BULL NOVO X2H - Nasdaq OMX

nasdaqomx.com

BULL NOVO X2H - Nasdaq OMX

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR

Contacts:

Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 / sylvester.andersen@nasdaqomx.com

© Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

København, Movember 2012


PROGRAM FOR ETN-SEMINAR

Tid Emne

17.00 – 17.10 Velkomst og introduktion (Sylvester Andersen, NASDAQ

OMX - Fondsbørsen).

17.10 – 17.45 Forventninger til aktie –og råvaremarkedet for 2013.

Niels From, Nordea, og Michelle Nørgaard,

Handelsbanken

17.45 – 18.45 Grundlæggende introduktion til Exchange Traded

Notes/certifikater. Peter Kijne, Nordea, og Esben

Kampegaard, Handelsbanken

18.45 – 19.15

19.15 – 20.00 Mingle, mad & drikke

2

Sådan handler du Exchange Traded Notes. Espen

Molin, Nordea


NASDAQ OMX STOLTE

AF AT KUNNE

PRÆSENTERE ETP PÅ

SIN MARKEDSPLADS

Stor efterspørgsel efter passivt

forvaltede foreninger og fonde:

• Danske kunder vil have en billig

mulighed for bred eksponering i

forskellige index, råvarer og enkeltaktier

(og alternativ til aktivt forvaltede

investeringsforeninger).

• Papirer skal være relevante for danske

investorer og denomineres i danske

kroner… og så skal det være

velrenommerede udstedere.

• Både bull og bear samt med og uden

gearing – og skal kunne handles som

en aktie.

http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etn/

3


ETP GLOBALT SET

4


DANSKE ETN’ER VISER OPADGÅENDE FORMKURVE (167% STIGNING I ÅR)

5


I lavt gear

Investing under New Normal

Niels From, Head of Research Denmark

November 2012


Seneste udvikling: Goldilocks drevet af centralbanker

• Trods mange negative overskrifter i medierne

har solen skinnet på investorerne, som er blevet

belønnet på både gynger og karruseller. Både

aktier og obligationer har givet flotte afkast

år til dato

• Danske aktier er endnu engang helt i top,

mens Japan og Latinamerika er de klare

bundskrabere

• På obligationssiden har kreditobligationerne,

især de mest risikofyldte, givet markant

bedre afkast end danske obligationer

• Hvorfor? Centralbankerne er trådt i karakter

og gjort ord til handling. ECB lancerede i

starten af september et nyt program til løsning

af gældskrise og kort efter kom Fed på banen

med QE3. Nye tal fra Kina viser positive tegn og

den amerikanske økonomi viser bedre end

frygtet væksttal. Underliggende vokser den

globale økonomi stadig, men fremgangen er

fortsat svag

Udviklingen i aktier, råvarer, valutaer og obligationer

Ændring siden År-til-dato - 3 m - 12 m

Aktier*

MSCI World 10% -3% 21%

USA S&P500 12% -4% 24%

UK FTSE 100 8% -2% 19%

EUROSTOXX50 10% 3% 19%

Tyskland DAX 23% 3% 31%

Danmark OMXC20 25% 0% 34%

Sverige OMXS30 12% -3% 26%

MSCI EM 9% -1% 14%

Japan NIKKEI 5% -4% 11%

Kina SHANGHAI -6% -5% -10%

Råvarer**

Brent blend olie -12% -10% -11%

Guld 10% 6% 2%

CRB Indeks -3% -3% -4%

Valutaer*

USD 0.9% -2.6% 5.1%

GBP 3.5% -2.3% 7.1%

CHF 1.3% -0.2% 2.7%

SEK 4.0% -3.3% 7.4%

NOK 6.1% 0.4% 6.8%

Renter (ændring i bp)*

3M Cibor -71 -2 -97

2Y DKK swap -52 2 -88

10Y DKK swap -41 -2 -74

Risk Perception***

Nordea Risk Perception Indeks -17% -9% -6%

* I DKK Opdateret: 22/11/2012

** I USD Kilde: Bloomberg, Analytics

*** Fald = højere risikoappetit; Stigning = højere risikoaversion

7 •


Nordea Risk Perception Index: Laveste niveau i 5 år

• Risikoaversionen nedbragt til ultra-lave niveauer på tværs af aktivklasser

• Usædvanlig lempelig pengepolitik og signaler om højt beredskab

• Større handlekraft blandt Europas politikere

• Voksende indtjening blandt Europas og USA’s største erhvervsvirksomheder

• Tilvænning til svage nøgletal – der har stabiliseret sig

• Krisestyring giver form for tro på forudsigelighed på finansielle markeder

8 •


Great Moderation erstattet af ”New Normal” – hvad betyder det

for mig?

St. dev. St. dev.

7.0

3.5

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

71 76 81 86 91 96 01 06 11

GDP CPI (rhs)

• Inverteret volatilitets bobbel førte over i finanskrisen

• Globalisering (handelsstrømme, likviditet), centralbankpolitikker (inflationsmålsætning) og

finansiel innovation pressede volatilitet ud af makroøkonomien og de finansielle markeder

før krisen

• Krisen mindede markederne om, at der er en kredit- og likviditetsrisiko – man kan ikke leve

over evne i længden

• ”New Normal”: Forvent lavere vækst og permanent højere volatilitet fremadrettet – årsager

til fravær af volatilitet før krisen er vendt på hovedet

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

9 •


Udfordringer forude

• Trods tydelige fremskridt i økonomierne er der stadig bump på vejen forude. Hver af de

tre store regioner, USA, Europa og Kina, har deres egne udfordringer

USA: Finanspolitisk mur

Den amerikanske økonomi rammer recession, hvis politikerne

ikke træffer de rigtige beslutninger efter valget

Kina og andre Emerging markets: vækstbilledet

Den økonomiske vækst i emerging markets har været

anstrengt på det seneste. Der er spæde tegn på bedring, men

vi skal have konfirmeret billedet for at få bekræftet fremgangen.

Europa: Gældskrisen

Seneste udvikling har været i den rigtige retning, men

usikkerhed omkring Grækenland og ECB i venteposition i

forhold til om Spanien vil bede om hjælp fastholder Europa i et

vakuum

10 •


Aktieregioner – November 2012

USA

●Amerikanske aktier har klaret sig

godt relativt til globale, men har tabt

pusten den seneste måned

●Økonomien er i bedring trukket af

bolig- og arbejdsmarkedet. Det

private forbrug skal fremadrettet

trække væksten da der venter store

stramninger i budgettet 2013

●Prisfastsættelse er i den høje ende

og der er udsigten til nedjustering af

indtjeningsestimaterne i tråd med

globale aktier

Europa

●Efter en svag start på året er europæiske

aktier begyndt at klare sig bedre end

globale. Årsager er de seneste tiltag fra

ECB der giver håb om en løsning af

gældskrisen i de sydeuropæiske lande

●Indtjeningen har været vigende, men de

finansielle forhold er blevet markant

forbedret og det skaber en smule

optimisme for væksten fremadrettet

●Prisfastsættelsen af europæiske aktier er

attraktiv både absolut, men også relativt til

især amerikanske og danske aktier

Anbefalet

vægt:

35%

Neutralvægt:

35%

Anbefalet

vægt:

25%

Neutralvægt:

20%

Fjernøsten/Emerging

Markets

● Den vigende vækst skaber usikkerhed

om indtjeningsudsigterne, men

modsvares i nogen grad af bedring i USA

samt Kina og mere reflation fra de store

centralbanker

● Inflationen er faldet i de fleste lande,

men yderligere pengepolitiske lempelser

begrænses af landespecifikke

inflationsudfordringer

● investorerne er massivt overvægtet i

regionen og EM ventes at handle på linje

med globale aktier den kommende tid

Anbefalet

vægt:

15%

Neutralvægt:

15%

Danmark

●Analytikernes forventninger er

blandt de højeste globalt set med

30% for 2012 og 22% for 2013

● Forventningerne skyldes er i høj

grad banksektoren, hvor

indtjeningen skal genrejses efter

finanskrisen. Der er også høje

forventninger til de mere defensive

aktier, men her er usikkerheden

mindre

●Prisfastsættelsen er anstrengt og

det vil give modvind fremadrettet

Japan

●Eksporten har vist tegn på bedring,

men den stærke yen trækker ned og

spændingerne i forhold til Kina (Japans

største eksportmarked) er dyrt for

eksportvirksomhederne

●Prisfastsættelsen er attraktiv og målt

på kurs/indre værdi handler de

japanske aktier tæt på bunden fra 2009.

En bedring i egenkapitals forrentningen,

kan være nøglen til en stigning i

prisfastsættelsen

● Mere reflation fra BoJ kan sende

markedet op

Anbefalet

vægt:

25%

Neutralvægt:

25%

Anbefalet

vægt:

0%

Neutralvægt:

5%

= Overvægt = Neutral = Undervægt

Afkastforventninger i DKK for de kommende 12 måneder: 5 - 10%


Tak!

Niels From, Head of Research Denmark

niels.from@nordea.com, +45 3333 3259

Nordea Markets er en fælles betegnelse for afdelingerne Markets

i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Danmark A/S.

Oplysningerne i dette materiale er udelukkende ment som generel information og henvender sig alene til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige

oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af det omtalte produkt eller de dermed

forbundne risici, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores

bedste skøn. Oplysningerne i dette materiale er ikke investeringsrådgivning og skal ej heller ses som et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter.

Oplysningerne heri tager ikke højde for bestemte modtageres investeringsformål, finansielle situation eller behov. Det tilrådes altid at indhente relevant og konkret professionel

rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Det bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold.

Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets.


ETN seminar

Handelsbankens forventninger til råvaremarkedet

Aktieanalytiker Michelle Nørgaard


Hvorfor er råvarer en god alternativ investering?

• God måde at sprede ens risiko

• Råvarer er ikke ligeså

konjunkturfølsomme som aktier

• Råvarer har en lav korrelation i forhold

til aktier og obligationer

• Råvarer er en god inflationssikring


Hvad er råvarer og hvad driver dem?

Råvarer

Industrimetaller

Energi

Ædelmetaller

Fødevarer

EM, Kina

Mineproduktion

USA/Kina

OPEC/Saudi

Europæiske

gældskrise/Fed

Befolkning,

indkomst &

oliepris

Høst


Plads til flere råvarestigninger

Trods en pæn udvikling i råvarepriserne hen over

sommeren så vurderer vi, at der er plads til

yderligere stigninger i både 2012 og 2013, da:

•Bedring i den globale økonomi vil kunne drive

råvarepriserne højere

•Kinesisk økonomi tilbage på vækstsporet

vil gavne råvarerne

• Centralbankernes lempelige pengepolitik giver

råvarer gunstige vilkår (QE3)

Risikofaktorerne er dog til stede:

•Den europæiske gældskrise

•Fiscal Cliff

•Svag kinesisk vækst

CRB råvareindeks


Alternative placeringsmuligheder er blevet mindre attraktive


Olieprisen har toppet, men ventes at blive på et højt niveau


Guldprisen kan stige yderligere grundet økonomisk stimulans

QE1

QE2

(Jackson

Hole)

QE2

LTRO

1 +2

QE3


Sommerens tørke har drevet priserne på fødevarer op


Opsummering

Der er plads til flere stigninger i råvarepriserne grundet;

•Tegn på økonomisk fremgang i Kina

•Centralbankernes lempelige pengepolitik

•Alternative placeringsmuligheder er blevet mindre attraktive

Råvarer generelt: Positivt

Ædelmetaller: Positivt

Industrimetaller: Positivt

Energi: Neutralt

Fødevarer: Negativt


Spørgsmål?


Research Disclaimers

Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as ‘SHB’) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from

trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such.

In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in

the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of

this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not

constitute a personal recommendation or investment advice.

Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities

mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities

mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the

basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever.

Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all

principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise

or fall.

This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform

themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed

in the UK by SHB.

SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our

authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request.In the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as

defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. . The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers

should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme.This does not exclude or

restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom.

SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts,

and no part of analysts’ compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports.

For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner +45 33418613.

In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and

Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report.

When Distributed in the United States

Important Third-Party Research Disclosures:

Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA’s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the

United States solely to “major U.S. institutional investors,” as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of 1934. Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its

acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S.

institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write

SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. (“HMSI”) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research

reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI.

HMSI is a FINRa Member, telephone number (+212-326-5153).

Please be advised of the following important research disclosure statements:

SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the

Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company.

According to the Bank’s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as

other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public

actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions (“Ethical walls”) in communication between the Research

department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank’s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar

remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own

securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank’s ethical guidelines

and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank’s website www.handelsbanken.com/About the bank/IR/Corporate social responsibility/Ethical guidelines or Guidelines for research.


Esben Bøgeholdt Kæmpegaard.

Bull & Bear

ETN Seminar. København 26.11.2012


Definition af en ETN

• ETN = Exchange Traded Note

• Og på dansk: En børsnoteret usikret fordring mod

udstederbanken

• Typisk indekseret i forhold til et underliggende

aktiv

• Passivt forvaltet

• Kan være med eller uden gearing


Certifikatets kortnavn

BULL angiver

at det er et

bullcertifikat

BULL OLIE X2 H

OLIE angiver

at certifikatet er

koblet til prisen

på olie

X2 angiver

produktets

gearing

H angiver at

certifikatet er

udstedt af

Handelsbanken


Fakta om Handelsbankens Bull & Bear

• Godt allokeringsalternativ – spredning af din portefølje

• Nem og billig eksponering mod råvarer.

• Gearingselement

• Giver mulighed for at tjene på både stigninger og fald

• Giver mulighed for hedging/risikoafdækning

• Bredt produktsortiment. Der udvides kontinuerligt

• Børsnoterede og handles på samme måde som

almindelige aktier. Du bestemmer selv, hvor lang tid du

ønsker at beholde dine Bull- eller Bear-certifikater

• Stor likviditet

• Høj kvalitet på underliggende aktiver


Hvad er Bull & Bear?

Bull Bear

Du tror på et stigende marked, og har du

ret, får du et positivt afkast, som kan være

dobbelt så stort som den reelle stigning

(tre gange på visse certifikater).

Du tror på et faldende marked, og har du

ret, får du et positivt afkast, som kan være

dobbelt så stort, som det reelle fald

(tre gange på visse certifikater).


Hvordan fungerer Bull & Bear?

+ 10 % + 6 %

+ 5 %

- 3 %


Eksempler på Bull & Bear udstedelser

Råvarer Aktier og aktieindeks Valuta

OMXC20 TM

OMXS30 TM


Bull & Bear - Råvarer udstedt af Handelsbanken

Energi

Olie

Elektricitet

Brændstof

Emissions

licenser

OBS for valuta effekt og kontrakttype.

Metaller Fødevare

Guld

Sølv

Kobber

Aluminium

Zink

Nikkel

Hvede

Svinekød

Korn

Soya

Sukker

Kaffe

Kakao

Appelsin

juice


Bull & Bear - aktier og aktieindeks udstedt af Handelsbanken

Medicinal

FMCG

Tekstil

Transport

Pulp og Papir

Industri

Bank

Telecom

OMXC20 TM

DAX (Tyskland)

OBX (Norge)


Hvordan virker Bull?

Prisen på Olie BULL

Kurs

Daglig %

Udvikling

BULL

olie x2H

Dag 1 $100 Kr. 50,00

Daglig%

Udvikling

Dag 2 $103 3,00% Kr. 53,00 6,00%

Dag 3 $105 1,94% Kr. 55,06 3,88%

Dag 4 $106 0,95% Kr. 56,10 1,90%

Dag 5 $108 1,89% Kr. 58,22 3,77%

Dag 6 $110 1,85% Kr. 60,37 3,70%

% Udvikling 10,00% 20,75%

$130

$125

$120

$115

$110

$105

$100

$95

$90

Administrationsomkostninger er indeholdt, men tager ikke højde for kurtage

Bull Certifikat

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6

Prisen på Olie BULL olie x2H

kr 65,00

kr 60,00

kr 55,00

kr 50,00

kr 45,00


Hvordan virker Bear?

Prisen på Olie BEAR

Kurs

Daglig %

Udvikling

BEAR

Olie x2H

Dag 1 $100 Kr. 50,00

Daglig %

Udvikling

Dag 2 $95 -5,00% Kr. 55,00 10,00%

Dag 3 $100 5,26% Kr. 49,21 -10,53%

Dag 4 $95 -5,00% Kr. 54,13 10,00%

Dag 5 $100 5,26% Kr. 48,43 -10,53%

Dag 6 $98 -2,00% Kr. 50,37 4,00%

%Udvikling -2,00% 0,73%

$115

$110

$105

$100

Administrationsomkostninger er indeholdt, men tager ikke højde for kurtage

$95

$90

Bear Certifikat

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6

Prisen på Olie BULL olie x2H

kr 57,00

kr 55,00

kr 53,00

kr 51,00

kr 49,00

kr 47,00

kr 45,00


Omkostninger ved Bull og Bear

• Administrationsomkostninger:

• 0,6% p.a. på aktier og aktie index med 2 x gearing

• 0,9% p.a. på råvarer med 2 x gearing

• 1,2% p.a. på råvarer med 3 x gearing

• Finansieringsomkostninger:

• 1 dages rente +0,25% p.a. marginal.

• Omkostningerne fragår dagligt certifikatets værdi.

• Svarende til 0,00167 kr. pr. dag for et certifikat med 1,2% i

administrationsomkostning.


Riscici ved Handelsbankens Bull & Bear

• Modpartsrisiko på udstederbanken

• Gearingselementet på dagsbasis (Volatilitet)

• Tvangsindløsning ved udsving på 50% inden for dagen

(33,33% for 3 gearede udstedelser)

• Valutaeffekt


Skattemæssig behandling af Bull & Bear

• Bull & Bear certifikater er betragtet som finansielle kontrakter

• Beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet.

• Tab kan fremføres og modregnes i fremtidige gevinster

• Er der tale om Bull & Bear certifikater baseret på aktier. Kan evt

overskydende tab modregnes i aktiegevinster af børsnoterede

aktier.


Bull & Bear i pensioner

• Det er pt. ikke muligt at handle Bull & Bear i

pensioner grundet de danske pensionsregler

• Der foregår netop nu en høring om muligheden

for at åbne for dette


Eksempel på Trading Case

Køb BULL Hvede (BULL HVED X2H)

• Vi vurderer, at hvedeprisen i Europa skal stige yderligere fra de nuværende niveauer som følge

af en øget risiko for, at hvedehøsten i især Rusland (et af de største hvedeproducerende lande)

bliver svag.

• Årsagen til dette skyldes, at de sydlige dele af Rusland på nuværende tidspunkt er hårdt ramt af

tørke og hvis der ikke snart kommer regn, så vil det medføre en dårlig høst, hvilket vil resultere i

et lavt udbud af hvede.

•Derfor vurderer vi, at den øgede risiko for en kommende dårlig høst vil være til gavn for

hvedeprisen på den korte bane.

Køb BULL Hvede

• Indgangskurs: 77,37 ( 22. juni 2012)

• Stop-profit: 85,10

• Stop-loss: 69,63


Eksempel på Trading Case

Vi lukker trading case: BULL Hvede (BULL Hved X2H)

• Hvedeprisen er steget kraftigt på det seneste som følge af spekulationer om, at hvedehøsten i

Rusland bliver svag, da de sydlige dele af Rusland på nuværende tidspunkt er hårdt ramt af

tørke.

Vi tager derfor profit hjem.

• Indgangskurs: 77,37

• Stop-profit: 85,78 (26. juni 2012)

• Afkast: 10,87%


Eksempel på Trading Case

Køb BULL NOVO (BULL NOVO X2H)

• Novo aktien falder i dag efter oplysningen om, at de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA

skal tage stilling til eventuelle bivirkninger i forhold til kardiovaskulære (hjerte-kar) risici ved to af

Novo Nordisks insulinlægemidler Tresiba og Ryzodeg inden at produkterne kan godkendes til

salg på det amerikanske marked.

• Årsagen til dette skyldes, at flere kliniske studier netop har påvist, at der kan være en øget risiko

for hjertekarbivirkninger ved brugen af Tresiba og Ryzodeg i forhold til andre sammenlignelige

produkter. Derfor er investorerne nervøse for, at de amerikanske lægemiddelmyndigheder vil

udskyde eller i værste fald afvise nogen af registeringsansøgningerne på Novo Nordisks

produkter (FDA træffer endelig beslutning den 8. november 2012).

• Vi vurderer at den negative børsreaktion er en overreaktion og at Novo aktien igen vil begynde

at stige til nye rekordniveauer når frygten for en udskydelse har lagt sig.

Køb Bull Novo

• Indgangskurs: 140,15 (26. okt.)

• Stop-profit: 154,16

• Stop-loss: 126,13


Eksempel på Trading Case

Vi lukker trading case: BULL NOVO (BULL NOVO X2H)

• Novo aktien er faldet kraftigt de seneste par dage som følge af øget nervøsitet

forud for mødet i de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA, hvor der blandt

andet skal tages stilling til eventuelle bivirkninger i forhold til kar-diovaskulære

(hjerte-kar) risici ved to af Novo Nordisks insulinlægemidler Tresiba og Ryzodeg

inden, at produkterne kan godkendes til salg på det amerikanske marked.

• Vi har derfor ramt vores Stop Loss niveau og lukker derfor casen.

Vi tager derfor tabet.

• Indgangskurs: 140,15

• Stop-profit: 126,13 (6. Nov.)

• Afkast: -10%


www.handelsbanken.dk/bullbear

Alt hvad du behøver at

vide om Bull & Bear

samlet på et website.


Spørgsmål?


Research Disclaimers

Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as ‘SHB’) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from

trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such.

In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in

the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of

this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not

constitute a personal recommendation or investment advice.

Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities

mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities

mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the

basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever.

Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all

principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise

or fall.

This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform

themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed

in the UK by SHB.

SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our

authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request.In the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as

defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. . The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers

should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme.This does not exclude or

restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom.

SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts,

and no part of analysts’ compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports.

For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner +45 33418613.

In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and

Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report.

When Distributed in the United States

Important Third-Party Research Disclosures:

Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA’s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the

United States solely to “major U.S. institutional investors,” as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of 1934. Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its

acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S.

institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write

SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. (“HMSI”) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research

reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI.

HMSI is a FINRa Member, telephone number (+212-326-5153).

Please be advised of the following important research disclosure statements:

SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the

Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company.

According to the Bank’s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as

other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public

actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions (“Ethical walls”) in communication between the Research

department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank’s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar

remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own

securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank’s ethical guidelines

and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank’s website www.handelsbanken.com/About the bank/IR/Corporate social responsibility/Ethical guidelines or Guidelines for research.


Strategier og brug af certifikater

Peter Kijne

Investment Products Denmark

Nordea

• 46

• 26. november 2012


Certifikater – Brug dem!

Med certifikater kan du nu på en enkel måde …

… opnå eksponering mod faldende markeder

… opnå eksponering mod et helt marked eller en hel

sektor med en enkelt handel

… opnå eksponering mod råvarer

… øge afkastpotentialet på din investering ved at

”geare” uden at tabe mere end det investerede beløb

… lave spændende handelsstrategier – eksempelvis

spille to aktiver mod hinanden (relative value) eller

afdække (hedge) hele eller dele af din portefølje.

Alt sammen med lave omkostninger og real-time på

NasdaqOMX Copenhagen.

• 47

• 26. november 2012


Certifikater – Brug dem rigtigt!

• Er jeg Bull eller Bear?

• Investeringshorisont : Kort eller lang?

• Gearing : Opmærksom på øget risiko specielt på længere sigt

• Kreditrisiko : Opmærksom på udsteder

• 48

• 26. november 2012


Strategi – Tracking af index/sektor

Passiv investering

Med certifikater kan du investere i et indeks eller en sektor på en billig måde

Køb et Bull-certifikat uden gearing

Kan bruges af en langsigtet investor

Billig måde at få den ønskede eksponering

Alternativ til enkeltaktier eller en investeringsforening

• 49

• 26. november 2012


140

130

120

110

100

90

Strategi – Tracking af index/sektor

OMXC20 BULL OMXC20 ND

80

01/03/2010 01/09/2010 01/03/2011 01/09/2011 01/03/2012 01/09/2012

Tallene er historiske, og tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

• 50

• 26. november 2012


Strategi – Bull certifikater med

Aktiv investering

gearing til positionering

Med Bull-certifikater med gearing kan du lave en gearet investering i en

kortere periode

Køb et Bull-certifikat med gearing

Dette kan bruges for en kortsigtet investor

Billig og enkel måde at få en gearet eksponering

• 51

• 26. november 2012


150

140

130

120

110

100

Gearet Bull eksponering

OMXC20 BULL OMXC20 2ND

90

02/07/2012 02/08/2012 02/09/2012 02/10/2012 02/11/2012

Tallene er historiske, og tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

• 52

• 26. november 2012


Strategi – Bear certifikater til hedge

Aktiv investering

eller positionering

Med Bear-certifikater kan du hedge din portefølje i en kortere periode

Køb et Bear-certifikat med eller uden gearing

Dette er mere for en kortere horisont

Billig måde at shorte markedet på

• 53

• 26. november 2012


Bear eksponering evt. med gearing

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

OMXC20 BEAR OMXC20 ND BEAR OMXC20 2ND

60

22/07/2011 29/07/2011 05/08/2011 12/08/2011 19/08/2011 26/08/2011

Tallene er historiske, og tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

• 54

• 26. november 2012


Strategi – Pair trade: Spil to aktiver

Med certifikater kan du lave

pair trade, dvs. investering i

relative (ikke absolutte)

kursbevægelser

Køb Bull certifikat i den du

tror vil klare sig bedst

Køb Bear certifikat i den du

tror vil klare sig dårligst

Kun de to aktivers indbyrdes

kursudvikling er vigtig

ud mod hinanden

Tallene er historiske, og tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes

som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling

Køb for kr. 100.000 Bull Certifikat på Telekom

Køb for kr. 100.000 Bear Certifikat på Euro Stoxx 50

Samlet investering er kr. 200.000

Afkast Bull Telekom: - 7% =

Afkast Bear Euro Stoxx 50: + 23% =

Gevinst:

Afkast 8,0 %

- 7.000

+ 23.000

+ 16.000

Gevinst

• 55

• 26. november 2012


Med certifikater kan vi

fjerne uønsket risiko.

Eksempel: Du er positiv på

markedet, men

forbeholden overfor energi.

Køb for 100 kr. Bull

EuroSTOXX50

Køb for 12 kr. Bear Oil &

Gas.

Nu er energirisikoen taget

ud af investeringen.

Fjern uønsket risiko

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Øvrige aktier

Energi aktier

Bull EuroSTOXX 50 Bear Oil & Gas

Stoxx 50 Bull Certifikat DJ Stoxx 600 Oil & Gas Bear Certifikat

Køb et Bear-certifikat på de ting

du vil ”tage ud” af porteføljen

• 56

• 26. november 2012


Trafiklys:

• Certifikater er af Finanstilsynet

klassificerede som gule produkter

• Disse betegnes som:

”Investeringsprodukter, hvor der er

risiko for at det investerede beløb kan

tabes helt eller delvist. Produkttypen er

ikke vanskelig at gennemskue.”

• Her finder man også almindelige aktier,

investeringsforeninger og

statsobligationer i anden valuta end

DKK og EUR.

Risikomærkning

• 57

• 10. september 2012


• Certifikaterne er klassificerede som

komplekse produkter

• Derfor skal man som investor svare på

nogle spørgsmål der viser forståelse for

produktet inden man investerer i dem

første gang

• I Nordea foregår det online gennem

handelsplatformen

MiFID

nordea.dk/certifikater

• 58

• 10. september 2012


Nordea Markets er en fælles betegnelse for afdelingerne Markets i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Danmark A/S.

Oplysningerne i dette materiale er udelukkende ment som generel information og henvender sig alene til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger

i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel.

Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af det omtalte produkt eller de dermed forbundne risici, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er

gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn.

Oplysningerne i dette materiale er ikke investeringsrådgivning og skal ej heller ses som et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Oplysningerne heri

tager ikke højde for bestemte modtageres investeringsformål, finansielle situation eller behov. Det tilrådes altid at indhente relevant og konkret professionel rådgivning, inden der træffes

investerings- eller kreditbeslutninger. Det bemærkes,

at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller

offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets.

• 59

• 26. november 2012

More magazines by this user
Similar magazines