RIGSADVOKATEN Bilag 1 J.nr. RA-2006-41-0151 15. marts ... - Krim

krim.dk

RIGSADVOKATEN Bilag 1 J.nr. RA-2006-41-0151 15. marts ... - Krim

3.3. Overvejelser vedrørende ændring eller ophævelse af straffelovens § 140

Der har siden vedtagelsen af straffelovens § 140 i 1930 været flere overvejelser om behovet for be-

stemmelsen.

I folketingssamlingen 1972/73 fremsatte justitsministeren forslag om ophævelse af bl.a. straffelovens

§ 140 (Folketingstidende 1972/73, Tillæg A, sp. 5125ff). Det fremgår af de specielle bemærkninger i

lovforslaget vedrørende forslaget (sp. 5138):

”…Siden gennemførelsen af straffeloven i 1930 er tiltale for overtrædelse af bestemmelsen kun

blevet rejst i 3 tilfælde, henholdsvis i 1938, 1946 og 1971.Medens der skete domfældelse i de to

første sager, faldt sagen fra 1971 ud til en frifindelse. Det er justitsministeriets opfattelse, at der

med den udvikling, der har fundet sted siden 1930, ikke længere er grundlag for at opretholde

bestemmelsen. Hvis grænserne for ytringsfriheden på dette område overtrædes, vil offentlighedens

fordømmelse være en mere effektiv og naturlig reaktion end anvendelse af straf.”

Under førstebehandlingen af lovforslaget var der ikke enighed om, at bestemmelsen skulle ophæves

(Folketingstidende 1972/73, Folketingets Forhandlinger, sp. 4796, 4800-01, 4806 og 4812). Justitsministeren

oplyste i den forbindelse, at Kirkeministeriet på forespørgsel fra Justitsministeriet havde meddelt,

at man ”efter stedfunden brevveksling med biskopperne (skal) meddele, at Kirkeministeriet for sit

vedkommende ikke skal udtale sig imod ophævelsen af den nævnte bestemmelse”.

I betænkningen over lovforslaget (Folketingstidende 1972/73, Tillæg B, sp. 2245-2246) foreslog justitsministeren,

at forslaget om ophævelse af blasfemibestemmelsen udgik af lovforslaget og blev genfremsat

i næste folketingssamling. Dette skete imidlertid ikke, og der er herefter så vidt ses ikke i Folketinget

før for ganske nylig på ny fremsat forslag om ophævelse af straffelovens § 140, jf. nedenfor.

I Straffelovrådets betænkning nr. 1424/2002, der lå til grund for ændringen af § 140 i 2004 (hvor strafferammen

blev forenklet, jf. afsnit 3.2. ovenfor), udtalte Straffelovrådet i øvrigt vedrørende straffelovens

§ 140 (betænkningen side 556):

”Rådet bemærker i øvrigt, at §§ 136, 139, stk. 2, og 140 kunne give anledning til at overveje

ændringer i gerningsbeskrivelsen mv., såfremt der var lejlighed til at foretage en grundigere kritisk

gennemgang af bestemmelserne, herunder deres sammenhæng med andre bestemmelser,

bl.a. straffelovens § 266 b…”

Den 16. december 2004 fremsatte medlemmer af Socialistisk Folkeparti lovforslag om ophævelse af

blasfemibestemmelsen (Folketingstidende 2004/2005, 1. samling - L 156). Af bemærkningerne til

lovforslaget fremgår følgende om baggrunden for forslaget:

”Den såkaldte blasfemibestemmelse i § 140, som er en overlevering fra Christian V’s Danske

Lov fra 1683, og som blev indsat i straffeloven i 1866, er tiden løbet helt fra. Derfor har SF også

ved forskellige lejligheder, bl.a. da diskussion om blasfemibestemmelsen var fremme i

1970’erne, argumenteret for, at bestemmelsen ikke hører hjemme i straffeloven. Med indførelsen

af den såkaldte racismebestemmelse i straffelovens § 266 b i 1939, som blev væsentligt udvidet

i 1971 og revideret i 1987, er der efter forslagsstillerne en tilstrækkelig og bedre beskyt-

More magazines by this user
Similar magazines