Hent Planen her - Maugstrup

simmersted.dk

Hent Planen her - Maugstrup

IndhoLdsforteGneLse

IntrodUktIon - afsæt, proces & perspektIv 5

vIsIon & måL 7

fæLLesskaB & sammenhænGskraft 8

- orGanIserInG, forenInGsLIv & kommUnIkatIon 8

- markedsførInG 8

- UnGeforUm 8

fæLLes projekter 9

- frIskoLen 9

- UnGdomsskoLen 9

- mULtIhUs 10

- kroLfBane 10

fæLLes karakterIstIka & kULtUrhIstorIe 11

fæLLes ByUdvIkLInG & ByforskønneLse 12

- nedsLaG I Byen 12

- fæLLes ByrUmsInventar 12

- BoLIG- & erhvervsUdvIkLInG 12

- stIforBIndeLser 14

den enkeLte LandsBy 16

- maUGstrUp 16

- sImmersted 20

- kastvrå 24

- hjerndrUp 28

3

Similar magazines