Hent vores kirkeblad - Messiaskirken

messiaskirken.dk

Hent vores kirkeblad - Messiaskirken

Velkommen til det nye

menighedsråd

Af Krisztina Vas Nørbæk, organist og kantor

Søndag den 2. december 2012 tiltrådte det nye menig‐

hedsråd ved Maglegårds Sogn. Efter flere år med kun få

rådsmedlemmer var forventningerne store til det nyligt

afholdte menighedsrådsvalg. Det blev et “aftalevalg”, idet

den kandidatliste, der blev opstillet på det af menigheds‐

rådet indkaldte orienterings‐ og opstillingsmøde den 5.

september, blev den eneste indgivne liste. En egentlig

valghandling

i november kunne derfor aflyses.

Til stor glæde for sognet og for kirkens personale har vi

nu et fuldtalligt menighedsråd med mange gode og kom‐

petente kræfter og et stort engagement. Der er en tand‐

læge, en museumsinspektør, en journalist, en ingeniør,

en skolelærer og en jordemoder blandt medlemmerne.

Der er god brug for deres indsigt og erfaring i menig‐

hedsrådsarbejdet.

De nyvalgte medlemmer er

Stående, fra venstre: Finn Hagen Madsen – næstformand,

Margrethe Floryan – kontaktperson, Lisbeth Bredahl

Leth – suppleant, Bjarne Lundt, Rose Marie Tillisch –

sognepræst, Kurt Malling Jørgensen – kasserer, Kristian

Høeg – sognepræst (kbf.).

Siddende, fra venstre: Klaus Werninge, Charlotte Gram,

Hildegonda Vejby Fog – formand, Lisbet Nybro Risum og

Karen Krogh Fanøe.

2

Et af de nye ansigter i rådet

Lisbet Nybro Risum har for nylig løst sognebånd til

Messiaskirken. Selvom det er første gang, hun er blevet

valgt ind i Maglegårds Sogns menighedsråd, er hun ikke

nybegynder. “Hele min familie og min barndom er knyttet

til kirken. Jeg har senere siddet i Esajas Kirkes menighedsråd

i 4 år, hvor jeg var med i arrangementsudvalget. Jeg

har også en baggrund som kirkekorsanger i Sankt Jakobs

Kirke.”

Det var Lisbets mands og hans families tilknytning til

Messiaskirken, som gjorde det oplagt at løse sognebånd

til en af præsterne. “Min mand, Mads, blev ansat her som

kirkekorsanger i november 2005, og jeg er kommet i

kirken stort set hver søndag siden samt ved festlige lejligheder.”

Lisbeth har også været frivillig sanger i kirke‐

koret i nogle år og synger nu i Messiaskirkens Koncert‐

kor sammen med Mads’ søster og far.

Lisbet er uddannet jordemoder og har som leder arbej‐

det med administrative opgaver og personalepleje i de

sidste 10 år. “Det giver mig en god ballast til at gå ind i de

opgaver, et menighedsråd skal løse.”


KORT NYT

GIS’ første optræden

Gentofte International Singers

debuterede søndag den 4.

november 2012 ved uropførelsen

af Katrine Suwalskis værk

“Verdenssymfoni”, skrevet over

tekster af Kristian Høeg.

GIS er et vokalensemble bestå‐

ende af kvindestemmer og tæller

12 medlemmer, hvoraf 8 sang

med til koncerten.

Lutherdag med

konfirmanderne

Lørdag den 10. november 2012

inviterede sognepræst Rose

Marie Tillisch konfirmanderne til

en event om reformationen.

Målet var at genopleve og forstå,

hvad Martin Luther satte i gang i

Wittenberg i 1517. På billedet ses

Karoline, som fik opgaven at

holde en prædiken til sine kam‐

merater.

Følg med når BUSK­tulipanerne springer ud til

foråret

Som afslutning på BUSK‐gudstjenesten den 28. oktober

2012 lagde spejderne og konfirmanderne blomsterløg i

kanten af græsplænen nordøst for kirken. Du kan se

efter spirerne og senere blomstringen lige omkring

påske. BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.

3

Skoletjenesten i

Messiaskirken

Der var ivrig aktivitet i

“Kahytten” på 1. sal i tre uger i

november 2012.

Skoletjenesten i Gentofte

arrangerede et kreativt forløb

for børn i 1.‐4. klasse om

døden og det, der følger efter.

Under vejledning af Maria Lau

Krogh lavede børnene deres

egne “himmelkasser” om,

hvordan de forestiller sig det

evige liv.

De små værker udstilles på

Gentofte Hovedbibliotek i

januar 2013.

Gentofte Gospel Choir holdt støttekoncert til fordel

for IBIS’ arbejde i Ghana

Gentofte Gospel Choir har for anden gang arrangeret

støttekoncert på Bellevue Teatret. Koncerten den 4.

november 2012 resulterede i 8.000 kr. fra indsamlings‐

bøsser, plus billetindtægterne til fordel for et uddannel‐

sesprojekt, IBIS har startet i Ghana.


Opstandelsens vej

Tanker til faste, påske og pinse om vandet der

slukker tørsten, og brødet der stiller sulten

Af Rose Marie Tillisch, sognepræst

Al tale om kristendom er billedtale: Jesus er det levende

vand. Når Jesus går på det oprørte vand, går han ind i

angste kaoshjerter og forvandler dem, omvender dem til

nyt liv i glæde. Det er daglig opstandelse. Hverdagsop‐

standelse.

Der findes levende vand, og der findes dræbende vand.

Når Gud går på vandet, bliver vand til liv. I dåben går

Gud på vandet for os. Drukner med os og løfter os op

igen. Lader os hvile ved grønne enge. Vandets kaos‐

kræfter omvendes, når kærligheden vandrer på det. Vi

ser ikke vandet i vore kroppe, men vi mærker det, når vi

mangler det og tørster; og vi mærker det, når vi læsker

os ved at drikke det klare, rene vand.

Vi ser ikke kærlighed, men vi mærker den, sanser den,

både når den ikke er der, og når den er der. Vi ser den

ikke. Og skønt vi ikke ser den, så findes der kun få

mennesker, der ikke tror, kærlighed findes.

4

Vi har ikke øje for opstandelsen i vore hjerter. Vi møder

den ellers dagligt, når øjet fyldes i glæde over lyset fra en

påskelilje, der baner sig vej. Når brudte eller pressede

kærlighedsforhold pludselig får nyt liv. Når sygdom

forlader kroppen, og livsglæden fosser ind.

Vi erfarer opstandelsen i fællesskaber, i kirkens kærlig‐

hedsmåltid, hvor vi får brød og vin. Et nærende kærtegn,

der viser, at selv vi, der som Jesu øvrige disciple forræ‐

der, svigter og fornægter Gud, selv vi mættes af kærlig‐

hedens Gud, han der om sig selv siger: Jeg er livets brød.

De første kristne kaldte sig: de, der går vejen. Kristen‐

dom er vejens tro. Ved at gå vejen opdager du dine

fødders begrænsning, og du må overgive dig og lade dig

bære af kærlighed. Jesus siger: jeg er vejen, sandheden

og livet. Når Jesus går vejen, bliver den en vej, vi andre

også kan gå.

Det er en vej, Maria Magdalene blev den første til at gå.

Fra forbløffelsen over den tomme grav og de lysende

engle, gik hun til de andre disciple for at fortælle, at

vejen er opstået. De første fødder på opstandelsens vej

blev hendes. Vand, brød, vin, fødderne der går vejen på

jorden, er alle billeder. De fortæller, at kristentro er

opstandelsestro.


Hjertets forvandlinger

Andagt – Måltid – Studiekreds

4 onsdage kl. 17‐20

ved sognepræst Rose Marie Tillisch

30. januar, 6. marts, 24. april og 22. maj

30. januar: Jeg dig til mit hjerte binder.

Bernhard af Clairvaux (1090‐1153) og

cisterciensisk fromhedstradition, som den

gemmer sig i Luthers skrifter og i luthersk

ortodoksis salmer.

6. marts: Guds riges evangelium er

sødt som honningkage. Hans Adolph

Brorson (1694‐1764) og Peder

Hersleb (1689‐1757). Om to danske

pietistiske biskopper, den enes salmer,

den andens prædikener, som de blev

til midt i den gryende oplysningstid.

24. april: Fuglen under himlen. Optakt

til Søren Kierkegaards (1813‐1855) 200‐

års fødselsdag den 5. maj. Med særligt

blik for Kierkegaards opbyggelige taler,

og hvordan de udfordres af hans

samtidige medkæmpe, N.F.S. Grundtvigs

(1783‐1872) salmer.

22. maj: Ak, søger de ydmyge

steder. Om P.G. Lindhardts (1910‐

1988) hjertesprog og billedtale i

prædikener og salmevalg. Hvordan

dansk prædikenkunst blev fornyet

gennem Lindhardts insisteren på at

spørge, hvem det evige liv er, og ikke

hvad det evige liv er.

5

kONCERTSERIEN

“INSTRUMENTS”

Forårets koncertserie fortsætter, hvor vi slap i efteråret

2012. I “Voices” var den menneskelige stemme i fokus. I

“Instruments” vendes blikket mod dels traditionelle og

dels eksotiske musikinstrumenter. Udvalget forsøger at

repræsentere alle instrumentyper: strygere, blæsere,

tasteinstrumenter og slagtøj. Koncerternes repertoire

spænder fra tidlig barok til nutid og omfatter geografisk

Vest‐ og Østeuropa, Mellemøsten og Nordafrika.

Søndag den 10. marts 2013 kl. 16

Morten Carlsen – taragot og

Krisztina Vas Nørbæk – klaver

Taragotten (tárogató) stammer fra Ungarn og er et

klarinetlignende blæserinstrument. Dens forgænger var

populær i det 17.‐18. århundrede og brugtes i den

såkaldte “kuruc”‐frihedskamp som signalinstrument.

Dette instruments oprindelse kan tilbageføres helt til det

10. århundrede i Arabien. Morten Carlsen, som spiller

saxofon i bl. a. New Jungle Orchestra, har eksperimen‐

teret med taragotten i rigtig mange år. Der er en farverig

palet af folkemusik, klassiske værker og improvisationer

på koncertprogrammet.

Gratis adgang.


Søndag den 21. april 2013 kl. 16

Musik af Christian den 4.s hofkomponist

William Brade

med Copenhagen Viols

William Brade

(1560‐1630) var i

Christian den 4.s

tjeneste i to om‐

gange: først i årene

1594‐96 og anden

gang fra ca. 1599 til

1606.

Gambeconsorten

Copenhagen Viols vil gerne præsentere et udvalg af

Brades musik for viola da gamba, som den kunne have

lydt ved den danske konges hof. Ensemblet består af

Hanne Loftsdottir, Jens Nørbæk, Thomas Pitt, Mogens

Rasmussen og Anders Cornelius.

Gratis adgang.

Søndag den 5. maj 2013 kl. 16

Orgelkoncert

med Krisztina Vas Nørbæk

Messiaskirkens organist gennem snart 10 år vil præsen‐

tere et muntert forsommer‐program med værker af J.P.

Sweelinck, Buxtehude, J. S. Bach, Telemann, W.A. Mozart

og M. Duruflé. Efter koncerten er der rundvisning på

pulpituret, hvor Krisztina vil fortælle om kirkens

Frobenius‐orgel.

Gratis adgang.

6

Søndag den 2. juni 2013 kl. 16

Dóra Seres – tværfløjte og

Krisztina Vas Nørbæk – klaver

Den ungarske fløjtenist, Dóra Seres,

er uddannet på Franz Liszt

Musikakademi i Budapest og på

Universität für Musik und Drama i

München. Dóra er en efterspurgt

solist i Danmark og i Europa og har

vundet flere internationale

konkurrencer. Ved koncerten vil

hun præsentere et program, som

rækker fra tidlig barok til nutid.

Efter koncerten er der mulighed for

at høre mere om hendes instrument

og stille spørgsmål til solisten.

Gratis adgang.

Andre

koncerter

Matinékoncert med Messiaskirkens Vokalensemble

Søndag den 3. februar kl. 16

Kirkens professionelle sangere kan opleves som solister

og som kor, med både kirkelige og verdslige værker,

duetter, arier og lieder. Krisztina Vas Nørbæk er dirigent

og

akkompagnerer ved klaveret.

Gratis

adgang.

Nordiske sommersange ved

Messiaskirkens Koncertkor

Fredag den 14. juni kl. 19

Korets traditionsrige sommerkoncert i forbindelse med

Gentofte Fest‐ og Kulturdage. Programmet består af

nordisk kormusik og sommersange.

Gratis adgang.


Ikon‐

værksted

Ikoner er billeder af stor ro og skønhed, de er “vinduer

til Himlen”. De stammer fra den ortodokse kirke, hvor de

bruges i forbindelse med bøn både til gudstjenester og i

private hjem. Men i de senere år har de fundet vej til

mange mennesker i andre kulturelle og kirkelige sam‐

menhænge, og det gælder også den danske folkekirke,

hvor den voksende interesse bl.a. kommer til udtryk i

ikon‐workshops og malekurser på højskoler og aften‐

skoler m.m.

Vi kan nu i Messiaskirken tilbyde undervisning i, hvor‐

dan man maler ikoner.

I traditionel sprogbrug “skriver” man en ikon.

For undervisningen står Benny Astly Andersen, der efter

en lang karriere som civilingeniør i USA, gik i mesterlære

først hos Xenia Prokrovsky og derefter i flere år hos

Vladislav Andrejev. Benny Astly Andersen er en af de få

herhjemme, som kan udføre ikonmaleriet i ægte russisk

teknik og stil. Sognepræst Kristian Høeg deltager som

teologisk konsulent.

Undervisningen finder sted i Messiaskirken hver torsdag

kl. 19‐21.30. Første gang i sæsonen er torsdag den 14.

februar. Undervisningen er gratis, men man må påregne

udgifter til materialer. Den plade, man maler ikonen på,

skal specialfremstilles, og leveringstiden er ca. en

måned.

7

Fristen for tilmelding er søndag den 20. januar. Der er 8

pladser, og de først tilmeldte får pladserne.

Tilmelding hos kordegn Eva Geert‐Jørgensen på kirke‐

kontor@messiaskirken.dk.

Keltisk

andagt

og

cirkeldans

I den hektiske tid, vi lever i, hvor mange går ned med

stress, er der et stort behov for fordybelse. Har du prøvet

at være med til keltisk andagt eller cirkeldans? Det er to

fine måder, man kan fordybe sig på.

En gang om måneden åbner vi kirken for andagt med

sange, inspireret af keltisk spiritualitet. Efter en pause

ved en kop kaffe eller the i Caféen inviterer vi til fortsat

fordybelse med cirkeldans. Vi synger enkle strofer i

meditativ gentagelse, kombineret med enkle bevægelser

i en sluttet kreds. Det er kroppens bøn.

Datoer i forårssæsonen: onsdag den 23. januar, onsdag

den 27. februar, onsdag den 27. marts og onsdag den 8.

maj. Hver gang med start kl. 17. Kontakt gerne organist

Krisztina Vas Nørbæk på kvn@messiaskirken.dk, hvis du

har spørgsmål.

I weekenden fredag den 5. april kl. 19 til søndag den 7.

april kl. 17 er der en særlig danse‐workshop med Glen

Burden, som vil undervise i Fadervor‐danse. Mere

information følger på www.messiaskirken.dk og i

Villabyerne.


HØJSKOLEEFTERMIDDAGE

I MESSIASKIRKEN

TORSDAG DEN 24. JANUAR KL. 14.30

Dansk kunst på verdenskortet: Fra Eckersberg til

Hammershøi ved overinspektør, dr.phil. Kasper Monrad,

Statens Museum for Kunst

Dansk kunst var længe kun et anliggende for danskerne.

Men i løbet af de seneste 20‐30 år er der opstået en

meget stor international interesse for den danske kunst

fra 1800‐tallet. Værker af de mest betydelige kunstnere

er blevet vist på flere vigtige udstillinger i udlandet,

ligesom en række af deres malerier har fundet vej til

mange af verdens mest betydelige kunstmuseer. De

bedste af de danske kunstnere – såsom Eckersberg,

Købke, Lundbye og Hammershøi – anerkendes nu som

kunstnerne i første række på lige fod med deres inter‐

nationale samtidige.

Foredraget vil sætte den danske kunst ind i en interna‐

tional sammenhæng og belyse, på hvilke punkter de

danske kunstnere har bidraget til periodens kunsthi‐

storie.

Gratis adgang.

8

TORSDAG DEN 21. FEBRUAR

KL. 14.30

Religionssatirens glemte

historie ved Dennis Meyhoff

Brink, ph.d.­stipendiat,

Københavns Universitet

Alle kender Kurt Westergaards

Muhammed‐tegning. Men de

færreste ved, at europæiske

satiretegnere også gjorde grin

med Muhammed for over 100 år siden; eller at religions‐

satire spillede en afgørende rolle for hekseafbrændin‐

gernes ophør for omtrent 250 år siden; eller at Luther

for snart 500 år siden skrev tekster til karikaturteg‐

ninger af paven. Religionssatirens historie er nemlig i vid

udstrækning endt i glemmebogen.

I dette foredrag skal vi imidlertid på en rejse gennem

religionssatirens glemte historie. Undervejs vil man

blandt andet kunne høre, hvordan middelalderens

munke parodierede Fadervor, og se hvordan oplysnings‐

tidens satiretegnere udstillede kirken som en penge‐

maskine. Modsat den almindelige opfattelse i dag, var de

fleste religionssatirikere frem til det 19. århundrede

kristne, som gjorde grin med andre kristne. Men i prin‐

cippet har alle stået for skud: Katolikker og protestanter,

jøder og muslimer, darwinister og ateister.

Samtidig er religionssatire til alle tider blevet betragtet

med udbredt skepsis og været underlagt en lang række

restriktioner lige fra den katolske kirkes liste over

forbudte bøger til de moderne staters censurforanstalt‐

ninger og blasfemilove.

Selv sekulære stater har beskyttet – og beskytter fortsat

– majoritetens religion, fordi den betragtes som afgø‐

rende for folkets moral og nationens sammenhængs‐

kraft.


Desuden censurerer virksomheder og kulturinstitutio‐

ner såsom forlag, museer, tv‐stationer osv. i stigende

grad religionssatire. Alt dette har satirikere imidlertid

også latterliggjort i en lang række karikaturer, hvoraf et

uddrag vil blive præsenteret i foredraget.

Gratis adgang.

TORSDAG DEN 21. MARTS KL. 14.30

Fra Buddha til Kristus ved Else Marie Kjerkegaard,

cand. polit., forfatter

Da Else Marie Kjerkegaard som ung og erklæret ateist i

1960’erne flyttede til København og engagerede sig på

den politiske venstrefløj, lå det ikke i kortene, at hun

senere i sit liv ville

komme ud på en lang

åndelig opdagelsesrejse.

Men det blev tilfældet,

da hun efter en krise

stod ved en skillevej og

blev klar over, at hun

havde fortrængt sin

længsel efter åndeligt

nærvær.

I foredraget fortæller hun om sit møde med den indiske

Raja yoga‐meditation og den buddhistiske træning i

opmærksomhed hos den vietnamesiske munk, Thich

Nhat Hanh; om sin erkendelse af, at hun måtte forsone

sig med fortiden og den religion, hun var vokset op med;

om hvordan hun gennem kristen meditation og retræte

lod sig overrumple af en kristendom, der viste sig at

betyde meget mere for hende, end hun forestillede sig.

På den baggrund vil hun bl.a. komme med sine bud på,

hvordan erfaringer fra buddhismen kan berige kristen

tro, og hvor der er forskelle mellem de to spirituelle

traditioner, der ikke lader sig forlige.

9

Else Marie Kjerkegaard er bl.a. forfatter til “Nærværets

Vej. En opdagelsesrejse med Buddha og Jesus” og udgav

sidste år efter en rejse til Vietnam “Med håbet som

rejsefælle”.

Gratis adgang.

TORSDAG DEN 18. APRIL KL. 14.30

Da mord blev en smutvej ved seniorforsker, dr.phil.

Tyge Krogh, Rigsarkivet

Lige før jul 1741 skubbede Margrethe Christiansdatter

ubemærket en tilfældig ni‐årig pige ned i en af de

københavnske kanaler. Barnet druknede. Da pigens

efterladte begyndte at savne hende, startede man en

eftersøgning. Inden den var slut, havde Margrethe meldt

sig selv.

Margrethe hørte til den ikke lille gruppe af “melankolske

mordere”, der alle havde et ønske om at blive henrettet.

De var i princippet selvmordere. Men ifølge den prote‐

stantiske frelselære førte selvmord én lige lukt i helvede.

Tanken om evig fortabelse afholdt derfor deprimerede

selvmordskandidater fra at tage livet af sig. Mord var en

smutvej. Straffen for mord var døden, og med henrettel‐

sen fulgte en både kirkeligt og folkeligt sanktioneret

frelse.

Tyge Krogh

har skrevet en

fascinerende

og enestående

bog om fænomenet, bygget

på omfattende kildestudier

og sat ind i en europæisk

sammenhæng, “A Lutheran

Plague. Murdering to Die in

the Eighteenth Century”.

Gratis adgang.


Caféen

i Messiaskirken

Operacafé

Onsdagene 23. januar, 20. februar, 13. marts, 24. april og

22. maj kl. 13‐16.

Første gang fortæller Klaus Werninge om danske stem‐

mer fra første halvdel af det 20. århundrede og har bl.a.

cd‐eksempler med af Erik Smedes, Vilhelm Herold,

Tenna Kraft og Lauritz Melchior. 13. marts lytter vi til

forskellige og frie tolkninger af Messias, og Mads Nybro

Risum fortæller. De øvrige gange tager vi selv yndlings‐

cd’er med. 22. maj er der sommerafslutning.

Kontakt Lisbet Nybro Risum på 61 60 31 11.

Au Pair Café

Every Friday from 19:30 to 21:20. This is an ideal oppor‐

tunity for au pairs to meet and to spend some leisure

time in a nice atmosphere. You may bond

with friends

and form new friendships.

Contact Ching Ayag +45 91 42 80 14.

10

Lektiecafé

Kom og lær dansk i hyggelige omgivelser.

Messiaskirken holder lektiecafé lørdage i lige uger, med

start lørdag den 26. januar 2013 og frem til og med maj

måned. Undervisningen bliver tilrettelagt

efter de inte‐

resseredes behov og er for alle.

Kontakt

Naja Månsson på 50 41 33 27.

Underviser

Eva Poulsen på 42 19 97 12.

Skakcafé

Onsdagene 16. januar, 13. februar, 6. marts, 17. april og

15. maj. kl. 13‐16.

Skakcafeen henvender sig til alle, der har lyst til et parti

skak – øvede såvel som uøvede. Kender du ikke reglerne,

så er det ikke noget problem, du skal nok få hjælp. Her er

intet ratingstress, men hyggeligt samvær. Tag f.eks. et af

dine bedste partier med, så vi andre kan nyde det. Eller

har du problemer med en åbning, så er der mulighed

for

råd og vejledning.

Kontakt Klaus Werninge på 30 70 53 05 eller

werninge@live.dk.

Madcafé

Onsdagene 6. februar, 3. april og 12. juni fra kl. 17.

Kom og vær med til at lave maden eller kom og nyd den

– for en flad tyver!

Kontakt

Eva Geert‐Jørgensen på 40 61 35 15 eller

Leif

Hygild Andersen på 27 44 77 41.

Cupcake­café

Onsdagene 9. januar og 10. april kl. 19.

Lad barn og mand blive hjemme

og kom og hjælp Leif

med at pynte cupcakes! Vi får en hyggelig aften i Caféen!

Kontakt Leif Hygild Andersen på 27 44 77 41.


Forårsudflugt

Torsdag den 16. maj 2013 til Præstø og herregården Nysø

Sydsjællandsk herregårdslandskab, historisk købstadsmiljø, kirkebesøg og den verdenskendte

billedhu gger Bertel Thorvaldsen (1770­1844),

hans liv og virke på Nysø

Kl. 10.00 Afgang med bus fra Messiaskirken.

Kl. 10.10 Afgang fra Strandlund.

Kl. 11.30 Besøg i Præstø Kirke, med barok altertavle

af Abel Schrøder – som i Holmens Kirke.

Historisk fortælling undervejs

v/Kai Christiansen,

lokalhistoriker, og om kirkens

gravmonumenter v/Margrethe Floryan.

Kl. 12.15 Frokost i Café Mokka.

Kl. 13.10 Ankomst til herregården Nysø og rundvisning v/Margrethe Floryan i barokhaven og landskabshaven.

Besøg i billedhuggeren Bertel Thorvaldsens atelier samt i Thorvaldsen‐samlingen.

Kl. 14.30 Afgang til Jungshoved. Fortælling på slotsbanken om Gøngehøvdingen v/Kai Christiansen

og besigtigelse af

Jungshoved Kirke med

Thorvaldsens altertavle v/Margrethe Floryan.

Medbragt kaffe og kage

på stedet, efterfulgt af en kort spadseretur langs vandet.

Kl. 16.00 Afgang fra Præstø.

Kl.

17.15 Ankomst Strandlund.

Kl.

17.25 Ankomst Messiaskirken.

Turen er arrangeret af museumsinspektør ved Thorvaldsens Museum,

ph.d. Margrethe Floryan og sognepræst Kristian Høeg og er åben for alle i Maglegårds Sogn.

Pris for denne skønne heldagsudflugt: 300 kr., alt inkl.

Tilmelding og betaling til kirkens kontor tlf. 39 62 52 02 eller kirkekontor@messiaskirken.dk

samt i forbindelse med kirkens arrangementer.

Tilmeldingsfrist 1. maj.

11


Tempelkilden

Af Kristian Høeg, sognepræst

Livet kan live op. Det bekender vi hver søndag i kirken,

når vi siger om Helligånden, at den “levendegør”. Ordet

blev indføjet som led i trosbekendelsen på det økume‐

niske kirkemøde i Konstantinopel i 381. Udtrykket var

ikke tomt. Der lå erfaring bagved. Helligånden kan forny

livet. Biblen er fuld af fortællinger om det. Får man

Helligåndens gave, er det “levende vand”. En kilde, som

sprudler i sjælens indre.

Profeten Ezekiel anede det i visionen om Tempelkilden.

“På begge bredder af strømmen vokser alle slags frugt‐

træer, hvis blade ikke visner, og hvis frugt ikke slipper

op; de bærer nye frugter hver måned, for vandet til dem

kommer fra helligdommen. Deres frugter tjener til føde,

og deres blade til lægedom” (Ezekiel 47).

Tempelkilden er Guds overdådige fontæne. Se bare hvil‐

ken overflod, der er i naturen! Hvilken ubekymret ødsel‐

hed af farver og former og lugte og arter. Der er

12

billeder på Helligånden i træernes susen, bølgeslagene

og de store sandstrande, vandfald og kildevæld og … ja,

du kan selv fortsætte, metaforerne står i kø for at kunne

antyde Åndens ufattelige gavmildhed. Gud er på færde

og levendegør.

Tempelkilden kan begynde at sprudle i ethvert menne‐

skes liv. Jesus påstod, det er muligt. Derfor holdt han

Bjergprædikenen. Helligånden gør jer i stand til at leve

på en måde, som er fuldkommen åbenhjertig, uforbe‐

holden og overraskende, sagde han. Elsk dine fjender,

overrask dem med din kærlighed, giv til enhver, som

beder dig, gå to mil, når du bliver bedt om at gå én, vend

den anden kind til. “Vær fuldkomne, som jeres himmel‐

ske fader er fuldkommen” (Mattæus 5‐7).

Men hvad nu, hvis jeg oplever, at det liv, der livede op –

siden gik i chok? Så står ordene fra trosbekendelsen

stadig ved magt. Helligånden “levendegør”. Om og om

igen. For Gud er der ingen grænser.


Frirum for pårørende

Vi sætter fokus på, hvad der optager os som pårørende

til familiens ældste medlemmer. Dagligdagen med ældre,

der måske får hjælp professionelt af plejepersonale eller

af pårørende, er fyldt med tanker, erfaringer, glæder og

frustrationer.

Vi mødes en gang om måneden vinteren igennem på

“Kvisten” i Menighedshuset. Der vil være oplæg ved en

fagperson til inspiration og debat, eller en film. De to

første gange bliver torsdagene den 14. februar og 14.

marts, begge gange kl. 17‐19. Deltagelse er gratis.

Frirum for pårørende ledes af sygeplejerske, cand.mag.

Karen Krogh Fanøe, som har arbejdet med ældre i fami‐

lien i Japan og Danmark, samt sognepræst

Kristian Høeg.

Programmet vil blive annonceret på

www.messiaskirken.dk og i Villabyerne.

Hotline for pårørende: kkfanoe@mail.dk, hvor spørgs‐

mål er velkomne.

Pilgrimsvandring – lørdag den 1.juni

Messiaskirken arrangerer en pilgrimsvandring i den spæde sommer.

Vi

skal vandre i et af de smukkeste områder i Nordsjælland, nær Slangerup.

Vi går cirka 12 km og holder andagter og stilhed undervejs.

Vi

bevæger os ud i Guds grønne natur efter pinsefesten.

Vi mødes på Hellerup station kl. 9 og er tilbage senest kl. 18.

Har

du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til sognepræst Kristian Høeg på

39 62 15 67. Tilmelding senest den 25. maj til kirkekontor@messiaskirken.dk

Der er plads til max. 20 deltagere, så det er efter først til mølle princippet.

Det er gratis at deltage. Man skal selv sørge for madpakke og drikkevarer, samt betale

for offentlig transport.

13

Den, der har ører, skal høre

Vågeaften fredag den 8. februar kl. 20­23

Fordybelse

og nærvær gennem sang, tekstlæsning,

meditation og stilhed

Ved

Marianne Miravet Sorribes, Anne Rosing‐Schow,

Naja Månsson og Kristian Høeg.

Mere

information følger påwww.messiaskirken.dk og i

Villabyerne.


Gudstjenester

Januar

Tirsdag d. 1. januar

Nytårsdag

Lukas

2,21

Kl.

16: Rose Marie Tillisch

Søndag d. 6. januar

Helligtrekongers søndag

Mattæus 2,1‐12

Kl.

10.30: Rose Marie

Tillisch

Søndag d. 13. januar

1. søndag efter

helligtrekonger

Lukas 2,41‐52

Kl.

10.30: Rose Marie

Tillisch

Onsdag d. 16. januar

Spaghettigudstjeneste

Kl.

17.30: Rose Marie

Tillisch

Søndag d. 20. januar

Sidste søndag efter

helligtrekonger

Mattæus 17,1‐9

Kl.

10.30: Rose Marie

Tillisch

Søndag d. 27. januar

Septuagesima

Mattæus 20,1‐16

Kl. 10.30: Rose Marie

Tillisch

Februar

Lørdag d. 2. februar

Kyndelmisse

Kl. 19: Kristian Høeg

Søndag d. 3. februar

Seksagesima

Markus

4,1‐20

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Søndag d. 10. februar

Fastelavn

Mattæus

3,13‐17

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Søndag d. 17. februar

1. søndag i fasten

Mattæus

4,1‐11

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Onsdag d. 20. februar

Spaghettigudstjeneste

Kl.

17.30: Kristian Høeg

Søndag d. 24. februar

2. søndag i fasten

Mattæus 15,21‐28

Kl. 10.30: Kristian Høeg

14

Marts

Søndag d. 3. marts

3. søndag i fasten

Lukas 11,14‐28

Kl. 10.30: Rose Marie

Tillisch

Søndag d. 10. marts

Midfaste

Johannes 6,1‐15

Kl. 10.30: Kristian Høeg

Tirsdag d. 12. marts

GOSPELGUDSTJENESTE

Kl. 19.30: Kristian Høeg

Søndag d. 17. marts

Mariæ bebudelsesdag

Lukas

1,26‐38

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Onsdag d. 20. marts

Spaghettigudstjeneste

Kl.

17.30: Kristian Høeg

Søndag d. 24. marts

Palmesøndag

Mattæus

21,1‐9

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Torsdag d. 28. marts

Skærtorsdagsmåltid

Mattæus 26,17‐30

Kl. 19: Kristian Høeg

Fredag d. 29. marts

Langfredagsliturgi

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Søndag d. 31. marts

Påskedag

Markus 16, 1‐8

Kl. 10.30: Rose

Marie

Tillisch

April

Mandag d. 1. april

2. påskedag

Lukas

24,13‐35

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Søndag d. 7. april

1. søndag efter påske

Johannes

20,19‐31

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Søndag d. 14. april

2. søndag efter påske

Johannes 10,11‐16

Kl.

10.30: Rose Marie

Tillisch

Onsdag d. 17. april

Spaghettigudstjeneste

Kl.

17.30: Kristian Høeg


Søndag d. 21. april

3. søndag efter påske

Johannes 16,16‐22

KONFIRMATION

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Fredag d. 26. april

Bededag

Mattæus 3,1‐10

KONFIRMATION

Kl.

10.30: Rose Marie

Tillisch

Søndag d. 28. april

4. søndag efter påske

Johannes 16,5‐15

KONFIRMATION

Kl. 10.30: Kristian Høeg

Onsdag d. 15. maj

Maj Juni

Søndag d. 5. maj

5. søndag efter påske

Johannes

16,23b‐28

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Torsdag d. 9. maj

Kristi Himmelfartsdag

Markus 16,14‐20

Kl. 10.30: Kristian Høeg

Søndag d. 12. maj

6. søndag efter påske

Johannes

15,26‐16,4

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Tirsdag d. 14. maj

GOSPELGUDSTJENESTE

Kl. 19.30: Kristian Høeg

Kyndelmisse – lørdag den 2. februar kl.19

Spaghettigudstjeneste

Kl.

17.30: Kristian Høeg

Søndag d. 19. maj

Pinsedag

Johannes 14,22‐31

Kl. 10.30: Kristian

Høeg

Mandag d. 20. maj

2. pinsedag

Johannes

3,16‐21

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Søndag d. 26. maj

Trinitatis

Johannes 3,1‐15

Kl.

10.30: Rose Marie

Tillisch

Vær med til den stemningsfulde højtid i vores kirke, hvor vi alle kan deltage i

lysvandringen

med levende lys og denne aften illuminere det prægtige rum på en

anderledes og fortættet måde.

Gudstjenesten varer under en time. Så skal man videre i byen, kan det stadig nås.

Alle,

der har tid og lyst, inviteres som sædvanligt til et lille traktement i Menighedssalen,

hvor vi synger årstidens danske sange – og nyder konfirmandernes hjemmebag.

Koncertkoret medvirker, foruden spejderne som står og lyser vej til kirken med

flammende

fakler, samt konfirmanderne som har skrevet de bønner, vi bruger i

gudstjenesten.

Prædikant er Kristian Høeg.

15

Søndag d. 2. juni

1. søndag efter trinitatis

Lukas

16,19‐31

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Søndag d. 9. juni

2. søndag efter trinitatis

Lukas

14,16‐24

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Søndag d. 16. juni

3. søndag efter trinitatis

Lukas

15,1‐10

Kl.

10.30: Kristian Høeg

Søndag d. 23. juni

4. søndag efter trinitatis

Lukas 6,36‐42

Kl.

10.30: Rose Marie

Tillisch

Søndag d. 30. juni

5. søndag efter trinitatis

Lukas 5,1‐11

Kl. 10.30: Kristian Høeg


Arrangementsoversigt

Onsdag den 23. jan. kl. 17 Keltisk andagt og cirkeldans.

Kontakt til kirken:

Torsdag den 24. jan. kl. 14. 30

Onsdag den 30. jan. kl. 17

Lørdag den 2. feb. kl. 19

Søndag den 3. feb. kl. 16

Fredag den 8. feb. kl. 20‐23

Torsdag den 21. feb. kl. 14. 30

Onsdag den 27. feb. kl. 17

Onsdag den 6. mar. kl. 17

Søndag den 10. mar. kl. 16

Onsdag den 13. mar. kl. 17

Foredrag: “Fra Eckersberg til Hammershøj” v/Kasper Monrad.

Kirkekontoret og kordegn

Andagt‐Måltid‐Studiekreds “Jeg til

dig mit hjerte binder”.

Eva Geert‐Jørgensen

Kyndelmissegudstjeneste

med MKK

og konfirmander. kirkekontor@messiaskirken.dk

Vokalensemblets matinékoncert.

eller ery@km.dk

Vågeaften.

Tlf. 39 62 52 02

Foredrag: “Religiøs satire” v/Dennis Meyerhoff Brinck.

Keltisk andagt og cirkeldans.

Sognepræst (kbf.)

Andagt‐Måltid‐Studiekreds “Guds

riges evangelium er sødt”. Kristian Høeg

Koncert med Morten Carlsen – taragot.

krhh@km.dk

Keltisk andagt og cirkeldans.

Tlf. 39 62 15 67

Søndag den 17. mar. kl. 16

Torsdag den 21. mar. kl. 14.30

Torsdag den 28. mar. kl. 19

Fredag den 29. mar. kl. 10.30

Weekend‐workshop 5.‐7. apr. Torsdag den 18. apr. kl. 14. 30

Søndag den 21. apr. kl. 16

Onsdag den 24. apr. kl. 17

Lørdag den 4. maj kl. 17

Konfirmandmusical.

Foredrag: “Fra Buddha til Kristus” v/Else Marie Kjerkegaard.

Gudstjeneste med skærtorsdagsmåltid.

Langfredagsliturgi. Musikgudstjeneste med Vokalensemblet.

Glen Burden: Fadervor‐danse.

Foredrag: “Da mord blev en smutvej” v/Tyge Krogh.

Gambekoncert med Copenhagen Viols.

Andagt‐Måltid‐Studiekreds “Fuglen under himlen”.

Koncert med kammerorkestret

I Classici. Entré.

Sognepræst

Rose Marie Tillisch

rmt@km.dk

Tlf. 41 42 34 86

Organist og kantor

Krisztina Vas Nørbæk

kvn@messiaskirken.dk

Tlf. 20 88 92 50

Søndag den 5. maj kl. 16

Onsdag den 8. maj kl. 17

Torsdag den 16. maj Onsdag den 22. maj kl. 17

Lørdag den 1. juni

Søndag den 2. jun. kl. 16

Fredag den 14. jun. kl. 19

Orgelkoncert med Krisztina Vas Nørbæk.

Keltisk andagt og cirkeldans.

Heldagsudflugt til Præstø og Nysø v/Margrethe Floryan.

Andagt‐Måltid‐Studiekreds “Ak, søger de ydmyge steder”.

Pilgrimsvandring.

Koncert med Dóra Seres – tværfløjte.

Sommerkoncert med MKK: Nordisk kormusik.

Menighedsrådsformand

Hillegonda Vejby Fog

hvf@messiaskirken.dk

Tlf. 39 62 52 02

Se mere på

www.messiaskirken.dk

16

Similar magazines