Referat Gab møde no. 15 2012 - Galgebakken

gbakken.dk

Referat Gab møde no. 15 2012 - Galgebakken

Galgebakkens afdelingsbestyrelse Referat fra møde nr. 15, 2012 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse Torsdag d. 13. september kl. 19.00 Indledende punkter Til stede: Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Leif Neergaard, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon, Niels Wilken. Susanne Palstrøm (driftsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Annette Schrøder, Steen Søndergaard. 1) Oversigt over kommende møder: a) Næste GAB møde, nr. 16 torsdag d. 27. september. Mødeforbereder: Jens. Særlige emner: Forberedelse af beboermøde(r) om husreglement og om helhedsplan. b) Næste GAB møde igen, nr. 17, torsdag 11. okt. Mødeforbereder: ? Særlige emner: Bøgehæk sagen. c) Workshop lørdag d. 15. sept.: Jens og Biba kommer med oplæg. Jytte og Sten ordner det praktiske. d) Møde i Tårngruppen mandag d. 17. sept. kl. 17. e) GBs byggeudvalg tirsdag d. 18. sept. kl. 17. f) Kommende møde, hvor datoer skal findes: - møde m. skimmelsvampmand, - møde m. Hanne Wassmann fra Bakkens Hjerte, - middag med GBs ansatte. 2) Foreløbigt referat fra GAB møde 14, d. 30. august: Behandlet og godkendt. 3) Dagsordenen: - Referat fra Beboerhusgruppen tilføjet under pkt. 6. Hovedpunkter GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2 2620 Albertslund galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 4) Efterbehandling af budgetbeboermødet 12. september: a) Forslagene med budgetkonsekvens: Jubilæums-arrangement 200.000 kr.: Vedtaget. Jubilæumsrevy 5.000 kr.: Lagt ind under beløbsrammen til jubilæums-arrangement. Jubilæumsgave 500.000 kr.: Vedtaget. Kunst på pladserne 300.000 kr. hver tredje år: Vedtaget. Skal dog først sættes i værk, når helhedsplanrenoveringerne er færdige. • Belysning og ny belægning på petanque-banen 16.000 kr.: Vedtaget. Det samlede budgetforslag vedtaget som fremlagt (bortset fra 16.000 kr. til petanquebanen tilføjet). På beboermødet kritiserede nogle af økonomiudvalgets medlemmer GAB for at havde lagt beløbene til fitnessbanen og til kunst på pladserne ind i budgetforslaget efter det sidste møde i økonomiudvalget. Jens svarede, at GAB har ret til at foretage ændringer i budgetforslaget, og at han pr. mail havde orienteret alle i økonomiudvalget om ændringerne, og at det fremgik i materialet til beboermødet, at selv om forslagene var indeholdt i det samlede budgetforslag, så skulle der træffes separate beslutninger om dem på beboermødet. b) Øvrige emner og forslag på beboermødet: Orienteringen om helhedsplanen: Thomas Grage fra BO-VEST leverede en grundig orientering om status for helhedsplanen. Agendaplanen: Efter debat blev planen vedtaget som fremlagt. Udskiftning af bygningsdele mv. til standard komponenter: Forslaget vedtaget. På GAB mødet den 11. oktober tages emnet op til en nærmere drøftelse. Smiley-ordning på affaldsøerne: Vedtaget. Cykelskur i Torv: Vedtaget. c) Videre om jubilæumsgaven: Med beboerødets vedtagelse er der afsat et beløb til, at Galgebakkens beboere kan gi sig selv en fødselsdagsgave til 40 års jubilæet næste år. Ideen med forslaget er, at det skal være noget, som både børn, unge og voksne kan få glæde af, men ellers er det meget åbent. I løbet af efteråret inviteres alle interesserede til et idemøde. Birthe og Biba forbereder invitationen til idemødet, og de opfordrer Anders til at gå med i forberedelsesgruppen, fordi han på beboermødet havde mange kommentarer og ideer til forslaget. 5) Fra GAB/GAB medlemmer vedr. Driften: a) Beboerhenvendelse vedr. oprydning ved D-husene: Susanne fortalte, at beboerne i D-husene ligesom alle andre selv rydde op efter fester osv., og de skal selv bringe kasserede ting og affald hen på genbrugspladsen og affaldsøerne. I praksis er driften dog nødt til at bruge en hel del tid på at fjerne affald og rydde op rundt omkring D-husene bl.a. for at kunne komme til at slå græsset. Der er penge på budgettet til at renovere et til to D-husstræder om året med nye fliser og græs. Renoveringen gør det nemmere for driften at stå for vedligeholdelsen, men det betyder ikke, at driften også skal stå for oprydningen efter Referat fra møde nr. 15, 2012 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag d. 13. september. Side 1 af 2


beboernes affald. Renoveringen af D-husstrædet i Sten (bag ved tøjcafeen) har medført, at beboerne her selv rydder op og holder orden. Susanne kontakter beboeren, som har henvendt sig til GAB. b) Beboerhenvendelse om problemer ved elefanttrappen på p-plads A: Ud over pladsproblemerne pga. Hyldespjældsbeboere, som parkerer på p-plads A, tyder henvendelsen på, at der foregår handel med stoffer i området. Der er også meldinger om, at der foregår handel med stoffer på andre p-pladser og på torvet. Politiet er tidligere blevet kontaktet, og der har været holdt møder. Susanne kontor igen nærpolitiet og gør opmærksom på problemerne. c) Flytning af naboplankeværk i to C-boliger: Susanne orienterede om forløbet: En beboer, som flyttede ind for ca. et halvt års tid siden, bad om at få plankeværket flyttet (jf. husreglementets regler). Driften henvendte sig pr. brev til naboen, som imidlertid først reagerede efter et stykke tid pga. ferie. Efterfølgende mundede samtalerne ud i, at naboen ikke mente, at det var rimeligt at han skulle flytte et skur i sin baghave, som er placeret op af plankeværket. Han klagede derfor til Beboerklagenævnet, hvor sagen stadig ligger. Beboerklagenævnet er blevet rykket. d) Træfældning i Over og Grønt udvalg: Vurderingen af om et træ skal fældes pga. råd foretages af gartneren. Grønt udvalg deltager kun i vurderinger af træfældninger, når drejer det sig om fældning eller opstamning pga. skyggegener. e) Nyt køkken ved fraflytning: I en bolig, som fraflyttes, er der monteret et nyt køkken af en anden type end Galgebakkens oprindelige køkner. Dette er sket på beboerens initiativ og i overensstemmelse med reglerne for privat råderet. 6) Driftens aktionsliste og statusliste (bl.a.): a) Købmandsbutikkens køleanlæg: Er alle gamle, i dårlig teknisk stand og miljømæssigt belastende. Der skal foretages en lovpligtig gennemgang, som vil medføre store udgifter til service og reparation. Alternativ kan der for en pris på 275.000 kr. anskaffes et nyt køleanlæg med at mindre energiforbrug. Ved erhvervslejemål er det normalt lejeren, som finansierer udgifterne til sådanne nyanskaffelser, men købmanden ikke har økonomi til det. I GAB var der stemning for, at Galgebakken finansierer anskaffelse af et nyt køleanlæg, fordi det er vigtigt, at lokalerne inkl. faciliteter er i så god stand, at der kan drives en købmandsbutik på Galgebakken. GAB afventer et oplæg fra driften for videre behandling af sagen. Espalierer: Udskiftes ikke med nye, fordi alt alligevel snart skal nedtages i forbindelse med helhedsplanen. Juleaffald: Op til jul omdeles en klar plastiksæk til alle beboere til brandbart overskudsaffald. Sækkene skal i ugen mellem jul og nytår stilles på affaldsøerne, så overfyldning af minicontainerne udgås. b) Fra beboerhusgruppen vedr. udlånet (jf. referat fra Beboerhusgruppens møde d. 5. sept.): Ibrugtagningen af pubben og beboerværkstedet indebærer forøgede opgaver for beboerhusmedarbejderen. Beboerhusgruppen lægger derfor op til, at de to månedlige lørdagsvagter overtages af udlånsvikarerne, og at der træffes aftale om fire ugers virksomhedspraktisk med en beboer, hvorved der bliver flere ressourcer til indflytning, klargøring og opstart. Susanne kontakter Dorte fra Beboerhusgruppen om punkterne i referatet. 7) Opdatering af kommissorium for Byggeudvalget: Udskudt til næste møde.. Punkter til forberedelse: 8) Indledende diskussion om reetablering af private haver efter helhedsplanen: Pga. af de mange individuelle haveindretninger med særlige flisebelægninger, terrasser mv. kan reetablering blive en meget omfattende og bekostelig affære. I budgettet for helhedsplanen er der imidlertid ikke afsat noget beløb til dette. Emnet tages op på det førstkommende møde i byggeudvalget. Punkter til orientering: 9) Kort nyt vedr. GAB: Fra tårnmødet ml. arbejdsgruppen og indbudte kunstnere 3. sept.: Blandt de otte kunstnere var der stor interesse for projektet, som også omfatter indretning af det område, hvor tårnet skal stå. Den 18. oktober er frist for indlevering af projektforslag, som honoreres med 4.000kr. Næste Galgebakke Post, nr. 369: Deadline 27. september. 1. oktober 2012. Med venlig hilsen: Sten Hansen, GAB sekretær Referat fra møde nr. 15, 2012 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag d. 13. september. Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines