Asset Allocation - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Asset Allocation - IBC Euroforum

Tilmeld dig direkTe på www.ibceuroforum.dk/asset

k o n f e r e n c e

K ø b E N H A v N

28. og 29.

O K T O b E R

2 0 0 8

Asset Allocation

2008

• Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

• Hvilke initiativer på den regulative side må forventes

som følge af uroen på finansmarkederne?

• Econophysics som et bud på håndtering af store

markedsbevægelser

• Emerging markets – ser vi en dekobling til USA,

og er der tale om en ny stor kapitaludbyder?

• Hør, hvordan du bruger råvarer som en aktivklasse

• Har obligationerne skiftet karakter i forhold til

rentestigningsmiljøet og inflation?

www.ibceuroforum.dk

SPAR

kr. 2.500,ved

tilmelding senest

5. september

Hør blAndT Andre:

Direktør

Michael Albrechtslund

Sparinvest

Fondsmæglerselskab A/S

Chefanalytiker

Anders Matzen

Nordea Market

Nationalbankdirektør

Jens Thomsen

Danmarks Nationalbank

Cand. Sc. Fysik

Peter Toke Heden Ahlgren

Nykredit Asset Management

Head of sales Nordic Region

Emil Petersen

EFT Securities Ltd.

Chief Analyst, Ph.D

Jens Peter Sørensen

Danske Bank

Chefstrateg

Daniel W. Probst

Alfred Berg


T A l e r l i s T e :

o r d s T y r e r : Partner Peter Rixen, COIN Competitive Investments

Direktør

Michael Albrechtslund

Sparinvest

Fondsmæglerselskab A/S

Chefanalytiker

Anders Matzen

Nordea Market

Nationalbankdirektør

Jens Thomsen

Danmarks Nationalbank

Afdelingsdirektør

Niels Skovvart

Sydinvest

Portfolio Manager, bETA

Ulrik Dan Weuder

ATP

U d s T i l l e r :

Analytiker,

Analytic Support Unit,

Cand. Sc. Fysik

Peter Toke Heden Ahlgren

Nykredit Asset Management

Head of sales Nordic Region

Emil Petersen

EFT Securities Ltd.

Chief Analyst, Ph.D

Jens Peter Sørensen

Danske Bank

Adm. direktør

Casper Hallas

Scandium Asset Management

Analytiker

Anders Lund Larsen

Formuepleje

Chefstrateg

Daniel W. Probst

Alfred Berg

Underdirektør,

Head of solution

Kåre Hahn Michelsen

Danske Capital

Afdelingsdirektør

Claus bilde

Nykredit Asset Management

Investeringsdirektør

Jørn Styczen

SEB Pension

ALOC er den foretrukne leverandør af finansielt software til handel,

styring og administration af værdipapirer og finansielle instrumenter.

vores kernekompetencer er stærk finansiel faglig kompetence

– kombineret med dybdegående teknologisk know-how.

vi udvikler og servicerer professionelt standardsoftware til hovedparten af

Danmarks toneangivende finansielle institutioner og erhvervsvirksomheder.

læs mere på www.aloc.dk

m å l g r U p p e f o r k o n f e r e n c e n

Asset Managere, Matematiske direktører, Chefanalytikere, Porteføljemanagere, Head of Risk

Management, økonomidirektører, Adm. direktører, Risk Managere, Produktudviklere, Tradere,

Salgschefer, Systemudviklere

H o s :

Investeringsbanker, Pensionsselskaber, Investeringsselskaber, Fondsmæglerselskaber,

ventureselskaber, Fonde og i følgende afdelinger: Asset Management, Markets, Private banking


å r e T s k o n f e r e n c e i n d e n f o r

A s s e T A l l o c AT i o n

IbC Euroforum har fornøjelsen af at slå dørene op til en af årets største danske

konferencer inden for Asset Allocation. Der vil blive sat fokus på alle de højaktuelle

emner, hvor flere af branchens toneangivende aktører giver deres syn

på fremtidens udvikling og de mest spændende og udfordrende aktivklasser. Der

vil blive delt ud af erfaringer og viden på aktivklasser som råvarer, hedge fonde

og infrastruktur for at blot at nævne nogle stykker.

Der vil være et overordnet fokus på de seneste år og fremtidens udvikling inden

for aktivallokering. Du får også en fysikers bud på, hvordan der kan tages hånd

om store markedsbevægelser. Muligheder og ændringer omkring de asiatiske

vækstmarkeders integration i verdensøkonomien vendes, og der bliver set på

inddragelsen af human capital og livscyklus i allokeringen.

Der er herudover mulighed for at debattere de tilsyneladende forskellige

tilgange, som en private banker, en institutionel investor og en større asset

management afdeling har til Asset Allocation.

netværksmiddag

Som deltager på konferencen vil du få overblikket og blive opdateret på relevante

emneområder for Asset Allocation. Som noget ekstra har vi også valgt at

lave en netværksmiddag på The Dining Room, hvor der er en storslået udsigt

ud over København. Her er den mere uformelle snak og erfaringsudveksling

sat i højsædet. vi har fået The Dining Room til at give os en rigtig god aftale på

networking-delen samt en god middag med vinmenu. Meld dig derfor også til

her og få endnu mere ud af dagene i godt selskab med andre fra branchen.

Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen til et par

spændende og indsigtsfulde konferencedage med et rigt udbytte for alle.

Med venlig hilsen

Peter Gerdes

Projektleder

IbC Euroforum


dag 1 T i r s d A g d e n 2 8 . o k T o b e r 2 0 0 8

A s s e T A l l o c A T i o n 2 0 0 8

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te og morgenbrød

09.00 åbning af konferencen

Projektleder Peter Gerdes, IBC Euroforum

09.05 introduktion ved ordstyreren

Partner Peter Rixen, COIN Competitive Investments A/S

generel udvikling og makroøkonomi

09.10 Udviklingen indenfor Asset Allocation

• Hvad har vi overordnet set af nye aktivklasser, aktivtyper og metoder?

• Hvilke tekniske udfordringer afstedkommer disse?

• Hvor mange bruger i bund og grund de forskellige aktivklasser og

i hvilken udstrækning?

• Hvor meget har kreditkrisen betydet?

• Hvilke tendenser ser vi fremadrettet i forhold til diversifikation?

Direktør Michael Albrechtslund, Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S

09.50 pause med kaffe/te og frugt

10.00 inflation

• Hvor stor er risikoen for et inflationsniveau som i 70’erne?

• Hvordan har de forskellige aktivklasser klaret sig under høj inflation?

• vil vi generelt opleve større udsving i inflationsniveauerne end de

sidste 10 år?

• Har ECb den rigtige inflationsmålsætning og vil de kunne overholde den?

Chefanalytiker Anders Matzen, Nordea Markets


dag 1 T i r s d A g d e n 2 8 . o k T o b e r 2 0 0 8

A s s e T A l l o c A T i o n 2 0 0 8

10.45 pause med kaffe/te

11.00 Uroen i de finansielle markeder

• Hvad kan centralbankerne gøre?

• Hvad bliver konsekvenserne for Danmark

• Hvilke initiativer på den regulative side må forventes?

Nationalbankdirektør Jens Thomsen, Danmarks Nationalbank

12.00 frokost

13.00 Asset Allocation i emerging markets

• Udfordringerne for Asset Allocation som følge af integrationen

af emerging markets på de internationale kapitalmarkeder

• Emerging markets nye rolle som betydelig udbyder af kapital

• Emerging markets efter Kina og resten af Asien

• I hvilket omfang er der tale om dekobling mellem USA og

emerging markets?

Afdelingsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

13.50 pause med kaffe/te

infrastruktur som aktivklasse

– econophysics og synet på store markedsbevægelser

14.00 infrastruktur som aktivklasse

• Hvilke kendetegn har aktivklassen?

• Hvordan håndterer man risiko og spredning på dette område?

• Hvordan varierer de i forhold til andre produkter?

• Hvilke risici er der på aktiverne, og har manager relevant

kapacitet?

• Hvad betyder det, at stater ofte er kunderne til det

bagvedliggende produkt?

Portfolio Manager, BETA, Ulrik Dan Weuder ATP

14.50 pause med kaffe/te, kage og frugt


dag 1

T i r s d A g d e n 2 8 . o k T o b e r 2 0 0 8

A s s e T A l l o c A T i o n 2 0 0 8

15.05 store markedsbevægelser

• Asymmetrier på markedet

• Hvad er sandsynligheden for, at store chok kommer hyppigere?

• Er det muligt at indregne store chok og afdække dem?

Analytiker, Analytic Support Unit, Cand. Sc. Fysik Peter Toke Heden Ahlgren,

Nykredit Asset Management

15.50 opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.00 konferencens første dag slutter

e k s k l U s i v n e T v æ r k s m i d d A g p å T H e d i n i n g r o o m

Nyd en eksklusiv 3-retters menu inkl. vin i et godt socialt og fagligt selskab.

16.30-17.30 velkomstdrink i The dining room med udsigt over hele københavn

17.30-20.30 3-retters menu inklusiv vinmenu og kaffe

Husk at krydse af ved tilmelding, hvis du ønsker at deltage i netværksmiddagen

– pris kr. 995,- ekskl. moms.

Nb! Det er kun muligt at deltage i middagen, hvis man deltager på selve konferencen.

e r d U f o r H i n d r e T i A T d e l T A g e p å k o n f e r e n c e n ?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale på.

bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).


dag 2

o n s d A g d e n 2 9 . o k T o b e r 2 0 0 8

A s s e T A l l o c A T i o n 2 0 0 8

08.30 kaffe/te og morgenbrød

09.00 ordstyreren introducerer dagens indlæg

strukturerede produkter og realkreditobligationer

09.05 commodities as an Asset class – investing in commodities and eTcs

• Short introduction of ETF Securities Limited

• Commodities as an Asset Class: What are the characteristics?

• What are the diversification benefits?

• How do you expand the Efficient Frontier?

• Commodities and Portfolio Risk/Reward – A Natural Inflation Hedge

• Commodities Outlook:

- Precious Metal

- Energy

- Agriculture

- Industrial Metals

• Summary and Conclusions

Head of sales Nordic Region, Emil Petersen, EFT Securities Ltd.


dag 2

09.50 pause med kaffe/te og frugt

10.00 realkreditobligationer

• Har realkreditobligationers risikokarakter ændret sig under den

finansielle krise?

• Er modellernes risikonøgletal retvisende i et rentestigningsmiljø?

• Hvilke implikationer vil en stigende inflation have?

• Hvordan berører det allokeringen i traditionel forstand?

Chief Analyst, Ph.D Jens Peter Sørensen, Danske Bank

10.45 pause med kaffe/te

11.00 karakteristika ved Hedge fonde

Adm. direktør Casper Hallas, Scandium Asset Management

12.00 frokost

o n s d A g d e n 2 9 . o k T o b e r 2 0 0 8

A s s e T A l l o c A T i o n 2 0 0 8

Asset Allocation metoder

13.00 livscyklusplanlægning og human capital som et asset

• Hvordan kan human capital inddrages som et asset, når man rådgiver om

Asset Allocation? Og er det overhovedet relevant?

• Er der forskel på den optimale Asset Allocation afhængig af kundens job?

• Hvordan ændrer den optimale Asset Allocation sig over en livscyklus?

Analytiker Anders Lund Larsen, Formuepleje

13.50 pause med kaffe/te

14.05 fastlæggelse af investors risikoprofil

Asset Allocation og optimal risikospredning

• Hvad er udfordringerne og begrænsningerne i traditionelle risikoprofiler?

• Alternativ tilgang til illustration af risiko og afkast

• Hvad er begrænsninger i gængse risikomål?

Chefstrateg Daniel W. Probst, Alfred Berg

14.45 pause med kaffe/te, kage og frugt


dag 2

14.55 pAneldebAT: metoder hos private bankere, institutionelle investorer og

større asset managere?

p A n e l d e b A T

o n s d A g d e n 2 9 . o k T o b e r 2 0 0 8

A s s e T A l l o c A T i o n 2 0 0 8

debattør-oplæg

• Hvad er tilgang og holdning til strategisk, dynamisk og taktisk allokering?

debat

• Får vi forskellige resultater, hvis vi som udgangspunkt har brug for

samme risikospredning og afkast?

• Hvordan bruger vi forskellige aktivklasser?

• Hvorfor ser vi måske en forskel i brugen og tilgangen til aktiver?

Underdirektør, Head of Solution Kåre Hahn Michelsen, Danske Capital

Afdelingsdirektør Claus Bilde, Nykredit Asset Management

Investeringsdirektør Jørn Styczen, SEB Pension

15.50 opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.00 konferencen slutter

Andre spændende arrangementer:

b A n k i n g 2 0 0 9

Konference den .- . november 00 i København

d e e U r o p æ i s k e s A r b A n e s - o x l e y d i r e k T i v e r

Konference den .- . august 00 i København

k o r T m A r k e d e T 2 0 0 8

Konference den 1 .-1 . september 00 i København

f o r s i k r i n g 2 0 0 8

Konference den .- . september 00 i København

Se mere på www.ibceuroforum.dk


10

ibc euroforum

IbC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder

konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt

kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer

og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,

markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold

er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den

aktuelle problemstilling.

N å d i N m å l g r u p p e

i e t n y t f o r u m

Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor

dine potentielle kunder på en af IbC Euroforum’s konferencer.

I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få

sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe,

kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante

beslutningstagere inden for netop din målgruppe.

Kontakt salgschef Anne-berit Andersson for en uforpligtende

snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov på telefon 4195 1405

eller spex@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,

www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71


p r A k T i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen “Asset Allocation 2008” afholdes den 28. og 29. oktober 2008 på Radisson

SAS Scandinavia Hotel, Amager boulevard 70, 2300 København S, telefon 33 96 50 00.

overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IbC Euroforum henviser til Radisson

SAS booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys

CFT-nummer: 62615.

parkering

Der er betalingsparkering ved hotellet. IbC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering

i forbindelse med arrangementet.

konferencepris Alle priser er ekskl. moms

vælg alternativ Tilmelding senest

5. september

spar Tilmelding senest

3. oktober

spar Tilmelding efter

3. oktober

Konference 10.995,- 2.500,- 11.995,- 1.500,- 13.495,-

Netværksmiddag i

The Dining Room

(Scandinavia)

995,- 995,- 995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de

forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IbC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på

www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes

et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes

50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv

forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder peter gerdes,

iBC euroforum, telefon 1 1 11, e-mail peter.gerdes@ibceuroforum.dk

Se flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk

11


ibc euroforum Aps

blegdamsvej 104 A

Postboks 801

2100 København ø

Firma

Returneres ved varig adresseændring

T i l m e l d i n g T i l i B C e u R o f o R u m K o n f e R e n C e n

ASSeT AlloCATion 2008 København • Konference 28. og 29. oktober 2008

J e g ø n s k e r at d e lta g e : Alle priser er ekskl. moms

navn

1

Navn 1

Stilling

Afdeling

E-mail

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær: Nærmeste chef:

s å d A n k A n d U T i l m e l d e d i g : venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

navn

2

vælg alternativ Tilmelding senest

5. september

spar Tilmelding senest

3. oktober

spar Tilmelding efter

3. oktober

Konference 10.995,- 2.500,- 11.995,- 1.500,- 13.495,-

Netværksmiddag 995,- 995,- 995,-

ønsker du at modtage information om kommende

arrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej tak

Navn 2

Stilling

Afdeling

E-mail

ønsker du at modtage information om kommende

arrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej tak

❒ Jeg er forhindret i

at deltage og ønsker derfor

at rekvirere talernes

præsentationsmateriale

(kr. 2.495,- ekskl. moms).

35 25 35 45 @ registration@ibceuroforum.dk ö IbC Euroforum

blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 www www.ibceuroforum.dk/asset 2100 København ø

25001