Seniorernes Blad 2 - 2010 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad 2 - 2010 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 2

april

2010

45. årgang

Bedste er den bedste i verden

”I gamle dage” var bedste i høj kurs. Det er hun stadig. Læs vinderkronikken. Side 6

Vi skal være mere synlige

Pensionisternes Samvirkes landsformand, Jørgen Fischer, fortæller om

Ældremobiliseringens nye regionsudvalg. Side 4

Kultur som medicin

Kulturaktiviteter kan gavne helbredet, siger Mette Bentzen. Side 14


Et hjertestop behøver ikke

at være et punktum

Det er muligt at starte et hjerte igen.

Det kræver blot en hurtig indsats fra

et medmenneske – og en hjerte starter.

Derfor har TrygFonden placeret flere

end 380 af disse livreddere i klubber,

foreninger og på åbne pladser i det

ganske land. I 2010 placerer vi 100

mere. De skaber lokal tryghed.

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba)

Du kan se, hvor de hænger, og hvad

du skal gøre på hjertestarter.dk

Læs mere om vores indsatser for

at øge sundheden i Danmark på

trygfonden.dk

I 2010 donerer vi 450 millioner kr.

til tryghedsskabende indsatser inden

for sikkerhed, sundhed og trivsel.


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben 9.30 – 14.

Kontor 10 – 15.

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 1. juni 2010

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest 5. maj.

Seniorernes blad påtager sig intet ansvar

for manuskripter eller billeder, der

indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Rathsacksvej 1, 1. th.

1862 Frederiksberg C

Tlf. 33 21 42 52

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafisk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Virage

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto:

I dette nummer har vi fokus på forholdet

mellem bedsteforældre og børnebørn.

Vinderkronikken i konkurrencen ”Min

barndoms gamle” kan læses. Og i ”Livets

dessert” får vi bevis for den gensidige

glæde de to generationer stadig har af

hinanden. På forsidefotoet er der heller

ingen tvivl om, at mormor Kirsten og

Oliver har forståelse og hemmeligheder

sammen, som ikke vedkommer andre.

Indhold

Vi skal være mere synlige ...................... 4

Kronikkonkurrencen ............................. 6

Farmor fra barnehøjde .......................... 6

Fra Jersie til Paris – på cykel ................. 10

Kultur som medicin ............................. 14

Leder

Statsstyret frivillighed?

Vi er stolte af vores frivillige arbejde. Både af det der ydes i Pensionisternes Samvirkes

mange foreninger, og det der ydes i Ældremobiliseringens mange projekter.

Det frivillige arbejde er det kit, som er nødvendigt for at holde velfærdssamfundet

sammen. Det repræsenterer en nødvendig medmenneskelighed, og det frivilliges

mangfoldighed er en smeltedigel for nytænkning og initiativer på det sociale

og kulturelle område.

Desværre kan mangfoldigheden og forskelligheden meget let af en teknokratisk

hjerne opfattes som noget roderi, som man ikke kan overskue, måle og veje. Og

hvad værre er, det er stort set umuligt at beregne, hvad samfundet får i udbytte af

de tilskud, der gives til det frivillige arbejde.

De forskellige etiske og holdningsmæssige tilgange de frivillige har til arbejdet,

er også en torn i øjet på dem, der ønsker ensartethed og sammenlignelighed.

Kort sagt:

Det ville ud fra et teknokratisk synspunkt være meget nemmere, hvis alle de forskellige

tilskudspuljer blev samlet under en hat. Så kunne alle frivillige arbejde

ud fra samme retningslinjer. Dem der var bedst til at rette ind, kunne så blive

belønnet med den største del af tilskudskagen. Desuden burde alle driftstilskud,

som f.eks. ældreorganisationerne nu nyder godt af, bortfalde. For faste tilskud

befordrer dovenskab, det er bedre med sund konkurrence om projektpenge, for

så er det de største og stærkeste organisationer, der overlever, og de er selvfølgelig

også de bedste.

For os er en sådan tænkning naturligvis absurd og udtryk for en totalt manglende

forståelse for det frivillige arbejdes væsen og værdier. Ikke desto mindre er

ovenstående stort set konklusionerne i en ny rapport, som er tænkt som grundlag

for en større reform af tilskudsordningerne til det frivillige arbejde i Danmark.

Vi har naturligvis taget skarpt afstand fra rapporten. I et høringssvar til socialministeriet

siger vi bl.a., at følgevirkningerne vil være, at de frivillige sociale

organisationer bliver statens væksthus for afprøvning af løsningsmodeller for sociale

problemer, som beslutningstagere aktuelt finder interessante at undersøge. De

ældreorganisationer, vi arbejder sammen med, har lige så skarpt afvist rapporten,

f.eks. har Ældremobiliseringen udtalt følgende: ”Generelt er det (..) vores opfattelse,

at der fokuseres alt for meget på mål og rammestyring- eller resultatstyring,

og at modellen, hvis den gennemføres som her beskrevet, vil kvæle store dele af den

frivillige sektor, som ikke har en solid egenkapital, da det i meget høj grad vil være

det offentlige, der kan styre, hvad der gives støtte til.”

Vi kan med tilfredshed notere, at også andre end de ældres organisationer

støtter vores holdninger. I et brev til socialminister Benedikte Kiær understreger

Dansk Røde Kors, Danske Handicaporganisationer m.fl., at ”følges rapportens anbefalinger,

vil man i løbet af få år tage livet af ældreorganisationerne, og store dele

af det øvrige frivillige arbejde. I stedet vil man få en fjernstyring af vore aktiviteter

af en statsdirigeret fondsbestyrelse.”

Vi udtrykker os forskelligt, men meningen er den samme: Statslig styring er

døden for det frivillige arbejde!

Jørgen Fischer

Landsformand

Pensionisternes Samvirke

Pensionist eller efterlønsmodtager ...... 21

Livets dessert ...................................... 22

Hørt og set ......................................... 23

Kryds og tværs ................................... 24

Bliv medlem ........................................ 25

Rejsehjørnet ........................................ 26

Ergovitser ........................................... 28

Formidlingen ...................................... 29

Fester i fantastiske rammer ................. 30

Seniorbrevkassen ................................ 32


Vi skal være mere synlige

Pensionisternes Samvirkes landsformand, Jørgen Fischer, opfordrer til at stå sammen mod

forringelser. Vi skal være mere synlige, siger han, og fortæller om de planer, der er for at

styrke indflydelsen gennem Ældremobiliseringens nye regionsudvalg.

Når krisen kradser, skal man være

sund og rask, og have godt fast

arbejde. En god løn og lidt fryns oven

i hatten er heller ikke at foragte, hvis

man skal være rustet til at ride stormen

af.

De fleste af os ældre må desværre

erkende, at vores vilkår er anderledes.

Er vi en af ”de unge ældre”, oplever

vi, at der ikke længere er den rift om

vores arbejdskraft, der var for bare få

år siden. Ryger vi ud af arbejdsmarkedet,

er det slut, vi bliver ude.

Og er vi først på pension, har vi lidt

eller slet ingen indflydelse på vores

egen indkomst. Vi kan ikke lave lidt

ekstra penge at stå imod med, hvis vi

har brug for det. Vi bliver afhængige

af de politiske og økonomiske konjunkturer,

og jo ældre vi bliver, des

større er sandsynligheden for, at vi

også får brug for det offentlige sundhedsvæsen.

Når krisen kradser er der fare for

forringelser, og dem er vi ældre specielt

sårbare overfor.

Jeg tror ikke, vi i Danmark vil

opleve situationer, som man i marts

måned oplevede i Grækenland, hvor

desperate pensionister demonstrerede

mod store forringelse af pensionerne

og tilsvarende store prisstigninger.

Jeg tror til gengæld, at vi i de kommende

år skal passe meget på, at der

ikke sker forringelser af ældres levevilkår.

Jeg tænker først og fremmest

på, at den offentlige service på nogle

områder kan lide uoprettelig skade.

Det er allerede sket på trafikområdet,

hvor drastiske omlægninger for nogle

år siden har gjort livet mere end besværligt

for mange ældre i landdistrikterne.

Et andet eksempel er, at adskillige

fagfolk er dybt bekymrede for, om

der i fremtiden vil være tilstrækkelige

ressourcer til, at langtidsmedicinske

patienter kan få en god og betryggende

behandling.

Ældre indflydelsen

skal styrkes

Derfor er det vigtigt, at alle gode

kræfter står sammen om at modarbejde

forringelser på ældreområdet.

Blandt dem er heldigvis en hel del

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 4

Nu får vi et organ,

der kan følge det

politiske og administrative

arbejde

i regionerne, som

jo har den meget

væsentlige opgave at

sørge for et velfungerende

sygehusvæsen,

siger Pensionisternes

Samvirkes landsformand,

Jørgen Fischer

politikere, og jeg er

ikke i tvivl om, at

de mener det af et

ærligt hjerte. Men

når det kommer til

stykket, er det ikke

altid, de gode viljer

følges af handling,

for der er andre

grupper i samfundet,

som også skal

have, og mange af

dem er stærke og

gode til at få deres

synspunkter frem.

Vi er mange ældre

i Danmark, men vores indflydelse

svarer ikke til vores antal. I 2009 stod

vi endda i fare for, at ældreindflydelsen

via lovgivning skulle blive mindre.

Det var, da regeringen foreslog, at

det skulle være op til kommunerne

selv, om de ville have et ældreråd til at

rådgive sig.

Heldigvis blev forslaget taget af

bordet. Det skete efter kraftige protester,

bl.a. fra ældreorganisationerne.

Det var et eksempel på, at det kan

nytte, at de ældre selv blander sig i

debatten. Men hvordan bliver vi i al

Kan du se dig selv

som medlem af et

regionsudvalg

- Så ring til vores landskontor og

få mere at vide om mulighederne

for at komme med i arbejdet.

Tlf. 35 37 24 22.

almindelighed mere synlige og bedre

til at markere vores ønsker og holdninger?

I Pensionisternes Samvirke har vi

de sidste par år arbejdet målrettet mod

større synlighed. Vi sender blade og

meddelelser til politikere og presse. Vi

mødes med politikere for at forklare

dem vores holdninger, og som det

seneste skriver vi månedlige nyhedsbreve,

man gratis kan abonnere på

via vores hjemmeside. Det er, hvad vi

foreløbigt har drevet det til med indsats

fra en engageret hovedbestyrelse

og en lille gruppe lige så engagerede

medarbejdere, der har mange andre

gøremål, der også skal passes.

Når vi udtaler os, gør vi det med

den vægt, vores medlemstal giver. Vi

har netop afsluttet medlemsoptællingen

for 2009. Medlemstallet rundede

for første gang 70.000, og det er vi

glade for. Men når vi udtaler os sammen

med de øvrige organisationer i


Ældremobiliseringen er det på vegne

af over 300.000 medlemmer, og det

giver jo en helt anden tyngde.

Det er min klare opfattelse, at vi i

Pensionisternes Samvirke fortsat skal

forholde os til den ældrepolitiske udvikling

og ytre os i den aktuelle debat.

Men det er ingen hemmelighed, at vi

også ønsker at styrke vores synlighed

og indflydelse sammen med vores

gode samarbejdspartnere i Ældremobiliseringen.

Ny struktur – større styrke

Det ønske har vi længe haft, og derfor

tog vi for godt et år siden hul på en

diskussion om, hvordan der kunne

pustes nyt liv i vores samarbejde rundt

omkring i landet. Efter en grundig

diskussion resulterede det i, at vi i Ældremobiliseringen

her i første halvdel

af 2010 er gået i gang med at opbygge

en ny decentral struktur, som jeg

forventer mig meget af.

I korthed sker der det, at vi deler de

opgaver op, som Ældremobiliseringens

nuværende distriktsudvalg har. Fremover

skal det vigtige projektarbejde

samles i en række koordinatornetværk

og det ældrepolitiske arbejde overtages

af fem nye regionsudvalg. Begge dele

skal som tidligere styres og bemandes

af engagerede frivillige, og jeg håber,

at mange af dem, som har trukket

et stort læs i distriktsudvalgene også

har lyst til at følge med over i den nye

struktur, enten som koordinatorer

eller i regionsudvalgene. Under alle

omstændigheder skal de have en stor

tak for deres indsats.

Der er to gode grunde til, at vi har

valgt at arbejde med netop denne

model.

For det første viste erfaringen,

at det simpelthen er en alt for stor

mundfuld for ét udvalg både at skulle

arbejde med projekter og ældrepolitik.

For det andet har vi rent faktisk

manglet et organ, der kan følge det

politiske og administrative arbejde

i regionerne, som jo har den for os

meget væsentlige opgave at sørge for et

velfungerende sygehusvæsen.

Jeg er ikke i tvivl om, at den nye

måde at gribe tingene an på vil styrke

både det store projektarbejde og vores

fælles ældrepolitiske indsats.

De nye regionsudvalg starter på

en måde på bar bund, og på en måde

ikke. Deres arbejdsgrundlag er de

ældrepolitiske holdninger, der er fælles

for organisationerne i Ældremobiliseringen,

og som kan ses på Pensionisternes

Samvirkes hjemmeside. Og

regionsudvalgene får et tæt samarbejde

med både projektkoordinatorer og

Ældremobiliseringens formandskab.

Samarbejdet med projektkoordinatorerne

vil sikre, at man i regionsudvalgene

har et solidt kendskab til, hvad

der rører sig i lokalområderne, og

kontakten til formandskabet sikrer, at

der kan reageres hurtigt på landsplan,

når dét er nødvendigt.

Der, hvor vi er på bar bund, er

i forbindelse med starten af de nye

regionsudvalg. De skal bygges op fra

grunden, nogle medlemmer kommer

med erfaringer fra det tidligere

arbejde, andre ikke. Men fælles for

dem er, at de i meget høj grad får

indflydelse på retningslinierne for

det fremtidige arbejde. Det bliver en

spændende opgave, og jeg ser frem til,

at mange dygtige og engagerede mennesker

vil deltage i de nye regionsudvalgs

arbejde. n

Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til.

Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet.

Tandlægerne

Tove Thrane & Peter Gade

H.C. Ørsteds Vej 50 C 1879 Frederiksberg C

Telefon 38 34 42 22 mail@forumtand.dk

www.forumtand.dk

Ældremobiliseringen er et samarbejde

mellem Pensionisternes

Samvirke, LO Faglige Seniorer,

Sammenslutningen af pensionistforeninger

i Danmark og Danske

Pensionister

Centralt i København har vi indrettet en funklende ny klinik

specielt indrettet til implantat behandlinger.

Vi har begge over 15 års erfaring med denne meget sikre behandlingsmetode.

Kontakt os for en gratis forundersøgelse

med henblik på implantat behandling.

Fri parkering i gården. METRO og busserne 2A, 3A, 67, 68,

80N, 82N kører lige til døren.

Invitation til gratis informationsmøde om tandimplantater.

Tirsdage kl. 19-21 på disse dage: d. 4/5 og d. 15/6

Ring eller se på www.forumtand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 5


Kronikkonkurrencen

Kronikredaktionen havde det

hyggeligt med at læse de mange

indsendte kronikker om MIN BARN-

DOMS GAMLE.

Mens vi sad og læste de interessante

og ofte spændende minder vore læsere

fortalte om, kom vi, med de malende

beskrivelser, næsten selv tilbage til de

gode gamle dage

Der var megen fattigdom og

armod, vil vi sige med nutidens øjne:

men bedsteforældrene havde dog alligevel

ofte et godt liv. De beklagede sig

sjældent - til gengæld havde de altid

tid til at give en hjælpende hånd - lige

ordne de revnede bukser eller lige sy

en kjole til barnebarnet af nogle rester

de ”tilfældigt” havde liggende. Altid

Min farmor var født 1886 i en

solid gårdmandsfamilie på

Midtsjælland. De var mange søskende,

og hun fastholdt energisk en tæt forbindelse

til sin familie. Dette oplevede jeg

som barn, når hun arrangerede familiefester.

Hun og farfar havde da i 35 år

boet i Nordsjælland på hans hjemegn.

Huset vrimlede med mennesker, og der

var dækket i dagligstue, soveværelse og

tilstødende værelse, som alle lå en suite.

Så fi ne ord brugte man ikke, men den

ildhu, hun lagde i alt, hvad hun foretog

sig, havde retfærdiggjort det.

Hun havde meget små midler at

gøre med. Farfar var tømrermester,

men ikke af det store slag, og han

havde altid været hårdt trængt af

min morfar, der som altmuligmand i

landsbyen lavede meget håndværkerarbejde

for en sæk såsæd, en gentjeneste

og kosten, mens han arbejdede der,

- og så i øvrigt lod min mormor om at

forsørge børnene. Denne konkurreren

på brødet fremmede ikke forståelsen

mellem de to svigerfamilier.

De beskedne midler, der blev hende

tildelt, var af min farfar endnu knappere

udmålt, end situationen bød.

Men hun satte med kogekone samt

nabokone fester op, hvor familien

samledes. Både hendes og hans. Og

vi børnebørn lærte hinanden at kende

takket være hende som knudepunktet,

hvor vi fra tid til anden mødtes.

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 6

var de parate til at hjælpe - og ikke

mindst til at fortælle gode historier -

mere eller mindre sande.

En anden karakteristisk ting var, at

de fi k en masse børn - 6,8, 11 børn var

ikke ualmindeligt.

Det var svært at vælge de tre bedste

beretninger, for hvor var der dog mange

gode minder, I kunne skrive om.

Så selvom I ikke er blandt vinderne,

så er det ikke fordi Jeres beretning var

dårlig. Der burde være plads til mange

fl ere vindere.

Vi siger tak for de mange indsendte

kronikker, I gav kronikredak tionen

mange gode minderige timer, og nu

glæder vi os til at præsentere dem for

læserne.

Vinderbidraget kronikkonkurrencen: Min barndoms gamle

Farmor fra barnehøjde

Kronikkens forfatter, Ingrid Skjødt, i sin

bedstemoderrolle

Takket være førnævnte reservation

familierne imellem havde min

mor et ret distanceret forhold til sin

svigermor, - og vel forståeligt nok også

omvendt. Da jeg var ca. 6 år, blev

min mor imidlertid i ca. en måned

indlagt på sygehus, og jeg sat i pleje

hos min farmor og farfar. Når jeg i

dag kaster et blik tilbage over livets

skulder, var det den lykkeligste måned

i min barndom. Jeg følte ikke, at jeg

savnede mine forældre. Jeg husker

ikke, hvordan farmor arrangerede at

få mig med til toget, 2 km. væk, for at

tage til vor købstad 20 km. væk og gå

mere end 2 km. frem til sygehuset for

at besøge min mor. Farmor havde kun

Vinderne blev:

1. Ingrid Skjødt med kronikken:

”Farmor fra barnehøjde”:

1. præmie: 1.000 kr.

2. Gerd Skogemann med kronikken:

”Det skal nok gå alt sammen”:

2. præmie: 800 kr.

3. Ingrid Nielsen med kronikken: ”

Min barndoms gamle”:

3. præmie: 500 kr.

I dette nummer af Seniorernes blad

bringer vi vinderkronikken og i de

kommende blade bringer vi 2. og 3.

pladsen. n

sin cykel. Men afstande var åbenbart

dengang ikke, hvad de er i dag.

Hos hende oplevede jeg regelmæssighed.

Om morgenen blev jeg

kaldt hen til farmors stol og fi k mine

negle set efter og mit hår redt pænest

muligt. Farfar var en tavs fi gur, som

gled ind på scenen til præcise måltider,

indledt med bordbøn. Det fulgtes af

middagssøvn, hvorefter han ligeså

lydløst forlod vores verden for at gå på

sit værksted, - hvor han ikke syntes at

bryde sig om min tilstedeværelse. Sikkert

rimeligt nok. Farmor vaskede op

i et iskoldt grovkøkken - som stødte

op til det komfuropvarmede køkken,

(med køkkenvask) hvorpå hun

tog plads i sin stol ved vinduet ud til

Strædet, den lille landsbygade, som

stuehuset lå ud til.

Fra sin syæske og skål med låg, der

som tavst vidne står ved siden af min

computer, fremtog hun det aktuelle

sytøj og tråd og reparerede med sirlig

omhu. Eller broderede. Måske fremmet

af den umådelige fattigdom, som

hun og farfar levede under i deres

første år, forsøgte hun af al magt at

gøre noget for dårligt stillede mennesker

i samfundet. Hun var foregangsmand

for, at der i hendes område

blev oprettet en korshærskreds. Denne

lokalafdeling af Kirkens Korshær

bestod af ligesindede kvinder, der

Fortsættes på side 8.


2 for 1

flerstyrkebriller

fra

1995,-

Mange betaler en bondegård

for god kvalitet. de har nok

ikke hørt oM louis nielsen

Selvom vi leverer briller til lovligt lave priser, må kvaliteten gerne være i top. Hos Louis Nielsen sætter vi en ære i, at kvaliteten af både stel

og glas er blandt markedets bedste – vel at mærke samtidig med, at prisen er i bund. God kvalitet behøver jo ikke koste en bondegård, vel?

Prøv f.eks. vores 2for1 tilbud, hvor du får 2 par briller til 1 pars pris. Det gælder ved køb af briller fra prisgruppe kr. 795,- og op. Pentax enkeltstyrkeglas

er med i prisen – i begge par. Skal du have flerstyrkeglas koster de fra kr. 1200,- ekstra. Men kun for det første par. Det andet

par koster ikke noget. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre former for rabat. Kig ind i din Louis Nielsen butik og få mere at vide om

vores 2for1 tilbud.

Landsdækkende kundeservice · telefon 7013 0111

Se mere på www.louisnielsen.dk


Fortsat fra side 6.

mødtes over håndarbejde. Dette gav

de til basaren, som blev afholdt i

præstegårdshaven. Puderne og dugene

blev attraktive gevinster i tombolaen,

og basarens overskud kunne videregives

til Kirkens Korshær til at afhjælpe

nød og afsavn hos de mennesker, som

denne organisation prøvede at hjælpe,

(og fortsat gør). Således voksede der

frem af hænderne på disse diskrete

samfundsstøtter smukke håndarbejder,

finansieret af egne midler.

Farmor forsøgte at skaffe midler ved

at dyrke grøntsager i sin have og lade

den lokale handelsgartner sælge dem

for sig på Grønttorvet i København.

Handelsgartneren tog først af udbyttet

af farmors rygsmerter og slid. Det

var beskedent, hvor mange dukker

Amagergarn, omvekslingen fra grønne

bønner udløste.

Når hun syede, var jeg meget

spændt på at kunne få lov at hjælpe

med at finde en ny trisse garn, når hun

skulle bruge en sådan. Jeg kunne have

ønsket mig flere farveskift. Bogreolen

tiltrak sig opmærksomhed. Den var

ikke leveringsdygtig i børnebøger. Huset

var for længst vokset fra børn. Men

her boede fire bind af H.C. Andersens

eventyr med gammel stavemåde og V.

Pedersens illustrationer. De er for mig

i dag det originaleste originale H.C.

Andersen. Jeg husker ikke, at farmor

læste op for mig. Men hun må givetvis

have gjort det. For jeg fik et meget

nært forhold til disse bøger, som jeg

har værnet om, siden jeg arvede dem.

Farmor uddelte ikke kys og kram.

Siden hun forlod sit barndomshjem,

havde livet vist ikke leveret meget af

den vare. Men hun var en tryg og

stabil faktor i et barneliv. Og dengang

modtog jeg ganske ubevidst dette

med en taknemmelighed, som jeg

først årtier efter har erkendt. Ved min

tilbagevenden til mine forældre fattede

jeg tabet af trygheden som et kølleslag.

På et tidspunkt – jeg var kommet

hjem og geninstalleret – væltede

noget for mig, Jeg græd uophørligt

og som pisket. Min mor forstod intet,

og jeg kunne intet forklare. Heller

ikke i dag kan jeg sætte ord på, hvad

der skete. Jeg blev meget bitter over,

at min reaktion blev udlagt som, at

min farmor skulle ”have gået mig på

nerverne”. Men jeg var for lille til at

kunne formulere mig og til at forsvare

hende, – og til at blive lyttet til.

Taknemmeligheden for, hvad jeg

var blevet givet, er jeg årtier efter

blevet bevidst. Ikke, at jeg burde være

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 8

Min farmor, Albertine Hansen, gift Andreasen, følte sig meget stærkt knyttet til sin familie,

som hun med datidens transportforhold kom til at bo langt væk fra. På billedet er hun den

slanke, unge pige i bageste række.

taknemmelig. Men at jeg allerede da

var taknemmelig. Ubevidst har jeg

op gennem barndommen støttet mig

op ad en blok af stabilitet, som mit

barneliv havde fået lagt ned i ballasten.

Jeg gjorde for lidt for at bevare

den kontakt, som jeg senere indså,

var etableret. I mange år var jeg for

hvalpet. Og der blev ikke lagt op til,

at man kunne besøge sine bedsteforældre,

uden at det var sammen med

forældre og lagt i de rammer, som det

afstak.

Også i hendes sidste tid var skæbnen

karrig overfor hende. De boede

i et gammelt hus uden moderne

bekvemmeligheder. Så da hun brækkede

hoften og fik andre sygdomsmén,

dømte samfundet hende til alderdomshjem,

da hun ikke kunne passes

hjemme. Farfar ville ikke forlade sit

hjem. Han skulle bæres ud derfra,

- hvilket han blev 7 år senere. Den

skilsmisse var bitter for dem begge.

Igen var jeg for ung til at forstå, hvor

berettiget hendes vrede og sorg over

dette forhold var. – Og hans ensomhed.

Jeg tvivler på, at hans besøg hos

hende efter flytningen kom over de

ti. Han var ikke særlig godt til bens,

ret svær, der var trapper op til hendes

værelse, og når han var der, var det jo

med en af sønnerne til at køre for sig.

Den stille fortrolighed og snak havde

ringe betingelser.

I denne sidste fase kom jeg hende

nærmere. Hun havde nu lagt flere

sygehusophold diverse steder bag sig,

og hun var på en fast adresse, hvor jeg

selv kunne gå op til hende og forsøge

at hjælpe med at købe ind, skaffe

hende læsestof og sy lidt for hende.

Jeg var nu 16 år. Og jeg fik nu første

parket til at lære, at der vist var noget

om, at hun ikke var så nem at omgås.

Men var det underligt?

De blev gift i 1910. Hvorfor forlod

hun sit barndoms trygge miljø og giftede

sig med en håndværker? Hun var

jo gårdmandsdatter. I læsere kender

vægten i denne betydning. Jeg blev

chokeret, da jeg efter hendes død fik

nogle ungdomsbilleder i hånden. Den

gråhårede dame med knold i nakken

og sygekassebriller havde været

umådelig smuk som ung. Slægtsforskningen

har givet mig, at hun ved

giftermålet var husholderske på en

proprietærgård ved Holbæk. Der var

ikke en graviditet med i billedet. Min

farfar ser også statelig ud på ungdomsbilleder,

og han havde været på Henrik

Pontoppidans højskole. Måske var han

dengang ikke så uinteressant, som jeg

45 år senere fra barnehøjde fandt ham?

Vi hverken kan eller skal dømme

noget i sådanne sammenhænge. Livet

må måles med de alen, som er gældende

for den tid, det konkret leves i.

Ellers bliver det proportionsforvrænget.

Jeg kan fælde en tåre over, at hun

ikke kunne få bare en lille brøkdel af

de goder, som jeg problemløst tilegner

mig. - Bil, centralvarme og varmt

vand, badeværelse, vaskemaskine.

Egen indkomst, internet, avanceret

lægebehandling, forbedret retsstilling.

Jeg kunne have undt hende det. Og,

næsten som understregning af vore

forskellige vilkår: kunne vi have fortalt

hende om vor hverdag, ville hun af et

godt hjerte have undt os den.

30. januar 2010

Ingrid Skjøth


SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 9


af Nikolaj Andersen,

Tisvilde Højskole

Fra Jersie til Paris – på cykel

Hvordan fi nder

man på at

tage cyklen hele

vejen fra Jersie til

Paris? ”Ja, hvis andre

kan, kan vi vel

også.” Sådan sagde

min kone og jeg til

hinanden i foråret

2009. Lysten havde vi, så det var bare

om at komme i gang. Vi fandt frem til

7 større byer, som vi enten skulle igennem

eller passere, købte detaljerede

kort, hvorpå vi tegnede en rute, som

vi mente kunne holde. Det vigtigste

var at fi nde veje, hvor det var tilladt at

cykle – og vi måtte bare håbe på, at der

var cykelstier, overnatningsmuligheder,

god vind osv. på ruten. Uden yderligere

dikkedarer startede vi fra vores

hjem i Jersie lørdag den 11. juli. Cykeltaskerne

var pakket, cyklerne i tip-top

stand og vi selv fulde af eventyrlyst.

Vores plan var at være i Paris 13 dage

efter, da vi gerne ville tage imod Team

Rynkeby på Concorde-pladsen fredag

den 24. juli. Kunne det lade sig gøre?

Følelsen af at cykle af sted er simpelthen

fantastisk. Det er jo en kends-

4 Høreapparater fra kr. 0,-

med offentligt tilskud på kr. 6.230,- pr.

apparat

4 Professionel rådgivning

4 Gratis prøveperiode

Hør forskellen

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 10

En ny dag med friske kræfter efter overnatning på et gasthaus i Tyskland.

gerning, at der ikke altid er medvind

på cykelstierne, og det var der bestemt

ikke på denne tur. I hele perioden var

vinden i sydvest, og det var netop vores

retning, men man må jo bare fi nde

4 Høreapparater fra de

førende leverandører

4 4 års garanti & service

Pantone CMYK version

Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70

sig i modvinden og komme derudad.

Vi oplevede da også al slags vejr, som

det nu kan te sig om sommeren - stille

morgener med smukke solopgange, aftenstemninger

med solsortesang og rød

Har du også svært ved at

høre hvad de siger på TV?

- Bestil tid til GRATIS høretest

Bestil tid til

GRATIS høretest nu!

Esbjerg · 76 100 045 Herning · 39 450 030 Lyngby · 45 281 016 Skanderborg · 87 500 092

Frederiksberg · 33 259 366 Hillerød · 48 247 177 Næstved · 55 775 062 Slagelse · 58 535 596

Glostrup · 43 431 848 Horsens · 75 601 810 Odder · 87 500 092 Vejle · 75 721 518

Gråsten · 74 650 047 Klampenborg · 70 255 855 Ringsted · 57 671 025 Viby · 86 147 510

Haderslev · 73 525 230 Køge · 39 450 060 Roskilde · 46 369 948

www.audionova.dk


himmel af nedgående sol, stille regn,

dage med sol, dage med grå himmel,

men aldrig forhindrede vejret os i at

cykle. Sommertøj, regntøj og varmt tøj

beskyttede os over for vejrliget. En sidegevinst

ved at cykle er, at man bliver

ét med naturen. Da man er midt i den,

strømmer der oftest søde dufte imod

én, men man er heller ikke i tvivl, når

man bevæger sig igennem et nygødet

landbrugsområde – så vælger man et

andet gear og stryger hurtigt videre!

Mange hjælpsomme

mennesker

Når vi taler om vores tur efterfølgende,

føler vi det begge, som om vi har

”kringlet” os ned gennem Nordtyskland,

Holland, Belgien, Nordfrankrig

og til sidst til Paris. På forhånd havde

vi ikke booket overnatning, da det

var umuligt hjemmefra at regne ud,

hvor langt vi kunne cykle hver dag,

men det blev i gennemsnit til 100 km.

Hver eneste dag lykkedes det os at

fi nde overnatningsmulighed, men det

var ikke altid lige let. ”Zimmer frei”

og ”Gasthaus” var ikke så udbredt på

vores rute, så vi fandt hurtigt ud af, at

vi måtte pejle efter at nå en lidt større

by, hvor vi kunne fi nde et hotel. Et par

gange havde vi virkelig problemer, men

der var så mange mennesker, der - når

de kunne se, at vi ledte - stoppede op

og hjalp os. Mødet med søde og hjælpsomme

mennesker, som til daglig lever

langt fra os, varmede os om hjertet.

En hollandsk mand tilbød os at bo hos

ham og hans familie, selv om de var

ved at bygge hele huset om. Et tysk

ægtepar kørte 20 km. i deres bil for at

Dagens avis læses sammen med en belgier i byen Huy.

booke et værelse til os på et gasthaus.

Da vi ankom på vores cykler var alt i

orden, og ægteparret inviterede os på

øl. Vi var deres gæster, sagde de.

Ardennerne kom på tværs

At cykle gennem lande, landskaber,

landsbyer giver en fantastisk fornemmelse

af geografi en og naturen. Man

HVAD HAR MORTEN OLSEN

OG PER ARNOLDI TIL FÆLLES?

Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af 800.000

danskere, som har problemer med hørelsen

Oplev dem i et eksklusivt interview,

hvor de fortæller om en dagligdag

med høreproblemer, om at gøre

noget ved det og om oplevelsen af

fornyet livskvalitet.

Se interviewet med Morten Olsen

og Per Arnoldi på

widex.dk/perogmorten

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 11


får så mange uforglemmelige billeder

på nethinden. Vi fik virkelig oplevet,

hvor mange smukke og unikke steder

der findes både i Tyskland, Holland,

Belgien og Frankrig. Blandt meget

andet betog det særdeles velholdte

Slesvig-Holsten os virkelig. Aldrig

før har vi set så mange haver i så fin

stand, de mange store gårde var utroligt

smukke med alleer og gamle træer

omkring. De små landsbyer var hyggelige,

og vi fandt for det meste et sted,

hvor vi kunne hvile vores ben samtidig

med, at vi kunne få kaffe, Café latte

eller chokolade. Pauserne var yderst

vigtige og oplivende. 2 gange på vores

tur skulle vi sejle - over Elben og

Weser. Det gav et skønt afbræk, og vi

kunne nyde synet af de to floder, som

vi normalt plejer at køre under i bil!

Først da vi kom til Belgien, begyndte

Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden

er størst. Midt i katastrofen arbejder

vores læger og sygeplejersker i døgndrift

for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe,

hvis vi har penge til medicin og udstyr.

Med en testamentarisk gave til Læger

uden Grænser er du med til at sikre et

håb og en fremtid for nødlidende børn og

voksne.

Arv udgør en vigtig del af de samlede

bidrag til Læger uden Grænser.

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 12

Én af deltagerne på Team Rynkebys hold var statsminister Lars Løkke Rasmussen. Her bydes

han og dagbladet Politikens sportsredaktør Rasmus Bech velkommen til byernes by af Nikolaj

MED EN TESTAMENTARISK GAVE

Foto © Gilles Saussier

KAN VI REDDE LIV

Når vi modtager en testamentarisk gave,

tager vi det som et udtryk for stor tillid

og moralsk støtte til vores humanitære

arbejde. Pengene går bl.a. til:

■ Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer

og i fl ygtningelejre

■ Bekæmpelse af livstruende sygdomme

som malaria, tuberkulose og hiv/

aids

■ Mad og behandling til stærkt underernærede

børn

Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere

Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente

hos advokatfi rmaet DANDERS & MORE, der på denne måde støtter Læger uden Grænser.

Læger uden Grænser · Kristianiagade 8 · 2100 København Ø · Tlf. 39 77 56 00 · www.msf.dk

Foto © Mikkel Dalum /MSF

det at knibe med cykelstierne.

Vi måtte sande, at Belgien ikke

er det store cykelland, og hvad

vi ikke lige havde tænkt så meget

på var, at Ardennerne kom

på tværs! Efter råd fra andre

cyklister cyklede vi ikke direkte

over bjergene, men kørte først

på langs af bjergkæden, før vi

kørte sydpå, og så gik det fint.

Både her og andre steder var vi

nødt til at ændre på den rute, vi

havde planlagt hjemmefra. Det

var en oplevelse at køre i bjerge

på grund af den fantastiske

natur, men vi var glade for vores

mange gear.

Vi nåede

”Team Rynkeby”

Onsdag den 22. juli kørte vi

over grænsen til Frankrig - og

det var et stort øjeblik. Vi var

ved at være lidt møre, men det

var spændende, og vi måtte bare

finde veje at cykle videre på. Det

var ikke den nemmeste opgave,

men det lykkedes os næste dag

at nå så langt, som vi kunne på

cykel. På et rejsebureau sagde

de, at det sidste stykke til Paris’

centrum var vi nødt til at køre

med toget, og det var da helt

saligt. Pludselig at stå midt i

Paris var virkelig overvældende

og fantastisk. Efter nogen tids

søgen fandt vi et stille og roligt

hotel i nærheden af Champs

Elyses, hvor vi både skulle tage

imod Team Rynkeby og se Tour

de France. Det kunne ikke være

bedre. Vi nåede det !


Cykelferie i Tisvilde

Såfremt ovenstående beskrivelse

har inspireret dig til selv at

ville opleve glæden ved at cykle i

storslåede naturområder, har du

en mulighed i Nordsjælland først

på sommeren, når jeg for andet

år i træk afholder et cykelkursus

på Tisvilde Højskole i uge 22 (31.

maj – 4. juni), hvor både øvede og

nybegyndere kan deltage. Tidspunktet

er velvalgt, da naturen på

denne årstid står i sit smukkeste

skrud. Ruterne er tilmed planlagt

således, at vi adskillige gange vil

cykle langs det skønne Kattegat ad

Nordkyststien (en cykelvej mellem

Hundested og Helsingør).

Selv vil jeg cykle med på alle

turene, og jeg vil naturligvis

guide deltagerne igennem, og vi

vil holde passende pauser og vil

bl.a. få bragt frokosten ud ”i det

grønne” af højskolens kendte ”dinér

transportable”.

Altså - har du fået blod på tanden,

så hold dig ikke tilbage. Du

vil med sikkerhed få gode oplevelser

og uforglemmelige billeder på

nethinden.

Sidste års cykelhold på Tisvilde Højskole klar til dagens tur.

Efter at have trampet i pedalerne

i 13 dage var det en ganske anden

afslappende storbyferie, vi havde i

Paris. I 8 dage hyggede vi os i byernes

by - slentrede rundt, sad og spiste ved

Seinens bred, gik på opdagelse i byen

Tjek om du har de rigtige forsikringer

I Alka rådgiver vi om forsikring, så du hverken har mere eller mindre end det,

du har behov for.

Få et uforpligtende forsikringstjek og deltag i lodtrækningen om et rejsegavekort

fra folkeferie.dk til en værdi af 5.000 kr.

Tilmeld dig på alka.dk/senior inden 1. maj 2010.

og nød sommeren og det brogede folkeliv.

Turen hjem foregik med toget,

hvor det ikke er noget problem at have

cyklerne med. Vi ankom til Københavns

Hovedbanegård fredag d. 31.

juli efter 3 oplevelsesmættede uger. n

Vind et

rejse-

gavekort på

5.000 kr.

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 13


af Mette Bentzen,

skuespiller og

reminiscenskonsulent

Kultur som medicin

– hvorfor halter vi bagefter i Danmark?

Dagbladet

Politiken

havde i slutningen

af november 2009

følgende overskrift

på forsiden:

”Kultur bedre

end medicin”. I

kultursektionen

fulgte Mette Olsens artikel ”Kultur

skal helbrede sygdomme”, der beskrev

hvordan lægen i Helsingborg kan

ordinere korsang eller andre former

for kultur til langtidssyge, og at der

forskes på Göteborgs Universitet i

hvorledes kemisk medicin kan erstattes

af kulturaktiviteter, fx i forhold til

stress og for højt blodtryk. Professor

i molekylær biologi Gunnar Brusell

har stået i spidsen for udarbejdelsen af

en rapport, der har indhentet forskningsresultater

fra hele verden, og

af rapporten fremgår det tydeligt, at

helingsprocesser fremmes, at motorik

kan forbedres, at rehabilitering efter

fx kræftoperationer bliver nemmere

Tisser Tisser du om du naTTen? om naTTen?

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 14

I England udgives en årlig kunstkalender med malerier, stoftryk, keramik og kollager.

Denne bemalede kollage er skabt af en 82-årig dement kvinde.

og depressioner mindre ved kulturel

aktivitet. ”Kulturen har en direkte

ufrivillig natlig sengevædning sengevædning og

natlig vandladning vandladning kan forstyrre

søvnen hos både voksne og børn!

Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

indvirkning på helbredet”, udtalte

Gunnar Brusell. Venstres Preben

Ofte skyldes tilstandene natlig polyuri.

Natlig polyuri betyder, Ofte at kroppen skyldes tilstandene produce- natlig

rer unormalt meget pen urin producerer om natten, unormalt og det meget u

er en af de hyppigste te årsager til, at voksne skal op at l

skal op at lade vandet natten. eller Der at børn findes tisser god i hjælp at h

sengen om natten. Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

Få mere at vide på

www.np.dk

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11,

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S, tlf: 88 16 88 17, fax: 88 16 88 19

090701_Minirin_185x132.indd 1 09-07-01 11.54.44

Få mere

www

feb 2009


Rudiengaard havde følgende kommentar

ifølge Politiken: ”Mange demente

sidder og sygner hen, men vi ved jo,

at hvis nogen spiller musik for dem,

begynder de at vippe med tæerne. Psykisk

syge og demente skal ikke bare

have kemisk behandling, men også

kulturel stimulation.” (Husk det nu,

Rudiengaard!)

Dansk Center for Reminiscens

– et hestehoved foran!

Jamen, alt det der og mere til har vi

da vidst på Dansk Center for Reminiscens

i Griffenfeldsgade i årevis!, var

min første reaktion. Da jeg blev ansat

som reminiscenskonsulent* i Sct.

Joseph-bygningen i august 2006, var

centerets leder, Ove Dahl, i fuld gang

med at planlægge konferencen ”Hvad

med kulturen – på vore plejehjem?”,

der blev gennemført i København og

Århus i februar 2007. Ove Dahl havde

entreret med nogle af de mest interessante

indlægsholdere i Europa indenfor

emnet ”kulturaktiviteter”. Konferencen

henvendte sig især til personale

indenfor ældreplejen og demenssek-

toren, men også mange politikere var

inviterede.

Kultur er som luft: du mærker

ikke, når du har den – men du

mærker den for alvor, hvis du

er ved at miste den…

Fra Norge deltog et par kulturmedarbejdere

- ja, det var de virkelig- fra et

plejehjem under Kirkens Bymisjon i

Oslo. Den ene var endda kulturleder.

Vålerengen og Ammerudhjemmet er eksempler

på plejehjem, der fungerer som

kulturcentre i deres bydel og som står for

mange musik-, oplæsnings- og teaterarrangementer,

der har adgang for alle. Er

det ikke en smuk tanke: Plejehjemmet

som et sted, der samler mennesker i alle

aldre til kulturelle arrangementer. Selv

om du er gammel og svagelig får du

alligevel en chance for at deltage i det sociale

liv og i en kulturel aktivitet. Du får

også lejlighed til at se andre ansigter end

de ansattes – den lille lukkede institutionsverden

lukker sig op i nogle timer,

bliver fyldt med liv – med musik – med

ord – med oplevelser. Et sådant sted vil

jeg gerne bo som gammel!

*reminiscens er planlagt og systematiseret arbejde med erindringer, et godt redskab til aktiviteter

med mennesker med et demenshandicap – og i øvrigt for alle, der holder af at mindes. Bruges

også i psykiatrien og i forhold til flygtninge.

Faktaboks om

forfatteren:

Uddannet bibliotekar. Alternativ

skuespilleruddannelse. Skuespiller

i Egnsteatret Masken 1979

– 2004. Aktivitetsmedarbejder

ved Stubbekøbing Plejehjem og

Doktorparken, Sakskøbing 2005

– 06. Reminiscenskonsulent DCR

2006-07. Dramalærer og kulturmedarbejder

herefter. Har sammen

med forening og sundhedsfaglig

samarbejdspartner søgt satspuljemidler

til implementering af kulturaktiviteter

på plejehjem 2010.

Ammerudhjemmet Bo

– og kultursenter

Hver tirsdag aften har Ammerudhjemmet

koncert med dans bagefter.

Det kan være en visekunstner, en

populær schlagersangerinde eller en

koncertsanger, der lægger ud med et

program af ældre eller nyere musik.

Så følger en afdeling fællessang – og

endelig en trio eller et lille orkester,

der spiller op til dans – musikgenrerne

afveksles, så både pop, folkemusik og

jazz repræsenteres.

Fortsættes på side 18.

Nordens største blomsterpark

åbner 13. maj 2010

Blomsterpark: Et hav af sommerblomster, roser,

orkidéer og stauderbede med arter, du måske ikke har

set før. Stort legeland med sjove forlystelser og

3000 m2 indendørs tarzansti, 4D-biograf og JungleZoo.

Camping og feriecenter: vandland, fi skesø,

egen golfbane, bowling, minigolf og meget mere.

Ta’ børnebørnene med...

Billig seniorcamping!

Kombiferie i egen vogn for 2 seniorer

inkl. fri entré til park og vandland.

Opholdet gælder mandag-fredag Fra kr. 349,-

Tlf: 9670 1400

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 15


TOURGUIDE

Tag på eventyr i Grønland!

Greenland Tourism & Business Council

Greenland.com

Kangerlussuaq Tourism A/S

BORNHOLM

1 uge i lejlighed med havudsigt,

fi skebuffet på røgeri,

entré til Kunstmuseet, guidebog,

færge, Øresundsbron

og forsikring.

Pris m. 65 billet:

kr. 1.799,- pr. pers. v/2 pers.

Gælder: 27/3-26/6 & 22/8-23/10.

BORNHOLMTOURS på tlf. 56 49 32 00

www.bornholmtours.com

GRUPPEREJSER

www.tigerrejser.dk

• Rundrejser

• Badeferie

• Miniferie

• Busrejser

• Flyrejser

• Temature

• Storbyferie

Få skræddersyet jeres rejse

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 16

Dronning af Danmark

Særudstilling 10. april – 1. august

DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM

FREDERIKSBORG SLOT

3400 Hillerød • Tlf 4826 0439

www.frederiksborgslot.dk

ODSHERREDS

KULTURHISTORISKE

MUSEUM

SOLVOGN

SØSLAG

SOMMERLIV

ANNEBJERG STRÆDE 1

4500 NYKØBING SJÆLLAND

www.annebjerggaard.dk

FREDERICIA

Gruppearrangementer

Med udgangspunkt i den historiske

bymidte eller den skønne natur,

arrangeres hele året guidede ture

for grupper og virksomheder.

Turene kan indeholde alt lige

fra traditionel voldvandring, til

virksomhedsbesøg i området eller

andre temature med guide. Forhør

dig på Fredericia Turistbureau og få

idéer til Jeres næste arrangement.

Vendersgade 30 D, 7000 Fredericia

Tlf. 72113511

E-mail: turisme@fredericiakom.dk

www.visitfredericia.dk

Motion og kultur for 50+

12. - 18. september

Hold hjernen frisk

med motion og

godt humør

Festdanse

13. - 19. juni

22. - 28. august

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Friheds Alle 42

6400 Sønderborg

Telefon 74 42 18 48

www.ihs.dk

Guldaldermuseum

Rahbeks Allé 23

www.bakkehusmuseet.dk

Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.

Har du lyst til en anderledes

udflugt med spændende

historier, grubeost og et

glas rødvin dybt

under jordens

overflade..? Åbent / Offen

Påsken: 27. marts - 7. april 11 - 17

April: tirsdag, onsdag og helligdg. 11 - 17

Maj - juni: Dagligt/ Täglich 10 - 17

Juli: 10 - 18 Aug. - sep.: 10 – 17

Okt.: Dagligt/Täglich 10 -16

Entre: børn: gratis adgang, Voksne: 50,-

Tlf. 97 54 83 33

www.daugbjerg-kalkgruber.dk

GASMUSEET HAR HISTORIEN...

- Gassen og danskerne igennem 150 år

- Hverdagens brugsting fra 1950-1980

- Energi i det 21. århundrede...

Besøg det gamle gasværk -

på Hobros smukke havnefront

| www.gasmuseet.dk |

DitoBus Excursions A/S

K.P. Danøsvej 2

4300 Holbæk

Telefon 5944 0200

Telefax 5944 0766

R I N G S T E D M U S E U M O G A R K I V

Historiens Hus, Ringsted Museum

Køgevej 41, tlf. 57 62 69 00

Egnshistorie og særudstillinger

Ringsted Vindmølle

Museumscafé og butik

tirsdag, onsdag, torsdag

og søndag 11-16

Januar lukket

E-mail: ringstedmuseum@ringsted.dk

http://www.historienshus.ringsted.dk

Spøttrup Borg · Borgen 6 A

7860 Spøttrup · tlf. 97 56 16 06

www.spottrupborg.dk

BORNHOLM

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge

Tlf. 56481010 Fax. 5648 1889

www.grethaspension.dk

info@grethaspension.dk

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36


Seniorrejse til Island

- 6 dage

Et specielt sammensat program for pensionister

7.998,-

per person i dobbeltværelse med halvpension,

y, 3 heldags udugter, aftenunderholdning,

rejseleder og skandinavisk talende guide.

Afrejse fra København

25. september og 16. oktober

Flytillæg kan forekomme

Pris

Islandseksperten

heklatravel.dk | 33 22 66 99

DIREKTE TIL

FJORD NORGE

• Bil

• Campingvogn

• Cruise

+45 97 96 30 00

Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Fjord Norway

13.03.

til

09.05.

2010

kunsthalcharlottenborg.dk

foraarsudstillingen.dk

Christiansborg Slot

De Kongelige Repræsentationslokaler

med Bjørn Nørgaards gobeliner i

Riddersalen,

Slotskirken

Ruinerne af Absalons borg og

Københavns Slot

Christiansborg Slotsforvalting

Åbningstider og information

tlf. 33 92 64 92

www.slotte.dk

Direkte på stranden på det superlækre La

Manga mellem Middelhavet og Mar Menor.

• Terasse med panorama udsigt

• 20 m til sandstrand og pool

• 5 min. til marina

• Masser af shopping

og restauranter

Højskole&Golf ugerne 21-25,27-29,31-32

_foraar10_senioren.indd 1 3/15/10 2:24:53 PM

FamilieGolf uge 26 med børn eller børnebørn

Højskole&Golf for Singles i uge 28

Tag på Golfhøjskole

Idrætsskolerne Ikast - en oplevelse for livet

Fra kr.

Både for habile golfere, og alle andre

der gerne vil snuse til det.

- eller spørg på pris

ved langtidsleje

Rekvirer brochure

eller besøg vores hjemmeside

Tilmelding via isi.dk eller 9725 2499

2495 pr. uge

www. playaprincipe.dk

booking@playaprincipe.dk

Tlf dag: 4457 0787

Aften/weekend 2023 7577

Rekonvalescenthjemmet

LYSGLIMT i Gilleleje

Pragtfuld beliggenhed direkte til havet.

Storslået udsigt.

Naturskønne spadsereture.

Et køkken, som tilbyder inspirerende varieret kost.

Godkendt af

Sygeforsikringen Danmark.

Ring efter brochure på

4830 0247

www.lysglimt-gilleleje.dk

Danmarks smukkeste

feriested for ældre.

Vi forstår godt, hvis du ikke

vil hjem igen fra vores små,

rustikke rejsemål

Ferie blandt lokalbefolkningen

Spies Rustik er vores små, autentiske rejsemål, hvor

du får en anderledes ferie lidt væk fra alfarvej. Her er

natur oplevelserne og seværdighederne lige så store,

som rejsemålene er små. Og vælger du et af de små,

familieejede pensionater, bliver du nærmest en del af

familien.

Prøv f.eks. lejlighedshotel Pegasos på Kalymnos.

Rejs 21/5, 1 uge fra 2.899,-

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 17


Fortsat fra side 15.

”Værd at vide” er korte foredrag

over populære emner fra Edvard

Munchs malerier til wc’ets historie fra

middelalderen og frem. Foredragsholderne

er ofte kendt fra radio og tv.

En gang om måneden inviteres til

Ønsketimen, hvor beboerne 10 dage

inden arrangementet kan ønske et

musiknummer, som kulturmedarbejderen/lederen

finder en indspilning af

– Musikken indbyder ofte til en god

erindringssnak.

2 forfattere sørger for at være

igangsættere for de kreative skrivegrupper,

der kører en gang om ugen.

Man skriver om ”det, som var – og

det, som er”. Emnerne kan være fx et

barndomsminde – en genstand, som

betyder meget for mig – en person, jeg

aldrig vil glemme. Beboernes tekster

er korte, komprimerede og sanselige.

Vålerengen Bo

– og servicesenter

På Vålerengen er der tilsvarende

aftenarrangementer, der samler små

og store fra hele nærområdet til musik,

optræden og biograf. Her har man

eget kor, der øver ugentligt – og deltagerne

er både ansatte, p.t.10 beboere

(op til 94 år!) og frivillige. ”Nyn og

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 18

nyd” er den ugentlige sangdag med

klaverledsagelse af kulturlederen, og

”Trim og tral” forener fysioterapeutens

øvelser med festlige marcher, valse og

evergreens på pianoet. Sammenspilsgruppen

har rytmeinstrumenter til

alle og består af kulturleder, beboere

og ansatte, der får sig en dejlig latter!

Ugentlig mødes man for at skrive

breve og lave tegninger til de børn i

Guatemala, som Vålerengen betaler

til (jvf. SOS-børnebyer o.lign) og som

beboerne er ”reservebedsteforældre”

for. Årstider og højtider markeres med

store og små sammenkomster. Endelig

er der jævnligt ”erindringscafé” med

kaffe og vafler, klaverspil og alsang.

”Kultur skal ikke være

pynten på kagen, men noget

som gennemsyrer hele

virksomheden”

Ordene er Anders Roggs, en tidligere

kulturleder på Vålerengen, en kendt

musiker, komponist og skuespiller i

Norge. Det var også ham, der opfordrede

alle medarbejdere til at ”bruge

hele os selv på jobbet”.

For foruden at have erkendt vigtigheden

af at ansætte en kulturleder

med kunstnerisk baggrund, benytter

Kirkens Bymisjons plejehjem et motto,

Fin skal man være, når man deltager i et modeshow med tøj gennem tiderne på et plejehjem

i Oslo

mange danske plejehjem kunne lære

af: ”Gør det du kan – med det du

har - der hvor du er”. I praksis betyder

det at alle medarbejdere på plejehjemmet

ikke bare yder det, de ifølge deres

stillingsbeskrivelse skal, men også

bruger hvad de i livets løb har lært sig:

guitarspil, tryllekunster, højtlæsning,

kortspil, akvarelmaling, fortælle vittigheder

o.s.v. – For alle har tilegnet sig

færdigheder, som kan glæde en gruppe

ældre på et plejehjem, der måske ikke

mere kan deltage i det sociale liv udenfor,

men gerne vil have styrket følelsen

af nærvær, mening og aktivitet og det

at være sammen med nogen om noget.

Kulturen er altså tænkt ind i hverdagen

af enhver ansat. Kultur i betydningen

menneskers måder og midler

i samvær med andre: adfærd, skikke,

traditioner og meddelelsesmidler:

sprog og kunst. Citat fra Kirkens

Bymisjons målsætning vedrørende

skabende kulturarbejde i ældreplejen:

”Ved at skabe og formidle kulturoplevelser

vil vi bidrage til at udløse

spontanitet, latter, aktiviteter, forståelse

og sammenhold.” Jeg synes, det er

udtryk for en smuk og livsbekræftende

livsholdning, som mange danske plejehjem

kunne lade sig inspirere af.

John Killick og hans

kulturarbejde med

mennesker med et

demenshandicap

På DCR’s konferencer fortalte forfatteren

John Killick, der er uddannet lærer

med erfaring fra ansættelser ved et

fængsel, et hospice og ved forskellige

plejeinstitutioner. (Hvorfor kender vi

ikke det begreb i DK: artist in residence,

altså en ”residerende” kunstner,

tilknyttet en institution? I en tid med

mange ledige kunstnere ville det være

gavnligt både for disse og for forskellige

typer institutioner at have dem

ansat.)

Killick har været tilknyttet den

afdeling ved Stirling Universitet (Skotland),

der tager sig af demensforskning,

Iris Murdoch-centeret. Han har

gennem 10 år hjulpet demenshandicappede

med at skrive digte, betaget af

deres evne til at udtrykke sig poetisk

og i det mest kraftfulde billedsprog.

Han hjælper med at strukturere,

men tilføjer ikke selv et eneste ord.

Digtene er en måde at udtrykke sig

på, og Killick mener som neurologen

Oliver Sacks, at mennesker der mister

færdigheder kan udvikle nye veje til at

få udtrykt sig selv. Her kan kulturakti-

Fortsættes på side 20.


Glæd dig til forårets kurser

på Danmarks smukkest beliggende højskole

Glæd dig til sommerens kurser

Vi har sammensat en række kurser, hvor livsglæden er i centrum.

Vore kurser er klassisk højskole, hvor vi kommer

paletten rundt, foredrag, værksteder, musik og sang, motion og

hyggeligt samvær. Traditionelt dansk køkken med grønt snit.

Forår ”Jeg vælger og livsglæde mig april” 24. 14. februar – 27. april – 9. ..................... marts. ......... Kr. Kr. 3.360,- 3.950,-

”Våren ”Kom maj er du i søde luften” milde” 10. 28. – 23. april marts – 11. .................... maj ......... Kr. 3.450,- 4.050,-

Påske Pinse på på Rude Rude Strand Strand 12. – 24. 25. marts maj ........................ – 6. april ........ Kr. 4.300,- 4.050,-

”Det ”Den grønne er forår” søde 7.– vår” 13. 26. april maj ................................. – 8. juni ................ Kr. 3.350,- 4.050,-

”Jeg Rejsekursus vælger til mig Lesbos april” 9. – 21. 14. juni – 27. ...................... april .............. Kr. Kr. 13.000,- 3.950,-

”Kom Rejsekursus maj du til Lofoten søde milde” 9.– 21. juni 28. ...................... april – 11. maj . Kr. Kr. 14.700,- 4.050,-

Pinse Sankt Hans på Rude på Rude Strand 12. 16. – – 25. 29. maj juni ................. .............. Kr. 4.050,- 4.300,-

”Den Du danske grønne skærsommer søde vår” 30. juni 26. – maj 13. – juli 8. juni ............. ........ Kr. 4.050,- 4.450,-

Rejsekursus Sommer og livsglæde til Lesbos på Rude 9. – Strand 21. juni 14. ...............Kr. – 27. juli . kr. 13.000,- 4.450,-

Rejsekursus Højsommer på Rude til Lofoten Strand 28. 9.– juli 21. – juni 10. ............ august ...... Kr. kr. 14.700,- 4.450,-

Sankt I høstens Hans Tegn på 11. Rude – 17. august.............................. Strand 16. – 29. juni ..... Kr. kr. 4.300,- 3.350,-

Du Sensommer danske på skærsommer Rude Strand 18. 30. – juni 31. august – 13. juli ........... ...... Kr. kr. 4.450,-

Materiale om kurserne samt tilmelding på 86 55 89 44

Læs mere på www.rudestrand.dk

E-mail: rudestrand@mail.tele.dk

Island

Kystvejen 114 · 8300 Odder

8 Dage Guidet

Busrundrejse

Den klassiske rundrejse.

Oplev Islands bedst kendte

naturperler og historie.

- Vandfald

- Bjerge

- Gletsjere

- Vulkaner

- Klippekyster

- Varme Kilder

Skandinavisk guide.

Pris fra: 9.980,-

Kør Selv Ferie!

Vi tilbyder attraktive

Fly, Hotel & Bilpakker!

Fly, Bil & Sommerhus!

Fly & Autocamper!

www.ice-travel.dk

Tel: +45 3332 9995

info@ice-travel.dk

Aktive seniorer vælger

Højskolen Marielyst

• fra spillemandsmusik – til opera

• fra kalkmalerier – til cobrakunst

• fra seniordans – til tango

• fra patchwork – til pilefl et

• fra guldalderen – til de glade 60’ere

Se vores nye katalog på

www.hojskolenmarielyst.dk

eller bestil på 5413 6361

På gensyn på Danmarks smukkeste højskole

4.395

Pr. pers. i delt db. vær.

(Enevær. +900)

GARDASØEN

8 DAGES BUSREJSE

Afrejse 28. maj, 5. juni og 3. juli 2010

Syd for alperne i de mest fortryllende omgivelser

i Norditalien ligger Gardasøen. De

omkringliggende bjerge giver læ og et dejligt

klima. Her har man alt, hvad hjertet kan

begære: Søen med sine skiftende farver,

strande, bjerge, overdådigt sydlandsk blomsterpragt,

viftende palmer, citroner og appelsiner

på træerne, og charmerende byer

med markeder og cafeer.

Opholdet byder blandt andet på en meget

smuk køretur langs søen, udflugt til Dolomitterne

med besøg hos en vinhandler, som

naturligvis serverer en smagsprøve på den

lokale vin. Endelig skal vi besøge den verdensberømte

kanalby Venedig.

Vi kører i en behagelig 4-stjernet langtursbus

og overnatter på gode hoteller i Tyskland

på både ud- og hjemturen.

Yderligere information og bestilling

tlf. 70 20 98 99 • www.besttravel.dk

Hotel San Giorgio BBB

Et indbydende 3-stjernet hotel

beliggende mellem Arco og Riva

del Garda, ca. 3,5 km fra Gardasøen.

Hotellet er totalrenoveret

og tilbyder faciliteter såsom

swimmingpool, stor have og

restaurant.

Inkluderet i prisen

•Transport i 4-stjernet bus

•2 x mellemovernatning på hotel i

Tyskland inkl. 2 x middag og

2 x morgenbuffet

•5 x overnatning på Hotel San

Giorgio inkl. velkomstdrink

•5 x morgenbuffet & 5 x middag

•Byvandring i Riva

•Tur langs Gardasøen

•Udflugt til Dolomitterne med

besøg hos vinhandler

inkl. vinsmagning

•Heldagstur til Venedig

•Dansk rejseleder

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 19


Fortsat fra side 18.

viteter være midlet. Derfor har Killick

sammen med andre fagfolk prøvet

at lade demenshandicappede forsøge

sig med andre kunstarter: tegning/

maling, glasmosaik, fotografering,

arbejde med collager, ler og billedhuggerkunst.

Resultaterne er ofte imponerende,

selv hos demensramte, der ikke

tidligere har forsøgt sig med kunstneriske

aktiviteter.

Hvordan kommer vi videre i

Danmark på området?

Norge havde et 3årigt nationalt forsøgsprojekt

”Kultur gir helse” fra i slutningen

af 90erne. Sverige forskningsprogrammet

”Kultur i vården” (plejen/

behandlingen) 1994 – 2006, der førte

til statslige og kommunale tiltag.

Har Danmark haft noget tilsvarende??

I Danmark er vi meget forsigtige

med at anvende andres forskningsresultater,

så før alt er gennemforsket

på dansk jord, sker der intet. Kan vi

vente på at Danmark får nedsat råd og

Hos Senior Rejser får du seniorrabat på din ferie

Apollo Rejser, Danland og Dancenter.

Læs mere på www.senior-rejser.dk

Senior Rejser · 33 93 88 00 · Sølvgade 15-17 · 1307 København K

SENIOR CRUISE CRUISE I I KØBENHAVNS

KØBENHAVNS

HAVN ELLER PÅ ROSKILDE FJORD

Tirsdag Tirsdag til fredag på

2 2 timers timers sejlads frokostfrokosti Københavns

sejlads i

Havn

Københavns Havn

inkl. frokost

Havn

og

Frokosttallerken

drikkevarer

kr. 285,00 295,00

Priserne Sejladsen på begge på skibe begge er skibe incl. 1 er glas til seniorer øl, vin eller 60+. vand og

kaffe samt Minimum sejlads 10 (min. personer. 10 couverter)

For reservation til begge skibe ring på telefon 46 4675 75 64 6460 60

www.sagaqueen.dk www.sagaqueen.dk www.sagafjord.dk

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 20

forskningsgrupper for at komme til de

samme resultater som vores naboer?

Lad os få en

kulturrevolution!

Hånden på hjertet: glæder du dig til at

komme på plejehjem? Den nøjsomme

og seje generation, min forældregeneration,

der bor der lige nu, har

aldrig været forkælede og klager ikke

så meget. Mange har det utrolig

ensomt, får maden, et bad af og til

og får skiftet bleen, et smil og et lille

klap på kinden fra det venlige personale,

men meget længere rækker tiden

ikke de fleste steder. En andagt og et

bankospil – lidt stofmaling for dem,

der stadig kan –

Vi fra de store årgange er vant til

oplevelser og et højt aktivitetsniveau…

Jeg vil foreslå at vi starter en kulturrevolution

ude på plejehjemmene! Lad

os erkende at kultur er lige så vigtig

som renlighed, mad, hjertemedicin og

forebyggelse af liggesår! Uden kultur

dør man.

En livskvalitetsmedarbejder, som

jeg kan lide at

kalde hende/

ham, har en baggrund

i professioneltkulturar-

Tirsdag Tirsdag til fredag på

(sejlads (sejlads fra fra 3/4 1/4 - - 26/10) 31/10)

2 2 timers timers sejlads frokostfrokostpå Roskilde sejlads Fjord på

inkl. Roskilde frokost Fjord og

drikkevarer Frokost

kr. 265,00 275,00

bejde. Hun skal inspirere personalet

til at bruge sig selv fuldt og helt og til

at indbygge kulturaktiviteter i hverdagen.

Til at opfatte beboeren som

et helt menneske med en identitet

og en historie, ikke bare en gammel/

svækket/dement med et plejebehov.

Hun skal etablere grupper af beboere

med fælles interesser og give dem den

kulturelle næring, de trænger til v.h.a.

musik, litteratur, dans og sang, leg og

spil, billedkunst, erindringsarbejde

o.s.v. Som fysioterapeuten tager sig af

kroppens træning og vedligeholdelse,

skal livskvalitetsmedarbejderen støtte

hjernens arbejde og gennem forskellige

sanseoplevelser stimulere følelserne.

Ikke mindst mennesker med en

demenssygdom skal stimuleres med

musik, bevægelse og erindringsaktiviteter.

Livskvalitetsmedarbejderen kan

evt. også oplære en lille gruppe frivillige,

der kan tilbyde socialt samvær og

kulturaktiviteter.

Lad os få spredt det glade budskab

om kulturens lindrende, mobiliserende

og helsefremmende virkninger ud til

vore plejeinstitutioner!

Kildemateriale bl.a.:

www.bymisjon.no >Oslo>eldreomsorg

www.dementiapositive.co.uk n

Rejs i vikingernes fodspor. Oplev fantastiske Island samt 2

stop på Færøerne. Nyd de mange mulig heder for akti viteter

og afslapning på skibet og tag med på spæn dende

udfl ugter. 1 uge i alt.

PRIS PR. PERSON FRA KR. 3.399 *,-

*Gælder v/2 pers. i kahyt i perioden 24.04-11.06 & 28.08-10.09.

Ring angående andre rejseperiode.

SMYRIL LINE DANMARK · DK-7730 HANSTHOLM · TLF 96 550 360

Det er aldrig for sent at få et

lykkeligt og indholdsrigt liv!

Væksthøjskolens kurser har forskellige emner indenfor

selvudvikling, sundhed, menneskeforståelse og du får redskaberne

til at skabe dit liv, som du ønsker det.

Kurserne er fra en uge til et års varighed,

og du kan møde andre mennesker,

der også er interesserede i at

udvikle sig og skabe et bedre liv.

DIREKTE

FRA ESBJERG

WWW.SMYRIL-LINE.DK

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000


MEDLEMSTILBUD

Pensionist eller efterlønsmodtager

- nogle vigtige oplysninger

udgave af den populære 11. håndbog ”Pensionist eller efterlønsmodtager”

kan give pensionister

og efterlønsmodtagere et redskab til at

fi nde rundt i lovgivningsjunglen. Den

har mange konkrete eksempler, som

fremmer forståelsen, og den enkelte

læser kan selv regne ud, hvad man er

berettiget til.

Overskuelig forklaring

på indviklede regler

Håndbogen gennemgår i hovedtræk

følgende:

Grundbeløb, pensionstillæg og

anden indtægts betydning for disse.

Personlige tillæg. Varmehjælp. Boligydelse.

Helbredstillæg. Supplerende

pensionsydelse (ældrechecken). Opsat

pension. Efterløn.

Derudover er der også orientering om

ældreråd og klageråd i kommunerne.

Håndbogen ”Pensionist eller Efterlønsmodtager”

er på 52 sider. Redak-

UNIKKE

OPLEVELSER

DE NORSKE

FJORDE

12 dages klassisk rundrejse

fra Danmark til Nordkap

fra kr. 17.990

SOMMER-

REJSER

27/6-8/7

23/7-3/8

30/7-10/8

med fly fra København til Bergen t/r, sightseeing,

udvendig kahyt Bergen-Kirkenes-Bergen ombord

på Hurtigruten, helpension og rejseleder.

70 13 14 18 - tryk 2 for krydstogter - cruise@dsb.dk

Læs mere på dsbrejsebureau.dk/hurtigruten

tion: Gerda Klemensen. Forfattere:

Gerda Klemensen og Lisbet Graff

Larsen.

Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes

Samvirke er håndbogen gratis.

Hvordan får man

håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes

Samvirke:

Håndbogen kan afhentes gratis hos

Pensionisternes Samvirke. Eller den

kan rekvireres mod indsendelse af

frankeret svarkuvert (A5 format).

Frankering: 12,50 kr.

Samtlige klubber og foreninger i

Pensionisternes Samvirke får tilsendt

et eksemplar. Yderligere eksemplarer

til klubbens medlemmer kan rekvireres

gratis mod betaling af porto.

Andre:

Bestil håndbogen på tlf. 35 37 24

22. Vi sender og vedlægger et giro-

Pensionist

eller

2010

Efterlønsmodtager

&

Pensionisternes Samvirke

Nogle

vigtige

oplysninger

11. udgave LO Faglige Seniorer

kort på 40 kr. Du kan også vælge at

vedlægge en check på 40 kr. Det er

nu også muligt at købe den i vores

webshop på hjemmesiden:

www.PensionisternesSamvirke.dk. n

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 21


af Palle Vestberg

Livets dessert

For nogle år

siden var jeg

ansat som psykolog

ved flyvevåbnet,

hvor jeg var

med til at udtage

aspiranter til uddannelsen

som pilot.

Jeg skulle bl.a.

interviewe de unge og derigennem

skaffe oplysninger om deres opvækst

og baggrund. Et af spørgsmålene lød:

Kan du fortælle om noget, der gjorde

særlig indtryk på dig i din barndom?

Det kunne for mange starte en

lavine af erindringer, som forbløffende

ofte indeholdt følelsesmæssige oplevelser

i forhold til bedsteforældre. Ganske

mange af disse ambitiøse uddannelsessøgende

fortalte varme – og ofte

vemodsfyldte - historier om oplevelser

med en morfar eller bedstemor.

Sådan har jeg det faktisk også selv.

Min Mormor og Bedstefar boede

i Tinning vest for Århus. Mormor

var forskolelærerinde og Bedstefar var

selvstændig murer. De boede i den

ene ende af skolen, som kun havde én

skolestue med en stor rund jernkakkelovn,

hvor jeg som helt lille fik lov

til at skrive og tegne på skifertavle med

griffel sammen med de rigtige elever,

der var delt i små grupper og rummede

børn i 1. - 3. klasse. Jeg kan endnu huske

lugten af den våde tavleklud. I den

anden ende af huset var deres lejlighed,

to stuer, et lille køkken og en trappe til

loftet med to værelser. Toilettet var et

lokum i bagbygningen ved siden af et

bryggers og en lille grisesti.

Da Mormor blev pensioneret,

flyttede de til Foldby, hvor Bedstefar

havde bygget et hus med madelevator.

Det var før køleskabenes tid, så maden

skulle opbevares i et spisekammer i

www.DBM.aS

lySholM allé 86 • 4690 haSlev

SkanDinavienS StørSte inDenDørS kræMMerMarkeD

Det Blå Marked er et eldorado for samlere

af enhver art, hos os findes Skandinaviens

største udvalg af antikt, gammelt,

brugt, glas, porcelæn, møbler, malerier,

design, figurer, legetøj, vintage, franske

kuriositeter og meget, meget mere.

VI HAR ÅBENT HVER WEEK-END ÅRET RUNDT KL. 10-17

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 22

kælderen. Bedstefar

fortsatte med at arbejde,

men nu på deltid som

kasserer i andelssparekassen.

Som enke var

Mormor fortsat familiens

samlingspunkt,

både for sine 6 børn

og deres mager og for

mig og sine 12 øvrige

børnebørn.

For mig var besøg

hos mine bedsteforældre

på fridage og i ferier

ikke kun som besøg på

frilandsmuseet, besøgene

var også – som for

mange pilotaspiranter –

fyldt med følelsesmæssigt

berigende barndomsoplevelser,

der gav

perspektiv til en travl

hverdag med forældre

og søskende. Oplevelserne

har også givet mig

perspektiv på mit liv

senere, på den livsbane som blev min.

Nu har jeg selv fået børnebørn, og

et nyt perspektiv tegner sig: pludselig

får jeg lejlighed til at betale lidt tilbage

(til mine børnebørn) af det, som jeg i

min barndom fik af mine bedsteforældre.

Og dog, det er forkert at tale om

tilbagebetaling, for selv om jeg selvfølgelig

håber, at kunne være en god

bedstefar for mine ni meget forskellige

børnebørn, så er samværet med dem

en berigelse i sig selv. Det er livsbekræftende

at se, hvordan de tackler

verdens udfordringer, samtidigt med

at jeg ved at følge deres udvikling får

anledning til atter at opleve verden -

men nu med deres øjne og tanker.

Det er et stort privilegium at være

bedstefar og have tid til børnebørn.

Familien, med bedstefar som midtpunkt

Da jeg selv var far, var der så meget,

man skulle se til og gøre: arbejdet næsten

frem for alt andet, og der var også

meget praktisk at tage sig til i en travl

hverdag. Næsten inden man fik lagt

bleer og sutteflasker væk, gik ungerne

i skole, og om eftermiddagen var de

flaskedrenge i Netto, fandt en partner

og fik selv børn. Men heldigvis var resultatet,

at jeg fik mine børnebørn, og

dem har jeg tid til. I hvert fald bedre

tid end til mine egne, da de var små.

Når jeg er sammen med andre

bedsteforældre drejer snakken sig ofte

om alle glæderne – men selvfølgelig

også om bekymringerne. For nylig var

der en bedstemor der formulerede sin

erfaring sådan: Børnebørn er livets

dessert, nyd dem, mens du kan. n

Giv din familie en meningsfuld gave

– giv dem dine erindringer!

Forfatteren og journalisten Karen Syberg lytter og skriver.

Vi former det hele til en flot bog, tilpasset dine ønsker.

Vi modtager også manuskripter til redigering.

Vi fremstiller erindringer, skønlitteratur, digte, brevsamlinger

m.v. i det ønskede antal.

– Få et tilbud på din bog!

Læs mere om os på www.munksyberg.dk

Forlaget Munk & Syberg

SønderSognSvej 90 · 4780 Stege · 55 81 84 89

mail@munksyberg.dk


Hørt og set

Fra Videnscenter på Ældreområdet har vi modtaget:

Inflationen dyr for pensionisterne

En pensionist skulle bruge 3.200 flere kr. i 2009 end

2006 for at få de samme varer. Hvor prisændringerne

for en gennemsnitlig husstand betød en stigning på

1 pct., måtte den enlige ældre bruge 1,9 pct. mere for

at fastholde sit forbrug, oplyser Danmarks Statistik.

Merudgifterne til de ældre skyldes, at de typisk bruger

relativt mange penge på varer, der er steget mere i

pris end gennemsnittet. Det er f.eks. husleje, aviser og

ugeblade.

Kilde: Politiken.dk 11.1.2010

Flere ældre trafikdræbes efter test

Demenstesten af ælde bilister har ikke betydet færre

dødsulykker med ældre involveret, som ellers var

målet. Tværtimod kan testen have virket stik modsat

og kostet flere ældre livet, fremgår det af en evaluering

fra DTU Transport. Årsagen skal søges i, at flere fhv.

bilister bliver cyklister – og her er de langt mindre

sikre i trafikken.

Det har fået både SF og de Konservative til at foreslå,

at ikke alle ældre bilister nødvendigvis skal have

deres helbred testet, blot fordi de fylder 70 år.

Kilde: Jyske Vestkysten 21.1.2010

Selv rige danskere dør før svenskere

Seks kommuner fra Nordsjælland – Hørsholm,

Gentofte, Rudersdal, Allerød, Lyngby-Taarbæk og

Furesø – samt Dragør Kommune på Amager ligger

blandt de syv øverste på Statens Institut for Folkesundheds

netop offentliggjorte liste over levealderen i

perioden 1998-2007. I Hørsholm, der ligger helt i top,

bliver man eksempelvis i gennemsnit 79,8, mens man

i København kun bliver 75,1 år. Helt i bunden ligger

Lolland med 75 år.

Mens Danmark siden 1960’erne er røget ned ad

listen over levealder og nu med 78 år i gennemsnit

indtager sidstepladsen blandt de 15 vesteuropæiske

lande, bliver den gennemsnitlige svensker 81 år.

Kilde: Politiken 27.1.2010

El-scootere fra BEK - Driftsikkerhed, service og seriøsitet

Bek Hjælpemidler A/S har i 30 år forhandlet markedets mest

driftsikre modeller og ydet den bedste service. Vi er medlem

af Dansk Rehabgruppe—din garanti for seriøsitet.

Ring for flere oplysninger, eller bestil en uforpligtende fremvisning

hjemme hos dig. Tlf.: 80 30 73 73

HOSPITAL BARIATRI DEMENS TEKNOLOGI AKTIVT LIV

SE HJÆLPEMIDLER

I FUNKTION

FØR DU BESTILLER

HEALTH&REHAB 2010

HVIS DU HAR BRUG

FOR ET NEMMERE LIV

TAG FAMILIE OG VENNER MED TIL

NORDEUROPAS STØRSTE MESSE

INDEN FOR HJÆLPEMIDLER TIL:

• personlig pleje

• behandling, træning, leg og fritidsaktiviteter

• mobilitet og transport

SE DET NYESTE INDEN FOR:

• indretning og tilpasning af boligen og erhverv

• kommunikation, information og varsling

FÅ NY INFORMATION:

• fra bruger- og fagorganisationer

• om velfærdsteknologi

VIND

MASSER AF

PRÆMIER

GÅ TIL

SEMINAR

PÅ MESSEN

GRATIS

ENTRÉ

PÅ MESSEN

- HENT DIN BILLET PÅ

WWW.HEALTH-REHAB.COM

BELLA CENTER KØBENHAVN 4.- 6. MAJ 2010

TIRSDAG KL. 9-18

ONSDAG - TORSDAG KL. 9-17

SE, RØR

OG PRØV

SELV

www.health-rehab.com

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 23


KRYDS & TVÆRS

Navn:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning 1/2010

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om én præmie på 100 kr., én på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,

der sendes til Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade

58, 2200 Kbh. N., skal

være os i hænde senest den 5. maj

2010. Mærk kuverten “Krydsord”.

Til lykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 1 - 2010

100 kr. Lis Andresen

Rossinisvej 7

7400 Herning

75 kr. Ellen Agnethe

Skovbye Nissen

Stellavej 9, 2. tv.

2610 Rødovre

50 kr. Ane Marie Henriksen

Violvej 12, Lihme

7860 Spøttrup

Anita Bundgaard

Østerbrogade 124, 4.

2100 København Ø

Birthe Olesen

Lindbjergvej 30

2750 Ballerup

!

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

(sæt venligst x)

Enkeltperson

Par

Forening/Klub:

Institution, råd, projekt m.m.

Jeg ønsker Information om Samvirket

Navn: Tlf.

Adresse:

Post nr. og by

Mange enkeltpersoner, foreninger og

klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt af Samvirkets

bistand, kurser og de servicetilbud

og rabatter, medlemmerne får. De

gør det også for at støtte og præge det

ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i sin

kreds en bred vifte af klubber, foreninger,

projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 7 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet

er kun 100 kr. om året og 130 kr. for

par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.000 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Som noget nyt kan indmeldelse også

foregå via Webshoppen på vores hjemmeside,

hvor der kan betales med det

samme.

Abonner på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger,

pjecer, medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


REJSEHJØRNET

Toscana

Toscana

23. – 29. april. La Bella Toscana med

Det Grønne Umbrien. Vin, kultur

og bølgende landskaber i Toscana og

Umbrien – med dansk rejseleder i 7

dage. Du kommer til at opleve: Siena,

Arezzo, Cortona, Renæssancebyen

Pienza og Montalcino, Umbrien med

Perugia og Assisi, San Gimignano med

vingård-besøg. Prisen inkluderer: Fly

København – Rom t/r med Cimber

Sterling, alle flyskatter og afgifter, dansk

rejseleder, lokalguide i Siena, transporter

og udflugter jf. program, indkvartering

i delt dobbeltværelse, halvpension bestående

af italiensk morgenmad og middag,

vinsmagning og let frokost i Montalcino,

Picnicfrokost med vinsmagning i San

Gimignano. Medlemspris 6.990 kr.

Bornholm

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 26

Vildgæssene i marsken

15. – 16. april. Bus fra Valby Station til

Bindeballe Købmandsgård, medbragt

mad nydes hos Købmanden.

Vadehavscentret, dæmningen til

Manø, tidevandet, Kammerslusen, Sct.

Catharinæ Kirke og kloster i Ribe og

Højer. Ballumhus hvor aftensmad og

morgenmad indtages.

Fredag: Ballum forland og enge, med

et smut over den tyske grænse. Med lidt

held ser vi 7 forskellige gåsearter. Mest

indtryk gør vel nok de tusindtallige

Bramgæs.

Af smalle veje med bussen og fugletæller

Ole Post til Saltvandssøen i Margrethe

Kog Rickelskoog. En enestående

chance for at opleve naturen i det syd

vestligste Danmark. Husk pas

Frokosten indtager vi på kroen på

den tyske side af Rudbøl i byen Rosenkrans.

Derefter går turen til Tønder by,

Tønder Museum, og byens ”Apotek” der

er fra 1600 tallet, et utroligt hus med

en permanent juleudstilling. Pris. 1.498

kr. Medlemspris 1.375 kr. Tillæg for

eneværelse 200 kr.

Bornholm

3. – 7. maj & 17. – 21. maj. På Grethas

Pension i Sandvig tilbyder vi en 5 dages

ferie med halvpension. Grethas Pension

er et hyggeligt familiedrevet hotel,

hvor man virkelig føler sig hjemme,

der er store lyse og moderne indrettede

værelser. Der bliver 4 udflugter rundt på

Bornholm, hvor vi ser alt det Bornholm

kan byde på af kultur og lokal hygge.

Efter opsamling i Jylland og Sjælland

går turen over Øresundsbroen til Ystad

og herefter med katamaranfærgen til

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

Rønne. Pris 3.500 kr. Medlemspris

3.295 kr. tillæg for eneværelse 450 kr.

Dresden

Sachsische Schweiz og Meissen

23. – 27. april. På denne fantastisk tur

oplever vi “Elbens Firenze” Dresden,

sejltur på Elben, Meissen porcelæn,

særprægede sandstensklipper, et imponerende

kongeslot og et prægtigt borganlæg,

kommer med sporvogn gennem

dybe dale og skove samt et grænsebesøg

i Tjekkiet. Prisen inkluderer: Bustur,

hotelophold, udover halvpension fra

aftensmad første dag til og med morgenmad

sidste dag, udflugter, entreer

til Königstein og procelænsfabrikken,

besøg i Pillnitz, sejltur, sporvognstur og

rejseleder alle dage. Pris 3.600 kr. Medlemspris

3.445 kr. tillæg for enkeltværelse

750 kr.

Grønland - Dit livs rejse

12 dage i sommeren/sensommeren.

Vælg mellem 19. - 30. juni eller 21. aug.

– 1. sep. I samarbejde med Arbejderhøjskolen

i Qaqortoq (Julianehåb) skal

vi opleve Grønlandsk kultur, kaffemik,

grønlandsk sang, musik, dans, mad. Der

er ture til indlandsisen, de varme kilder,

til gamle nordbopladser, mulighed for

at se hvaler og sæler. Vi oplever det nye

Grønland


Grønland ved besøg på bl.a. garveriet

Great Greenland, Landbo Forsøgsstation,

fåreavlerskolen og besøg hos en

fåreholderfamilie. På første tur oplever

vi Grønlands nationaldag 21. juni,

hvor hele byen fester. På sensommerturene

er der mulighed for at se nordlys,

flere hvaler og sæler. Prisen inkluderer:

flyrejse, bådture, helikoptertur, indkvartering,

fuld forplejning, foredrag, alle

udflugter, og afslutningsarrangement.

Pris pr person i dobbeltværelse 18.385

kr. Medlemspris 17.395 kr. Tillæg for

enkeltværelse 500 kr.

Sort Sol over marsken

Bustur med 1 overnatning 23. sep. eller

30. sep. Første stop er Geografisk Have

i Kolding med planter fra alle jordens

egne. Nyd den medbragte madpakke

her, eller der kan købes frokost på vejen

derover. I Ribe ser vi den gamle bydel

og domkirken, inden turen går til hotel

Ballumhus i Bredebro. Der er næsten

garanti for at se de mange hundredetusinder

af stære, men naturen kan være

lunefuld. Fredag kører vi til Møgeltønder,

Schackenborg og til Tyskland for at

handle. Vi spiser frokost i Flensborg og

ser lidt af byen. Husk pas. Prisen med

bus, guide i Kolding, Ribe, Møgeltønder

og marsken, pension, delt dobbeltværelse:

1.498 kr. Medlemspris 1.385 kr.

Tillæg på eneværelse 200 kr.

Rhinen/Rüdesheim i 5 dage

20. -24. sep. Rhinen er fest og stemning.

Rhinen er romantiske vinbyer. Rhinen

er maleriske vinmarker. Rhinen er

flodbåde og krydstogtskibe. På denne

dejlige vinhøsttur i september oplever

vi det hele. Vi bor på 3*** Rhinhotel i

Rüdesheim med indendørs swimmingpool,

sauna og dampbad. Hotellet ligger

centralt 5 min. gang fra centrum og

Drosselgassse. Der bliver 3 udflugter under

opholdet, blandt andet en pragtfuld

sejltur på Rhinen med opkørsel til Loreley

klippen. Pris 3.945 kr. Medlemspris

3.445 kr. tillæg for enkeltværelse 750 kr.

Randers/Randers Regnskov

14. - 16. juni. 3 dages bustur til Randers,

med overnatning på Hotel Scan-

Randers Regnskov

dic Kongens Ege. Vi skal se Randers

Regnskov og Randers by, der fik

Danmarks første gågade. Vi tager bl.a.

til Mariager (Rosernes by) Klejtrup Sø

med Verdenskortet, Den italienske have,

spiser frokost (æggekage) på Hvidsten

kro. På hjemturen spiser vi frokost på

”Tvillingegården” der har en enestående

beliggenhed ned til Båring Vig, ved

Middelfart. Et par ugifte tvillingebrødre

har boet hele deres liv på stedet og da

den sidste tvilling døde i 1999 testamenterede

de gården og 1,5 mio. kr. til

ældre-området. For 2 x overnatning,

helpension begyndende med aftensmad

1. dag og slutter med frokost 3. dag pris:

3.195 kr. Medlemspris: 2.895 kr.

Senior-cruice til Oslo

1. - 3. juni.

Vi mødes ved DFDS Dampfærgevej 30

kl. 15.30. Efter indkvartering i kahytten,

spiser vi en 2 retters menu i ”Blue Ribband”,

der er shoppingcenter, hyggemusik

og natklub ombord.

Næste dag guidet sightseeing tur

i Oslo. Turen bringer dig forbi byens

spændende seværdigheder, her kan f.eks.

nævnes Oslos flotte Opera, Vigelandsparken

med de smukke skulpturer, Holmenkollen.

Der er ved at være færdigrenoveret,

Oslo centrum med gågaden

Carl Johan. Derefter tid på egen hånd

eller følge med guiden. Vi skal være

tilbage på båden senest kl. 16.00.

Med i prisen: 2 x stor morgenbuffet,

1 x 2 retters menu + 1 øl/vand eller 1

glas vin i restaurant Blue Ribband, 1 x

Dinner Buffet + 1 øl/vand eller 1 glas

vin i restaurant 7-Seas, guidet bustur

i Oslo. Pris: 1.795 kr. Medlemspris:

1.595 kr. tillæg pr. person tur/retur;

Udvendig 2 køjes kahyt 160 kr. enkelt

kahyt 298 kr.

udvendig enkelt

kahyt 608 kr.

Nyborg/

Voldspil/

Avernakø

10.-12. august:

Vi skal bo på

det hyggelige

familiehotel ”Villa

Gulle” ved havnen.

Nyborg er en

af Danmarks ældste

og smukkeste

købstæder, med

gamle huse, stræder

og slottet fra

1100-tallet. Efter

aftensmad kører

vi til voldspil og

Nyborg Voldspil

ser musicalen ”Oliver”. Nyborg Voldspil

har landets flotteste friluftsscene, med

skønne kulisser, pragtfulde sangere og

skuespillere. Husk lunt tøj/regntøj.

2. dag: Til Fåborg, hvor vi tager

færgen til Avernakø. Vi skal på guidet

rundtur med bussen på den idylliske lille

ø, og vi spiser en frokostbuffet bestående

af ø-produkter og hjemmebagt brød,

derefter kaffe med småkager.

3. dag: Efter morgenmaden pakker

vi bussen og kører til Ulriksholm Slot,

hvor vi på en omvisning hører om slottets

historie og ser de smukke sale fyldt

med antikviteter.

Videre til Kerteminde med ca. 3

timer på egen hånd, inden vi kører til

København.

For bus, overnatning i delt dobbeltværelse

m. bad, forplejning begyndende

med frokost 1. dag, og slutter med

morgenmad 3. dag er prisen: 3.295 kr.

Medlemspris: 2.995 kr.

Langeland/Ærø

24. – 26. aug. Afgang fra Valby st. kl.

8.00. Vi skal bo på Rudkøbing skudehavn.

Vi ser Valdemar Slot, den lille herregård

skovgård med tyende museum,

Tranekær Slot, ”Den gamle Tobakslade”

og Ærø med Søbygård, Skjoldnæs Fyr,

Ærøskøbing og Marstal. Pris i delt

dobbeltv. og 2 x frokost og aftensmad

samt eftermiddagskaffe med lagkage på

hjemturen og entreer til Valdemars Slot

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 27


og Skovgård. 3.095 kr. Medlemspris

2.795 kr.

Djursland/Mols

7.- 9. sept. 1. dag tager vi til Århus i

Den gamle by eller Aros. Overnatning

på Kongens Ege i Randers. 2. dag:

ERGOVITSER

Mens vi så

godt som

var sneet

inde, fik

jeg blandt

andet tiden

til at gå med

at kikke i

Storm P ’

s Fluer, og

de er stadig

lige aktuelle i dag, som fx drengen på

vej til skole, der siger: ”Man skulle ha´

været tvillinger, så kunne den ene gå i

skole og den anden ud at fiske.”

Eller manden på værtshuset med sin

bajer: ”Jeg gør li ’ som solen, står op

ganske langsomt og ved tolvtiden er jeg

helt oppe.”

Forleden løb jeg på Gurli Margrethe,

og spurgte hende, hvordan det var gået

ude på røntgenafdelingen. - Strålende,

lød hendes svar.

Ak ja, du skulle have været sparsommelig,

mens du var ung, så kunne du,

når du nu er blevet gammel have fået

alt det, man som ung kunne have haft

rigtig fornøjelse af.

Ved en hyggelig sammenkomst fik vi

endelig kontakt med obersten, som vi

ikke har hørt fra længe. Over et glas

fortalte han, at han aftenen inden

havde danset med søde frøken Lise, og

Kvalitets‐scooter til

konkurrencedygtige priser

Ring 9759 3344

og aftal tid for en prøvetur.

www.lbtruck.com ‐ lb@lbtruck.com

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 28

langs Randers fjord, med færgen til

Djursland, til Gammel Estrup, frokost

på Auning Kro, derefter tur på den

nordlige del af Djursland med smukke

Herregårde, dejlig natur og Danmarks

ældste præstegård. 3 dag: Mols halvø

med Agri, molboernes hovedstad,

midt i dansen sprang hendes skulderstropper.

Nå da, så rødmede hun vel?

Ja, men det var der ingen, der så...

(Nåeh, på den måde, mumlede jeg efter

at have tænkt mig om.)

Der findes intet problem så stort og

kompliceret, at man ikke kan løbe fra

det.

Lider du af gigt?

- Ja, tror du, det morer mig??

Du kender det der med ved familieopløb,

at løbe ind i gamle tanter. Det

gjorde lille Sofus også fornylig.

- Lille ven, lød tantens stemme. Jeg ser,

du har din mors øjne og din fars næse, .

- ... Ja og de gamle bukser er min

brors.....

Nå fik du så skudt nogle ræve på jagten,

spurgte jeg naboen, der netop kom

hjem.

- Skudt og skudt - der var i hvert fald

4-5 stykker, der fik sig en ordentlig

forskrækkelse.

Under vinterolympiaden blev der sat ny

rekord i styrtløb.

Han styrtede allerede efter 4,23 meter.

Direktøren kom in på mit lukaf af et

kontor og sagde ret spydigt: ”Sig mig,

Ergo, læser du avis midt i kontortiden?”

- Ja, lød det spagt fra mig. med den

korte arbejdstid, kan jeg jo ikke begynde

på en bog....

Nå, hvor’ n skær den? var mit spørgsmål

til Hans Ole, da vi tørnede sammen

henne i supermarkedet, mens vore

koner handlede ind.

- Fint du, stor vogn, masser af penge

mellem hænderne, du lød hans svar.

- Nåda, det lyder godt, hvad laver du?

- Jeg er Movia-chauffør...

Ærlige Torben blev i går spurgt om,

hvornår den næste bus til Esbjerg gik

fra Varde.

Knebel Kirke, udsmykket af kunstneren

Bjørn Nørgaard, Mols Bjerge til Ebeltoft

hvor vi spiser en to retters menu i Den

Skæve Kro. Med færge fra Århus til

Odden. Medlemspris: Pris 3.195 kr.

for 2 overnatninger, fuld pension med

aftensmad 1. dag til frokost 3. dag. n

- Den kører 16.22

- Kører der ikke nogen før? blev der så

spurgt.

- Nej, svarede ærlige Torben. Vi sender

aldrig en bus afsted før den næste....

Sandt nok. De, der tåler spiritus bedst

er flaskerne - de er ikke fulde ret længe.

Forleden aften da min kone og jeg kom

hjem, lå der er en seddel på bordet fra

vort barnebarn. der ferierer hos os. På

sedlen stod der: - er taget til fodbold.

Hvornår skal jeg komme hjem?

Hr. Thomsen var oppe hos sin læge, og

efter en kort samtale og undersøgelse

spurgte Thomsen:

- Skal jeg virkelig stoppe med vin,

kvinder og sang, doktor?

- Det er slet ikke så svært, som det måske

lyder. Når de først er stoppet med

vin og kvinder, så har De såmænd slet

ikke lyst til at synge....

Nu nærmer tiden sig heldigvis igen,

hvor vi kan være heldige at møde nogle

på Østsidebænken ved Vintappersøen.

Foreløbig må vi fremdrage et enkelt

minde fra efteråret. Fuldmånen hang

over poplerne mod syd, en enkelt måge

skreg over de blanke vande og på bænken

det unge par.

- Hvad tænker du på, Carl Alfred?

- Det samme som dig, Vera.

- Du altforbarmende... så skriger jeg....

Færdigt arbejde, sagde Niels Christian,

da han halede bukserne op. så er de

tilendebragt...

Du kender sikkert situationen. Ægtepar

på biltur. Fru Hyacinth, undskyld

fruen blander sig hele tiden. Pas nu

på den cyklist. Se den fodgænger dér

Pas nu på den lastbil og så videre og så

videre.

Pludselig genmæler ægtemanden: - sig

mig er det dig eller mig, der kører?

- Ja, der kan du selv se. Du ved ikke

engang, hvem der styrer bilen...

Ergo


FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke. Du kan få en

gratis annonce i ”Formidlingen”,

hvis du vil bytte noget - efterlyse

en ny bekendtskabskreds, eller

hvis du har en interesse, du vil

dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til

os. Du er naturligvis sikret fuld

diskretion. Husk at oplyse navn,

adresse, telefonnummer. Vil du

svare på en billetannonce, så

send dit svar i en lukket kuvert

påført billetmærket, så ekspederer

vi svaret videre. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte i

indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

Formidlingen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 Kbh. N

Vestegnen. Kvinde først i 70´erne

og ikke ryger Vil gerne finde en rar

ven. Gerne med interesser som kunst

og klassisk musik, der sammen med

naturen er mine bedste interesser.

Bill. mrk. 2985.

Frederiksberg. Enke 72/165/69,

søger kontakt med ærlig og kærlig

mand til hyggeligt samvær og godt

venskab til hyggelig frokost eller god

middag. Du skal være fri af tidligere

forhold + orden i økonomien. Bill.

mrk.2986.

Storkøbenhavn/omegn. Mand

først i tresserne, 177. Frisk, sund og

rask og i god form. Søger kæreste til

hyggeligt samvær. Du må gerne være

lidt godt i stand og op til ca. 80 år

Bill.mrk. 2987.

Rødovre. Enlig dame

69/169 er rimelig slank. Vil

gerne finde en rar ven at dele

den 3. alder med. Er ikke

ryger. Holder af rejser, sport,

teater og ture ud i det blå.

Kom nu op af sofaen. Bill.

mrk. 2988.

København / omegn.

Hej er du manden med glimt

i øjet, smil på læben, cykler,

vandrer i ind- og udland.

Jazz, dans, bio. Jeg matcher

ovenstående, er enke i den

3. alder. Med hus, bil og en

dejlig familie, men mangler

manden i mit liv. Bill

mrk.2989.

København / omegn.

Dame, frisk i den 3. alder.

Enke søger en god ven til kærlig omsorg

og glæde for hinanden og fælles

oplevelser. Kun velmente svar. Bill.

mrk. 2990.

Gladsaxe. Enke i den 3. alder

ønsker at finde nogle søde veninder/

venner til fælles samvær og hjælpe

hinanden, og gå til forskellige arrangementer

sammen og hjemlig hygge.

Bill.mrk. 2991.

Køge Bugt. Velfungerende kvinde i

den 3. alder 164/59, ikke ryger. Søger

respektabel 65/70 år kærlig mands

bekendtskab for sammen at inspirere

hinanden f. eks. på rejser Bill. mrk.

2992.

København /Nord. Mand sidst

i tresserne søger dames bekendtskab,

alder 65-74/170. Mine interesser er

alsidige, bl.a. naturen og rejser. Du

skal være åben og ærlig og ikke ryger.

Bill. mrk.2993.

Kerteminde. Livsglad kvinde på

73 år søger en rigtig god ven mellem

60-80 år, til at dele oplevelser med.

Er glad for at danse, rejse, læser bøger,

synger i kor og nyder musik. Bill.mrk.

2994.

Annonce. Sidder du og håber på,

nogen vil besøge dig. Er du ung, ældre,

mand kvinde,

så har 70 årig

kvinde tid tilovers

ind i mellem .Bill.

mrk. 2995.

København /

omegn. Enlig

dame 73 år søger

M/K til fælles oplevelser,

bl.a. Samvir-

På udflugt...

Ring til Holger Danske Bustrafik,

vi kan hjælpe med

hele arrangementet:

tlf: 70 11 12 00

www.holgerdanske.dk

Holger Danske Bustrafik A/S

Fabriksvangen 25 · 3550 Slangerup

Tlf. 70 11 12 00 · Fax 47 38 02 82

Live musik på Flakfortet

Fredag og lørdag

I juni, juli og august

kes arrangementer. Håber at høre fra

jer. Bill. mrk. 2996.

Køge. Kvinde 69/165, røgfri søger

ven/kæreste ikkeryger. Til fælles fornøjelser,

bl.a. rejser, bio, teater, mad,

naturen og hjemlig hygge. Bill. mrk.

2997.

Køge Bugt. Velholdt årgang 43 søger

en ven til teater- og weekendture,

rejser og andre gode oplevelser. Jeg er

ærlig, åben, præsentabel, har humor,

ungdommelig ydre, sporty og ikkeryger.

Bill. mrk. 2998.

København / omegn. Kvinde

72/165 slank, søger en god og ædruelig,

kærlig og humørfyldt ven. Alder

70-75 år, 170/180 til fælles oplevelser

såsom: dans, teater, rejser, bio, og besøg

hos hinanden. Bill. mrk. 2999.

Brønshøj. Kvinde 73 /161 slank

søger en god ven. Jeg søger en mand

på nogenlunde samme alder. Du skal

være glad, uafhængig af tidligere forhold

og proper. Bill. mrk. 3000.

Nivå/ Hørsholm. Kvinde 60/165,

ungdommelig. Søger god og stabil

mand 60-70 røgfri og rask, til fælles

oplevelser i naturen, haven, musik og

rejser. Gerne bil og bopæl i mit område.

Bill. mrk. 3001. n

Sommerudfl ugt til Flakfortet

det 100 år gamle menneskeskabte søfort

Nyd sejltur, god mad og oplevelser...

kl. 10.00 afgang Nyhavn ved 71

kl. 11.00 historisk rundvisning på fortet

kl. 12.00 frokostbuffet i restauranten

kl. 14.50 afgang Flakfortet

eller

fra kr. 318,-

kl. 12.00 afgang Nyhavn ved 71

kl. 13.00 frokostbuffet i restauranten

kl. 15.00 historisk rundvisning på fortet

kl. 16.50 afgang Flakfortet

Book på tlf. 33 33 93 55 - 32 96 08 00

www.sparshipping.dk - www.fl akfortet.dk

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 29


Fester i fantastiske rammer

Vest for Storebælt

Teatret i Tivoli Friheden, Århus

30. maj 10.30 – 12.00

Jette Torp

Jan Svarrer

Susanna Lana

Konferencier: næstformand i Pensionisternes Samvirke,

Benny Lauridsen.

Pris, med indgang i Tivoli Friheden: 130 kr.

Efter festen er der mulighed for at nyde Tivoli Friheden.

Spis Spis din medbragte mad eller få frokost i restaurant ”Friheden” for kun 99 kr. (normalpris 129 kr.)

Billetter: Pensionisternes Samvirke 35 37 24 22, Kirsten Jensen 86 94 36 27,

Svend Lassen 86 27 43 43. eller din lokale klub. Arr: Pensionisternes Samvirke

Musikhuset, Esbjerg

28. september 10.30–12.30

Capstan koret

Mats Rudklint, Pernille Tommerup og Martin Guldborg

Jette Torp

Konferencier: Martin Guldborg.

Pris: 120 kr.

Efter festen er der mulighed for at nyde en lækker frokost

til 100 eller 135 kr.(kun mod forudbestilling).

Billetter: Pensionisternes Samvirke 35 37 24 22,

Lokal Cafeen 75 12 59 07 eller din lokale klub.

Arr: Pensionisternes Samvirke og Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø

Øst for Storebælt

Forårsfest i Tivolis koncertsal

25. maj 10.30 – 12.45

HT´s Orkester

Jette Torp og Claus Pilgaard

Christoffer Brodersen

Guido Paevatalu og Frederik Paevatalu Rulin

Priser: 115 eller 125 kr.

Sommerfester i Cirkusteltet på Bakken

14. juni 10.30 – 12.45

Sangforeningen Carlsberg

Lene Siel

Arne Lundemann

Kirsten Siggaard

15. juni 10.30 – 12.30

Jægersborg Alle Big Band

Stig Rossen

Dorthe Kollo

Louise Espersen (Gitte Hænning sange)

Arr. Pensionisternes Samvirke, tlf. 35372422

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 30


Vi elsker Sydamerika!

Peru – 15 dage

Det bedste af Peru

Check Point Travel

Rejseforedrag

- Tag med til

Sydamerika

Rejseforedrag med vores

Sydamerika-ekspert Peter Hilligsøe

Få en introduktion til vore rundrejser

og individuelle kvalitetsrejser:

13/04 i Århus

26/04 i København

04/05 i Aalborg

11/05 i Odense

Foredraget er gratis, starter kl. 19.00

og varer ca. 2 ½ time.

Tilmelding: cpt@cpt.dk eller 86 13 77 44.

Se mere på www.cpt.dk

www.cpt.dk

Bestil din drømmerejse på cpt@cpt.dk • Tlf: 86 13 77 44 • Telefonen er åben alle hverdage 9 - 17 og lørdag 10 - 13 • Medlem af Rejsegarantifonden Nr. 1321

Tillæg i enkelte perioder, højtider og speciel events.

Skræddersyede rejser: Eksotiske øer

Krydstogter • Rundrejser • Storbyferier

Kør selv • Rideferier • Bryllupsrejser

NYHED

3 eventyrlige

rundrejser med

DANSKTALENDE

rejseleder

Lima • Pisac • Inkastien • Machu Picchu • Cuzco • Arequipa • Chivay • Colca kløften • Lima

Rundrejse i Inkaernes fodspor m/blød trekking.

På denne rundrejse, i et af verdens mest spændende og eksotiske lande, ser vi det vigtigste af hvad Peru har at byde på. Vi starter i hovedstaden Lima,

fl yver over de imponerende Andesbjerge til Inkaernes gamle hovedstad Cuzco. Vi fortsætter til Urubambadalen, Inkaernes hellige dal og besøger, nok

Sydamerikas allerbedste marked i Pisac. Vi skal på en fantastisk vandretur på Inkastien i et tempo, i ”lav” højde og i en sværhedsgrad som ”alle”

kan klare. Den ”bløde trekking” som vi kalder den del af rejsen afsluttes i Machu Picchu. Vi fortsætter over højsletten til Titicacasøen og besøger de

fantastiske fl ydende øer, hvor Uros indianerne bor og samme dag besøger vi Taquileøen, hvor vi overnatter og lever et døgns tid sammen med de lokale

indbyggere. Arequipa, kaldet den hvide by, med det imponerende, 20.000 m 2 store Santa Catalina kloster, besøger vi på vej til Colcakløften - verdens

dybeste kløft hvor vi i Cabanaconde har gode muligheder for at se den enorme Condor fl yve omkring.

Mulighed for at forlænge rejsen med Nazca linjerne og Islas Ballestas kaldet ”Fattigmandsgalapagos”.

Afrejsedato: 06/11 2010 fra 24.995,-

Se hele programmet på

www.cpt.dk

Brasilien - 15 dage

Brasilien de Luxe

fra 29.995,-

Sydamerika - 25 dage

Det bedste af Sydamerika

fra 42.895,-

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2010 SIDE 31


SENIORBREVKASSEN

Spørg advokat Jens Hoffmeyer

(arv og testamente),

socialrådgiver Arne

Arnsted, Helle B. Pedersen

(forsikringsspørgsmål), psykolog

Palle Vestberg og tandlægerne

Tove Thrane og Peter Gade.

Advokat

Jens Hoffmeyer

Helle B. Pedersen

Tove Thrane og Peter Gade

Socialrådgiver

Arne Arnsted

Psykolog

Palle Vestberg

To bundfradrag?

Jeg har nogle penge i banken og aktier og

obligationer.

Jeg ved, at hvis arven overstiger ca.

260.000 skal det, der er over, beskattes

med 15%, selvom det er børnene der

arver.

Nu har jeg læst et sted, at hvis jeg

sidder i uskiftet bo, vil arven blive delt

op i to portioner. Sådan at den ene er arv

fra min afdøde mand og den anden er

arv fra mig, så der skulle blive trukket 2

bundfradrag.

Jeg vil gerne vide om det er rigtigt, eller

om der er noget jeg har misforstået.

Med venlig hilsen

H. Lund

Kbh S.

Kære H. Lund

Det har du forstået fuldstændigt korrekt.

Hvis en person afgår ved døden i 2010 og

vedkommende har siddet i uskiftet bo, vil

der være 2 boer der skal skiftes, nemlig boet

efter førstafdøde og boet efter nu afdøde.

Der beregnes 2 bundfradrag på hvert kr.

264.100,-, uanset hvornår førstafdøde afgik

ved døden. Af resten beregnes en boafgift

på 15 %. Derudover skal der betales en skifteafgift

på kr. 2.500,- og hvis boet er større

end 1 million er den samlede skifteafgift kr.

9.000,-.

Mvh

Jens Hoffmeyer

Fortryder deltagelse i fester

Jeg ved ikke om, det kun er mig, der har

det sådan; men jeg har det sådan, at hvis og

når jeg bliver inviteret ud til en fest eller en

sammenkomst, så er jeg glad og ser frem til

arrangementet.

Men jo nærmere vi kommer afholdelsen

af festen, jo mere fortryder jeg mit JA. Jeg

tænker på alle mulige undskyldninger for at

slippe. Jo nærmere tiden kommer, jo mere –

jeg vil næsten sige – desperat bliver jeg. Selv

på turen hen til festen, spekulerer jeg på,

hvordan jeg ville kunne slippe.

Under festen prøver jeg næsten at gå i et

med tapetet – og spekulerer på, hvornår jeg

kan være bekendt at gå hjem.

Hvad er der i vejen med mig?

Venlig hilsen

S. Hansen

Middelfart

Kære S.H.

Der er bestemt ikke noget i vejen med

dig, men du fortæller ikke, hvad det er for

tanker, der får dig til at fortryde efter, at du

har sagt ja. Alligevel er jeg ret sikker på, at

der ved de fester du får invitationer til, er

mindst én anden, der har det præcis som

dig.

Sig nej tak, hvis du ikke har lyst. Det er

både vært og gæst tjent med. Prøv eventuelt

at læse Emma Gads gamle etikettebog, hvor

der sikkert er flere forslag til, hvordan man

på en høflig måde kan sige nej tak.

Hvis du faktisk har lyst, skal du naturligvis

sige ja tak, og overveje, hvordan du eventuelt

kan bidrage til, at arrangementet bliver

en succes til glæde for værterne, de andre

gæster – og naturligvis også for dig selv.

Det man kan få ud af at være med til

fest, kan være begrænset, men det afhænger

jo også af én selv. Jeg bruger f.eks. høreapparater,

så jeg er nødt til at placere mig tæt

på dem, jeg gerne vil tale med – ellers får jeg

slet intet ud af det.

Venlig hilsen

Palle Vestberg.

P.S. H.C. Andersen har skrevet en lille

historie, Sneglen og Rosenhækken. Læs den

og tænk over, om du gerne vil være snegl

eller rosenhæk, hvis du kunne vælge. n

Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines