Magleblikundersøgelsen” - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

Magleblikundersøgelsen” - Professionshøjskolen UCC

10. klasse. Man kunne lade sig inspirere af efterskolerne, mener både PPR og skoleledelsen.

Og undervejs er det vigtigt at fortælle medarbejderne om tankerne og inddrage alle i

dialog.

4. Inklusionsklassernes praksisfortællinger.

Vi har valgt at præsentere inklusionsklasserne som en kombination og triangulering af vores

observationer ved et forløb i klassen, interviews med eleverne, interviews med forældrene

og med lærere og pædagoger – teamet. Denne måde at præsentere klasserne på

kan give et indtryk af observationer og interviews som en fælles konstruktion, der i sin helhed

er vores fortolkning af, hvad det har været vigtigt at fokusere på, når konstruktionerne

skulle vise noget om innovative samarbejdsformer mellem elever, lærere, pædagoger og

forældre. Fortolkningen og fremstillingerne er naturligvis vores ansvar. Vi har valgt at bruge

en teoretisk ramme inspireret af Etienne Wenger i denne fortolkning 14 . Det betyder, at

vi har lagt vægt på et blik for fællesskaber og deltagelse i praksis fællesskaber gennem

meningsforhandling, som noget af det mest centrale for forståelsen af udvikling af en inkluderende

praksis, som vi har oplevet den på Magleblikskolen. Vi har desuden lagt vægt

på mange andre begreber, som deltagerne har fundet vigtige under interviews og samtaler,

blandt andet undervisningsdifferentiering, læringsstile, anerkendelse og læringsledelse.

Praksisfortællingerne bygger som nævnt bl.a. på vores observationer på skolen, og en

væsentlig del af disse observationer er naturligt nok baseret på helt konkrete udsagn, vi

har hørt børn og voksne udtrykke med deres egne ord. Disse udsagn er i rapporten gengivet

så tæt på det, der reelt blev sagt der på stedet, men da vi ikke har benyttet os af tekniske

hjælpemidler som båndoptager eller video, men alene har foretaget skriftlige notater,

er udsagnene selvfølgelig til en vis grad udtryk for, hvad vi i skyndingen fik noteret og efterfølgende

kunne huske. Under alle omstændigheder er disse så at sige generaliserende

udsagn i det følgende i rapporten rent layout mæssigt omkranset af tegnet:’ ved udsagnets

begyndelse og tilsvarene med et: ’ ved udsagnets slutning.

Klasserne og deres praksis belyses på denne måde beskrevet både ud fra et observatørperspektiv,

et elev perspektiv, et forældreperspektiv og et lærer/pædagog perspektiv. Interviews

med elever og forældre skal understøtte de to sidste perspektiver; men det har

ikke i alle klasser været muligt at foretage interviews med elever og forældre; hvor det ikke

har været muligt, har vi støttet os på lærere og pædagoger. Vi har under observatørperspektivet

lagt vægt på kortfattet at beskrive nogle sider af de fysiske rammer, som viser

samspillet med den praksis, der udfoldes i klasserne. Klassernes praksis følger ikke kronologisk,

men i en rækkefølge, hvor vi først ser på nogle eksempler på undervisningspraksis,

som virker mere udviklet og dernæst på eksempler på praksis, som er i sin begyndelse,

fordi teamet kun har arbejdet sammen i kortere tid. Det mener, vi bidrager til at forstå forskellige

sider af inklusionsklassernes udvikling og karakteren af samarbejdsformerne, som

understøtter inklusion. De træk, som er skildret, er ikke udtømmende for den enkelte klasse,

men afspejler træk, som kan forekomme i alle klasserne på forskellige tidspunkter, fordi

klasser og praksis altid vil være forskellig over tid og afhænge af børn, lærere og foræl-

14 Wenger, 2004. I afsnit 6 - 7 er der redegjort mere udførligt for vores brug af Wenger.

NVIE, Christian Quvang og John Willumsen 13

More magazines by this user
Similar magazines