, 1214, 1226, 1229-

1230, 1232, 1240, 1454-1455,

1459, 1465, 1468-1469, 1540,

1548-1550, 1560

fest 62, 70, 80, 192, 306-307, 587,

686, 875, 950,1024,1214,1216,

1226, 1313, 1425, 1432, 1439,

1555

filmoptagelser 66, 341, 377, 530,

537, 544-545, 591, 604, 628,

645, 667, 676, 690, 722, 726,

736, 738, 751, 759, 763-764,

768, 789, 795, 800, 806, 812,

916, 1021, 1081, 1103-1104,

1131, 1138, 1146, 1149, 1183,

1222, 1493, 1507

finansiering 11, 15, 134, 144, 166,

170, 351-352, 355-356, 388,

422, 476, 509, 557, 574, 577,

579, 601, 604, 623, 645, 720,

732, 845, 864, 911-912, 969,

1015, 1034-1036, 1081, 1104,

1138, 1150, 1156, 1269, 1310,

flyvning 854, 855, 927, 937, 944,

967, 1027, 1164, 1165

Folkeoplysningens Fremme, Udvalget

for 1279

foredragsvirksomhed 22, 63, 66,

264, 325, 408, 679, 734, 737-

738, 753, 755, 761, 789-790,

819, 821, 847, 917, 925, 937,

1101, 1109, 1202, 1235, 1242,

1486-1490, 1492, 1494-1497,

1499-1502, 1504, 1506-1508,

1510-1511, 1518-1519, 1521-

1530, 1532, 1553

forelæsninger 1512-1517

forhandlingsprotokol 477, 1438,

1443, 1450,1453, 1542

forsikring 1, 10, 16-17, 97, 124,

159, 168, 180, 227-228, 232,

362, 387, 411, 419, 448, 458,

475, 492, 551-552, 558, 599,

614, 641, 651, 654, 666, 688,


24 REGISTER

706, 716, 747, 751, 806, 820,

827, 911

forskningsprojekt 26, 38, 63, 85,

163, 212-213, 440, 575, 698,

790-791, 803, 845, 848-849,

864, 872, 909-910, 924, 931,

963, 1008, 1116-1118, 1138,

1143-1144, 1147, 1483, 1489

Foss, Alexander 1150

fotooptagelser 6, 24, 62, 100, 101,

116, 172, 217, 250, 306-307,

339, 346-349, 392, 401, 664,

856, 885, 923, 927, 949, 1011-

1012, 1028, 1072, 1074, 1094,

1129, 1164-1165, 1195, 1212,

1214-1217, 1219-1235, 1516,

1519, 1529, 1539

Fougstedt, C. & M. 1179

Fraser, C. McLean 1096

Frederiksborgmuseet 446, 479,

760, 821, 846, 863

Frederiksdal 1257, 1262, 1268,

1278, 1334, 1347, 1356

Frederiksen 407

Frederikshavns jernstøberi & maskinfabrik

592, 654, 752

Frederikshåb 10, 403, 405, 409,

453, 460, 502, 670, 718, 1257,

1262, 1268, 1318, 1319

Freuchen, Aug., & co. 179

Freuchen,Ib 99

Freuchen, L. B. 74, 98, 116,193

Freuchen, Magdalene 62, 66

Freuchen, Navarana 62, 67, 386-

387, 405, 487-488, 533, 558,

670, 694, 1054, 1092

Freuchen, Peter 6, 17, 25, 34, 39,

41-43, 45, 52-53, 57, 61-75, 81,

85, 91-92, 97, 99-103, 106-108,

115-116, 119, 132-133, 139,

142, 146, 151-154, 161-163,

167-169,171,181-185,187-190,

193-195, 198, 205, 209, 214,

217, 237, 252-254, 256-257,

262, 269, 271, 274, 277-279,

306-309, 318, 324, 351, 357-

358,373-376,379-382,386-387,

398-400,409-411,413-414,419,

429, 437-438, 456, 459, 464,

467, 477, 486, 492, 495-497,

499, 507, 538, 542, 578, 608,

645, 661, 676, 688, 692-693,

708, 732, 737-738, 750, 767,

806, 810, 820-821, 826, 898,

937, 1022, 1031-1032, 1070-

1073, 1088-1094, 1100-1101,

1119, 1123, 1136, 1139, 1141-

1142, 1146, 1155, 1183, 1190,

1195, 1214, 1216-1217, 1230,

1235, 1546, 1548, 1549, 1550,

1553, 1559-1560

Freuchen, Pipaluk 62, 551

Friis, Achton 305

Funder, Lotte 817

Færøerne 10, 223, 311, 407, 493,

818, 1192

føde 64, 318, 399-400, 501, 749,

770-772, 1538

Gabel-Jørgensen, Carl C. A. 1160,

1163, 1309

Gabrielsen, Tobias 141, 1278

Genéve 596, 1427

geografi 707, 1098, 1100, 1552

Geografisk tidsskrift 40, 409, 416,

490, 721, 1056, 1097, 1120,

1150

geografiske selskaber 199-200,

246, 357, 439, 450, 490, 538,

596-597, 644, 677, 686, 721,

731, 753, 769, 773, 807, 821,

888, 919, 933, 943, 948, 951,

966,972,983,1007,1013,1116,

1427, 1488-1489, 1493, 1498,

1500, 1518, 1521, 1525, 1527-

1528

geologi 757, 312, 314, 325, 328,

330-333, 377, 484, 664, 707,

972, 1060, 1072, 1100, 1111,

1520, 1558

Geologisk Selskab 223, 1502


Geologiske ekspedition, den, 1910

223

Gerteraq 1412

gesandter og konsuler 179, 195,

230, 245, 250, 258, 261 272,

351, 368, 462, 506, 521, 644,

647-648, 680, 691, 699, 716,

721-722, 724, 736, 770, 789,

792, 1012, 1110,1548

Godhavn 5, 7,9,13,195,256,347-

348, 386, 415, 453, 654, 662,

668, 678, 715, 841, 1022, 1232,

1256

Godthåb 142-143, 232, 249, 364,

392, 403, 405, 460, 501, 524,

533, 559, 603, 631, 633, 670,

672, 678, 718, 748, 798, 841,

972, 1050, 1054, 1071, 1258,

1275, 1281, 1284, 1311-1312,

1448-1449

Godthåbsfj orden 1373

grafit og grafitbrydning 157, 223,

496, 603, 690, 715, 799

gravminder 670, 694, 946

Green, Fitzhugh 269, 274, 277,

499, 795

Gregory, Arthur G., films 764,

800, 886

Grosserersocietetet 1185

Grønlands styrelse 109, 136, 165,

195, 211, 219-220, 226, 229,

281, 285-286, 288, 291, 294-

295, 355, 368, 423, 436, 453-

454, 492, 544, 576, 593, 639,

664, 678, 706, 744, 765, 780,

799, 808, 841, 854, 889, 913,

926, 930, 933, 952, 957-958,

968, 984, 1025, 1032, 1067,

1272, 1301-1302, 1307

Grønlandsfestl911 79

Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab

3-4, 7, 59, 159, 168, 181, 211,

223, 228, 231, 235, 251, 276,

342, 355, 388t 405, 458, 467,

REGISTER 25

484, 492, 496, 780, 933, 981,

1175, 1192, 1196, 1252

grønlandske anløbssteder 157,

511, 544, 576, 585, 593, 652-

653, 666, 684-685, 714, 751,

795, 854, 873

Grønlandske handel, den kgl. 28,

109, 399, 1123, 1186, 1465,

1484, 1548

Grønlandske kirkesag, den 22, 34,

36, 39, 45, 140, 196, 233, 391,

498, 611, 662, 667, 669, 695,

700, 709, 720, 729, 784, 811,

821, 844, 868, 871, 876, 881,

893, 900, 902, 911-912, 920,

934, 937-939, 960-961, 970,

973, 984, 989-990, 994, 997,

1018, 1244, 1548

Grønlandske litteraturselskab, det

172, 195, 199, 244, 395, 403,

439, 535, 603, 631, 634, 672,

691, 748, 798, 851-852, 854,

1241-1280, 1283-1302, 1305-

1312

Grønlandske selskab, det 28, 56,

404, 445, 485, 505, 531, 545,

622, 679, 698, 730, 1130, 1146,

1149, 1486, 1501

grønlandspolitik 129, 459, 708,

730, 734, 878, 926, 1414, 1438-

1485, 1494, 1501, 1529-1530,

1534, 1540, 1542

grønlandsrejse 1905 24

grønlandsrejse 1906-1908 24, 31,

1430

grønlandsrejse 1909 234, 1534-

1536, 1555

Grønlandsudvalget 1920-1921

492, 543, 1438-1485, 1542

grønlændere 407, 501, 1240

grønlændere i Danmark 190, 410,

504, 589, 637, 671, 678, 737-

739, 745, 749, 798, 1282, 1544


26 REGISTER

Gyldendals forlag 63, 541, 595,

1081, 1137, 1201-1203, 1355,

1424

Gyldendalske boghandel 1200-

1202

Gållivare 536, 754, 1189

Haag-sagen 665, 930, 933, 951,

958, 1501

Halifax 13

Hall Land 312

Hamburg 724

handel 9,18, 34, 36-37, 40, 46,49,

58, 68, 75, 83, 84-85, 89, 93, 97,

103, 107-108, 128, 133, 137,

142, 152, 162, 166- 167, 181,

186-187, 192, 205, 207, 212-

213, 251, 255, 269, 270, 280,

290, 293, 342, 362, 374, 379,

400, 408, 410-411, 419, 434-

436, 460, 465-467, 496-497,

502, 508, 518-519, 523, 526,

564-565, 569-570, 572, 583,

609, 612-613, 618, 632, 645,

656-658,662,668-669, 702-705,

719, 771, 773, 777-778, 780,

782-783, 785, 808, 825, 844,

851-852, 860, 868-871, 884,

894, 896, 899-902, 907-908,

920-922,938-939,942,953-954,

973-975,984,989-992,994-995,

997-998, 1002, 1005, 1032,

1115, 1117-1118, 1135, 1138,

1144, 1151, 1166-1167, 1170,

1197, 1465, 1471, 1484-1485,

1546

Handels- og Søfartsmuseet 1019

Hans Justs Magasiner 1181

Hansen, Bodil 1321

Hansen, Chr. A. 767, 171, 235,

251, 256, 358, 374, 376, 406,

551, 651

Hansen, Ernst 882, 929, 1212

Hansen, F. C. C. 221

Hansen, Frederik C. C. 910

Hansen, Gerhard 1253

Hansen, Godfred 152, 350-355,

359-363, 365-368, 438, 453,

467, 486, 488, 492, 497, 506,

521, 1103, 1120

Hansen, Hans 821

Hansen, Holger Blichert 215, 220-

221, 583, 626, 632, 652, 685

Hansen, Leo 628, 693, 726, 761,

1081, 1104, 1131, 1183

Harding, Christie 1053, 1135

Harries, C. 162, 1272, 1454-1455,

1461

Hastrup, O. 603, 747, 1259, 1482

Hauge, C. N. 676, 734, 744, 878,

1216

Hauge, Hans Hansen 1130

Hedegaard, A. T. 1446,1480

Hedegaard, Einar 12, 17, 751

Hederstrom, Sune 473, 536, 699,

725

Heiberg, Axel 78, 352, 356, 363,

485

Heilborn, Jacob 1172

Heilmann, Netta 613, 637, 671,

678, 745, 749, 792, 798, 861,

947, 1024

Hendriksen, Vivi Juliane 81

Herning 1235

Hikuligjuaq 1087

historier og sagn 35,153,461,866,

1157, 1212-1213, 1330-1332,

1395, 1401, 1510, 1514, 1559

historieskrivning 34, 88-89, 94-

96, 212-213, 255, 264, 409, 418,

533, 617, 734, 744, 765, 769,

786, 865, 979-981, 1006, 1010,

1015, 1119-1120, 1127, 1208,

1275, 1285, 1291, 1302, 1410,

1442, 1490, 1505, 1512-1517,

1520, 1530

HjortsballeHøje 1231

Holm, Emil 937

Holm, Gustav 146-147, 384, 443-

444y 489, 622, 693, 936, 1560


Holm, Mogens 280-281 828-840,

842, 849, 853, 859, 891, 905,

947, 963, 1022, 1224

Holsteinsborg 10, 118, 141-142,

256-257, 294, 296, 407, 453,

795, 841, 1028, 1168, 1255,

1267, 1280, 1555

Hovey, EdmundO. 278,499,1553

Hudson Bay 534, 561,1096,1151,

1154, 1524

Hudson Bay Co. 245, 534, 537,

561, 604, 643, 660-661, 689,

737-738, 767, 823, 1053, 1089,

1093, 1108-1109, 1115, 1119,

1135-1136, 1138-1139, 1141-

1142, 1151,1156, 1197,1546

Humboldt Gletscher 111,1550

Humpreys, Noel 290

hundeslæde 187, 192, 273, 275,

284, 286, 288, 297, 306-307,

331, 337, 359, 363, 377, 507,

562, 578, 798, 934, 960, 967,

1089-1090, 1094, 1214-1215,

1217, 1226, 1230, 1524, 1550,

1553, 1556-1557, 1560

Hundested 190-191, 229, 239,

393f 409-410, 485, 496, 606,

694, 733, 738, 758, 1007, 1014,

1019, 1046, 1225-1226, 1543-

1544

Hunt, Harrison 275

husbygning og boligforhold 7, 28,

53, 55-56, 142, 167, 169, 187,

190-191, 229, 239, 285, 306-

307, 349, 374, 378, 393, 430,

496, 694, 853, 861, 873, 881,

891, 906, 934, 984, 1016, 1046,

1053, 1102, 1167, 1196, 1214-

1215, 1224, 1226, 1229-1230,

1234, 1543,1560

husdyravl 857, 1259, 1452, 1458,

1470, 1484

Hvidøre 1226

Høeg Hagen, N. P. 7550

Høegh, Pavia 1444

REGISTER 27

Høffding, Harald 866

højhedsrettigheder 29, 137, 165,

374, 386, 408, 477, 496, 533,

543, 582, 648, 676, 687, 735-

736, 744, 851-852, 1083, 1117,

1138, 1151, 1154, 1501, 1540,

1542

Ibsen, familien 403,460, 502, 670,

718, 861, 1014

Igdlukasik 1008, 1322-1327,

1333, 1338, 1342-1346, 1348-

1350, 1362-1363

Igdluluaissuit 438, 873, 903-904,

907, 921-922, 938, 1352,1356

Igdluluaissuk 1351,1353, 1361

Iggenguak 25

Iglulik 1140

Iliarmut ved Umi vik 1157

Inaluk 410

Indenrigsministeriet 36-38, 46,

137, 165, 211-213, 304, 537,

701, 734, 737, 744, 926, 952,

981, 1534

Independence Fjord 72, 100-101,

384

indhandlingslister 61, 83, 185,

379, 398, 464, 570, 610, 656,

785, 824, 843, 922, 940, 942,

954, 975, 990, 994, 1548

Inglefield Fjord 493, 890,

Inglefield Land 332

Internationale Kommission for polaråret

1932-1933, den 924

Inugpassugssuk 1378

inuit 21, 35, 61,64, 69-70, 83,128,

154, 167, 185, 187, 234, 255,

261, 275, 284, 290-291, 293,

306-307, 315, 359, 374, 379,

386, 392, 398-400, 408, 411,

418, 425, 434-435, 438, 454,

460, 464-466, 487-488, 500,

514,518-519,523-524,533-535,

564-565, 569, 572, 583, 588,

606-607, 610-611, 618, 632,


28 REGISTER

634, 656-657, 669, 673, 676,

695, 701-705, 708, 719, 722,

733-734, 736-737, 739, 744,

749, 755, 765, 767, 770-772,

775, 777-778, 782-785, 794,

807-808, 815-816, 824, 826,

828-844, 851-852, 854, 859,

861, 868-871, 873, 889, 892-

894, 896, 899-902, 906-908,

910, 920-922, 938-940, 942,

946, 949, 953-954, 957, 960,

973-975, 989-990, 994-995,

997-998, 1005, 1017, 1027,

1032, 1066, 1095, 1099, 1115,

1139, 1141, 1157, 1204,

1208-1211, 1213-1214, 1224,

1226, 1236-1239, 1242-1243,

1251, 1254-1260, 1262, 1264-

1268, 1272-1275, 1277-1278,

1280, 1283-1285, 1292-1295,

1297-1299, 1306, 1313-1354,

1356-1425, 1428, 1486, 1488-

1489, 1493-1496, 1498, 1510,

1512-1517, 1520, 1523-1525,

1529, 1545, 1548, 1560

Inukitsoq 430, 729, 746, 776,1550

Inuterssuaq 290

Island 451, 855, 865, 1492, 1512-

1517

Islands Universitet 1512-1517

Islandstogt 1900 1223

Issa 12, 17, 751

Itivdleq 407

Itukusuk 70

Ivarluartjuk 1379

Ivigtut 7, 19, 118, 135, 143, 751,

827, 1274, 1550

Jacobsen, Hansine 831-835, 905,

962

Jacobsen, Vagn 846, 883, 885,

929, 1503

Jacobsen, Xenia 66, 1503

Jakobshavn 841, 1028-1029,

1278, 1473,1519

Jensen, Adolf 505, 560, 577, 579,

629, 692, 762, 1220, 1539, 1549

Jensen, fru 1260

Jensen, Hans 588

Jensen, Johannes V. 878, 882,

1511, 1544

Jensen, Pavia 492

Jensen, Peter 374, 678

Jepsen, E. 1306

Jespersen, E. 1276

Jespersen, Otto 1152

Johannes Døberen 817

Johansen, Fritz 1112

Johanseruj uk 1395-1396

Jonsson, Finnur 866

Josvaminen 59, 87, 112, 118, 135,

194, 453, 827

Jubilæumsekspeditionen nord om

Grønland 1920-1923 321, 334,

336-337, 477, 480, 492, 507,

544, 548, 564, 745,

Julianehåb 165, 223, 228, 403,

603, 715, 747, 789, 930, 972,

1014, 1200, 1234, 1260, 1276,

1401, 1452

Jungersen, Hector F. E. 381,1043,

1549

Justitsministeriet 455, 494, 573,

638

Jøkelbugten 1550

Jørgensen, H. 1382

Jørgensen, Knud 26, 412, 580,

1132

Jørgensen, Ono 7557

Kalinguak 31

Kallevig, Johan Salve 486

Kane Bassin 289

Kangamiut 407

Kangelineq 7377

Kangerdlugssuaq 779, 162, 169

Kangersuneq 1375

Kap Constitution 377

Kap Farvel 7502

Kap Hatherton 289


Kap York 259,332,391

Kap York ekspeditionen 1910 38-

39, 1431

Kap York Stationen Thule 9, 25,

34, 36-38, 40-47, 49, 51, 57-58,

61, 64, 67-70, 72-73, 75, 82, 88-

89, 91-93, 95-96, 105-110, 112,

116, 119-123, 128, 132, 137-

140, 148-149, 152, 156, 161,

164-167, 169, 173-175, 181,

187-190, 192, 196, 199, 201-

203, 205, 208-209, 212-214,

237, 251-253, 255, 262, 269-

271, 273, 276, 280, 290, 320,

350, 353-354, 362, 369-372,

374, 386, 388-390, 396-397,

399-400, 405, 408, 410, 418-

419,427-429,432-435,437-438,

463-466,487-488,496-497,508,

514-520, 523, 525, 550, 553-

555, 558, 564-570, 572, 583,

600, 602, 609-613, 615-618,

626, 632, 635, 640, 645, 655,-

659,662-663,667-669,681-682,

687, 695, 701-706, 709-710,

712-713, 720, 733, 735, 737-

738, 743-744, 749, 750-751,

757-758, 769, 773, 777-791,

793-794, 798, 804, 808, 811,

820-825,843-844,850-854,858,

860,867-871,873-874,876-877,

879, 881, 884, 889, 891-896,

899-904,906-908,911,920-922,

928, 930, 934, 937-942, 945-

946, 951, 953-957, 960-961,

970, 973-982, 984, 986-987,

989-998, 1000-1006, 1009-

1010, 1014-1015, 1017, 1022,

1024, 1026, 1031-1032, 1051,

1088, 1116, 1166-1168, 1170,

1185, 1192, 1196, 1205-1206,

1219-1220, 1235, 1309, 1528,

1539, 1542, 1548

kassebog 49, 103, 186, 207, 379,

434, 520, 702-705, 777, 782,

REGISTER 29

825, 844, 871, 896, 899, 920-

922, 938, 940, 953-954, 973-

975, 989-992, 995, 997-998,

1247

Kerrortusak 1255

King William Land 676,1559

kirkebygning 165, 851-853, 862,

906, 912, 1229, 1232, 1234

kirke- og skoleforhold 501, 708,

729, 770, 772, 797, 937, 962,

970, 1018, 1283, 1448-1451,

1453, 1456-1457, 1472, 1474-

1476, 1485, 1551

Kirkwall 199

Kiruna 473, 536, 699, 725, 1176

Kisuk 152,437

Kiær, H. 543, 1465-1466, 1482

klichéer 1132, 1212, 1537-1539,

1541, 1543

Klint, Kaare 7355

Klintmp-Jensen 277,499

Knud Rasmussen Museet 1028

Knud Rasmussens Højskole 1028

Knud Rasmussens Museum 1014,

1019

kobber og kobberbrydning 59, 87,

157, 167, 827

Koch, Carl 326

Koch, J. P. 112,127,143-144,200,

238, 279, 315, 336, 384, 406,

418, 459, 477, 481, 528, 533,

582, 630, 693, 732, 745, 812,

1043, 1219-1220, 1242, 1539,

1550

Koch, Lauge 63, 141, 223, 257,

269, 281, 302-303, 308-309,

316, 319-337, 375, 378, 406,

477, 480-481, 490, 492, 495,

507, 541, 544, 548-549, 564,

584, 737, 745, 808, 814, 848,

983, 1060, 1164-1165, 1549,

1553, 1558, 1560

Kommissionen for Grønlands undersøgelser

38, 109, 146-147,

232, 248, 384, 426, 549, 575,


30 REGISTER

579, 621, 933, 952, 958, 972,

1013

koncessionsrettigheder 211

kontobog 102, 206, 379, 398, 466,

518, 610, 656, 702, 778, 844,

870-871,900-901,920-921,939,

973, 989, 997, 1548

kontrakt 18, 41, 45, 57, 73, 134,

180, 191, 231, 325, 341, 362,

487, 530, 541, 587, 591, 594-

595, 628, 633, 787, 810, 853,

928, 1085, 1104, 1143, 1147,

1201, 1202

kontrolløren ved Ivigtut 135, 195,

383, 751

Kopp & Clausen 1193

Korsgaard, Cathrine 233, 483,

999, 1009, 1034

kort og kortlægning 55, 63, 165,

194, 200, 223, 245, 274, 312,

314, 321, 324-325, 328-330,

332-333, 360, 364, 377, 384,

408, 425, 474, 481, 490, 534,

590, 607, 625, 664, 693, 707,

812, 906, 951,1008,1039,1070-

1071, 1083, 1098, 1100, 1107,

1112-1114, 1133, 1160, 1212,

1226, 1532-1533, 1537, 1550

Kotzebue 1080

Krarup Nielsen, Aage 1302, 1311

Kreutzmann, Johannes 407

Krieger, A. 417, 742, 1134

Kristiansen, Enok 167, 187, 192,

374, 391, 430, 441, 562, 585,

611, 667, 700, 859, 946, 1000,

1005, 1548

Kristiansen, Gudrun 962

Kristiansen, Thomas 1253

Kristianssand 722

Krogh, August 1271

Krogh, Joh. 1473

Krueger, H. K. E. 279-281, 908

Kruegerekspeditionerne 1925-1931

279, 280-281, 905, 908, 947

kryolit og kryolitbrydning 223

kul og kulbrydning 10,28,59,157,

187, 223, 374, 405, 423, 453,

873, 1442

kultusministeriet 1251, 1261

Kyhn, Knud 305

Københavns Universitet 216, 883,

1526

Labrador 522,533,559,929

lagerbeholdning 44-45, 75, 204,

367, 429, 464, 467, 517, 572,

611, 658, 710, 779, 784-785,

824, 869, 894, 904, 954, 956,

978, 990-992, 995, 1003, 1170,

1291

Landmandsbank, den danske 11,

15, 134,170, 422, 476, 509, 557,

601,623, 645,676, 706, 720, 981

landsfogeden i Godhavn 289, 808,

930, 952

Landsråd, Nordgrønlands 665,

1451

Landsråd, Sydgrønlands 1443,

1450

Landsudstillingen i Årtius 1909 28

Langberg, Emmy 63,66,287, 483,

856, 943, 1034, 1097, 1170

Lange, H. O. 500

Langskov, C. 1260

Lapland 1538

Larsen, Helge 1027

leDous,P. 1178

Leclercq, Jules 1427

Leningrad 390

Lichtenau 1257

Lincoln hav 1537

Lindow, Harald 454, 522, 533,

1253

Litterære grønlandsekspedition

1902-1904, den 24, 26, 147,

1429, 1436-1437, 1507, 1556

livscyklus 12, 17, 26, 62, 67, 70,

229, 249, 261, 277, 314, 319,

322, 344-345, 386, 405-406,

409, 412, 444, 446, 479, 499,


526, 627, 644, 715, 727, 729,

746, 751, 776, 808, 866, 889,

950, 965, 983, 985, 1006, 1010,

1020, 1024, 1028, 1092, 1157,

1192, 1303, 1313, 1463, 1491,

1499-1500, 1503, 1511, 1519,

1523, 1551, 1553, 1556,1558

London 795, 199, 245, 395, 596,

643-644, 722, 1172-1174, 1197,

1498, 1521

Louise 1334

love 95, 239, 708, 851-852, 873,

926, 946, 948, 1205-1207,1270,

1304-1305, 1447,1474, 1485

lovovertrædelser 167, 277, 298,

499, 668-669, 719, 729, 746,

771, 776, 842, 859,1115

Ludvigsen, Daniel 1318-1319

Ludvigsen, Kai 832-834

Ludwigs, Chr. 112, 140, 169, 197

Lund 338,442,491,527,636

Lunds Universitet 338, 442, 491,

527, 636

Lund, Isak 1254

Lund, Jacob 1253-1254

Lunn & Co., A. 823

Lyberth, Gerth 407

lydoptagelser 1152-1153

Lynge 26, 190, 210, 389, 412,

1552

Lynge, Frederik 1249

Lynge, Kristoffer 298, 392, 403,

460, 603, 631, 672, 748, 798,

851-852, 1242-1243, 1250,

1285-1288, 1291, 1301-1302,

1304-1305, 1308-1309, 1312

Lynge, Niels 1258

Lyonlnlet 604,1065

Lutzen, familien 443,489

lægen i Ivigtut 827

læsning 172, 376, 392, 395, 439,

535, 1200, 1249, 1251, 1254-

1260, 1262, 1264-1268, 1272-

1274, 1277-1278, 1280-1281,

REGISTER 31

1284-1285, 1291-1295, 1297-

1298, 1306, 1312, 1552

løn- og arbejdsforhold 14, 81,167,

187, 400, 411, 421, 646, 653,

666, 805, 873, 1168

MacMillan, Donald 192, 261-262,

264, 269, 271, 273, 277, 357,

377, 499, 668-669, 723, 740,

746, 769, 773, 808, 1111

Makavaaq 1348

Malmgren, Finn 1511

Malmø 1175,1179

Markus 1322-1327,1333

Martensen-Larsen, A. 617, 687,

735, 786, 823

Marwin 729, 746, 776

Mathiassen, Andreas 1383-1394,

1397-1398

Mathiassen, Asta 1140

Mathiassen, Josef 1317

Mathiassen, Mathias 23

Mathiassen, Therkel 63, 65, 321,

483, 558, 698, 739, 741, 767,

791, 803, 816, 821, 840, 848,

864, 1067, 1070-1073, 1086-

1087, 1090, 1100-1101, 1115,

1125, 1138-1139, 1141-1143,

1150, 1155, 1195, 1202, 1211,

1217, 1305,1559

Mathiesen, Laur. 1262

Mathiesen, Otto 1264

McGill University 1117-1118

meddeler 1315-1328, 1333-1353,

1356-1363, 1375, 1378-1379,

1383-1398, 1411

medicin 64, 67, 70, 142, 154, 187,

275, 280, 374, 376, 394, 403,

410, 421, 460, 487, 496-497,

501, 533, 583, 618, 651, 669-

670, 673, 678, 688, 708, 719,

738, 770, 798, 806, 808, 826-

827, 829-841, 849, 853, 859,

873, 891, 905, 908, 947, 960,

962-963, 1017, 1022, 1054,


32 REGISTER

1224, 1460-1461 1463, 1515,

1550, 1554, 1559

Melville Bugt 257, 332, 337, 340,

377, 474, 590

meteorologi 182, 188, 301, 303,

373, 382, 413, 456, 493, 540,

913, 924, 1098,1106

Meteorologisk institut 188, 226,

382, 413, 456, 493, 742, 848,

913, 924, 952, 961

meteorsten 742, 164, 167, 187,

190, 193, 215-223, 271, 313,

337, 576, 583, 626, 632, 652,

685, 799, 866, 890, 1226

Meyerhof, M. 1191

Mikkelsen, Ejnar 127, 146, 200,

937, 1021, 1033,1550, 1560

mindesmærke 143, 406, 442-443,

453, 461, 489, 491, 496, 527,

546-547, 636, 923, 952, 983,

1007, 1128, 1226, 1229, 1233

Mindre ekspeditioner 313, 316,

719, 723, 740, 769, 854,909,930

minearbejdere 827

Mineralogiske og geologiske museum,

universitetets 218-219,

222-223, 890

Missionsselskab, det danske 22,

45

missionsvirksomhed 22, 45, 51,

89,112,137,139,140,142,167,

169, 187, 197, 213, 266, 374,

391, 423, 729, 771, 881, 1051,

1398, 1471

Moberg 338,491,527

Moltke,C. 925,948

Moltke,Carl 241

Moltke, Harald 755, 163, 240,

305, 442, 454, 491, 532, 1022,

1560

Monrad, Johanne 196

Montreal 646-647, 680, 720, 722,

792, 1110, 1146

Morrissey-ekspeditionen 1926

776, 789, 795, 807-808, 1509

Mortensen, M. R. 457

Mortensen, Th. 7549

Motzfeld Bøggild 402

Moutandon, Raoul 7427

Munch, P. 36

Munk, Kaj 1015

Museet for Thy og Vester Hanherred

7077

museumsgenstande 63, 71, 204,

226, 234, 342, 344, 374, 380-

381, 383, 405, 414, 436, 446,

479, 542, 560, 581, 632, 635,

661, 669-670, 696, 723, 738,

756, 760, 767, 789, 792, 799,

846, 885, 906, 913, 929, 934,

949, 951, 1011, 1019, 1025,

1028, 1115, 1138-1139, 1141-

1142, 1226, 1549

musik 80, 1023, 1024

Mylius-Erichsen, Ludvig 24, 28,

384, 1436-1437, 1550, 1560

Muller, Sophus 234, 414, 542

mødereferat 56, 132, 543, 707,

770, 821, 848, 872, 931, 958,

1137, 1270, 1535-1536

Møller, A.P. 969

Møller, Helge B. 694

Møller, J. B. 1543

Møller, Jens 239,459

Møller, John 772, 460, 718, 1275,

1290

Møller, Lars 249, 392, 403, 1243,

1290

Møller, Ole 23

Nakskov 20

Nakskov Skibsværft 77, 75, 457,

509-510, 551

Nanortalik 443, 489, 962, 1254,

1260, 1262, 1383-1398

Nansen, Fridtjof 847-848, 925,

950, 1499-1500, 1504

Napa 7358

Narssalik 1319

Narssaq 26, 165


Nasaitsordluarsuk 302

Nationalbanken 537,573-574

Nationalmuseet 226, 234, 414,

542, 581, 635, 686, 696-697,

723, 846, 866, 885, 929, 951,

1019, 1067, 1115, 1226, 1355,

1496, 1508

Nationalmuseumsfondet 760,801,

897

naturforhold 52-53, 63, 72, 76,

111, 192, 348-349, 409-410,

415, 425, 456, 947, 960, 1214,

1230, 1232, 1234, 1510, 1520,

1550, 1560

Naturhistorisk Museum 696, 723

Nauja 65,696

Naumann, Hans 1148

Neke 280,1550

Neqigssanoq 1356

Neriaq 1315-1316

New York 199,388,395,422,439,

596, 646, 667, 706, 711, 722,

736, 789, 823,1082,1140,1183,

1187, 1218, 1221, 1493, 1523-

1524, 1553

New York Tribune 164, 199

Nia, Nakolaus 448, 473, 536, 699,

754, 802, 1189

Niaqornarssuk 942, 954, 956,977-

978, 984

Nielsen 407

Nielsen, Hans 9, 63, 262,280,285,

290-291, 293, 321, 337, 497,

507, 510, 518, 523, 525, 533,

540, 562, 583, 609, 618, 626,

632, 645, 667-669, 678, 700,

710, 719, 733, 737, 749, 792,

804, 808, 838-839, 842, 851-

852, 861, 892-894, 902, 906,

908, 934, 946-947, 960, 984,

1000, 1002-1003, 1005, 1017,

1024, 1198-1199, 1548

Nielsen, Niels 937

Nielsen, R. K. 507

REGISTER 33

Nielsen, Søren 118,181, 251, 358,

374, 376, 669, 1188

Norne 268, 645, 667, 676, 680,

695, 1077-1078, 1081, 1129,

1131

nordboerne i Grønland 723, 740,

866, 910, 1234, 1330-1332,

1395, 1401,1516

Nordenskiold 747

Nordgrønland 481, 927, 1445

Nordisk Films Kompagni 711,

764, 800

Nordisk Pels varefabrik 1175

Nordpolen 21, 263-364, 477

Nordpolsflyvning 1928 1511

Nordre Strømfj ord 407

Nordstjernen 22, 45, 51, 112, 137,

139-140, 142, 169, 175, 181,

197, 320, 374, 391, 423, 441,

498, 539, 567, 585

Nordvestgrønland 322, 328, 330-

334, 340, 1120

Nordvestpassagen 1487

Norgestraktaten 1924 1540

North Greenland Expedition of

1891-1892 100-101, 1012,

1230

North Star Bay 55

Nuisaertoq 1338,1342

Nuisartoq 1343-1346, 1349

Nukapinguaq 290

Nutzhorn, H. 266

Ny Carlsbergfondet 885, 929

Nyeboe, Dagmar 452, 999

Nyeboe, Helle 452, 1538, 1557

Nyeboe, James W. 73

Nyeboe, Johs. C Ib 1011

Nyeboe, M. Ib 1, 3-20, 27-29, 34,

37, 39-40, 42-43, 45, 57, 62-63,

65, 67, 69, 71, 73-76, 80, 89, 93,

96-98, 102-103, 106, 108-110,

112,120-122,125-127,130-136,

138-141, 143, 146, 148-149,

158-160,162-175,178-181,188,

190-191,193-195,197-200,204,


34 REGISTER

211-213,215,218-220,222-226,

229-232,234-236,238-241244,

247, 249, 250, 254-255, 258,

260,262-263,269-273,313-314,

318, 320, 322-323, 326, 335-

336, 338-339, 342-345, 350,

362, 376, 378, 382, 384-385,

387-388,390-394,400-407,409,

411, 413-414, 417, 423-424,

436, 439, 441-446, 450, 452,

456-459,461,473-477,479-482,

484,488-498,502-503,509-510,

512,521-542,544-545,547-549,

551, 563, 573, 576, 579, 581-

583, 586-588, 590-592, 594,

597-599, 601, 605, 617-619,

621-622,624-639,642,644-645,

647, 649, 651-652, 654, 667-

669,671-674,676-681,683-692,

694-701, 706, 709, 711, 713-

717, 719, 720-722, 724-726,

728-729, 731-733, 735-738, 741,

743-744, 747-748, 750, 752,

753-754, 756, 758-761, 763-766,

768, 786-787, 789-792, 795,

798-806,808,810-814,820-821,

823, 826, 864, 874, 879, 887-

888, 914, 919, 928, 933, 948,

981, 999, 1006, 1009-1016,

1025, 1031-1032, 1043, 1046,

1053-1054, 1057, 1059, 1065,

1072, 1077, 1080-1083, 1097,

1099, 1103-1104, 1109, 1111-

1114, 1119-1120, 1123, 1127,

1133-1134, 1138-1139, 1141-

U44} 1146-1150, 1152, 1154,

1160, 1168-1184, 1186-1202,

1216, 1219-1220, 1225, 1231,

1242-1243, 1249-1268, 1271-

1278, 1280-1283, 1285-1288,

1290-1291, 1293, 1297, 1301-

1302, 1305, 1307-1309, 1427,

1539, 1546-1547, 1549-1550,

1558

Nygaard, Jeppe Noe 10, 367, 400,

409-411, 430, 435-438, 464,

493, 497, 523, 525, 588, 693,

1548

Nørlund, Niels E. 951

Nørlund, Poul 723, 866, 930,1516

Oldendow, Knud 1287, 1302,

1304-1305

Olesen, Anders 191

Olrik, Harald 505

Olrik, Moses 1253

Olsen, David 407, 492, 1438

Olsen, Frederik 1255

Olsen, Gustav 22, 116, 140, 142,

169, 177, 192, 359, 363, 382,

391, 430, 441, 467, 488, 493,

539-540, 585, 1282

Olsen, Hendrik 71, 142, 152, 162,

187, 269, 302, 314, 345, 374,

400, 405-406, 411, 1548, 1558

Olsen, Henry 12, 17, 751

Olsen, Jakob 633-634, 646, 670,

678, 748, 797,1073,1087,1140,

1546, 1548, 1140, 1155, 1217,

1227, 1242, 1305, 1559

Olsen, Jens 612, 700, 881, 937,

946, 962, 984, 1026

Olufsen 163

optegnelser 23, 35, 52-54, 64, 86,

151, 182, 188, 336, 373, 382,

410, 413, 425, 540, 776, 1029,

1094-1095, 1236-1237, 1313-

1381, 1383-1409, 1411, 1413,

1415-1425, 1428, 1433

ordenstegn 417, 459, 481, 495,

719, 733, 742, 745, 758, 968,

1126,1134

Ohrt, Holger 1009

Orla-Jensen, Sigurd 1137

Osarkrak 86

Osborn, Henry F. 273

Oslo 496,1491


Ostenfeld, C. H. 775, 386, 533,

1043, 1060, 1137, 1219-1220,

1539

Ostermann, Hother 496, 634, 667,

737, 739, 965, 972, 1008, 1204,

1208-1210, 1236-1237, 1253,

1282, 1410,1413, 1415-1423

Ottawa 596, 646, 736, 1128

Otto, C. E. 1256

Oxford University Ellesmere Land

Expedition 1934-1935 - 282-

300

Panigpaq 410

Paris 929, 934, 1025, 1427

Peary, Robert E. 21, 70, 72, 100-

101, 156, 255, 259, 263, 339,

952, 1012, 1230,1550

Peary Land 301-302, 308-309,

322, 330-332, 375, 378

Pearykanalen 69, 72, 384

Peary s nordpolsekspedition 1909

729, 746, 776

Pedersen, Chr. 10

Pedersen, Peder Marcus 5-7, 11-

12,135, 228, 256, 292, 361, 437,

462, 477-478, 510, 551, 571,

593, 652-654, 666, 684-685,

714-715, 805, 820, 850, 877,

1119, 1217, 1560

Pellijeff, Hjalmar 170,1176

Pelly Bay 645, 695, 1074

Peru 885

Petersen, A. C. E. 80, 985, 1024

Petersen, Abegael 23

Petersen, Emanuel A. 1560

Petersen, F. W. 78-79

Petersen, Møller & Hoppe 235

Petersen, N. V. 1164

Petersen, Ole 1316

Philips 7775

Piuvaitsok 277,499

Point Barrow 7729, 1187

Point Burwell 1139, 1141

Pond Bay 1094,1140

REGISTER 35

Pond Inlet 643, 660-661, 685,

1089, 1559

Porsild, Alf Erling 531

Porsild, Morten P. 320, 386, 415,

445, 490, 496, 505, 531, 541,

543, 584, 693, 739, 866, 927,

1457t ]470f 1472

postgang 110, 772, 164, 168-169,

192, 261, 269-273, 276, 278,

284, 290, 326, 374, 376, 400,

407, 410, 604, 647, 650, 680,

851-852, 960, 1040-1041, 1135-

1136, 1140, 1148, 1151, 1461,

1559

Poulsen, Chr. 7757

privatøkonomi 63, 65, 73, 88, 99,

106, 187, 198, 224, 251, 265,

329, 338, 374, 401-402, 436-

437, 460, 477, 483, 492, 496-

497, 502, 506, 526, 528, 531,

583, 587, 605, 617, 632, 639,

649, 669, 676, 687, 701, 711,

713, 724, 735, 738, 758, 766,

786, 789-790, 823-824, 928,

933, 999-1000, 1006, 1009-

1010, 1014, 1016, 1138, 1142,

1146, 1192, 1307, 1548

Prøven 7256

publikationer 29,32,62-63,65-66,

155-156, 163, 190, 193, 222-

223, 226, 244, 248-249, 266,

304-307, 317, 320, 325, 335-

336, 344, 362, 395, 401, 403-

404, 409-410, 426, 440, 450,

453, 460, 490, 499-500, 505,

526, 538, 541, 549, 575, 584,

594-597, 602, 619, 621, 631,

672, 676-677, 679, 691, 697-

698, 707, 721, 726, 729, 731-

733, 736-739, 741, 745, 748,

759, 775, 790, 797, 800, 814,

817, 820-821, 826, 847, 864,

866, 878, 882, 910, 916, 933,

935-937, 943, 949, 951, 967,

972, 1020-1021, 1023, 1031,


36 REGISTER

1081, 1097, 1098-1099, 1102,

1127, 1132, 1137-1139, 1141-

1142, 1146, 1195, 1201-1204,

1208-1213, 1236-1239, 1241-

1243, 1249-1285, 1287-12- 98,

1301-1303, 1305-1307, 1309-

1312, 1355, 1405, 1410, 1412,

1424-1427

Purschel, Victor 734, 747, 814,

969

Qavigarssuaq 1217, 1523, 1546,

1548

Qitdlugtoq 729, 746, 776

Raben-Levetzauske fond, den

1269

Rabot, Charles 1427

radiostation 639, 951, 957, 986-

987, 1001, 1004, 1017

rapport 13, 29, 39, 56-57, 91-92,

97, 107, 115-116,128, 167, 187,

189, 192, 194, 217, 224, 251-

252, 257, 277, 281, 283, 311,

327, 331-332, 340, 358, 361,

365, 374, 377, 435, 438, 456,

497, 533, 578, 608, 618, 634,

645, 669, 771, 774, 829-839,

841, 873, 894, 960, 984, 1044,

1054-1055, 1070-1076, 1078-

1079, 1084-1090, 1109, 1111-

1113, 1125, 1133-1134, 1140,

1150, 1159-1160, 1163, 1201,

1203, 1427,1533-1534

Rask-Ørsted fonden 426, 577,

812,821,864,969,1139, 1141-

1142, 1146, 1150

Rasmussen, Chr. 134, 170, 193-

194, 210, 224-225, 402, 409,

446, 1225, 1242, 1290

Rasmussen, Dagmar 32-33, 43,

54, 57, 63, 141, 190-191, 193,

229, 265, 313, 338-339, 451,

509, 605-606, 645, 676, 694,

701, 823, 932, 964-965, 985,

1000, 1014, 1020-1021, 1031,

1041, 1075, 1082, 1242, 1424,

1553, 1559

Rasmussen, Emil 853

Rasmussen, Erik 1165

Rasmussen, Hanne 229, 727, 809,

862, 880, 915, 932, 950, 964,

1011, 1027, 1218, 1225, 1545

Rasmussen, J. S. 7777

Rasmussen, Knud 6, 11, 15, 18,

21-22, 24-26, 29-32, 34-46, 49,

54, 57, 63, 68-69, 72-73, 77-78,

81, 86,89-97,100-103,106-108,

111, 114, 120-122, 128, 132,

136-139, 141, 145-149, 152,

155-156,159,162-164,166-169,

173-174,189-194,199-200,204,

212-213, 216, 222, 225-226,

229-230,232-233,238,242-247,

250,253-255,257-259,261-264,

268, 270-273, 277-278, 281,

301-302,304,306-311,313-316,

318, 320-325, 327, 333, 336,

341, 350-357, 359-361, 363,

375, 377-378, 384, 386, 393,

400-401,404-405,407-410,412,

4141417-418,435-436,438-440,

446, 450-452, 454, 459, 461,

473, 477, 479-480, 483, 486,

488, 492, 495-498, 500-501,

503-511, 527, 530, 533-534,

537,539-541,543-544,548-549,

558-559,561-562,580,588-589,

594-595, 606-608, 617, 619,

644-645, 664-665, 675-676,

686-687, 691, 695-696, 701,

706, 708, 711, 713, 716, 722-

724, 727-738, 740, 742, 744,

749, 751, 753, 755-756, 758-

760, 762-763, 765, 767-774,

776, 786-787, 789-790, 792,

795-797, 799, 803, 808-810,

814-817, 819-821, 823, 826,

829-835,845-848,850-855,859,

862-863,865,872-875, 878-883,


885-886, 889-892, 897-898,

905-906,909,911-913,915-919,

923-932, 934-937, 943-944,

946-947, 949-952, 958-960,

962-965,967-969,971-972,983,

985, 1006-1008, 1015, 1020,

1022, 1024, 1029-1030, 1033-

1035, 1044, 1046, 1054-1057,

1059, 1061-1078, 1080-1083,

1095, 1097, 1099-1101, 1103-

1104, 1109-1110, 1116-1120,

1130, 1132-1135, 1137-1139,

1141-1142, 1144, 1146, 1149-

1152, 1154-1155, 1157-1160,

1163, 1165, 1170-1171, 1182,

1185, 1187, 1189, 1201-1202,

1204-1207, 1209-1210, 1212-

1213, 1215-1217, 1219-1220,

1225-1229, 1233-1239, 1243,

1249, 1253, 1269, 1285, 1288-

1291, 1293, 1305-1309, 1312-

1409, 1411-1426, 1428-1438,

1482, 1484, 1486-1539, 1542-

1546, 1548-1549, 1551-1-560

Rasmussen, Niels 21, 915, 950,

1011, 1027-1030, 1116-1117,

1128, 1227

Rasmussen, Niels Chr. 294, 496,

1007, 1545

Rasmussen, Pavia 1320

Rasmussen, Sophie 172, 1225

Rasmussen, Vilhelmine 24, 1225,

1242

Rebild bakker 1490

Rebildkomitéen 918

rederivirksomhed 1- 20, 59, 71,

76, 97, 109, 113-114, 117-118,

123-125, 130, 135-136, 139,

150, 157-159, 161, 168, 171,

175, 177, 180, 190, 194, 197,

199, 208-209, 230-231, 235,

247, 256, 272, 278, 287, 294,

297, 361, 366, 371-372, 378,

387-388, 396-397, 405, 409,

411, 419-420, 423, 430, 432-

REGISTER 37

433, 441, 453, 455, 458, 462,

475t 477-478, 480, 492, 494,

498, 507-512, 539, 544, 548,

551, 563, 567-568, 571, 576,

585, 592-593, 599, 615-616,

640-641, 650-6- 54, 662, 666,

678, 682, 684-685, 709, 712,

714-715, 747, 751, 792, 794,

805-806, 811, 850, 854, 867,

873, 877, 895, 903, 906, 920,

945, 971, 1115, 1464, 1466,

1548-1549

regnskab 13-14, 39, 47-48, 51, 58,

75, 83, 97, 104-106, 109-110,

116, 138, 152, 162, 169, 196,

198, 203, 218, 220, 222, 233,

251-252, 269, 277, 280, 290,

295-296, 329, 361, 388, 391,

428, 437, 447, 453, 464-465,

467, 469, 471-473, 476, 508,

559, 565, 569-571, 609-611,

613, 653, 657-658, 660, 666-

667, 678, 680, 700, 710, 713,

717, 726, 728-729, 739, 743,

757, 780-781, 783-785, 793,

799, 804, 807-808, 821, 824,

829-839, 843, 847, 858, 869,

874-875, 879, 888, 894, 902,

934y 942, 982, 994, 999, 1001,

1004, 1018, 1032, 1049-1050,

1052, 1088, 1094, 1115, 1121,

1124, 1138-1139, 1141, 1170,

1192, 1196, 1201-1203, 1245,

1256-1259, 1262-1264, 1272,

1284, 1286-1288, 1292, 1297,

1300-1302, 1305-1309, 1484,

1546

Reimann, Vilh. 690,1183

rejseberetning 69, 100-101, 119,

141, 156, 192, 263, 283, 310,

313, 316, 322, 331, 333-334,

339-340, 361, 365, 377, 386,

676, 693, 733, 776, 818, 841,

1012, 1027, 1044, 1054, 1070-

1074, 1077-1078, 1081, 1084-


38 REGISTER

1085, 1088-1090, 1158, 1204,

1239, 1487, 1494, 1496, 1509,

1528, 1533, 1550, 1553, 1558

religion 35, 70, 386,500, 772,815-

816, 949, 1095, 1099, 1157,

1213-1214, 1313-1354, 1356-

1409, 1411-1413, 1415-1425,

1428, 1486, 1496, 1510, 1513-

1515, 1517,1520, 1523

Repulse Bay 578, 604, 645, 661,

1052-1053, 1071-1073, 1085,

1087, 1090, 1093, 1135-1136,

1146, 1424,1546, 1553

Rieber & co. 754

Riefenstahl, Leni 1222

Rigsdagen 129, 459, 665, 734,

755, 1529, 1540

Rigsdagstidende 129, 755, 1529

Rikli,M. 1252

Ring Andersen Træskibsværft 3

Rinkshavn 59

Ritenbenk 1264, 1277-1278,1280

Robertson Fj ord 290-291

Rode, Ove 129

Rosbach, Sechmann 22, 45, 71,

119, 142, 152, 162, 167, 177,

187, 195, 196, 251, 962, 1548

Rosenbergs bogtrykkeri, A. 1242-

1243, 1250

Rosenstand, Einar 851-852, 862,

934

Rosing, Peter 1290

Royal Canadian Mounted Police

281, 291, 695, 736-737, 774,

967, 1108-1109, 1118, 1154

Rudbeck,A. 1251

Rusland 224, 378, 401, 529, 587

russiske revolution, den 378, 390,

401, 529, 587

Rådsforsamlingen for Thuledistriktet

95, 842, 1205-1207

Sabine 1350, 1363

Saitoq 410

Salulanguaq 1362

Sand, Rudolf 75, 34, 63, 66, 96,

220,280-281,284-285,287-288,

290-293, 295, 297-298, 338,

713, 790, 814, 821, 830-831,

834-836, 840, 845, 851-854,

859, 876-877, 881, 884, 891,

893, 902, 905, 908, 911-912,

928, 934, 946, 960, 970, 979-

980, 984, 1000, 1003, 1006,

1009, 1015, 1017-1018, 1022-

1023, 1026, 1031, 1103, 1170,

1192, 1205-1206, 1285-1288,

1291, 1301-1303, 1305-1308,

1310, 1312

Sarfanguak 407

Savigsivik 215-217, 219, 222,

313, 337, 583, 975, 984, 992-

993, 995, 998, 1003

Savik-ekspeditionen 1922-1923

275, 218-222, 337, 583, 626,

632, 652, 657, 685, 702-703,

719, 808

Scheibel,B. 838-839

Schiødte, Jørgen 7557

Schmiicker, Anne 949

Schnedler-Sørensen, Ed. 530,

544-545, 591, 690, 726, 812,

1104

Schultz-Lorentzen, C. W. 391,

423, 441, 498, 539, 543, 585,

624, 700, 729, 811, 881, 1018,

1283, 1438

Scores by sund 753

Seattle 647, 676, 680, 722, 792,

1082

Seedorff Pedersen, Hans Hartvig

1014

Selskabet for litteratur og folkeoplysning

i Grønland 1303-1305

Seminariet i Godthåb 501

Serqugssuna 410

Shackleton, Edward 284,286-287,

289, 297

Sherard Osborn Fjord 7558

Sherwood, Geo H. 270


Simony,C.W. 1484

Simony, Chr. 232, 504,1260

Siorapaluk 922, 938, 954, 956,

977-978, 984, 991 993-994,

1003, 1005

Sivertsen, Karl 407

skib 7-5, 7-13, 15-20, 59-60, 71,

73, 76, 109-110, 112-114, 117-

118, 123-125, 130, 135-136,

138-139, 142-143, 146, 150,

153, 157-159, 161, 168-169,

175, 177, 180-181, 187, 189-

190, 194-195, 197, 199, 208-

209, 221, 227-228, 232, 237,

248, 254, 256, 258, 264, 269-

270, 275, 286-289, 294, 296-

298, 306-307, 326, 344, 349,

361, 363, 366, 371-372, 374,

376, 386-388, 396-397, 400,

405, 409-411, 419-421, 423,

430, 432-433, 436, 438, 449,

451, 453, 457-458, 462, 467,

475, 478, 485, 492, 494, 496,

498, 507, 509, 510-512, 524,

530, 533, 539, 544, 551, 558-

559, 567-568, 571, 573, 578,

583, 585, 592-593, 599, 603,

613, 615-616, 618, 620, 632,

641, 652-654, 662, 666, 678,

682-685, 706, 710, 712, 714-

715, 722, 728, 742-743, 747,

751-752, 780, 805-806, 820,

822-823, 850, 867, 877, 895,

903, 945, 988,1049-1050,1053-

1055, 1119, 1123, 1161-1162,

1185-1186, 1223, 1229-1230,

1233, 1431, 1507, 1541, 1548-

1549, 1558

skibsjournal 183, 1161

skind og skindhandel 10, 18, 36,

73,104,119,165,170,179,190,

192, 195, 199, 226, 231, 247,

254, 258, 269, 271, 276, 278,

292, 360, 378, 386, 388, 405,

410, 422, 448, 461, 473, 496,

REGISTER 39

497, 524-525, 536, 576, 583,

588, 593, 603-604, 618, 620,

669-670, 673, 684-685, 699,

706, 714, 725, 733, 738, 754,

768, 789-790, 795, 802, 808,

820, 823-824, 850, 876-877,

934, 940, 960, 976, 1015-1116,

1136-1137, 1139, 1141-1142,

1170-1194, 1547,1553

Skjoldungen 664

skriveøvelser 153

Skræm, J. 1263

Smith Sund 234, 534, 668, 765,

807,1405

Smithsonian Institution Archives

1030, 1217

Southampton Island 1086

Spender, Michael 297

St. Andrews 1506

St. Andrew's University 1506

statistiske Departement, Det 1198-

1199

Statsministeriet 88,95,1010,1207

Statsovertagelsen 1937 285, 338,

979, 1010, 1014, 1018

Stauning, Thorvald 129, 918, 926,

936, 951, 1216

stednavnegivning 200, 238, 321,

323,327,384,416,812,958-959

Steensby,H.P. 385,416,440,484,

587, 1061, 1063

Storch, Mathias 505, 1243, 1278,

1289, 1438, 1448, 1482

Stortinget 365

Strasser, Edna W. 1218

Studenterforeningen 753, 1499,

1511, 1522

Styrelseslov 1908 1444-1446,

1473, 1477-1478, 1482, 1555

Suakanguaq 410

Sukkertoppen 841, 1232, 1258-

1259, 1553

Sundbo, Arne 88, 1010

Svane, Aksel 1288,1301


40 REGISTER

Sverdrup, Otto 30, 36, 76-78, 96,

352, 356

Sydpol, Den magnetiske 1074,

1085

Sydprøven 1253

Sydøstgrønland 1429, 1432-1433,

1502, 1518,1532-1533

Sygehuset i Thule 280-281, 829-

839, 849, 851-853, 871, 873,

891-892, 900, 905, 911-912,

920, 938-939, 947, 961-963,

973, 989-990, 994, 997, 1022,

1196, 1224

synsforretning 5

Søby 545

Søbye, fru kaptajn 24

søforhør 12

sønderjyske Fond, Den 761

Søndre Strømfjord 1226

Søndre Upernavik 277

Talilanguaq 410

Tanquary, Maurice C. 254, 276

Tasiussaq 69, 118, 142, 162, 195,

332, 378, 400, 409-410, 453,

1188, 1553

tegning og maleri 2, 36, 55-56, 60,

116, 165, 167, 301, 305, 374,

420, 446, 457, 479, 532, 587,

760, 846, 862, 863, 897, 923,

929, 1022, 1053, 1102, 1212,

1382, 1412, 1538, 1541, 1543,

1545, 1560

Thalbitzer, William 882, 918, 959,

1023, 1152-1153, 1157, 1285,

1303, 1305

The Pas 633,646,1140

Thisted 1011

Thomsen, Thomas 533, 542, 577,

579, 581, 635, 723, 845-846,

885, 929, 951, 1019,1060-1061,

1063, 1220, 1539

Thorborg, Inge 1225, 1433, 1545,

1553

Thorsen, V. 114, 232

Thule 5-7, 9,13,18-19, 21-22, 24-

25, 34, 36-37, 40-41, 44-46, 51-

53, 61, 64, 67-72, 75, 81-86,

88-98, 105-110, 112, 116, 118-

119, 121, 123, 128, 131, 133,

136-138, 140, 142, 150-153,

161-162, 167, 169, 171, 175,

177, 181-185, 187-190, 192,

196-197, 199, 205, 208-209,

214, 237, 251-253, 255-256,

269, 270-271, 273, 275-278,

280-281, 284, 290, 293-294,

296-298,301-303,306-309,312,

318, 327-328, 330, 340-341,

351, 353-354, 357, 359, 362-

365, 367, 371-374, 376, 379-

382, 386, 391, 396-400,

410-411,413,418-419,427-438,

441, 453-454, 456, 464-467,

477, 480, 482, 487-488, 493-

494, 497, 499, 507, 514, 515-

519, 523, 525, 530, 533, 539-

540, 543, 548, 550, 553-555,

562, 564-570, 572-573, 576,

583, 585, 589, 600, 602, 609-

613, 615-616, 618, 626, 632,

638, 640, 655-658, 662-663,

666-669, 671, 673, 678, 681-

682,695-696, 700-706, 709-710,

712, 719-720, 723, 729, 735,

737-738, 743, 746, 749-751,

762, 765, 773, 776-779, 782-

786, 788-790, 792, 794, 804-

805, 808, 811, 822-825,

828-840, 842-843,849, 851-854,

859-862, 867-870, 873, 876,

881, 884, 891-896, 899-909,

911-912, 920, 926, 929, 934,

937-941, 945-947, 951-953,

955-957, 960-963, 967, 970,

973-974, 976-978, 980, 984,

986-987,989-990, 993,995-997,

1000-1004, 1015, 1017-1018,

1022, 1024, 1026-1027, 1032,

1051, 1088, 1091, 1116, 1138,


U44, 1149, 1166-1168, 1196,

1198-1199, 1205-1207, 1214,

1224, 1226, 1230, 1242-1243,

1282, 1528, 1542, 1549-1550,

1553

1. Thuleekspedition 1912 72,100-

101, 111, 115, 146-147, 152,

156, 261, 321, 339, 408, 417,

1012, 1230,1550

2. Thuleekspedition 1913-1917

142, 152, 190, 194, 200, 224-

226, 232, 238, 245-246, 248,

250,257-258,301-312,314-333,

335-336,338-349,374,377-378,

384, 386, 404, 406, 408, 416-

417; 440, 495, 549, 596, 636,

693, 745, 814, 972, 983, 1111,

1528, 1548-1549, 1553, 1558

3. Thuleekspedition 1919-1920

350-357, 359-368, 438, 449,

453, 461-462, 488, 492-493,

506, 521

4. Thuleekspedition 1919 461,

500, 1008

5. Thuleekspedition 1921-1924

11,63,65,67,73,106,264,268,

360, 479, 483, 487, 492, 496-

497, 499, 513, 518, 520, 522,

530, 533-534, 540, 542, 544,

550,558-559,561-562,573-574,

577-579, 582, 595-596, 598,

602, 604, 606-608, 613, 627-

630, 633-635, 641, 643, 645-

648, 654, 659-662, 667, 670,

676, 678, 680, 685-686, 688-

691, 693, 696-697, 702-703,

706-707, 711, 716, 721-724,

726-728, 732-734, 736-738, 749,

758, 761, 774, 781, 789, 791-

792, 796-797, 799, 803, 806,

812, 814-816, 819, 823, 935,

982, 1015, 1029, 1030, 1033-

1156, 1187, 1201-1204, 1209-

1211, 1217, 1221, 1227,

1236-1239, 1424, 1427, 1487,

REGISTER 41

1493-1496, 1498, 1521-1525,

1529, 1545-1546, 1553

6. Thuleekspedition 1931 930,

936, 1157-1159, 1432-1433,

1502, 1532-1533

7. Thuleekspedition 1932-1933

664, 930, 950-952, 961, 968-

969, 971, 1015, 1160-1165,

1434-1435, 1518, 1553

8. Thuleekspedition 969

Thule Airbase 1027

Thyrén 442,491,527,636

Tingmiaq 1340, 1357

Tingmiarmiut 1338

Toldvæsenet 20

Torssukatak 59

Treårsekspeditionen 1931-1934

1164, 1165

Tromsø 179, 699

Tugtuligssuak 410

tørv og tørvefabrikation 63, 65,

157, 167, 187, 424, 425, 528,

649, 676, 711, 722, 766, 789-

790, 812, 814, 928, 981, 1016,

1197

udenlandske filmselskaber 690,

706, 711, 726, 737-738, 759,

763, 768, 789, 795,800,847,886

udenlandske forlag 395, 541, 594,

619, 691, 706, 726, 759, 800,

856, 935, 943, 1201-1202

udenlandske museer 234, 259,

260, 269, 276, 383, 917, 1217,

1226, 1252, 1548

udenlandske rederier 247

Udenrigsministeriet 297, 494,

537, 742, 770, 855, 913, 1110,

1144, 1151

udrustning 5, 13, 261, 284, 318,

350-356, 359, 363, 365-366,

510, 542, 548, 559, 573, 598,

659-660, 662, 689, 795, 1047-

1049, 1051-1052, 1073, 1088-


42 REGISTER

1090, 1122, 1144, 1149, 1151,

1546

Ugeskrift for læger 826

Ukujaq 410

Umanak 7, 10, 31, 69-70, 119,

405, 423, 841, 906, 1149, 1264,

1266

Undervisningsministeriet 355, 500,

732, 791, 797, 821, 1035, 1138,

1202, 1261

University of Michigan 267

Upemavik 5, 7, 9,13, 31, 67,137,

141, 588, 603, 626, 670, 841,

1055

Upemivik 114,162,194,358,376,

410, 496, 507, 524, 567, 603,

694, 795, 798,1049,1092,1268,

1277, 1382

Ussing,N.V. 223

Valeur,Erik 818

Vancouver 647, 716, 722, 789,

792

vandkraft 1462

Vang, Felix 1192

Vansittart Island 1087-1088,1093

varier 100-101,1012, 1550

vareleverancer og -leverandører 9,

13,18, 42-43, 71, 74-75, 82, 97-

98,114,117-123,126, 131,133,

139,148-150,160-162,173-178,

181, 201-203, 205, 208-209,

214, 226, 236-237, 366, 368-

372, 396-397, 399-400, 405,

409, 427, 430-433, 449, 455,

463, 468-471, 494, 496, 508,

515-516, 525, 537, 550, 552-

556, 566-568, 574, 585, 600-

602, 611, 614-616, 639-640,

643, 647, 655, 659-661, 663,

669, 680-681, 689, 709, 712,

719-720, 743, 750, 758, 766,

780, 788, 794, 804, 821-824,

860, 867, 891, 893, 895, 903,

907, 920, 934, 941, 955-956,

976-977, 993, 996, 1000, 1047-

1048, 1050-1051, 1187, 1196,

1248,1250, 1263,1546, 1548

vejrjournal 54, 1106, 1125

velgørenhed 402, 405, 925

Vestgrønland 575, 1016, 1119,

1215,1424

Ves ti ndiske øer, de 1540

Vinterberg, A. 7277

Vogeler, Erich 1023, 1303

Wagner, C. F. 1234, 1294

Walsøe, Lindemand 857, 1452

Wandel, Carl Frederik 145-146,

155, 163, 216, 232, 242-243,

248, 384, 549, 686, 693, 740,

814, 933, 1216,

Washington 248, 647, 676, 769,

1030,1082

Washington Land 312

Wesche, Oskar 133,1190

Wesenberg-Lund, C. 866

Winnipeg 633, 646, 1136, 1140,

1546

Winsløw, Edvard 272

Worster, W. 619, 795

Wulff, Alfhild 344

Wulff,Th. 344

Wulff, Thorild 226, 258, 269, 302,

314,318-319,322-323,338-349,

374, 376, 378, 383, 406, 442,

461, 491, 496, 636, 983, 1137,

1553, 1558

Yoconfloden 1065

YorkFactory 1135-1136,1156

Zahle,C.Th. 216,734

zoologi 560, 692, 762, 866, 909,

1096,1098, 1533

Zoologisk museum 560, 692, 762,

1549

Zurich 1252


REGISTER 43

Østgrønland 461, 665, 845, 959, øvrighedsrettigheder 110, 195,

1347, 1410 199, 357, 383, 405, 664, 687,

Østgrønlandsk kompagni a/s 425, 695, 736-738, 765, 769, 851-

845 852, 884, 926, 952, 1116-1118,

Østgrønlandskomitéen 1924 665, 1144

1540

Aamodt, Axel E. 474, 590, 625


REGISTRATUR

KRH, kasse 1, nr. 1

Forsikringspolicer for ms Søkongen. - 6 stk.

1925-1926.

Proveniens: Komiteen for Kap York Stationen Thule.

KRH, kasse l,nr. 2

Blåtryk af motorbåden Rink. - 8 stk.

1909.

Indsat i mappe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

KRH, kasse l,nr. 4

Brevveksling om bygning af pram og om reparation af ms Søkongen.

-11 stk.

1911-1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

KRH, kasse l,nr. 28

Brevveksling vedr. mandskabet på mg Kap York og ms Dorthea. - 29

stk.

1913-1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

KRH, kasse 1, nr. 29

Papirer vedr. skibenes køb og drift. - 12 stk.

1913-1917.

Mg Cook skifter efter erhvervelsen i 1913 navn til Kap York.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

KRH, kasse l,nr. 45

Freuchen, Peter: "Jubilerende ishavshelt. Kap Yorker-Pedersenfylder

50". - 1 stk.


46 REGISTRATUR

1936.

Artikel med foto fra Politiken den 31. oktober 1936.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

7 KRH, kasse 1, nr. 45

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og P. M. Pedersen. - 1 læg.

1913-1919.

P. M. Pedersen var fører af motorgaleasen Kap York.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

8 KRH, kasse l,nr. 56

Brevveksling mellem Nyeboe og Bureau Veritas.

1913-1925.

Vedrører overtagelsen af mg Kap York i 1913 samt certifikater for

ms Søkongen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

9 KRH, kasse l,nr. 63

Vareordrer til danske leverandører. - 1 læg.

1922-1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

10 KRH, kasse 1, nr. 70

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og skibsfører Chr. Pedersen. - 1

læg.

1917-1919.

Vedrører rejser med ms Dorthea.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

11 KRH, kasse l,nr. 77

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Nakskov Skibsværft. -1 læg.

1920-1927.

Vedrører erhvervelsen i 1920 af ms Søkongen og senere istandsættelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

12 KRH, kasse l,nr. 81

Drukneulykke hvor 2 besætningsmedlemmer på ms Søkongen omkom.

1925.

Materialet stammer fra det efterfølgende søforhør.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

13 KRH, kasse l,nr. 81

Papirer vedr. ms Søkongens rejser. - 15 stk.


REGISTRATUR 47

1920-1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

14 KRH, kasse 1, nr. 82

Papirer vedr. mandskabet på Søkongen. - 1 læg.

1920-1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

15 KRH, kasse l,nr. 112

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Den danske Landmandsbank,

Nakskov. - 1 læg.

1920-1927.

Vedrører lån i ms Søkongen, hvor M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen

er debitorer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

16 KRH, kasse l,nr. 115

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og besigtigelseskontoret. - 8 stk.

1918-1925.

Vedrører besigtigelse og udbedring af skader på skibene.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

17 KRH, kasse l,nr. 117

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Arbejderforsikringsrådet.

1925-1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

18 KRH, kasse 1, nr. 126

Kontrakt mellem M. Ib Nyeboe og styrmand F. W. Petersen. - 3 s.

1911.

Vedrører rejse til Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

19 KRH, kasse 1, nr. 126

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og styrmand F. W. Petersen. - 7

stk.

191M914.

F. W. Petersen var styrmand på ms Motor.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

20 KRH, kasse l,nr. 129

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og toldkammeret i Nakskov. - 8

stk.

1920.

Indregistrering af ms Søkongen.


48 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

21 KRH, kasse 2, nr. 1

Rasmussen, Knud: "Jordens navle". - 3 stk.

1908.

Om Peary og polareskimoerne ud fra egne indtryk. Trykt i Berl.Tid.,

aften, 4/8-1908, kopi vedlagt. Endv. vedlagt Niels Rasmussens transskription

og kommentarer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

22 KRH, kasse 2, nr. 2

Rasmussen, Knud: "Den grønlandske Kirkesag". - 9 s.

1910.

Gennemrettet eksemplar af foredrag holdt i Grundtvigs hus 1910.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

23 KRH, kasse 2, nr. 3

"Okalugtuatlngerutitdlo". - 1 hefte.

Hefte med optegnelser (?) på grønlandsk.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

24 KRH, kasse 2, nr. 4

Rasmussen, Knud: Fotosamling fra de tidlige rejser. - 1 læg.

1903-1906.

Tilegnet fru kaptajn Søbye af Vilhelmine og Knud Rasmussen. Indeholder

fotos fra Den litterære Grønlandsekspedition og fra Knud

Rasmussens rejser til Grønland 1905 og 1906. Påført en del personog

stednavne.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

25 KRH, kasse 2, nr. 5

Rasmussen, Knud: Notat vedr. Iggenguak-sagen. - 3 stk.

1910.

Kritik af Peter Freuchens behandling af Iggenguak.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

26 KRH, kasse 2, nr. 6

Rasmussen, Knud: Breve fra Knud Rasmussen til barndomsvennen

Knud Jørgensen. - 4 stk.

1894-1904.

I fotokopi. Vedlagt transskriptioner af Niels Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

27 KRH, kasse 2, nr. 7

Breve til M. Ib Nyeboe. - 20 stk.


REGISTRATUR 49

1906-1909.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

28 KRH, kasse 2, nr. 8

Brevveksling om grønlandske sager. - 15 stk.

1906-1909.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

29 KRH, kasse 2, nr. 9

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 5 stk.

1909.

Heri et notat fra Knud Rasmussen om administrationen af Grønland.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

30 KRH, kasse 2, nr. 10

Sverdrup, Otto: Brev fra nordmanden Otto Sverdrup til Knud Rasmussen.

- 1 side.

Om hvalrosfangst. Vedlagt afskrifter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

31 KRH, kasse 2, nr. 11

Sag om Dr. Alfred Bertelsens redning. - 8 stk.

1908.

Heri bl.a. Knud Rasmussens og dr. Bertelsens beretninger om dennes

redning.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

32 KRH, kasse 2, nr. 12

Rasmussen, Knud: Billeder fra Grønland. - 41 s. i læg.

Renskrevet af Dagmar Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

33 KRH, kasse 2, nr. 13

Rasmussen, Dagmar: Jyske veje og kroer. - 6 s.

2 små historier om jyske veje og kroer. Muligvis nedskrevet af

Dagmar Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

34 KRH, kasse 2, nr. 14

Nyeboe, M. Ib: Kap York stationens grundlæggelse og dens formål.

-7 s.

Muligvis skrevet 1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


50 REGISTRATUR

35 KRH, kasse 2, nr. 15

Erindringer og historier. - 2 stk.

2 håndskrifter. Det ene, af Knud Rasmussen, fortæller en historie. Det

andet, ukendt, vedrører forholdet mellem grønlændere og danskere

midt i 1800-tallet

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

36 KRH, kasse 2, nr. 16

Rasmussen, Knud: Breve til Indenrigsministeriet. - 8 stk.

1910.

Vedrører oprettelsen af Kap York Stationen Thule. Flere afskrifter og

kopier muligvis fra 1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

37 KRH, kasse 2, nr. 17

Rasmussen, Knud: Brev fra Knud Rasmussen til M. Ib Nyeboe. - 1

stk.

1921.

Vedrører brevveksling med Indenrigsministeriet i 1910 om oprettelse

af Kap York Stationen Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

38 KRH, kasse 2, nr. 18

Rasmussen, Knud: Til Kommisionen for Grønlands Undersøgelser. -

2 stk.

1910.

Kommisionen for geografiske og arkæologiske Undersøgelser i

Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

39 KRH, kasse 2, nr. 19

"Beretning over Kap York ekspeditionen 1910". - 30 s.

1910.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

40 KRH, kasse 2, nr. 20

Nyeboe, M. Ib: Knud Rasmussens planer med oprettelse af Kap York

Stationen Thule. - 3 s.

"Orienterende bemærkninger til Knud Rasmussens artikel til Geografisk

Tidsskrift ang. hans program".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

41 KRH, kasse 2, nr. 21

Overenskomster ved oprettelsen af Kap York Stationen Thule. - 2 stk.

1910.


REGISTRATUR 51

Overenskomst mellem Knud Rasmussen og Peter Freuchen samt

overenskomst mellem Knud Rasmussen og Komitéen for Kap York

Stationen Thule. Flere eks. og gennemslag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

42 KRH, kasse 3, nr. 1

Regninger for vareleverancer. -1 mappe samt 1 stk.

1910.

Mappen påskrevet: kopier. Dækker perioden frem til aug. 1910.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

43 KRH, kasse 3, nr. 2

Regninger for vareleverancer samt balance nov. 1910.-1 bind.

1910.

Dækker fra august 1910 og året ud

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

44 KRH, kasse 3, nr. 3

Pris-, vare- og inventarlister. - 4 stk.

1910.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

45 KRH, kasse 3, nr. 4

Overenskomst mellem Knud Rasmussen på den ene side og Den

grønlandske Kirkesag og Det danske Missionsselskab på den anden.

-1 læg.

1910.

Med bilag i form af supplement, breve og opgørelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

46 KRH, kasse 3, nr. 5

Rasmussen, Knud: Brev til M. Ib Nyeboe ved oprettelsen af Kap York

Stationen Thule. - 1 mappe.

1916.

Vedr. oprettelsen af Kap York Stationen Thule i 1910. Vedlagt kopier

af skrivelser til Indenrigsministeriet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

47 KRH, kasse 3, nr. 6

Hovedregnskabsposter 1910-1923. - 6 s.

Blyantsnotat.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

48 KRH, kasse 3, nr. 7

Regnskabsbog for Kap York Stationen Thule. - 1 bind.


52 REGISTRATUR

1910.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

49 KRH, kasse 3, nr. 8

Kassebog for Kap York Stationen Thule. - 1 bind.

1910-1911.

Fra juli 1910 til udgangen af 1911. Mrk.: Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

50 KRH, kasse 3, nr. 9

Register over udgåede eller indkomne skrivelser. - 1 bind.

1910.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

51 KRH, kasse 3, nr. 10

Regnskabsbog for Kap York stationen og missionsstationen. -1 bind.

1910.

Indført i stilebog. Herudover en del blyantsnotater.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

52 KRH, kasse 3, nr. 11

Freuchen, Peter: Notater til tids- og stedsbestemmelse. - 1 hefte.

1910.

Lå i kasse mrk.: Thule 1910.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

53 KRH, kasse 3, nr. 12

Freuchen, Peter: Hefte med div. optegnelser på millimeterpapir. - 1

hefte.

1910.

Lå i kasse mrk.: Thule 1910.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

54 KRH, kasse 3, nr. 13

Rasmussen, Knud: Hefte med div., delvis grønlandsksprogede optegnelser.

- 1 hefte.

1910.

Mrk.: "Brev til Dagmar".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

55 KRH, kasse 3, nr. 14

Bygningstegninger samt kort over Thuleområdet. - 16 stk.

1910.

Div. bemærkninger påført. Flere kopier.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 53

56 KRH, kasse 3, nr. 15

Betænkning fra husudvalg. - 1 læg.

1910.

Nedsat af Det grønlandske Selskab. Vedlagt div. tegninger, notater,

rapporter, referater og breve. Meget i flere eksemplarer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

57 KRH, kasse 3, nr. 16

Div. breve, kontrakter, rapporter for 1910-1911. - 1 læg.

1910-1911.

Delvis afskrifter og gennemslag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

58 KRH, kasse 3, nr. 17

Opgørelse over køb, fragt og salg af handelsvarer 1910-1919.-1 stk.

i kuvert.

1919.

I kuvert mrk.: Kort opgørelse af regnskab 1910-1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

59 KRH, kasse 3, nr. 30

Befragtningspapirer. - 1 mappe.

1911-1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

60 KRH, kasse 3, nr. 118

Blåtryk af både og pramme. - 3 stk.

1910.

Skibene Ellen og Elese samt en 26 fods varepram.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

61 KRH, kasse 4, nr. 1

"Foreløbig liste over indhandlingen ved Thule 1916-1917".

1916-1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

62 KRH, kasse 4, nr. 2

Samling om Peter Freuchen. - 1 læg.

Fotos (9 stk), avisartikler, sange, breve.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

63 KRH, kasse 4, nr. 3

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Peter Freuchen. - 1 læg.

1913-1937.

Vedlagt Nyeboes noter.


54 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

64 KRH, kasse 4, nr. 4

Freuchen, Peter: Om sundhedstilstanden i Kap York området. - 2 stk.

1913-1914.

2 manuskripter mrk.: "Om sundhedstilstanden blandt polareskimoerne

11 , med forord af Alfred Bertelsen, og "En opfordring og et forslag".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

65 KRH, kasse 4, nr, 5

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Peter Freuchen. - 1 læg.

1923-1936.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

66 KRH, kasse 4, nr. 6

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Peter og Magdalene Freuchen.

1933-1944.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

67 KRH, kasse 4, nr. 7

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Peter Freuchen. - 1 læg.

1913-1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

68 KRH, kasse 4, nr. 8

Rasmussen, Knud: Breve til Peter Freuchen. - 2 stk.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

69 KRH, kasse 4, nr. 9

Freuchen, Peter: Afskrift af breve fra Peter Freuchen til M. Ib Nyeboe.

-12 s.

1911.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

70 KRH, kasse 4, nr. 10

Freuchen, Peter: Brev fra Peter Freuchen til M. Ib Nyeboe. - 24 s.

1910.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

71 KRH, kasse 4, nr. 11

Nyeboe, M. Ib: Breve til Peter Freuchen. - 6 stk.

1914-1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 55

72 KRH, kasse 4, nr. 12

Freuchen, Peter: Forslag til ekspeditioner. - 2 stk.

1912-1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

73 KRH, kasse 4, nr. 18

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Peter Freuchen. -1 læg.

1910-1938.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

74 KRH, kasse 4, nr. 19

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og købmand L. B. Freuchen,

Nykøbing. - 1 læg.

1911-1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

75 KRH, kasse 4, nr. 27

Regnskabsmateriale vedr. Kap York Stationen Thule 1911-1919. - 1

læg.

1911-1919.

Lægget mrk.: Peter Freuchen, bestyrer 1911-1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

76 KRH, kasse 5, nr. 1

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Otto Sverdrup. - 1 læg.

1911-1914.

Om hvalfangst og berejsning af Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

77 KRH, kasse 5, nr. 2

Rasmussen, Knud: Otto Sverdrups redningsdåd i Polarhavet. - 2 s.

Hyldest til Otto Sverdrup. Gennemrettet eksemplar.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

78 KRH, kasse 5, nr. 3

Rasmussen, Knud: Til Axel Heiberg om Otto Sverdrup. -1* læg.

1920.

Om nationalgave til Otto Sverdrup.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

79 KRH, kasse 5, nr. 4

Indbydelse til og sang fra Grønlandsfesten 1911. - 3 stk.

1911.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


56 REGISTRATUR

80 KRH, kasse 5, nr. 4

Petersen, A. C. E.: Alangorssuak March. - 1 hefte.

Påskrevet hilsen til M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

81 KRH, kasse 5, nr. 5

Rasmussen, Knud: Om aflønning af tjenerinde Vivi Juliane Hendriksen.

- 1 stk.

1911.

Med laksegl samt bemærkning af Peter Freuchen.

Proveniens; Komitéen for Kap York Stationen Thule.

82 KRH, kasse 5, nr. 6

Kassebilag 1911. - 1 læg.

1911.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

83 KRH, kasse 5, nr. 7

Regnskabsbog for handelsåret 1911. - 1 bind.

1911.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

84 KRH, kasse 5, nr. 8

Fortegnelse med priser over handelsvarer og proviant opsendt 1911.

-Hæg.

1911.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

85 KRH, kasse 5, nr. 9

Bangert, C: Notat om salg af zoologiske sjældenheder. - 1 blad.

1912.

Med kommentar af Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

86 KRH, kasse 5, nr. 10

Rasmussen, Knud: Digte og optegnelser. - 1 læg.

1911.

Delvis blyantsskrevne skitser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

87 KRH, kasse 5, nr. 11

Dagbog for Josvaminen. - 1 bind.

1911-1912.

Proveniens; Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 57

88 KRH, kasse 5, nr. 12

Sundbo, Arne: Redegørelse for M. Ib Nyeboes indsats for Kap York

Stationen Thule. - 11 s.

1936.

Vedrører ansøgning til Statsministeriet om pension til M. Ib Nyeboe

i tilfælde af statens overtagelse af Kap York Stationen Thule.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

89 KRH, kasse 5, nr. 13

Historisk redegørelse for Kap York Stationen Thule. - 4 s.

1921.

Gennemrettet, ufuldstændigt eksemplar.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

90 KRH, kasse 5, nr. 14

Rasmussen, Knud: Om hvalfangst. - 3 s.

1911.

Notat til Komitéen for Kap York Stationen Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

91 KRH, kasse 5, nr. 15

Rasmussen, Knud: Rapporter for 1. halvår 1911.-2 stk.

1911.

Medforfatter: Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

92 KRH, kasse 5, nr. 15

Freuchen, Peter: Rapporter for 1. halvår 1911. - 2 stk.

1911.

Medforfatter: Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

93 KRH, kasse 5, nr. 16

Rasmussen, Knud: Brev til grosserer Chr. Erichsen. - 34 s.

1911.

Redegørelse for driften af Kap York Stationen Thule. Mrk.: Bilag 9.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

94 KRH, kasse 5, nr. 17

"Knud Rasmussens virke i og for Thule-distriktet". - 8 s.

Ufuldstændigt. Behandler tiden frem til 1910.

Proveniens: Sagførerfirmaet Rudolf Sand.


58 REGISTRATUR

95 KRH, kasse 5, nr. 18

Rasmussen, Knud: Redegørelse for Kap York Stationen Thule og

dens historie. - 14 s.

1930.

Fremsendt til statsminister Stauning. Ministeriet stadfæstede i 1931

de af fangerrådet i 1929 vedtagne love.

Proveniens: Sagførerfirmaet Rudolf Sand.

96 KRH, kasse 5, nr. 19

Sand, Rudolf: "Nogle træk af Thules historie". -16 s.

1933.

Proveniens: Sagførerfirmaet Rudolf Sand.

97 KRH, kasse 5, nr. 20

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Kap York Stationen Thule. -

1 læg.

1911.

Meget blandet materiale, for brevenes og rapporternes vedkommende

delvis kendt andetstedsfra i KRH.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

98 KRH, kasse 5, nr. 21

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og købmand L. B. Freuchen. - 8

stk.

1911-1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

99 KRH, kasse 5, nr. 22

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Ib Freuchen. - 7 stk.

1912-1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

100 KRH, kasse 6, nr. 1

Freuchen, Peter: Pearys varde ved Independence Fjord. - 3 fotos.

1892-1912.

Fundet af Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

101 KRH, kasse 6, nr. 1

Peary, Robert E.: Pearys varde ved Independence Fjord. - 3 fotos.

1892-1912.

Fundet af Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 59

102 KRH, kasse 6, nr. 2

Kontobog for Knud Rasmussen og Peter Freuchen hos M. Ib Nyeboe.

-1 bind.

1912-1916.

Med register.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

103 KRH, kasse 6, nr. 3

Kassebog for Knud Rasmussen og Peter Freuchen hos M. Ib Ny eboe.

-1 bind.

1912-1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

104 KRH, kasse 6, nr. 4

Forsendelser og salg af skind fra Thule. -1 bind.

1911-1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

105 KRH, kasse 6, nr. 5

Årsregnskaber 1910-1926. - 1 læg.

1910-1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

106 KRH, kasse 6, nr. 6

Central anstalten for Revision og Driftsorganisation: Sammenligning

af årsregnskaber 1911-1919 og 1920-1924. -1 læg.

1920-1927.

Vedlagt revisionsfirmaets kommentarer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

107 KRH, kasse 6, nr. 7

Rasmussen, Knud: Rapporter om handelsstationen for 1911 og 1912.

-38 s.

1911-1913.

Det meste i Peter Freuchens skrift.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

108 KRH, kasse 6, nr. 8

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Kap York Stationen Thule. -

1 læg.

1912.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


60 REGISTRATUR

109 KRH, kasse 6, nr. 9

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske myndigheder om

Grønland. - 1 læg.

1912.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

110 KRH, kasse 6, nr. 10

Breve til grosserer Chr. Erichsen. - 9 stk.

1912.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

111 KRH, kasse 6, nr. 11

Rasmussen, Knud: Brev til kommandør Rolf Bauditz. - 2 s.

1912.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

112 KRH, kasse 6, nr. 12

Nyeboe, M. Ib: Enkelte breve fra 1912. - 4 stk.

1912.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

113 KRH, kasse 6, nr. 13

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Brødrene Andersen Bådebyggeri.

- 2 stk.

1912.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

114 KRH, kasse 6, nr. 14

Liste over varer til Knud Rasmussen. - 1 stk.

1912.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

115 KRH, kasse 6, nr. 15

Ostenfeld, C. H.: Om planter indsamlet af Peter Freuchen. - 1 læg.

1914.

"Plants collected during the first Thule Expedition to the northernmost

Greenland". Original samt 3 maskinskrevne eksemplarer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

116 KRH, kasse 7, nr. 1

Freuchen, Peter: Kopibog for skrivelser udgået fra Kap York Stationen

Thule. - 1 bind.

1914-1918.


REGISTRATUR 61

Mrk.: Kopibog II Thule. Vedlagt nota fra købmand Freuchen til pastor

Gustav Olsen. Endv. foto, mrk.: Prøvebillede, af ukendt dame samt

tegning af Herman Bang.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

117 KRH, kasse 7, nr. 2

Fakturaer for forsendelser med mg Kap York juli 1913.-1 læg.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

118 KRH, kasse 7, nr. 3

Lister over forsendelser med mg Kap York juli 1913. - 34 stk.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

119 KRH, kasse 7, nr. 4

Freuchen, Peter: Håndskrevet regnskabsmateriale for handelsstationen

1913.- 1 læg.

1913.

Peter Freuchens skrift.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

120 KRH, kasse 7, nr. 5

Regnskabsbilag for 1913. - 1 læg.

1913.

Mrk.: Bil. 1-150. Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

121 KRH, kasse 7, nr. 6

Regnskabsbilag for 1913. - 1 læg.

1913.

Mrk.: Bil. 151-242. Knud Rasmussen. Senere indsat bilag til og med

nr. 261.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

122 KRH, kasse 7, nr. 7

Regnskabsbilag for 1913. - 1 læg.

1913.

Mrk.: Bil. 262-307. Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

123 KRH, kasse 7, nr. 8

Lister med vareordrer til Kap York Stationen Thule. - 1 læg.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


62 REGISTRATUR

124 KRH, kasse 7, nr. 9

Brevveksling om forsikring af mg Kap York. - 1 læg.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

125 KRH, kasse 7, nr. 10

Brevveksling vedr. overtagelse og istandsættelse af mg Kap York. -

Hæg.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

126 KRH, kasse 7, nr. 11

Vareordrer. - 1 læg.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

127 KRH, kasse 7, nr. 12

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og H. Boesgaard. - 2 stk.

1913.

Om artikel i Berlingske Tidende, hvor H. Boesgaard var redaktør.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

128 KRH, kasse 7, nr. 13

Rasmussen, Knud: Handelsrapport for 1913-1914. - 11 s.

1914.

2. del af beretning for 1913-1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

129 KRH, kasse 7, nr. 14

Uddrag af Folketingets forhandlinger 25/10-1913.

1913.

Om Grønland i anledning af 1. behandling af finanslov for 1914-1915.

3 taler, bl.a. af Thorvald Stauning og indenrigsminister Ove Rode,

formentlig fra Rigsdagstidende.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

130 KRH, kasse 7, nr. 15

Sag om tilbud på skibe. - 1 læg.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

131 KRH, kasse 7, nr. 16

Brevveksling om varer til Thule. - 1 læg.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 63

132 KRH, kasse 7, nr. 17

Indkaldelser til og referat fra møde i Kap York udvalget. - 3 stk.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

133 KRH, kasse 7, nr. 18

Breve og instrukser til Peter Freuchen. - 4 stk.

1913.

Om handelsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

134 KRH, kasse 7, nr. 19

Kassekredit i Den danske Landmandsbank. - 1 stk.

1913.

Oprettet 24. okt. for Komitéen for Kap York Stationen Thule, forhøjet

den 31. december.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

135 KRH, kasse 7, nr. 20

Breve til kaptajn P. M. Pedersen. - 3 stk.

1913.

Vedrører ms Kap Yorks rejse 1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

136 KRH, kasse 7, nr. 21

Brevveksling med Styrelsen af kolonierne i Grønland. - 5 stk.

1913.

Vedrører diverse tilladelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

137 KRH, kasse 7, nr. 22

Rasmussen, Knud: Skrivelse til Indenrigsministeriet om Nordgrønland.

- 4 s.

1910-1913.

Vedlagt skrivelse fra 1910 mrk.: Bilag 1.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

138 KRH, kasse 7, nr. 23

Rasmussen, Knud: Breve til M. Ib Nyeboe. - 5 stk.

1913.

Om handelsstationens forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


64 REGISTRATUR

139 KRH, kasse 7, nr. 24

Nyebæ, M. Ib: Breve til d'herrer Knud Rasmussen og Peter Freuchen.

- 3 stk.

1913.

Om handelsstationens forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

140 KRH, kasse 7, nr. 25

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og pastor Ludwigs. - 5 stk.

1913.

Om missionsstationens forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

141 KRH, kasse 7, nr. 26

Rasmussen, Knud: Rapport fra rejse i 1913. - 1 stk.

1913.

Videresendt til M. Ib Nyeboe fra Dagmar Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

142 KRH, kasse 7, nr. 27

Freuchen, Peter: Rapport for handelsstationen. - 19 s.

1913.

Vedlagt maskinskrevet oversigt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

143 KRH, kasse 7, nr. 28

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og kaptajn J. P. Koch. - 4 stk.

1913.

Koch var leder af Den danske Ekspedition 1912-1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

144 KRH, kasse 7, nr. 29

Notat vedr. J. P. Koch og Den danske Ekspedition 1912-1913. - 2 s.

1913.

Tilsyneladende uafsluttet. Vedrører finansieringen af ekspeditionen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

145 KRH, kasse 7, nr. 30

Rasmussen, Knud: Fødselsdagslykønskning til admiral Wandel. - 1

stk.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

146 KRH, kasse 7, nr. 31

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Gustav Holm. - 3 stk.


REGISTRATUR 65

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

147 KRH, kasse 7, nr. 32

Rasmussen, Knud: Brev til kommandør Gustav Holm. - 4 s.

1913.

Usigneret.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

148 KRH, kasse 8, nr.l

Regnskabsbilag for 1914. - 1 læg.

1914.

mrk.: Bilag 1-141. Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

149 KRH, kasse 8, nr. 2

Regnskabsbilag for 1914. - 1 læg.

1914.

Mrk.: Bilag 142-230. Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

150 KRH, kasse 8, nr. 3

Lister med vareordrer til Kap York Stationen Thule. - 1 læg.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

151 KRH, kasse 8, nr. 4

Freuchen, Peter: "Geologiske iagttagelser Thule 1914". - 1 hefte.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

152 KRH, kasse 8, nr. 5

Freuchen, Peter: Regnskabsbog for handelsstationen. - 1 bind.

1914-1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

153 KRH, kasse 8, nr. 6

Freuchen, Peter: Inventarieliste over motorrum. Fortælling. Skriveøvelse.

- 1 bind.

1919.

Indskrevet i "Landmandsbankens Røde Bog 1914".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


66 REGISTRATUR

154 KRH, kasse 8, nr. 7

Freuchen, Peter: "Om sundhedstilstanden blandt polareskimoerne 11 . -

37 s.

1914.

Både hånd- og maskinskrevet manuskript. Vedlagt skrivelse fra 1913

af Alfred Bertelsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

155 KRH, kasse 8, nr. 8

Rasmussen, Knud: Dispositioner til litterære arbejder.

1914.

Vedlagt breve til Carlsbergfondet og til admiral Wandel.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

156 KRH, kasse 8, nr. 9

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Robert E. Peary. - 6 stk.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

157 KRH, kasse 8, nr. 10

Oversigt over besejlingen 1914-1925. - 6 s.

1927.

Vedlagt blyantsskrevne rettelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

158 KRH, kasse 8, nr. 11

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Brødrene Bendix, handelsfirma.

- 4 stk.

1914.

Vedlagt tegninger og prospekt af bådmotor.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

159 KRH, kasse 8, nr. 12

Brevveksling vedr. skibsforsikring.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

160 KRH, kasse 8, nr. 13

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og James Allison & Sons.

1914.

Om køb af knive. Vedlagt 2 tegninger.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

161 KRH, kasse 8, nr. 14

Lister og fakturaer over forsendelser til handelsstationen. - 1 læg.


REGISTRATUR 67

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

162 KRH, kasse 8, nr. 15

Regnskabsmateriale fra handelsstationen. - 1 læg.

1914.

Vedlagt instrukser fra M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

163 KRH, kasse 8, nr. 16

Breve til og fra M. Ib Nyeboe om litterære arbejder. -1 læg.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

164 KRH, kasse 8, nr. 17

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og New York Tribune. - 9 stk.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

165 KRH, kasse 8, nr. 18

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske myndigheder. -1 læg.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

166 KRH, kasse 8, nr. 19

Breve til grosserer Chr. Erichsen. - 5 stk.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

167 KRH, kasse 8, nr. 20

Freuchen, Peter: Rapport for handelsstationen. - 1 læg.

1914.

Vedlagt maskinskrevet oversigt samt breve foranlediget af rapporten.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

168 KRH, kasse 8, nr. 21

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

169 KRH, kasse 8, nr. 22

Breve vedrørende missionsstationen. - 6 stk.

1914.

Flytning af missionsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


68 REGISTRATUR

170 KRH, kasse 8, nr. 23

Breve om finansiering af handelen med skind. - 3 stk.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

171 KRH, kasse 8, nr. 24

Instrukser m.m. til kaptajn Chr, A. Hansen. - 4 stk.

1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

172 KRH, kasse 8, nr. 25

Enkelte breve fra 1914. - 6 stk.

1914.

Bl.a. privatbrev fra Knud Rasmussens mor til sønnen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

173 KRH, kasse 9, nr. 1, nr. 2

Regnskabsbilag for 1915. - 2 læg.

1915.

Mrk.: Bilag 1-208. Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

174 KRH, kasse 9, nr. 3

Regnskabsbilag for 1915. - 1 læg.

1915.

Mrk.: Bilag 209-254. Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

175 KRH, kasse 9, nr. 4

Lister over forsendelser og vareordrer til Thule. - 2 læg.

1915.

Særligt læg med forsendelser til missionsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

176 KRH, kasse 9, nr. 5

Kopier af vareordresedler 1915-1919.-1 læg.

1915-1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

177 KRH, kasse 9, nr. 6

Forsendelseslister og fakturaer. - 1 læg.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 69

178 KRH, kasse 9, nr. 7

Fakturaer samt brevveksling med vareleverandører. - 1 læg.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

179 KRH, kasse 9, nr. 8

Brevveksling om skindhandel.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

180 KRH, kasse 9, nr. 9

Søforsikringspapirer.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

181 KRH, kasse 9, nr. 10

Freuchen, Peter: Regnskabsmateriale for handelsstationen. - 1 læg.

1915.

For det meste håndskrevet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

182 KRH, kasse 9, nr. 11

Freuchen, Peter: Lommebog med meteorologiske optegnelser 1915-

1916. - 1 bind.

1915-1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

183 KRH, kasse 9, nr. 12

Freuchen, Peter: "Journal for motorbåden Inger-Lis". - 1 hefte.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

184 KRH, kasse 9, nr. 13

Freuchen, Peter: Huskelister. - 1 hefte.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

185 KRH, kasse 9, nr. 14

Freuchen, Peter: Indhandlingsliste: "Leverandører til Thule 1. august

1915-".- lbind.

1915.

Indskrevet i "Field Note Book. Crocker Land Expedition 1913-1915.

No. 69".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


70 REGISTRATUR

186 KRH, kasse 9, nr. 15

Kassebog med angivelse af månedsvise indtægter og udgifter. - 1

bind.

1915-1921.

Vedrører årene 1915-1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

187 KRH, kasse 9, nr. 16

Freuchen, Peter: Rapport om handelsstationen. - 1 læg.

1915.

Vedlagt maskinskrevet oversigt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

188 KRH, kasse 9, nr. 17

Brevveksling mellem M. Ib Ny eboe og Meteorologisk Institut. - 3 stk.

1915.

Vedrørende Peter Freuchens optegnelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

189 KRH, kasse 9, nr. 18

Rasmussen, Knud: Breve til Peter Freuchen. - 3 læg.

1915.

I anledning af hans skrivelser og rapporter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

190 KRH, kasse 9, nr. 19

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

191 KRH, kasse 9, nr. 20

Papirer om opførelsen af Knud Rasmussens hus ved Hundested. - 3

stk.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

192 KRH, kasse 9, nr. 21

Freuchen, Peter: Beretning af 4. feb. 1915. - 1 læg.

1915.

Stilet til Kap York stationen Thule. Original samt flere renskrevne

eksemplarer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

193 KRH, kasse 9, nr. 22

Rasmussen, Knud: Brev til Peter Freuchen. - 1 stk.


REGISTRATUR 71

1915.

For det meste af privat karakter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

194 KRH, kasse 9, nr. 23

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Chr. Rasmussen. - 2 stk.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

195 KRH, kasse 9, nr. 24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske myndigheder. -1 læg.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

196 KRH, kasse 9, nr. 25

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Johanne Monrad. - 2 stk.

1915.

Johanne Monrad var kasserer for Den grønlandske Kirkesag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

197 KRH, kasse 9, nr. 26

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og pastor Ludwigs. - 6 stk.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

198 KRH, kasse 9, nr. 27

Erichsen, Chr.: Breve til M. Ib Nyeboe. - 2 stk.

1915.

Vedrører dels handelsstationen og dels Ny eboes ingeniørvirksomhed.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

199 KRH, kasse 9, nr. 28

Diverse breve fra Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. - 6 stk.

1915.

Et af brevene fra Knud Rasmussen mrk.: Bilag II.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

200 KRH, kasse 9, nr. 29

Koen, J. P.: Breve til M. Ib Nyeboe. - 3 stk.

1915.

Om stednavnegivning i det nordlige Grønland. Vedlagt kopier af

breve fra J. P. Koch til Ejnar Mikkelsen og til G. C. Amdrup,

udfærdiget efter brevskriverens anmodning.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


72 REGISTRATUR

201 KRH, kasse 10, nr. 1

Regnskabsbilag for 1916.-1 læg.

1916.

Mrk.: Handelsst. Thule. Kassebilag 1916. Nr. 1-128.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

202 KRH, kasse 10, nr. 2

Regnskabsbilag for 1916. - 1 læg.

1916.

Mrk.: Handelsst. Thule. Kassebilag nr. 129-293.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

203 KRH, kasse 10, nr. 3

Hovedbilag 1916-1919. - 2 læg.

1916-1919.

Mrk.: Handelsst. Thule. 1916-1919 incl. Hovedbilag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

204 KRH, kasse 10, nr. 4

Opgørelser over lager af grønlandske genstande. - 3 stk.

1918.

Mrk.: Kap York, lager, Eversvej. Kun det ene papir dateret.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

205 KRH, kasse 10, nr. 5

"Forsendelser med ss Hans Egede til Thule i juni 1916". - 1 læg.

1916.

Lister med rekvisitioner fra handelsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

206 KRH, kasse 10, nr. 6

Kontobog. - 1 bind.

1916-1927.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

207 KRH, kasse 10, nr. 7

Kassejournal. - 1 bind.

1916-1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

208 KRH, kasse 10, nr. 8

Lister med forsendelser og vareordrer til handelsstationen. - 1 læg.

1916.

Mrk.: Mg Kap York. Forsendelser til Thule 1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 73

209 KRH, kasse 10, nr. 9

Lister med forsendelser og vareordrer til handelsstationen. - 1 læg.

1916.

Mrk.: Hr. bestyrer Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

210 KRH, kasse 10, nr. 10

Rasmussen, Chr.: Privatbreve til en grosserer. - 2 stk.

1916,1918.

Muligvis til grosserer Chr. Erichsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

211 KRH, kasse 10, nr. 11

Protokol over forhandlingerne om koncession for Grønlandsk minedrifts

Aktieselskab. - 57 s.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

212 KRH, kasse 10, nr. 12

Rasmussen, Knud: Redegørelse for oprettelsen af Kap York Stationen

Thule. - 2 stk.

1916.

Adresseret til M. Ib Nyeboe med redegørelse for den daværende

brevveksling med Indenrigsministeriet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

213 KRH, kasse 10, nr. 13

Nyeboe, M. Ib: Redegørelse for oprettelsen af Kap York Stationen

Thule. - 2 stk.

1916.

Bygger på Knud Rasmussens manuskript, se kasse 10, nr. 12.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

214 KRH, kasse 10, nr. 14

Freuchen, Peter: Håndskrevne rekvisitionslister. - 1 læg.

1916.

Vedlagt diverse fakturaer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

215 KRH, kasse 11, nr. 1

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og ingeniør Holger Blichert

Hansen. - 1 læg.

1922-1925.


74 REGISTRATUR

Om hjemtagelse af meteorsten ved Savigsivik. Vedlagt affotografering

af erklæring af 1916,13/6, underskrevet af Knud Rasmussen om

ejendomsretten til stenen. Originalt læg mrk.: Blichert-Hansen, 165.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

216 KRH, kasse 11, nr. 2

Rasmussen, Knud: Meddelelse om fundet af meteorsten ved Savigsivik.

-1 læg.

1914.

Til offentlige myndigheder og personer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

217 KRH,kassell,nr.3

Freuchen, Peter: Meteorstenen. - 8 s. i læg.

1915.

Rapport om besigtigelse af stenen. I uddrag og med fotos.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

218 KRH,kassell,nr.4

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Karen Callisen. - 1 læg.

1935-1936.

Om afslutning af regnskab for flytning af meteorsten ved Savigsivik.

Karen Callisen var inspektør ved Universitetets Mineralogiske og

Geologiske Museum. Vedlagt notater fra Undervisningsministeriet.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

219 KRH,kassell,nr.5

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og O. B. Bøggild. - 1 læg.

1919-1931.

Enkelt brev fra M. Ib Nyeboe til Grønlands Styrelse. Om hjemtagning

af meteorstenen ved Savigsivik. Vedlagt notat om enkelte breve,

udtaget til Karen Callisen.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

220 KRH, kasse 11, nr. 6

Breve, regnskaber og notater om Savik-ekspeditionen. - 1 læg.

Læg mrk.: Kap York Stationen Thule. Meteorstenen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

221 KRH, kasse 11, nr. 7

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og arkitekt F. C. C. Hansen. - 1

læg.

1922-1923.

Om Savik-ekspeditionen og sønnen Holger Blichert Hansen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 75

222 KRH,kassell,nr.8

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og O. B. Bøggild. - 1 læg.

1925-1931.

Om hjemtagelse af meteorstenen ved Savigsivik. Vedlagt Afhandling

af O. B. Bøggild: The Meteoric Iron from Savik near Cape York,

North-Greenland(1927).

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

223 KRH,kassell,nr.9

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Mineralogisk og Geologisk

Museum. - 1 læg.

1909-1939.

Om geologisk forskning og mineralbrydning i Grønland og på Færøerne.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

224 KRH, kasse 11, nr. 10

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Chr. Erichsen. - 1 læg.

1916.

Omhandler 2. Thuleekspedition og forretninger i Rusland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

225 KRH, kasse 11, nr. 11

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Chr. Rasmussen. - 4 stk.

1916.

Om 2. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

226 KRH, kasse 11, nr. 12

Brevveksling med danske institutioner. - 1 læg.

1916.

I særdeleshed Grønlands styrelse.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

227 KRH, kasse 11, nr. 13

Brevveksling om søforsikring. -1 læg.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

228 KRH, kasse 11, nr. 14

Bilag til dispache for motorkutterten Kap York.

1915.

Efter uheld ved Julianehåb i 1914.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


76 REGISTRATUR

229 KRH, kasse 11, nr. 15

Breve af privat karakter. - 6 stk.

1916.

Vedrørende familierne Nyeboe og Rasmussen. Endvidere tilbud på

opførelse af Knud Rasmussens hus i Hundested.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

230 KRH, kasse 11, nr. 16

Ind- og udgåede telegrammer. -1 læg.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

231 KRH, kasse 11, nr. 17

Om transport og ophold for Crocker Land Expedition. - 2 stk.

1916.

Forhandlet af M. Ib Nyeboe for Grønlandsk minedrifts Aktieselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

232 KRH, kasse 11, nr. 18

Om brug af motorbåd på 2. Thuleekspedition. - 1 læg.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

233 KRH, kasse 11, nr. 19

Rasmussen, Knud: Forretningsbreve til Den grønlandske Kirkesag. -

Hæg.

1916.

Vedlagt opråb om "Den grønlandske kirkesag og Kap-York-missionen".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

234 KRH, kasse 11, nr. 20

Brevveksling med Nationalmuseet og museet i Goteborg. - 1 læg.

1916.

Om etnografica fra Smithsund-området.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

235 KRH, kasse 11, nr.21

Inden- og udenlandske breve vedrørende rederi virksomheden. - 1

læg.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

236 KRH, kasse 11, nr. 22

Regnskabsmateriale for vareleverancer. - 1 læg.


REGISTRATUR 77

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

237 KRH,kassell,nr.23

Lister med rekvisitioner. - 2 læg.

1916.

Til Kap York Stationen og til Peter Freuchen privat.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

238 KRH,kassell,nr.24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og J. P. Koch. -1 læg.

1916.

Indlagt kopi af brev fra Koch til G. C. Amdrup.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

239 KRH,kassell,nr.25

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Jens Møller. - 1 læg.

1916.

Om husene og strandgrunden i Hundested. Møller var ministeriel

departementschef.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

240 KRH,kassell,nr.26

Nyeboe, M. Ib: Brev til Harald Moltke. -1 læg.

1916.

Vedlagt meddelelse fra Chr. Erichsen til Moltke.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

241 KRH,kassell,nr.27

Moltke, Carl: Nytårskort til M. Ib. Nyeboe. - 1 stk.

1916.

Moltke var gesandt i Berlin.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

242 KRH,kassell,nr.28

Nyeboe, M. Ib: Breve til C. F. Wandel. - 1 læg.

1916.

Medforfatter: Knud Rasmussen. Om indførelse af moskusokser i

Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

243 KRH,kassell,nr.28

Rasmussen, Knud: Breve til C. F. Wandel. - 1 læg.

1916.


78 REGISTRATUR

Medforfatter: M. Ib Nyeboe. Om indførelse af moskusokser i Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

244 KRH, kasse 11, nr. 29

Brevveksling om bogsalg i udlandet. - 1 læg.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

245 KRH, kasse 11, nr. 30

Rasmussen, Knud: Til konsulen i London. -1 læg.

1916.

Om kort over Canada.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

246 KRH, kasse 11, nr. 31

Breve fra Royal Geographical Society til Knud Rasmussen. -1 læg.

1916.

Om 2. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

247 KRH, kasse 11, nr. 32

Brevveksling med udenlandske forretningsforbindelser. - 1 læg.

1916.

Om salg af skind.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

248 KRH, kasse 11, nr. 33

Brevveksling med Kommisionen for Grønlands Undersøgelser. - 1

læg.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

249 KRH, kasse 11, nr. 34

Møller, Lars: Brev til M. Ib Nyeboe fra bogtrykkeren i Godthåb. - 1

læg.

1916.

Delvis af privat karakter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

250 KRH, kasse 11, nr. 35

Nyeboe, M. Ib: Brev til konsulen i Aberdeen. - 1 læg.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 79

251 KRH,kassell,nr.36

Nyeboe, M. Ib: Breve til Peter Freuchen. - 1 læg.

1916.

Bl.a. om rapport og regnskab for 1914 og 1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

252 KRH, kasse 11, nr. 37

Freuchen, Peter: Rapport fra handelsstationen for 1916.-1 læg.

1916.

Vedlagt div. regnskabsmateriale.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

253 KRH, kasse 11, nr. 38

Rasmussen, Knud: Instrukser omPeter Freuchen og handelsstationen.

-1 læg.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

254 KRH, kasse 11, nr. 39

Nyeboe, M. Ib: Brev til Knud Rasmussen og Peter Freuchen. -1 læg.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

255 KRH, kasse 11, nr. 40

Rasmussen, Knud: Om oprettelsen af Kap York Stationen Thule. - 1

læg.

1916.

Redegørelse i 2 versioner. Vedlagt brev fra M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

256 KRH, kasse 11, nr. 41

Nyeboe, M. Ib: Instrukser til skibsførerne P. M. Pedersen og Chr. A.

Hansen. - 1 læg.

1916.

Mrk.: Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

257 KRH, kasse 11, nr. 42

Rasmussen, Knud: Rapporter fra 2. Thuleekspedition. - 1 læg.

1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

258 KRH, kasse 11, nr. 43

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1916.


80 REGISTRATUR

Om handelsforhold og om 2. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

259 KRH, kasse 12, nr.l

Brevveksling om Peary Monument Expedition. - 1 læg.

1932.

Mellem Knud Rasmussen og amerikanske institutioner og personer,

bl.a. Pearys familie.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

260 KRH, kasse 12, nr. 2

Brev til M. Ib Nyeboe fra The American Museum of Natural History.

- 1 læg.

1926.

Om støtte til amerikansk ekspedition til det centrale Asien.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

261 KRH, kasse 12, nr. 3

Brevveksling mellem Chr. Erichsen og George Borup. - 1 læg.

1912.

Vedlagt brevveksling med gesandten i Washington og avisudklip bl.a.

om George Borups senere død og om smithsundeskimoerne.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

262 KRH, kasse 12, nr. 4

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1920.

Om MacMillan-ekspedition til Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

263 KRH, kasse 12, nr. 5

Nyeboe, M. Ib: Brev til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1909.

Om Cook, Peary og Nordpolen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

264 KRH, kasse 12, nr. 6

Rasmussen, Knud: Knud Rasmussen om sine planer. - 1 læg.

1925.

Skrevet på rms Caronias brevpapir, formentlig i slutningen af 1925.

Adressaten kan ikke tydes, formentlig dansk-amerikaner.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

265 KRH, kasse 12, nr. 7

Opgørelse til Dagmar Rasmussen fra Overformynderiet. - 1 læg.


REGISTRATUR 81

1917.

Renter for 2. halvdel af 1917 af båndlagt kapital.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

266 KRH,kassel2,nr.8

Nutzhorn, H.: Meddelelser fra Den skandinaviske sømandsmission i

Calcutta. - 1 læg.

1900.

2. hefte, 1900.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

267 KRH, kasse 12, nr. 9

"The Second University Expedition to Greenland 11 . -1 læg.

1927.

The Michigan Alumnus, Vol. XXXIV. No. 9.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

268 KRH, kasse 12, nr. 10

Bernard, Joseph F.: Brev til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1926.

Fra en ven fra Norne, Alaska, under 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

269 KRH, kasse 12, nr. 11

Breve til og fra American Museum of Natural History. -1 læg.

1916-1925.

Om The Crocker Land Expeditions brug af handelsstationen Thule.

Brevveksling med M. Ib Nyeboe. Vedlagt notater af Thorild Wulff,

Knud Rasmussen, Peter Freuchen og Hendrik Olsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

270 KRH, kasse 12, nr. 12

Breve til og fra Geo H. Sherwood. - 1 læg.

1915-1918.

Om The Crocker Land Expeditions brug af handelsstationen Thule.

Sherwood var formand for ekspeditionskomitéen. Brevveksling med

M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

271 KRH, kasse 12, nr. 13

Breve til og fra Donald MacMillan. - 1 læg.

1914-1918.

Om Crocker Land Expeditionens brug af handelsstationen Thule.

Brevveksling med Knud Rasmussen, Peter Freuchen og M. Ib Nyeboe.


82 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

272 KRH, kasse 12, nr. 14

Brevveksling mellem Edvard Winsløw og Knud Rasmussen og M. Ib

Nyeboe. - 1 læg.

1915.

Om Crocker Land Expeditions brug af handelsstationen Thule. Winsløw

var generalkonsul for USA.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

273 KRH, kasse 12, nr. 15

Breve til og fra Henry F. Osborn. -1 læg.

1914-1918.

Osborn var direktør for The American Museum of Natural History.

Brevveksling med Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe om Crocker

Land Expeditions brug af handelsstationen Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

274 KRH, kasse 12, nr. 16

Kort over Etah. - 1 læg.

Efter oplysninger fra Peter Freuchen på baggrund af observationer af

Fitzhugh Green, Crocker Land Expedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

275 KRH, kasse 12, nr. 17

Breve til og lægelige erklæringer fra læge Harrison J. Hunt. -1 læg.

1914-1917.

Hunt var læge på Crocker Land Expedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

276 KRH, kasse 12, nr. 18

Breve til og fra Maurice C. Tanquary. - 1 læg.

1915-1916.

Tanquary var zoolog på Crocker Land Expedition. Brevveksling med

Knud Rasmussen, M. Ib Nyeboe og The American Museum of

Natural History.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

277 KRH, kasse 12, nr. 19

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og W. Elmer Ekblaw. -1 læg.

1914-1920.

Ekblaw var geolog og botaniker på Crocker Land Expedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 83

278 KRH, kasse 12, nr. 20

Breve til og fra Edmund O. Hovey. -1 læg.

1912-1916.

Hovey var komitémedlem for Crocker Land Expedition. Brevveksling

med Knud Rasmussen, Chr. Erichsen og Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

279 KRH, kasse 12, nr. 21

Planlægning af den anden hessiske grønlandsekspedition. - 1 læg.

1924.

Vedlagt breve til og fra H. K. E. Krueger, J. P. Koch og Peter

Freuchen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

280 KRH, kasse 12, nr. 22

Om leverancer fra handelsstationen Thule til Kruegerekspeditionen.

- 1 læg.

1929-1930.

I en følgeskrivelse fra Hans Nielsen meddelelse om Krueger og Bjares

transport fra Neke og indlæggelse på Sygehuset i Thule.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

281 KRH, kasse 12, nr. 23

Om eftersøgningen af Kruegerekspeditionen. -1 læg.

1930-1933.

Om eftersøgningen i Canada og om Kruegers og Bjares ophold på

sygehuset i Thule. Vedlagt breve fra H. K. E. Krueger og frapårørende

i Tyskland.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

282 KRH, kasse 12, nr. 24

Plan for ekspedition til Ellesmere Island. -1 læg.

1934.

Udarbejdet af Oxford University Exploration Club.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

283 KRH, kasse 12, nr. 25

Rapport fra ekspedition til Ellesmere Island. -1 læg.

1935.

Oxford University Ellesmere Land Expedition 1934-1935.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

284 KRH, kasse 12, nr. 26

Brevveksling mellem Edward Shackleton og Rudolf Sand. - 1 læg.

1934-1937.


84 REGISTRATUR

Om forsendelser til Thule, engagement af hunde og polareskimoer og

andre praktiske forhold i forbindelse med Oxford University Ellesmere

Land Expedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

285 KRH, kasse 12, nr. 27

Brevveksling 1949 mellem Grønlands Styrelse og Rudolf Sand. - 1

læg.

1936-1949.

Om hus i Etah hvor Oxford University Ellesmere Island Expedition

overvintrede 1934-1935. Vedlagt telegram fra 1936,

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

286 KRH, kasse 12, nr. 28

Brevveksling mellem Edward Shackleton og Jens Daugaard-Jensen.

- 1 læg.

1933-1934.

Om transportmuligheder for Oxford University Ellesmere Land Expedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

287 KRH, kasse 12, nr. 29

Breve til og fra Edward Shackleton. - 1 læg.

1934.

Brevveksling med Emmy Langberg og Rudolf Sand om transport af

Oxford University Elllesmere Island Expedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

288 KRH, kasse 12, nr. 30

Brevveksling mellem Rudolf Sand og Charles Elton, Oxford University.

- 1 læg.

1935.

Om transport af Oxford University Ellesmere Land Expedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

289 KRH, kasse 12, nr. 31

Telegrammer til landsfogeden i Godhavn. - 1 læg.

1934.

Om Oxford University Ellesmere Land Expeditionens ankomst til

Etah.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

290 KRH, kasse 12, nr. 32

Brevveksling mellem Rudolf Sand og Noel Humpreys. - 1 læg.

1934-1935.


REGISTRATUR 85

Noel Humpreys var leder af Oxford University Ellesmere Land

Expedition. Om ansættelse af polareskimoer til ekspeditionen og

varekøb fra handelsstationen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

291 KRH,kassel2,nr.33

Breve til Rudolf Sand. -1 læg.

1934.

Fra Hans Nielsen og Grønlands Styrelse. Om ansættelse af polareskimoer

til Royal Canadian Mounted Police eller til Oxford University

Ellesmere Land Expedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

292 KRH, kasse 12, nr. 34

Sand, Rudolf: Brev til skibsfører P. M. Pedersen. -1 læg.

1935.

Om Oxford University Ellesmere Land Expedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

293 KRH, kasse 12, nr. 35

Brevveksling mellem Hans Nielsen og Rudolf Sand. - 1 læg.

1934-1935.

Om Oxford University Ellesmere Land Expedition. Om ansættelse af

polareskimoer til ekspeditionen og varekøb fra handelsstationen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

294 KRH, kasse 12, nr. 36

Brevveksling mellem Rudolf Sand og Grønlands Styrelse. -1 læg.

1935.

Om transport af Oxford University Ellesmere Land Expedition fra

Thule til Holsteinsborg.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

295 KRH, kasse 12, nr. 37

Sand, Rudolf: Brev til Grønlands Styrelse. - 1 læg.

1935.

Om tilgodehavender hos Oxford University Ellesmere Land Expedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

296 KRH, kasse 12, nr. 38

Regnskabsmateriale for transport fra Thule til Holsteinsborg. -1 læg.

1935.

Om Oxford University Ellesmere Land Expedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


86 REGISTRATUR

297 KRH, kasse 12, nr. 39

Spender, Michael: Brev til Rudolf Sand. - 1 læg.

1933-1934.

Med brevkopier afleveret af Edward Shackleton om Oxford University

Ellesmere Land Expedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

298 KRH, kasse 12, nr. 40

Sand, Rudolf: Brev til Kristoffer Lynge. -1 læg.

Udateret og usigneret. Om mulig fangstvirksomhed af Oxford University

Ellesmere Land Expedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

299 KRH, kasse 12, nr. 41

Breve vedrørende Oxford University Ellesmere Land Expedition. -1

læg.

1934-1935.

I uddrag og afskrift.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

300 KRH, kasse 12, nr. 42

Radiotelegram skrevet i kode eller som stenografi. - 1 læg.

1934.

Stednavnet Etah optræder regelmæssigt.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

301 KRH, kasse 13, nr.l

Rasmussen, Knud: Dagbog og andre optegnelser fra 2. Thuleekspedition.

- 2 bind.

1916-1926.

Vedlagt tegninger samt notat fra 1926 med ulæselig underskrift.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

302 KRH, kasse 13, nr. 2

Rasmussen, Knud: Rejseplan for 2. Thuleekspedition. -1 læg.

1917.

Påskrevet: Til Thorild Wulff og Lauge Koch.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

303 KRH, kasse 13, nr. 3

Koch, Lauge: Plan for det meteorologiske arbejde for 2. Thuleekspedition.

-1 læg.

1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 87

304 KRH, kasse 13, nr. 4

Ansøgning til Indenrigsministeriet. -1 læg.

1918.

Fra Komitéen for Kap York Stationen Thule om økonomisk støtte til

udgivelse af "Grønland langs Polhavet" om 2. Thuleekspedition.

Vedlagt udkast til bogen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

305 KRH, kasse 13, nr. 5

Liste over illustrationer til "Grønland langs Polhavet" (1919). -1 læg.

1919.

Dansk og engelsk udgave. Vedlagt farvetryk af tegninger af navngivne

kunstnere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

306 KRH, kasse 13, nr. 6

Freuchen, Peter: Fotooptagelser fra Grønland. - 2 læg.

1915-1919.

For størstedelens vedkommende taget af Knud Rasmussen og Peter

Freuchen. En del brugt i "Grønland langs Polhavet" (1919) og "Foran

dagens øje" (1915). Mange person- og stedsangivelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

307 KRH, kasse 13, nr. 6

Rasmussen, Knud: Fotooptagelser fra Grønland. - 2 læg.

1915-1919.

For størstedelens vedkommende taget af Knud Rasmussen og Peter

Freuchen. En del brugt i "Grønland langs Polhavet" (1919) og "Foran

dagens øje" (1915). Mange person- og stedsangivelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

308 KRH, kasse 13, nr. 7

Rasmussen, Knud: Planer for 2. Thuleekspedition. - 1 læg.

1914-1916.

Medforfatter: Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

309 KRH, kasse 13, nr. 7

Freuchen, Peter: Planer for 2. Thuleekspedition. -1 læg.

1914-1916.

Medforfatter: Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


88 REGISTRATUR

310 KRH, kasse 13, nr. 8

Rasmussen, Knud: 3 dagbøger fra 2. Thuleekspedition i uddrag. - 1

læg.

1917.

Med kommentarer til dagbøgerne.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

311 KRH, kasse 13, nr. 9

Rasmussen, Knud: Rejserapporter fra 2. Thuleekspedition. - 1 læg.

1917-1918.

Fra Cap Constitution og fra Thorshavn, herfra ligeledes 2 telegrammer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

312 KRH, kasse 13, nr. 10

Kort fra 2. Thuleekspedition 1916-1918. - 1 læg.

Mrk.: EH. Viser Thuledistriktet samt Washington Land og Hall Land.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

313 KRH, kasse 13, nr. 11

Rasmussen, Knud: Telegrammer til M. Ib Nyeboe og Dagmar Rasmussen.

- 1 læg.

1913-1914.

Med bl.a beretning om meteorstenen ved Savigsivik.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

314 KRH, kasse 13, nr. 12

Udveksling af telegrammer mellem M. Ib Nyeboe og Christian X. -

Hæg.

1918.

Om 2. Thuleekspeditions kartografiske, botaniske og geologiske resultater

samt om Hendrik Olsens og Thorild Wulffs død.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

315 KRH, kasse 13, nr. 13

Koch, J. P.: Knud Rasmussen og polareskimoerne. - 1 læg.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

316 KRH, kasse 13, nr. 14

Rasmussen, Knud: Beretning for 1913-1914 til Komitéen for Kap

York Stationen Thule. - 1 læg.

1914.

Rejseberetning, formentlig tænkt som første del af 2. Thuleekspedition.


REGISTRATUR 89

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

317 KRH, kasse 13, nr. 15

Lister til udsendelse af publikationer fra 2. Thuleekspedition. - 3 læg.

1918-1927.

Med takkeskrivelser fra personer og institutioner i ind- og udland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

318 KRH, kasse 13, nr. 16

Rasmussen, Knud: Brev til M. Ib Nyeboe om Peter Freuchen og

ThorildWulff.-llæg.

1917.

Om forsyninger til Wulffs ophold i Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

319 KRH, kasse 13, nr. 17

Koch, Lauge: Uddrag af rapport fra 2. Thuleekspedition. - 1 læg.

1918.

Om Thorild Wulffs død.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

320 KRH, kasse 13, nr. 18

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1921.

Om publikationer fra 2. Thuleekspedition samt om Kap York Stationen

Thule og om missionsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

321 KRH, kasse 13, nr. 19

Koch, Lauge: Brev til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1922.

Om deres indbyrdes forhold og om kortlægningen af Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

322 KRH, kasse 13, nr. 20

Koch, Lauge: Rapport til lederen af 2. Thuleekspedition. - 1 læg.

1917-1934.

Afskrift af rapport om rejsen fra Kap Agassiz til Etah og dr. Wulffs

sidste dage (1917). Med efterskrift af Knud Rasmussen (1918) og

edssvoren bekræftelse af afskriftens rigtighed (1934) formentlig til

brug for muligt opgør med Lauge Koch.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

323 KRH, kasse 13, nr. 21

Brevveksling 1934 mellem G. C. Amdrup og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.


90 REGISTRATUR

1925-1934.

Om forholdet mellem Lauge Koch og Knud Rasmussen. Vedlagt

brevveksling 1925 herom mellem M. Ib Ny eboe og Knud Rasmussen.

Proveniens: Privarkiv: Nyeboe, M. Ib.

324 KRH, kasse 13, nr. 22

Freuchen, Peter: Angående Lauge Koch-sagen. - 1 læg.

1937.

Kommentar til injuriesag anlagt af Lauge Koch mod geologkolleger.

Om kortlægning af det nordlige Grønland.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

325 KRH,kassel3,nr.23

Kontrakt mellem Knud Rasmussen og Lauge Koch. -1 læg.

1918.

Om arbejdet på 2. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

326 KRH, kasse 13, nr. 24

Brevveksling mellem pastor Carl Koch og M. Ib Nyeboes kontor. -1

læg.

1916-1917.

Om efterretninger fra 2. Thuleekspedition, hvor sønnen Lauge Koch

deltog.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

327 KRH, kasse 13, nr. 25

Koch, Lauge: Brev til Knud Rasmussen om stednavngivning i Thuledistriktet.

-1 læg.

1918.

Med navneliste.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

328 KRH, kasse 13, nr. 26

Koch, Lauge: Håndskrevet rejseberetning fra 2. Thuleekspedition. -

Hæg.

1918.

Udateret og usigneret.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

329 KRH, kasse 13, nr. 27

Regnskabsopgørelser fra 2. Thuleekspedition. - 1 læg.

1919-1920.

Omfatter udgifter til korttegning og privatforbrug.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 91

330 KRH,kassel3,nr.28

Koch, Lauge: Det kartografiske og geologiske arbejde på 2. Thuleekspedition.

- 1 læg.

1917.

Plan udarbejdet i Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

331 KRH, kasse 13, nr. 29

Koch, Lauge: Rapport over det geologiske arbejde på 2. Thuleekspedition.

- 1 læg.

1917.

Slæderejsen til Peary Land 1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

332 KRH, kasse 13, nr. 30

Koch, Lauge: Rapport over 2. Thuleekspeditions geografiske og

geologiske arbejder. -1 læg.

1918.

Udateret. Fortsættelse af en fra Tasiussaq 1917 hjemsendt rapport.

Det i rapporten nævnte kort mangler.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

333 KRH, kasse 13, nr. 31

Koch, Lauge: Uddrag af rejseberetning fra 2. Thuleekspedition. - 1

læg.

Udateret og usigneret, men givetvis fra 2. Thuleekspedition og formentlig

af Lauge Koch.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

334 KRH, kasse 13, nr. 32

Koch, Lauge: "Rapport om min rejse nord om Grønland 1921". - 1

læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

335 KRH, kasse 13, nr. 33

Nyeboe, M. Ib: Breve til Lauge Koch. -1 læg.

1921-1923.

Om publicering af Lauge Kochs resultater fra 2. Thuleekspedition.

Vedlagt breve fra translatør samt engelsk oversættelse af indledning.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

336 KRH, kasse 13, nr. 34

Brevveksling mellem J. P. Koch og Lauge Koch. -1 læg.

1925.


92 REGISTRATUR

Om Lauge Kochs lommebøger fra 2. Thuleekspedition og publicering

af materialet. Vedlagt hans kvittering for lån.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

337 KRH, kasse 13, nr. 35

Koch, Lauge: Brev til Hans Nielsen, Thule. -1 læg.

1923.

Om transport af Savik-ekspeditionens materiel over Melvillebugten.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

338 KRH,kassel3,nr.36

Brevveksling mellem Rudolf Sand og rektor Moberg, Lunds Universitet.

- 1 læg.

1920-1935.

Om Thorild Wulffs dagbog fra 2. Thuleekspedition. Vedlagt breve

fra Rudolf Sand til M. Ib Nyeboe (der også omhandler statens overtagelse

af Kap York Stationen Thule) og til Dagmar Rasmussen.

Endvidere afskrifter af brevveksling mellem Moberg og M. Ib Nyeboe

(1920) og Rudolf Sand (1935).

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

339 KRH,kassel3,nr.37

Nyeboe, M. Ib: Breve til Dagmar Rasmussen. - 1 læg.

1935-1944.

Om Thorild Wulffs dagbog fra 2. Thuleekspedition. Endvidere om

Pearys vardeberetning, fundet på 1. Thuleekspedition. Diverse påskrivninger.

Vedlagt julekort fraBaluk (Dagmar Rasmussen) 1944.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

340 KRH,kassel3,nr.38

Wulff, Thorild: Plan, rejse beretning og optegnelser fra 2. Thuleekspedition.

- 3 læg.

1916-1917.

Undersøgelser langs kysten fra Disko Bugt og nordpå.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

341 KRH, kasse 13, nr. 39

Kontrakt mellem Knud Rasmussen og Thorild Wulff. - 1 læg.

1917.

Om filmoptagelser på 2. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

342 KRH, kasse 13, nr. 40

Nyeboe, M. Ib: Regning for køb og transport af museumsgenstande

for Thorild Wulff.-Hæg.


REGISTRATUR 93

1916.

Gennem Grønlandsk minedrifts Aktieselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

343 KRH, kasse 13, nr. 41

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Thorild Wulff. -1 læg.

1915-1916.

Om forberedelser til 2. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

344 KRH, kasse 13, nr. 42

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Alfhild og Th. Wulff. -1 læg.

1916-1924.

Om 2. Thuleekspedition, hvor sønnen Thorild Wulff omkom.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

345 KRH, kasse 13, nr. 43

Materiale om mindeguds tj eneste for Thorild Wulff og Hendrik Olsen.

-1 læg.

1917.

Begge omkom under 2. Thuleekspedition. Bl. a. en del indbydelser

med takkeskrivelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

346 KRH, kasse 13, nr. 44

2 fotos af Thorild Wulff. - 1 læg.

Det ene jagtbillede fra Grønland, det andet viser hans buste fra

forskellige vinkler og er anvendt i "Grønland langs polhavet", s. 503.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

347 KRH, kasse 13, nr. 45

Wulff, Thorild: En række botaniske fotooptagelser fra Godhavn. - 1

læg.

1916.

Som positiver og negativer. Vedlagt liste til identifikation.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

348 KRH, kasse 13, nr. 46

Wulff, Thorild: En række fotooptagelser fra omegnen af Godhavn. -

1 læg.

1916.

Som positiver og negativer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


94 REGISTRATUR

349 KRH,kassel3,nr.47

Wulff, Thorild: Optagelser fra Grønlands vestkyst. - 1 læg.

1916.

Som negativer og positiver.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

350 KRH, kasse 14, nr. 1

Rasmussen, Knud: Brev til M. Ib Nyeboe om 3. Thuleekspedition. -

Hæg.

1919.

Om udlægning af depoter for Roald Ammundsen. Fotokopi.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

351 KRH, kasse 14, nr. 2

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og den norske ambassade. -

1 læg.

1919-1925.

3. Thuleekspedition. Om udlægning af depoter for Roald Ammundsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

352 KRH, kasse 14, nr. 3

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Axel Heiberg. -1 læg.

1919.

3. Thuleekspedition. Om udlægning af depoter for Roald Ammundsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

353 KRH, kasse 14, nr. 4

Rasmussen, Knud: Breve til Roald Ammundsen om 3. Thuleekspedition.

- 1 læg.

1919.

Om udlægning af depoter for Roald Ammundsen. Materiale i fotokopi

mrk.:"Modtaget fra Hattersly-Smith jan. 79 M , bl.a. brev fra den canadiske

opdagelsesrejsende J. E. N. Bernier til Knud Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

354 KRH, kasse 14, nr. 4

Rasmussen, Knud: Breve til Roald Ammundsen om 3. Thuleekspedition.

- 1 læg.

1919.

Om udlægning af depoter. Vedlagt materiale i fotokopi fra familiearkivet

mrk.:"Modtaget fra Hattersly-Smith jan. 79", bl.a. brev fra den

canadiske opdagelsesrejsende J. E. N. Bernier til Knud Rasmussen.


REGISTRATUR 95

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule samt familiearkiv:

Rasmussen, Knud.

355 KRH, kasse 14, nr. 5

Ministerielle skrivelser til Knud Rasmussen om 3. Thuleekspedition.

- 1 læg.

1919-1920.

Fra Undervisningsministeriet og Grønlands Styrelse om udlægning

af depoter for Roald Ammundsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

356 KRH, kasse 14, nr. 6

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Leon Ammundsen. - 1

læg.

1919.

3. Thuleekspedition. Om udlægning af depoter for Roald Ammundsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

357 KRH, kasse 14, nr. 7

Rasmussen, Knud: Brev til Komitéen for Kap York Stationen Thule.

- 1 læg.

1925.

Forslag om ekspedition til eftersøgning af Roald Ammundsen på hans

nordpolsfærd.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

358 KRH, kasse 14, nr. 8

Freuchen, Peter: Om sagen Chr. A. Hansen - Søren Nielsens datter. -

Hæg.

1919.

Uddybning af rapport fra handelsstationen 1917. Attesteret af Søren

Nielsen. Vedlagt notat fra Ny eboes kontor.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

359 KRH, kasse 14, nr. 9

Rasmussen, Knud: Oversættelse af grønlandsbrev til pastor Gustav

Olsen. -1 læg.

1919.

Udateret og usigneret. Om planlægning af 3. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

360 KRH, kasse 14, nr. 10

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Godfred Hansen. - 1 læg.

1920-1924.


96 REGISTRATUR

Om 3. og 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

361 KRH, kasse 14, nr. 11

Brevveksling mellem Godfred Hansen og Knud Rasmussen og M. Ib

Nyeboe. -1 læg.

1920.

Bl.a. Hansens rapport. Vedlagt breve fra Nyeboes kontor til Knud

Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

362 KRH, kasse 14, nr. 12

Nyeboe, M. Ib: Instrukser m.m. for Godfred Hansen under 3. Thuleekspedition.

-1 læg.

1919.

Vedlagt ulykkesforsikringer for Godfred Hansen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

363 KRH, kasse 14, nr. 13

Rasmussen, Knud: Plan for depot for Roald Ammundsen ved Cape

Columbia. -1 læg.

1919.

3. Thuleekspedition. Vedlagt følgeskrivelse til Godfred Hansen samt

takkebrev fra Axel Heiberg.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

364 KRH, kasse 14, nr. 14

Ammundsen, Leon: Kort over Roald Ammundsens nordpolsekspedition.

- 1 læg.

1919.

Kort over projekterede europæiske stationer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

365 KRH, kasse 14, nr. 15

Hansen, Godfred: Rapport fra 3. Thuleekspedition til Norges storting.

- 1 læg.

1920.

"Norges depotekspedition til kaptajn Roald Ammundsen".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

366 KRH, kasse 14, nr. 16

Varelister og vareordrer til 3. Thuleekspedition. - 1 læg.

1919.

"Opsendelser til Roald Ammundsen og kaptajn Godfred Hansen med

ms Dorthea d. 30. maj 1919".


REGISTRATUR 97

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

367 KRH, kasse 14, nr. 17

Varebeholdninger for 3. Thuleekspedition ved afrejsen fra Thule. - 1

læg.

1920.

Attesteret af Jeppe Noe Nygaard.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

368 KRH, kasse 14, nr. 18

Regnskabsmateriale for 3. Thuleekspedition. - 1 læg.

1920.

Vedlagt diverse følgeskrivelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

369 KRH, kasse 15, nr.l

Regnskabsbilag for 1918.-2 læg.

1918.

Mrk.: Handelsst. Thule. 1918. Kassebilag nr. 1-203.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

370 KRH, kasse 15, nr. 2

Regnskabsbilag for 1918. - 2 læg.

1918.

Mrk.: Handelsst. Thule. 1918. Kassebilag nr. 204-378.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

371 KRH, kasse 15, nr. 3

Lister med forsendelser og vareordrer til handelsstationen. - 1 læg.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

372 KRH, kasse 15, nr. 4

Lister med forsendelser og vareordrer til handelsstationen. - 1 læg.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

373 KRH, kasse 15, nr. 5

Freuchen, Peter; Lommebog med meteorologiske optegnelser 1917-

1919.-1 bind.

1917-1919.

Titel: Station s/b Danmark, Thule. Sommer 1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


98 REGISTRATUR

374 KRH, kasse 15, nr. 6

Freuchen, Peter: Rapport fra handelsstationen. - 1 læg.

1917.

Vedlagt maskinskrevet oversigt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

375 KRH, kasse 15, nr. 7

Freuchen, Peter: "Forslag til rejse til Peary Land forår 1917". -1 læg.

1917.

Ufuldstændig.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

376 KRH, kasse 15, nr. 8

Breve til Kap York Stationen Thule fra komitéen. - 2 stk.

1918.

Med håndskrevet hilsen fra M. Ib Nyeboe til Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

377 KRH, kasse 15, nr. 9

Rasmussen, Knud: 2 rejseberetninger. -1 læg.

1917.

I original og afskrift.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

378 KRH, kasse 15, nr. 10

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 4 stk.

1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

379 KRH, kasse 15, nr. 11

Freuchen, Peter: Regnskabsmateriale for handelsstationen. - 1 læg.

1917-1918.

Håndskrevet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

380 KRH, kasse 15, nr. 12

Freuchen, Peter: Arkæologisk rapport. -1 læg.

1917.

"Rapport over fortsatte udgravninger i køkkenmøddingen ved Thule

udført af Peter Freuchen".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

381 KRH, kasse 15, nr. 13

Freuchen, Peter: Brev til professor Jungersen om narhvalstænder. - 4

s.


REGISTRATUR 99

1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

382 KRH, kasse 15, nr. 14

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Meteorologisk Institut. - 4 stk.

1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

383 KRH, kasse 15, nr. 15

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske myndigheder. - 5 stk.

1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

384 KRH, kasse 15, nr. 16

Brevveksling i strid om stednavnegivning i Nordøstgrønland. - 5 stk.

1917.

Vedrører området omkring Peary Land. Afskrifter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

385 KRH, kasse 15, nr. 17

Steensby, H. P.: Brev til M. Ib Nyeboe. - 1 stk.

1917.

Vedrørende møde i komitéen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

386 KRH, kasse 15, nr. 18

Porsild, M. P.: Brev til C. H. Ostenfeld. - 3 s.

1917.

Uddrag om 2. Thuleekspedition og om Peder Freuchens genvordigheder

på handelsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

387 KRH, kasse 15, nr. 19

Forsikringspapirer.

1917.

Søforsikring samt livsforsikring for Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

388 KRH, kasse 15, nr. 20

Diverse breve vedrørende handelsstationen og rederivirksomheden. -

8 stk.

1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


100 REGISTRATUR

389 KRH,kassel5,nr.21

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Chr. Rasmussen. - 4 stk.

1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

390 KRH, kasse 15, nr. 22

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og familien Chr. Erichsen. - 6

stk.

1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

391 KRH, kasse 15, nr. 23

Nyeboe, M. Ib: Breve fraM. Ib Nyeboe til Den grønlandske Kirkesag.

- 2 stk.

1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

392 KRH, kasse 15, nr. 24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og beboere i Godthåb. - 3 stk.

1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

393 KRH, kasse 15, nr. 25

Udkast til overenskomst mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen.

- 2 stk.

1917.

Vedrørende hus i Hundested. Med rettelser og tilføjelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

394 KRH, kasse 15, nr. 26

Boesgaard, H.: Breve fra H. Boesgaard til M. Ib Nyeboe. - 3 stk.

1917.

Vedlagt lægeerklæring for H. Boesgaards søn, der var ansat på M. Ib

Nyeboes kontor.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

395 KRH, kasse 15, nr. 27

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og udlandet. - 3 stk.

1917.

Om arktisk litteratur.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

396 KRH, kasse 16, nr. 1

Lister med forsendelser og vareordrer til Thule. - 1 læg.

1918.


REGISTRATUR 101

Med ss Hans Egede. Vedlagt enkelte fakturaer og tilbud.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

397 KRH, kasse 16, nr. 2

Lister med forsendelser og vareordrer til Thule. - 1 læg.

1918.

Med ms Dorthea. Enkelte fakturaer vedlagt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

398 KRH, kasse 16, nr. 3

Freuchen, Peter: Indhandlingslister 1918-1919. - 1 læg.

1918,

Vedlagt udkast til kontobog.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

399 KRH, kasse 16, nr. 4

Freuchen, Peter: "En opfordring og et forslag". - 1 læg.

1918.

I original og afskrift. Om salg af kogegrej til grønlænderne.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

400 KRH, kasse 16, nr. 5

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Jeppe Noe Nygaard. -13 stk.

1918.

Vedlagt 2 breve fra Knud Rasmussen til Nygaard. Denne afløser

Freuchen ved Kap York stationen i Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

401 KRH, kasse 16, nr. 6

Brevveksling med familien Chr. Erichsen. - 4 stk.

1918.

Vedlagt fotografi af Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

402 KRH, kasse 16, nr. 7

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Chr. Rasmussen. - 4 stk.

1918.

Om indsamling foranstaltet af frk. Motzfeld Bøggild.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

403 KRH, kasse 16, nr. 8

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og bosiddende i Grønland. - 11

stk.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


102 REGISTRATUR

404 KRH, kasse 16, nr. 9

Nyeboe, M. Ib: "Om Knud Rasmussens sidste ekspedition". -1 stk.

1918.

Korrektur til Det grønlandske Selskabs årsskrift med følgeskrivelse.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

405 KRH, kasse 16, nr. 10

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske og udenlandske myndigheder.

-1 læg.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

406 KRH, kasse 16, nr. 11

Breve til og om deltagere på 2. Thuleekspedition. - 6 stk.

1918.

Hendrik Olsen og Thorild Wulff omkom under ekspeditionen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

407 KRH, kasse 16, nr. 12

Rasmussen, Knud: Brev til M. Ib Nyeboe. -1 stk.

1918.

Om betydningsfulde grønlændere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

408 KRH, kasse 16, nr. 13

Rasmussen, Knud: Foredragsmanuskript i udkast. - 3 s.

1918.

Om handelsstationen Thule og ekspeditionerne.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

409 KRH, kasse 16, nr. 14

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1918.

Kopier af breve til Peter Freuchen og til Jeppe Noe Nygaard. Et af

brevene fra Knud Rasmussen til M. Ib Nyeboe er i fotokopi.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule samt form.

personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

410 KRH, kasse 16, nr. 15

Rasmussen, Knud: Breve til Peter Freuchen. - 4 stk.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

411 KRH, kasse 16, nr. 16

Nyeboe, M. Ib: Breve til Peter Freuchen. - 2 stk.


REGISTRATUR 103

1918.

Vedlagt div. noter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

412 KRH, kasse 16, nr. 17

Rasmussen, Knud: Brev til vinhandler Knud Jørgensen. -1 stk.

1918.

Om Chr. Rasmussens sygdom og død. Fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

413 KRH, kasse 16, nr. 18

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Meteorologisk Institut. - 2 stk.

1918.

Om Peter Freuchens observationer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

414 KRH, kasse 16, nr. 19

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Nationalmuseet. - 3 stk.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

415 KRH, kasse 16, nr. 20

Porsild, Morten: Liste over udlånte instrumenter. - 1 stk.

1918.

Lånt af Knud Rasmussen og skibsfører Hansen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

416 KRH, kasse 16, nr. 21

Referat fra møde i komitéen for Kap York Stationen Thule. - 2 s.

1918.

Vedlagt meddelelse fra prof. Steensby.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

417 KRH, kasse 16, nr. 22

Nyeboe, M. Ib: Brev til kammerherre Krieger. - 1 stk.

1918.

Om muligt ordenstegn til Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

418 KRH, kasse 16, nr. 23

Koch, J. P.: Knud Rasmussen og polareskimoerne. - 4 s.

1943.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


104 REGISTRATUR

419 KRH, kasse 16, nr. 24

Forsikringspapirer. - 1 læg.

1918.

Søforsikring, bygningsforsikring i Thule samt livsforsikring for Peter

Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

420 KRH, kasse 16, nr. 25

Papirer vedrørende driften af mg Kap York og ms Dorthea. - 1 læg.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

421 KRH, kasse 16, nr. 26

Papirer vedrørende mandskabet på mg Kap York og ms Dorthea. - 1

læg.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

422 KRH, kasse 16, nr. 27

Brevveksling vedrørende eksport af skind. -1 læg.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

423 KRH, kasse 16, nr. 28

Nyeboe, M. Ib: Breve til provst Schultz-Lorentzen. - 2 stk.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

424 KRH, kasse 16, nr. 29

Breve til M. Ib Nyeboe. - 3 stk.

1918.

Af privat karakter. Det ene brev i fotokopi.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

425 KRH, kasse 16, nr. 30

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 2 stk.

1918.

Vedlagt indbydelse til start af nyt grønlandsselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

426 KRH, kasse 16, nr. 31

Diverse materiale om publikationer. - 3 stk.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 105

427 KRH, kasse 17, nr. 1

"Handelsstationen Thule. Kassebilag 1919". - 2 læg.

1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

428 KRH, kasse 17, nr. 2

"Regnskab for Thule Station". - 1 læg.

1919.

21. april 1919 - 1. januar 1920. Vedlagt 29 bilag m.m.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

429 KRH, kasse 17, nr. 3

Freuchen, Peter: Inventarielister for handelsstationen. - 1 læg.

1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

430 KRH, kasse 17, nr. 4

Opsendelser til enkeltpersoner med skib. - 1 læg.

1919.

Til pastor Gustav Olsen, assistent Nygaard, Enok Kristiansen og

Inukitsoq.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

431 KRH, kasse 17, nr. 5

"Fakturaer til Thule 1919". - 1 læg.

1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

432 KRH, kasse 17, nr. 6

Opsendelser til stationen Thule. - 1 læg.

1919.

Med ms Dorthea, juni 1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

433 KRH, kasse 17, nr. 7

Opsendelser til stationen Thule. - 1 læg.

1919.

Med ms Hans Egede, 2. rejse.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

434 KRH, kasse 17, nr. 8

Udgiftsbog for Thule. - 2 bind.

1919-1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


106 REGISTRATUR

435 KRH, kasse 17, nr. 9

Nygaard, Jeppe Noe: 5 rapporter og breve fra I. N. Nyggard. - 1 læg.

1919-1920.

Til Komitéen for Kap York Stationen Thule og til Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

436 KRH, kasse 17, nr. 10

Breve til Jeppe Noe Nygaard. - 1 læg.

1919.

Fra M. Ib. Nyeboe og Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

437 KRH, kasse 17, nr. 11

Diverse regnskabsmateriale fra handelsstationen. - 1 læg.

1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

438 KRH, kasse 17, nr. 12

Rasmussen, Knud: Brev til Peter Freuchen. - 1 læg.

1919.

Om Freuchens rapporter om handelsstationens drift og om 3. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

439 KRH, kasse 17, nr. 13

Breve fra M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen til USA. - 1 læg.

1919.

Om bogsalg og medlemsskab af American Geographical Society.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

440 KRH, kasse 17, nr. 14

Rasmussen, Knud: Ansøgning til Carlsbergfondet. -1 læg.

1919.

Om støtte til bearbejdning og publicering af materialet fra 2. Thuleekspedition.

Vedlagt 2 breve fra H. P. Steensbye.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

441 KRH, kasse 17, nr. 15

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og C. M. Schultz-Lorentzen. - 1

læg.

1919.

Om forsyninger til missionsstationen Nordstjernen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 107

442 KRH, kasse 17, nr. 16

Brevveksling om mindesten for Thorild Wulff. - 1 læg.

1919.

Mellem M. Ib Nyeboe og Harald Moltke og rektor Thyrén, Lund.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

443 KRH, kasse 17, nr. 17

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Gustav Holm. -1 læg.

1919.

Om gravsten for familien Lutzen i Nanortalik.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

444 KRH, kasse 17, nr. 18

Indbydelse til adresse til Gustav Holms 70-årsdag. - 1 læg.

1919.

Holm var "opdager" af Kong Christian IXs land og af Angmagssalik.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

445 KRH, kasse 17, nr. 19

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Morten P. Porsild. -1 læg.

1919.

Om Det Grønlandske Selskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

446 KRH, kasse 17, nr. 20

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Frederiksborgmuseet. -1 læg.

1919.

Om portrætter af Chr. og Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

447 KRH, kasse 17, nr. 21

Diverse regnskabsnotater fra M. Ib Nyeboes kontor. -1 læg.

1919.

Vedlagt brev fra Knud Rasmussen til kontoret.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

448 KRH, kasse 17, nr. 22

Brevveksling om skindhandel og oplagring af skind. -1 læg.

1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

449 KRH, kasse 17, nr. 23

Brevveksling om vareleverancer. - 1 læg.

1919.

I alt fald delvis til 3. Thuleekspedition.


108 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

450 KRH, kasse 17, nr. 24

Nyeboe, M. Ib: Brev til redaktør H. Boesgaard, Berlingske Tidende.

- 1 læg.

1919.

Ønsker omtale af festtale for Knud Rasmussen i Norge.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

451 KRH, kasse 17, nr. 25

Rasmussen, Dagmar: Brev til Knud Rasmussen i Reykjavik. - 1 læg.

1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

452 KRH, kasse 17, nr. 26

Private breve til M. Ib Nyeboe og datteren Helle. - 1 læg.

1919.

2 breve, det ene i fotokopi. Vedlagt telegram til Dagmar Nyeboe fra

Knud Rasmussen mil. fra Stockholm.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib samt familiearkiv: Rasmussen,

Knud.

453 KRH, kasse 17, nr. 27

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Grønlands Styrelse. -1 læg.

1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

454 KRH, kasse 17, nr. 28

Rasmussen, Knud: Redegørelse for handelsstationens virksomhed. -

Hæg.

1919.

Til Grønlands Styrelse vedrørende klage fra inspektør Lindow. Vedlagt

brev til Harald (formentlig) Moltke.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

455 KRH, kasse 17, nr. 29

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Justitsministeriet. -1 læg.

1919.

Om udførsel til Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

456 KRH, kasse 17, nr. 30

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Meteorologisk Institut. - 1

læg.

1919.


REGISTRATUR 109

Om meteorologiske optegnelser. Vedlagt uddrag af ekspeditionsplaner

og rapporter om meteorologiske forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

457 KRH, kasse 17, nr. 31

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og bådebyggerier og salgsbureauer.

-1 læg.

1919.

Om reparation og udskiftning af skibene. Delvis i fotokopi.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule samt form.

privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

458 KRH, kasse 17, nr. 32

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og søforsikringsselskaber. - 1

læg.

1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

459 KRH, kasse 17, nr. 33

Diverse indenlandsk korrespondance. -1 læg.

1919.

M. Ib Nyeboes korrespondance bl.a. med Jens Møller, Rigsdagens

Bureau, og J. P. Koch.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

460 KRH, kasse 17, nr. 34

M. Ib Nyeboes brevveksling med grønlændere. - 1 læg.

1919.

Bl.a. med John Møller og Kristoffer Lynge, begge Godthåb.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

461 KRH, kasse 17, nr. 35

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1919.

Om større og mindre sager i 1919, bl.a. 3. og 4. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

462 KRH, kasse 17, nr. 36

Instruks til skibsfører Peder M. Pedersen. - 1 læg.

1919.

Til rejsen København-Thule. Vedlagt regnskab for petroleum fra den

danske konsul i Bergen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


110 REGISTRATUR

463 KRH, kasse 18, nr.l

"Handelsstationen Thule. 1920. Kassebilag". - 4 læg.

1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

464 KRH, kasse 18, nr. 2

"Årsregnskab for handelsstationen Thule 1920-1921". - 1 læg.

1920-1922.

Omfatter bl.a. inventarie- og indhandlingslister.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

465 KRH, kasse 18, nr. 3

"Udskrift af kladdebøgerne" fra september 1920 og året ud. -1 læg.

1920.

Handelsstationens køb og salg dag for dag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

466 KRH, kasse 18, nr. 4

Handelsstationens kontobog for 1920. - 1 bind.

1920.

Omfatter "kredit og indbetalinger".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

467 KRH, kasse 18, nr. 5

Diverse regnskabsudskrifter. -1 læg.

1919-1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

468 KRH, kasse 18, nr. 6

Vareordrer. - 1 læg.

1920-1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

469 KRH, kasse 18, nr. 7

Fortegnelse over opsendelser til handelsstationen. - 2 læg.

1920.

Vedlagt ordrelister.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

470 KRH, kasse 18, nr. 8

Fakturaer for varer til handelsstationen. - 1 læg.

1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 111

471 KRH,kassel8,nr.9

Brevveksling med vareleverandører. - 1 læg.

1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

472 KRH, kasse 18, nr. 10

Diverse regnskabsnotater. -1 læg.

1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

473 KRH, kasse 18, nr. 11

Brevveksling med jægermester Hederstrom, Kiruna. -1 læg.

1920.

Om salg af skind.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

474 KRH, kasse 18, nr. 12

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Axel E. Aamodt, lit. bogtrykkeri.

- 1 læg.

1920.

Om trykning af kort over Melville Bugt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

475 KRH, kasse 18, nr. 13

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og søforsikringsselskaber. - 1

læg.

1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

476 KRH, kasse 18, nr. 14

Brevveksling om revision og om banktilgodehavender. - 1 læg.

1920.

Mellem M. Ib Nyeboe og Centralanstalten for Revision og Driftsorganisation

samt Den danske Landmandsbank.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

477 KRH, kasse 18, nr. 15

Forhandlingsprotokol for Komitéen for Kap York stationen Thule. -

1 læg.

1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

478 KRH, kasse 18, nr. 16

Regnskab for ms Søkongen. -1 læg.

1920.


112 REGISTRATUR

Med bilag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

479 KRH, kasse 18, nr. 17

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Frederiksborgmuseet. -1 læg.

1920.

Om portræt af Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

480 KRH, kasse 18, nr. 18

Brevveksling med komitéen for Lauge Kochs jubilæumsekspedition.

- 1 læg.

1920.

Jubilæumsekspeditionen Nord om Grønland. Med aftale mellem de

to komitéer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

481 KRH, kasse 18, nr. 19

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og J. P. Koch. - 1 læg.

1920.

Om kortlægning af Grønland og evt. tildeling af ordenstegn.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

482 KRH, kasse 18, nr. 20

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Chr. Erichsen. - 1 læg.

1920.

Om komitéforhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

483 KRH, kasse 18, nr. 21

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Therkel Mathiassen. - 1

læg.

1920.

Vedlagt notat fra Emmy Langberg til Cathrine Korsgaard.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

484 KRH, kasse 18, nr. 22

Nyeboe, M. Ib: Brev til H. P. Steensby. - 1 læg.

1920.

Om mineralforekomster i Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

485 KRH, kasse 18, nr. 23

Heiberg, Axel: Brev til M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1920.


REGISTRATUR 113

Af halvprivat karakter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

486 KRH,kassel8,nr.24

Breve til og fra Johan Salve Kallevig. - 1 læg.

1920.

Om dansk-norsk hvalfangst.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

487 KRH, kasse 18, nr. 25

Brevveksling mellem Hans Nielsen og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1920.

Vedlagt lønregulativ m.m. for Hans Nielsen som handelsstationsleder.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

488 KRH, kasse 18, nr. 26

Breve til og fra Jeppe Noe Nygaard. - 1 læg.

1920.

Brevveksling med M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. Med enkelte

håndskrevne bemærkninger af Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

489 KRH, kasse 18, nr. 27

Holm, Gustav: Brev til M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1920.

Om gravsten for familien Lutzen i Nanortalik. Vedlagt diverse materiale

i forbindelse med indsamling hertil.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

490 KRH, kasse 18, nr. 28

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Morten P. Porsild. - 1 læg.

1920.

Om offentliggørelse i Geografisk Tidsskrift og i udenlandsk tidsskrift.

Vedlagt kopi af brev fra Porsild til Det amerikanske geografiske

Selskab og brevkort til Nyeboe fra det danske selskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

491 KRH, kasse 18, nr. 29

Brevveksling om mindesten for Thorild Wulff. - 1 læg.

1920.

Mellem M. Ib Nyeboe og Harald Moltke og rektor Thyrén og prorektor

Moberg, begge Lunds Universitet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


114 REGISTRATUR

492 KRH,kassel8,nr.3O

Brevveksling med Grønlands Styrelse. - 1 læg.

1920.

Mellem M. Ib Ny eboe, Knud Rasmussen og direktør J. Daugaard-Jensen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

493 KRH,kassel8,nr.31

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Meteorologisk Institut. - 1

læg.

1920.

Om meteorologiske observationer og geofysiske stationer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

494 KRH, kasse 18, nr. 32

Brevveksling med Justitsministeriet og Udenrigsministeriet. - 1 læg.

1920.

Om udførsel af varer og våben til Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

495 KRH, kasse 18, nr. 33

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og kongens kabinetssekretariat.

- 1 læg.

1920.

Om tildeling af ordenstegn til Knud Rasmussen, Peter Freuchen og

Lauge Koch.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

496 KRH, kasse 18, nr. 34

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. -1 læg.

1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

497 KRH, kasse 18, nr. 35

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1920.

Om rapport fra handelsbestyrer Jeppe Noe Nygaard, om Peter Freuchens

fremtid og om planlægningen af 5. Thuleekspedition (vedlagt

brev til svensk kontakt).

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

498 KRH, kasse 18, nr. 36

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. -1 læg.

1920.

Om opsendelser for Den grønlandske Kirkesag.


REGISTRATUR 115

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

499 KRH, kasse 18, nr. 37

Rasmussen, Knud: 2 breve til kontakter i USA. -1 læg.

1920.

Om bog af Donald Macmillan og om 5. Thuleekspedition. Begge

breve i dansk version med kladder til oversættelse.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

500 KRH, kasse 18, nr. 38

Rasmussen, Knud: Ansøgning til Undervisningsministeriet. - 1 læg.

1920.

Om støtte til udgivelse af eskimoiske folkesagn og eventyr. Vedlagt

udtalelse fra H. O. Lange, Dansk Folkemindesamling.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

501 KRH, kasse 18, nr. 39

Rasmussen, Knud: Brev til seminarieforstander Frederik Balle, Godthåb.

-1 læg.

1920.

Om seminaristernes forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

502 KRH, kasse 18, nr. 40

M. Ib Nyeboes brevveksling med grønlændere. - 1 læg.

1920.

Bl.a. med kolonibestyrer Ibsen, Frederikshåb.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

503 KRH, kasse 18, nr. 41

Breve af privat karakter til M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1

læg.

1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

504 KRH, kasse 18, nr. 42

Rasmussen, Knud: Brev fra Knud Rasmussen til Chr. Simony. -1 læg.

1920.

Om grønlandsk pige i Danmark.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

505 KRH, kasse 18, nr. 43

Rasmussen, Knud: Brev til professor Adolf Jensen. -1 læg.

1920.

Om artikel af Mathias Storch i Det grønlandske Selskabs årsskrift.


116 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

506 KRH,kassel8,nr.44

Brev fra den norske ambassade til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1920.

Om Godfred Hansen og 3. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

507 KRH,kassel8,nr.45

Rasmussen, Knud: Breve og instrukser om Jubilæumsekspeditionen

Nord om Grønland. - 1 læg.

1920.

Til Peter Freuchen, styrmand R. K. Nielsen, skibsfører P. M. Pedersen

og Lauge Koch.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

508 KRH, kasse 18, nr. 46

Rasmussen, Knud: Opgørelse for årene 1910-1920 for handelsstationen.

- 1 læg.

1920.

Beløb for indkøb, fragt og salg.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

509 KRH, kasse 18, nr. 47

Panteobligationer i ms Søkongen. - 1 læg.

1920.

Fra Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

510 KRH, kasse 18, nr. 48

Breve vedrørende udrustning og drift af ms Søkongen. - 1 læg.

1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

511 KRH, kasse 18, nr. 49

Rasmussen, Knud: Notater om skibsindretning og om besejlingen af

Grønland. - 1 læg.

1920-1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

512 KRH, kasse 18, nr. 50

Om muligt salg af ms Dorthea. - 1 læg.

1920.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 117

513 KRH, kasse 19, nr. 1

Håndskrevne notater til regnskab for 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1921-1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

514 KRH, kasse 19, nr. 2

Regnskabsbilag for Kap York Stationen Thule. -1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

515 KRH, kasse 19, nr. 3

Fakturaer for varer til Kap York Stationen Thule. -1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

516 KRH, kasse 19, nr. 4

Vareordrer til Kap York Stationen Thule. -1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

517 KRH, kasse 19, nr. 5

Inventarieliste for Kap York Stationen Thule. - 1 læg.

1921-1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

518 KRH, kasse 19, nr. 6

Handelsstationens kontobog. - 2 bind.

1921-1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

519 KRH, kasse 19, nr. 7

"Kladdebog for butikken". - 2 bind.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

520 KRH, kasse 19, nr. 8

Kassebog for Kap York Stationen Thule. -1 bind.

1921-1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

521 KRH, kasse 19, nr. 9

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og den norske ambassade. - 1

læg.

1921.

Om 3. Thuleekspedition 1919-1920.


118 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

522 KRH, kasse 19, nr. 10

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Harald Lindow. -1 læg.

1921.

Om ekspedition til Labrador.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

523 KRH, kasse 19, nr. 11

Nygaard, Jeppe Noe: Rapport og brev til M. Ib Nyeboe. -1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

524 KRH, kasse 19, nr. 12

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og korrespondenter i Grønland.

-1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

525 KRH, kasse 19, nr. 13

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Hans Nielsen. - 1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

526 KRH, kasse 19, nr. 14

Breve til M. Ib Nyeboe. -1 læg.

1921.

Af overvejende privat karakter. Vedlagt biografi af Nyeboe til Kraks

Blå bog.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

527 KRH, kasse 19, nr. 15

Brevveksling om mindesten for Thorild Wulff. - 1 læg.

1921.

Mellem M. Ib Nyeboe og rektor Thyrén og professor Moberg, begge

Lunds Universitet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

528 KRH, kasse 19, nr. 16

Nyeboe, M. Ib: Brev til J. P. Koch. - 1 læg.

1921.

Om levering af tørv.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 119

529 KRH, kasse 19, nr. 17

Nyeboe, M. Ib: Breve til familien Chr. Erichsen. -1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

530 KRH, kasse 19, nr. 18

Kontrakt om filmoptagelser i Grønland og i Canada. - 1 læg.

1921.

Vedlagt brevveksling mellem Schnedler-Sørensen og M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

531 KRH, kasse 19, nr. 19

Nyeboe, M. Ib: Breve til Morten P. Porsild. - 1 læg.

1921.

Det ene formentlig til sønnen Alf Erling Porsild.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

532 KRH, kasse 19, nr. 20

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Harald Moltke. - 1 læg.

1921.

Om billedreproduktion.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

533 KRH, kasse 19, nr. 21

Diverse mødeindkaldelser og notater om komitéen. - 1 læg.

1921.

Vedlagt udkast af M. Ib Nyeboe om statens overtagelse af Kap York

Stationen Thule samt rapport fra Knud Rasmussen om begyndelsen

på 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

534 KRH, kasse 19, nr. 22

Nyeboe, M. Ib: Breve til udenlandske forbindelser. - 1 læg.

1921.

Til introduktion af 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

535 KRH, kasse 19, nr. 23

Brevveksling om udbredelsen af litteratur i Grønland. - 1 læg.

1921.

Mellem M. Ib Nyeboe og udenlandsk medlem af Det grønlandske

Litteraturselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


120 REGISTRATUR

536 KRH, kasse 19, nr. 24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og svenske skindhandlere. - 1

læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

537 KRH, kasse 19, nr. 25

Brevveksling med danske myndigheder. - 1 læg.

1921.

Om leverancer til Kap York Stationen Thule og til 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

538 KRH, kasse 19, nr. 26

Nyeboe, M. Ib: Brev til Det amerikanske geografiske Selskab. -1 læg.

1921.

Om medlemsskab og publikationer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

539 KRH, kasse 19, nr. 27

Nyeboe, M. Ib: Breve til C. W. Schultz-Lorentzen. - 1 læg.

1921.

Om opsendelse af skib med forsyninger til missionen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

540 KRH, kasse 19, nr. 28

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Meteorologisk Institut. - 1

læg.

1921.

Om observationer fra Thule og om udlån af instrumenter til 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

541 KRH, kasse 19, nr. 29

Brevveksling om diverse avisartikler og publikationer. - 1 læg.

1921.

Vedrører køb af publikationer om arktiske forhold og om publicering

af Knud Rasmussens arbejder om 5. Thuleekspedition. Vedlagt kontrakt

mellem Knud Rasmussen og Gyldendals Forlag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

542 KRH, kasse 19, nr. 30

Brevveksling med Nationalmuseet og Universitetets Botaniske Museum.

- 1 læg.

1921.


REGISTRATUR 121

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

543 KRH,kassel9,nr.31

Udskrift af Den grønlandske Kommissions møde d. 15/4-1921. - 1

læg.

1921.

Vedrører spørgsmålet om dansk overhøjhedsret over hele Grønland.

Mrk.: 5 - 8.8.39.

Proveniens; Komitéen for Kap York Stationen Thule.

544 KRH, kasse 19, nr. 32

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Grønlands Styrelse. - 1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

545 KRH, kasse 19, nr. 33

Brev fra M. Ib Nyeboe til Det grønlandske Selskab. - 1 læg.

1921.

Tryksag om selskabet vedlagt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

546 KRH, kasse 19, nr. 34

Daugaard-Jensen, Jens: Skrivelse om mindesmærke for Hans Egede.

- 1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

547 KRH, kasse 19, nr. 35

Skrivelse om oprettelse afrejselegat i H. P. Steensbys navn. - 1 læg.

1921.

Adresseret til M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

548 KRH, kasse 19, nr. 36

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og A. Erlandsen. - 1 læg.

1921.

Om jubilæumsekspeditionen Nord om Grønland, hvor Erlandsen var

komitéformand. Vedlagt brev fra Knud Rasmussen til M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

549 KRH, kasse 19, nr. 37

Brevveksling med Kommisionen for Grønlands Undersøgelser. - 1

læg.

1921.

Om publikationer fra 2. Thuleekspedition.


122 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

550 KRH, kasse 19, nr. 38

Leverancer til Kap York stationen Thule og til 5. Thuleekspedition. -

Hæg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

551 KRH, kasse 19, nr. 39

Brevveksling om reparation og drift af skibene. - 1 læg.

1921.

Med skibsførerne Chr. A. Hansen og Peder M. Pedersen samt en

skibsinspektør.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

552 KRH, kasse 20, nr. 1

Diverse regnskabsbilag. - 1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

553 KRH, kasse 20, nr. 2

"Handelsstationen Thule. Kassebilag 1-268". - 2 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

554 KRH, kasse 20, nr. 3

"Handelsstationen Thule. Kassebilag 269-470". - 3 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

555 KRH, kasse 20, nr. 4

"Handelsstationen Thule. Kassebilag 471-732". - 3 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

556 KRH, kasse 20, nr. 5

Vareordrer. - 1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

557 KRH, kasse 20, nr. 6

Opgørelser fra Den danske Landmandsbank. -1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 123

558 KRH, kasse 20, nr. 7

Forsikringspapirer. - 1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

559 KRH, kasse 20, nr. 8

Regnskaber for 5. Thuleekspedition. - 3 læg.

1921.

Med bilag, dels fra Vestgrønland og dels fra Canada.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

560 KRH, kasse 20, nr. 9

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og zoologen Adolf Jensen. - 1

læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

561 KRH, kasse 20, nr. 10

Introduktionsskrivelse for Knud Rasmussen. -1 læg.

1921.

Formodentlig til Hudson Bay Company.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

562 KRH, kasse 20, nr. 11

Materiale fra Kap York Stationen Thule. -1 læg.

1921.

Kvittering fra Enok Kristiansen og pålæg til Hans Nielsen fra Knud

Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

563 KRH, kasse 20, nr. 12

Kvittering for fragtudgifter. - 1 læg.

1921.

Fra M. Ib Nyeboe til komitéen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

564 KRH, kasse 21, nr.l

Kontobog for handelsstationen. - 1 læg.

1922.

Vedlagt diverse bilag og bemærkninger til regnskabet samt erklæring

fra Lauge Koch om ikke at ville udføre ræveskind.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

565 KRH, kasse 21, nr. 2

Kladdebog for handelsstationen. - 1 læg.


124 REGISTRATUR

1924-1925.

Proveniens; Komitéen for Kap York Stationen Thule.

566 KRH,kasse21,nr.3

"Kap York, kassebilag, nr. 267-412. 1922". -1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

567 KRH,kasse21,nr.4

Opsendelser med ms Danelag til Upernivik. - 1 læg.

1922.

Læg mrk.: Missionen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

568 KRH,kasse21,nr.5

Opsendelser med ms Søkongen til Thule. -1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

569 KRH,kasse21,nr.6

Månedsopgørelser for handelsstationen januar-februar 1921. -1 læg.

1921.

I udskrift.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

570 KRH,kasse21,nr.7

Lister over indhandling og behandling af fangstdyr. - 1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

571 KRH, kasse 21, nr. 8

Regnskaber for ms Søkongen. - 6 læg.

1922.

Mrk.: P. M. Pedersen. Bilag til 5 ud af de 6 læg.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

572 KRH, kasse 21, nr. 9

"Duplikater til regnskaber 1922" for handelsstationen. - 1 læg.

1922.

Vedlagt liste over varelager i 1920 med forslag til nyanskaffelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

573 KRH, kasse 21, nr. 10

Brevveksling med Justitsministeriet om udførsel til Grønland. -1 læg.

1922.


REGISTRATUR 125

Justitsministeriet og Nationalbanken.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

574 KRH, kasse 21, nr. 11

Nyeboe, M. Ib: Anmodning om bidrag til 5. Thuleekspedition. -1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

575 KRH, kasse 21, nr. 12

Brevveksling med Kommisionen for Grønlands Undersøgelser. - 1

læg.

1922.

Bl.a. om undersøgelser i Vestgrønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

576 KRH, kasse 21, nr. 13

Brevveksling med Grønlands Styrelse. - 1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

577 KRH, kasse 21, nr. 14

Ansøgning til Rask-Ørsted Fonden. - 1 læg.

1922.

Om støtte til 5. Thuleekspedition. Vedlagt udkast fra professor Adolf

Jensen og brev til ham og museumsinspektør Thomas Thomsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

578 KRH, kasse 21, nr. 15

Freuchen, Peter: Rapport om rejse fra Repulse Bay. - 1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

579 KRH, kasse 21, nr. 16

Adolf Jensens brevveksling med M. Ib Nyeboe og Thomas Thomsen.

- 1 læg.

1922.

Bl. a. om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

580 KRH, kasse 21, nr. 17

Rasmussen, Knud: Brev fra Danish Island til barndomsvennen Knud

Jørgensen. - 1 læg.

1922.

I fotokopi og i transskription.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.


126 REGISTRATUR

581 KRH, kasse 21, nr. 18

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Thomas Thomsen. - 1 læg.

1922.

Bl.a. om køb af museumsgenstande.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

582 KRH, kasse 21, nr. 19

Nyeboe, M. Ib: Brev til J. P. Koch. -1 læg.

1922.

Om canadisk uro over avisartikel om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

583 KRH, kasse 21, nr. 20

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Hans Nielsen. -1 læg.

1922.

Bla. om Savik-ekspeditionen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

584 KRH, kasse 21, nr. 21

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Morten P. Porsild. - 1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

585 KRH, kasse 21, nr. 22

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og C. W. Schultz-Lorentzen. - 1

læg.

1922.

Om opsendelser af varer til missionsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

586 KRH, kasse 21, nr. 23

Breve til M. Ib Nyeboe. -1 læg.

1922.

Overvejende af privat karakter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

587 KRH, kasse 21, nr. 24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og familien Chr. Erichsen. - 1

læg.

1922.

Bl.a. om det russiske firmas ophør og om Chr. Erichsens 80 års-dag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

588 KRH, kasse 21, nr. 25

Brevveksling om skind og skindhandel. - 1 læg.


REGISTRATUR 127

1922.

Indkøb, behandling og transport af skind.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

589 KRH, kasse 21, nr. 26

Rasmussen, Knud: Om uddannelse af pige fra Thule i Danmark. - 1

læg.

1922.

Vedlagt skrivelse om jordemoderuddannelsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

590 KRH, kasse 21, nr. 27

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Axel E. Aamodt. - 1 læg.

1922.

Om trykning af kort over Melvillebugten.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

591 KRH, kasse 21, nr. 28

Nyeboe, M. Ib: Breve til direktør Schnedler-Sørensen. - 1 læg.

1922.

Om filmoptagelser i Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

592 KRH,kasse21,nr.29

Brevveksling om vedligeholdelse og evt. salg af ms Søkongen. - 1

læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

593 KRH, kasse 21, nr. 30

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og skibsfører P. M. Pedersen. -

Hæg.

1922.

Vedlagt instrukser og kreditiver.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

594 KRH, kasse 21, nr. 31

Brevveksling med udenlandske forlag. -1 læg.

1922.

Om "Grønland langs Polhavet".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

595 KRH, kasse 21, nr. 32

Kontrakt om beretninger fra 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1922.


128 REGISTRATUR

Mellem Knud Rasmussen og Gyldendals Forlag og Berlingske Tidende.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

596 KRH, kasse 21, nr. 33

Brevveksling mellem Nyeboe og udenlandske korrespondenter. - 1

læg.

1922.

Bl.a. udenlandske geografiske selskaber.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

597 KRH, kasse 21, nr. 34

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Det kongelige danske geografiske

Selskab. - 1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

598 KRH, kasse 21, nr. 35

Nyeboe, M. Ib: Brev til D. F. D. S. - 1 læg.

1922.

Om udrustning til 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

599 KRH, kasse 21, nr. 36

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og forsikringsselskaberne. - 1

læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

600 KRH, kasse 21, nr. 37

Fakturaer for varer til handelsstationen. - 1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

601 KRH, kasse 21, nr. 38

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Den danske Landmandsbank.

-1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

602 KRH, kasse 21, nr. 39

Diverse notater og bilag. - 1 læg.

1922.

Vedrørende handelsstationen og 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 129

603 KRH,kasse21,nr.4O

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og grønlandske korrespondenter.

-1 læg.

1922.

Kristoffer Lynge, Aage Bistrup og O. Hastrup.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

604 KRH,kasse21?nr.41

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1922.

Om praktiske spørgsmål vedrørende 5. Thuleekspedition og forholdene

i Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

605 KRH,kassc21,nr.42

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Dagmar Rasmussen. - 1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

606 KRH, kasse 21, nr. 43

Rasmussen, Knud: Til børnene og til Dagmar Rasmussen fra Danish

Island. - 1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

607 KRH, kasse 21, nr. 44

Rasmussen, Knud: Brev til "Kære kammerater". - 1 læg.

1922.

Med kortskitse. Fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

608 KRH,kasse21,nr.45

Rasmussen, Knud: Breve og rapporter fra 5. Thuleekspedition. - 1

læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

609 KRH, kasse 22, nr. 1

"Regnskaber fra Stationen Thule". - 1 bind.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

610 KRH, kasse 22, nr. 2

Regnskabsbog for handelsstationen. -1 læg.

1923.


130 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

611 KRH, kasse 22, nr. 3

Lægmrk.: Regnskab 1923. - 1 læg.

1923.

Lister over varebeholdning og bilag om Den grønlandske Kirkesag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

612 KRH, kasse 22, nr. 4

Regnskab s notater fra handelsstationen. - 1 læg.

1923.

Især vedrørende pastor Jens Olsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

613 KRH, kasse 22, nr. 5

Årsregnskab 1923.-1 læg.

1923.

Vedlagt regnskabsoversigter for årene 1911-1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

614 KRH, kasse 22, nr. 6

Kassebilag. - 3 læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

615 KRH, kasse 22, nr. 7

Opsendelser med ms Søkongen. - 1 læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

616 KRH, kasse 22, nr. 8

Opsendelser med mg Kap York. - 1 læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

617 KRH, kasse 22, nr. 9

Nyeboe, M. Ib: Til hrs. A. Martensen-Larsen. - 1 læg.

1923.

Om ejerforholdene omkring handelsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

618 KRH, kasse 22, nr. 10

Brevveksling mellem Hans Nielsen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1923.

Vedlagt rapport fra Hans Nielsen.


REGISTRATUR 131

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

619 KRH, kasse 22, nr. 11

M. Ib Nyeboes brevveksling om Knud Rasmussens publikationer. -1

læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

620 KRH, kasse 22, nr. 12

Breve og opgørelser om skindsalg. -1 læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

621 KRH, kasse 22, nr. 13

Brevveksling mellem M. Ib Ny eboe og Kommissionen for Grønlands

Undersøgelser. - 1 læg.

1923.

Om kommissionens publikationer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

622 KRH, kasse 22, nr. 14

Holm, Gustav: Brev fra Gustav Holm til M. Ib Ny eboe. - 1 læg.

1923.

Takkeskrivelse i anledning af Gustav Holms udnævnelse til æresmedlem

af Det grønlandske Selskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

623 KRH, kasse 22, nr. 15

Diverse bankopgørelser. - 1 læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

624 KRH, kasse 22, nr. 16

Nyeboe, M. Ib: Brev til redaktør Boesgaard, Berlingske Tidende. - 1

læg.

1923.

Om C. W. Schultz-Lorentzens jubilæum.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

625 KRH, kasse 22, nr. 17

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Axel E. Aamodt. - 1 læg.

1923.

Om fremstilling af grønlandskort.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


132 REGISTRATUR

626 KRH, kasse 22, nr. 18

Bistrup, Aage: Breve fra Aage Bistrup, Upernavik, til M. Ib Nyeboe

og Hans Nielsen. - 1 læg.

1923.

Om forholdene i det nordlige Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

627 KRH, kasse 22, nr. 19

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og hofmarskallatet. - 1 læg.

1923.

Bl.a. om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

628 KRH, kasse 22, nr. 20

Kontrakt og brevveksling mellem Leo Hansen og M. Ib Nyeboe. - 1

læg.

1923.

Om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

629 KRH, kasse 22, nr. 21

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Adolf Jensen. - 1 læg.

1923.

Om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

630 KRH, kasse 22, nr. 22

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og J. P. Koch. - 1 læg.

1923.

Om rapporter fra 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

631 KRH, kasse 22, nr. 23

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Kristoffer Lynge. - 1 læg.

1923.

Om Det grønlandske Litteraturselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

632 KRH, kasse 22, nr. 24

Brevveksling mellem Hans Nielsen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1923.

Vedlagt fortegnelser over opsendelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 133

633 KRH, kasse 22, nr. 25

Kontrakt og breve vedrørende Jakob Olsen og 5. Thuleekspedition. -

1 læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

634 KRH, kasse 22, nr. 26

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Hother Ostermann. - 1 læg.

1923.

Bl.a. om oversættelse af beretning fra 5. Thuleekspedition til Jakob

Olsens kone i Godthåb.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

635 KRH, kasse 22, nr. 27

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Thomas Thomsen. -1 læg.

1923.

Om museumsgenstande fra 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

636 KRH, kasse 22, nr. 28

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og rektor Thyrén, Lunds Universitet.

- 1 læg.

1923.

Om Thorild Wulffs dagbog fra 2. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

637 KRH, kasse 22, nr. 29

Nyeboe, M. Ib: Breve til Rigshospitalet om Netta Heilmanns uddannelse.

- 1 læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

638 KRH, kasse 22, nr. 30

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske myndigheder. -1 læg.

1923.

Om reparation af rifler til Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

639 KRH, kasse 22, nr. 31

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Grønlands Styrelse. -1 læg.

1923.

Bl.a. om oprettelse af radiostationer i Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


134 REGISTRATUR

640 KRH, kasse 22, nr. 32

Vareordrer og fakturaer. - 1 læg.

1923.

Varer til Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

641 KRH, kasse 22, nr. 33

Forsikringskorrespondance. - 1 læg.

1923.

Vedrørende rederi virksomheden og 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

642 KRH, kasse 22, nr. 34

Olesen, A.: Privatbrev til M. Ib Nyeboe. -1 læg.

1923.

Proveniens: Privatarkiv: M. Ib Nyeboe.

643 KRH, kasse 22, nr. 35

Opgørelse fra Hudson Bay Co. - 1 læg.

1923.

Over leverancer til 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

644 KRH, kasse 22, nr. 36

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og geografiske selskaber. -1 læg.

1923.

Fortrinsvis om det engelske selskabs tildeling af "The Founder's

Medal" til Knud Rasmussen. Vedlagt korrespondance med gesandtskabet

i London.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

645 KRH, kasse 22, nr. 37

Brevveksling mellem Knud og Dagmar Rasmussen og M. Ib Nyeboe.

-1 læg.

1923.

Om 5. Thuleekspedition, om Landmandsbanken og om handelsstationen.

På et af Knud Rasmussens breve efterskrift af Helge Bangsted.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

646 KRH, kasse 22, nr. 38

Regnskab med bilag for Jakob Olsen og Kaj Birket-Smith. - 1 læg.

1923.

Vedrører rejseudgifter fra 5. Thuleekspedition og løn til Jakob Olsen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 135

647 KRH, kasse 22, nr. 39

Brevveksling med danske konsulater på 5. Thuleekspedition. -1 læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

648 KRH, kasse 22, nr. 40

Memorandum mrk. med blyant: Dansk Legation. London. - 1 læg.

1921.

Om de canadiske myndigheders holdning til 5. Thuleekspedition.

Gennemslagseksemplar.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

649 KRH, kasse 22, nr. 41

Tilbud fra amerikanske firmaer. - 1 læg.

1923.

Vedrører formentlig M. Ib Nyeboes tørvefabrikationsvirksomhed.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

650 KRH, kasse 22, nr. 42

Diverse breve og regnskabsbilag. -1 læg.

1923.

Vedrører dels rederivirksomheden og dels kontor- og telegramudgifter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

651 KRH, kasse 22, nr. 43

Nyeboe, M. Ib: Forsikringssag vedrørende skibsfører C. Hansen. - 1

læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

652 KRH, kasse 22, nr. 44

Instrukser til skibsfører Peder Marcus Pedersen. - 1 læg.

1923.

For rejse med ms Søkongen. Vedlagt brevveksling med P. M. Pedersen

og dennes mor.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

653 KRH?kasse22,nr.45

Pedersen, Peder Marcus: Regnskab for ms Søkongen. - 1 læg.

1923.

For rejse til Grønland. Vedlagt div. bilag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


136 REGISTRATUR

654 KRH, kasse 22, nr. 46

Om ms Søkongen. -1 læg.

1923.

Bl.a. om vedligeholdelse, om grønlandsrejse og om deltagelse i 5.

Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

655 KRH, kasse 23, nr.l

Kassebilag nr. 255-462. 1924. - 2 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

656 KRH, kasse 23, nr. 2

Kontobog for handelsstationen. - 1 bind.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

657 KRH, kasse 23, nr. 3

Læg mrk.: Kopier af regnskabet 1924. -1 læg.

1924.

Enkelte bilag vedlagt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

658 KRH, kasse 23, nr. 4

"Regnskab for 1924 for handelsstationen Thule, Kap York". - 1 læg.

1924.

Vedlagt opgørelse over varelager.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

659 KRH, kasse 23, nr. 5

Regnskabsnotater vedlagt enkelte bilag. - 1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

660 KRH, kasse 23, nr. 6

Opgørelser fra Hudson Bay Co. - 1 læg.

1923-1924.

For leverancer til 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

661 KRH, kasse 23, nr. 7

Noter og breve vedrørende leverancer fra Hudson Bay Co. - 1 læg.

1924.

Til 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 137

662 KRH, kasse 23, nr. 8

Opsendelser til Thule og til 5. Thuleekspedition. -1 læg.

1924.

Med skibene Hans Egede og Søkongen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

663 KRH, kasse 23, nr. 9

Læg mrk.: Faktura 1924. -1 læg.

1924.

Varer til opsendelse.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

664 KRH, kasse 23, nr. 10

Breve, fotooptagelser og mindre rapporter fra 7. Thuleekspedition. -

1 læg.

1932.

Vedlagt bemyndigelse til politimyndighed for Knud Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

665 KRH, kasse 23, nr. 11

Læg mrk.: Grønlandssagen 1932-1933. - 1 læg.

1924-1933.

Materialesamling om østgrønlandsspørgsmålet frem til dommen i

Haag.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

666 KRH, kasse 23, nr. 12

Regnskab m.m. for ms Søkongen. - 1 læg.

1924.

Vedlagt div. notater fra Kap York Stationen Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

667 KRH, kasse 23, nr. 13

Om handelsstationen og 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1924.

Delregnskaber og bilag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

668 KRH, kasse 23, nr. 14

Breve til og fra Hans Nielsen. - 1 læg.

1924.

Om amerikanske ekspeditioners handel og jagt i Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


138 REGISTRATUR

669 KRH, kasse 23, nr. 15

Brevveksling mellem Hans Nielsen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1924.

Vedlagt rapporter samt "General-Takst for Udhandling og Indhandling

af Varer og Produkter ved Handels stederne i Grønland" (1924).

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

670 KRH, kasse 23, nr. 16

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og grønlandske korrespondenter.

-1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

671 KRH, kasse 23, nr. 17

Breve fra Rigshospitalet om Netta Heilmanns uddannelse. - 1 læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

672 KRH, kasse 23, nr. 18

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Kristoffer Lynge, Godthåb. -

1 læg.

1924.

Om Det grønlandske Litteraturselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

673 KRH, kasse 23, nr. 19

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Alfred Bertelsen. - 1 læg.

1924-1925.

Om forholdene i Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

674 KRH, kasse 23, nr. 20

Privatbreve til M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1924.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

675 KRH, kasse 23, nr. 21

Privatbrev til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1924.

Fra amerikansk dame.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

676 KRH, kasse 23, nr. 22

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1924.


REGISTRATUR 139

Især om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

677 KRH, kasse 23, nr. 23

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Det kgl. danske geografiske

Selskab. -1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

678 KRH, kasse 23, nr. 24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Grønlands Styrelse. - 1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

679 KRH, kasse 23, nr. 25

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Det grønlandske Selskab. - 1

læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

680 KRH, kasse 23, nr. 26

Brevveksling mellem Ib M. Nyeboe og danske konsulater. - 1 læg.

1924.

Om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

681 KRH, kasse 23, nr. 27

Vareordrer til handelsstationen. - 1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

682 KRH, kasse 23, nr. 28

Oversigt over besejlinger af Thule 1911-1924. - 1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

683 KRH, kasse 23, nr. 29

Brevveksling om køb, salg og vedligeholdelse af skibe. - 1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

684 KRH, kasse 23, nr. 30

Brevveksling om ms Søkongens fragtvirksomhed. - 1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


140 REGISTRATUR

685 KRH,kasse23,nr.31

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og skibsfører Peder M. Pedersen.

- 1 læg.

1924.

Om ms Søkongens grønlandsfærd.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

686 KRH, kasse 23, nr. 32

Knud Rasmussens hjemkomst fra 5. Thuleekspedition. -1 læg.

1924.

Modtagelse i København.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

687 KRH, kasse 23, nr. 33

Brevveksling mellem M. Ib Ny eboe og A. Martensen-Larsen. -1 læg.

1924.

Om handelsstationen og den danske stat.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

688 KRH, kasse 23, nr. 34

Om forsikring af deltagerne i 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

689 KRH, kasse 23, nr. 35

Diverse udenlandsk korrespondance. - 1 læg.

1924.

Om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

690 KRH, kasse 23, nr. 36

M. Ib Nyeboes brevveksling med filmfolk. - 1 læg.

1924.

Om optagelser fra 5. Thuleekspedition og fra Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

691 KRH, kasse 23, nr. 37

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og udenlandske forlag. - 1 læg.

1924.

Om Knud Rasmussens publikationer. Vedlagt brevveksling med den

britiske legation i København.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

692 KRH, kasse 23, nr. 38

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Adolf Jensen. - 1 læg.


REGISTRATUR 141

1924.

Om grønlandske fugle og om Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

693 KRH,kasse23,nr.39

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske korrespondenter. - 1

læg.

1924.

Fortrinsvis om 2. og om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

694 KRH, kasse 23, nr. 40

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og arkitekt Helge B. Møller. -1

læg.

1924.

Om Knud Rasmussens hus i Hundested og om et gravminde for

Navarana Freuchen i Upernivik.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

695 KRH, kasse 23, nr. 41

Nyeboe, M. Ib: Om 5. Thuleekspedition og om Thules fremtid. - 1

læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

696 KRH, kasse 23, nr. 42

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske museer. - 1 læg.

1924.

Om museumsgenstandene fra 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

697 KRH, kasse 23, nr. 43

Om Den 21. Internationale Amerikanistkongres. - 1 læg.

1924.

Især om museumsbesøg i Danmark.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

698 KRH, kasse 23, nr. 44

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og selskaber og fonde. - 1 læg.

1924.

Carlsbergfondet og Det grønlandske Selskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


142 REGISTRATUR

699 KRH, kasse 23, nr. 45

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og nordiske handelsforbindelser.

- 1 læg.

1924.

Om køb af renskind til Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

700 KRH,kasse23,nr.46

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og C. W. Schultz-Lorentzen. -1

læg.

1924.

Om Den grønlandske Kirkesag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

701 KRH, kasse 23, nr, 47

Nyeboe, M. Ib: Redegørelse til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1924.

Om ejerforholdet til handelsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

702 KRH, kasse 24, nr. 1

Kasse- og kontobog 1925. - 1 bind.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

703 KRH, kasse 24, nr. 2

Kassebog 1925. - 1 bind.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

704 KRH, kasse 24, nr. 3

Kladde, formentlig til kassebog. - 1 bind.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

705 KRH, kasse 24, nr. 4

Kassebog. - 1 bind.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

706 KRH, kasse 24, nr. 5

"Handelsstationen Thule 1925-. Hovedbilag. Nr. H/1-". - 1 læg.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 143

707 KRH, kasse 24, nr. 6

Mødereferat for 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1925.

Om viderebehandling af ekspeditionens resultater.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

708 KRH, kasse 24, nr. 7

Rasmussen, Knud: Læg mrk.: Politisk foredrag. Grønland. - 1 læg.

1925.

Manuskripterne vedlagt kronik af Peter Freuchen og Betænkning over

forslag til lov om Grønlands Styrelse. 1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

709 KRH, kasse 24, nr. 8

Opsendelser til Kap York Stationen Thule og Den grønlandske Kirkesag.

-1 læg.

1925.

Vareordrer og -leverancer. Vedlagt opsendelseslister.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

710 KRH, kasse 24, nr. 9

Regnskabsmateriale og varebeholdningslister. - 1 læg.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

711 KRH, kasse 24, nr. 10

Diverse regnskabsmateriale. - 1 læg.

1925.

Vedrører Ny eboes og Knud Rasmussens ophold i Amerika samt filmog

fotooptagelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

712 KRH, kasse 24, nr. 11

Opsendelser til Thule. - 1 læg.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

713 KRH, kasse 24, nr. 12

Nyeboe7 M. Ib: Om Kap York Stationens økonomiske situation. - 1

læg.

1925.

Vedlagt regnskabsopstilling. Formentlig til møde i Komitéen for Kap

York Stationen Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


144 REGISTRATUR

714 KRH, kasse 24, nr. 13

M. Ib Nyeboes brevveksling om rederivirksomheden. - 1 læg.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

715 KRH, kasse 24, nr. 14

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Peder Marcus Pedersen. - 1

læg.

1925.

Instrukser og breve om ms Søkongens rejse.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

716 KRH, kasse 24, nr. 15

Diverse udenlandsk korrespondance. - 1 læg.

1925.

Om transportomkostninger for 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

717 KRH, kasse 24, nr. 16

Nyeboe, M. Ib: Blyantsskrevne ægnskabsnotater. - 1 læg.

1925.

Formentlig fra M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

718 KRH, kasse 24, nr. 17

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og grønlandske korrespondenter.

- 1 læg.

1925.

John Møller, Godthåb, og Paul Ibsen, Frederikshåb.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

719 KRH, kasse 24, nr. 18

Brevveksling mellem Hans Nielsen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1925.

Breve og rapporter fra handelsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

720 KRH, kasse 24, nr. 19

Diverse regnskabsmateriale. - 1 læg.

1925.

Vareordrer, bankopgørelser, opsendelseslister.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

721 KRH, kasse 24, nr. 20

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og den britiske legation. -1 læg.


REGISTRATUR 145

1925.

Om publikationer fra Knud Rasmussens ekspeditioner.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

722 KRH,kasse24,nr.21

Brevveksling med danske gensandter og konsuler. - 1 læg.

1925.

Fortrinsvis om 5. Thuleekspedition og om fremtiden for de arktiske

egne.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

723 KRH, kasse 24, nr. 22

Brevveksling med danske museer. - 1 læg.

1925.

Breve til og fra M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

724 KRH, kasse 24, nr. 23

Privatbreve til familien M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1924-1925.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

725 KRH, kasse 24, nr. 24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Sune Hederstrom. - 1 læg.

1925.

Om skindhandel. Vedlagt avisartikel om faldende priser på grønlandske

skind.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

726 KRH, kasse 24, nr. 25

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og film- og forlagsfolk. - 1 læg.

1925.

Om Knud Rasmussen-film og -publikationer i ind- og udland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

727 KRH, kasse 24, nr. 26

Privatbreve til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1925.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

728 KRH, kasse 24, nr. 27

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Grønlands Styrelse. - 1 læg.

1925.

Bl.a. om Knud Rasmussens hjemkomst fra 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


146 REGISTRATUR

729 KRH, kasse 24, nr. 28

Breve til og fra Den grønlandske Kirkesag. - 1 læg.

1925.

Brevveksling med Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

730 KRH, kasse 24, nr. 29

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Det grønlandske Selskab.

- 1 læg.

1925.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

731 KRH, kasse 24, nr. 30

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og geografiske selskaber. -1 læg.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

732 KRH, kasse 24, nr. 31

Brevveksling mellem J. P. Koch og M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen.

- 1 læg.

1925.

Om publicering af materiale fra 5. Thuleekspedition. Vedlagt breve

fra Peter Freuchen til Koch.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

733 KRH, kasse 24, nr. 32

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1925.

Om forløbet af 5. Thuleekspedition og om grønlandske og danske

forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

734 KRH, kasse 24, nr. 33

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og danske politikere. -1 læg.

1925.

Om grønlandske forhold og om foredraget "Alaskas nutid og Grønlands

fremtid".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

735 KRH, kasse 24, nr. 34

Breve til advokat A. Martensen-Larsen om handelsstationen. - 1 læg.

1925.

Fra Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe om evt. overdragelse til den

danske stat. Vedlagt brev fra Nyeboe til Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 147

736 KRH, kasse 24, nr. 35

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1925.

Amerika-breve. Det ene i fotokopi.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule samt form.

privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

737 KRH, kasse 24, nr. 36

Nyeboe, M. Ib: Breve fra M. Ib Nyeboe til Knud Rasmussen. -1 læg.

1925.

Om danske, grønlandske og canadiske forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

738 KRH, kasse 24, nr. 37

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1925.

Om Thuleforhold og om deres indbyrdes forhold. Vedlagt fuldmagt

fra 1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

739 KRH, kasse 24, nr. 38

Breve til og fra M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1925.

Korrespondance med H. Ostermann, Morten P. Porsild og Therkel

Mathiassen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

740 KRH, kasse 24, nr. 39

Rasmussen, Knud: Brev til admiral C. F. Wandel. - 1 læg.

1925.

Om planlagt ekspedition til Grønland af Donald MacMillan. Wandel

var formand for Kommissionen til Grønlands Undersøgelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

741 KRH, kasse 24, nr. 40

Nyeboe, M. Ib: Breve til professor Nordenskiold, Goteborg. - 1 læg.

1925.

Nordenskiold var formand for Den 21. Internationale Amerikanistkongres.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

742 KRH, kasse 24, nr. 41

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og ministerier og institutter. - 1

læg.

1925.


148 REGISTRATUR

Bl.a. om skibet Beles forlis.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

743 KRH, kasse 25, nr.l

Brevveksling med vareleverandører. - 1 læg.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

744 KRH, kasse 25, nr. 2

Breve til og fra Indenrigsministeriet. -1 læg.

1925.

Brevveksling med M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen bl.a. om

handelsstationens overdragelse til den danske stat.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

745 KRH, kasse 25, nr. 3

Brev til og fra M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1925.

Af varierende indhold. Bl.a. om Lauge Kochs publikationer og Netta

Heilmanns uddannelse til jordemoder.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

746 KRH, kasse 25, nr. 4

Rasmussen, Knud: Brev til advokat A. Martensen-Larsen. - 1 læg.

1925.

Om drabet på professor Marwin på Pearys nordpolsekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

747 KRH, kasse 25, nr. 5

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og O. Hastrup, Julianehåb. - 1

læg.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

748 KRH, kasse 25, nr. 6

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Kristoffer Lynge, Godthåb. -

Hæg.

1925.

Især om Det grønlandske Litteraturselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

749 KRH, kasse 25, nr. 7

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Hans Nielsen. - 1 læg.

1925.

Bl.a. om forholdet til canadiske myndigheder.


REGISTRATUR 149

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

750 KRH, kasse 25, nr. 8

Om køb af uldvarer til Thule. - 1 læg.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

751 KRH, kasse 25, nr. 9

Forsikringspapirer og -korrespondance. - 1 læg.

1925.

Vedlagt notarialprotokol.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

752 KRH, kasse 25, nr. 10

Om drift og vedligeholdelse af ms Søkongen. - 1 læg.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

753 KRH, kasse 25, nr. 11

Program fra Studenterforeningens Scoresbysund-aften 10. oktober

1925. -1 læg.

1925.

Vedlagt indbydelse til foredrag af Knud Rasmussen i Det kgl. danske

geografiske Selskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

754 KRH, kasse 25, nr. 12

Brevveksling om køb af renskind. - 1 læg.

1925.

Mellem M. Ib Nyeboe og norske og svenske leverandører.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

755 KRH, kasse 25, nr. 13

Rasmussen, Knud: "Alaskas Nutid og Grønlands Fremtid". - 1 læg.

1925.

Særtryk, formodentlig fra Rigsdagstidende.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

756 KRH, kasse 25, nr. 14

Korrespondance mellem M. Ib Nyeboe og Bank of Italy, California.

-1 læg.

1925.

Om Knud Rasmussens køb af etnografisk samling i USA.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


150 REGISTRATUR

757 KRH, kasse 25, nr. 15

Oversigter over Kap York stationens saldo 1920-1924. - 1 læg.

1925.

Vedlagt håndskrevet notat for 1925-regnskabet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

758 KRH, kasse 25, nr. 16

Diverse udgiftsbilag. - 1 læg.

1925.

For en stor dels vedkommende vedrørende 5. Thuleekspedition og

Knud Rasmussen privat.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

759 KRH, kasse 25, nr. 17

Brevveksling med udenlandske forlag og filmselskaber. - 1 læg.

1925.

Udvekslet med M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

760 KRH, kasse 25, nr. 18

Brevveksling om Nationalmuseumsfondet. - 1 læg.

1925.

Vedlagt brevveksling om portræt af Knud Rasmussen til Frederiksborgmuseet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

761 KRH, kasse 25, nr. 19

Brev fra M. Ib Nyeboe om foredrag om 5. Thuleekspedition. -1 læg.

1925.

Til Den Sønderjyske Fond.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

762 KRH, kasse 25, nr. 20

Rasmussen, Knud: Brev til Adolf Jensen, Zoologisk Museum. -1 læg.

1925.

Om fiskeri ved Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

763 KRH, kasse 25, nr. 21

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og udenlandske filmselskaber. -

Hæg.

1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 151

764 KRH, kasse 25, nr. 22

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske filmselskaber. -1 læg.

1925.

Pwveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

765 KRH, kasse 25, nr. 23

Brevveksling med Grønlands Styrelse. - 1 læg.

1925.

Om samarbejde med den canadiske regering bl.a. om fredning af

moskusokser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

766 KRH, kasse 25, nr. 24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og amerikanske leverandører. -

Hæg.

1925.

Formentlig vedrørende tørvefabrikation.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

767 KRH, kasse 25, nr. 25

Breve til Knud Rasmussen fra deltagere på 5. Thuleekspedition. - 1

læg.

1925.

Om forhandlinger med den canadiske regering om forbedring af

eskimoernes forhold.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

768 KRH, kasse 25, nr. 26

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1925.

Om salg af filmoptagelser og om fredning af moskusokser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

769 KRH, kasse 25, nr. 27

Rasmussen, Knud: Til American Geographical Society. - 1 læg.

1925.

Om handelsstationen Thule og om Donald MacMillans forestående

ekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

770 KRH, kasse 25, nr. 28

Forhandlinger med de canadiske myndigheder. - 1 læg.

1924-1925.

Om dyrelivet og dets betydning for eskimoerne. Rapporter, mødereferater

og breve til og fra danske og canadiske myndigheder.


152 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

771 KRH, kasse 25, nr. 29

Bangsted, Helge: Rapport. De canadiske eskimoer. - 1 læg.

1925.

Stilet til Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

772 KRH, kasse 25, nr. 30

Spørgsmål og svar om eskimoforhold. - 1 læg.

1925.

Udvekslet mellem de canadiske myndigheder og Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

773 KRH, kasse 25, nr. 31

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og American Geographical

Society. - 1 læg.

1925.

Om forholdene i Thule og B af fin Island.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

774 KRH, kasse 25, nr. 32

Brev- og rapportkopier fra Royal Canadian Mounted Police. -1 læg.

1924-1925.

Til og om Knud Rasmussen og 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

775 KRH, kasse 25, nr. 33

Mindre canadiske publikationer om arktiske fangstdyr. - 1 læg.

1925.

Om moskusokser og rener. Vedlagt opråb på engelsk og eskimoisk

sprog med særlige sprogtegn.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

776 KRH, kasse 26, nr. 1

Rasmussen, Knud: Fra rejse til Grønland. - 1 bind.

1926.

Indeholder bl.a. optegnelse om drabet på professor Marwin.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

777 KRH, kasse 26, nr. 2

Kassebog for handelsstationen, Mrk.: Kladde 1926-. - 1 bind.

1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 153

778 KRH, kasse 26, nr. 3

Kontobog for handelsstationen. -1 bind.

1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

779 KRH, kasse 26, nr. 4

Varebeholdning for handelsstationen. - 1 læg.

1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

780 KRH, kasse 26, nr. 5

Årsregnskab for handelsstationen. - 1 læg.

1926.

Dateret 28. oktober 1926. Vedlagt årsregnskab 1923-1925 samt diverse

notater og bilag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

781 KRH, kasse 26, nr. 6

Mrk.: S - N. Thule-regnskab. - 1 læg.

1926-1930.

Regnskaber for handelsstationen (fra 1911) og for Thuleekspeditionerne,

i særdeleshed 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

782 KRH, kasse 26, nr. 7

"Kladde for butikshandelen og butikskassen 1926". - 1 læg.

1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

783 KRH, kasse 26, nr. 8

"Thule-stationen. Konto- og indhandlingsbog 1926-27". - 2 bind.

1926-1927.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

784 KRH, kasse 26, nr. 9

Handelsstationen. Diverse regnskabsopgørelser 1926. - 1 læg.

1926.

Med opgørelser over personlige konti. Endvidere vedlagt opgørelse

over varebeholdningen, aflønninger m.v.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

785 KRH, kasse 26, nr. 10

Læg mrk. "kopier af 1926". - 1 læg.

1926.


154 REGISTRATUR

Indeholder personlige konti, indhandlingslister, opgørelse over varebeholdning

m.v.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

786 KRH, kasse 26, nr. 11

Nyeboe, M. Ib: Breve til advokat A. Martensen-Larsen. - 1 læg.

1923-1924.

Om ejerforholdet til Kap York stationen Thule. Med notater af Nyeboe

fra 1926 og 1931.

Proveniens; Komitéen for Kap York Stationen Thule.

787 KRH, kasse 26, nr. 12

Overenskomst mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1926.

Om Kap York Stationen Thule. Vedlagt forside af senere overenskomst.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

788 KRH, kasse 26, nr. 13

Liste over rekvisitioner til handelsstationen. - 1 læg.

1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

789 KRH, kasse 26, nr. 14

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1926.

Om 5. Thuleekspedition og om hjemlige, især økonomiske, forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

790 KRH, kasse 26, nr. 15

Nyeboe, M. Ib: Breve til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1926.

Især om de trykkende økonomiske forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

791 KRH, kasse 26, nr. 16

Rasmussen, Knud:. - 1 læg.

1926.

Om bevilling til offentliggørelse af de videnskabelige arbejder fra 5.

Thuleekspedition. Vedlagt brevveksling, bl.a. med kommentarer hertil,

mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

792 KRH, kasse 26, nr. 17

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske konsuler. - 1 læg.


REGISTRATUR 155

1926.

Fortrinsvis om transport til Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

793 KRH, kasse 26, nr. 18

Diverse regnskabsoversigter. - 1 læg.

1926.

Med udskrifter af handelsstationens kassebøger.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

794 KRH, kasse 26, nr. 19

Rekvisitions- og opsendelseslister for handelsstationen. - 1 læg.

1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

795 KRH, kasse 26, nr. 20

Brevveksling med Morrissey-ekspeditionen. - 1 læg.

1926.

Udvekslet med M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

796 KRH, kasse 26, nr. 21

Brev til Knud Rasmussen i New York. - 1 læg.

1926.

Fra "Peter" - formentlig deltager i forhandlingerne med de canadiske

myndigheder om eskimoernes forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

797 KRH, kasse 26, nr. 22

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Undervisningsministeriet.

- 1 læg.

1926.

Om bog af Jakob Olsen på grønlandsk om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

798 KRH, kasse 26, nr. 23

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og korrespondenter i Grønland.

- 1 læg.

1925-1926.

Bl.a. distriktslægen i Upernivik og Kristoffer Lynge, Godthåb. Vedlagt

brev til Rigshospitalet om Netta Heilmann.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

799 KRH, kasse 26, nr. 24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Grønlands Styrelse. - 1 læg.


156 REGISTRATUR

1926.

Bl.a. vedrørende grafitbrydning ved Amitsoq.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

800 KRH, kasse 26, nr. 25

Brevveksling om filmoptagelser og publikationer. - 1 læg.

1926.

Mellem M. Ib Nyeboe og filmselskaber og forlag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

801 KRH, kasse 26, nr. 26

Breve fra Nationalmuseumsfondet til M. Ib Nyeboe. -1 læg.

1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

802 KRH, kasse 26, nr. 27

Brevveksling om skindhandel m.m. - 1 læg.

1926.

Med regnskabsopgørelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

803 KRH, kasse 26, nr. 28

Brevveksling med Rask-Ørsted Fonden. - 1 læg.

1926.

Om bevilling til oversættelse af Therkel Mathiassens og Kaj Birket-

Smiths arbejder om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

804 KRH, kasse 26, nr. 29

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og vareleverandører. - 1 læg.

1926.

Om varer til Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

805 KRH, kasse 26, nr. 30

Brevveksling om rederivirksomheden. - 1 læg.

1926.

Med liste over besejling af Thule 1910-1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

806 KRH, kasse 26, nr. 31

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og forsikringsselskaberne. - 1

læg.

1926.

Bl.a. om erstatning til Peter Freuchen.


REGISTRATUR 157

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

807 KRH, kasse 26, nr. 32

Brevveksling med geografiske selskaber. - 1 læg.

1926.

Udvekslet med M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen bl.a. om Morrissey-ekspeditionen

og Knud Rasmussens publikationer. Vedlagt årsregnskab

for Det kongelige danske geografiske Selskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

808 KRH, kasse 26, nr. 33

Brevveksling mellem Hans Nielsen og M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen.

-1 læg.

1926.

Bl.a. rapport om forholdene i Thule. Vedlagt kopier af Hans Nielsens

korrespondance bl.a. med Lauge Koch og Grønlands Styrelse.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

809 KRH, kasse 26, nr. 34

Rasmussen, Knud: Breve til Hanne Rasmussen fra USA. -1 læg.

1926.

Vedlagt privatbrev til Knud Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

810 KRH, kasse 26, nr. 35

Breve fra M. Ib Nyeboe og Knud Rasmussen. - 1 læg.

1926.

Til Chr. og Michella Erichsen. Bl.a. om overenskomst med Peter

Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

811 KRH, kasse 26, nr. 36

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og C. W. Schultz-Lorentzen. - 1

læg.

1926.

Om Den grønlandske Kirkesag og handelsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

812 KRH, kasse 26, nr. 37

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og danske korrespondenter. - 1

læg.

1926.

H. P. Koch og Ed. Schnedler-Sørensen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


158 REGISTRATUR

813 KRH, kasse 26, nr. 38

Privatbrev til M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1926.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

814 KRH, kasse 26, nr. 39

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og danske korrespondenter.

- 1 læg.

1926.

Bl.a. C. F. Wandel, Rudolf Sand, Victor Purschel og H. N. Andersen

(om M. Ib Nyeboe).

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

815 KRH, kasse 26, nr. 40

Rasmussen, Knud: Breve til Kaj Birket-Smith. - 1 læg.

1926.

Om forhold vedrørende 5. Thuleekspedition. I fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

816 KRH, kasse 26, nr. 40

Rasmussen, Knud: Breve til Therkel Mathiassen. - 1 læg.

1926.

Om forhold vedrørende 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

817 KRH, kasse 27, nr. 1

Funder, Lotte: "Der Tåufer". - 1 læg.

1927.

Vedlagt brev til Knud Rasmussen (4 s.).

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

818 KRH, kasse 27, nr. 2

Valeur, Erik: "Beretning om afdelingschef Erik Valeurs rejse til

Færøerne". - 21 s.

1927.

Erik Valeur var kommitteret i handelssager, Udenrigsministeriet.

Rejsen er foretaget 12/8-15/9 1927 under en orlov.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

819 KRH, kasse 27, nr. 3

Rasmussen, Knud: Foredrag af Knud Rasmussen om 5. Thuleekspedition.

- 7 s.

Udateret, usigneret.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 159

820 KRH, kasse 27, nr. 4

Forretningskorrespondance for året 1927. - 40 stk.

1927.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

821 KRH, kasse 27, nr. 5

Korrespondance sager fra 1927. - 1 omslag.

1927.

Meget varierende materiale.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

822 KRH, kasse 27, nr. 6

Leverancer til Kap York Stationen Thule. - 2 læg i brunt omslag.

1927.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

823 KRH, kasse 27, nr. 7

Div. regnskabsmateriale og korrespondance for årene 1910-27. - 3

omslag.

1910-1927.

Af varierende karakter, men navnlig vedr. 1927. Delvis uordnet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

824 KRH, kasse 27, nr. 8

Regnskabsmateriale for 1927 for Thulestationen. - 4 omslag.

1927.

Vedrører bl.a. de enkelte polareskimoers køb og salg.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

825 KRH, kasse 27, nr. 9

Kassebog for Kap York stationen 1927. - 1 bd.

1927.

Kladdebog vedlagt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

826 KRH, kasse 28, nr. 1

Freuchen, Peter: Medicinsk afhandling af Peter Freuchen. - 5 s.

1914-1915.

Vedlagt bemærkning af Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

827 KRH, kasse 28, nr. 2

Brevveksling med lægen i Ivigtut. - 1 læg.

1911-1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


160 REGISTRATUR

828 KRH, kasse 28, nr. 3

Holm, Mogens: "Thuledistriktets befolkning". - 22 s.

1930.

Stencileret hefte. Påskrevet: Bedes returneret til Sand.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

829 KRH, kasse 28, nr. 4

Holm, Mogens: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet i

Thule 1929. - 1 læg.

1929.

Vedlagt breve til Knud Rasmussen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

830 KRH, kasse 28, nr. 5

Holm, Mogens: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet i

Thule 1930. -1 læg.

1930.

Vedlagt breve til Knud Rasmussen og Rudolf Sand.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

831 KRH, kasse 28, nr. 6

Holm, Mogens: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet i

Thule 1931.-Hæg.

1931.

Vedlagt breve til Knud Rasmussen og Rudolf Sand.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

832 KRH, kasse 28, nr. 7

Ludvigsen, Kai: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet i

Thule 1932. - 1 læg.

1932-1933.

Kai Ludvigsen efterfulgte medforfatteren Mogens Holm som læge i

juli 1932.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

833 KRH, kasse 28, nr. 7

Holm, Mogens: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet i

Thule 1932. - 1 læg.

1932-1933.

Medforfatteren Kai Ludvigsen efterfulgte Mogens Holm som læge i

juli 1932.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


REGISTRATUR 161

834 KRH, kasse 28, nr. 8

Jacobsen, Hansine: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet

i Thule 1933. - Hæg.

1933.

Vedlagt kommentarer fra de tidligere læger i Thule, Mogens Holm

og Kai Ludvigsen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

835 KRH, kasse 28, nr. 9

Holm, Mogens: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet i

Thule 1934. - 1 læg.

1935.

Vedlagt breve fra Hansine Jacobsen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

836 KRH, kasse 28, nr. 10

Holm, Mogens: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet i

Thule 1935. - 1 læg.

1936.

Vedlagt grønlandsksproget hefte samt breve til Rudolf Sand.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

837 KRH, kasse 28, nr. 11

Holm, Mogens: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet i

Thule 1936. -1 læg.

1936-1937.

Vedlagt grønlandsksproget hefte.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

838 KRH, kasse 28, nr. 12

Nielsen, Hans: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet i

Thule 1936 og 1937.-Hæg.

1937-1938.

Medforfatter: Lægen Mogens Holm. Materialet for 1937 er underskrevet

af den nye embedslæge B. Scheibel.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

839 KRH, kasse 28, nr. 12

Holm, Mogens: Rapporter og regnskaber vedrørende lægevæsenet i

Thule 1936 og 1937.-Hæg.

1937-1938.

Medforfatter: Hans Nielsen. Materialet for 1937 er underskrevet af

den nye embedslæge B. Scheibel.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


162 REGISTRATUR

840 KRH, kasse 28, nr. 13

Brevveksling mellem Mogens Holm og Rudolf Sand. - 3 stk.

1949.

Om udlånte rapporter m.m.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

841 KRH, kasse 28, nr. 14

Indberetning om tandbehandling i Grønland. - 1 læg.

Usigneret og udateret gennemslag. Vedlagt bilag med patientnavne.

Proveniens: Sagførerfirmaet Rudolf Sand.

842 KRH, kasse 28, nr. 15

Nielsen, Hans: Referat fra rådsforsamlingsmøde 3/1-1929. - 3 s.

1929.

Underskrevet af Mogens Holm og Hans Nielsen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

843 KRH, kasse 29, nr. 1

"Butiksudgiftsbog m.m. d. 1. November 1927-1929". - 1 bind.

1928.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

844 KRH, kasse 29, nr. 2

Kasse- og kontobog for handelsstationen. -1 bind.

1928.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

845 KRH, kasse 29, nr. 3

Sand, Rudolf: Til Thomas Thomsen og Therkel Mathiassen. - 1 læg.

1928.

Om arkæologiske udgravninger i Østgrønland. Formentlig skrevet af

Rudolf Sand på Knud Rasmussens vegne. Vedlagt brevveksling med

Østgrønlandsk Fangst Kompagni.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

846 KRH, kasse 29, nr. 4

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Nationalmuseet. - 1 læg.

1928.

Om erhvervelser til Etnografisk Samling og om bryggeridirektør

Vagn Jacobsen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

847 KRH, kasse 29, nr. 5

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og udenlandske korrespondenter.

- 1 læg.


REGISTRATUR 163

1928.

Om bøger og foredragsvirksomhed.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

848 KRH, kasse 29, nr. 6

Om Aeroarctic. - 1 læg.

1928.

Internationalt selskab til udforskning af Arktis med luftskib.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

849 KRH, kasse 29, nr. 7

Holm, Mogens: Breve til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1928.

Om forskellige medicinske forskningsprojekter i Thule.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

850 KRH, kasse 29, nr. 8

Knud Rasmussens brevveksling om rederi virksomheden. - 1 læg.

1928.

Bl.a. med P. M. Pedersen om indkøb af ny motor til ms Søkongen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

851 KRH, kasse 29, nr. 9

Rasmussen, Knud: "Oplysninger og problemer i anledning af Thulebesøg

1928". - 1 læg.

1928.

Medforfatter: Rudolf Sand. Vedføjet forslag om reorganisering af Det

grønlandske Litteraturselskab. Vedlagt brev til Knud Rasmussen fra

Rudolf Sand.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

852 KRH, kasse 29, nr. 9

Sand, Rudolf: "Oplysninger og problemer i anledning af Thulebesøg

1928".-! læg.

1928.

Medforfatter: Knud Rasmussen. Vedføjet forslag om reorganisering

af Det grønlandske Litteraturselskab. Vedlagt brev til Knud Rasmussen

fra Rudolf Sand.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

853 KRH, kasse 29, nr. 10

Overenskomster med læge Mogens Holm og med tømrer Emil Rasmussen.

- 1 læg.

1928.

Vedlagt brev fra Rudolf Sand til anden tømrer.


164 REGISTRATUR

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

854 KRH, kasse 29, nr. 11

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Grønlands Styrelse. - 1

læg.

1928.

Bl.a. om evt. deltagelse af eskimoer på sydpolsekspedition og om

eftersøgning af amerikansk flyver.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

855 KRH, kasse 29, nr. 12

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Udenrigsministeriet. - 1

læg.

1928.

Om beflyvning af Grønland og eksport af moskusokser fra Grønland

til Island.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

856 KRH, kasse 29, nr. 13

Brevveksling mellem Emmy Langberg og National Geographic Magazine.

- 1 læg.

1928.

Om fotooptagelser.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

857 KRH, kasse 29, nr. 14

Opgørelse over husdyrhold til overvintring 1927-1928. - 1 læg.

1928.

Vedlagt Politikens kronik 9/2-1928 om fåreavlen i Grønland af L.

Walsøe.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

858 KRH, kasse 29, nr. 15

Årsregnskab, formentlig udkast. - 1 læg.

1928.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

859 KRH, kasse 29, nr. 16

Mødereferat for rådsforsamlingen for Kap York distriktet. - 1 læg.

1928.

Flere eksemplarer, et enkelt i fotokopi.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

860 KRH, kasse 29, nr. 17

Diverse regnskabsbilag samt rekvisitionsliste. - 1 læg.


REGISTRATUR 165

1928.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

861 KRH, kasse 29, nr. 18

Knud Rasmussens brevveksling med korrespondenter i Grønland. -1

læg.

1928.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

862 KRH, kasse 29, nr. 19

Knud Rasmussens private brevveksling. - 1 læg.

1928.

Med datteren Hanne og arkitekt Einar Rosenstand.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

863 KRH, kasse 29, nr. 20

Brev fra Frederiksborgmuseet til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1928.

Om portræt til museet.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

864 KRH, kasse 29, nr. 21

Brevveksling om bevilling fra Rask-Ørsted Fonden. - 1 læg.

1928.

Til Therkel Mathiassen gennem M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

865 KRH, kasse 29, nr. 22

Brev til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1928.

Om Islandsk statistik og historie.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

866 KRH, kasse 29, nr. 23

Knud Rasmussens brevveksling med danske korrespondenter. -1 læg.

1928.

Først og fremmest om Nationalmuseet og om videnskabelige emner

baseret på Knud Rasmussens læsning. Et enkelt brev i fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

867 KRH, kasse 29, nr. 24

Fakturaer og specifikationer over varer til handelsstationen Thule. -

Hæg.

1928.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


166 REGISTRATUR

868 KRH, kasse 29, nr. 25

Regnskabsmateriale og kvitteringer for handelsstationen. - 1 læg.

1928.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

869 KRH, kasse 29, nr. 26

Læg mrk.: Kopier af 1928". -1 læg.

1928.

Regnskabsmateriale og liste over handelsstationens varebeholdning.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

870 KRH, kasse 30, nr. 1

Kontobog for handelsstationen. - 1 bind.

1929.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

871 KRH, kasse 30, nr. 2

Kasse- og kontobog for handelsstationen. - 1 bind.

1929.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

872 KRH, kasse 30, nr. 3

Om Aeroarctic. - 1 læg.

1929.

Om udforskning af Arktis med luftskib.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

873 KRH, kasse 30, nr. 4

Rasmussen, Knud: Rapport over rejsen til Thule sommeren 1929. -1

læg.

1929.

Bl.a. med forslag om oprettelse af et udsted ved Igdluluarssuit

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

874 KRH, kasse 30, nr. 5

Breve fra revisor til M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1929.

Om påtegning på 1927-regnskabet for handelsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

875 KRH, kasse 30, nr. 6

Regnskab og breve vedrørende fest for Knud Rasmussen. - 1 læg.

1929.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


REGISTRATUR 167

876 KRH, kasse 30, nr. 7

Sand, Rudolf: Håndskrevet notat om handelsstationens drift. - 1 læg.

1929.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

877 KRH, kasse 30, nr. 8

Brevveksling om rederivirksomheden. - 1 læg.

1929.

Først og fremmest mellem Rudolf Sand og P. M. Pedersen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

878 KRH, kasse 30, nr. 9

Rasmussen, Knud: "I anledning af C. N. Hauge: Administrationen af

Grønland". - 1 læg.

1929.

Vedlagt div. takkeskrivelser for tilsendelse af publikationer.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

879 KRH, kasse 30, nr. 10

Rasmussen, Knud: Brevkoncept til M. Ib Nyeboe med notater om

regnskabsføringen. - 1 læg.

1929.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

880 KRH, kasse 30, nr. 11

Privatbreve til og fra Knud Rasmussen. - 1 læg.

1929.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

881 KRH, kasse 30, nr. 12

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Frederik Balle. - 1 læg.

1929.

Om Den grønlandske Kirkesag, i særdeleshed ny præstebolig. Vedlagt

brev fra Rudolf Sand til C. W. Schultz-Lorentzen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

882 KRH, kasse 30, nr. 13

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og danske korrespondenter.

- 1 læg.

1929.

Kaj Birket-Smith (i fotokopi), Ernst Hansen, Johannes V. Jensen, og

William Thalbitzer.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.


168 REGISTRATUR

883 KRH, kasse 30, nr. 14

Breve til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1929.

Om Københavns Universitets 450 års jubilæum.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

884 KRH, kasse 30, nr. 15

Brev til Rudolf Sand om prægning af Thule-mønter. - 1 læg.

1929.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

885 KRH, kasse 30, nr. 16

Rasmussen, Knud: Breve om anskaffelse af mumie fra Peru til Nationamuseet.

-1 læg.

1929.

Skrivelse fra Knud Rasmussen til bryggeridirektør Vagn Jacobsen

samt foto og breve fra Kaj Birket-Smith og Thomas Thomsen samt

kopi af ansøgning til Ny Carlsbergfondet.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

886 KRH, kasse 30, nr. 17

Knud Rasmussens brevveksling med filmselskaber. - 1 læg.

1929.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

887 KRH, kasse 30, nr. 18

Privatbreve til M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1929.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

888 KRH, kasse 30, nr. 19

Brevveksling med Det kgl. danske geografiske Selskab. - 1 læg.

1929.

Formentlig M. Ib Nyeboes korrespondance. Vedlagt selskabets årsregnskab

1927-28.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

889 KRH, kasse 30, nr. 20

Følgebrev fra Grønlands Styrelse til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1929.

Om dødsfald blandt polareskimoer på Ellesmere Island.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


REGISTRATUR 169

890 KRH, kasse 30, nr. 21

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Mineralogisk Museum. -

Hæg.

1929.

Om formodet meteorsten fra Inglefield Fjord.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

891 KRH, kasse 30, nr. 22

Brevveksling om driften af sygehuset i Thule. - 1 læg.

1929.

Fortrinsvis mellem Mogens Holm og Rudolf Sand om rekvisitioner.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

892 KRH, kasse 30, nr. 23

Breve til Knud Rasmussen fra grønlandske korrespondenter. -1 læg.

1929.

Bl.a. fra Hans Nielsen om forholdene i Thule.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

893 KRH, kasse 30, nr. 24

Breve og regnskabsbilag vedrørende handelsstationen. - 1 læg.

1929.

Vedlagt rekvisitionslister og kvitteringer.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

894 KRH, kasse 30, nr. 25

"Status, regnskaber og rapporter fra Hans Nielsen, Thule". - 1 læg.

1929.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

895 KRH, kasse 30, nr. 26

Fakturaer for varer til handelsstationen. - 1 læg.

1929.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

896 KRH, kasse 30, nr. 27

Kassebog for handelsstationen. - 1 læg.

1929.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

897 KRH, kasse 30, nr. 28

Diverse materiale vedrørende Nationalmuseumsfondet. - 1 læg.

1929.

Breve, mødeindkaldelser og -referater, tryksager, planer, tegninger,

avis artikler.


170 REGISTRATUR

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

898 KRH} kasse 30, nr. 29

Rasmussen, Knud: Brudstykke af brev med omtale af Peter Freuchen.

- 1 læg.

1929.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

899 KRH, kasse 31, nr. 1

Kassebog for handelsstationen. - 1 bind.

1930.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

900 KRH, kasse 31, nr. 2

Kontobog for Kap York Stationen Thule. -1 læg.

1930.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

901 KRH, kasse 31, nr. 3

Kontobog for handelsstationen. - 1 læg.

1930.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

902 KRH, kasse 31, nr. 4

Brevveksling mellem Hans Nielsen og Rudolf Sand. - 1 læg.

1930.

Vedlagt duplikater af kontoopgørelser.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

903 KRH, kasse 31, nr. 5

Fakturaer for varer til handelsstationen og til filialen. - 2 læg.

1930.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

904 KRH, kasse 31, nr. 6

Varelageropgørelser ved Thule og ved filialen. - 1 læg.

1930.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

905 KRH, kasse 31, nr. 7

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og sygehuset i Thule. -1 læg.

1930.

Mogens Holm og Hansine Jacobsen. Vedlagt brev til Holm fra

Frederik Balle.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


REGISTRATUR 171

906 KRH, kasse 31, nr. 8

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Hans Nielsen. - 1 læg.

1930.

Vedlagt rapport fra Hans Nielsen samt breve til Knud Rasmussen fra

andre grønlandske korrespondenter, bl.a. med kort over gamle eskimoiske

hustomter i Umanakdistriktet.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

907 KRH, kasse 31, nr. 9

Regnskabsmateriale for handelsstationen og filialen. -1 læg.

1930.

Bl.a. rekvisitions- og hjemsendelseslister.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

908 KRH, kasse 31, nr. 10

Hans Nielsens brevveksling om Kruegerekspeditionen. - 1 læg.

1930.

Med H. K. E. Krueger og Rudolf Sand. Vedlagt regnskabsbilag.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

909 KRH, kasse 31, nr. 11

Rasmussen, Knud: Ansøgning til Carlsbergfondet. - 1 læg.

1930.

Om zoologisk ekspedition til Kap York-distriktet. Vedlagt skrivelse

om mindre ekspedition af samme karakter.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

910 KRH, kasse 31, nr. 12

Hansen, Frederik C. C: Om oprettelsen af et antropologisk forskningsinstitut.

- 1 læg.

1930.

Med særligt henblik på grønlandsundersøgelserne. Vedlagt "Folketællingen

i Grønland 1930".

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

911 KRH, kasse 31, nr. 13

Sand, Rudolf: Brev til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1930.

Om forsikringsforhold og om sygehuset og Den grønlandske Kirkesag.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

912 KRH, kasse 31, nr. 14

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Frederik Balle. - 1 læg.

1930.


172 REGISTRATUR

Vedlagt brev til Balle fra Rudolf Sand om sygehuset i Thule.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

913 KRH, kasse 31, nr. 15

Knud Rasmussens brevveksling med danske institutioner. -1 læg.

1930.

Om meteorologiske observationer ved Thule, om publikation af polarforskning

og om museumsgenstande til USA.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

914 KRH, kasse 31, nr. 16

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og J. Daugaard-Jensen. - 1 læg.

1930.

Fortrinsvis om private forhold.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

915 KRH, kasse 31, nr. 17

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Hanne & Niels Rasmussen.

- 1 læg.

1930.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

916 KRH, kasse 31, nr. 18

Knud Rasmussens brevveksling med udenlandske filmselskaber og

forlag. - 1 læg.

1930.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

917 KRH, kasse 31, nr. 19

Breve til Knud Rasmussen fra udenlandske korrespondenter. -1 læg.

1930.

Bl.a. om Aeroarctic.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

918 KRH, kasse 31, nr. 20

Knud Rasmussens brevveksling med indenlandske korrespondenter.

-1 læg.

1930.

Bl.a. om Rebildfestligheder og planer for ekspedition til Beringstrædet.

Brevveksling med Kaj Birket-Smith i fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

919 KRH, kasse 31, nr. 21

Breve til og fra Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. -1 læg.

1930.


REGISTRATUR 173

Brevveksling med Det kgl. danske geografiske Selskab og med

udenlandske selskaber.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand samt privatarkiv: Nyeboe,

M. Ib.

920 KRH, kasse 32, nr. 1

Regnskabsmateriale for handelsstationen i læg mrk. "1931". - 1 læg.

1931.

Omfatter kasse- og kontobog, rekvisitions- og indhandlingslister,

fakturaer m.v.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

921 KRH, kasse 32, nr. 2

Regnskabsmateriale mrk. "Filialen 1931". - 1 læg.

1931.

I Igdluluarssuit. Omfatter kasse- og kontobog, indhandlingslister,

fakturaer m.v.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

922 KRH, kasse 32, nr. 3

Regnskabsmateriale i læg mrk.: Igdluluarssuit. Siorapaluk. - 1 læg.

1930-1931.

Omfatter indhandlingslister, kvitteringer samt kassebog for 1930.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

923 KRH, kasse 32, nr. 4

Læg mrk. "Vitus Bering Sagen". - 1 læg.

1931.

Om mindesmærke for Vitus Bering.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

924 KRH, kasse 32, nr. 5

Rundskrivelse om polaråret 1932-1933. - 1 læg.

1931.

Af Den Internationale Kommision for Polaråret 1932-1933. Vedlagt

brevveksling mellem Knud Rasmussen og Meteorologisk Institut.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

925 KRH, kasse 32, nr. 6

Om indsamling til Nansen-Mindefondet. - 1 læg.

1931.

Læg mrk.: "Korrespondance med forskellige institutioner om tilsendelse

af Nansen-Brochurer".

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


174 REGISTRATUR

926 KRH, kasse 32, nr. 7

Love for Kap York Stationen Thule med ministeriel stadfæstelse. - 1

læg.

1931.

Vedlagt brevveksling m.m.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

927 KRH, kasse 32, nr. 8

Breve til Knud Rasmussen om beflyvning af Nordgrønland. -1 læg.

1931.

Vedlagt foto og flybrochurer.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

928 KRH, kasse 32, nr. 9

Overenskomst om Kap York Stationen Thule. - 1 læg.

1931.

Mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. Vedlagt Rudolf Sands

brevveksling med begge.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

929 KRH, kasse 32, nr. 10

Knud Rasmussens brevveksling med Nationalmuseet og Ny

Carlsbergfondet. - 1 læg.

1931.

Om koloniudstilling i Paris og erhvervelse af samling fra Labrador.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

930 KRH, kasse 32, nr. 11

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Grønlands Styrelse. - 1

læg.

1931.

Bl.a. om 6. Thuleekspedition og om den norske aktivitet i området.

Vedlagt skrivelse fra landsfogeden i Nordgrønland og breve bl.a. om

amerikansk ekspedition, alle til Grønlands Styrelse.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

931 KRH, kasse 32, nr. 12

Om Aeroarctic. - 1 læg.

1931.

Internationalt selskab til udforskning af Arktis med luftskib.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

932 KRH, kasse 32, nr. 13

Privatbreve fra Knud og Dagmar Rasmussen. - 1 læg.

1931.


REGISTRATUR 175

Til Hanne Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

933 KRH, kasse 32, nr. 14

Breve til og fra M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1931.

Bl.a. brevveksling med Grønlands Styrelse om nordmænd ansat i

Grønlandsk minedrifts Aktieselskab.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

934 KRH, kasse 32, nr. 15

Breve til og fra Hans Nielsen. - 1 læg.

1931.

Bl.a. brevveksling med Knud Rasmussen og Rudolf Sand.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

935 KRH, kasse 32, nr. 16

Breve til Knud Rasmussen fra udenlandske korrespondenter. -1 læg.

1931.

Udenlandske forlag og privatpersoner.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

936 KRH, kasse 32, nr. 17

Breve til og fra Knud Rasmussen. - 1 læg.

1931.

Brevveksling med danske korrespondenter om 6. Thuleekspedition.

Brevvekslingen med Kaj Birket-Smith i fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

937 KRH, kasse 32, nr. 18

Breve til og fra Knud Rasmussen. - 1 læg.

1931.

Bl.a. om skoleforhold i Thule og beflyvning af Grønland.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

938 KRH, kasse 33, nr. 1

Kassebog for handelsstationen og filialerne. - 1 bind.

1932.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

939 KRH, kasse 33, nr. 2

Kontobog for handelsstationen. - 1 bind.

1932.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


176 REGISTRATUR

940 KRH, kasse 33, nr. 3

Kassebog m.m. for handelsstationen. - 1 læg.

1932.

Med indhandlingslister. Formentlig kladdemateriale.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

941 KRH, kasse 33, nr. 4

Fakturaer for varer til handelsstationen. - 1 læg.

1932.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

942 KRH, kasse 33, nr. 5

Regnskabsmateriale fra filialen i Niaqornarssuk. - 1 læg.

1932.

Bl.a. kassebog, vare- og indhandlingslister.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

943 KRH, kasse 33, nr. 6

Knud Rasmussens brevveksling med udenlandske korrespondenter. -

Hæg.

1932.

Om Knud Rasmussens publikationer.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

944 KRH, kasse 33, nr. 7

Breve til og fra Knud Rasmussen om beflyvning af Grønland. -1 læg.

1932.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

945 KRH, kasse 33, nr. 8

Liste over besejlingen af Kap York Stationen Thule 1910-1932. - 1

læg.

1932.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

946 KRH, kasse 33, nr. 9

Breve til og fra korrespondenter i Thule. - 1 læg.

1932.

Brevveksling med Knud Rasmussen og Rudolf Sand. Vedlagt kopi af

brev til fhv. kirkeminister om vedligeholdelse af gravsteder.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

947 KRH, kasse 33, nr. 10

Holm, Mogens: Breve til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1932.


REGISTRATUR 177

Om forholdene i Thule.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

948 KRH, kasse 33, nr. 11

M. Ib Nyeboes brevveksling med Det kgl. danske geografiske Selskab.

- 1 læg.

1932.

Vedlagt eksemplar af selskabets love.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

949 KRH, kasse 33, nr. 12

Rasmussen, Knud: "Eskimodichtung". - 1 læg.

1932.

Oversættelse fra "Festens gave" og "Snehyttens sange" med indledning

af Anne Schmiicker. Vedlagt fotos af eskimofamilie fra museumsudstilling.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

950 KRH, kasse 33, nr. 13

Materiale af privat karakter. - 1 læg.

1932.

Delvis fra familiehøjtider i familien Rasmussen. Herudover breve

bl.a. fra Knud Rasmussen til Hanne Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

951 KRH, kasse 33, nr. 14

Knud Rasmussens brevveksling med fonde, institutioner og personer.

- 1 læg.

1932.

Bl. a. om Thuleforhold, 7. Thuleekspedition og Haag-sagen. En del

af brevvekslingen med Kaj Birket-Smith i fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

952 KRH, kasse 33, nr. 15

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Grønlands Styrelse. - 1

læg.

1932.

Bl.a. om 7. Thuleekspedition og om mindesmærke for Robert E.

Peary. Vedlagt mødereferat fra Kommisionen for Grønlands Undersøgelser

samt Knud Rasmussens brevveksling med Meteorologisk

Institut.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

953 KRH, kasse 34, nr. 1

Kassebog for handelsstationen, - 1 læg.


178 REGISTRATUR

1933.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

954 KRH, kasse 34, nr. 2

Kassebøger for handelsstationens filialer. - 2 læg.

1933.

Med lagerbeholdning.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

955 KRH, kasse 34, nr. 3

Fakturaer for varer til handelsstationen. - 1 læg.

1933.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

956 KRH, kasse 34, nr. 4

Lister over varebeholdninger og rekvisitioner. - 1 læg.

1933.

I Thule, Niaqornarssuk og Siorapaluk.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

957 KRH, kasse 34, nr. 5

Regnskaber over afsendte og ankomne telegrammer for station Thule.

- 1 læg.

1933.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

958 KRH, kasse 34, nr. 6

Fra Grønlands Styrelse til Knud Rasmussen. - 1 læg.

1933.

Om møder i det af Kommisionen for Grønlands Undersøgelser nedsatte

stednavneudvalg.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

959 KRH, kasse 34, nr. 7

Thalbitzer, William: Østgrønlands stednavne. - 1 læg.

1933.

Sendt til Knud Rasmussen. Senere brev vedlagt.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

960 KRH, kasse 34, nr. 8

Nielsen, Hans; Rapporter og breve til Knud Rasmussen og Rudolf

Sand. - 1 læg.

1933.

Om forholdene i Thuledistriktet.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


REGISTRATUR 179

961 KRH, kasse 34, nr. 9

Diverse regnskabsbilag fra handelsstationen. - 1 læg.

1933.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

962 KRH, kasse 34, nr. 10

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og grønlandske korrespondenter.

-1 læg.

1933.

Hansine Jacobsen, Gudrun Kristiansen, Jens Olsen og Sechmann

Rosbach.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

963 KRH, kasse 34, nr. 11

Rasmussen, Knud: Breve til læge Mogens Holm. - 1 læg.

1933.

Om sygehuset i Thule.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

964 KRH, kasse 34, nr. 12

Rasmussen, Knud: Breve til Hanne Rasmussen. - 1 læg.

1933.

Vedlagt brevkort med hilsen fra Dagmar og Knud Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

965 KRH, kasse 34, nr. 13

Materiale vedrørende Knud Rasmussens død og begravelse. -1 læg.

1933-1934.

Bl.a. mindeord af Hother Ostermann og Karale Andreassen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

966 KRH, kasse 34, nr. 14

Brevveksling med Det kgl. danske geografiske Selskab. - 1 læg.

1933.

Vedlagt brev fra The Royal Geographical Society, London.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

967 KRH, kasse 34, nr. 15

Knud Rasmussens brevveksling med udenlandske korrespondenter. -

Hæg.

1933.

Bl.a. om indførsel af harer til det nordlige Grønland og om italiensk

luftskibsfart over Grønland.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


180 REGISTRATUR

968 KRH, kasse 34, nr. 16

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og den danske stat. - 1 læg.

1933.

Fortrinsvis med Grønlands Styrelse om en planlagt 8. Thuleekspedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

969 KRH, kasse 34, nr. 17

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og forskellige fonde. -1 læg.

1933.

Om finansiering af 7. og den planlagte 8. Thuleekspedition.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

970 KRH, kasse 34, nr. 18

Brevveksling mellem Frederik Balle og Rudolf Sand. - 1 læg.

1933.

Om stationens overtagelse af kirke- og skolevæsen i Thule.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

971 KRH, kasse 34, nr. 19

Rasmussen, Knud: Brev til maskinmester. - 1 læg.

1933.

Om engagement i rederivirksomheden.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

972 KRH, kasse 34, nr. 20

Breve til og fra Knud Rasmussen. - 1 læg.

1933.

Om arbejdet med forskellige publikationer. Brev til Kaj Birket-Smith

i fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

973 KRH, kasse 35, nr. 1

Kasse- og kontobøger for handelsstationen. - 2 bind.

1934.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

974 KRH, kasse 35, nr. 2

Kassebog for handelsstationen. - 1 læg.

1934.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

975 KRH, kasse 35, nr. 3

Kassebog og indhandlingsliste. - 2 læg.

1934.


REGISTRATUR 181

Lægmrk.: Savigsivik 1934.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

976 KRH, kasse 35, nr. 4

Fakturaer for varer til handelsstationen. -1 læg.

1934.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

977 KRH, kasse 35, nr. 5

Rekvisitionslister for handelsstationen. -1 læg.

1934.

I Thule, Siorapaluk og Niakornarssuk.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

978 KRH, kasse 35, nr. 6

Handelsstationens lister over varebeholdninger. -1 læg.

1934.

I Thule, Siorapaluk og Niakornarssuk.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

979 KRH, kasse 35, nr. 7

Sand, Rudolf: "Nogle bemærkninger om Kap York Stationen Thule".

- 1 læg.

1934.

Om stationens formål, principper, resultater og fremtid. Et eksemplar

blyantsdateret 22. april 1934. Vedlagt "Uddrag" af manuskriptet.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

980 KRH, kasse 35, nr. 8

Sand, Rudolf: "Nogle træk af Thules historie". - 1 læg.

1937.

Udarbejdet efter statsovertagelsen 1937.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

981 KRH, kasse 35, nr. 9

Nyeboe, M. Ib: 2 redegørelser for M. Ib Nyeboes forhold til den

danske stat. - 1 læg.

1934.

Proveniens: Privatarkiv: M. Ib Nyeboe.

982 KRH, kasse 35, nr. 10

Nyeboe, M. Ib: Forskellige blyants skrevne regnskabs notater. -1 læg.

1934.

Om handelsstationen 1910/11-1926 og om 5. Thuleekspedition.

Stammer formentlig fra M. Ib Nyeboe.


182 REGISTRATUR

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

983 KRH, kasse 35, nr. 11

M. Ib Nyeboes brevveksling. - 1 læg.

1934.

Med Det kgl. danske geografiske Selskab, med G. C. Amdrup og med

dagbladet Nordsjælland. Bl.a. om 2. Thuleekspedition og om mindesmærke

for Knud Rasmussen.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

984 KRH, kasse 35, nr. 12

Breve og rapporter til Rudolf Sand. - 1 læg.

1934.

Fra Hans Nielsen og Frederik Balle.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

985 KRH, kasse 35, nr. 13

Breve og mindetale. - 1 læg.

1934-1935.

Taler af A. C. E. Petersen og Astrid Balle. I anledning af Knud

Rasmussens død.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

986 KRH, kasse 35, nr. 14

Modtagne og afsendte telegrammer. Thule. - 1 læg.

1934.

Januar-juli 1934. Vedlagt regnskab.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

987 KRH, kasse 35, nr. 15

Modtagne og afsendte telegrammer. Thule. - 1 læg.

1934.

August-december 1934. Vedlagt regnskab.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

988 KRH, kasse 35, nr. 16

Telegrammer fra skibsstation Dannebrog. - 3 læg.

1934.

Opdelt på juli, august og december 1934.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

989 KRH, kasse 36, nr. 1

Kasse- og kontobog for handelsstationen. - 1 læg.

1935.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


REGISTRATUR 183

990 KRH, kasse 36, nr. 2

Kassebog for handelsstationen. - 1 læg.

1935.

Med indhandlings- og varebeholdningslister samt div. bilag. I læg

mrk.: Thule 1935.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

991 KRH, kasse 36, nr. 3

Kassebog og varelager for handelsstationen. - 1 læg.

1935.

Filialen i Siorapaluk.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

992 KRH, kasse 36, nr. 4

Kassebog og varelager for handelsstationen. - 1 læg.

1935.

Filialen i Savigsivik.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

993 KRH, kasse 36, nr. 5

Fakturaer for varer til handelsstationen. - 1 læg.

1935.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

994 KRH, kasse 36, nr. 6

Regnskabsnotater. - 1 læg.

1935.

Læg mrk.: Kopier af 1935. Fortrinsvis om filialen i Siorapaluk 1933,

1934 og 1935.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

995 KRH, kasse 36, nr. 7

Kassebog for handelsstationen. - 1 læg.

1936.

Vedlagt oversigt over varelager i Savigsivik.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

996 KRH, kasse 36, nr. 8

Fakturaer for varer til handelsstationen. - 1 læg.

1936.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

997 KRH, kasse 36, nr. 9

Kasse- og kontobog for handelsstationen. - 1 læg.

1937.


184 REGISTRATUR

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

998 KRH, kasse 36, nr. 10

Kassebog for filialen i Savigsivik. - 1 læg.

1937.

Med diverse notater.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

999 KRH, kasse 36, nr. 11

Oversigt over M. Ib Nyeboes konto hos Rudolf Sand. - 1 læg.

1931-1935.

Forårene 1931-1935.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1000 KRH, kasse 36, nr. 12

Telegrammer fra Hans Nielsen og Rudolf Sand. - 1 læg.

1938.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1001 KRH, kasse 36, nr. 13

Telegramregnskab. - 1 læg.

1933-1937.

Fra 10. august 1933 til 31. juli 1937.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1002 KRH, kasse 36, nr. 14

"General-takst for udhandling og indhandling". - 1 bind.

1935.

Af varer og produkter ved handels stederne i Grønland. Gældende for

finansåret 1939-1940. Har tilhørt Hans Nielsen. Vedlagt takster for

finansåret 1945-1946.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1003 KRH, kasse 36, nr. 15

Lister over varebeholdningen ved Thule, Savigsivik og Siorapaluk. -

Hæg.

1936.

Med ledsageskrivelser fra Hans Nielsen til Rudolf Sand.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1004 KRH, kasse 36, nr. 16

Afsendte og modtagne telegrammer, Thule. - 1 læg.

1937.

Fra 1. januar til 31. juli. Vedlagt regnskab.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


REGISTRATUR 185

1005 KRH, kasse 36, nr. 17

Kristiansen, Enok: Brev fra Marta Enok Kristiansen til Hans Nielsen.

- 1 læg.

1933.

Fra filialen i Siorapaluk.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1006 KRH, kasse 36, nr. 18

Nyeboe, M. Ib: Redegørelser om handelsstationen, Knud Rasmussen

og Rudolf Sand. - 1 læg.

19414943.

Udarbejdet i forbindelse med opgøret med Rudolf Sand.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1007 KRH, kasse 36, nr. 19

Brev fra Det kgl. danske geografiske Selskab. - 1 læg.

1937.

Til student Niels Chr. Rasmussen. Bl.a. vedlagt tryksag om mindesmærke

for Knud Rasmussen i Hundested.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1008 KRH, kasse 36, nr. 20

Rasmussen, Knud: Diverse notater og kortskitser. - 1 læg.

Muligvis fra 4. Thuleekspedition. Vedlagt kladde til udtalelse om

Hother Ostermanns videnskabelige indsats.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1009 KRH, kasse 36, nr. 21

Brevveksling mellem Holger Ohrt og Rudolf Sand. - 1 læg.

1943.

Om M. Ib Nyeboes opgør med Sand. Vedlagt notater, formentlig af

Cathrine Korsgaard.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1010 KRH, kasse 36, nr. 22

Sundbo, Arne: Om pension til M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1936.

I tilfælde af Kap York stationens overdragelse til den danske stat.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1011 KRH, kasse 36, nr. 23

M. Ib Nyeboes brevveksling med skole og museum i Thisted. -1 læg.

1944-1976.


186 REGISTRATUR

Fortrinsvis om overdragelse af museumsgenstande. Med fotos. Vedlagt

brev fra Johs. C. Ib Nyeboe til Hanne & Niels Rasmussen fra

1976.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1012 KRH, kasse 36, nr. 24

Brevveksling om Pearys vardeberetning. - 1 læg.

1936.

Mellem M. Ib Nyeboe og amerikansk forsker.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1013 KRH, kasse 36, nr. 25

M. Ib Nyeboes brevveksling med Det kgl. danske geografiske Selskab.

- 1 læg.

1935-1945.

Samt med Kommissionen for Grønlands Undersøgelser.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1014 KRH, kasse 36, nr. 26

Breve til og fra M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1936-1946.

Privat korrespondance, bl.a. med Dagmar Rasmussen og kolonibestyrer

Ibsen. Vedlagt indbydelseskort til åbning af Knud Rasmussens

Museum i Hundested samt tryksag med mindedigt af Hans Hartvig

Seedorff Pedersen.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1015 KRH, kasse 36, nr. 27

Nyeboe, M. Ib: Diverse notater om Kap York Stationen Thule fra

1911 og frem. -1 læg.

1935-1944.

Samt om 5. og 7. Thuleekspedition og andet vedrørende Knud Rasmussen

og Thule. Endvidere kopi af tale af Kaj Munk.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1016 KRH, kasse 36, nr. 28

Diverse papirer vedrørende M. Ib Nyeboes privatøkonomiske interesser.

-1 læg.

Bl.a. om selskab til ophjælpning af det vestgrønlandske fiskeri.

Proveniens: Privatarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1017 KRH, kasse 36, nr. 29

Nielsen, Hans: Breve fra Hans Nielsen til Rudolf Sand. - 1 læg.

1934-1936.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


REGISTRATUR 187

1018 KRH, kasse 36, nr. 30

Om kirke- og skoleforhold efter statsovertagelsen 1937. - 1 læg.

1937.

Om afvikling af det økonomiske forhold mellem Kap York Stationen

Thule og Den grønlandske Kirkesag.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1019 KRH, kasse 36, nr. 31

Brevveksling mellem Handels- og Søfartsmuseet og Nationalmuseet.

- 1 læg.

1936-1939.

Om museumsgenstande. Vedlagt liste over genstande til Knud Rasmussens

museum. Alt i fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1020 KRH, kasse 36, nr. 32

Breve til Kaj Birket-Smith fra Knud og Dagmar Rasmussen. - 1 læg.

1933-1936.

Dagmar Rasmussens brev handler om Kaj Birket-Smiths bog om

Knud Rasmussen. Begge breve i fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1021 KRH, kasse 36, nr. 33

Diverse breve. - 1 læg.

2 breve til Dagmar Rasmussen; det ene, om Knud Rasmussens film,

er formentlig fra Albert Engstrom. Endvidere et brev til antikvarboghandler

i København fra Ejnar Mikkelsen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1022 KRH, kasse 36, nr. 34

Breve til og fra Rudolf Sand. - 1 læg.

1929.

Telegrammer fra Mogens Holm. Endvidere iturevne og delvis udaterede

breve, bl.a. fra Knud Rasmussen med omtale af Peter Freuchen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1023 KRH, kasse 36, nr. 35

Breve til og fra Rudolf Sand. - 1 læg.

1937-1939.

Om udgivelse af forskellige publikationer.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1024 KRH, kasse 36, nr. 36

Petersen, A. C. E.: Musik og lejlighedssange. - 1 læg.

Bl.a. til brylluppet mellem Netta Heilmann og Hans Nielsen.


190 REGISTRATUR

1038 KRH, kasse 37, nr. 6

Dagsorden formøde i komitéen for 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1924.

Med blyantsnoter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1039 KRH, kasse 37, nr. 7

Læg med noter om 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1924-1925.

Adresselister, rutekort, deltagerliste.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1040 KRH, kasse 37, nr. 8

Oversigt over forsendelser til og fra 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1921-1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1041 KRH, kasse 37, nr. 9

Ompost til deltagere i 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1922.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1042 KRH, kasse 37, nr. 10

Lister vedr. takkeskrivelser og meddelelser om 5. Thuleekspedition.

- 1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1043 KRH, kasse 37, nr. 11

Nyeboe, M. Ib: Meddelelser til det videnskabelige udvalg for Kap

York Stationen Thule. - 1 læg.

1920-1921.

Lå i læg mrk.: Prof. Jungersen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1044 KRH, kasse 37, nr. 12

Rasmussen, Knud: Rapporter fra 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1921-1923.

I læg med liste over foreløbige rapporter (1924).

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1045 KRH, kasse 37, nr. 13

Nyeboe, M. Ib: Meddelelser til medlemmerne af Komitéen for Kap

York Stationen Thule. - 1 læg.

1911-1927.


REGISTRATUR 191

Vedlagt adresseliste fra 1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1046 KRH, kasse 37, nr. 14

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1921.

Vedrører 5. Thuleekspedition og jordhandel i Hundested.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1047 KRH, kasse 37, nr. 15

Fakturaer for udrustning af 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1048 KRH, kasse 37, nr. 16

Vareordrer til 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1049 KRH, kasse 37, nr. 17

Opsendelser med skibene Søkongen og Bele. - 1 læg.

1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1050 KRH, kasse 37, nr. 18

Opsendelser med skibet Hans Egede til 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1921.

Med enkelte bilag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1051 KRH, kasse 37, nr. 19

Opsendelser med skibene Søkongen og Bele. - 1 læg.

1921.

Til 5. Thuleekspedition, Kap York Stationen Thule og missionsstationen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1052 KRH, kasse 37, nr. 20

Om ekspeditionsudstyr og anden udrustning af 5. Thuleekspedition.

- 2 læg.

1921.

Bl. a. bestillingslister fra ekspeditionsdeltagere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


194 REGISTRATUR

Udkast til plan over en rejse fra hovedkvarteret i Lyon Inlet til

eskimostammerne ved Cape East på Sibirien, udrejsen via Yoconfloden,

hjemrejsen ad den arktiske kyst. Håndskrevet og maskinskrevet

eksemplar.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1066 KRH, kasse 37, nr. 34

Rasmussen, Knud: Planudkast til en international arktisk-palæolitisk

undersøgelse. - 1 læg.

Om eskimoernes kulturhistorie. Udarbejdet efter 5. Thuleekspedition

1921-1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1067 KRH, kasse 37, nr. 35

Rasmussen, Knud: Plan til en arkæologisk ekspedition til Alaska. - 1

læg.

1930.

Vedlagt engelsksproget udtalelse fra Therkel Mathiassen samt brev

(ufuldstændigt) til J. Daugaard-Jensen, direktør i Grønlands Styrelse.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1068 KRH, kasse 37, nr. 36

Rasmussen, Knud: Brudstykker af et forslag til 5. Thuleekspedition.

- 1 læg.

1921.

På dansk (med rettelser) og engelsk.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1069 KRH, kasse 37, nr. 37

Rasmussen, Knud: Diverse notater fra tilrettelæggelsen af 5. Thuleekspedition.

- 1 læg.

Bl. a. liste over ekspeditionsdeltagere og medlemmer af Komitéen for

Kap York Stationen Thule samt brev afsendt fra Esbjerg.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1070 KRH, kasse 38, nr. 1

Rapporter fra 5. Thuleekspedition modtaget med januarposten 1922.

- 4 læg i omslag.

1922.

Udarbejdet på Danish Island. Vedlagt kladder til breve på engelsk.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1071 KRH, kasse 38, nr. 2

Rapporter fra 5. Thuleekspedition modtaget 1. juni 1922. - 1 omslag.

1921-1922.


REGISTRATUR 195

Dækker perioden september 1921 -januar 1922. Vedlagt politisk kort

over Canada. Med rapportresuméer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1072 KRH, kasse 38, nr. 3

Rapporter fra 5. Thuleekspedition modtaget forår 1923. - 1 omslag.

1922-1923.

Vedlagt fortegnelse over ekspeditionens post.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1073 KRH, kasse 38, nr. 4

Rapporter fra 5. Thuleekspedition modtaget august 1923. -1 omslag.

1923.

Vedlagt liste over ekspeditionens post.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1074 KRH, kasse 38, nr. 5

Rapporter fra 5. Thuleekspedition modtaget 10. september 1923. - 1

omslag.

1923.

Vedlagt fortegnelse over ekspeditionens post. Knud Rasmussen benævner

en af rapporterne "Den magnetiske nordpol"; der er tale om

Den magnetiske sydpol.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1075 KRH, kasse 38, nr. 6

Rapporter fra 5. Thuleekspedition. -15 læg i 3 mapper.

1921-1923.

Lå i omslag mrk: 5. Thuleekspedition. Kopier af rapporter modtaget

forår 1923. Endvidere vedlagt en del originale, blyants skrevne rapporter

og dagbogsoptegnelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1076 KRH, kasse 38, nr. 7

Rasmussen, Knud: Rapporter fra 5. Thuleekspedition. - 4 læg.

1922-1923.

Lå i omslag mrk.: Kopier af tidligere rapporter 1922-23.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1077 KRH, kasse 38, nr. 8

Rasmussen, Knud: Telegram til M. Ib Nyeboe fra Knud Rasmussen

fra Norne, Alaska. - 1 læg.

1924.

Om hans korte ophold i Sibirien.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


196 REGISTRATUR

1078 KRH, kasse 38, nr. 9

Rasmussen, Knud: Foreløbig rapport fra 5. Thuleekspedition, Grønland-Stillehavet.

- 1 læg.

1924.

Udfærdiget i Nome, Alaska.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1079 KRH, kasse 38, nr. 10

Rapporter, rapportoversigter og rapportresuméer. - 1 læg.

1924.

Fra 5. Thuleekspedition. I brudstykker.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1080 KRH, kasse 38, nr. 11

Udveksling af telegrammer mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe.

- 1 læg.

1924.

I anledning af Knud Rasmussens ankomst til Kotzebue, Alaska.

Vedlagt avisnotits.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1081 KRH, kasse 38, nr. 12

Telegrammer mellem Knud Rasmussen, Nome, Alaska, og M. Ib

Nyeboe. - 1 læg.

1924.

Om problemer med penge, rejseberetninger og filmoptagelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1082 KRH, kasse 38, nr. 13

Telegrammer mellem Knud Rasmussen, USA, og M. Ib Nyeboe. - 1

læg.

1924.

Fra opholdet i Seattle, New York og Washington og om hjemrejsen.

Vedlagt indbydelseskort til modtagelsen i København.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1083 KRH, kasse 38, nr. 14

Rasmussen, Knud: Telegrammer fra Knud Rasmussen, London, til

M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1921.

Om besværligheder ved at opnå indrejsetilladelse til Canada for 5.

Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 197

1084 KRH, kasse 38, nr. 15

Bangsted, Helge: Rapporter fra 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

19234924.

5 breve med rapporter og rejse beretninger.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1085 KRH, kasse 38, nr. 16

Bangsted, Helge: Rapporter m.m. fra 5. Thuleekspedition. - 3 læg.

1921-1924.

Breve med dagbogsuddrag, rapporter og artikler. Vedlagt rejseplan

og kontrakt (fra 1921) for Helge Bangsted.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1086 KRH, kasse 38, nr. 17

Mathiassen, Therkel: Rapporter fra 5. Thuleekspedition. - 6 læg i

omslag.

1922-1923.

Med rapportresumé.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1087 KRH, kasse 38, nr. 18

Birket-Smith, Kaj: Rapporter fra 5. Thuleekspedition. - 6 læg.

1923.

Med rapportresumé og oversigt over Birket-Smiths rejser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1088 KRH, kasse 38, nr. 19

Freuchen, Peter: Rapport fra 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1923.

Breve med rapport, der for en stor del vedrører Thule. Liste over

modtaget post vedlagt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1089 KRH, kasse 38, nr. 20

Freuchen, Peter: Rapporter fra 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1923-1924.

Breve med rapporter. Liste over modtaget post vedlagt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1090 KRH, kasse 38, nr. 21

Freuchen, Peter: Rapporter fra 5. Thuleekspedition. -13 læg i mappe.

1921-1924.

Et læg indeholder et rapportresumé, et andet håndskrevne breve eller

kladder til breve.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


198 REGISTRATUR

1091 KRH, kasse 38, nr. 22

Freuchen, Peter: Brev til ledelsen af 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1924.

Freuchen ønsker hjemrejse med polareskimoerne over Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1092 KRH, kasse 38, nr. 23

Freuchen, Peter: Brev fra Peter Freuchen om hans kones grav i

Upernivik. -1 læg.

1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1093 KRH, kasse 38, nr. 24

Brevveksling mellem Peter Freuchen og Hudson Bay Co. - 1 læg.

1923-1924.

Om udrustning til 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1094 KRH, kasse 38, nr. 25

Freuchen, Peter: Brev til Helge Bangsted under 5. Thuleekspedition.

- 1 læg.

1924.

Freuchen er på Danish Island og Bangsted i Chesterfield Inlet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1095 KRH, kasse 39, nr. 1

Rasmussen, Knud: Etnografiske optegnelser XIX. - 1 hefte.

1924.

Fra 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1096 KRH, kasse 39, nr. 2

Fraser, C. McLean: Report of The Canadian Arctic Expedition 1913-

18.-Hæg.

1922.

"Vol. Vin, Mollusks, echinoderms, coelenterates, etc. Part I: Hydroids"

(Ottawa 1922). Lå blandt papirer om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1097 KRH, kasse 39, nr. 3

Nyeboe, M. Ib: 5. Thuleekspedition fra Grønland til Stillehavet. - 1

læg.

1921-1924.

Vedlagt særtryk af Geografisk Tidsskrift, hefte 2, bind 26,1921: "Den

V. Thuleekspedition. Den danske ekspedition til arktisk Nordamerika


REGISTRATUR 199

under ledelse af Knud Rasmussen", mrk.: Emmy Langberg, 18. juni

1921. Artiklen har været brugt som forlæg.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1098 KRH, kasse 39, nr. 4

2 engelsksprogede manuskripterom 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1924.

Om ekspeditionens videnskabelige resultater. Mrk.: Confidential.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1099 KRH, kasse 39, nr. 5

Rasmussen, Knud: Brev til M. Ib Nyeboe om Knud Rasmussens

publikationer. - 1 læg.

1922.

Myter og sagn fra Grønland. Publikationer fra 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1100 KRH, kasse 39, nr. 6

Referat af møde mellem deltagerne for 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1925.

Om behandling af de videnskabelige resultater fra ekspeditionen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1101 KRH, kasse 39, nr. 7

Rasmussen, Knud: Brev til Kaj Birket-Smith. - 1 læg.

1925.

Om fordeling af foredragsvirksomheden om 5. Thuleekspedition.

Fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1102 KRH, kasse 39, nr. 8

Tegning i tryk af "Blæsebælgen". - 1 læg.

5. Thuleekspeditions hovedkvarter på Danish Island. Med tekst. Flere

eksemplarer. Beregnet til publikation.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1103 KRH, kasse 39, nr. 9

Breve vedrørende filmoptagelser under 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1104 KRH, kasse 39, nr. 10

Kontrakter for filmoptagelser på 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1921-1925.


200 REGISTRATUR

Vedlagt økonomisk overslag samt ekspeditionsplan. Endvidere oversigt

over filmoptagelser.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1105 KRH, kasse 39, nr. 11

Dagbog for 5. Thuleekspedition. - 2 bind.

1921-1923.

Fra hovedkvarteret på Danish Island. Vedlagt maskinskrevet afskrift

af årene 1922-1923.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1106 KRH, kasse 39, nr. 12

Vejrjournal for 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

1923.

Fra hovedkvarteret på Danish Island. Mrk.: (Bind) II.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1107 KRH, kasse 39, nr. 13

Kortsamling for 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

Dels officielle kort og dels kort over ekspeditionsruterne. Vedlagt

tryksag "Catalogue of Maps of Canada" (Ottawa 1925), der omhandler

kort publiceret 1922-1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1108 KRH, kasse 39, nr. 14

Brevveksling med Royal Canadian Mounted Police. - 1 læg.

1922.

Om 5. Thuleekspedition. Vedlagt breve til Hudson Bay Co.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1109 KRH, kasse 39, nr. 15

Rasmussen, Knud: Brev til M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1925.

Om forholdet til Hudson Bay Co. og den canadiske regering under 5.

Thuleekspedition. Vedlagt brev om muligt Knud Rasmussen-foredrag

i Ottawa.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1110 KRH, kasse 39, nr. 16

Rasmussen, Knud: Brevveksling med den danske konsul i Montreal.

- 1 læg.

1922-1925.

Om 5. Thuleekspedition og forholdet til de canadiske myndigheder.

Vedlagt brevkopier til og fra konsulatet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 201

1111 KRH, kasse 39, nr. 17

Nyeboe, M. Ib: Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Canada

Geological Survey. - 1 læg.

1915-1926.

Om udveksling af erfaringer, rapporter m.m.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1112 KRH, kasse 39, nr. 18

Brevveksling mellem Fritz Johansen, Ottawa, og M. Ib Nyeboe. - 1

læg.

1922-1923.

Om kort og ekspeditionsrapporter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1113 KRH, kasse 39, nr. 19

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Department of Naval Service,

Ottawa. - 1 læg.

1922-1923.

Om oplysninger om de arktiske egne til brug for 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1114 KRH, kasse 39, nr. 20

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Department of The Interior

Canada. - 1 læg.

1923.

Om kort til brug for 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1115 KRH, kasse 39, nr. 21

Philips: Fragtlister fra Hudson Bay Co. vedrørende 5. Thuleekspedition.

- 1 læg.

1921-1923.

Vedlagt brevkopi fra Therkel Mathiassen om anklager for ulovlig

handel med iglulikeskimoerne samt brev fra Hudson Bay Co. om

ulovlig jagt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1116 KRH, kasse 39, nr. 22

Breve i Royal Geographical Society's arkiv, London. - 1 læg.

1915-1921.

Indeholder breve til, fra og om Knud Rasmussen fra selskabets arkiv.

I fotokopi tilvejebragt af Niels Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.


202 REGISTRATUR

1117 KRH, kasse 39, nr. 23

Breve i Mc Gill University's arkiv. - 1 læg.

1921-1923.

Brevveksling mellem canadiske myndigheder om 5. Thuleekspedition.

I fotokopi tilvejebragt af Niels Rasmussen. Vedlagt memorandum

fra premierministerens juridiske rådgiver, mrk.: "secret", benævnt

"Exploration and Occupation of The Northern Arctic Islands" og trykt

i "Documents of Canadian External Relations. Vol. 3, 1919-25"

(Ottawa 1970). Ligeledes i fotokopi.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1118 KRH, kasse 39, nr. 24

Breve i McGill University's arkiv. - 1 læg.

1921-1923.

Breve fra Royal Canadian Mounted Police's arkiv om Knud Rasmussen

og 5. Thuleekspedition. I fotokopi tilvejebragt af Niels Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1119 KRH, kasse 40, nr. 1

Nyeboe, M. Ib: Redegørelse for mål og midler for 5. Thuleekspedition.

- 5 s.

1944.

Gennemslag med rettelser.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1120 KRH, kasse 40, nr. 1

Nyeboe, M. Ib: "Ekspeditionens tilblivelse". - 8 s.

1944.

Redegørelse for 5. Thuleekspedition, dens forudsætninger og deltagere.

Gennemslag med rettelser.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1121 KRH, kasse 40, nr. 3

"Regnskab for 5. Thuleekspedition". -1 stk.

1926.

Revisorpåtegnet regnskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1122 KRH, kasse 40, nr. 3

Om udrustning til telte og huse. - 3 stk.

Håndskrevne notater.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 203

1123 KRH, kasse 40, nr. 3

Freuchen, Peter: Brev til M. Ib Nyeboe. - 1 s.

"Foreløbig beregning over udgifter til 5. Thuleekspedition".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1124 KRH, kasse 40, nr. 3

"5. Thule ekspedition". - 26 s.

1926.

Specificeret slutregnskab for ekspeditionen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1125 KRH, kasse 40, nr. 4

5. Thuleekspedition, vedr. rapporter og kopi af rapporter. - 1 s.

Notat om, at materialet skal gennemgås af Therkel Mathiassen, og at

vejrjournal og dagbog 6/6-23 er udtaget til ham.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1126 KRH, kasse 40, nr. 4

Om tildeling af fortjenstmedaljen i sølv.

1926.

Til grønlandske medlemmer af 5. Thuleekspedition. Navne, livsstilling

og bopæl angivet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1127 KRH, kasse 40, nr. 5

Nyeboe, M. Ib: Redegørelse for 5. Thuleekspedition. - 3 stk.

1944.

Ligger i 3 gennemrettede versioner, planlagt som led i et større

arbejde.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1128 KRH, kasse 40, nr. 6

Afsløring af mindetavler for 5. Thuleekspedition. - 1 ringbind.

1977-1980.

Afsløringen fandt sted i Ottawa 1979. Materialet, der består af breve,

indbydelser og avisartikler, er samlet af ingeniør Niels Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1129 KRH, kasse 40, nr. 7

Fotos, heraf en del portrætter. - 66 stk.

Blyantsangivelser bagpå af motiver. Vedlagt kuvert afsendt af Knud

Rasmussen, Norne, Alaska, til M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


204 REGISTRATUR

1130 KRH, kasse 40, nr. 8

Brev på grønlandsk. - 9 s.

Usigneret. I kuvert til Knud Rasmussen, mrk.: Hans Hansen Hauge.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1131 KRH, kasse 40, nr. 8

"De levende billeder". - Ils.

Speakertekst til filmmanuskript om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1132 KRH, kasse 40, nr. 8

Rasmussen, Knud: Breve afsendt fra Danish Island til Daniel Bruun

og Knud Jørgensen. - 2 stk.

1921-1922.

Brevene er i fotokopi, det ene med offset-negativ og kliché til trykning.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1133 KRH, kasse 40, nr. 9

Rasmussen, Knud: Brev til M. Ib Nyeboe med rapporter, kortmanuskripter

og skrivelser. - 1 s. samt 21 bilag, heraf 2 kort.

1922.

Fra 5. Thuleekspedition. Nr. 5 og 12 af skrivelserne mangler. Lægget

mrk.: E. Wallgren, formentlig kontordame hos Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1134 KRH, kasse 40, nr. 91

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og kongens kabinetssekretariat.

- 41 stk.

19161926.

Kongen var protektor for 5. Thuleekspedition og blev holdt løbende

orienteret om dens forløb bl.a. ved rapportresuméer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1135 KRH, kasse 40, nr. 93

Brevveksling om handel og postforsendelse i Alaska. - 13 stk.

1922-1925.

Vedrører Hudson Bay Co.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1136 KRH, kasse 40, nr. 93

Brevveksling om postforsendelse i Alaska. - 6 stk.

1922-1923.

Vedrører Hudson Bay Co.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 205

1137 KRH, kasse 40, nr. 119

Brevveksling mellem botanikeren C. H. Ostenfeld og M. Ib Nyeboe.

- 50 stk.

1917-1927.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1138 KRH, kasse 40, nr. 130

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Undervisningsministeriet. -

54 stk.

1920-1927.

Ministrene er Jacob Appel og Nina Bang.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1139 KRH, kasse 40, nr. 145

Mathiassen, Therkel: Brevveksling med M. Ib Nyeboe. - 22 stk.

1920-1927.

Brevveksling om udgivelse af 5. Thuleekspeditions publikationer,

bl.a. om iglulikeskimoerne, om museumsgenstandenes tilstand og om

økonomiske forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1140 KRH, kasse 40, nr. 145

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Asta Mathiassen. - 6 stk.

1922-1923.

Asta Mathiassen var gift med Therkel Mathiassen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1141 KRH, kasse 40, nr. 145

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Therkel Mathiassen. - 22 stk.

1920-1927.

Om udgivelse af 5. Thuleekspeditions publikationer, bl.a. om iglulikeskimoerne,

om museumsgenstandenes tilstand og om økonomiske

forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1142 KRH, kasse 40, nr. 145

Mathiassen, Therkel: Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Therkel

Mathiassen. - 25 stk.

1920-1927.

Brevveksling om 5. Thuleekspeditions publikationer, om museumsgenstandenes

tilstand, om økonomiske forhold.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1143 KRH, kasse 40, nr. 145

Kontrakt mellem Therkel Mathiassen for 5. Thuleekspedition. - 6 s.


206 REGISTRATUR

1921.

Ansættelse af Therkel Mathiassen som arkæolog og etnograf for 5.

Thuleekspedition. Underskrevet på komitéens vegne af M. Ib Nyeboe.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1144 KRH, kasse 40, nr. 151

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Udenrigsministeriet. - 69 stk.

1915-1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1145 KRH, kasse 40, nr. 173

Rasmussen, Knud: Åndehulsfangst. - 7 s.

Fotokopi af maskinskrevet manuskript med bemærkninger og tegninger.

Lå blandt papirer vedr. 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1146 KRH, kasse 40, nr. 173

Brevveksling mellem Kaj Birket-Smith og M. Ib Nyeboe. - 37 stk.

1921-1927.

Indeholder enkelte koncepter og afskrifter samt brevveksling med Kaj

Birket-Smiths hustru, Minna. Endvidere brev fra Kaj Birket-Smith til

Peter Freuchen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1147 KRH, kasse 40, nr. 173

Kontrakt mellem Kaj Birket-Smith og Kap York Stationen Thule. - 6

s.

1921.

Ansættelse af Birket-Smith som etnograf på 5. Thuleekspedition.

Kontrakt og 1 bilag er underskrevet af M. Ib Nyeboe på komitéens

vegne.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1148 KRH, kasse 40, nr. 178

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Hans Naumann. - 6 stk.

1923.

Vedrører post til Helge Bangs&d.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1149 KRH, kasse 40, nr. 178

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og journalisten Helge Bangsted.

- 43 stk.

1920-1928.


REGISTRATUR 207

Indeholder også gennemslag af breve fra Nyeboe til Bangsteds forældre.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1150 KRH, kasse 40, nr. 184

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Alexander Foss. - 11 stk.

1921-1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1151 KRH, kasse 40, nr. 231

Sager om handel og øvrighedsrettigheder i Alaska.

1921-1925.

Indeholder breve fra danske og canadiske myndigheder samt brevveksling

med The Hudson Bay Company.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1152 KRH? kasse 40, nr. 231

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og William Thalbitzer. - 9 stk.

1923-1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1153 KRH, kasse 40, nr. 231

Doegen, Wilh.: Brev til William Thalbitzer. - 1 stk.

1923.

Afskrift i 2 eks.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1154 KRH, kasse 40, nr. 311

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Royal Canadian Mounted

Police.

1922-1925.

Indeholder kopier af interne canadiske rapporter om 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1155 KRH, kasse 40, nr. 311

Oversigt over rejser under 5. Thuleekspedition 1921-1924. - 6 stk.

1924.

Oversigterne er gennemrettede og opdelt på personer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1156 KRH, kasse 40, nr. 311

Veksel, lydende på 1 pd. sterling, på Hudson Bay Co. - 1 stk.

1820.

Udstedt i York Factory.


208 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1157 KRH, kasse 41, nr.l

Fangeren Christian Poulsens livsforløb. - 1 s.

1931.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1158 KRH, kasse 41, nr. 2

Rasmussen, Knud: "Med Knud Rasmussen til Østgrønland". - 10 s.

1931.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1159 KRH, kasse 41, nr. 3

Rasmussen, Knud: Plan samt foreløbig rapport for 6. Thuleekspedition.

- 2 stk.

1931.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1160 KRH, kasse 41, nr. 4

Rasmussen, Knud: Planer samt foreløbig beretning for 7. Thuleekspedition.

- 1 hefte.

1932-1933.

Følgeskrivelser vedlagt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1161 KRH, kasse 41, nr. 5

Skibsjournal for ms Kivioq. - 1 bind.

1933.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1162 KRH, kasse 41, nr. 6

Radiojournal for ms Kivioq. - 1 bind.

1933.

Radiotelegrammer indlagt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1163 KRH, kasse 41, nr. 7

Gabel-Jørgensen, Carl C. A.: "Foreløbig beretning om 7. Thuleekspedition".-1

bind.

1934.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1164 KRH, kasse 41, nr. 8

Petersen, N. V.: Rapport om Lauge Kochs ekspedition, luftvirksomheden.

-1 bind.


REGISTRATUR 209

1933.

Treårsekspeditionen 1931-1934. Rapporten indbundet sammen med

rapport om 7. Thuleekspedition. Illustreret med fotos. Udgivet af

Flyvevæsenet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1165 KRH, kasse 41, nr. 8

Rasmussen, I. E.: Rapport om 7. Thuleekspedition, luftvirksomheden

på Grønland. - 1 bind.

1933.

Indbundet sammen med rapporten om Treårsekspeditionen 1931-

1934, Lauge Kochs ekspedition til Østgrønland. Illustreret med fotos.

Udgivet af Flyvevæsenet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1166 KRH, kasse 42, nr. 1

Prislister over handelsvarer i Thule. - 1 læg.

1914-1926.

En del lister uden årsangivelse.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1167 KRH, kasse 42, nr. 2

Seddel med angivelse af forfaldent arbejde. - 1 stk.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1168 KRH, kasse 42, nr. 3

Regulativ for betaling af lejet arbejdskraft m.v. - 4 stk.

1926.

Vedlagt fangstliste for 1922-23.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1169 KRH, kasse 42, nr. 4

Lommebog med blyantsoptegnelser. - 1 bind.

Lå i kasse mrk.: Thule skindsalg.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1170 KRH, kasse 42, nr. 5

Regnskabsopgørelse for Kap York Stationen Thule. - 1 læg.

1910-1937.

Forskelligartet materiale 1910-37, formentlig indsamlet af M. Ib

Nyeboe i forbindelse med statens overtagelse af Kap York Stationen

Thule.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


210 REGISTRATUR

1171 KRH, kasse 42, nr. 8

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og kontoret i København. - 1

mappe.

1910-1919.

Fra perioder hvor Nyeboe var udenlands.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1172 KRH, kasse 42, nr. 23

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Jacob Heilborn. - 34 stk.

1914-1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1173 KRH, kasse 42, nr. 29

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Anning & Cobb. - 1 læg.

1923-1927.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1174 KRH, kasse 42, nr. 30

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Anning & Cobb.

1927-1932.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1175 KRH, kasse 42, nr. 40

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Nordisk Pelsvarefabrik. - 5

stk.

1910-1911.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1176 KRH, kasse 42, nr. 44

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Hjalmar Pellijeff. - 15 stk.

1913.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1177 KRH, kasse 42, nr. 57

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og J. S. Rasmussen. - 34 stk.

1914-1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1178 KRH, kasse 42, nr. 58

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og buntmager P. le Dous. - 8 stk.

1914-1921.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 211

1179 KRH,kasse42,nr.6O

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og pelsvarefabrikken C. & M.

Fougstedt. - 6 stk.

1915.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1180 KRH, kasse 42, nr. 64

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og H. I. Drucker & Søn. -19 stk.

1915-1916.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1181 KRH, kasse 42, nr. 66

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Hans Justs Magasiner. - 17

stk.

1922-1923.

Om opbevaring af skind og indførsel af jagtrifler.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1182 KRH, kasse 42, nr. 69

Materiale om skindauktioner, narhvalstænder, hvalrostænder m.m. -

35 stk.

1913-1927.

Indeholder bl.a. diverse auktionskataloger, avisudklip, notater samt

lister over handelsfirmaer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1183 KRH, kasse 42, nr. 73

Forretningskorrespondance. -17 stk.

1922-1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1184 KRH, kasse 42, nr. 88

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og handelshuset A. O. Andersen.

- 10 stk.

1918-1919.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1185 KRH, kasse 42, nr. 102

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Grosserersocietetet. - 4

stk.

1916.

Indeholder garantierklæring over for den engelske regering vedrørende

eksport af skind.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


212 REGISTRATUR

1186 KRH, kasse 42, nr. 103

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Den kgl. grønlandske Handel.

- 5 stk.

1911-1920.

Vedlagt auktionsprogram og prislister.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1187 KRH, kasse 42, nr. 104

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Cape Smythe Whaling &

Trading Co. - 9 stk.

1924-1926.

Vedlagt korrespondance med Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1188 KRH, kasse 42, nr. 122

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og formand S. Nielsen, Tasiussak.

- 12 stk.

1911-1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1189 KRH, kasse 42, nr. 123

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Nikolaus Nia. - 57 stk.

1920-1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1190 KRH, kasse 42, nr. 128

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Oskar Wesche, Import-export.

- 9 stk.

1915-1920.

Om salg af skind, narhvalstænder m.v.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1191 KRH, kasse 42, nr. 143

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og M. Meyerhof. - 9 stk.

1925-1926.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1192 KRH, kasse 42, nr. 166

Papirer vedr. M. Ib Nyboes privatøkonomi. - 13 stk.

Bl.a. levnedsbeskrivelse. Nogle papirer beskadiget af ild.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1193 KRH, kasse 42, nr. 177

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Kopp & Clausen. - 5 stk.

1921.


REGISTRATUR 213

Om skindsalg.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1194 KRH, kasse 42, nr. 191

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Anning & Cobb. - 1 læg.

1924-1928.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1195 KRH, kasse 43, nr. 1

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Therkel Mathiassen. - 6 stk.

1928-1929.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1196 KRH, kasse 43, nr. 2

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Kap York Stationen Thule. -

3 stk.

1928.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1197 KRH, kasse 43, nr. 3

Nyeboe, M. Ib: Til Hudson Bay Co. om tørvefabrikation. - 1 stk.

1928.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1198 KRH, kasse 43, nr. 4

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Det statistiske Departement.

- 6 stk.

1928-1931.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1199 KRH, kasse 43, nr. 4

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Hans Nielsen, Thule. - 8 stk.

1925-1932.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1200 KRH, kasse 43, nr. 5

Nyeboe, M. Ib: Brev til Gyldendal om køb af ark af bøger. - 1 stk.

1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1201 KRH, kasse 43, nr. 6

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Gyldendal. - 21 læg.

1919-1924.

Udgivelse og distribution af Knud Rasmussens litterære produktion.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


214 REGISTRATUR

1202 KRH,kasse43,m\7

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Gyldendal. - 15 læg.

1925-1933.

Udgivelse og distribution af Knud Rasmussens litterære produktion.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1203 KRH, kasse 43, nr. 8

Brewekling mellem M. Ib Nyeboe og Gyldendal. - 5 stk.

1941-1945.

Vedlagt trykt oversigt over rapporter fra 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1204 KRH, kasse 44, nr. 1, 2, 3 og 4

Rasmussen, Knud: "Inuit nunainik kaujatdlainialungnek". - 1 læg.

1928.

Oversættelse af "Fra Grønland til Stillehavet" (1925-26). 1.-5. Korrekturtryk,

tilrettet formentlig af H. Ostermann.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1205 KRH, kasse 44, nr. 5

Rasmussen, Knud: "Inatsisigssat maligagssiat niuvertokarfingme

Umaname avangnardlerme (Kap York Stationen Thule) nunanilo

tassunga atassunut". -1 læg.

1929.

Medforfatter: Rudolf Sand. De af fangerrådet vedtagne love. 2 ark

korrekturtryk.

Proveniens: Sagførerfirmaet Rudolf Sand.

1206 KRH, kasse 44, nr. 5

Sand, Rudolf: "Inatsisigssat maligagssiat niuvertokarfingme Umaname

avangnardlerme (Kap York Stationen Thule) nunanilo tassunga

atassunut". - 1 læg.

1929.

Medforfatter: Knud Rasmussen. De af fangerrådet vedtagne love. 2

ark korrekturtryk.

Proveniens: Sagførerfirmaet Rudolf Sand.

1207 KRH, kasse 44, nr. 6

Statsministeriet: "Kalatdlit nunanik nalagkersuissut". - 2 stk.

1931.

Stadfæstelse af de af fangerrådet i 1929 vedtagne love. Korrekturtryk.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 215

1208 KRH, kasse 44, nr. 7

Ostermann, Hother: "Life and Doings of the East Greenlanders in

Olden Times". - s. 17-212. 1 læg.

1938.

1. korrektur, tilrettet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1209 KRH, kasse 44, nr. 8

Ostermann, H.: "The Mackenzie Eskimoes. After Knud Rasmussen's

posthumous notes". - 160 s. 1 læg.

1942.

Vol X. No. 2 i serien: Report of the Fifth Thule Expedition 1921-24.

1. korrektur, tilrettet formentlig af redaktøren H. Ostermann.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1210 KRH, kasse 44, nr. 8

Rasmussen, Knud: "The Mackenzie Eskimoes. After Knud Rasmussen's

posthumous notes". - 160 s. 1 læg.

1942.

Vol X. No. 2 i serien: Report of the Fifth Thule Expedition 1921-24.

1. korrektur, tilrettet formentlig af redaktøren H. Ostermann.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1211 KRH, kasse 44, nr. 9

Mathiassen, Therkel: "Report on the Ekspedition". - 1 læg.

1945.

Vol. I. No. 1 i serien: Report of the Fifth Thule Expedition 1921-24.

Korrekturtryk, ufuldstændigt.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1212 KRH, kasse 44, nr. 10

Hansen, Ernst: Klichéer med Knud Rasmussen-motiver. - 9 stk.

1929.

Monteret på træklodser. Muligvis fremstillet til bogen "Festens gave"

(1929). I så fald er kunstneren Ernst Hansen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1213 KRH, kasse 45, nr.l

Rasmussen, Knud: "Foran Dagens Øje". - 2 hefter.

Maskinskrevet oversættelse til engelsk. Hefte 1 i 2 eksemplarer. Niels

Rasmussen exlibris. Uudgivet. Den danske udgave fra 1915.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1214 KRH, kasse 46, nr. 1

Freuchen, Peter: Fotoalbum fra Thule. - 1 bind.


216 REGISTRATUR

66 fotos, formentlig fra perioden 1910-1920. De fleste optaget af Peter

Freuchen. Enkelte personer navngivet.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1215 KRH, kasse 46, nr. 2

Uidentificerede glas negativer. - 3 stk. i æske.

Det ene fra Vestgrønland. Et andet viser bl.a. Knud Rasmussen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1216 KRH, kasse 46, nr. 3

2 fotos fra fester i København. - 1 læg.

1924-1934.

Det ene mrk.: Dansk Samvirke jubilæum 1934. Det andet fra Skydebanen,

København, ved fest for 5. Thuleekspedition 1924 - ved

hovedbordet ses f. v.: C. F. Wandei, C. N. Hauge, M. Ib Nyeboe, Th.

Stauning, Knud Rasmussen, Nina Bang og Peter Freuchen.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1217 KRH, kasse 46, nr. 4

8 fotos fra 5. Thuleekspedition. - 1 læg.

De fleste stemplet Smithsonian Institution Archives. Navne på ekspeditionsdeltagerne

skrevet på bagsiden.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1218 KRH, kasse 46, nr. 5

Strasser, Edna W.: Privatbrev til Hanne Rasmussen. - 1 stk.

Edna Strasser var bosiddende i New York.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1219 KRH, kasse 46, nr. 6

Schou, Albert: Foto af medlemmer af komitéen for Kap York Stationen

Thule. - 2 stk.

Kliché og aftryk af billedet, se kasse 58, nr. 3.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1220 KRH, kasse 46, nr. 6

Bang, N. Chr.: Foto af medlemmer af komitéen for Kap York Stationen

Thule. - 2 stk.

På M. Ib Ny eboes kontor. Forrest Chr. Erichsen og Knud Rasmussen.

Bagved f.v. Adolf Jensen, O. B. Bøggild, C. H. Ostenfeld, J. P. Koch,

Thomas Thomsen og M. Ib Nyeboe. Kliché og aftryk af billedet, se

kasse 58, nr. 3.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.


REGISTRATUR 217

1221 KRH,kasse46,nr.7

Postkortfotos af motiver i New York og i Canada. - 4 stk.

Formentlig hidrørende fra 5. Thuleekspedition.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1222 KRH, kasse 46, nr. 8

8 fotos fra spillefilmen: S. O. S. Eisberg. - 1 læg.

1933.

Filmen er fra o. 1933.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1223 KRH, kasse 46, nr. 9

Elfelt, Peter: Foto fra skibskajen ved togt til Island 1900. - 1 stk.

1900.

Formentlig halvdelen af en stereoskopoptagelse. Fotografen Peter L.

Petersen tog senere navneforandring til Elfelt.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1224 KRH, kasse 46, nr. 10

Holm, Mogens: Fotos fra Thule. - 13 stk.

1931.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1225 KRH, kasse 46, nr. 11

Familiebilleder optaget forskellige steder i Danmark. - 54 stk. samt 7

negativer.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1226 KRH, kasse 46, nr. 12

Billeder fra museer samt fra Knud Rasmussens hus i Hundested. - 31

stk. samt 12 negativer og 2 diapositiver.

Vedlagt Nationalmuseets billedark: Grønland i nutiden.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1227 KRH, kasse 46, nr. 13

Fotooptagelser vedlagt oplysning af Niels Rasmussen. - 3 stk.

1922-1928.

Fundet jan. 1978 efter salg af Jakob Olsens hus.

Proveniens: Familiearkiv; Rasmussen, Knud.

1228 KRH, kasse 46, nr. 14

Fotooptagelse af Knud Rasmussen i pels. - 1 stk.

Stort format.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.


218 REGISTRATUR

1229 KRH, kasse 46, nr. 15

Fotooptagelser delvis fra Danmark og delvis af familiær art. - 4 ark.

Opklæbet på pap og formentlig fra fotoalbum.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1230 KRH, kasse 46, nr. 16

Fotooptagelser fra 1. Thuleekspedition. -15 stk.

1912.

Enkelte i bogtryk.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1231 KRH, kasse 46, nr. 17

Fotooptagelser fra højtidelighed på Hjortsballe Høje. - 5 stk.

1916.

Med navneangivelser, bl.a. M. Ib Nyeboe. Endv. foto af hjuldamper.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1232 KRH, kasse 46, nr. 17

4 fotos fra Godhavn 1916 og 1 fra Sukkertoppen 1909.

1909-1916.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1233 KRH, kasse 46, nr. 18

Fotooptagelser af skibe i Grønland. - 8 stk.

Enkelte i bogtryk. Med forklaring på stranding i 1921.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1234 KRH, kasse 46, nr. 19

Fotooptagelser fra Grønland. - 9 stk.

1909.

Bl.a. familiebilleder og billede af Hvalsey kirkeruin.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1235 KRH, kasse 46, nr. 20

Atelieroptagelser af Knud Rasmussen og Peter Freuchen. - 2 stk.

1910.

Humoristiske opstillinger. Freuchen med lille overskæg. Under foredragstoumé

for at skaffe penge til handelsstationen. Optaget i Herning.

Proveniens: Familiearkiv: Rasmussen, Knud.

1236 KRH, kasse 47, nr. 1

Ostermann, H.: "Alaska-Eskimoerne efter Knud Rasmussens efterladte

optegnelser". - 3 læg.

1944.


REGISTRATUR 219

Manuskript. Udgivet under titlen "Eskimo Archæology and Ethnology"

(1952) som Vol. X i serien: Report of the Fifth Thule Expedition

1921-24.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1237 KRH, kasse 47, nr. 2

Ostermann, H.: Mackenzieeskimoerne efter Knud Rasmussens optegnelser.

- 1 læg.

1941.

Manuskript. Udgivet under titlen "The Mackenzie eskimos after

Knud Rasmussen's posthumous notes. Edited by H. Ostermann"

(1942) som Vol. X. No. 2 i serien: Report of the Fifth Thule Expedition.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1238 KRH, kasse 47, nr. 3

Rasmussen, Knud: "Etnografisk skitse over Utkuhikjalingmiut. - 1

læg.

1930.

Maskinskrevet manuskript, trykt i "The Netsilik Eskimoes. Social

Life and Spiritual Culture" (1931) som Vol. VIII. No. 1-2 i serien

Report of the Fifth Thule Expedition 1921-24.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1239 KRH, kasse 47, nr. 4

Rasmussen, Knud: Redaktionelle noter. - 3 stk, 1 læg.

1925.

Noter til billedmaterialet i "Fra Grønland til Stillehavet", bind 1

(1925).

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1240 KRH, kasse 48, nr.l

"Sammendrag af fangerlister for distrikterne i Sydgrønland for året

1933-34". - 1 hefte.

1934.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1241 KRH, kasse 48, nr. 2

Forhandlingsprotokol for Det grønlandske Litteraturselskab.-1 bind.

1917.

Kun for året 1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1242 KRH, kasse 48, nr. 3

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.


220 REGISTRATUR

1909-1926.

Lægget mrk.: "3. Rasmussen, Herr og Fru Knud -". Vedlagt enkelte

breve til Chr., Dagmar og Vilhelmine Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1243 KRH, kasse 48, nr. 4

Brevveksling mellem Chr. Rasmussen og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1909-1917.

Lægget mrk.: "4. Grønlandske lektorat, Det -".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1244 KRH, kasse 48, nr. 5

Blandet materiale om Det grønlandske Litteraturselskab. - 1 læg.

1910-1917.

Pjecer om selskabets virksomhed. Administrative notater. Endvidere

et eksemplar af Meddelelser om Den grønlandske Kirkesag.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1245 KRH, kasse 48, nr. 6

Forskelligt administrativt materiale. - 1 læg.

1909-1927.

Vedrører Det grønlandske Litteraturselskab. Lister over bøger, medlemmer,

bidragydere, forslag til repræsentanter m.m.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1246 KRH, kasse 48, nr. 7

"Grønlandsk litteraturselskab. Filefortegnelse i nummerorden". - 1

hefte.

Liste over brevskrivere og -modtagere i nummerorden. Denne er

opretholdt i nærværende registrering.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1247 KRH, kasse 48, nr. 8

"Grønlandsk litteraturselskab. Kassebog". - 1 bind.

1910-1932.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1248 KRH, kasse 48, nr. 9

Kassebilag. - 1 læg.

1909-1925.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1249 KRH, kasse 48, nr. 11

Brevveksling mellem Frederik Lynge og M. Ib Nyeboe. - 1 læg.

1912-1925.


REGISTRATUR 221

Fortrinsvis om Frederik Lynges bog "Hans Egedes levned".

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1250 KRH, kasse 48, nr. 13

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og A. Rosenbergs Bogtrykkeri.

- 1 læg.

1909-1917.

Vedlagt enkelte prøvetryk.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1251 KRH, kasse 48, nr. 16

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Kultusministeriet. - 2 stk.

1911.

Lægget mrk.: "16. Rudbeck, A.-". Om bogforsendelse til Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1252 KRH, kasse 48, nr. 17

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og dr. M. Rikli, Ziirich. - 2 stk.

1911.

Om Det grønlandske Litteraturselskabs første bog.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1253 KRH, kasse 48, nr. 18

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og H. Ostermann. - 1 læg.

1911-1925.

Om publikationer og oversættelser til og fra grønlandsk. Vedlagt bl.a.

liste over uddelere af bøger i Grønland 1917-1918.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1254 KRH, kasse 48, nr. 19

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Isak Lund, Nanortalik. -1 læg.

1912-1925.

Om bogsalg og -uddeling.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1255 KRH, kasse 48, nr. 20

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Frederik Olsen, Kerrortusak.

- 1 læg.

1911-1924.

Om bogsalg og -uddeling.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1256 KRH, kasse 48, nr. 21

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og C. E. Otto, Prøven. - 5 stk.

1912-1915.


222 REGISTRATUR

Om bogsalg og -uddeling.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1257 KRH, kasse 48, nr. 23

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og K. Chemnitz og J. Chemnitz.

-1 læg.

1911-1926.

Om bogsalg og -uddeling og om K. Chemnitz' bog.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1258 KRH, kasse 48, nr. 24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og pastor Niels Lynge.

1910-1924.

Om bogsalg og -uddeling. Bl.a. lister over bogkøbere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1259 KRH, kasse 48, nr. 24

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og O. Hastrup. - 5 stk.

1911-1915.

Om bogsalg og -uddeling. Om kvægavl.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1260 KRH, kasse 48, nr. 26

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og C. Langskov, Julianehåb. - 6

stk.

1911-1916.

Om bogsalg og -uddeling.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1261 KRH, kasse 48, nr. 27

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Undervisningsministeriet. -1

læg.

1911-1915.

Ministeriet for Kirke- og Undervisnings væsen. Kopier af breve til

Kultusministeriet.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1262 KRH, kasse 48, nr. 28

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Laur. Mathiesen, Frederikshåb.

1910-1916.

Om bogsalg og -uddeling.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 223

1263 KRH, kasse 48, nr. 29

Korrespondance mellem M. Ib Nyeboe og bogbinder J. Skræm. - 4

stk.

1717.

Om bøger til Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1264 KRH, kasse 48, nr. 30

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Otto Mathiesen, Ritenbenk. -

1 læg.

1910-1917.

Om bogsalg og -uddeling. Lister over bogkøbere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1265 KRH, kasse 48, nr. 31

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Ville Brandt, Egedesminde. -

Hæg.

1910-1918.

Om bogsalg og -uddeling. Liste over bogkøbere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1266 KRH, kasse 48, nr. 33

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Johanne Bertelsen, Umanak.

- 1 læg.

1911-1917.

Om bogsalg og -uddeling. Liste over bogkøbere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1267 KRH, kasse 48, nr. 34

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og familien Binzer. - 1 læg.

1910-1917.

Om bogsalg og -uddeling. Liste over bogkøbere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1268 KRH, kasse 48, nr. 35

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Karl Chemnitz. - 1 læg.

1911-1924.

Om bogsalg og -uddeling og om Chemnitz' bog.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1269 KRH, kasse 48, nr. 64

Brevveksling mellem Knud Rasmussen og Den Raben-Levetzauske

Fond. - 6 stk.

1915-1917.

Ansøgninger om økonomisk støtte til bogudgivelse.


224 REGISTRATUR

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1270 KRH, kasse 49, nr. 1

Internt bestyrelsesmateriale. - 1 læg.

1911-1919.

Læg mrk,: "1. Bestyrelsen". Indkaldelser, referater, regler, love,

lovudkast m.m., liste over grønlandske uddelere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1271 KRH, kasse 49, nr. 2

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboes kontor og August Krogh. - 1

læg.

1909-1921.

Krogh var bestyrelsesmedlem i Det grønlandske Litteraturselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1272 KRH, kasse 49, nr. 5

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Grønlands Styrelse. - 1 læg.

1913-1927.

Om bogsalg og -uddeling.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1273 KRH, kasse 49, nr. 6

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og O. Bendixen. - 1 læg.

1909-1920.

Om bogsalg og -uddeling. Med uddelerlister.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1274 KRH, kasse 49, nr. 7

Nyeboe, M. Ib: Breve til driftsbestyrer Engelhardt, Ivigtut. - 3 stk.

1911-1917.

Om bogsalg og -uddeling.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1275 KRH, kasse 49, nr. 8

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og John Møller, Godthåb. - 2 stk.

1911.

Om den grønlandske races historie.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1276 KRH, kasse 49, nr. 9

Nyeboe, M. Ib: Brev til pastor E. Jespersen, Julianehåb. - 1 stk.

1913.

Om novelle af pastor Jespersen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


REGISTRATUR 225

1277 KRH, kasse 49, nr. 10

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og A. Vinterberg, Upernivik. -1

læg.

1911-1917.

Om bogsalg og -uddeling.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1278 KRH, kasse 49, nr. 12

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Mathias Storch. - 1 læg.

1909-1918.

Om bogsalg og -uddeling og om Storchs bog.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1279 KRH, kasse 49, nr. 14

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Udvalget for folkeoplysningens

Fremme. - 4 stk.

1911.

Om lån af klichéer.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1280 KRH, kasse 49, nr. 15

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Lauritz og Aage Bistrup. - 1

læg.

1911-1916.

Om bogsalg og -uddeling.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1281 KRH, kasse 49, nr. 16

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Frederik Balle. - 1 læg.

1915-1921.

Læg mrk.: N samt Nr. 291. Breve mest af privat karakter.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1282 KRH, kasse 49, nr. 17

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og H. Ostermann. - 1 læg.

1918-1923.

Læg mrk.: N og Nr. 491. Fortrinsvis om boguddeling og om oversættelsesarbejde.

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1283 KRH, kasse 49, nr. 18

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og C. W. Schultz-Lorentzen. - 1

læg.

1921-1924.

Læg mrk.: N og Nr. 522. Om undervisning af eskimoer.


226 REGISTRATUR

Proveniens: Personarkiv: Nyeboe, M. Ib.

1284 KRH, kasse 49, nr. 19

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Kristoffer Lynge. - 1 læg.

1927-1938.

Om bogsalg og striden om Det grønlandske Litteraturselskab. Vedlagt

div. notater.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1285 KRH, kasse 49, nr. 20

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og William Thalbitzer. - 1 læg.

1938.

Om bogsalg og -uddeling, men navnlig om striden om Det grønlandske

Litteraturselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1286 KRH, kasse 49, nr. 21

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Rudolf Sand. - 1 læg.

1933-1935.

Striden omkring Det grønlandske Litteraturselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1287 KRH, kasse 49, nr. 22

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Grønlands Styrelse. - 1 læg.

1932, 1935.

Striden omkring Det grønlandske Litteraturselskab.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1288 KRH, kasse 49, nr. 23

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og Aksel Svane. - 1 læg.

1934-1935.

Striden om Det grønlandske Litteraturselskab. Aksel Svane var landsfoged

i det sydlige Grønland.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1289 KRH, kasse 49, nr. 24

Rasmussen, Knud: "Den første grønlandske bog". - 1 læg.

1915.

Kronik i Politiken, 11/2-1915, om Mathias Storch: Singnagtugaq.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1290 KRH, kasse 49, nr. 25

6 manuskripter på grønlandsk. - 6 læg.

1911-1917.


REGISTRATUR 227

Forfatterne er John Møller (historisk arbejde (1911)), K. Chemnitz

(oversættelse af "Fjordby præstegård" (1916) med ledsagebrev af

Chr. Rasmussen til M. Ib Nyeboe), Peter Rosing (om Lars Møller

(1917), "Avunga" (1917) samt "Palase Skeel" (udateret)) og Knud

Rasmussen ("Sorssungnerssup pissutai" (udateret)).

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1291 KRH, kasse 49, nr. 26

Nyeboe, M. Ib: Historisk oversigt om Det grønlandske Litteraturselskab.

- 1 læg.

1932-1935.

Formentlig udarbejdet af M. Ib Nyeboe til medlemmerne under

striden om selskabet. Vedlagt materiale brugt ved udarbejdelsen,

herunder boglister, medlemsfortegnelser m.m. Endv. brev med bilag

fra Kr. Lynge til Knud Rasmussen.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1292 KRH, kasse 49, nr. 27

"Grønlandsk Literaturselskab. Rescontro. Uddelere i Grønland". - 1

bind.

1916-1917.

Vedrører 1916 og 1917.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1293 KRH, kasse 49, nr. 28

Rundskrivelser til og om Det grønlandske Litteraturselskab. - 5 stk.

1910-1927.

Heraf 2 stk. bogtrykt og 2 stk. på grønlandsk.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1294 KRH, kasse 49, nr. 29

Wagner, C. F.: Lister over befolkningen i og omkring Julianehåb. -1

læg.

1909.

Formodentlig kopi af folketælling og anvendt til at hverve boguddelere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1295 KRH, kasse 49, nr. 30

Nyeboe, M. Ib: Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og boguddelere

i Grønland. -1 læg.

1911-1929.

Vedlagt fortegnelser over uddelere, notater m.m.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.


228 REGISTRATUR

1296 KRH, kasse 49, nr. 31

Regnskabsbilag. - 1 læg.

1913-1917.

I kuverter.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1297 KRH, kasse 49, nr. 32

Brevveksling mellem M. Ib Nyeboe og boguddelere i Grønland. - 1

læg.

1928-1932.

Opgørelser over salg.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1298 KRH, kasse 49, nr. 33

Regnskabsbilag. - 1 læg.

1917-1931.

Vedlagt lister over boguddelere 1923-1924.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1299 KRH, kasse 49, nr. 34

Lister over bidragydere til Det grønlandske Litteraturselskab. - 2 læg.

1909-1925.

Særlige lister over grønlandske bidragydere.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1300 KRH, kasse 49, nr. 35

Årsregnskaber 1909-1932 samt oversigter 1911-1916 og 1917-1932.

- 1 læg.

1909-1932.

Ingen revisorpåtegning.

Proveniens: Komitéen for Kap York Stationen Thule.

1301 KRH, kasse 49, nr. 36

Liste over Grønlands Styrelses materiale i sagen om Det grønlandske

Litteraturselskab 1933-1934.- 1 stk.

1935.

Omslag mrk.: "Maj 1935. Lånt styrelsens pakke, indeholdende .."

Vedlagt skrivelse fra Grønlands Styrelse.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1302 KRH, kasse 49, nr. 37

Brevveksling mellem Rudolf Sand og Grønlands Styrelse. - 1 læg.

1929-1935.

Om Det grønlandske Litteraturselskab. Med enkelte bilag.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.


REGISTRATUR 229

1303 KRH, kasse 49, nr. 38

Brevveksling mellem Rudolf Sand og William Thalbitzer. -1 læg.

1938.

Fortrinsvis om litterære ophavsrettigheder. Vedlagt kopier af Sands

skrivelser til forfatteren Erich Vogeler samt dennes nekrolog over

Knud Rasmussen.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1304 KRH, kasse 49, nr. 39

Vedtægter for Selskabet for litteratur og folkeoplysning i Grønland.

- 1 læg.

1938.

Vedlagt udkast og forskellige kommentarer.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1305 KRH, kasse 49, nr. 40

Brevveksling mellem Kristoffer Lynge og Rudolf Sand. - 1 læg.

1932-1946.

Fortrinsvis om striden om de grønlandske litteraturselskaber. Vedlagt

kopier af brevvekslinger med M. Ib Nyeboe og med Grønlands

Styrelse.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.

1306 KRH, kasse 49, nr. 41

Jepsen, E.: Brev med regnskab for bogsalg til Knud Rasmussen. - 1

læg.

1929.

Påført med Knud Rasmussens skrift: Til Rudolf Sand.

Proveniens: Sagførerkontoret Rudolf Sand.