Hent Planen her - Maugstrup

simmersted.dk

Hent Planen her - Maugstrup

GILDBJERGVEJ

HADERSLEV KOMMUNE, COWI, KMS © 2007

RINGGADE

MØLLEFORTE

Signaturforklaring

Vejnavne, sort

Fredede fortidsminder

maugstrup Eng

Hede

Mose

100 50 0 100 200 300 Meters

signaturforklaring

Overdrev

Strandeng

Landsbyafgrænsning


Søer, vandhuller o.l.

EF habitatområder

Signaturforklaring

EF

Mosearealer

fuglebeskyttelsesområder

Ramsar Vejnavne, Engarealer sort

Åbeskyttelseslinjer

Fredede fortidsminder

Fredede Eng Exnerfredning områder

Margueritruten

Hede

Cykelruter Mose fra amt

Afmærket Overdrev sti

Kirkebeskyttelseslinje

Ikke Strandeng afmærket sti

Kirkebeskyttelseslinjen Stiforbindelse


skal forhindre, at der

opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m

Vandreruter_fritid

inden EF for habitatområder

300 m fra en kirke, med mindre kirken er

omgivet bebyggelse i hele beskyttelseszonen

jf. Naturbeskyttelseslovens § 19.

Sti Ramsar

Beskyttelseslinjer kan ikke fortrænges gennem en

lokalplan,

Afmærket

Åbeskyttelseslinjer

men kan evt. reduceres. Kommunalbesty-

sti

relsen kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyt-

Stiforbindelse

Fredede områder

telseslinjer. Miljøcentret kan reducere eller ophæve

en beskyttelseslinje Bygning

Margueritruten i forbindelse med en lokalplanlægning

Grundkort

Cykelruter [kilde: Byplanhåndbogen, fra amt

Arne Post].

Landsbyafgrænsning_Samlet

Afmærket sti

Ikke afmærket sti

Stiforbindelse

Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Der tages forbehold for kortets ajourføringsstatus. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder.

Vandreruter_fritid

TÅRNVEJ

LAVGADE

BORGVEJ

RINGTVEDVEJ

VADEBROVEJ

MELLEMHAVE

MEJERIVEJ

HADERSLEVVEJ

ERHVERV & UDVIKLING

Maugstrup

Fredninger og beskyttelsesområder

maugstrup

Fortidsmindebeskyttelseslinje

Linje i en afstand af 100 m fra fortidsminder, der er

synlige i terrænet og er beskyttet efter museumsloven.

Inden for beskyttelseslinjen må der ikke foretages

ændring i tilstanden, etableres hegn, placeres

campingvogne og lignende jf. Naturbeskyttelseslovens

§ 18 [kilde: Byplanhåndbogen, Arne Post].

Exnerfredning

I begyndelsen af 1950’ne blev gennemført ca. 4.500

Exnerfredninger af arealer i umiddelbar tilknytning

til de fleste af landets kirker. Der var hovedsagelig

tale om bræmmefredninger eller mindre udsigtsfredninger.

Fredningerne var frivillige og dermed lidt

tilfældige. De frivillige fredninger blev gennemført

ved aftaler, der blev tinglyst på ejendommene som

servitutter (deklarationer). Det er pålagt menighedsrådene

at søge at forhindre, at kirkerne og kirkegårdenes

nærmeste omgivelser bebygges eller bruges

på skæmmende måde [kilde: Byplanhåndbogen,

Signaturforklaring

Vejnavne, sort

Fredede fortidsminder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng


EF habitatområder

EF fuglebeskyttelsesområder

Ramsar

Åbeskyttelseslinjer

Arne Post].

Fredede områder

Margueritruten

Cykelruter fra amt

Afmærket sti

Ikke afmærket sti

Stiforbindelse

Vandreruter_fritid


Sti

Afmærket sti

Stiforbindelse

Bygning

Grundkort

Landsbyafgrænsning_Samlet

Dato

Initialer

Mål

Ringgade

Præstegården

Ringgade

25/8-08

TMKI

1:5.000

Legepladsen

Kirken

Kroen

signaturforklaring

A

Eksisterende skov

Eksisterende vandhul

Vigtige funktioner

Eksisterende rekreative arealer

Kirkebeskyttelseslinje

Forslag til nye byporte

Eksisterende sti/stirute

Forslag til ny sti/stirute

17

Similar magazines