Dansk - United International Enterprises

uie.dk

Dansk - United International Enterprises

ÅRSRAPPORT

2010

2008

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED


2

Indhold

Præsentation af gruppen 3

Hoved- og nøgletal for Koncernen 4

Bestyrelsens beretning 8

Aktionæroplysninger 29

God selskabsledelse 35

Social ansvarlighed 41

Regnskabsafsnit til årsrapporten 47

Resultatopgørelse og balance

UP 74

AAK 77

Selskabsoplysninger 80

Bestyrelsen 81

Forkortelser 86

Definitioner 87

UP Plantagernes beliggenhed, kort 88

(Årsrapporten er oversat fra engelsk. Den engelske udgave gælder og har i enhver hensigt

virkning, såfremt der forekommer mangler eller afvigelser i den danske udgave)


United International Enterprises

United International Enterprises Limited (”UIE”) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

den agroindustrielle sektor. Vi udøver langsigtet og aktivt ejerskab gennem bestyrelsesengagement, samt tæt

dialog med ledelsen, i forbindelse med operationelle og strategiske emner.

UIE investerer i selskaber som drives og udvikles på en bæredygtig, og socialt ansvarlig facon.

UIE blev stiftet i 1982, og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Vores nuværende portefølje er koncentreret omkring vegetabilske olier og er primært involveret i første

og anden fase af den vegetabilske olies værdikæde. Vores portefølje består hovedsageligt af de to følgende

selskaber:

United Plantations Berhad

United Plantations Berhads (”UP”) primære forretningsområde er bæredygtig dyrkning og forædling af

palmeolie og kokosnødder i Malaysia og Indonesien. UP er et af de mest veladministrerede, miljøvenlige

og innovative selskaber i verden. Samtidig er UP kendt for dets effektive landbrugspraksis og for dets

kvalitetsmæssige høje standard.

UP har i Malaysia i alt tilplantet 38.842 hektarer med oliepalmer og kokosnødpalmer, samt 10.021 hektarer

med oliepalmer i Indonesien. UP driver et raffinaderi og 6 palmeoliemøller i Malaysia. I Indonesien driver

selskabet 1 palmeoliemølle, som blev indviet i juli 2010.

UP har ca. 5.700 ansatte i Malaysia og 1.250 ansatte i Indonesien.

UP blev stiftet i 1906, og er noteret på Bursa Malaysia og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

AarhusKarlshamn

AarhusKarlshamn AB (”AAK”) er en af verdens førende producenter af specialfedtstoffer, baseret på

vegetabilske olier. AAK raffinerer en række forskellige vegetabilske olier til specialiserede produkter, som

bruges indenfor adskillige forretningsområder, deriblandt: chokolade & konfekture, bagerier, fødevarer,

babymad, tekniske produkter, foder og kosmetik.

AAK har omkring 2.100 ansatte på verdensplan og har 10 produktionsvirksomheder i 7 lande.

AAK blev dannet som følge af fusionen mellem Aarhus United A/S og Karlshamns AB i 2005, og er noteret på

NASDAQ OMX Stockholm AB.

3


4

Hoved- og nøgletal for Koncernen

2010 2009 2008 2007 2006

(Angivet i USD) $’000 $’000 $’000 $’000 $’000

Indtægter

(inklusiv andel i nettoresultater

fra associerede selskaber) 52.653 55.991 40.330 31.777 21.904

Resultat før skat 50.648 53.421 33.346 28.662 20.350

Nettoresultat 50.516 52.358 35.356 30.959 21.904

Likvide midler (netto) 4.505 17.208 11.331 18.989 22.996

Investeringer i associerede selskaber 410.205 346.512 292.590 283.336 239.229

Aktiver i alt, ultimo 430.897 375.482 316.188 314.443 269.949

Egenkapital i alt, ultimo 430.332 374.932 315.273 312.645 268.856

2010 2009 2008 2007 2006

Resultat pr. aktie (USD) 11,35 11,74 7,93 6,94 4,91

Resultat pr. aktie (DKK) 63,75 60,92 41,91 35,22 27,80

Indre værdi pr. aktie (USD) 98,79 84,05 70,68 70,04 60,23

Indre værdi pr. aktie (DKK) 554,54 436,25 373,53 355,48 340,99

Aktiekurs, ultimo (USD) 106,62 81,55 43,68 106,99 87,78

Aktiekurs, ultimo (DKK)* 598,48 423,23 230,86 543,00 469,96

Udbytte pr. aktie (USD) 1,00** 0,70 0,70 0,70 0,70

Ekstraordinært udbytte pr. aktie (USD) 0,70** 2,80 0,30 1,30 -

* Gennemsnitskurs på balancedagen.

** Foreslået.

2010 2009 2008 2007 2006

% % % % %

Forrentning af egenkapital 12,55 15,17 11,26 10,65 8,74

Soliditetsgrad 99,87 99,85 99,71 99,43 99,60

(Se venligst definitioner af nøgletal på side 87.)


Bogført værdi kontra markedsværdi pr. 31. december 2010

USD mio.

800

700

600

500

400

300

200

100

60

50

40

30

20

10

0

0

Årets nettoresultat og aktiekurs ultimo

USD mio.

2006

UP

Bogført værdi pr. 31/12 2010

Nettoomsætningsaktiver

Årets nettoresultat

2007

DKK

900

750

600

450

300

150

450

375

300

225

150

75

0

0

2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Aktiekurs (højre akse)

AAK

Soliditet

USD mio.

Total

Markedsværdi af UIEs aktiebeholdninger i UP & AAK pr. 31/12 2010

UIE markedsværdi pr. 31/12 2010 (ekskl. egne aktier)

Dette søjlediagram viser den bogførte værdi af UIE’s hovedaktiver, hvilket er Selskabets ejerandel i UP og

AAK, sammenlignet med deres markedsværdi. Yderst til højre vises en sammenligning af den samlede

bogførte værdi, den samlede markedsværdi af hovedaktiverne samt UIE’s markedsværdi pr. 31. december

2010 (ekskl. egne aktier).

Egenkapital Aktiver i alt Soliditetsgrad

(højre akse)

%

100

75

50

25

0

5


Bestyrelsens beretning


8

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning til Selskabets 30. generalforsamling den 10. juni 2011 kl. 11.00

i Selskabets hovedkontor i Nassau, Bahamaøerne.

Bestyrelsen aflægger hermed beretning og fremlægger regnskab for Koncernen for

regnskabsåret 2010.

Resultat

Koncernnettoresultatet for 2010 beløb sig til USD 50,516 mio., hvilket udgør et fald på 3,5%,

sammenlignet med USD 52,358 mio. for 2009.

Faldet skyldes primært et lavere bidrag fra AAK, som er opstået på baggrund af den

teoretiske regnskabsmæssige effekt af IAS 39 justeringen, (som fra 2011 og frem ikke

længere vil påvirke resultatet). Medregnes engangsposter og IAS 39 justeringen ikke, var

driftsresultatet i AAK i 2010 på linje med sidste års niveau.

Bidraget fra UP steg marginalt i 2010, som følge af den styrkede malaysiske valuta mod USD,

samt en mindre stigning i Selskabets ejerandel af UP.

Koncernens indtægter for 2010 beløb sig til USD 52,653 mio. (2009: USD 55,991 mio.), hvoraf

Selskabets andel i nettoresultatet fra associerede selskaber beløb sig til USD 52,340 mio.

(2009: USD 54,440 mio.), hvilket afspejlede et fald på 3,9%, eller USD 2,100 mio.

Fordelingen af associerede selskabers bidrag er som følger:

2010 2009 2008 2007 2006

(Angivet i USD) $’000 $’000 $’000 $’000 $’000

UP 37.745 36.614 40.726 23.487 17.872

BNSH (AAK) 14.595 17.826 -35 7.564 3.412

Durisol - - -1.003 -343 -

I alt 52.340 54.440 39.688 30.708 21.284

Bidrag fra UP Bidrag fra BNSH (AAK)

USD mio. USD mio.

50

40

30

20

10

0

-10

-10

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

K1 K2 K3 K4

Billedtekst til side 6-7: UP: I løbet af 2010 blev to nye biogasanlæg indkørt hos UP. Anlægget på billedet er

placeret ved siden af palmeoliemøllen på UIE(M). Biogasanlæggene konverterer spildevand fra palmeoliemøllen

til biogas hvilket betyder, at metangasudledningen reduceres med ca. 80%.

50

40

30

20

10

0


UP: Friske frugtbundter aflæsses

ved UPs internt designede palmeoliemølle,

som kan forædle 60 tons

friske frugtbundter i timen. Møllen

ligger på Lada-plantagen i det

centrale Kalimantan, Indonesien

og er designet med en kapacitet der

kan forædle den totale produktion

af friske frugtbundter fra første

udviklingsfase, der dækker

ca. 10.000 hektar.

United Plantations

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

UP opnåede et nettoresultat på MYR 264,707 mio. (USD 82,1 mio.) i 2010, hvilket afspejlede

et fald på 5,8%, i forhold til nettoresultatet på MYR 280,884 mio. (USD 79,9 mio.) for 2009.

Faldet skyldes hovedsageligt lavere produktion af både rå palmeolie og palmekerner,

som faldt med henholdsvis 14,8% og 18,5%. Faldet i nettoresultatet blev dog, i en vis

udstrækning, udjævnet af stigende salgspriser på rå palmeolie, markant stigende salgspriser

for palmekerner, samt væsentligt forbedret rentabilitet i raffinaderiet.

Selvom UPs nettoresultat faldt marginalt i 2010, sammenlignet med 2009, steg bidraget fra

UP, angivet i USD, med 3,1% i 2010, sammenlignet med 2009, som følge af en styrket MYR

mod USD i 2010, samt en mindre stigning i Selskabets ejerandel af UP.

*USD sammenligningstal til beløbene, som i bestyrelsens beretning er angivet i fremmede valutaer,

er omregnet vha. gennemsnitskursen for året hvori transaktionen blev foretaget, eller som ultimokursen

for omregning af balanceposter.

9


10

ÅRS

RAPPORT

2010

AarhusKarlshamn

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

AAK rapporterede et nettoresultat på SEK 626 mio. (USD 86,9 mio.) i 2010, sammenlignet

med SEK 843 mio. (USD 110,5 mio.) i 2009, svarende til et fald på 25,7% eller SEK 217 mio.

(USD 30,1 mio.). Såfremt engangsposter, effekten af IAS 39 justeringen og skatteudskydelsen

i forbindelse med denne justering ikke medregnes, beløb AAKs nettoresultat for 2010 sig til

SEK 579 mio. (USD 80,4 mio.), sammenlignet med SEK 415 mio. (USD 54,4 mio.) i 2009; en

stigning på 39,5% eller SEK 164 mio. (USD 22,8 mio.).

AAK rapporterede et driftsresultat (EBIT), eksklusive IAS 39 justeringen og engangsposter,

på SEK 824 mio. (USD 114,4 mio.) i 2010, hvilket var på linje med driftsresultatet på SEK

827 mio. (USD 108,4 mio.) i 2009. Eftersom driftsresultatet var på samme niveau som sidste

års resultat og de finansielle nettoomkostninger faldt med 69,5% i 2010, skyldes faldet i

nettoresultatet, som fremhævet ovenfor, hovedsageligt effekten af IAS 39 justeringen.

På trods af, at AAKs nettoresultat faldt med 25,7% i 2010, sammenlignet med 2009, faldt

bidraget fra AAK, angivet i USD, kun med 18,1% i forhold til 2009, som følge af en styrket

svensk valuta, samt en mindre stigning i Selskabets ejerandel af AAK.

IAS 39 justeringen har medført en betydelig teoretisk justering af AAKs resultat over årene,

og justeringen har medført, at det rapporterede nettoresultat i AAK ikke altid har givet et

retvisende billede af udviklingen i selskabet. Som følge heraf, har UIEs nettoresultat i visse

perioder ikke afspejlet den egentlige udvikling i AAK. I fremtiden vil AAKs nettoresultat dog

ikke længere være påvirket af en IAS 39 justering, eftersom selskabet fuldt implementerede

hedge accounting i 4. kvartal 2010. AAK: Luftfoto af AAKs raffinaderi

i Karlshamn, som er strategisk

placeret ved Østersøen.


Durisol

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Som følge af fortsat ugunstige markedsforhold i den britiske byggeindustri, rapporterede

Durisol UK (”Durisol”) et nettotab på GBP 0,7 mio. (USD 1,1 mio.) i 2010. Men eftersom

Selskabet i 2008 foretog en afskrivning af hele investeringen i Durisol, påvirkede dette ikke

Selskabets resultat i 2010.

Udviklingen i de associerede selskaber er kommenteret yderligere under afsnittet

”Associerede selskaber” fra side 14 til 23.

Øvrige indtægter samt udgifter

Øvrige indtægter i 2010, beløb sig til USD 0,313 mio. sammenlignet med USD 0,869 mio. i

2009. Forskellen skyldes primært lavere nettogevinster på investeringer i 2010.

I 2009 var der en nettovalutakursgevinst på USD 0,682 mio., hvorimod 2010 inkluderede et

nettovalutakurstab på USD 0,056 mio.

Generelle og administrative omkostninger på USD 1,946 mio. var lavere i forhold til USD

2,570 mio. i 2009.

Skat beløb sig i 2010 til USD 0,132 mio., sammenlignet med USD 1,063 mio. i 2009.

11


12

ÅRS

RAPPORT

2010

Egenkapital

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Egenkapitalen steg fra USD 374,932 mio. pr. 31. december 2009, til USD 430,332 mio. pr. 31.

december 2010. Ændringen i egenkapitalen for 2010 blev positivt påvirket af nettoresultatet

på USD 50,516 mio., samt en regulering af andre reserver på USD 31,108 mio., der primært

bestod af valutakursreguleringer, som hovedsageligt opstod på baggrund af en styrket

MYR og SEK mod USD, ved sammenligning af valutakursen ultimo december 2009, med

valutakursen ultimo december 2010 (omregning af Selskabets andel i UP og AAK til USD).

Ændringen i egenkapitalen for 2010 inkluderede udbetaling af udbytte til aktionærerne på

USD 15,612 mio. i juni 2010 (USD 3,5 pr. aktie), samt tilbagekøb af egne aktier på USD

10,612 mio.

Pr. 31. december 2010 havde Selskabet ingen gældsforpligtelser til banker.

UP: Friske frugtbundter transporteres

fra markerne til en af UPs

oliemøller via selskabets vidtstrakte

jernbanesystem. UPs jernbanesystem

er en økonomisk og miljøvenlig

transportform, da det bruger ca. 10

gange mindre fossile brændstoffer

pr. ton transporterede frugtbundter,

sammenlignet med lastbiler, som

almindeligvis bruges inden for

industrien.


Investeringer

Selskabet

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

I 2010 købte Selskabet 557.500 aktier i UP for USD 2,4 mio., hvilket medførte at Selskabets

ejerandel i UP steg med 0,27% til 46,09%.

Selskabets ejerandel i AAK steg fra 16,49% til 16,75% i 2010, eftersom BNS Holding AB

(”BNSH”) har erhvervet yderligere 264.550 aktier i AAK for SEK 38,6 mio. (USD 5,4 mio.)

og derved har forhøjet sin ejerandel i AAK til 40,4%. (Selskabets andel i AAK ejes igennem

BNSH, hvori UIE ejer 41,5%, og resten er ejet af Melker Schörling AB, et svensk, børsnoteret

investeringsselskab.)

Ved AAKs ekstraordinære generalforsamling, den 8. november 2010, blev det besluttet

at iværksætte et incitamentsprogram for den øverste ledelse, samt nøglemedarbejdere,

hvilket medfører udstedelse af op til 1.500.000 tegningsoptioner, som giver indehaverne

ret til tegning af et tilsvarende antal nye aktier i AAK (såfremt alle optioner udnyttes, ville

UIEs fuldt udvandede kapitalandel i AAK beløbe sig til 16,16%). Optionerne må udnyttes i

perioden 1. december 2013 - 1. december 2015.

Associerede selskaber

UP udvikler fortsat sine indonesiske interesser i det centrale Kalimantan på tilfredsstillende

vis og pr. 31. december 2010, var ca. 10.000 hektar tilplantet og udviklingen forløber

planmæssigt. Ultimo 2010 var høsten påbegyndt på ca. 3.500 hektar modnede oliepalmer.

Opførelsen af den nye avancerede palmeoliemølle på Lada-plantagen, som kan raffinere 60

tons i timen, er færdiggjort. Pr. 31. december 2010, er i alt ca. 28.000 tons friske frugtbundter

blevet forædlet på den nye mølle. Første udviklingsfase forventes at være afsluttet medio

2011, og vil inkludere ca. 5.000 hektar med permanent fredede junglereservater.

Anden udviklingsfase vil tidligst blive påbegyndt, når første fase er afsluttet på

tilfredsstillende vis, og da, ikke før relevante myndigheder har udsendt et nyt geografisk

fordelingskort for det centrale Kalimantan. Ved begge udviklingsfasers afslutning forventes

det, at UP vil være i besiddelse af et 19.000 - 20.000 hektar stort tilplantet område i regionen.

AAK har ikke foretaget nogle opkøb i 2010.

13


14

ÅRS

RAPPORT

2010

Associerede selskaber

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Koncernstruktur

pr. 1/1 2010 pr. 31/12 2010

United International

Holdings Limited

45,3%

BNS

Holding AB

22,4%

41,5%

39,7%

United International

Enterprises Limited

UIE

Udviklingen i begge børsnoterede associerede selskaber, som udgør størstedelen af

Selskabets investerings-portefølje pr. 31. december 2010, samt Durisol er kommenteret i det

efterfølgende.

United Plantations Berhad

39,6%

AarhusKarlshamn AB

United Plantations

Berhad

45,8%

Durisol UK

United International

Holdings Limited

BNS

Holding AB

United International

Enterprises Limited

AarhusKarlshamn AB

UPs nettoresultat for 2010 var på MYR 264,707 mio. (USD 82,1 mio.), hvilket var 5,8% lavere

end nettoresultatet på MYR 280,884 mio. (USD 79,9 mio.) rapporteret i 2009.

Forskellen i nettoresultatet for 2010, sammenlignet med 2009, kan primært tilskrives

følgende faktorer:

1. Produktionen af rå palmeolie og palmekerner faldt med henholdsvis 14,8% og 18,5%.

Den primære årsag til nedgangen i produktionen kan tilskrives effekten af 4 måneders

tørke fra maj til august 2009, hvilket forværrede den i forvejen ugunstige biologiske

hvileperiode i 2010. Dernæst skyldes det også, at et større område er under genplantning

i Malaysia, i forhold til i 2009. (2.107 hektar er blevet genplantet med oliepalmer i løbet

af 2010, sammenlignet med 1.731 hektar i 2009.)

Salgsprisen på palmekerner er dog steget med 48,6% i 2010, og har derved mere end

kompenseret for faldet i produktionen af palmekerner. Gennemsnitssalgsprisen på rå

palmeolie steg med 7,4% i 2010, sammenlignet med 2009;

2. urealiserede valutakurstab på MYR 15,96 mio. (USD 5,2 mio.) på koncerninterne lån til

indonesiske datterselskaber (udstedt i indonesiske rupiah) som følge af en styrket

MYR;

45,3%

22,4%

41,5%

40,4%

UIE

34,9%

United Plantations

Berhad

46,1%

Durisol UK


UPs resultat før og efter skat

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

MYR mio. Tons

MYR

500 300.000

5.000

400

300

200

100

0

2006 2007 2008 2009 2010

Resultat efter skat Skat

UPs egenproduktion af rå palmeolie og palmekerner

samt markedsprisen på rå palmeolie

2006 2007 2008 2009 2010

3. raffinaderiet rapporterede et rekordhøjt resultat før skat på MYR 16,2 mio. (USD 5,0

mio.), sammenlignet med MYR 1,2 mio. (USD 0,3 mio.) i 2009, som følge af bedre

marginer, øget effektivitet, samt en positiv valutakurseffekt og sikringspositioner på

råvarer;

4. produktionen af kokosnødder var 83,3 mio. nødder (næsten samme produktionsmængde,

som den der blev opnået i 2008, hvilket var den anden højeste i UPs historie),

og udgjorde en stigning på 10,3%, sammenlignet med 2009, på trods af fældning af 317

hektar med kokosnødpalmer i løbet af 2010. I 2010 var den gennemsnitlige ydelse

28.135 nødder pr. hektar, sammenlignet med 22.616 nødder pr. hektar i 2009, hvilket

antages at være den højeste ydelse i verden.

Som følge af de biologiske og klimatiske faktorer, som er nævnt ovenfor, faldt UPs

gennemsnitlige ydelse i Malaysia markant fra 6,31 tons rå palmeolie pr. hektar i 2009, til

5,28 tons pr. hektar i 2010. Men på trods af det markante fald i den gennemsnitlige ydelse

for 2010, er ydelsen stadig 43% højere end den nationale gennemsnitlige ydelse i Malaysia,

som faldt til 3,69 tons pr. hektar i 2010. (Hvis UPs indonesiske interesser medregnes, var

den gennemsnitlige ydelse for hele koncernen 5,04 tons pr. hektar i 2010. Dette skyldes dog,

at det 2.564 hektar store (vægtet gennemsnit) område i Indonesien, der modnede i løbet af

2010, genererede et lavt udbytte, eftersom det er første års sporadiske høst af unge palmer.)

Rå palmeolieproduktion

‘000 ton

25

20

15

240.000

180.000

120.000

60.000

Palmekerneproduktion

‘000 ton

6

4

2

0

Rå palmeolie Palmekerner

Pris rå palmeolie

(højre akse)

Kokosnødproduktion

Mio. nødder

10

0

4

Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov

2008 2009 2010

10

8

6

4.000

3.000

2.000

1.000

0

15


16

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

En afgørende faktor i UPs succes er den vedvarende indsats fra Research and Development

Centret for at forbedre plantematerialer og den landbrugsmæssige praksis yderligere. I

2010 genplantede UP 2.107 hektar med nye, internt fremavlede plantematerialer med høj

ydelsesevne, og ved udgangen af 2010, var næsten 8.500 hektar af UPs samlede areal af

palmeolieplantager i Malaysia genplantet med plantematerialer med høj ydelsesevne.

Næsten alle de modnede områder af disse genplantede områder fortsætter med at generere

positive resultater, som ligger højere end tidligere ydelsesrekorder (i 2010 blev også disse

områder negativt påvirket af førnævnte biologiske og klimatiske faktorer). UPs langsigtede

genplantningspolitik er fortsat af højeste prioritet, også i tider med høje priser på vegetabilske

olier, da dette er altafgørende for at sikre at produktionen og ydelsen også vil udvikle sig

gunstigt i fremtiden.

Foruden produktionsvolumen, er rentabiliteten i UP meget afhængig af prisniveauet på rå

palmeolie, som kan variere betydeligt. I løbet af de første ni måneder af 2010, har prisen

på rå palmeolie været relativt stabil i niveauet MYR 2.500 pr. ton, hvorimod råvarepriser,

inklusive vegetabilske olier, er steget markant i løbet af fjerde kvartal af 2010, som følge af

en række faktorer, herunder de globale ugunstige vejrforhold. I 2010, kulminerede prisen på

rå palmeolie på ca. MYR 3.800 pr. ton og den nuværende spotpris på rå palmeolie, ligger på

ca. MYR 3.300 pr. ton. I den malaysiske palmeolieindustri, har produktionsniveauet ligget

lavere end normalt i 2010, hvilket har haft en positiv indflydelse på priserne på rå palmeolie

og palmekerner.

Det er UPs politik at sælge en andel af den fremtidige produktion på terminsmarkedet, og,

som resultat af dette, er effekten af volatile spotpriser reduceret på kort sigt.

UP fortsatte i 2010 med at være førende indenfor bæredygtig landbrugsproduktion og

implementerede nyere og grønnere teknologier, for at reducere dets CO2 udledning, samt

emission af andre drivhusgasser. I løbet af året, blev to nye biogasanlæg indkørt på UIE(M)

og Ulu Basir plantagerne, som vil reducere selskabets metanudledning (CH4) betydeligt.

Ydermere, blev den omfattende livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment eller LCA),

som blev færdiggjort i 2008 (udarbejdet i henhold til de internationale ISO 14040- og

14044-standarder, som var verdens første livscyklusvurdering af palmeolie) opdateret i

2010. Denne fungerer som et værdifuldt værktøj i selskabets ambitioner om at reducere

udledningerne yderligere.

Selskabets ejerandel i UP beløb sig pr. 31. december 2010 til 46,09%.

Følgende uddrag er taget fra UPs Årsregnskabsmeddelelse 2010, annonceret den 21. februar

2011:

“Udsigter og forventninger til fremtiden

Den globale vejrsituation har reduceret landbrugsproduktionen betydeligt i løbet af andet halvår

2010, hvilket har reduceret udbuddet, samt lagrene af både sojabønner og palmeolie. Som resultat af

dette, steg priserne på vegetabilske olier i løbet af 4. kvartal 2010.

Den nuværende sæsonprægede lavproduktion af friske frugtbundter i Indonesien og Malaysia

forventes at fastholde palmeoliepriserne på kort sigt. Palmeolieproduktionen forventes at stige fra

marts/april 2011, som følge af, at palmerne er på vej ud af den biologiske hvileperiode, kombineret

med bedre vejrforhold.


UP: Høstning af unge MATAG

kokosnødder som sælges til

konsumentmarkedet. UP står på

nuværende tidspunkt for omkring

20% af den samlede kokosnødproduktion

i Malaysia.

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Vejrforholdene i sydamerikanske områder for sojabønneproduktion har på det seneste forbedret sig,

hvilket angiveligt vil medføre stigende udbud og dermed må det forventes, at priserne på vegetabilske

olier vil falde i andet halvår af 2011.

På trods af, at forbrug og efterspørgsel kan blive påvirket af de nuværende usædvanligt høje priser

på vegetabilske olier, er det usandsynligt, at priserne vil blive reduceret betydeligt på længere sigt,

eftersom verdens befolkning konstant bliver større og effekten af klimaforandringerne påvirker

produktionen på globalt plan.

Koncernen forventer i 2011 at genplante et større område i Malaysia, i overensstemmelse med

Koncernens genplantningspolitik. Visse områder i Indonesien er modnet i 2010, og flere forventes at

modne i løbet af 2011. Produktionen i Indonesien vil i nogen grad kompensere for tabet af afgrøder

på de genplantede områder i Malaysia, hvorved Koncernens samlede produktion for 2011 forventes

at være højere end i 2010.

Bestyrelsen mener derfor, som følge af det ovennævnte, at Koncernens resultat for regnskabsåret

2011 vil blive højere, set i forhold til resultatet for 2010.”

Se venligst UP’s hoved- og nøgletal, resultatopgørelse og balance på side 74-76, eller download

det fulde årsregnskab for 2010, som vil være tilgængeligt, på selskabets hjemmeside

www.unitedplantations.com, medio maj 2011.

17


18

ÅRS

RAPPORT

2010

AarhusKarlshamn AB

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

AAKs driftsresultat (EBIT) for 2010, før justering for effekten af IAS 39 og engangsposter,

beløb sig til SEK 824 mio. (USD 114,4 mio.), hvilket er på linje med driftsresultatet for 2009

på SEK 827 mio. (USD 108,4 mio.).

Driftsresultat (EBIT) før IAS 39 & engangsposter

SEK mio.

1.000

800

600

400

200

0

Technical Products & Feed Food Ingredients Chocolate & Confectionery Fats I alt

2008 2009 2010

Food Ingredients

Forretningsområdet Food Ingredients rapporterede et rekordhøjt driftsresultat (før IAS 39

justeringen og engangsposter) på SEK 475 mio. i 2010, sammenlignet med SEK 427 mio. i

2009; en stigning på 11%. Volumenerne faldt med 4%, sammenlignet med 2009, eftersom især

volumen på basisprodukter faldt mere end volumen på specialprodukter steg. Marginerne

fortsatte den positive udvikling og det gennemsnitlige bruttodækningsbidrag pr. kilo steg

med 7% til SEK 2,26 i 2010. Udviklingen af nye produkter, samt nyerhvervelser i de senere

år, har forstærket specialiseringsstrategien, og øget andelen af specialprodukter. Denne

strategi fortsætter i fremtiden og “AAK Acceleration” programmet inkluderer væsentlige

vækstmuligheder inden for specialprodukter, så som Infant Nutrition (babymad), Bakery &

Bakery Services, Dairy Industry og Food Service.

Chocolate & Confectionery Fats

Driftsresultatet for forretningsområdet Chocolate & Confectionery Fats (før IAS 39

justeringen og engangsposter) for 2010 på SEK 341 mio., var 13% lavere end de SEK 394 mio.,

rapporteret i 2009. Volumenerne fortsatte med at udvikle sig positivt i de fleste geografiske

områder, (inklusive Cocoa Butter Equivalent (“CBE”)), og var 18% højere i 2010, end i 2009.

Dog faldt det gennemsnitlige bruttodækningsbidrag pr. kilo fra SEK 5,96 i 2009 til SEK 4,68

i 2010.

Den globale recession har medført et stærkt incitament til at reducere omkostninger og

dermed promovere erstatningen af dyr kakaosmør med CBE, men den øgede efterspørgsel

på CBE har medført investeringer i yderligere produktionskapacitet indenfor industrien,

hvilket er den primære årsag til presset på marginerne. Der er stadig en vis usikkerhed

omkring, hvorledes den overskydende produktionskapacitet i industrien vil påvirke

markedet og marginerne. På kort sigt, vil væksten i salgsvolumen ikke til fulde kunne

kompensere for de faldende marginer.


Driftsresultat (EBIT)

SEK mio.

1.500

1.000

500

0

-500

-1.000

Technical Products & Feed

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

2007 2008 2009 2010

Driftsresultat før IAS 39 & engangsposter

Engangsposter

IAS 39 justering

Driftsresultat efter IAS 39 & engangsposter

Forretningsområdet Technical Products & Feed rapporterede et rekordhøjt driftsresultat

(før IAS 39 justeringen og engangsposter) på SEK 97 mio. i 2010, hvilket var en forbedring på

SEK 15 mio. eller 18%, sammenlignet med driftsresultatet for 2009. Den samlede volumen

forblev uforandret i 2010, sammenlignet med 2009, hvorimod forretningsområdet opnåede

et højere bruttodækningsbidrag pr. kilo, som følge af en ændring i produktmixet. Det

gennemsnitlige bruttodækningsbidrag pr. kilo steg med 6% fra SEK 0,93 pr. kilo i 2009 til

SEK 0,99 pr. kilo i 2010. I 2009 blev tekniske produkter, især forretningsområderne fedtsyrer

og smøreolier til metalindustrien, negativt påvirket af recessionen, men i 2010, var der

begyndende tegn på bedring, især inden for miljøvenlige bio-smøremidler.

Segmentering af driftsresultat (EBIT) i AAK, vises i nedenstående tabel:

(Angivet i SEK mio.) 2010 2009 2008 2007 2006

Food Ingredients 475 427 319 279 268

Chocolate &

Confectionery Fats 341 394 547 356 164

Technical Products & Feed 97 82 56 65 53

Koncernadministration -89 -76 -71 -47 -30

I alt 824 827 851 653 455

Engangsbeløb i forbindelse med

rationaliseringsprogram - - - -150 -157

Forsikringserstatning (engangsbeløb) 19 70 47 - -

IAS 39 justering 39 578 -747 143 44

I alt 882 1.475 151 646 342

I de første 3 kvartaler af 2010 rapporterede AAK en negativ IAS 39 justering på SEK 101

mio. (USD 14,0 mio.). Men eftersom AAK pr. 1. oktober 2010 fuldt implementerede hedge

accounting, baseret på, at ikke alene sikringskontrakter er værdiansat til markedsværdien,

men også de underliggende handelskontrakter og lagre, udgjorde effekten af IAS 39

justeringen i 4. kvartal 2010, SEK 140 mio. (USD 19,4 mio.), da det “neutraliserer” den

akkumulerede negative IAS 39 effekt (tidligere rapporteret som nettotab). Derved udgjorde

den totale effekt af IAS 39 i 2010 en positiv justering på SEK 39 mio. (USD 5,4 mio.),

sammenlignet med en positiv justering på SEK 578 mio. (USD 75,7 mio.) i 2009.

19


20

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Effekten af IAS 39 har gennem årene haft en stor indvirkning på resultatet, både positivt såvel

som negativt, fra kvartal til kvartal, alt afhængig af kontraktsammensætninger, råvarepriser

samt udviklingen i valutakurser. Men eftersom AAK i 4. kvartal 2010 fuldt implementerede

hedge accounting, vil resultatet fremover ikke blive påvirket af IAS 39 justeringer.

I 2010, blev en forsikringssum på SEK 19 mio. rapporteret som en engangspost (SEK 70 mio. i

2009), som hidrører tabt indtjening i 2008 og 2009, som følge af ulykken i Aarhus i december

2007 (i 2008, 2009 og 2010, har AAK i alt modtaget SEK 440 mio. i forsikringsudbetaling).

Forsikringssagen fortsætter, men indtil processen er afsluttet, er AAK ikke i stand til at give

nøjagtig information omkring det endelige udfald.

Resultatet efter skat for 2010 (inklusive IAS 39 justeringen) beløb sig til SEK 626 mio. (USD

86,9 mio.), sammenlignet med SEK 843 mio. (USD 110,5 mio.) for 2009, hvilket afspejler et

fald på 26%, hovedsageligt som følge af ovenstående IAS 39 justering, hvilket delvist blev

opvejet af betydeligt lavere finansielle nettoomkostninger.

IAS 39

SEK mio.

800

600

400

200

0

-200

-400

-600

-800

K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt

2007 2008 2009 2010

AAK: Påfyldning af raffineret olie

ved AAKs faciliteter i Morelia,

Mexico til videre distribution.


Råvarepriser: kakaosmør

SEK/tons

62.500

50.000

37.500

25.000

12.500

0 0

2006 2007 2008 2009 2010 K1 2011

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Råvarepriser: rå palmeolie, soyabønner og rapsfrø

2006 2007 2008 2009 2010

Rå palmeolie Soyabønner Rapsfrø

K1 2011

Hvis engangsposter, effekten af IAS 39 og skatteudsættelsen i forbindelse med denne

justering ikke blev medregnet (som vist i grafen nedenfor), ville AAKs nettoresultat for 2010

have beløbet sig til SEK 579 mio. (USD 80,4 mio. ), sammenlignet med SEK 415 mio. (USD

54,4 mio.) for 2009, hvilket er en stigning på 40%, eller SEK 164 mio. (USD 22,8 mio.).

Den nettorentebærende gæld blev reduceret med SEK 552 mio. i 2010 og beløb sig til SEK

2.634 mio. pr. 31. december 2010. De finansielle nettoomkostninger beløb sig til SEK 54

mio. i 2010, sammenlignet med SEK 177 mio. i 2009. Denne betydelige forbedring skyldes

en lavere rentesats, samt markant lavere nettorentebærende gæld. I januar 2011, blev

refinansieringen af langsigtede lånetilsagn på SEK 4.200 mio. afsluttet, som en del af de

samlede lånetilsagn på SEK 6.000 mio., der har en løbetid på fem år eller mere.

SEK mio.

1.000

800

600

400

200

0

Kakaosmør

SEK/tons

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Nettoresultat inkl. og ekskl. engangsposter og IAS 39 effekt

K4

2009

K4

2010

K1-K4

2009

Nettoresultat ekskl. engangsposter, IAS 39 effekt og udskudt skat relateret til denne post

Nettoresultat inkl. engangsposter og IAS 39 effekt

K1-K4

2010

21


22

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Pengestrømmen fra driftsaktiviteter, eksklusiv investeringer, beløb sig til SEK 757 mio.

i 2010, sammenlignet med SEK 2.265 mio. i 2009. Den positive pengestrøm der blev

genereret i 2009 skyldes et markant fald i råvarepriser, hvilket markant reducerede

bindingerne i arbejdskapitalen.

Som rapporteret i årsrapporten 2009, solgte BNSH 264.550 aktieoptioner til

markedsværdi til Arne Frank, (administrerende direktør for AAK), til køb

af aktier i AAK. I 2010, blev perioden for udnyttelse af optionerne ændret,

så optionerne kan udnyttes mellem 1. januar 2014 og 31. december 2015.

Følgende uddrag er taget fra AAKs Årsregnskabsmeddelelse 2010, der

blev offentliggjort af selskabet den 18. februar 2011:

“Den administrerende direktørs bemærkninger

“Driftsresultatet for 2010 blev som forventet. Vi har nu skabt et stærkt fundament på

mellemlang- og lang sigt i kraft af vores “AAK Acceleration Programme”. Fokusområderne

er vækst, effektivitet og mennesker. De prioriterede vækstområder er: Bakery & Bakery Service,

Dairy Fat Industries, Chocolate and Confectionery Fats, Infant Nutrition (babymad), Food Service,

hurtigtvoksende økonomier (f.eks. Kina og Brasilien), samt fusioner og akkvisitioner.

For 2011, har vi en cash flow udfordring, eftersom råvarepriserne steg betydeligt i 2010, hvilket vil

påvirke cash flowet i 2011. Jeg er glad for at vi har formået at afslutte refinansieringen med forbedret

finansiel fleksibilitet, og vi har nu samlede lånetilsagn på SEK 6,000 mio. over fem år eller mere.”

siger administrerende direktør, Arne Frank i hans kommentar i 4. kvartalsrapporten.”

Se venligst AAK’s hoved- og nøgletal, resultatopgørelse og balance på side 77-79 eller

download det fulde årsregnskab for 2010 på selskabets hjemmeside www.aak.com.

Durisol

Det associerede selskab Durisol ydede ingen bidrag i 2010, da en afskrivning af hele investeringen

blev foretaget i 2008. I 2010, var markedsforholdene fortsat ugunstige i den britiske

byggeindustri, og Durisol rapporterede et tab på GBP 0,7 mio. (USD 1,1 mio.).

I løbet af 2010, foretog Durisol yderligere aktieemissioner til en værdi af GBP 0,25 mio. (USD

0,39 mio.) (sidste del af kapitalforhøjelsen, påbegyndt i 4. kvartal 2009), i hvilke Selskabet

ikke deltog. Pr. 31. december 2010, beløb Selskabets ejerandel i Durisol sig til 34,9% (såfremt

alle optioner udnyttes, inklusive Selskabets, vil UIEs fuldt udvandede kapitalandel i Durisol

beløbe sig til 24,2%).


UP: Luftfoto af genplantet

oliepalmemark, hvor palmerne

forventes modnet 30 måneder

efter plantningen. Et tykt lag af

bælgplanter er plantet mellem

palmerne for at fiksere kvælstoffet

i jorden, hvilket forbedrer jordens

struktur (næringsindhold), og kan

medvirke til at forhindre erosion

under kraftige regnskyl, som

forekommer i tropiske klimaer. UP

bestræber sig på at mekanisere dets

plantagedrift, så vidt det er muligt.

På billedet ses to markarbejdere,

som behandler palmer for angreb

fra næsehornsbiller, med en traktor

som hjælpemiddel.

UIH

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

UIE har en ejerandel på 45,3% i UIH, hvis eneste aktiv er en ejerandel på 22,4% i UIE. Der er

ingen rentebærende gæld i UIH, og der er minimale administrative forpligtelser. Eftersom

UIEs investering i UIH reelt set er en ejerandel i egne aktier, er investeringen medtaget som

egne aktier i egenkapitalen.

Risici

Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere i Koncernen, er de væsentligste

risikoområder som følger:

Råvarepriser

Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen,

primært som følge af dens betydning for resultatet i UP. Priserne på UPs produkter bliver

ikke bestemt af UP, men af udbud og efterspørgsel på vegetabilske olier på det globale

marked og korrelerer desuden med prisen på mineralolie. En ændring på USD 10 i prisen

på rå palmeolie pr. ton, vil påvirke Selskabets andel i UPs resultat med ca. USD 0,9 mio.

Det bør bemærkes, at det er UPs politik at afdække en del af den fremtidige produktion på

futuremarkedet og som følge deraf, vil prisudsving i spotkurserne på kort sigt ikke påvirke

Selskabets andel af resultatet i de tilfælde, hvor der er indgået terminskontrakter. Generelt

bestræber AAK sig på at kurssikre så meget som muligt af sit salg og råvareindkøb.

23


24

Konkurrence

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

AAK er udsat for hård konkurrence, et kendetegn for den pågældende industri, samt prisudsving

i råvarepriserne, som påvirker andelen af arbejdskapital, der er bundet i selskabet.

Valutakurser

Selskabets regnskab føres i USD. Selskabets hovedinvesteringer, UP og AAK, fører dog

deres regnskaber i henholdsvis MYR og SEK. Valutakurser i forbindelse med omregning af

egenkapital og resultat i Selskabets associerede selskaber til USD er ikke kurssikret. Hvad

angår UP, har omregningen mellem MYR og USD en dobbelteffekt. F.eks. vil en stærk USD,

i hvilken råvarepriser generelt er angivet, forårsage at omsætningen stiger i værdi, mens

den omregnede værdi af UPs resultat vil falde, som følge af den svagere MYR. Hvad angår

Selskabets investering i AAK, er en stor del af selskabets køb af råvarer samt salgskontrakter

i udenlandsk valuta. AAK kurssikrer så meget som muligt af sit salg og råvarekontrakter

og som følge heraf, er bruttoindtægten på alle salgskontrakter kurssikret i den valuta,

der anvendes i det land, hvor hvert AAK selskab har forretninger. En ændring på 10% i

alle valutakurser mod SEK vil kun påvirke resultatet moderat, når nettoresultatet fra det

udenlandske AAK datterselskab omregnes til SEK.

UP: UP står for vedligeholdelsen

af selskabets 8 folkeskoler og 6

børnehaver på dets plantager i

Malaysia, som muliggør uddannelse

for næsten 500 børn i alderen

5-12 år.


Renten

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

En ændring på 1% i renten vil ikke have nogen væsentlig finansiel påvirkning på Selskabets

resultat.

Vejrforhold

Mens vejrforhold generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i Selskabets

landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger

La Niña i de seneste år påvirket produktionen, dog kun i et mindre omfang.

Sæsonbetonet og konjunkturafhængigt mønster for landbrugsaktiviteter

UPs produktion af afgrøder er sæsonpræget. Statistisk stiger UPs produktion af rå palmeolie

og palmekerner gradvist fra marts, og topper omkring juli til september for derefter at falde

fra oktober til februar. Unormale vejrforhold på verdensplan, som f.eks. El Niño, kan dog

påvirke dette mønster. Desuden har oliepalmer en cyklisk tendens, hvilket betyder at de

produktionsmæssigt i perioder går i dvale. Dette har været tilfældet i de første seks måneder

af 2009, samt hele 2010. Disse hvileperioder er varierende både i længde og hyppighed.

Begivenheder efter balancetidspunktet

Der er ikke forekommet nogen væsentlige hændelser efter balancetidspunktet.

25


26

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Fremtidsudsigter for 2011

UIEs fremtidsudsigter er primært afhængige af resultaterne fra de associerede selskaber

UP og AAK, hvoraf ingen af dem udsender en formel overskudsprognose. Der er en generel

usikkerhed i det underliggende marked for UP og AAK, da de begge er afhængige af priserne

på vegetabilske olier, samt den globale efterspørgsel på madvarer.

UP forventer et højere nettoresultat end i 2010, da palmeolieproduktionen forventes at stige

fra marts/april 2011, som følge af, at palmerne er på vej ud af den biologiske hvileperiode,

kombineret med bedre vejrforhold. De nuværende usædvanligt høje priser på vegetabilske

olier forventes at blive dæmpet af den forventede stigning i produktion af rå palmeolie i

Indonesien og Malaysia, og sojabønneproduktion i Sydamerika.

Fokusområderne i AAKs “Acceleration Programme” er vækst i udvalgte hovedområder

(organisk så vel som akkvisitivt), samt øget effektivitet, hvilket forventes at have en positiv

indflydelse på rentabiliteten. I løbet af 2010 var der betydelige prisstigninger på råvarer,

hvilket i 2011 vil påvirke cash flowet negativt i AAK. Der vil dog stadig være stor fokus på

kontrol af arbejdskapitalbindingerne i AAK.

Afhængigt af udviklingen i palmeoliepriserne, som har stor betydning for UPs profitabilitet,

er det bestyrelsens vurdering, at nettoresultatet for 2011 bliver højere end i 2010.

UP: En mark på Jendarata plantagen,

der er tilplantet med klonede

højtydende palmer (ikke-genmodificerede

organismer) som produceres

på UPs Research and Development

Center. At drive bæredygtigt landbrug

indebærer blandt andet, at der

produceres mere med mindre.


Ledelsespåtegning

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Bestyrelsen og ledelsen har i dag behandlet og godkendt Koncernens årsregnskab for

perioden 1. januar - 31. december 2010.

Årsregnskabet er blevet aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting

Standards (IFRS), samt yderlige danske oplysningskrav til årsregnskabet for børsnoterede

selskaber.

Vi anser, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og den

finansielle stilling pr. 31. december 2010, samt Koncernens resultat og cash flow for perioden

1. januar - 31. december 2010.

Det er endvidere vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen indeholder en retvisende

redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens

resultat, samt af Koncernens finansielle stilling som helhed, og en beskrivelse af de

væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor.

Kuala Lumpur, den 14. april 2011

Bestyrelsen

Dato’ Carl Bek-Nielsen Martin Bek-Nielsen John A. Goodwin

Bestyrelsesformand Næstformand

Brian Bech Nielsen John Madsen

Peter Grut Kjeld Ranum

Direktionen

Ulrik Juul Østergaard

Adm. Direktør

27


UP: UP har bevaret mere end 30%

af dets jordbesiddelse i Indonesien,

som permanent fredede jungleområder.

Dette billede er taget i et af

de fredede områder, og giver et godt

indblik i junglens frodighed, med

det tætte tæppe af bregner og en

imponerende slyngplante, som er

blevet en del af et af junglens træer.

Aktionæroplysninger

UIE-aktien (aktiekapital og stemmer)

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

UIEs udstedte aktiekapital er på USD 51.433.170, bestående af 5.143.317 udstedte aktier

på USD 10,00 hver. Hver aktie berettiger en stemme. UIE har kun en aktieklasse, alle

aktionærer har samme rettigheder og Selskabets vedtægter indeholder ingen restriktioner

i forhold til ejerskab.

UIE har været noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S siden 1984.

Generalforsamlingen er Selskabets øverste instans og selskabsvedtægterne indeholder

de væsentligste retningslinjer for driften. Alle ændringer til Selskabets vedtægter skal

forelægges på den årlige generalforsamling. For vedtagelse af ændringer, skal to tredjedele

af de tilstedeværende stemmer, stemme for.

Selskabets vedtægter blev sidst opdateret i juni 2009.

Ejerskab

I følge UIEs aktieregister, havde Selskabet 1.879 registrerede aktionærer pr. 31. december

2010, sammenlignet med 1.511 registrerede aktionærer pr. 31. december 2009. Pr. 31.

december 2010, ejede de registrerede aktionærer 93,04 % af aktiekapitalen.

Selskabets hovedaktionærer var pr. 31. december 2010 UIH og The Dato’ Bek-Nielsen

Settlement, med en samlet aktiebeholdning på 42,45% af aktiekapitalen, som kontrolleres

af Bek-Nielsen familien.

Klassifikation af aktionærer

Klassifikation af aktionærer

43%

2%

6%

6%

22%

20%

United International Holdings Limited

The Dato’ Bek-Nielsen Settlement

United International Enterprises Limited

Skagens fondene

Investeringsforeningen Nordea Invest

Øvrige

29


30

ÅRS

RAPPORT

2010

Aktieregister og registrering

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

UIE anmoder de få aktionærer, som ikke allerede har navnenoteret deres aktier, om at gøre

dette. Dette gøres ved at kontakte den bank hvor aktionæren har sit aktiedepot.

UIEs aktieregister administreres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Bestyrelsens direkte og indirekte aktiebesiddelser pr. 1. april 2011

Antal Procentandel

aktier af aktiekapital

Direkte:

Dato’ Carl Bek-Nielsen, Bestyrelsesformand 44.663 0,87

Martin Bek-Nielsen, Næstformand 22.641 0,44

John A. Goodwin 8.000 0,16

Brian Bech Nielsen 1.210 0,02

Peter Grut 35.157 0,68

Kjeld Ranum 4.754 0,09

John Madsen 4.400 0,09

Indirekte:

Kontrolleret i fællesskab af Dato’ Carl Bek-Nielsen

og Martin Bek-Nielsen via

The Dato’ Bek-Nielsen Settlement og UIH 2.183.561 42,45

Aktiekursudvikling, markedsværdi og omsætning

Ved begyndelsen af 2010, lå aktiekursen for UIE på DKK 435,00 og ved årets afslutning var

den steget til DKK 600,00, hvilket udgør en stigning på 38%. Til sammenligning steg OMX

Copenhagens Mid Cap-indeks med 12% i 2010.

Markedsværdien af UIEs samlede aktiekapital, eksklusive egne aktier, var pr. 31. december

2010 DKK 2.607 mio., sammenlignet med DKK 1.888 mio. ved udgangen af 2009.

I 2010 var den samlede omsætning i UIE aktien på DKK 433 mio. hvilket svarer til en

gennemsnitlig handelsomsætning på DKK 1,7 mio. eller ca. 3.200 aktier pr. dag (i 2009 blev

der gennemsnitligt handlet 2.300 aktier pr. dag), en stigning på 39% sammenlignet med

2009.


UIE OMXC20

(1. januar 2006 = 100)

MidCap SmallCap

Aktieoplysninger pr 31. december 2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Udvikling i aktiekurs og index på NASDAQ OMX for 2006-2010, 1. kvt 2011

UIE, OMXC20, MidCap & SmallCap UIE, UP & AAK.

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

2006 2007 2008 2009 2010 K1

2011

2010 2009 2008 2007 2006

Ultimokurs* (DKK) 598,48 423,23 230,86 543,00 469,96

Højeste kurs (DKK) 610,00 434,00 570,00 672,00 470,00

Laveste kurs (DKK) 405,00 210,00 225,00 470,00 380,00

Udstedte aktier i alt 5.143.317 5.143.317 5.143.317 5.143.317 5.143.317

Egne aktier** 787.322 682.719 682.719 679.569 679.569

Nominel værdi (USD) 10 10 10 10 10

Aktiekapital (USD) 51.433.170 51.433.170 51.433.170 51.433.170 51.433.170

Egenkapital (USD’000) 430.332 374.932 315.273 312.645 286.856

Markedsværdi (USD’000)

(inkl. egne aktier) 548.371 419.415 224.675 550.277 426.953

Markedsværdi (USD’000)

(ekskl. egne aktier) 464.428 363.742 194.852 477.571 370.541

*vægtet gennemsnit for dagen.

**egne aktier ejet direkte og indirekte via UIH. (Venligst se tabel på side 32.)

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

2006 2007 2008 2009 2010 K1

2011

UIE

UP AAK

31


32

ÅRS

RAPPORT

2010

Foreslået udbytte

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Bestyrelsens har besluttet at anbefale en stigning i det ordinære udbytte fra 7% (eller USD

0,70 pr. aktie) til 10% (eller USD 1,00 pr. aktie). Desuden har bestyrelsen besluttet at foreslå

et ekstraordinært udbytte på 7%, (eller USD 0,70 pr. aktie), i anerkendelse af det foreslåede

ekstraordinære udbytte fra UP. (Totalt et udbytte på 17% (eller 1,70 pr. aktie), hvilket svarer

til en samlet nettoudbyttebetaling på ca. USD 7,3 mio.)

Udbytte Dato

Inklusiv udbytte 10. juni 2011

Eksklusiv udbytte 14. juni 2011

Registreringsdato 16. juni 2011

Betalingsdato 17. juni 2011

Aktietilbagekøbsprogram

I november 2010 besluttede UIE at tilbagekøbe op til 3% af Selskabets aktiekapital inden

udgangen af 2011, så længe aktien fortsat handles med en holding discount.

Frem til slutningen af 2010, havde UIE købt 104.603 egne aktier til en værdi af USD 10.612

mio. Siden 1. januar 2011, har UIE købt yderligere 49.700 egne aktier til en værdi af USD

5.922 mio, hvilket afslutter aktietilbagekøbsprogrammet, eftersom det totale antal aktier

tilbagekøbt beløber sig til 154.303 aktier, hvilket svarer til 3% af den samlede aktiekapital.

Handel med egne aktier

1. april 2011 2010 2009 2008

Direkte:

Beholdning initielt 266.335 161.732 161.732 161.732

Køb 49.700 104.603 - -

Salg af egne aktier - - - -

Nedsættelse af aktiekapital - - - -

Beholdning, direkte, ultimo 316.035 266.335 161.732 161.732

Indirekte:

Beholdning i UIH 520.987 520.987 520.987 520.987

Beholdning i alt, direkte og indirekte 837.022 787.322 682.719 682.719


Aktie- og udbytte nøgletal

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

2010 2009 2008 2007 2006

Resultat

pr. aktie, USD 11,35 11,74 7,93 6,94 4,91

Ordinært udbytte

pr. aktie, USD 1,00* 0,70 0,70 0,70 0,70

Ekstraordinært udbytte

pr. aktie, USD 0,70* 2,80 0,30 1,30 -

Payout-ratio -

ordinært udbytte % 8,6 5,9 8,8 10,1 14,3

Payout-ratio -

samlet udbytte % 14,7 29,8 12,6 28,8 14,3

*Foreslået.

Investor relations politik

Formål med UIEs investor relations politik

Formålet med UIEs investor relations politik er at udsende pålidelig og rettidig information

vedrørende alle relevante forhold, som har med Selskabet at gøre, til NASDAQ OMX

Copenhagen, nuværende og fremtidige investorer, samt aktieanalytikere.

Målet for UIEs investor relations politik

Målet for UIEs investor relations politik er at:

• muliggøre en værdiansættelse af aktien, som reflekterer den underliggende udvikling

i Selskabet, gennem rettidig kommunikation af relevant information,

• øge kendskabet til UIE blandt investorer i Danmark, så vel som i udlandet,

• bestræbe sig på at give alle interesserede nem og lige adgang til information i forhold

til Selskabets finansielle og forretningsmæssige status og udvikling, samt at opretholde

en åben dialog med dets interessenter, inden for NASDAQ OMX Copenhagens etiske

regelsæt, samt

• gradvist at øge likviditeten i Selskabets aktie.

UIE holder en “stille periode” på fire uger op til offentliggørelse af et regnskab, hvor Selskabet

ikke kommenterer på finansielle mål eller deltager i møder og/eller præsentationer med

analytikere eller investorer.

Alle selskabsmeddelelser og aktuel information vedrørende Selskabets aktiviteter er

tilgængelige på UIEs hjemmeside www.uie.dk.

Ved at tilmelde sig aktionærportalen på www.uie.dk, har aktionærer og andre interessenter

nem adgang til information. Alle selskabsmeddelelser offentliggøres og distribueres på både

engelsk og dansk (oversat udgave) og vil blive lagt på hjemmesiden samtidigt.

33


34

ÅRS

RAPPORT

2010

Bestyrelsens arbejde

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

UIEs bestyrelse afholdte i 2010, 5 bestyrelsesmøder og 1 strategimøde. Møder mellem

bestyrelsesformanden, næstformanden og den administrerende direktør blev afholdt

regelmæssigt.

Revisionsudvalgets arbejde

Revisionsudvalgets medlemmer afholdte i 2010, 3 revisionsudvalgsmøder. Revisionsudvalget

består af to uafhængige medlemmer af bestyrelsen samt Selskabets company secretary.

Medlemmerne er Peter Grut (formand), Kjeld Ranum og Alison Treco (company secretary).

Fondsbørsmeddelelser i 2010

Nr. 1: Årsregnskabsmeddelelse for 2009 15. marts

Nr. 2: Selskabsmeddelelse om insiderhandel 8. april

Nr. 3: Selskabsmeddelelse om insiderhandel 8. april

Nr. 4: Årsrapport for 2009 28. april

Nr. 5: 1. kvartalsrapport for 2010 27. maj

Nr. 6: Forløb af ordinær generalforsamling 11. juni

Nr. 7: Selskabsmeddelelse om insiderhandel 15. juni

Nr. 8: Selskabsmeddelelse om insiderhandel 28. juni

Nr. 9: Halvårsrapport for 2010 27. august

Nr. 10: Selskabsmeddelelse om insiderhandel 9. september

Nr. 11: 3. kvartalsrapport for 2010 24. november

Nr. 12: Selskabsmeddelelse om insiderhandel 26. november

Nr. 13: Selskabsmeddelelse om insiderhandel 30. november

Nr. 14: Finanskalender for 2011 9. december

Nr. 15: UIE køb af egne aktier 13. december

Finanskalender 2011

26. maj 2011 1. kvartalsrapport

10. juni 2011 Ordinær generalforsamling

30. august 2011 Halvårsrapport

23. november 2011 3. kvartalsrapport

Ordinær generalforsamling og uformelt aktionærmøde

Den årlige generalforsamling vil blive holdt den 10. juni 2011 på Selskabets hovedkontor i

Nassau, Bahamas. Dagsordenen på mødet er blandt andet: forelæggelse og godkendelse af

koncernregnskabet 2010; genvalg af bestyrelsesmedlemmer som afgår efter tur; valg af nyt

bestyrelsesmedlem og godkendelse af forslag til udbytte.

For aktionærer som ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, vil et uformelt

informationsmøde blive afholdt i Børssalen, Børsbygningen i København, fredag den 27.

maj 2011, kl. 10.00, hvor bestyrelsen samt Selskabets administrerende direktør vil være til

stede.


UP: Luftfoto af det nye boligkompleks,

som snart står færdigt

på Lada-plantagen i Indonesien,

til brug for selskabets ansatte. I

baggrunden kan anes en del af

de tidligst plantede oliepalmer på

Lada, som modnedes i løbet af 2010

og høsten er dermed påbegyndt.

God selskabsledelse

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

UIEs bestyrelse og ledelsen bestræber sig hele tiden på, at forbedre dets corporate governance

(god selskabsledelse). Generelt sigter bestyrelsen mod at øge gennemsigtigheden og aktivt

ejerskab, f. eks. ved at offentliggøre al relevant information som vedrører Selskabet, samt

at bevare en åben dialog med aktionærerne og andre relevante interessenter. I forhold til

ledelsesprincipper, følger bestyrelsen anbefalingerne for god selskabsledelse, som udgør

en del af det regelsæt som er gældende for selskaber der er noteret på NASDAQ OMX

Copenhagen A/S.

Komiteen for god selskabsledelse reviderede i 2010 dets anbefalinger for god selskabsledelse,

som kan findes på www.corporategovernance.dk.

Retningslinjerne for god selskabsledelse omfatter 78 anbefalinger, som kræver, at

børsnoterede selskaber inkluderer et ”følg eller forklar” afsnit i dets årsrapport eller på

hjemmesiden, hvor dets efterlevelse af anbefalingerne beskrives. UIEs forklaringer til hver

af de 78 anbefalinger kan findes på Selskabets hjemmeside, under: http://www.uie.dk/web/

DA/investor/governance.asp.

35


36

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Anbefalinger for god selskabsledelse

Retningslinjerne for god selskabsledelse angiver, at en forklaring er lige så legal som at

følge en specifik anbefaling, da hovedformålet er at skabe gennemsigtighed på emner

inden for god selskabsledelse. Dermed er det op til UIEs egen vurdering, hvorvidt Selskabet

følger anbefalingerne, eller om visse anbefalinger skønnes uhensigtsmæssige i forhold til

Selskabet.

Generelt følger UIE anbefalingerne for god selskabsledelse, med få undtagelser. På de

følgende sider, er UIEs efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse summarisk

beskrevet.

1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Selskabet bestræber sig på altid at sikre en effektiv kommunikation mellem aktionærer,

andre interessenter og Selskabet. Selskabets aktionærer inviteres til åben dialog på den

ordinære generalforsamling og ved det uformelle aktionærmøde, som afholdes i

København ca. to uger før den ordinære generalforsamling.

Selskabet fremmer aktivt ejerskab, hvilket blandt andet inkluderer, at aktionærerne

kan deltage i den ordinære generalforsamling. Dermed offentliggør Selskabet datoen

for den ordinære generalforsamling og generalforsamlingsindkaldelsen i god tid, og

sender stemmesedlerne til hver enkelt registrerede aktionær. Aktionærer kan enten

deltage i generalforsamlingen ved personligt fremmøde, eller med stemmesedlen. På

nuværende tidspunkt, er det hovedsageligt ledelsen som er til stede ved den ordinære

generalforsamling. Dog er alle bestyrelsesmedlemmer og ledelsen til stede ved det

uformelle aktionærmøde i København.

Ydermere deltager Selskabets ledelse regelmæssigt i investormøder, både i Danmark

og udlandet.

Selskabets vedtægter omfatter ingen restriktioner i forhold til stemmeret eller ejerskab.

2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar

Bestyrelsen har identificeret de vigtigste interessenter som værende Selskabets

aktionærer, ansatte, samarbejdspartnere og det generelle samfund.

Bortset fra Selskabets Corporate Social Responsibility (CSR) erklæring, som kan findes

i denne årsrapport på side 41-42, har Selskabet ikke udformet dets egen formelle CSR

politik, da Selskabet er et investeringsselskab, som ikke har nogen selvstændig drift.

Dog er Selskabets CSR politik i overensstemmelse med de omfattende CSR politikker,

som er udformet af dets to hovedinvesteringer, UP og AAK.


UP: I UPs planteskoler fremavles

plantematerialer af højeste kvalitet

til brug i UPs igangværende

genplantningsprogram.

3. Åbenhed og transparens

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Selskabets eksterne kommunikation er baseret på åbenhed, med behørigt hensyntagen

til fondsbørsens regler og love. Enhver form for information der offentliggøres fra

Selskabet; årsrapporter, halvårs- og kvartalsrapporter, pressemeddelelser, samt

hjemmesiden publiceres på både dansk og engelsk.

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar

Bestyrelsen fastsætter de overordnede mål og strategier for Selskabet, og udfører den

ledelsesmæssige kontrol af Selskabet på årsbasis. Ydermere, foretager bestyrelsen en

løbende kontrol af ledelsens arbejde. Den daglige ledelse varetages af den

administrerende direktør, hvorimod forehavender af usædvanlig art, eller stor

betydning kun kan gennemføres af ledelsen, når en særlig bemyndigelse er givet af

bestyrelsen. Der afholdes regelmæssigt møder mellem formandskabet og den

administrerende direktør, samt mellem revisionsudvalget og den administrerende

direktør.

Bestyrelsen har udvalgt en næstformand, som fungerer i formandens sted, ved dennes

fravær. Formanden organiserer, indkalder og leder møderne, for at opretholde

effektivitet og de bedst mulige forhold for bestyrelsesmedlemmernes arbejde.

Bestyrelsesmaterialer udsendes i god tid før bestyrelsesmøderne, for at sikre, at der er

tilstrækkelig tid til en grundig gennemgang af materialerne.

37


38

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

5. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar

Selskabet vægter, at bestyrelsens sammensætning er af sådan karakter, at den kan

varetage interesser inden for plantagedrift, landbrug og forædling af spiseolier, som er

hovedbeskæftigelserne i Selskabets primære investeringer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer

skal således ikke kun have indsigt inden for finansiel viden, men også

besidde en international og brancherelateret erfaring, samt ledelseserfaring i forhold til

et børsnoteret selskab. Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige

kompetencer er angivet i årsrapporten under afsnittet “bestyrelsen”.

Bestyrelsen diskuterer regelmæssigt sammensætningen i bestyrelsen, hvilket

inkluderer hvorvidt bestyrelsen har de rette kompetencer. Formanden står i spidsen for

udvælgelsen og nomineringen af nye kandidater til bestyrelsen. I denne forbindelse

overvejes en række faktorer, inklusive kvalifikationer, behovet for nye kompetencer og

diversitet, i forhold til international erfaring, køn, alder, osv. (det er dog bestyrelsens

opfattelse, at alder og køn ikke nødvendigvis er nogen kvalifikation i sig selv). En

omfattende beskrivelse af nye bestyrelseskandidater udsendes sammen med

generalforsamlingsindkaldelsen.

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af 7 medlemmer, hvilket skønnes at være

et passende antal, i forhold til Selskabets kompleksitet og størrelse.

Selskabet opfylder på nuværende tidspunkt ikke anbefalingen, der indbefatter at

mindst halvdelen af den aktionærvalgte bestyrelse skal være uafhængig. Både

bestyrelsesformanden samt næstformanden er storaktionærer, og Brian Bech Nielsen

er i familie (fætter) med bestyrelsesformanden samt næstformanden. Desuden var

bestyrelsesmedlemmet John Goodwin administrerende direktør for Selskabet indtil

juni 2009. Ydermere har 5 af bestyrelsesmedlemmerne haft deres virke i bestyrelsen i

mere end 12 år (et af disse vil ikke stille op til genvalg ved dette års generalforsamling).

Dog har Selskabet, i sine vedtægter, indført en del begrænsninger for bestyrelsen, som

sikrer en høj grad af uafhængighed og integritet. Desuden valgte Selskabet i 2009, ved

Ulrik Juul Østergaards tiltrædelse som administrerende direktør at indføre den

tostrengede ledelsesstruktur, som gør sig gældende i Danmark, hvilket betyder, at

Ulrik Juul Østergaard ikke er medlem af bestyrelsen.

Selskabet angiver i dets årsrapport, hvilke bestyrelsesmedlemmer der anses som

afhængige, og hvilke der anses som uafhængige, sammen med en grundig gennemgang

af hvert enkelt bestyrelsesmedlems kvalifikationer. Desuden indeholder beskrivelsen

af en ny kandidat også en angivelse af, hvorvidt vedkommende er afhængig eller ej.

Årsrapporten indeholder en fuldstændig gennemgang af hvert bestyrelsesmedlems

nuværende stilling, andre ledelseshverv eller bestyrelsesposter i danske eller

internationale selskaber, andre krævende organisatoriske opgaver, alder, hvornår

vedkommende er indtrådt i bestyrelsen og information vedrørende vedkommendes

aktiebeholdning i Selskabet.

På den ordinære generalforsamling i 2009, blev det vedtaget, at det år et

bestyrelsesmedlem fylder 70 år, skal det pågældende bestyrelsesmedlem stille op til

genvalg hvert år. Tidligere eksisterede der ikke nogen specifik aldersgrænse for

bestyrelsesmedlemmer, og aldersbegrænsningen blev indført for at imødekomme

anbefalingerne. Det er dog Selskabets opfattelse, at biologisk alder ikke nødvendigvis

er den bedste måling for individuel præstation og funktion.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen udelukkende udpeget et revisionsudvalg

(dannet i 2007), da et nomineringsudvalg og et vederlagsudvalg ikke findes relevant,

som følge af Selskabets størrelse og sammensætning. Revisionsudvalgets bemyndigelse

og væsentligste aktiviteter menes at ligge ligefor, men dets kommissorium er ikke

offentligt tilgængeligt. Bestyrelsesformanden er hverken formand for, eller medlem af

revisionsudvalget. Revisionsudvalget besidder de nødvendige kompetencer og

kvalifikationer inden for regnskabsførelse, revision og øvrige finansielle anliggender.

Inden godkendelsen af årsrapporten, fører revisionsudvalget tilsyn med regnskaberne

og rapporterer hvorvidt de er aflagt i overensstemmelse med myndighedernes

lovmæssige krav, interne systemer i forhold til finansiel rapportering og risikostyring.

Desuden laver revisionsudvalget en anbefaling til bestyrelsen vedrørende udnævnelsen

af Selskabets interne revisor.

Den interne revision udføres af Selskabets company secretary, som også er medlem af

revisionsudvalget. Vedkommende rapporterer alle betydningsfulde resultater til

revisionsudvalget.

Bestyrelsen har ikke defineret en formel årlig selvevalueringsprocedure eller evaluering

af ledelsen samt samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsen. Det er bestyrelsens

opfattelse, at selvevaluering er en kontinuerlig proces og ikke en årlig begivenhed. Det

er bestyrelsesformandens opgave at sikre, at bestyrelsen som helhed udfører de

opgaver, der er den pålagt, samt at de enkelte medlemmer udfører deres opgaver på

tilfredsstillende vis. Bestyrelsen evaluerer løbende ledelsens arbejde og resultater,

denne evaluering foregår som et naturligt led i møderne mellem bestyrelsens formand,

næstformand og ledelsen.

Formanden er ansvarlig for løbende evalueringer af bestyrelsens arbejde. Udfaldet af

evalueringerne diskuteres internt, og er medvirkende til at sikre en effektiv

sammensætning af bestyrelsen, og en optimering af dens ressourcer.

6. Ledelsens vederlag

Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar, og er på nuværende tidspunkt ikke

omfattet af et incitamentsprogram. Bestyrelsens honorar godkendes på den årlige

generalforsamling.

Revisionsudvalgets medlemmer modtager et særskilt årligt honorar. Honoraret for de

enkelte bestyrelsesmedlemmer og for de enkelte medlemmer af revisionsudvalget er

beskrevet i regnskabsnote 8 på side 69 i dette årsregnskab. Selskabet offentliggør den

samlede aflønning af ledelsen (den administrerende direktør og ledende medarbejdere).

Formandskabet vurderer og fastlægger ledelsens aflønning, som består af en fast og en

variabel del, hvoraf sidstnævnte afhænger af præstation og Selskabets resultat (ledelsen

er ikke omfattet af noget aktie eller options incitamentsprogram). Den variable

aflønning er afhængig af Selskabets præstation, fastsat ud fra forudbestemte

økonomiske mål (resultat før skat). Den kombinerede værdi af den variable aflønning

kan maksimalt udgøre 50% af den faste årlige løn. I tilfælde hvor den administrerende

direktør opsiges, er fratrædelsesordningen 9 måneders betalt løn, samt pension. Det er

39


40

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

bestyrelsens vurdering, at på nuværende tidspunkt, anses det ikke for anvendeligt eller

væsentligt for bedømmelsen af årsregnskabet at offentliggøre yderligere oplysninger

om den administrerende direktørs aflønning.

For nærværende, er Selskabets vederlagspolitik hverken offentliggjort på dets

hjemmeside, eller i årsrapporten.

7. Regnskabsaflæggelse (finansiel rapportering)

Det er Selskabets vurdering, at årsrapporten indeholder den nødvendige finansielle og

ikke finansielle information.

Ved årsrapportens godkendelse, beslutter bestyrelsen og revisionsudvalget hvorvidt

regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, hvilket inkluderer underbyggende

antagelser eller kvalifikationer, når dette antages som nødvendigt.

8. Risikostyring og intern kontrol

Selskabet identificerer løbende, og mindst en gang årligt, de væsentligste risici, der kan

være forbundet med realisering af Selskabets strategi, og aflægger en detaljeret

beskrivelse af de identificerede risici i årsrapporten. Selskabet er et investeringsselskab

med investeringer i associerede selskaber inden for forskellige industrier. Ved at sprede

dets investeringer ud, reduceres risici forbundet med de enkelte forretningsområder.

(Ledelsen hos det enkelte associerede selskab identificerer og kontrollerer de

forretningsmæssige risici der er forbundet med deres specifikke forretningsområde).

Ledelsen rapporterer til bestyrelsen angående udviklingen inden for de vigtigste

risikoområder, samt overensstemmelse med de vedtagne politikker. Baseret på dette,

diskuterer bestyrelsen med jævne mellemrum disse emner til bestyrelsesmøderne.

I 2008, indførte Selskabet en uformel whistle-blower ordning, som vil blive formaliseret

i løbet af 2011.

9. Revision

Selskabets uafhængige revisor deltager i alle revisionsudvalgets møder. En gang årligt,

fremviser revisoren en revisionsberetning til revisionsudvalget og bestyrelsen, som

omhandler den udførte revision og resultater af denne. Ved forberedelsen til

årsrapporten, diskuterer revisoren og revisionsudvalget væsentlige områder inden for

generel regnskabspraksis.

Revisorer vælges ved den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Forud for

valget, evaluerer revisionsudvalget revisorens kompetencer og uafhængighed.

På årsbasis udfører Selskabets company secretary intern revision af Selskabets interne

kontrol og risikostyringssystemer. Den interne revision præsenteres for revisionsudvalget

(en del af dette møde foregår uden den administrerende direktørs

tilstedeværelse).


UP: Fra venstre, seniorchef på PT

SSS1, N. Sundian, UIE bestyrelsesmedlemmer,

Peter Grut og Kjeld

Ranum, og UIEs administrerende

direktør Ulrik Juul Østergaard, som

briefes af Dr. Carl Træholt (yderst

til højre). Carl Træholt er UPs

ledende miljørådgiver for biodiversitetsafdelingens

ansvarsområder

på PT SSS1. På begge sider af vejen

ses store dele af UPs mangrove vandreservat.

I dag er mere end 30%

af det samlede område i Indonesien

blevet bevaret som permanent

fredede områder.

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Social ansvarlighed (Corporate Social Responsibility (CSR))

Siden UIEs grundlæggelse, har Selskabet investeret i den agroindustrielle sektor, med fokus

på palmeolie. At UIE investerer i selskaber som er afhængige af naturens ressourcer betyder,

at vi har en naturlig interesse i at handle på en miljømæssigt og socialt ansvarlig facon, for

derved at sikre vores forretningsgrundlag på lang sigt.

Som et børsnoteret investeringsselskab, bestræber vi os på at opnå acceptable afkast på

langt sigt, mens vi bevarer den vigtige balance mellem økonomi og ansvarlighed. Vi tror på,

at den bedste måde at opnå dette på, er at investere i selskaber der drives og udvikles på en

miljømæssigt og socialt ansvarlig måde.

Vi støtter den sociale ansvarlighed som vores datterselskaber efterlever, gennem tæt

dialog med ledelsen omkring strategiske og operationelle emner, og vi forventer, at vores

associerede selskaber:

• beskytter miljøet og naturens ressourcer ved at anvende miljømæssigt forsvarlige

produktionsmetoder,

• sikrer medarbejdernes velfærd ved at stille gode og sikre arbejdsforhold til rådighed,

• overholder menneskerettigheder og agerer som ansvarlige medlemmer af de samfund,

de er en del af.

41


42

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

For at opnå gennemslagskraft, er det UIEs overbevisning, at social ansvarlighed skal

implementeres lokalt, og på måder hvor det imødekommer de behov der er, i de enkelte

områder. For at imødekomme en sådan grad af fleksibilitet, har vores datterselskaber

beskrevet de miljømæssige og sociale aspekter, som er relevante for dem individuelt, i deres

CSR politikker. En detaljeret gennemgang af vores datterselskabers CSR engagementer er

tilgængelig i deres årsrapporter og på deres hjemmesider.

De følgende ‘højdepunkter’ fra UIEs associerede selskabers CSR politik illustrerer tydeligt,

at social ansvarlighed er en integreret del af selskabernes kerneværdier.

UP:

Miljømæssigt engagement

• UP forsøger hele tiden at reducere den miljømæssige påvirkning, som dets drift

medfører, ved at implementere nyere og grønnere teknologier.

• UP var den første palmeolieproducent i verden, som opnåede en certificering for

bæredygtig produktion af palmeolie, i overensstemmelse med The Roundtable on

Sustainable Palm Oils (RSPO) principper og kriterier.

• I 2006, indviede UP verdens første fuldt integrerede plantagebaserede biomassekedel

og biogasanlæg, som producerer energi af affaldsmaterialer. Begge er certificerede

Clean Development Mechanism (CDM) projekter. I 2010, blev yderligere to biogasanlæg

indkørt, hvilket bringer antallet af biogasanlæg på UPs plantager op på 3.

• Siden indvielsen af biomassekedelen og biogasanlægget, har disse to anlæg

egenhændigt reduceret UPs årlige CO2 udslip med 30.000 tons – hvilket svarer til det

årlige udslip fra 10.000 biler. Ydermere, har det hjulpet UP til at forbedre dets

affaldshåndtering, samt reducere dets afhængighed af fossile brændstoffer.

• I 2008, blev verdens første livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment (LCA)), udført i

UP, i overensstemmelse med de internationale ISO 14040 og 14044 - standarder,

dækkende hele palmeolieproduktionskæden. LCA-vurderingen blev opdateret i løbet

af 2010, og dannede dermed grundlag for ny vigtig indsigt i, hvor der kan udføres

yderligere forbedringer.

UP: Et panoramisk billede af

området der blev etableret som

“frøhave”/”planteskole” for udryddelsestruede

træer på UIE(M)

plantagen, hvor der nu er plantet

mere end 8.000 træer, som vil

fungere som “frøhave”/”planteskole”

for Koncernens fremtidige behov

i Malaysia (se http://edition.cnn.

com/2010/WORLD/asiapcf/10/28/

malaysia.palm.oil/index.html).


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

• I dag er alle UPs palmeoliemøller selvforsynende med energi, og producerer damp og

elektricitet, som bruges andetsteds i produktionen.

• UPs vandhåndteringsprogram inkluderer indsamling af regnvand og overvågning af

vandforbruget i alle afdelinger og husstande.

• UP arbejder på at øge brugen af miljøvenlige og naturlige insekticider på dets plantager.

Som del af dets skadedyrsbekæmpelsesprogram, har UP introduceret initiativer, så

som at plante nytteplanter for at forstærke de naturlige parasit- og rovdyrsaktiviteter

mod f.eks. bagworms, at opsætte duftfælder for biologisk bekæmpelse af

næsehornsbillen, og plantning af nektar og pollenplanter for at tiltrække nyttige

insekter. Dette har reduceret brugen af pesticider på plantagerne. (I dag er UPs brug af

pesticider 6 til 8 gange lavere pr. ton produceret olie, end for rapsolieproducenter og ca.

45-50 gange lavere end for sojaolieproducenter.)

• UPs skadedyrsbekæmpelsesprogram inkluderer også brug af slørugler, som første led

i “forsvarskæden” mod de skadelige rottebestande som findes på plantagerne. Et

sløruglepar kan fortære op til 800 rotter om året, og da der findes 2.000 uglepar på

plantagerne, kan de sammenlagt fortære op mod 1,5 mio. rotter om året. Dette har

resulteret i et markant fald i brugen af rottegift.

• Ca. 11% af UPs totale areal er bevaret som permanent fredede jungleområder. I

Indonesien udgør de fredede områder over 30% af UPs samlede areal.

• I 2010, indgik UP og København Zoo et formelt samarbejde. Målet er at yde eksperthjælp

til opstart og idriftsættelse af en biodiversitetsafdeling i UP.

Social og samfundsmæssig ansvarlighed

• Social ansvarlighed og samfundsmæssigt engagement har, gennem hele UPs historie,

været en af grundstene, som kendetegner virksomheden.

• UPs sociale engagement og velfærdsprogrammer inkluderer velforsynede hospitaler

og sundhedsklinikker, gode boligfaciliteter for medarbejdere og deres familier,

gudshuse, så som templer, moskeer og kirker, børnehaver, skoler, alderdomshjem til

pensionerede medarbejdere, osv.

• Endvidere, støtter UP velgørenhedsorganisationer, som tager sig af lokalsamfundet og

samfundet som helhed.

• Sikring af medarbejdernes velvære, sikkerhed og sundhed er blandt UPs grundlæggende

værdier. Sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige tiltag inkluderer periodiske

inspektioner af arbejdspladser, regelmæssige møder i sikkerhedsudvalget, regelmæssige

helbreds-undersøgelser, samt at skabe bevidsthed om, og at afholde kurser i korrekt

brug af personligt sikkerhedsudstyr.

Find mere information omkring UPs CSR engagement i dets årsrapport og på hjemmesiden

www.unitedplantations.com.

43


44

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

The Roundtable on Sustainable Palm Oil

For at opnå certificering fra The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO),

skal palmeolieproducenter implementere og dokumentere efterlevelsen af de 8 principper og 39 kriterier,

foreskrevet af RSPO. Disse inkluderer blandt andet at:

• Begrænse skovrydning

• Bevare biodiversiteten

• Respektere nærsamfundets levebrød

• Sikre, at nye skove og skove af høj bevaringsværdi ikke omplantes til palmeolieplantager

• Respektere de grundlæggende rettigheder for medarbejdere og lokalsamfund

• Implementere sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger for medarbejdere

• Respektere de indfødtes rettigheder

I dag er RSPOs bæredygtighedsprincipper, uden tvivl, verdens strengeste for nogen landbrugsafgrøde.

For mere information omkring the Roundtable on Sustainable Palm Oil, besøg venligst hjemmesiden

www.rspo.org.

GreenPalm

Et certificeret handelsprogram for bæredygtig palmeolie og palmekerneolie.

Forædling og transport af bæredygtig palmeolie og palmekerneolie kan adskilles fra ikke

bæredygtig palmeolie. Men eftersom mindre end 10% af palmeolien og palmekerneolien

på nuværende tidspunkt er certificeret bæredygtigt af RSPO globalt, øger den fysiske adskillelse af den

bæredygtige palmeolie fra den ikke certificerede palmeolie omkostningerne på alle niveauer.

GreenPalm-programmet omgår den fysiske distributionskæde fuldstændigt, eftersom:

1. RSPO certificerede palmeolieproducenter kan registrere deres produktion i GreenPalm programmet.

De tildeles et GreenPalm-certifikat for hvert ton palmeolie, som er bæredygtigt produceret.

Derefter kan de sælge disse certifikater via GreenPalms webbaserede handelsplatform.

2. Fødevareproducenter eller detailhandlere kan derefter byde på, og købe disse certifikater online,

for at kunne vise, at de støtter produktionen af bæredygtig palmeolie. Der betales derefter direkte

til palmeolieproducenten. Selve palmeolien sælges, forædles og købes på normal vis.

3. Ved at købe et produkt som bærer GreenPalm-logoet, foretager køberen bevidst valget om, at

købe miljømæssigt ansvarlige produkter, samt yder et positivt bidrag til produktion af certificeret

bæredygtig palmeolie og palmekerneolie.

Ved at producere eller sælge produkter, hvor der er købt GreenPalm-certificater, der svarer til den

mængde palmeolie der indgår i produkterne, kan fødevare-producenter eller detailhandlere belønne

palmeolieproducenter for deres bæredygtige og ansvarlige produktion, samt lade deres kunder vide, at

de har gjort dette.

Mere end 1.000.000 certifikater er allerede blevet solgt via GreenPalms handelsplatform.

For mere information omkring the GreenPalm, besøg venligst hjemmesiden www.greenpalm.org.


AAK:

Miljømæssigt engagement

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

• AAK har været en del af FNs Global Compact siden februar 2009, og samme år,

publicerede selskabet dets første bæredygtighedsrapport.

• AAK var blandt grundlæggerne af RSPO.

• AAK har udviklet og organiserer the GreenPalm Book & Claim systemet, som bruges til

handel med RSPO certifikater. GreenPalm-programmet har ca. 250 medlemmer, som

spænder fra producenter til slutkunder. GreenPalm er nærmere beskrevet på side 44.

• AAKs drift er afhængig af varme og damp, hvilket gør driften forholdsvis

energikrævende. Derfor har AAK gjort det til en mærkesag, hele tiden at udnytte

energien så effektivt som muligt, og, hvor det er muligt, øge brugen af vedvarende

energikilder.

• AAKs initiativer for at reducere dets negative indvirkning på miljøet inkluderer:

installation af solcelleanlæg til opvarmning på fabrikken i Mexico, installation af

biogasanlæg i Sverige og udfasning af produkter til nedkølingsanlæg, som nedbryder

ozonlaget, på 7 ud af 10 AAK fabrikker.

• Foruden ovenstående, har hver enkelt AAK fabrik desuden dets eget lokale

miljøprogram, som er rettet mod at minimere dets negative indflydelse på miljøet.

Social og samfundsmæssig ansvarlighed

• Social ansvarlighed er en integreret del af AAKs organisation og aktiviteter.

• AAK har implementeret en Code of Conduct, som er baseret på internationalt

anerkendte standarder, så som FNs Menneskerettighedskonventioner, ILOs konventioner,

OECDs retningslinjer og FNs Global Compact.

• AAKs Code of Conduct skal anvendes på alle produktionsanlæg, af alle medarbejdere.

• AAK samarbejder med UNDP (United Nations Development Programme) om at

forbedre leveforholdene for lokale sheanødindsamlere i Burkina Faso. Indtil videre har

projektet betydet, at sheanødindsamlere har opnået højere indkomst, samt forbedret

økonomi i landsbyerne, hvilket gør det muligt for landsbyernes beboere at sende deres

børn i skole.

• Siden 2009 har AAK Latinamerika støttet “ Un techo para mi País” (”Et tag til mit

land”), som er en latinamerikansk organisation, der mobiliserer unge frivillige til at

hjælpe med at udrydde ekstrem fattigdom.

Find mere information omkring AAKs CSR engagement i dets årsrapport og på hjemmesiden

www.aak.com.

45


46

Durisol:

ÅRS

RAPPORT

2010

Miljømæssigt engagement

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

• Durisol producerer byggesten til konstruktion som er energibesparende, miljøvenlige

og bæredygtige igennem hele deres livscyklus.

• Byggestenene består af 80% genbrugstræ og 20% cement.

• Under produktionen, er forbruget af energi minimalt. Produktionen af byggestenene

kræver ingen energi til opvarmning eller tørring af stenene, da de efterlades til tørring

direkte på produktionshallens gulv.

• Alle materialer kan genbruges. Der er ingen spild i produktionen, eftersom alle

overskydende materialer og produktionsspild genanvendes i produktionen. Når en

bygning, som er bygget af Durisol byggesten skal rives ned, kan stenene knuses og

anvendes i produktionen af nye Durisol byggesten.

• Det meste af vandet som bruges i produktionen er regnvand, som er høstet på taget af

produktionsfaciliteterne.

• Durisol byggesten har gode isoleringsegenskaber, hvilket reducerer energiforbruget i

forhold til opvarmning eller nedkøling af huse, som er bygget af Durisol sten.

• Durisol sten leveres på byggepladserne, med minimal transportemballage.

• Durisol har opnået en Klasse A-vurdering fra The Green Rating Guide, som er et

akkrediteret evalueringssystem for miljøvenlige bygninger. The Green Rating Guide

måler overordnede miljømæssige påvirkninger inden for klimaforandring, vandudvinding,

udvinding af mineralressourcer, stratosfærisk nedbrydelse af ozonlaget,

giftpåvirkning af mennesker, vandspild, brug af fossile brændstoffer, osv. Evalueringssystemet

gå fra A+ til E, hvor A+ repræsenterer den bedste præstation for miljømæssigt

engagement. For mere information omkring Green Rating, besøg venligst hjemmesiden

www.green-rating.com.

• Durisol gennnemgår løbende alle processer, for at sikre, at produktionen bliver så

miljøvenlig som muligt.

Find mere information omkring Durisol på deres hjemmeside www.durisol.net.


Regnskabsafsnit til årsrapporten

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Note Side

Revisionspåtegning 48

Resultatopgørelse for Koncern 50

Totalindkomst for Koncern 50

Balance for Koncern 51

Egenkapitalopgørelse for Koncern 52

Pengestrømsopgørelse for Koncern 53

1. Generelt 54

2. Anvendt regnskabspraksis 54

3. Aftaleindskud 62

4. Tilgodehavender og andre aktiver 63

5. Investeringer 63

6. Investeringer i associerede selskaber 63

7. Aktiekapital og andre reserver 69

8. Oplysninger om nærtstående parter 69

9. Skat 69

10. Hoved- og nøgletal 70

11. Finansiel risikostyring 70

12. Kapitalstyring 73

13. Segmentoplysninger 73

14. Sammenligningstal 73

47


48

ÅRS

RAPPORT

2010

Revisionspåtegning

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Til aktionærerne i United International Enterprises Limited

Beretning af Koncerneregnskabet

Vi har revideret årsrapporten for United International Enterprises Limited for regnskabsåret 2010, omfattende

anvendt regnskabspraksis, Koncernens resultatopgørelse, totalindkomst, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse,

pengestrømsopgørelse samt andre forklarende noter fra side 50-73.

Bestyrelsens og ledelsens ansvar for Koncernens årsrapport

Bestyrelsen og ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede

i overensstemmelse med International Finansial Reporting Standards. Dette ansvar omfatter udformning,

implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport,

der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller

fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er

rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i

overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt

planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten.

De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation

i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor

interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende

billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med

det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og ledelsen udøvede

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.


Basis for kvalificeret bedømmelse

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Som nævnt i note 2 (side 54, samt side 58-59) til årsrapporten, er et af de associerede selskabers biologiske aktiver

samt landbrugsprodukter ikke indregnet til dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger, hvilket ikke er i

overensstemmelse med IFRS. Det associerede selskabs biologiske aktiver, som er palmeplantager og omkostninger

forbundet med plantningen af disse, bliver på nuværende tidspunkt opgjort til kostpris fratrukket akkumuleret

afskrivning og nedskrivning. Landbrugsprodukter frem til høsttidspunktet indregnes ikke. Landbrugsprodukter,

som er høstet, er indregnet til kontraherede priser, hvor der foreligger kontrakt, og til markedspris, hvor der ikke

foreligger kontrakt. Eftersom der ikke foreligger nogen vurdering til måling af dagsværdien af disse aktiver, har det

derfor ikke været muligt at måle effekten, dette måtte have på den regnskabsmæssige værdi af investeringen i det

associerede selskab, overført overskud og årets nettoresultat, men den kan være væsentlig.

Et lignende forbehold var inkluderet i revisionspåtegningen i henhold til Koncernens årsrapport for regnskabsåret

2009.

Konklusion

Det er vor opfattelse, med undtagelse af den ovennævnte effekt på det konsoliderede regnskab i forbindelse med

biologiske aktiver, at årsrapporten i al væsentlighed giver et retvisende billede af Selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2010, samt af resultatet og pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2010 i

overensstemmelse med International Financial Reporting Standards.

Ernst & Young

Chartered Accountants

Kuala Lumpur, Malaysia

Den 14. april 2011

49


50

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Resultatopgørelse for Koncernen

For regnskabet 2010, med sammenligningstal for regnskabsåret 2009

2010 2009

(Angivet i USD) Note $’000 $’000

Indtægter

Andel af resultat i associerede selskaber 52.340 54.440

Renteindtægter - tilknyttede selskaber - 1

- bankindestående 3 157 175

Nettogevinst på investeringer 98 658

Andre indtægter 58 35

Nettovalutakursgevinst - 682

Indtægter i alt 52.653 55.991

Omkostninger

Generelle og administrative omkostninger 8 1.946 2.570

Renteudgifter 3 -

Nettovalutakurstab 56 -

Omkostninger i alt 2.005 2.570

Resultat før skat 50.648 53.421

Skat 9 132 1.063

Nettoresultat 10 50.516 52.358

Resultat pr. aktie (USD) 10 11,35 11,74

Totalindkomst for Koncernen

For regnskabsåret 2010 med sammenligningstal for regnskabsåret 2009

2010 2009

(Angivet i USD) Note $’000 $’000

Nettoresultat 50.516 52.358

Finansielle aktiver disponible for salg 260 -

Kursregulering ved omregning af

udenlandsk valuta 30.848 11.762

Totalindkomst i alt, efter skat 81.624 64.120

Efterfølgende noter samt revisionspåtegningen udgør en integreret del af årsrapporten.


Balance for Koncernen

For regnskabsåret 2010 med sammenligningstal for regnskabsåret 2009

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

2010 2009

(Angivet i USD) Note $’000 $’000

Aktiver

Omsætningsaktiver:

Bankindestående 1.394 8.252

Kortfristede aftaleindskud 3 3.111 8.956

Tilgodehavender og andre aktiver 4 130 245

Investeringer 5 1.745 1.693

Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab 6 8.176 4.176

Tilgodehavende skatterefusion 9 6.083 5.547

Omsætningsaktiver i alt 20.639 28.869

Anlægsaktiver:

Investeringer i associerede selskaber 6 410.205 346.512

Materielle anlægsaktiver 53 101

Anlægsaktiver i alt 410.258 346.613

Aktiver i alt 430.897 375.482

Passiver og egenkapital

Kortfristede forpligtelser:

Kreditorer og skyldige omkostninger 565 550

Kortfristede forpligtelser i alt 565 550

Egenkapital 7 430.332 374.932

Passiver og egenkapital i alt 430.897 375.482

Efterfølgende noter samt revisionspåtegningen udgør en integreret del af årsrapporten.

Dette regnskab er godkendt til offentliggørelse på vegne af bestyrelsen den 14. april 2010 af

Dato’ Carl Bek-Nielsen, Bestyrelsesformand og Martin Bek-Nielsen, Næstformand.

51


52

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Egenkapitalopgørelse for Koncernen

For regnskabsåret 2010, med sammenligningstal for regnskabsåret 2009

Overkurs

Aktie- ved Egne Overført Andre

kapital emission aktier overskud reserver I alt

(Angivet i USD) Note $’000 $’000 $’000 $’000 $’000 $’000

Saldo pr. 1. januar 2009 51.433 13.248 -9.850 252.261 8.181 315.273

Totalindkomst - - - 52.358 11.762 64.120

Udbytte - - - -4.461 - -4.461

Saldo pr. 31. december 2009 51.433 13.248 -9.850 300.158 19.943 374.932

Ændring i egenkapital i 2010

Totalindkomst - - - 50.516 31.108 81.624

Tilbagekøb af egne aktier - - -10.612 - - -10.612

Udbytte - - - -15.612 - -15.612

Saldo pr. 31. december 2010 51.433 13.248 -20.462 335.062 51.051 430.332

Efterfølgende noter samt revisionspåtegningen udgør en integreret del af årsrapporten.


Pengestrømsopgørelse for Koncernen

For regnskabsåret 2010, med sammenligningstal for regnskabsåret 2009

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

2010 2009

(Angivet i USD) Noter $’000 $’000

Pengestrømme fra driftsmæssige aktiviteter

Resultat før skat 50.648 53.421

Reguleringer:

Andel i nettoresultat i associerede selskaber -52.340 -54.440

Renteudgifter -157 -176

Afskrivninger 41 55

Valutakurstab/-gevinst 95 -288

Gevinst på investeringer -98 -658

Pengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter før ændringer

i arbejdskapital -1.811 -2.086

Reduktion/stigning i tilgodehavender og andre aktiviteter 115 -12

Reduktion/stigning i kreditorer og skyldige omkostninger 15 -365

Skat (netto) -7 -26

Nettopengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter -1.688 -2.489

Pengestømme fra finansiering

Udbetalt udbytte 7 -15.612 -4.461

Nettopengestrømme anvendt til finansiering -15.612 -4.461

Pengestrømme fra investeringer

Renteindtægter 157 195

Udbytte modtaget fra associeret selskab 17.394 13.457

Køb af investeringer -3.320 -2.573

Køb af aktier i associeret selskab 6 -2.388 -1.089

Provenu fra salg af investeringer 3.366 2.868

Køb af egne aktier 7 -10.612 -

Tilgang af anlægsaktiver - -31

Nettopengestrømme fra investeringer 4.597 12.827

Ændring i likvide midler -12.703 5.877

Likvide midler, primo 17.208 11.331

Likvide midler, ultimo 4.505 17.208

Likvide midler omfatter bankindestående samt aftaleindskud i banker.

Efterfølgende noter samt revisionspåtegningen udgør en integreret del af årsrapporten.

53


54

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Noter Til koncernregnskabet

1. Generel information

UIE er et selskab, der er registreret i henhold til Bahamaøernes statssamfunds lovgivning, og dets aktier handles

på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Selskabets hovedbeskæftigelse er investering i selskaber, hvor

driftsaktiviteterne primært består af plantagedrift af oliepalmer og kokosnødder i Malaysia og oliepalmer i

Indonesien samt produktion og forædling af olier og fedtstoffer i Malaysia, Europa samt Nord- og Sydamerika.

2. Resumé af anvendt regnskabspraksis

Det efterfølgende er et resumé af væsentlig regnskabspraksis anvendt af UIE, dets datterselskaber samt

associerede selskaber, som samlet vil blive refereret til som ”Koncernen” i årsrapporten. Visse regnskabsprincipper,

der er oplyst i årsrapporten, vedrører hovedsageligt UIEs associerede selskaber. Disse associerede selskaber

udgør en betydelig andel af Selskabets aktiver og indtægter og indregnes efter den indre værdis metode.

Regnskabspraksis anvendt af UIEs associerede selskaber kan således have en betydelig indflydelse på UIEs

koncernregnskab.

Grundlag for udarbejdelse

Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (”IFRS”), udstedt

fra International Accounting Standards Board (”IASB”), bortset fra anvendelsen af den Internationale

Regnskabsstandard IAS 41, omhandlende den regnskabsmæssige behandling af landbrugsvirksomhed, som

beskrevet i det efterfølgende.

Dette koncernregnskab er aflagt i USD, eftersom dette er UIEs funktionelle valuta og præsentationsvaluta samt

den valuta, hvori UIEs aktier er udstedt. UIEs koncernregnskab er udarbejdet i henhold til det historiske

kostprincip med undtagelse af de tilfælde som er beskrevet i nedennævnte regnskabsprincipper.

Koncernregnskabet præsenteres i amerikanske dollars (”USD eller $”), og alle værdier rundes op til nærmeste

tusind ($’000), med mindre andet er indikeret.

Regnskabspraksis er anvendt konsekvent af hele Koncernen og er i overensstemmelse med anvendt

regnskabspraksis forrige år med undtagelse af ændringer, der kan tilskrives ændringer i IFRS. Dog har Koncernen

ikke anvendt IAS 41 ved regnskabsmæssig behandling af sin investering i det associerede selskab UP. (Nærmere

beskrevet på side 58-59.)

Anvendelse af estimater

Udarbejdelsen af regnskabet kræver, at ledelsen foretager visse regnskabsmæssige skøn og vurderinger samt

opstiller forudsætninger, der danner grundlag for indregning og måling af Koncernens aktiver, forpligtelser,

indtægter og omkostninger. Disse foretagne skøn, vurderinger og forudsætninger er baseret på erfaring, anden

relevant information til rådighed på balancedagen for Koncernen og forventninger til fremtidige begivenheder,

der menes at være rimelige under de givne omstændigheder, og som sådan, kan de faktiske resultater afvige fra

disse skøn.

Det er ledelsens vurdering, at følgende estimat er det der har størst indflydelse på de indregnede beløb i

koncernregnskabet:


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Noter Til koncernregnskabet

2. Resumé af anvendt regnskabspraksis - fortsat

Anvendelse af estimater - fortsat

Durisol

Den 31. december 2008, blev der foretaget nedskrivning af den samlede investering og lånet i Durisol på USD

2.949.000, og pr. 31. december 2010 har ledelsen besluttet, baseret på de vedvarende negative resultater i selskabet,

kombineret med de fortsatte ugunstige markedsvilkår i den britiske byggebranche, ikke at tilbageføre

nedskrivningen.

Implementering af IFRS standarder i løbet af året

Koncernen har implementeret følgende nye og reviderede IFRS/IAS regnskabsstandarder samt IFRIC

fortolkningsbidrag gældende fra 1. januar 2010:

• IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse: Koncernens indregning og måling af aktiebaseret vederlæggelse og

tilknyttede oplysningskrav, gældende fra 1. januar 2010

• IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger (revideret) og IFRS 27 Koncernregnskaber- og separate selskaber

(ændret), gældende fra 1. juli 2009, inklusive konsekvensændringer til IFRS 2, IFRS 5, IFRS 7, IAS 7, IAS 21,

IAS 28, IAS 31 og IAS 39

• IAS 39 Finansielle instrumenter, Indregning og måling – regnskabsmæssig behandling af sikring, gældende

fra 1. juli 2009

• IFRIC 17 Udlodning af ikke-kontante aktiver til ejere, gældende fra 1. juli 2009

• Forbedringer til IFRS (Maj 2008)

• Forbedringer til IFRS (April 2009)

Ingen af ovenstående standarder eller fortolkningsbidrag anses for at have indflydelse på Koncernens resultat.

Implementeringen af standarden beskrevet nedenfor havde alene betydning for de afgivne noteoplysninger og

regnskabsopstillinger:

IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger (revideret)

IFRS 3 har medført følgende ændringer i Koncernens fremgangsmåde for beregningen af vederlag for erhvervede

virksomheder:

Transaktionsomkostninger som kan tilskrives virksomhedssammenslutninger vil blive indregnet i

resultatopgørelsen når de er afholdt. Sådanne udgifter blev tidligere indregnet i kostprisen.

IFRS 3 har også medført en ændring i målingen/indregningen af goodwill. Det er nu muligt at foretage en fuld

indregning af goodwill, selvom den forholdsmæssige andel af det erhvervede selskab er mindre end 100%.

Tidligere, var det kun muligt at indregne goodwill for den forholdsmæssige andel af det erhvervede selskab. Dog

har Selskabet valgt kun at indregne goodwill for den forholdsmæssige andel af det erhvervede selskab.

Øvrig regnskabspraksis for årsregnskabet 2010 er uændret i forhold til sidste år.

55


56

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Noter Til koncernregnskabet

2. Resumé af anvendt regnskabspraksis - fortsat

Regnskabsstandarder som er udstedt, men endnu ikke er gældende.

IASB har udstedt følgende nye standarder og fortolkningsbidrag som endnu ikke er gældende op til datoen for

udfærdigelse af Koncernens årsregnskab:

• IAS 24 Oplysning om nærtstående parter (ændret), gældende fra 1. januar 2011

• IAS 32 Finansielle Instrumenter: Præsentation – klassifikation af tegningsrettigheder (ændret), gældende

fra 1. februar 2011

• IFRS 9 Finansielle Instrumenter: Klassifikation og måling, gældende fra 1. januar 2013

• IFRIC 14 Forudbetalinger af et minimumskrav til afdækning, (ændret), gældende fra 1. januar 2011

• IFRIC 19 Konvertering af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter, gældende fra 1. juli 2010

• Forbedringer til IFRS (udgivet i maj 2010)

Anvendelse af ovenstående standarder og fortolkningsbidrag forventes ikke at have nogen væsentlig betydning

for Koncernens årsregnskab.

Datterselskaber og associerede selskaber

Datterselskaber

Datterselskaber er de selskaber, hvori UIE har en bestemmende indflydelse. En bestemmende indflydelse

foreligger, når UIE har en direkte eller indirekte kontrol over et selskabs finansielle og driftsmæssige beslutninger

og kan drage nytte heraf. Datterselskabernes regnskaber er medtaget i koncernregnskabet fra det tidspunkt, hvor

UIE opnår en bestemmende indflydelse og indtil denne indflydelse ophører. Regnskaberne for datterselskaberne

er aflagt i henhold til samme regnskabsperiode og efter samme regnskabspraksis som UIE.

Koncernregnskabet omfatter regnskaberne for UIE og dets datterselskaber.

Ejerandel og

Datterselskab Indregistreringsland stemmeret

2010 2009

UIE (DK) Danmark 100% 100%

UIE (Sweden) Sverige 100% 100%

UIE Services* Bahamaøerne - 100%

MVSB Malaysia 100% 100%

IPS Bahamaøerne 100% 100%

MAS Bahamaøerne 100% 100%

PS (UK) Storbritannien 100% 100%

Unicom* Bahamaøerne - 100%

*Likvideret i løbet af 2010

Ved aflæggelse af koncernregnskabet er alle koncerninterne mellemværender og transaktioner fuldt ud

elimineret.

Associerede selskaber

Associerede selskaber er de selskaber, hvori Koncernen har en betydelig, men ikke bestemmende, indflydelse på

et selskabs finansielle og driftsmæssige beslutninger. Koncernregnskabet omfatter Koncernens andel af den

samlede totalindkomst i associerede selskaber beregnet efter den indre værdis metode fra det tidspunkt, hvor

Koncernen opnår en betydelig indflydelse og indtil denne ophører.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Noter Til koncernregnskabet

2. Resumé af anvendt regnskabspraksis - fortsat

Datterselskaber og associerede selskaber - fortsat

Associerede selskaber - fortsat

Ved anvendelse af den indre værdis metode til regnskabsmæssig behandling af investeringer i associerede

selskaber, reguleres den oprindelige kostpris af investeringen for Koncernens andel af forøgelser eller reduktioner

i den underliggende totalindkomst i de associerede selskaber siden datoen for investeringen, med fradrag for de

udlodninger der måtte være modtaget i perioden. Goodwill i forbindelse med de associerede selskaber er

medregnet i den regnskabsmæssige værdi af investeringen. Andelen af nettoresultatet i associerede selskaber

vises i resultatopgørelsen og andre bevægelser i totalindkomst er vist i den konsoliderede totalindkomstopgørelse.

Efter anvendelse af den indre værdis metode til regnskabsmæssig behandling af investeringer i associerede

selskaber vurderer Koncernen, om det er nødvendigt at indregne et tab som følge af værdiforringelse af disse

investeringer. Der indregnes et tab ved værdiforringelse, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger

genindvindingsværdien. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af investeringens nettosalgspris

(dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger) og dets nytteværdi (kapitalværdi).

Urealiserede gevinster og tab, som følge af transaktioner mellem Koncernen og associerede selskaber, elimineres

svarende til indflydelsen i de associerede selskaber.

Koncernen angiver dens andel af ændringer i de associerede selskabers totalindkomstopgørelse, eller ændringer

direkte indregnet i de associerede selskabers egenkapital, i Koncernens totalindkomst eller direkte i

egenkapitalopgørelsen for Koncernen, som det er mest hensigtsmæssigt. Når Koncernens andel af tab overstiger

det associerede selskabs regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til nul og der

bogføres ikke yderligere tab, med mindre Koncernen har påtaget sig forpligtelser på vegne af det associerede

selskab. Regnskaberne for de associerede selskaber er aflagt i henhold til samme regnskabsperiode som UIE.

Ved tab af betydelig indflydelse i et associeret selskab, måler og rapporterer Koncernen enhver tilbageværende

investering til dens dagsværdi. Enhver forskel mellem den regnskabsmæssige værdi efter tab af betydelig

indflydelse og dagsværdien af den tilbageværende investering samt indtægter ved afhændelse medtages i

resultatopgørelsen.

UIEs ejerandel samt direkte og indirekte stemmerettigheder i associerede selskaber er som følger:

Ejerandel og

Associeret selskab Indregistreringsland stemmer

2010 2009

BNSH Sverige 41,50% 41,50%

AAK Sverige 16,75% 16,49%

UP Malaysia 46,09% 45,82%

Durisol Storbritannien 34,90% 39,58%

UIH Bahamaøerne 45,32% 45,32%

BNSH har en direkte ejerandel i AAK på 40,37% (2009: 39,73%). UIE har en indirekte ejerandel i AAK igennem

sin 41,50% ejerandel i BNSH. Selvom UIEs indirekte ejerandel i AAK udgør mindre end 20%, anses UIE for at

have betydelig indflydelse, da Selskabet har et tæt samarbejde med Melker Schörling AB; den eneste anden

aktionær i BNSH, og da UIE har 3 medlemmer i bestyrelsen, herunder posten som næstformand. Som følge

heraf, indregner UIE sin indirekte investering i AAK efter den indre værdis metode.

57


58

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Noter Til koncernregnskabet

2. Resumé af anvendt regnskabspraksis - fortsat

Likvide beholdninger

Likvider og kortfristede indskud i Koncernens balance består af posterne bankindestående og kortfristede

aftaleindskud, som alle har en løbetid på maksimalt 3 måneder.

Med hensyn til Koncernens pengestrømsopgørelse består de likvide midler af de likvide beholdninger, som er

defineret ovenfor.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner og balancer

Transaktioner i fremmed valuta bliver først bogført af hvert enkelt selskab i Koncernen, i deres funktionelle

valuta til den valutakurs som er gældende på transaktionsdagen.

Monetære aktiver og passiver, som er udstedt i fremmed valuta, bliver omregnet til den funktionelle valuta, med

den valutakurs som gælder på rapporteringsdagen. Monetære aktiver og passiver er beholdningen af

valutaenheder samt aktiver og passiver, som kan erhverves eller skal betales i form et fast antal eller et bestembart

antal valutaenheder.

Alle forskelle medregnes i resultatopgørelsen, med undtagelse af alle monetære poster, som udgør en effektiv

sikring for en nettoinvestering i et udenlandsk selskab. Disse rapporteres under anden totalindkomst, indtil

realisering af nettoinvesteringen, på hvilket tidspunkt de indregnes i resultatopgørelsen.

Ikke monetære poster som er optaget til historisk kostpris i en udenlandsk valuta omregnes ved anvendelse af

den valutakurs, som var gældende på datoen for de oprindelige transaktioner. Ikke monetære poster som måles

til dagsværdi i en fremmed valuta, omregnes ved anvendelse af den valutakurs, som gælder på dagen hvor

dagsværdien er fastsat.

Koncernens selskaber

Aktiver og passiver fra udenlandske selskaber omregnes til USD til koncernbalancedagens gældende kurser og

deres resultatopgørelser, omregnes med de gældende kurser på handelsdagen. Forskelle i forbindelse med denne

omregning indregnes i totalindkomstopgørelsen for Koncernen. Ved afhændelse af et udenlandsk selskab,

indregnes den del af øvrig totalindkomst, som vedrører det udenlandske selskabs, i Koncernens resultatopgørelse.

Enhver form for goodwill som er opstået på baggrund af erhvervelsen af et udenlandsk selskab efter januar 2005,

og enhver dagsværdiregulering af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og passiver som skyldes/opstår i

forbindelse med erhvervelsen, behandles som aktiver og passiver af det udenlandske selskab og omregnes til

balancedagens kurs.

Biologiske aktiver og landbrugsprodukter

IAS 41 vedrørende regnskabsmæssig behandling af landbrugsaktiviteter trådte i kraft for regnskabsår med

begyndelse pr. 1. januar 2003 eller senere. Denne standard er gældende for UIEs associerede selskab UP, men

dette selskab har ikke anvendt IAS 41 i sit regnskab. UP aflægger regnskab i overensstemmelse med de malaysiske

regnskabsstandarder Financial Reporting Standards in Malaysia, som ikke forlanger, at et selskab

regnskabsmæssigt behandler biologiske aktiver og landbrugsprodukter i overensstemmelse med IFRS. Derfor er

informationen ikke tilgængelig for UIE, og det ikke har været muligt at indregne UPs biologiske aktiver eller

landbrugsprodukter i overensstemmelse med IAS 41 i UIEs koncernregnskab. Det er ligeledes ikke muligt at

vurdere effekten af UPs manglende overensstemmelse med IAS 41 på koncernregnskabet, men det kan være af

signifikant betydning.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Noter Til koncernregnskabet

2. Resumé af anvendt regnskabspraksis - fortsat

Biologiske aktiver og landbrugsprodukter - fortsat

UPs vigtigste biologiske aktiver er plantager af olie- og kokosnødpalmer og de deraf afledte landbrugsprodukter

på høsttidspunktet. På nuværende tidspunkt indregner UP sine omkostninger vedrørende plantning af palmer

som omkostninger i forbindelse med anlæg af plantager, under posten biologiske aktiver. Omkostninger i

forbindelse med anlæg af plantager, anføres som kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger og nedskrivning.

Afskrivningsperioden for palmetræer og kokosnødpalmer er henholdsvis 20 og 30 år. Landbrugsprodukter der

endnu ikke er høstet indregnes ikke. Landbrugsprodukter, som er høstet, er indregnet til kontraherede priser,

hvor der foreligger kontrakt om fremtidigt salg. Landbrugsprodukter, hvor der ikke foreligger kontrakt, er opgjort

til markedsværdi på balancedagen for koncernregnskabet.

I henhold til IAS 41 bør biologiske aktiver og landbrugsprodukter anføres til dagsværdi fratrukket estimerede

salgsomkostninger. Såfremt der eksisterer et aktivt marked for et biologisk aktiv eller landbrugsprodukt, danner

denne markedspris grundlag for fastsættelsen af dagsværdien på aktivet. Såfremt der ikke eksisterer et aktivt

marked, findes der markeds sammenlignings metoder som kan anvendes. I nogle tilfælde er det dog muligt, at

der ikke findes markedsbestemte priser eller værdier for et biologisk aktiv i dets nuværende tilstand. I disse

tilfælde anvender man, nutidsværdien af forventede nettopengestrømme fra aktivet tilbagediskonteret med en

markedsbestemt før skat rente ved opgørelsen af dagsværdien.

Nedskrivning af finansielle aktiver

Koncernen vurderer ved hver balancedag om der er nogen saglig/objektiv dokumentation for, at et aktiv eller en

gruppe af aktiver har lidt værdiforringelse. Et aktiv eller en gruppe af aktiver anses kun for at være værdiforringet

hvis der er objektive beviser for værdiforringelsen, som følge af en eller flere begivenheder, som er indtruffet

efter første indregning af aktivet (en opstået ‘tabsgivende begivenhed’) og at den tabsgivende begivenhed har

indflydelse på de estimerede, fremtidige pengestrømme af aktivet eller gruppen af aktiver og at de kan estimeres

pålideligt.

Værdiforringelse af ikke-finansielle aktiver

Et aktivs genindvindingsværdi er bestemt som den højeste værdi af et aktivs eller en pengestrømsfrembringende

enheds nettosalgspris (dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger) og dets nytteværdi (kapitalværdi), og

bliver bestemt for et individuelt aktiv, medmindre aktivet genererer pengestrømme som i høj grad er afhængige

af andre aktiver eller grupper af aktiver. Hvis den regnskabsmæssige værdi af et aktiv eller en

pengestrømsfrembringende enhed overgår dets genindvindingsværdi, betragtes aktivet som værdiforringet og

det nedskrives til genindvindingsværdien. Ved vurdering af nytteværdi, diskonteres de skønnede fremtidige

pengestrømme til deres nutidsværdi, ved hjælp af en før-skat diskontosats baseret på markedets aktuelle

vurderinger af den tidsmæssige værdi af penge og de risici, som specifikt er forbundet med aktivet, og som der

ikke er taget højde for ved skønnet over de fremtidige pengestrømme. Ved beregning af nettosalgsprisen, bruges

en relevant værdiansættelsesmodel.

Tidligere foretagne nedskrivninger skal tilbageføres, hvis den opgjorte genindvindingsværdi af aktivet eller den

pengestrømsfrembringende enhed overstiger den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivninger kan maksimalt

tilbageføres op til den regnskabsmæssige værdi, som aktiverne ville have haft, hvis nedskrivning ikke var

foretaget. Tilbageførsel af et tab ved værdiforringelse straksindregnes som indtægt.

Værditab straksindregnes som en omkostning.

59


60

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Noter Til koncernregnskabet

2. Resumé af anvendt regnskabspraksis - fortsat

Finansielle instrumenter

Klassificering og måling

I henhold til IAS 39 klassificeres finansielle aktiver, i kategorierne; finansielle aktiver målt til dagsværdi med

indregning af værdiændringer i resultatopgørelsen, hold-til-udløb investeringer, lån og tilgodehavender eller

finansielle aktiver disponible for salg.

Koncernen klassificerer sine finansielle aktiver ved første indregning og revurderer, hvis det er tilladt og

hensigtsmæssigt/relevant, ved slutningen af hvert regnskabsår, hvorvidt denne inddeling skal ændres.

Ved første indregning af et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse måles denne til dagsværdi plus

transaktionsomkostninger som kan henføres direkte til erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle aktiv

eller den finansielle forpligtelse, såfremt investeringen ikke indregnes til dagsværdi gennem resultatopgørelsen.

Efter første indregning klassificeres og måles finansielle aktiver til dagsværdien, uden fradrag af eventuelle

transaktionsomkostninger.

Efter første indregning måler Koncernen sine finansielle aktiver og forpligtelser på følgende måde:

Finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem resultatopgørelsen måles til dagsværdi.

Lån og tilgodehavender samt hold-til-udløb investeringer måles til amortiseret kostpris ved anvendelse af den

effektive rentes metode, med fradrag af eventuel nedskrivning.

Investeringer disponible for salg, som ikke har nogen officiel markedskurs på et aktivt marked og hvis dagsværdi

ikke kan måles pålideligt, måles/indregnes til kostpris.

Efter første indregning måles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive

rentes metode, bortset fra finansielle forpligtelser målt til dagsværdi gennem resultatopgørelsen. Sådanne

forpligtelser, herunder afledte finansielle instrumenter, som er forpligtelser, måles til dagsværdi.

Aftaleindskud klassificeres som lån og tilgodehavender og har faste eller bestemmelige betalinger samt en fast

udløbsdato. Desuden har Koncernen evnen og hensigten til at beholde dem, indtil de udløber.

Tilgodehavender fra associerede selskaber samt tilknyttede selskaber, andre tilgodehavender og aktiver samt

skattetilgodehavender klassificeres som lån og tilgodehavender. Kreditorer og skyldige omkostninger er

finansielle forpligtelser, som indregnes til amortiseret kostpris.

Investeringer i børsnoterede aktier, obligationer, valutafutureskontrakter, optioner samt alle andre investeringer,

bortset fra associerede selskaber, måles til dagsværdi gennem resultatopgørelsen. Disse måles til dagsværdi ud

fra børskurser, mæglerpriser, underliggende indre værdi af selskabet eller efterfølgende salgspriser.

Gevinster og tab

Investeringer i børsnoterede aktier (ekskl. associerede selskaber) og obligationer indregnes på handelsdagen.

Ændringen i urealiserede værdiforøgelser eller værdiforringelser på børsnoterede aktier og obligationer samt

realiserede gevinster og tab på investeringer afspejles i Koncernens resultatopgørelse under posten nettogevinster

eller nettotab på investeringer.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Noter Til koncernregnskabet

2. Resumé af anvendt regnskabspraksis - fortsat

Ophør af indregning af finansielle instrumenter

Finansielle aktiver

Et finansielt aktiv (eller hvor det er relevant, en del af et finansielt aktiv eller en del af en gruppe af ensartede

finansielle aktiver) ophører med at blive indregnet, når:

• rettigheden til at modtage pengestrømme fra aktivet ophører,

• Koncernen fortsat har rettigheden til at modtage pengestrømme fra aktivet, men har påtaget sig en

forpligtelse til, uden væsentlig forsinkelse, at viderebetale det fulde beløb til tredjepart i henhold til en

såkaldt ”overdragelses” aftale, eller

• Koncernen har overdraget sine rettigheder til at modtage pengestrømme fra aktivet og enten (a) overdraget

alle væsentlige risici og fordele knyttet til aktivet eller (b) har hverken overdraget eller bibeholdt alle

væsentlige risici og fordele knyttet til aktivet, men har overdraget kontrollen med aktivet.

I de tilfælde hvor Koncernen har overdraget sine rettigheder til at modtage pengestrømme fra et aktiv, og hverken

har overdraget eller bibeholdt alle væsentlige risici og fordele knyttet til aktivet eller har overdraget kontrollen

med aktivet, vil der ske en indregning af aktivet, i det omfang Koncernen fortsat har et engagement i aktivet. I

dette tilfælde rapporterer Koncernen også en tilknyttet forpligtelse. Det overdragne aktiv og den tilknyttede

forpligtelse måles på et grundlag som afspejler de rettigheder og forpligtelser som Koncernen har bevaret. Et

fortsættende engagement, som har form af en garanti for det overdragne aktiv, måles ud fra den laveste værdi af

den oprindelige regnskabsmæssige værdi af aktivet og det maksimale beløb, som Koncernen kan blive forpligtet

til at tilbagebetale.

Finansielle forpligtelser

En finansiel forpligtelse ophører med at blive indregnet, når selve pligten i forpligtelsen er ophørt, annulleret

eller udløbet. I de tilfælde hvor en eksisterende forpligtelse erstattes af en anden forpligtelse fra samme långiver,

men med væsentligt ændrede betingelser, eller betingelserne i en eksisterende forpligtelse ændres væsentligt, vil

en sådan erstatning eller ændring blive regnskabsmæssigt behandlet som ophør af indregning af den oprindelige

forpligtelse og indregning af en ny forpligtelse. Forskellen i de respektive forpligtelsers regnskabsmæssige værdi

vil blive indregnet i resultatopgørelsen.

Indregning af indtægter

Indtægter indregnes i det omfang, at det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilfalde Koncernen og at

indtjeningen kan måles pålideligt. Indtægter måles til dagsværdien af det modtagne vederlag.

Udbytteindtægter indregnes, når retten til at modtage betaling er blevet fastslået.

Renteindtægter indregnes efter periodiseringsprincippet.

Personaleomkostninger

Udgifter til aflønning, forsikring, ferie- og sygdom, bonusser og personalegoder påløber i det år, hvor de

tilknyttede tjenester ydes af de ansatte i Koncernen.

61


62

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Noter Til koncernregnskabet

2. Resumé af anvendt regnskabspraksis - fortsat

Egne aktier

Købsprisen på erhvervede UIE aktier fratrækkes egenkapitalen under posten ”køb af egne aktier”, og

salgsprovenuet ved et efterfølgende salg af disse aktier modregnes i købsprisen. Ingen gevinst eller tab indregnes

i koncernregnskabets resultatopgørelse ved køb, salg, udstedelse eller annullering af UIEs egne aktier/

egenkapitalinstrumenter. Den pålydende værdi af annullerede aktier modregnes i aktiekapitalen.

Skat

Kortfristede/aktuelle skatte aktiver og forpligtelser for det nuværende og tidligere regnskabsår måles som det

beløb som forventes at blive tilbagebetalt fra eller indbetalt til skattemyndighederne. De skattesatser og skattelove

som anvendes til at beregne beløbet er dem, som er vedtaget eller i realiteten vedtaget på regnskabsdagen i de

lande hvor Koncernen opererer og frembringer skattepligtig indkomst.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode med hensyn til de midlertidige forskelle der

skyldes forskelle mellem den skattemæssige balanceværdi og den regnskabsmæssige balanceværdi. Udskudte

skatteforpligtelser indregnes som udgangspunkt for alle skattemæssige midlertidige forskelle, medens udskudte

skatteaktiver indregnes, i det omfang, det er sandsynligt, at den skattepligtige indtjening vil være til rådighed,

mod hvilken fradragsberettigede midlertidige forskelle kan udnyttes. Sådanne aktiver og forpligtelser indregnes

ikke, hvis den midlertidige forskel stammer fra goodwill eller fra første indregning af andre aktiver og forpligtelser

i en transaktion, der hverken påvirker den skattepligtige indkomst eller årets resultat.

Koncernen indregner en udskudt skatteforpligtelse for alle skattepligtige midlertidige forskelle forbundet med

investeringer i datterselskaber og associerede selskaber, med mindre begge nedenstående betingelser er opfyldt:

(i) UIE er i stand til at vælge tidspunktet for tilbageførslen af den midlertidige forskel samt

(ii) det er sandsynligt, at den midlertidige forskel ikke vil blive tilbageført i den nærmeste fremtid.

3. Kortfristede aftaleindskud

Koncernens kortfristede aftaleindskud pr. 31. december består af følgende:

2010 2009

Valuta Rente $’000 Rente $’000

MYR 3,00% 3.111 1,80% & 1,85% 6.171

SEK - - 0,21% 2.785

I alt 3.111 8.956


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Noter Til koncernregnskabet

4. Tilgodehavender og andre aktiver

2010 2009

$’000 $’000

Tilgodehavender fra associerede selskaber 42 67

Periodeafgrænsningsposter 33 33

Øvrige 55 145

I alt 130 245

Tilgodehavender fra associerede selskaber er uden sikkerhedsstillelse, rentefri og skal tilbagebetales på

anmodning.

5. Investeringer

2010 2009

$’000 $’000

Til dagsværdi gennem resultatopgørelsen

Børsnoterede aktier 1.745 1.392

Børsnoterede obligationer - 301

Investeringer i alt til dagsværdi 1.745 1.693

Investeringer i alt til kostpris 1.830 1.580

UIE har investeret i børsnoterede aktier og obligationer. Dagsværdien af de børsnoterede aktier og obligationer

fastsættes ud fra offentliggjorte børskurser på et aktivt marked.

6. Investeringer i associerede selskaber

2010 2009

$’000 $’000

Ikke-børsnoterede

BNSH (inklusiv AAK) 114.015 100.487

Durisol - -

Ikke-børsnoterede investeringer i alt 114.015 100.487

Børsnoterede

UP 296.190 246.025

Børsnoterede investeringer i alt 296.190 246.025

Investeringer i associerede selskaber i alt 410.205 346.512

Markedsværdi af UP 532.371 379.453

Dagsværdi af BNSH (inkl. markedsværdi af AAK) 189.807 147.441

Dagsværdi af investeringer i associerede selskaber i alt 722.178 526.894

UIE har en ejerandel på 45,3% i UIH, hvis eneste aktiv er en ejerandel på 22,4% i UIE og har derudover kun

minimale forpligtelser. Eftersom UIEs investering i UIH i realiteten er en ejerandel i egne aktier, er investeringen

medtaget som egne aktier i egenkapitalen.

63


64

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Noter Til koncernregnskabet

6. Investeringer i associerede selskaber - fortsat

Sammenfattede regnskabsoplysninger om Koncernens associerede selskaber

UP

2010 2009

$’000 $’000

Andel i associeret selskabs nettoaktiver

Kortfristede aktiver 109.726 82.883

Langfristede aktiver 189.722 161.840

Kortfristede forpligtelser -22.821 -16.381

Langfristede forpligtelser -11.444 -9.244

Nettoaktiver 265.183 219.098

Andel i associeret selskabs omsætning og resultat

Omsætning 145.550 111.956

Nettoresultat 37.745 36.614

BNSH

2010 2009

$’000 $’000

Andel i associeret selskabs nettoaktiver

Kortfristede aktiver 90 19

Langfristede aktiver 112.247 98.333

Langfristede forpligtelser -585 -4

Nettoaktiver 111.752 98.348

Andel i associeret selskabs omsætning og resultat

Omsætning 14.795 17.834

Nettoresultat 14.595 17.826

Andelen i BNSHs nettoaktiver omfatter kapitalandelen i AAK, indregnet efter den indre værdis metode.

AAK er noteret på NASDAQ OMX Stockholm AB og UP er noteret på både Bursa Malaysia og NASDAQ OMX

Copenhagen A/S. AAK koncernen driver virksomhed i Europa, Asien, USA, og Latinamerika, hvor de primære

aktiviteter omfatter produktion og forædling af olier og fedtstoffer. UPs driftsaktiviteter består af plantagedrift af

oliepalmer og kokosnødpalmer samt forarbejdning af olier i Malaysia plus plantagedrift af oliepalmer og

forarbejdning af palmeolier i Indonesien.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Noter Til koncernregnskabet

6. Investeringer i associerede selskaber - fortsat

Erhvervelse af kapitalandele

UP

I løbet af 2010 erhvervede UIE en yderligere kapitalandel på 0,27% (2009: 0,15%) i UP til et samlet beløb på USD

2.387.671 (2009: USD 1.088.584). I 2009 blev 0,07% af disse aktier erhvervet fra et bestyrelsesmedlem i UIE og

vederlaget for disse aktier var USD 456.540.

AAK

BNSH erhvervede 264.550 aktier i AAK for SEK 38.645.527 i 2010, derved steg UIEs effektive ejerandel i AAK fra

16,49% til 16,75%. I 2009, erhvervede BNSH ikke yderligere aktier i AAK, alligevel, steg UIEs ejerandel med

0,20%, som følge af, at AAK annullerede sin beholdning af egne aktier.

Durisol

I løbet af første kvartal 2009 konverterede Selskabet et lån (samt påløbne renter) ydet til Durisol i 2008 på GBP

0,29 mio. til aktier. Imidlertid deltog Selskabet ikke i Durisols nye aktieemissioner i 2009 og 2010, og, som følge

heraf, faldt Selskabets ejerandel i Durisol til 34,90% (såfremt alle optioner, ydet til aktionærer og nøgle

medarbejdere udnyttes, vil Selskabets fuldt udvandede kapitalandel beløbe sig til 24,21%). Durisol er et britisk,

ikke-børsnoteret aktieselskab, hvis hovedaktivitet er produktion af byggesten.

Modtaget udbytte fra associeret selskab

UP har deklareret et aconto-udbytte for regnskabsåret 2010, som var udestående ved årets afslutning. Beløbet i

forbindelse med dette udbytte var USD 8.176.000 (2009: USD 4.176.000). Aconto-udbyttet blev modtaget den 28.

januar 2011.

65


66

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Noter Til koncernregnskabet

6. Investeringer i associerede selskaber - fortsat

UP og AAKs væsentlige datterselskaber og associerede selskaber

UIE har via sine kapitalandele i UP og AAK også ejerandele i følgende selskaber:

Indregistreringsland Ejerandel og stemmeret

2010 2009

UP:

Unitata Berhad Malaysia 100% 100%

Bernam Agencies Sdn. Bhd. Malaysia 100% 100%

Butterworth Bulking Installation Sdn. Bhd. Malaysia 100% 100%

Bernam Advisory Services Sdn. Bhd. Malaysia 100% 100%

PT Surya Sewat Sejati (PT SSS1) Indonesien 95% 95%

PT Sawit Seberang Seberang (PT SSS2) Indonesien 93% 93%

Bernam Bakery Sdn. Bhd. Malaysia 30% 30%

Berta Services Sdn. Bhd. Malaysia 100% 100%

AAK:

AarhusKarlshamn Invest AB Sverige 100% 100%

AarhusKarlshamn Holding Malta Ltd. Malta 100% 100%

AarhusKarlshamn Malta Ltd. Malta 100% -

AarhusKarlshamn Finance Malta Ltd. Malta 100% -

AarhusKarlshamn Forsakring Holding Malta Ltd. Malta 100% -

AarhusKarlshamn Insurance Malta Ltd. Malta 100% -

Advanced Lipids AB Sverige 50% 50%

AarhusKarlshamn Holding AB Sverige 100% 100%

AarhusKarlshamn Sweden AB Sverige 100% 100%

Tefac AB Sverige 100% 100%

Binol AB Sverige 100% 100%

BioSafe Oy Finland 100% 100%

Belico Holding AB Sverige 100% 100%

AarhusKarlshamn Baltic Holding AB Sverige 100% 100%

AarhusKarlshamn Baltic Ltd. Litauen 100% 100%

AarhusKarlshamn Czech Republic Spol.s.r.o. Tjekkiet 100% 100%

AarhusKarlshamn Poland Sp.z.o.o. Polen 100% 100%

AarhusKarlshamn Netherlands BV Holland 100% 100%

AarhusKarlshamn Norway AS Norge 100% 100%

Karlshamns UK Holdings Plc. Storbritannien 100% 100%

Karlshamns International Plc. Storbritannien 100% 100%

Chamber & Fargus Ltd. Storbritannien 100% 100%

AarhusKarlshamn Hull Ltd. Storbritannien 100% 100%

AarhusKarlshamn (Malaysia) Sdn. Bhd. Malaysia 100% 100%

Rapsona AB Sverige 100% 100%

Aarhus United A/S Danmark 100% 100%


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Noter Til koncernregnskabet

6. Investeringer i associerede selskaber - fortsat

UP og AAKs væsentlige datterselskaber og associerede selskaber - fortsat

Indregistreringsland Ejerandel og stemmeret

2010 2009

AAK: -fortsat

AarhusKarlshamn Denmark A/S Danmark 100% 100%

AarhusKarlshamn Germany GmbH Germany 100% -

AarhusKarlshamn Ghana Ltd. Ghana 100% 100%

KNAR Benin Sarl Benin 100% 100%

Kassardijan Industries Ghana Ltd. Ghana 100% 100%

AahusKarlshamn Burkina Faso Burkina Faso 100% 100%

AarhusKarlshamn Asia Pacific Sdn. Bhd. Malaysia 100% 100%

AarhusKarlshamn Australia Pty Ltd. Australien 100% 100%

AarhusKarlshamn RU OOO Rusland - 100%

AarhusKarlshamn OOO Rusland 100% -

AarhusKarlshamn Havnen A/S Danmark 100% 100%

Aarhus 1 A/S Danmark 100% 100%

Aarhus 3 A/S Danmark 100% 100%

Hydrogen I/S Danmark 66% 66%

AarhusKarlshamn Latin America S.A. Uruguay 100% 100%

AarhusKarlshamn do Brasil desenvolvimento

de Negosios Ltda. Brasilien 100% 100%

AarhusKarlshamn UK Ltd. Storbritannien 100% 100%

Book & Claim Ltd. Storbritannien 100% 100%

AarhusKarlshamn USA Inc. USA 100% 100%

AarhusKarlshamn Canada Ltd. Canada 100% 100%

AarhusKarlshamn Mexico, S.A. de C.V. Mexico 94% 94%

AarhusKarlshamn Byejendomme A/S Danmark 100% 100%

Aarhus Malaysia Sdn. Bhd. Malaysia 100% 100%

Ceylon Trading Co. Ltd. Sri Lanka 100% 100%

67


68

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Noter Til koncernregnskabet

7. Aktiekapital og andre reserver

Den anmeldte aktiekapital pr. 31. december 2010 og 2009 var USD 100 mio., fordelt på 10 millioner aktier á USD

10.

Den udstedte og fuldt indbetalte aktiekapital:

Antal aktier á $10 $ ’000

Saldo pr. 31. december 2010 og 2009 5.143.317 51.433

Emissionspræmie

Emissionspræmien den 31. december 2010 og 2009 var USD 13,248 mio., og opstod på tidspunktet da aktierne i

sin tid blev udstedt.

Egne aktier

UIE ejede pr. 31. december 2010, 787.322 (Direkte: 266.335, indirekte via UIH: 520.987) (2009: 682.719) egne

aktier, der ikke er blevet annulleret. I 2010 købte UIE 104.603 egne aktier for USD 10.612.000.

Omregning af udenlandske driftsreserver

Bevægelsen i egenkapitalen i forbindelse med kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta repræsenterer

de forskelle, der opstår ved omregning af Koncernens investeringer i og mellemregninger med associerede

selskaber og datterselskaber til USD, som er medtaget under andre reserver i Koncernens egenkapitalopgørelse.

Udbytte

Et udbytte på USD 3,50 pr. aktie, (USD 0,70 i ordinært udbytte og USD 2,80 i ekstraordinært udbytte) (2009: USD

1,00 (USD 0,70 i ordinært udbytte og USD 0,30 i ekstraordinært udbytte)) pr. aktie blev deklareret til de

aktionærer, der var noteret i aktieregistret den 15. juni 2010.

Deklareret og udbetalt på grundlag af foregående regnskabsår:

2010 2009

$’000 $’000

Ordinært udbytte 3.122 3.122

Ekstraordinært udbytte 12.490 1.339

15.612 4.461

Ved den forestående ordinære generalforsamling vil et ordinært udbytte på USD 1,00 og et ekstraordinært

udbytte på USD 0,70 per USD 10 aktier for regnskabsåret 2010 blive foreslået til aktionærernes godkendelse.

Udlodningen af udbytte til aktionærer i UIE har ingen skattemæssige konsekvenser for Selskabet.

Udlodningen er ikke underlagt nogen særlige restriktioner.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Noter Til koncernregnskabet

8. Oplysninger om nærtstående parter

Vederlag til ledelse og bestyrelse

Honorar til Selskabets bestyrelse beløb sig til USD 222.500 for 2010 (2009: USD 170.000) som blev fordelt mellem

bestyrelsesmedlemmerne på følgende måde: USD 47.500 til bestyrelsesformanden, USD 37.500 til næstformanden

og USD 27.500 til hvert af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Honorar til Selskabets revisionskomité beløb sig til USD 14.000 for 2010 (2009: USD 14.000), som blev fordelt på

følgende måde: USD 6.000 til formanden, og USD 4.000 til hvert af de øvrige medlemmer af revisionskomitéen.

Vederlag til den administrerende direktør og ledende medarbejdere var på i alt USD 526.000 i 2010 (2009: USD

646.000).

9. Skat

2010 2009

$’000 $’000

Aktuel skat -125 -1.037

Skyldig skat vedr. Interplan fra tidligere år - -23

Udbytteskat på børsnoterede aktier -7 -3

Skatteomkostning -132 -1,063

Aktuel skat på USD 125.000 (2009: USD 1.037.000) vedrører driften af MVSB. Ved regnskabsårets udgang havde

MVSB et skattetilgodehavende på USD 6.083.000 (2009: USD 5.547.000) (Forskellen skyldes primært valutakursændringer

eftersom skattetilgodehavendet er denomineret i MYR). Skattetilgodehavendet vedrører udbytte

modtaget af MVSB fra UP. Som følge af tidsmæssig usikkerhed omkring tilbagebetaling af skattetilgodehavendet,

har ledelsen besluttet først at indregne fremtidige skattemæssige tilgodehavender, når tilbagebetalingen er sket.

UIE og nogle af dets datterselskaber er ikke omfattet af beskatning. Aktuel skat opstår udelukkende som

beskatning af årets resultat i MVSB.

Opgørelse af aktuel skat for MVSB er som følger:

2010 2009

$’000 $’000

Regnskabsmæssig resultat før skat for MVSB 9.910 4.133

Selskabsskatteprocent i Malaysia 25% 25%

Skat ved gældende skatteprocent 2.477 1.033

Skatteeffekt af ikke-fradragsberettigede udgifter 2.293 1.858

Fratrukket: udbytteskat på modtaget udbytte -4.645 -1.854

125 1.037

69


70

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Noter Til koncernregnskabet

10. Hoved - og nøgletal

2010 2009 2008 2007 2006

$’000 $´000 $’000 $’000 $’000

Årets nettoresultat 50.516 52.358 35.356 30.959 21.904

Aktiver i alt 430.897 375.482 316.188 314.443 269.949

Egenkapital 430.332 374.932 315.273 312.645 268.856

Soliditetsgrad 100% 100% 100% 99% 100%

Resultat pr. aktie ($)

(eksklusive egne aktier) 11,35 11,74 7,93 6,94 4,91

Resultat pr. aktie er blevet beregnet på grundlag af det vægtede gennemsnitlige antal udstedte aktier efter fradrag

af de aktier, som UIE ejer i sig selv, hvilket resulterer i et gennemsnit på 4.451.881 (2009: 4.460.598) cirkulerende

aktier i løbet af året.

11. Finansiel risikostyring

Generelt

Koncernen er som følge af sin drift udsat for mange forskellige risici, hvoraf den væsentligste er markedsrisici.

Andre risici opstår som følge af ugunstige udsving i valutakurser, renter, råvarepriser og kurser på værdipapirer

samt kredit- og likviditetsrisici. Selskabet og dets datterselskaber styrer disse risici igennem en metode med

løbende identifikation, måling og overvågning som skal begrænse og kontrollere risici. Selskabet og dets

datterselskabers risikostyring er essentiel for deres fortsatte rentabilitet og hver enkelt medarbejder i disse

selskaber er ansvarlig for styring af de risici, der måtte være inden for deres ansvarsområde. Koncernen er også

udsat for generelle driftsrisici. Bestyrelsens beretning (side 23-25) beskriver risici vedrørende de associerede

selskaber, som ledelsen i de enkelte associerede selskaber er ansvarlige for.

Struktur for risikostyring

Selskabets bestyrelse har det overordnede ansvar for at identificere og kontrollere risici. Selskabet og dets

datterselskaber er ikke udsat for væsentlige finansielle risici, eftersom deres primære funktion er investeringer i

associerede selskaber.

Dagsværdi

Dagsværdien af finansielle instrumenter, som indregnes til andet end dagsværdi, anses ikke for at afvige

væsentligt fra deres regnskabsmæssige værdi på grund af deres kortsigtede natur og/eller deres markedsrente.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Noter Til koncernregnskabet

11. Finansiel risikostyring - fortsat

Renterisiko

Renterisici er risikoen for at dagsværdien eller fremtidige pengestrømme fra et financielt instrument vil variere,

som følge af ændringer i markedsrenten. De væsentligste rentebærende finansielle aktiver består hovedsageligt

af indestående i autoriserede banker. Eftersom der ikke er nogen rentebærende forpligtelser, har Selskabet og

dets datterselskaber ingen renterisiko.

Markedsprisrisiko

Markedsprisrisiko er den risiko, der er forbundet med at værdien af Selskabets og dets datterselskabers

investeringer vil svinge som følge af ændringer i værdipapirkurser, aktieindekser og øvrige markedsfaktorer.

Selskabet og dets datterselskaber er udsat for en markedsrisiko på deres investeringer. Størstedelen af deres

investeringer i associerede selskaber, som indregnes til den indre værdi i stedet for markedsværdien, selvom de

er internationalt børsnoteret. Disse investeringer betragtes som langsigtede investeringer og ikke med handel for

øje.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at et selskab får problemer med at rejse midler til at opfylde forpligtelser i

forbindelse med finansielle instrumenter. Selskabet og dets datterselskaber er udsat for en likviditetsrisiko, i det

omfang de ikke vil være i stand til at realisere deres aktiver for at opfylde deres forpligtelser. På nuværende

tidspunkt forventer ledelsen ikke nogen risiko i denne forbindelse, eftersom forholdet mellem kortfristede aktiver

og kortfristede forpligtelser er 37:1 (2009: 52:1).

Kreditrisiko

Kreditrisiko repræsenterer det tab, der ville blive indregnet, hvis en modpart ikke opfyldte sine forpligtelser.

Selskabet og dets datterselskaber er primært udsat for kreditrisiko på tilgodehavender, aftaleindskud i bank og

bankindestående. Selskaberne styrer og kontrollerer deres kreditrisici ved at definere den maksimale risiko, som

de er villige til acceptere for hver enkelt modpart og geografisk område. Ledelsen forventer intet betydeligt tab i

forbindelse med kreditrisiko.

Den maksimale kreditrisiko, forbundet med at en modpart misligholder sine forpligtelser, pr. 31. december 2010,

er den regnskabsmæssige værdi for hver kategori af finansielle aktiver som anført i Koncernens balance.

71


72

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Noter Til koncernregnskabet

11. Finansiel risikostyring - fortsat

Valutarisiko

Valutakursrisiko er risikoen for at værdien af de finansielle instrumenter ændrer sig på grund af valutakursudsving.

Selskabet og dets datterselskaber har en valutarisiko på sine aktiver og forpligtelser, som er i andre valutaer end

USD.

De væsentligste valutarisici i koncernbalancen pr. 31. december 2010 kan specificeres således (alle tallene er

omregnet til USD):

MYR SEK NOK DKK GBP EUR I alt

$’000 $’000 $’000 $’000 $´000 $’000 $’000

2010:

Aktiver

Kortfristede aktiver

Bankindestående 74 839 - 145 54 280 1.392

Kortfristedeaftaleindskud 3.111 - - - - - 3.111

Tilgodehavender - 47 - 83 - - 130

Skattetilgodehavende 6.083 - - - - - 6.083

Tilgodehavende udbytte

fra associeret selskab 7.453 - - 723 - - 8.176

Investeringer - 346 77 1.241 - 81 1.745

Kortfristede aktiver i alt 16.721 1.232 77 2.192 54 361 20.637

Forpligtelser

Kortfristede forpligtelser

Kreditorer og skyldige

omkostninger 4 7 4 62 3 - 80

Kortfristede forpligtelser i alt 4 7 4 62 3 - 80

Kortfristede nettoaktiver 16.717 1.225 73 2.130 51 361 20.557

Langfristede aktiver

Investeringer 296.190 114.015 - - - - 410.205

Nettoaktiver i alt 312.907 115.240 73 2.130 51 361 430.762

2009:

Kortfristede aktiver i alt 15.933 3.860 25 2.947 241 389 23.395

Langfristede aktiver i alt 3 7 3 89 10 - 112

Kortfristede nettoaktiver 15.930 3.853 22 2.858 231 389 23.283

Investeringer 246.025 100.487 - - - - 346.512

Nettoaktiver

31. december 2009 261.955 104.340 22 2.858 231 389 369.795

Investeringerne i associerede selskaber er blevet allokeret efter valutaen i det land, hvor moderselskabet har

hjemsted hvilket også svarer til deres rapporteringsvaluta.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Noter Til koncernregnskabet

11. Finansiel risikostyring - fortsat

Valutarisiko - fortsat

Eftersom UIEs væsentligste aktiver er angivet i MYR og SEK, er Selskabet påvirkelig overfor ændringer i disse

valutakurser mod USD. En valutakursændring på 10% for MYR mod USD vil påvirke de kortfristede nettoaktiver

med USD 1.671.700 (2009: USD 1.593.000) og en valutakursændring på 10% for SEK mod USD vil påvirke de

kortfristede nettoaktiver med USD 122.500 (2009: USD 385.300).

En valutakursændring på 10% for MYR mod USD vil påvirke nettoaktiverne med USD 31.290.700 (2009:

26.195.500) og en valutakursændring på 10% for SEK mod USD vil påvirke nettoaktiverne med USD 11.524.000

(2009: 10.434.000).

Driftsrisiko

Driftsrisiko er risikoen for at der opstår tab i forbindelse med systemsvigt, menneskelige fejl, svindel og eksterne

begivenheder, som selskabet ikke har indflydelse på. Når der ikke opretholdes kontrol, kan driftsrisici forårsage

skade på Selskabets omdømme, have juridiske og lovmæssige konsekvenser eller resultere i økonomiske tab.

Selskabet og dets datterselskaber kan ikke forvente at fjerne alle driftsrisici, men ved hjælp af kontrolprocedurer

og ved overvågning, er det muligt at reagere på potientielle risici og dermed tage hånd om eventuelle risici.

Afdækning og kontrol med disse risici bliver foretaget af Selskabets bestyrelse. Kontrol med disse risici omfatter

en effektiv adskillelse af opgaver, aktindsigt, bemyndigelses- og afstemningsprocedurer, uddannelse af

medarbejdere og vurderingsprocedurer, herunder brug af intern revision. I tilfælde af væsentlige forstyrrelser

og/eller afbrydelser i Selskabets drift er der udarbejdet en nødplan for at sikre den fortsatte drift i virksomheden.

12. Kapitalstyring

Hovedformålet med Selskabets kapitalstyring er at sikre, at Selskabet opretholder en høj kreditværdighed og

solvensgrad for at understøtte sin forretning og maksimere værdien for aktionærene. Selskabet styrer sin

kapitalstruktur og foretager justeringer til denne under hensyntagen til ændringer i de økonomiske vilkår.

Som et middel til at opretholde og justere et passende niveau af kapital, kan Selskabet regulere i udbyttebetalinger

til aktionærerne eller udstede nye aktier. Der blev ikke foretaget nogen ændringer i mål, strategier eller procedurer

for regnskabsårene 2010 og 2009.

13. Segmentoplysninger

Koncernen har kun ét driftssegment, da det er et investeringsselskab. Den geografiske og operationelle

segmentering er i de associerede selskaber og vises andetsteds i årsregnskabet.

14. Sammenligningstal

Visse sammenligningstal er blevet tilpasset for at stemme overens med dette års præsentation.

73


74

Hoved- og nøgletal for UP Koncernen

2010 2009 2008 2007 2006

(Angivet i MYR) ‘000 ‘000 ’000 ’000 ’000

Omsætning 995.107 816.674 1.030.925 674.193 597.463

Resultat før skat 349.460 372.797 397.818 232.985 199.569

Nettoresultat 264.707 280.884 299.559 179.388 150.008

Likvide midler, netto 496.459 428.101 372.266 168.173 156.857

Aktiver i alt, ultimo 2.001.020 1.830.849 1.645.083 1.362.503 1.222.980

Egenkapital i alt, ultimo 1.772.574 1.638.270 1.433.606 1.197.153 1.072.405

2010 2009 2008 2007 2006

Resultat per aktie (MYR) 1,27 1,35 1,44 0,86 0,72

Resultat per aktie (DKK) 2,31 2,05 2,19 1,32 1,16

Indre værdi per aktie (MYR) 8,51 7,87 6,88 5,75 5,15

Indre værdi per aktie (DKK) 15,52 11,92 10,46 8,79 8,26

Markedsværdi, ultimo (MYR)* 17,10 13,64 10,30 12,70 9,75

Markedsværdi, ultimo (DKK)* 31,00 20,50 15,50 21,50 15,50

Udbytte pr. aktie (MYR) 0,40** 0,40 0,40 0,40 0,30

Ekstraordinært udbytte pr. aktie (MYR) 0,50** 0,30 0,10 - 0,05

*Markedspris i MYR er fra Bursa Malaysia og markedspris i DKK er fra NASDAQ OMX Copenhagen.

*Gennemsnitskurs på balancedagen.

**Foreslået.

2010 2009 2008 2007 2006

% % % % %

Forrentning af egenkapital 15,50 18,33 22,78 15,82 14,63

Solvensgrad 88,58 89,48 87,14 87,86 87,69

(Se venligst definitioner af nøgletal på side 87.)


Sammenfattet resultatopgørelse for UP Koncernen for regnskabsåret 2010

2010 2009

(Angivet i MYR) ‘000 ‘000

Omsætning 995.107 816.674

Driftsomkostninger -680.717 -479.976

Andre driftsindtægter 24.102 26.968

Finansielle omkostninger -17 -31

Renteindtægter 10.985 9.162

Resultat før skat 349.460 372.797

Skat -84.753 -91.913

Resultat efter skat 264.707 280.884

Resultat for perioden 264.707 280.884

Nettoresultat der kan udloddes til:

Moderselskabets aktionærer 264.307 281.475

Minoritetsinteresser 400 -591

Nettoresultat for perioden 264.707 280.884

Resultat pr. aktie

(i) Aktuel-baseret på et gennemsnit af 208.134.266

(2009: 208.134.266) stamaktier (sen) 126,99 135,24

Sammenfattet totalindkomst for UP Koncernen pr. 31. december 2010

2010 2009

(Angivet i MYR) ‘000 ‘000

Resultat for perioden 264.707 280.884

Valutakursdifferencer

ved sammenlægning -25 1.813

Totalindkomst for perioden 264.682 282.697

Totalindkomst tilskrevet:

Moderselskabets aktionærer 264.302 282.617

Minoritetsinteresser 380 80

264.682 282.697

75


76

Sammenfattet balance for UP Koncernen pr. 31. december 2010

31. december 31. december

2010 2009

(Angivet i MYR) ’000 ’000

Aktiver

Anlægsaktiver

Biologiske aktiver 359.491 321.821

Materielle anlægsaktiver 868.696 846.380

Forudbetalte leasingydelser 32.026 31.173

Associeret selskab 50 50

Tilgodehavende fra associeret selskab 6 48

Finansielle aktiver disponible for salg 7.521 10.553

Anlægsaktiver i alt 1.267.790 1.210.025

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 140.480 135.168

Varetilgodehavender og andre debitorer 89.443 56.957

Skatterefusion 361 475

Finansielle aktiver til dagsværdi 5.000 -

Likvide midler 497.946 428.224

Omsætningsaktiver i alt 733.230 620.824

Aktiver i alt 2.001.020 1.830.849

Egenkapital og passiver

Egenkapital der kan tilskrives aktionærer i moderselskab

Aktiekapital 208.134 208.134

Overkurs ved emission 181.920 181.920

Andre henlæggelser 22.844 20.542

Overført overskud 1.359.171 1.227.549

1.772.069 1.638.145

Minoritetsinteresse 505 125

Egenkapital i alt 1.772.574 1.638.270

Langfristede forpligtelser

Hensættelser til pensionsydelser 7.433 6.704

Hensættelser til udskudt skat 68.535 62.286

Langfristede forpligtelser i alt 75.968 68.990

Kortfristede forpligtelser

Leverandørgæld og andre kreditorer 70.537 57.979

Kassekredit og kortfristede lån 1.487 123

Hensættelser til pensionsydelser 1.918 1.178

Deklareret aconto-/slutudbytte 54.635 31.220

Hensættelse til skat 23.901 33.089

Kortfristede forpligtelser i alt 152.478 123.589

Forpligtelser i alt 228.446 192.579

Passiver i alt 2.001.020 1.830.849

Indre værdi pr. aktie (MYR) 8,51 7,87


Hoved- og nøgletal for AAK Koncernen

(Angivet i SEK mio.) 2010 2009 2008 2007 2006

Omsætning 14.854 15.982 17.582 13.028 10.982

Driftsresultat (EBIT)

inklusive IAS 39 justering

og engangsposter 882 1.475 151 646 342

Driftsresultat (EBIT)

eksklusive IAS 39 justering

og engangsposter 824 827 851 653 455

Nettoresultat 626 843 -4 319 177

Nettorentebærende gæld 2.634 3.186 5.112 4.279 3.036

Aktiver i alt, ultimo 9.252 8.513 11.078 8.857 6.933

Egenkapital i alt, ultimo 3.188 2.949 2.383 2.443 2.319

2010 2009 2008 2007 2006

Resultat per aktie (SEK) 15,26 20,19 0,04 7,67 4,18

Resultat per aktie (DKK) 12,62 14,59 0,03 6,03 3,45

Indre værdi per aktie (SEK) 77,36 71,57 57,29 58,95 55,99

Indre værdi per aktie (DKK) 63,98 51,73 38,98 46,38 46,18

Markedsværdi, ultimo (SEK)* 188,50 157,00 106,00 117,00 201,00

Markedsværdi, ultimo (DKK) 155,89 113,48 72,12 92,06 165,76

Udbytte pr. aktie (SEK) 4,50** 4,25 4,00 4,00 4,00

*Gennernsnitskurs på balancedagen.

**Foreslået.

2010 2009 2008 2007 2006

% % % % %

Forrentning af egenkapital 20,49 31,35 0,04 13,37 5,91

Solvensgrad 34,46 34,64 21,51 27,58 33,45

(Se venligst definitioner af nøgletal på side 87.)

77


78

Sammenfattet resultatopgørelse for AAK Koncernen for regnskabsåret 2010

(Angivet i SEK mio.) 2010 2009

Nettoomsætning 14.808 15.884

Andre driftsindtægter 46 98

Driftsindtægter i alt 14.854 15.982

Råmaterialer, forbrugsstoffer og

varer til videresalg -11.271 -11.522

Andre eksterne omkostninger -1.169 -1.350

Lønomkostninger -1.146 -1.222

Afskrivninger og nedskrivninger -376 -403

Andre driftsomkostninger -10 -10

Driftsomkostninger i alt -13.972 -14.507

EBIT-resultat 882 1.475

Renteindtægter 8 6

Renteudgifter -59 -164

Andre finansielle poster -3 -19

Resultat før skat 828 1.298

Skat -202 -455

Nettoresultat 626 843

Minoritetsinteresser 2 17

Udloddet til moderselskabets aktionærer 624 826

Aktieoplysninger

Antal aktier, tusinde 40.898 40.898

Andel af egne aktier - -

Resultat pr. aktie, SEK* 15,26 20,19

Indre værdi pr. aktie, SEK 77,38 71,56

Aktiekurs på balancedagen 188,50 157,00

* På nuværende tidspunkt, bliver resultat pr. aktie beregnet ud fra vægtede gennemsnitlige antal af cirkulerende

aktier.

Sammenfattet totalindkomst for AAK Koncernen pr. 31. december 2010

(Angivet i SEK mio.) 2010 2009

Nettoresultat for perioden 626 843

Kursregulering ved omregning

af udenlandsk valuta -229 -113

Totalindkomst for perioden 397 730

Nettoresultat der kan udloddes til:

Minoritetsinteresser 2 -18

Moderselskabets aktionærer 395 748


Sammenfattet balance for AAK Koncernen pr. 31. december 2010

31. december 31. december

(Angivet i SEK mio.) 2010 2009

Aktiver

Goodwill 580 652

Andre immaterielle anlægsaktiver 102 112

Materielle anlægsaktiver 2.718 2.978

Finansielle anlægsaktiver 133 131

Kortfristede aktiver i alt 3.533 3.873

Varebeholdninger 2.299 2.237

Kortfristede fordringer 2.880 2.081

Likvide beholdninger 540 322

Langfristede aktiver i alt 5.719 4.640

Aktiver i alt 9.252 8.513

Egenkapital og forpligtelser

Egenkapital 3.164 2.927

Minoritetsinteresse 24 22

Egenkapital i alt inklusiv minoritetsinteresse 3.188 2.949

Langfristede forpligtelser 3.486 3.837

Kortfristede forpligtelser 838 568

Andre kortfristede forpligtelser 1.740 1.159

Kortfristede forpligtelser i alt 2.578 1.727

Egenkapital og forpligtelser i alt 9.252 8.513

Der er ingen ændringer i eventualforpligtelser.

79


80

ÅRS

RAPPORT

2010

Selskabsoplysninger

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Indregistreringssted Bahamaøerne

Bestyrelse DATO’ CARL BEK-NIELSEN Formand

MARTIN BEK-NIELSEN Næstformand

JOHN A. GOODWIN

BRIAN BECH NIELSEN

PETER GRUT*

JOHN MADSEN

KJELD RANUM*

Administrerende direktør ULRIK JUUL ØSTERGAARD

Company Secretary ALISON TRECO*

Hovedkontor og 2nd Floor, One Montague Place

hovedaktieregister East Bay Street

Nassau, Bahamaøerne

Repræsentationskontor International Plantation

i København Services Limited

Plantations House

H.C. Andersens Boulevard 49

1553 København V, Danmark

Revisor Ernst & Young

Kuala Lumpur, Malaysia

Advokater Philip

København, Danmark

McKinney, Bancroft & Hughes

Nassau, Bahamaøerne

Bankforbindelser Danske Bank A/S

Handelsbanken A/S

Hongkong & Shanghai Banking Corp.

Kontaktpersoner Ulrik Juul Østergaard

Kenneth Nilsson

Telefon 33933330

E-mail uie@plantations.biz

Links www.uie.dk

www.unitedplantations.com

www.aak.com

www.durisol.net

* Medlem af Revisionskomitéen


Bestyrelsen

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Dato’ Carl Bek-Nielsen, Bestyrelsesformand (ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Fødselsdato: 10. marts 1973

Indtrådt i bestyrelsen: juni 1998

Genvalgt: juni 2008

Udløb af bestyrelsesperiode: juni 2011

Direktør i United Plantations Berhad (Corporate Affairs)

Bestyrelsesposter: United Plantations Berhad (næstformand)

AarhusKarlshamn AB (næstformand)

Unitata Berhad (formand)

Bitten og Mads Clausens Fond, (Danfoss A/S)

Øvrige ledelseshverv-

og organisationsopgaver: Ansvarlig direktør i Unitata Berhad

The Malaysian Palm Oil Promotion Council

The Malaysian Palm Oil Association Committee MPOA

MPOC Regional Marketing Committee for Europe

Særlige kompetencer:

• Erfaring og viden om kultur samt forretningsmiljø i Østen

International ledelseserfaring og driftsstyring inden for palmeolie- og forædlingsindustrien

• Bestyrelseserfaring i internationale og børsnoterede virksomheder

81


82

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Martin Bek-Nielsen, Næstformand (ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Fødselsdato: 2. maj 1975

Indtrådt i bestyrelsen: juni 2003

Genvalgt: juni 2009

Udløb af bestyrelsesperiode: juni 2012

Direktør i United Plantations Berhad

(Finance and Marketing)

Bestyrelsesposter: United Plantations Berhad

AarhusKarlshamn AB

Unitata Bhd.

Øvrige ledelseshverv-

og organisationsopgaver: Salgs- og marketingdirektør i Unitata Bhd.

Formand i MPOA

Working Committee - Marketing and Promotion

Særlige kompetencer:

• Erfaring og viden om kultur samt forretningsmiljø i Sydøstasien

• Bestyrelseserfaring i internationale og børsnoterede virksomheder

• Handelserfaring inden for spiseolieindustrien, hovedsageligt palmeolie

John A. Goodwin, (ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Fødselsdato: 8. maj 1944

Indtrådt i bestyrelsen: marts 1983

Genvalgt: juni 2009

Udløb af bestyrelsesperiode: juni 2012

Bestyrelsesposter: AarhusKarlshamn AB

Forhenværende administrerende direktør i

United International Enterprises Limited

Øvrige ledelseshverv-

og organisationsopgaver: The Danish-UK Chamber of Commerce (næstformand)

Særlige kompetencer:

• Erfaring inden for international ledelse og investeringsbanker

• Bestyrelseserfaring i internationale og børsnoterede virksomheder

• Handelserfaring inden for spiseolieindustrien


Brian Bech Nielsen (ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem)

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Fødselsdato: 3. september 1957

Indtrådt i bestyrelsen: juni 1994

Genvalgt: juni 2010

Udløb af bestyrelsesperiode: juni 2013

Bestyrelsesposter: United Plantations Berhad

Holstebro Gymnasium

ÅRS

RAPPORT

2010

Dekan ved Aarhus Faculty of Science and Technology

(Naturvidenskab og Teknologi),

Aarhus Universitet

Særlige kompetencer:

• Bestyrelseserfaring i internationale og børsnoterede virksomheder

International forskning og udvikling

Peter Grut (uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Fødselsdato: 10. september 1938

Indtrådt i bestyrelsen: august 1982

Genvalgt: juni 2010

Udløb af bestyrelsesperiode: juni 2011

Revisionsudvalg (formand)

Partner og administrerende direktør i SARL Gryon House,

et monegaskisk firma, der yder virksomhedsservice

Bestyrelsesposter: The Monegasque Association of Corporate Service Providers

(AMPA)

Tradex Energy Ltd.

Gryphon Fidelity Insurance Company (SPC) Ltd.

Chancery International (Cayman) Ltd.

Øvrige ledelseshverv-

og organisationsopgaver: Finanschef for the

Monegasque Association of Corporate Service Providers

Særlige kompetencer:

International ledelseserfaring og driftsstyring inden for naturressourcer

• Erfaring og viden inden for virksomhedsstrukturering, international finans- og

skatteplanlægning

• Bestyrelseserfaring i internationale og børsnoterede virksomheder

83


84

ÅRS

RAPPORT

2010

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

John Madsen (uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Fødselsdato: 29. september 1947

Indtrådt i bestyrelsen: maj 1992

Genvalgt: juni 2010

Udløb af bestyrelsesperiode: juni 2013

Administrerende direktør for

Micro & Macro Approach Sdn. Bhd.

Bestyrelsesposter: Micro & Macro Approach Sdn. Bhd. (bestyrelsesformand)

Hot & Roll Holding Sdn Bhd. (bestyrelsesformand)

Asian Business Solutions Sdn. Bhd.

ABS Multimedia Sdn. Bhd.

Munchy’s Manufactoring Company

Øvrige ledelseshverv-

og organisationsopgaver: Dansk Æreskonsul i Malaysia

Ambassadør for Skagen

Rådgiver for Industrialisation Fund for Developing Countries

Rådgiver og bidragyder i Borneo Child Aid Programme

Særlige kompetencer:

International ledelseserfaring, bl.a. administrerende direktør for EAC Malaysia og

Carlsberg Malaysia

International salgs- og marketingserfaring samt rådgivning, især inden for stærkt

ekspanderende dagligvarer (mærkevarer) samt palmeolieplantager

• Bestyrelseserfaring, både som medlem og formand, i internationale og børsnoterede

virksomheder samt ikke børsnoterede virksomheder

• Erfaring og viden om kultur samt forretningsmiljø i Østen


Kjeld Ranum (uafhængigt bestyrelsesmedlem)

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Fødselsdato: 8. oktober 1938

Indtrådt i bestyrelsen: juni 1997 indtil august 2004

samt juni 2006

Genvalgt: juni 2010

Udløb af bestyrelsesperiode: juni 2011

Revisionsudvalg (medlem)

Bestyrelsesposter: Migatronic A/S (bestyrelsesformand)

Øvrige ledelseshverv-

og organisationsopgaver: Konsul for Chile i Jylland

Særlige kompetencer:

International ledelseserfaring, bl.a. administrerende direktør for Aarhus Oliefabrik A/S,

Sabro Refrigeration A/S

• Bestyrelseserfaring i internationale og børsnoterede virksomheder (formand for

Hempel A/S og Superfos A/S)

• Spiseolieindustri

International marketingerfaring inden for køle/fryseanlæg og spiseolieindustrien

85


86

ÅRS

RAPPORT

2010

Selskabsforkortelser

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Selskabsnavn: Forkortelse:

AarhusKarlshamn AB AAK

BNS Holding AB BNSH

Durisol UK Durisol

International Plantation Services Limited IPS

Interplan Holdings N.V. Interplan

MAS Holdings Limited MAS

Maximum Vista Sdn. Bhd. MVSB

Plantation Services (UK) Limited PS (UK)

PT. Surya Sawit Sejati PT SSS1

UIE Services Limited UIE Services

Unicom Limited Unicom

United International Enterprises Limited UIE eller Selskabet

United International Enterprises (Denmark) A/S UIE (DK)

United International Enterprises (Sweden) AB UIE (Sweden)

United International Holdings Limited UIH

United Plantations Berhad UP

Valutaforkortelser

Valuta: Forkortelse:

Danske kroner DKK

Euro EUR

Britiske pund GBP

Malaysiske ringgits MYR

Norske kroner NOK

Svenske kroner SEK

Amerikanske dollar USD eller $

Andre forkortelser

Diverse: Forkortelse:

Cocoa Butter Equivalents (Kakaosmør ækvivalenter) CBE

International Accounting Standards IAS

International Financial Reporting Standards IFRS

International Financial Reporting Interpretation Committee IFRIC

International Accounting Standards Board IASB

Malaysian Palm Oil Association MPOA

Malaysian Palm Oil Council MPOC

Roundtable for Sustainable Palm Oil RSPO


Definitioner

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

ÅRS

RAPPORT

2010

Resultat pr. aktie Nettoresultat for perioden, som kan tilskrives selskabets aktionærer

Vægtede gennemsnitlige antal aktier, eksklusiv egne aktier

Indre værdi pr. aktie Egenkapital, ultimo, eksklusiv minoritetsinteresser

Antal aktier, ultimo, eksklusiv egne aktier

Forrentning af Årets nettoresultat, som kan tilskrives selskabets aktionærer

egenkapital Gennemsnitlig egenkapital, eksklusiv minoritetsinteresser

Soliditetsgrad Egenkapital, ultimo

Samlede aktiver, ultimo

87


88

PENANG

ÅRS

RAPPORT

2010

PT SSS 1

THAILAND

Pangkalanbuun

MALAYSIA

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

Kort over United Plantations’ plantagers beliggenhed i Malaysia & Indonesien

KUALA LUMPUR

VIETNAM

SINGAPORE

UNITED PLANTATIONS INDONESIEN

Beplantet areal (hektar) 31. December 2010

Plantage

Andre

Palmeolie Kokosnød afgrøder I alt

PT SSS1 9.093 - - 9.093

PT SSS2 928 - - 928

I alt 10.021 - - 10.021

PT SSS 2

PONTIANAK

PANGKALANBUUN

SYDKINESISKE HAV

KUMAI

Borneo

ØST

MALAYSIA

BRUNEI

INDONESIEN

Indonesia

KALIMANTAN

SAMARINDA

Miles

200

100

0

Km

400

300

200

100

0


UIEM

PANTAI REMIS

Palmeoliemølle

PERAK

BERUAS

63 km

Kuala Bernam

Sungei Bernam

UNITED PLANTATIONS MALAYSIA

Jendarata

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES

TELUK INTAN

Seri Pelangi

ÅRS

RAPPORT

2010

Beplantet areal (hektar) 31. December 2010

Plantage

Andre

Palmeolie Kokosnød afgrøder I alt

UIEM 9.693 - - 9.693

Jendarata 6.000 25 5 6.030

Kuala Bernam - 810 - 810

Sungei Bernam - 2.255 - 2.255

Ulu Bernam 3.139 - - 3.139

Changkat Mentri 2.386 - - 2.386

Ulu Basir 3.704 - - 3.704

Sungei Erong 3.500 - - 3.500

Sungei Chawang 3.248 - - 3.248

Seri Pelangi 1.337 - - 1.337

Lima Blas 2.740 - - 2.740

I alt 35.747 3.090 5 38.842

Sungei Chawang

Sungei Erong

Lima Blas

Ulu Bernam

Changkat Mentri

Ulu Basir

89


Noter


Grafisk produktion: Nørrebro Bogtryk

More magazines by this user
Similar magazines